Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın XML eXtensible Markup Language.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın XML eXtensible Markup Language."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın XML eXtensible Markup Language

2 eXtensible Markup Language  Yapısal veriler ta ş ıyan dökümanları biçimlemek (markup) için geli ş tirilmi ş bir dil.  W3C XML Specification  http://www.w3.org/TR/REC-xml/ http://www.w3.org/TR/REC-xml/  Standard Generalized Markup Language (SGML) kullanılarak geli ş tirilmi ş  İ nternette veri de ğ i ş imi ile ilgili eksikli ğ i kapatmak amaçlanmı ş

3 XML vs HTML  XML  İ htiyaca göre arttıtılabilir tag’ler  İ çerik yönelimli  Standart veri de ğ i ş im biçimi  Farklı çıktı biçimlerine izin verir • HTML • Belli sayıda tag • Verinin gösterimini esas alır • Veri do ğ rulama yetene ğ i yok • Tek tür, standart çıktı

4 XML Ne İçin Kullanılır  İ nternette verilerin bir yerden ba ş ka bir yere aktarılması için  XML alt dilleri veya lehçeleri (subsets, dialects) özel alan uygulamaları için geli ş tirilebilir  RSS, internette haberleri payla ş mak için  GML (Geography Markup Language) co ğ rafi verilerin de ğ i ş imi için  MathML (Mathematical Markup Language) matematiksel verilerin tarifi için  CML (Chemical Markup Language) Kimyasal veriler, moleküler bilgilerin anlatılması için  GeneXML (Gene Expression Markup Language), DNA mikro dizileri ve Gen verileri için  MusicML, müzik verileri, notalar vs tarifi için  W3C (World Wide Web Consortium) tarafından kaydedilen birçok XML dili farklı alanlarda veri de ğ i ş imi için standart formatlar tanımlar

5 XML’in Avantajları  Veriyi HTML’den ayırır  Dinamik HTML olu ş turma,  Gösterimle ilgili kısımlardan ba ğ ımsız veri dokümanları  Veri payla ş ımını basitle ş tirir  Bilgisayarlar ve veritabanları birbiriyle uyumsuz biçimlerde verileri saklar  XML plain text biçiminde veriyi sakladı ğ ı için veriler yazılım ve donanımdan ba ğ ımsız olarak depolanabilir

6 XML’in Avantajları  Veri de ğ i ş imini basitle ş tirir  Geli ş tiriciler için en fazla zaman alan i ş lerden biri birbiriyle uyumsuz formatlardaki verilerin farklı sistemler arasında de ğ i ş imidir  XML farklı uygulamalar tarafından okunabildi ğ i için veri de ğ i ş imi kolayla ş ır  Platform de ğ i ş ikliklerini kolayla ş tırır  Uygulama veya i ş letim sisteminin veriden ba ğ ımsızla ş tırılması yenileme veya güncellemeyi kolayla ş tırır

7 XML’in Avantajları  Verinin daha fazla tüketiciye açık olmasını sa ğ lar  Farklı uygulamalar, programlar veriye sadece HTML sayfalarında de ğ il XML veri kaynaklarında da ula ş abilir  XML ile veri birçok farklı okuma makinelerine açık hale gelir (el bilgisayarları, haber beslemeleri, cep telefonları vs.)

8 XML Örnek Anna Karenina Lev Tolstoy Can 2008 12345678910 38.5

9 XML Kuralları  Bir XML dökümanı bir veya birden fazla element içerir  Her elementin bir ismi vardır. Ba ş ka elementler barındırabilir ve nitelikler (attribute) ta ş ıyabilir  Etiketler (tag) ba ş lama-etiketi ve biti ş -etiketi olmak üzere çift olarak yazılır  İ ç içe etiketler do ğ ru yazılmalıdır:  hatalı yazım  do ğ ru yazım

10 XML Kuralları  Bo ş etiketler kısaltılabilir  ş eklindeki bir bo ş etiket  ş eklinde kısaltılabilir  XML etiketleri büyük-küçük harflere duyarlıdır ,, farklı etiketlerdir  Nitelikler (Attribute) e ş it i ş aretiyle ayrılmı ş isim-de ğ er çiftleridir:  Ali Demir  Nitelikler elementlere ikincil, ek bilgileri eklemek için kullanılırlar  Bir XML dökümanı tek bir kök (root) element ta ş ır

11 Well-Formed XML  Bir XMl dökümanı bütün kurallara uyarak yazılmı ş sa do ğ ru- biçimlendirilmi ş (well-formed) denir  XML parser programları öncelikle bu kurallara uyulup uyulmadı ğ ını kontrol ederler  İ nternet tarayıcıları XML parser programları içerirler

12 XML’de Referans vermek Ali Veli Ayşe

13 XML Veri Modeli: Ağaçlar Anna Karenina Lev Tolstoy Can 2008 123456789 35 Ali Demir Tolstoy'un Eserleri Tolstoy’un Eserleri Kitaplar 1231 Can Ali Demir başlıkyazar yayınevi isim Makale Kitap yazar Tolstoy ref

14 XML Ağaçları adres isimemailtelefondo ğ umgünü isimsoyisimyılaygün

15 XML Ağaçları  XML Dokümanları tek bir kök elemana sahiptir.  XML veri a ğ acı genel sıralı bir a ğ açtır  Bir elemanın herhangi sayıda çocuk elemanları olabilir  Çocuk elemanların kendi çocukları olabilir  Root elemandan ba ş layarak a ğ aç üzerinde yürünerek a ğ acın yapısı çıkarılabilir  Elamanların hiyerar ş ik düzeni verinin yapısı ve ili ş kileri ile ilgili bilgi verir

16 İlişkisel veritabanı - XML isimtelefon ali123 ay ş e456 fatma789 ali 123 ayse 456 fatma 789

17 isimtelefon ali123 ay ş e456 fatma789 ali 123 444 555 ???

18 Document Type Definitions (DTD)  DTD XML dilinin bir parçasıdır ve yazıldı ğ ı XML dokümanları için gramer olarak i ş lev görür.  ş eklinde yazılır

19 DTD Ali 25 ali@mail.com ………

20 DTD İşaretKaç defa geçiyor (işaret yok)GerekliSadece bir ?SeçmeliBir veya Sıfır *Seçmeli, tekrar edebilir 0, 1, veya çok sayıda +Gerekli, tekrar edebilir 1 veya çok

21 XML Schema  XML Schema aynı zamanda XML dokümanıdır  DTD’lerden sonra geli ş tirilmi ş ve doküman hakkında daha fazla bilgi sunar.  Tanımlanmı ş birçok veri türü vardır: integer, decimal, string, boolean, date, time  Elemanlar simple ve complex türler olarak ikiye ayrılmı ş tır  A ğ aç yapısının nasıl olaca ğ ı ve bir elemanın kaç çocu ğ u olaca ğ ına karar verilebilir

22 XML Schema Örnek

23

24 XML Schema Complex Types

25

26

27 XSLT Extensible Stylesheet Language Transformations  XSLT bir xml dokümanını ba ş ka birisine (genelde HTML) dönü ş türmek için kullanılır  XSLT dönü ş ümü programları bir xml dosyasını giri ş olarak alıp ba ş ka bir xml dosyasını çıktı olarak verir.  E ğ er çıktı HTML ise web tarayıcıları ile görüntülenebilir  XML verisini kolaylıkla göstermek için güzel bir yol

28 XSLT Örnek Adresler

29 XSLT  XSLT dönü ş ümü web tarayıcısı tarafından yapılabilir  Fakat farklı tarayıcılar farklı HTML çıktısı verebilece ğ i için, dönü ş üm sunucu tarafında da yapılabilir  XSLT dönü ş ümü için kullanılan programlama diline uygun kütüphaneler kullanılır

30 Java - XSLT


"Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın XML eXtensible Markup Language." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları