Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISL417-Yönetim Bilgi Sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISL417-Yönetim Bilgi Sistemi"— Sunum transkripti:

1 ISL417-Yönetim Bilgi Sistemi
Bilgi Sistemi Geliştirme Yaklaşımları

2 Organizasyonlarda bilgi sistemlerinin kurulması ya da yenilenmesinin nedenleri:
Gelişen teknoloji, önceleri saklanması ve işlenmesi ekonomik olmayan bilgilerin işlenmesi maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesine neden olmaktadır. Organizasyonun büyümesi ve sisteme yeni bilgi türlerinin katılması da bilgi işlem talebinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum, var olan bilgi sistemi ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalmasına neden olabilir. Eskiyen teknolojinin, işletme maliyetlerinin yüksek kalması ve benzer işlemlerin yeni teknolojiyle daha ucuza yapılabilir olması. Var olan bilgi sisteminin yenilenmesi ihtiyacı, örgütün ya da teknolojinin gelişmesiyle ilgili olmaksızın, yasalar ya da yönetmeliklerdeki değişmeler sonucu ortaya çıkabilmektedir.

3 Bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan yaklaşımlar:
Sistem geliştirme hayat çevirimi Prototipleme Uygulama yazılım paketleri yaklaşımı Son kullanıcı geliştirme yaklaşımı CASE Nesne yönelimli yaklaşım Karma yaklaşım

4 Sistem Geliştirme Hayat Çevrimi (SGHÇ)
Bu yaklaşım, sistemin geliştirilmesine adım adım yaklaşımdır. En eski bilgi sistemi geliştirme yaklaşımıdır. Orta ya da büyük karmaşık sistem projeleri için günümüzde halen kullanılmaktadır. 5 ana safhaya ayrılmaktadır: Planlama Analiz Tasarım Yürütme Kullanım

5 SGHÇ Yaklaşımının Kullanım Nedenleri
Büyük bilgi sistemlerinin geliştirilmesi 1-2 veya daha fazla yılı gerektirmektedir. SGHÇ kullanmayan proje grupları, sistem geliştirme boyunca önemli tasarım faktörlerini gözden kaçırmakta ve dokümantasyonu ihmal etmektedirler.

6 SGHÇ’nin Sakıncaları Prosesin çok fazla zaman alması Maliyetli olması
Çok fazla dokümantasyon

7 Hayat çevirimi yönetimi
Üst yönetimin sorumluluğu: Sistem stratejik değere sahipse ve tüm organizasyonu etkiliyorsa başkan ya da üst yönetim komitesi; sistem dar ve operasyonel odaklanma varsa daha alt seviye yöneticiler liderlik yapabileceklerdir. YBS idare komitesi: Çoğu firmada tüm sistem projelerini yönetme sorumluluğunda bulunan üst yönetim komitesinin altında özel bir komitedir. Üst yönetici bu komitenin her zaman daimi üyesidir. Proje liderliği: İş detaylarıyla doğrudan proje takımları ilgilenmektedir.

8

9 Bilgi sistemi uzmanları
Bilgisayara dayalı sistemlerin geliştirilmesi ve bakımından sorumlu olan işletme çalışanları, bilgi sistemi uzmanları olarak isimlendirilir: Sistem analisti Veritabanı yöneticileri Ağ uzmanları Programcılar Operatörler

10

11 Planlama safhası Problemin farkına varılması Problemin tanımlanması
Sistem amaçlarının kurulması Sistem kısıtlarının tanımlanması Fizibilite çalışması Sistem çalışma teklifi hazırlama Çalışma projesinin onayı ve reddi Önerilen sistem amaçları sağlayacak mı? Önerilen çalışma projesi, sistemlerin analizini yürütmenin en iyi yolu mu? Bir kontrol mekanizması kurma

12 Problemin farkına varılması
Üst yönetimin desteğinin ve kullanıcıların isteğinin sağlanması gerekmektedir. Yoksa sistem geliştirme faaliyetleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır. BS ihtiyacının farkına varanlar genellikle yöneticiler, yönetici olmayanlar ve firmanın çevresindeki elemanlardır.

13 Problemin tanımlanması
Yönetici problemin varlığının farkına vardığında probleme iyi bir çözüm getirmek amacıyla problemi yeteri kadar iyi anlamak zorundadır. Ancak bu noktada yönetici tüm bilgilerin toplanmasından ziyade sadece problemin nerede oluştuğu ve nedenlerini tanımlama üzerine yoğunlaşmaktadır.

14 Sistem amaçlarının kurulması
Yönetici ve sistem analisti, kullanıcıları memnun edecek sistem amaçlarının bir listesini geliştirirler: Faturalama, randevu çizelgeleme, hasta geçmişleri alt sistemleri için kayıt saklamanın iyileştirilmesi, Hastaların çağrılma sisteminin oluşturulması, Veri giriş hatalarının düzeltilmesi ve doğruluğunun arttırılması, Rekabet avantajı için müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi, Veri işleme süresinin azaltılması Vs…

15 Sistem kısıtlarının tanımlanması
Yeni sistem için kısıtlar belirlenmelidir. Devletin vergi raporları talebi ve müşterilerin faturalama bilgisi ihtiyacı, Mevcut donanım kullanımı, Sistemi yenileme ve belli bir tarihte çalıştırma ihtiyacı Vs… Kısıtlar tanımlandıktan sonra mümkün sistem alternatifleri geliştirilecektir. Revize edilmiş formlar ve iyi tanımlanmış prosedürlerle mevcut manuel sistemin düzenlenmesi Tüm işletme çapında bir bilgisayara dayalı bilgi sisteminin geliştirilmesi

16 Fizibilite çalışması Arzu edilen amaçlara ulaşılması için sistem yeteneğini etkileyecek ana faktörlere özet bir bakıştır. Mevcut projenin, işletmenin sahip olduğu kaynak ve kısıtlar dikkate alınarak, çözümünün uygun olup olmadığının belirlenmesidir.

17 Fizibilite çalışması 4 fizibilite boyutunun dikkate alınması gereklidir: Teknik fizibilite Operasyonel fizibilite Çizelgeleme fizibilitesi Ekonomik fizibilite

18 Teknik fizibilite Bu sistemi oluşturmak için gerekli teknolojiye sahip miyiz? Mevcut teknoloji ile bu sistemi oluşturmak mümkün olabilir mi?

19 Operasyonel fizibilite
Önerilen sistem organizasyonun faaliyet tarzına uygun mu? Önerilen sistem geliştirildikten sonra işleyecek mi? Kullanıcının negatif direnci olabilir mi? Önerilen sistemin performansı öncekinden daha düşük olabilir mi? Yönetimin desteği nasıl olacaktır?

20 Çizelgeleme fizibilitesi
Konulan zaman kısıtları içerisinde sistemi yürütmek mümkün olacak mı?

21 Ekonomik fizibilite Firmanın sistemi kurmada bütçesinin yetip yetmeyeceği, Önerilen sistemin tahmini fayda ve maliyetleri; Somut faydalar, parasal tasarruf ya da kazançtır. Önerilen sistemle tasarruf edilen personel sayısı, zaman, kırtasiye malzemeleri vs. (somut faydalar) Yazılım donanım, dışarıdan uzman personel gibi bir seferberlik ve kağıt, tüketilebilir malzeme, donanım iyileştirme, veri iletişim hizmetleri, eğitim, ödenen maaşlar vs. (somut maliyetler) Soyut faydaların miktarla eşleştirilmesi zordur. Soyut maliyetler, çalışanların sistemden memnuniyetsizliği, yeni sisteme alışamamaları sonucu oluşan maliyetlerdir.

22 Analiz Aşaması Bir sistemin tasarlanması amacıyla mevcut sistemin incelenmesidir. Amaç, mevcut sistemin ne yapmakta olduğu, önerilen sistemin ne yapması gerektiğinin belirlenmesidir. İhtiyaçların belirlendiği safhadır. VAD’lar, bilgi akışlarının anlaşılması bakımından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

23 Analiz Aşaması Sistem çalışmasının duyurulması: Çalışanlara;
Firmanın projeyi geliştirme gerekçeleri, Yeni sistemin işletmeye ve çalışanlara nasıl bir fayda sağlayacağı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Proje takımının oluşturulması: Kullanıcı ve bilgi sistemi uzmanlarından birer takım ya da kullanıcı ve analistlerden oluşan tek bir karma takım olabilir. Kullanıcılardan birinin proje lideri olması benimsenmiştir.

24 Analiz Aşaması Bilgi ihtiyaçlarının tanımlanması: Analist, önerilen sistem için veri işleme ve bilgi ihtiyaçlarının tanımlanmasıyla sonuçlanan bir ihtiyaç analizi yapmaktadır. Bu ihtiyaçlar, tasarlanacak sistem hizmete girdiğinde, sistemin yerine getirmesi beklenen ihtiyaçlardır.

25 Analiz Aşaması Bilgi toplama yöntemleri:
Kişisel görüşmeler –mülakat Gözlemler Kayıt taramaları Anketler Müşterek uygulama tasarımı –JAD: Joint Application Design İş süreçlerinin yeniden yapılanması – BPR: Business Process Reengineering) İlk dördü geleneksel, JAD modern, BPR ise radikal yöntemler olarak bilinir.

26 Kişisel Görüşmeler Sistemi kullanacak olanlarla yapılan mülakat en iyi yoldur. İlgili birimin yöneticisiyle başlamak gereklidir. Uzun zaman almasına rağmen etkili bir araçtır. Hangi kararları düzenli olarak alıyorsunuz? Bu kararları vermek için hangi bilgilere ihtiyaç duyuyorsunuz? Halihazırda hangi bilgileri alabiliyorsunuz? Hangi bilgileri almak istiyorsunuz? Hangi özel çalışmaların yapılmasını istiyorsunuz? Hangi dergi ve ticari raporların kurum içerisinde dolaştırılmasını istiyorsunuz? Hangi özel konular üzerinde düzenli olarak bilgilendirilmek istiyorsunuz? Mevcut bilgi sisteminde yapılabilecek en gerekli iyileştirmeler neler olabilir?

27 Gözlemler Sistemi, doğal koşulları altında inceleyebilme fırsatı verirler. Bazı projelerde, gerçek çalışma ortamında yapılan günlük faaliyetlerin gözlemlenerek, mevcut sistem hakkında ilave bilgi sağlanması önerilmektedir.

28 Kayıt taramaları Organizasyonun işleyişini anlayabilmek için eski kayıtlar gözden geçirilebilir. Prosedürler ve diğer dokümanların analiz edilmesi gereklidir. Akış şemaları, VAD’lar ve proses ve verinin diğer grafik ve anlatımlı tanımlamaları dokümantasyonu oluşturmaktadır. Örgütsel görev durumları, iş planları, organizasyon şemaları, işletme politika el kitapları, iş tanımları, iç ve dış yazışmalar, raporlar önemli bir yön sağlayabilirler.

29 Kayıt taramaları Dokümanların analizi, yeni sistem ihtiyaçlarıyla ilgili olarak; Mevcut sistemle ilgili problemleri, Yeni ihtiyaçların karşılanması için fırsatları söyleyebilecektir.

30 Kayıt taramaları Mevcut sistemle ilgili problemler;
Sistemin örgütsel bölümlendirmesinin uygun olup olmadığı Yetki ve sorumlulukların açıkça tanımlanmış ve kabul edilmiş olup olmadığı, Prosedürel darboğazlar, Sistemin çalışmasıyla ilgili veri işlemlerinin basitleştirilip basitleştirilemeyeceği, Bilgi akışı ve depolanmasındaki eksiklikler, Operasyonel verideki yanlışlıklar.

31 Kayıt taramaları Formların analizi ile;
Verinin ilgili form için gerekli olup olmadığı Birkaç formun basitleştirilip tek bir form haline getirilip getirilemeyeceği, Hazırlanan kopyaların ve miktarlarının gerekli olup olmadığı gibi problem bilgileri elde edilebilecektir. Mevcut sistem incelenirken, VAD’larının incelenmesi ya da mevcut sistem VAD’larının oluşturulması, sistemin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

32 Anketler Büyük zaman ve efor gerektirmektedir.
İyi bir ankette, soruların iyi seçilmesi, formatının iyi tasarlanması, cevaplandırma kolaylığı gibi özelliklerin bulunması gereklidir.

33 Müşterek Uygulama Tasarımı
Mülakata alternatif olarak IBM tarafından geliştirilmiştir. Grup mülakat olarak tanımlanmaktadır. Ayrı mülakatlar yerine bilgi sistemi personeli ve kalifiye temsili bir kullanıcı grubuyla 4 saat-bir haftaya kadar süren bir ya da birden fazla çalışma oturumu çizelgelenmektedir. Oldukça pahalı uygulamalardır.

34 İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması
Varolanı tamir etmek değil, herşeyi yeniden planlamaktır. Radikal iyileştirmeler yapmak için temiz bir sayfa açmak ve “yeni bir organizasyon olsaydık bu faaliyeti nasıl gerçekleştirirdik?” sorusunu sormak gereklidir. Bu yöntem, öncelikle hangi sürece uygulanacak?: Görevi yerine getiremeyen en problemli süreçler Müşterileri en çok etkileyen süreçler Yeniden tasarıma en uygun süreçler İlk adım, yeniden tasarlamak değil, mevcut süreci anlamaktır. Süreç ne yapar? Ne kadar iyi/kötü işlemektedir? Performansı etkileyen en önemli konular nelerdir?

35 Sistem performans kriterini tanımlama
İhtiyaçlar tanımlandıktan sonra sistemin ne yapması gerektiğinin tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin aylık harcama raporuna ihtiyaç duyan bir pazarlama yöneticisi, aşağıdaki performans kriteri üzerine ısrar edebilir: Rapor hem basılı hem de ekran görüntüsü şeklinde olmalı. Rapor, ayın sonundan itibaren 3 gün içerisinde hazır olmalı Rapor, gerçekleşen ve bütçelenmiş gelir ve harcamaları karşılaştırmalı Bu gelir ve harcamalar, hem en son ay hem de en son yıldan bugüne kadar olmalı.

36 Tasarım safhası Önerilen sistemin önerilen işleri NASIL yapabileceğinin ya da bu işleri sistemin yapabilmesi için NASIL tasarlanması gerektiği cevaplanmalıdır. Sistem tasarımı mevcut sistem eksikliklerini ortadan kaldırma ve işletmeyi amaçlarına ulaştıracak yeni sistemin ihtiyaç duyacağı proses ve verilerin belirlenmesidir.

37 Ayrıntılı sistem tasarımının hazırlanması
Bazı araçlar kullanılarak yeni sistem tasarımı dokümante edilmektedir: Çıktı tasarımı Girdi tasarımı İşleme tasarımı Dosya ve veritabanı tasarımı Kullanıcı arayüzü tasarımı

38 VAD’da; dışsal birimlerden çıkan veri akışları üzerine odaklanmaktadır.
Sistem tarafından üretilecek olan ekran görüntüleri ve yazılı çıktıların formatları, içerikleri ve sıklıkları tanımlanmaktadır. Çıktı tasarımı

39 Girdi tasarımı Çıktı tasarımından sonra girdi tasarımı başlamaktadır.
Giriş ekranlarının tasarımı, girdi verisinin format içerik ve sıklığı ile ilgilidir. Müşteri servisi, müşteri ile ilgili bilgiye Müşteri_Hesap_No’yu girerek erişmek isteyebilir. Ya da erişimin hangi bilgiyle olması gerektiği cevaplanmalıdır. Girdi tasarımı

40 Veri elemanlarının girdi, işleme ve çıktısı için kullanılacak mantıksal ilişkilerin, hesaplamaların ve veri manipülasyonlarının tanımlanmasıdır. Bir bordro programında brüt ve net ödeme hesaplamaları, karar durumları gibi… İşleme tasarımı

41 Dosya ve veritabanı tasarımı
Çıktı ihtiyaçlarımızın ne olduğuna karar vermeli ve daha sonra çıktıyı üretmek için hangi verilerin gerekli olduğunu belirlemeliyiz. Bu tasarımdaki adımlardan ilki veri sözlüğünün düzenlenmesidir. VS, veritabanının oluşturulması ve düzenlenmesi için bir temel sağlamaktadır. Dosya ve veritabanı tasarımı

42 Son kullanıcının sistemle etkileşmesiyle ilgili bir mekanizmadır.
Genellikle bar menü, pull down menü ya da pop up gibi olabilen menülerin bir hiyerarşisi olarak tanımlanmaktadır. Arayüz tasarımı

43

44 Alternatif sistem konfigürasyonlarının tanımlanması, değerlendirilmesi ve seçimi
Her bir görevi gerçekleştirebilen değişik kombinasyonların tanımlanmasıyla başlayan sıralı bir prosestir. Giriş, klavye mi? Ses mi? Optik tarayıcı mı? İşleme, parti mi? Online mı? Çıktı, yazıcıya mı? Ekrana mı? Sesli mi? Dosyalar, manyetik teyp mi? Manyetik disk mi? VAD’larda her bir ana proses için alternatiflerin değerlendirilmesi işlemleri yapılmalıdır. Bundan başka kullanılacak ağ topolojilerinin seçimi de donanım ve yazılım tedariğinde önemli bir veri sağlayacaktır.

45 Yürütme safhası Çalışan bir sistem üreten fiziksel ve kavramsal kaynakların temin edilmesi ve sistemle bütünleştirilmesidir. Yürütmenin planlanması Yürütmenin duyurulması Donanım kaynaklarının sağlanması Yazılım kaynaklarının sağlanması Veritabanının hazırlanması Fiziksel kolaylıkların hazırlanması Katılımcıların ve kullanıcıların eğitimi Geçiş teklifinin hazırlanması Yeni sisteme geçişin onayı/reddi Yeni sisteme geçiş

46 Donanım kaynaklarının sağlanması
Kabul edilen konfigürasyonda yer alan ekipman tiplerinin tedarikçiden sağlanması yoluna gidilecektir. Her bir tedarikçiye bir teklif isteği gönderilecektir.

47 Yazılım kaynaklarının sağlanması
Önerilen sistemin çalıştırılması için programların kodlanması gerekmektedir. Kodlamada analiz takımı tarafından oluşturulan tasarım spesifikasyonları bilgisayar koduna dönüştürülürler. Oluşturulan her bir program modülü test edilmelidir. Testin amacı sistemin ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığının belirlenmesidir. Kullanıcıların test verileriyle bütün bilgi sistemini test etmeleri alfa testi, gerçek verilerle gerçek kullanıcı ortamında bilgi sistemini test etmeleri de beta testi olarak bilinmektedir.

48 Veritabanının hazırlanması
Veri dosyalarının gelecekteki büyümesi, kayıt yerleşimi, veri tipleri ve uzunlukları, dosya erişimi, dosya organizasyonu, veri saklama ortamı vs. belirlenmesi gerekmektedir.

49 Fiziksel kolaylıkların hazırlanması
Yeni sistem donanımı mevcut tesislere yerleştirilemiyorsa yeni yapı ya da yeniden modellemeyle ilgilenmek gereklidir. Donanımların ve fiziksel ortamların ergonomik esaslara göre düzenlenmesi kullanıcı performansını arttıracaktır. Bilgisayarlar için oda, özel sıcaklık ve nem kontrolcüleri, güvenlik önlemleri, yangın dedektör ve söndürme ekipmanı ve diğer koruyucu mekanizmalar gerekmektedir.

50 Katılımcıların ve kullanıcıların eğitimi
Eğitimin, yöneticiler, kullanıcılar ve bilgi işlem merkezi elemanları için kendileriyle ilgili olacak şekilde ayrı ayrı tasarlanması gerekmektedir. Sistemin genel yapısı için eğitim seminerleri verilebileceği gibi bireylere yapacakları görevleri anlatan yönergeler de kullanılabilmektedir. Bir başka yaklaşım da her kullanıcının teker teker eğitilmesidir. Eğitimde kullanıcı el kitapları ve yardım ekranları esas kaynaklardır. Kullanıcı el kitapları; Sistemin amaçlarını Terim sözlüğünü Donanım kullanımıyla ilgili talimatları Sistemin çalışması ve kullanımıyla ilgili talimatları içermektedir.

51 Yeni sisteme geçiş Dört temel geçiş yaklaşımı bulunmaktadır:
Doğrudan geçiş Paralel geçiş Safhalı geçiş Pilot geçiş

52 Belirlenen bir günde eski sistemden yeni sisteme geçişi ifade etmektedir.
Yeni sistem faaliyete geçildiğinde eski sisteme dönüş çok güçtür ve maliyetlidir. Çok riskli bir yaklaşımdır. Doğrudan geçiş

53 Yeni sistemin tam olarak çalıştığı anlaşılana kadar eski sistemle yeni sistemin aynı anda işletilmesidir. Riski az, güvenlikli bir yaklaşımdır. Çok maliyetlidir. Paralel geçiş

54 Safhalı geçiş Yeni sistemin parça parça uygulamaya konulmasıdır.
Büyük ölçekli işletmeler için popülerdir. Bütün bir bilgi sisteminin uzun vadede kurulması olumsuz yönüdür. Safhalı geçiş

55 Bütün bir sistemin bir alt kümesinde yürütülen bir deneme sistemidir.
Yeni sistemin hedeflenen alanlardan sadece birisi için bir pilot sistem olarak doğrudan, paralel ya da safhalı geçişle yürütülmesidir. Sistemin kaçınılmaz hataları diğer yerlerde yürütülmeden kaldırılabilir. Toplam sistem yürütme zamanı, tüm sistemin bir kez yürütülmesine göre daha uzun olmaktadır. Pilot geçiş

56

57 Kullanım safhası Geçişten sonra firmanın değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sistemde değişiklikler yapılacaktır: Sistemi kullanma Sistemin denetimi Sistem bakımı Yeniden tasarlama teklifinin hazırlanması Sistemin yeniden tasarlanmasının onay/reddi

58 Sistemin denetimi Sistemin önceden belirtilen amaçları gerçekleştirip gerçekleştirmediği incelenmelidir. Yürütme sonrası değerlendirme olarak bilinmektedir. Değerlendirmeye, geçişten 3-6 ay sonra başlaması önerilmektedir. Bu bekleme periyodu; Kullanıcının kabullenme yönünde direnci, Kaygılar, Öğrenme eğrisi gibi faktörlerin durgunlaşmasına imkan vermektedir. Bu proses, sistem kullanımı devam ettiği sürece yılda bir kez yapılmalıdır.

59 Sistemin bakımı Müşteri ihtiyaçlarının değişmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmeler gibi nedenler sistemde değişiklik ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Sistem bakımı üç nedenden dolayı yapılmaktadır: Hataların düzeltilmesi Geçerli, güncel bir sistemin sağlanması Sistemlerin iyileştirilmesi

60 Prototipleme Kullanıcılara, sistem yürütülmeden önce önerilen sistemin fonksiyonel yönleriyle gerçek olarak çalışma fırsatı verebilirler. Prototip üretme prosesi, prototipleme olarak ifade edilir. BS’lerinin geliştirilmesinde kullanılan hızlı ve ucuz bir yaklaşımdır. Özellikle küçük ölçekli sistemler için bir alternatiftir.

61

62 Prototiplemenin Avantajları
İhtiyaç ve tasarım ile ilgili belirsizlikler olduğunda kullanışlıdır. Kullanıcı arayüz tasarımında faydalıdır. Kullanıcının aktif kullanımına izin verir. Sistem analisti-kullanıcı arasındaki iletişimi arttırır. Uzman ve kullanıcılar, daha az zaman ve çaba harcarlar BS’ini kurmadan önce kullanıcıya göstermenin tek yoludur. Yürütme daha kolaydır. Hatalar, yeniden tasarım ve programlama maliyeti gerektirmeden düzeltilebilir. Küçük ölçekli sistemler için uygundur.

63 Prototiplemenin Dezavantajları
Prototipin tanımlanmasında acele edilmesi, problem tanımlamada, alternatiflerin değerlendirilmesinde ve dokümantasyonda kestirme yollar üretebilir. Kullanıcılarla tam bir işbirliği gerektirir. Kullanıcı tasarımın her bir iterasyonuna (yineleme) hızlı tepki vermeli ve zaman harcamalıdır. Kullanıcı bu sorumluluğu taşıyamazsa olumsuzluk yaratacaktır. Kullanıcının heyecanlı olması operasyonel sistemle ilgili gerçekçi olmayan beklentilere neden olabilir.

64 Uygulama yazılım paketleri
Bir yazılım paketi, kişiler ya da organizasyonlar için belirli işlerin yapılmasında kendi yazılım programlarını yazma ihtiyacını ortadan kaldıran, önceden kodlanmış, hazır mevcut ticari programlar seti olarak tanımlanmaktadır. Büyük çoğunluğunu uygulama yazılımları oluşturmaktadır. SGHÇ’de zamanın büyük bir kısmı, tasarım ve yürütmede harcanmaktadır.

65 Uygulama yazılım paketleri
Bir sistem, bir uygulama yazılım paketi kullanılarak geliştirildiğinde, sistem analizi, paketin değerlendirilmesi çalışmasını içerecektir. En önemli değerlendirme kriterleri; Paket tarafından sağlanan esneklik, Tüm gerekli görevleri ve gelecekte istenen görevleri yapabilme, Kullanım kolaylığı, Donanım ve yazılım kaynakları, Veritabanı ihtiyaçları, Kurma ve bakım desteği, Dokümantasyon, Satıcı kalitesi ve maliyeti….

66 Uygulama yazılım paketleri
Özetle; UYGUNLUK VERİMLİLİK UYUMLULUK DESTEK

67 Uygulama yazılım paketleri
Firma yazılım paketi satın aldığında iki durumla karşılaşacaktır: Ya geleneksel prosedürler değiştirilecek - sistem yazılıma uydurulacak, Ya da satın alınan yazılımda değişikliğe gidilecektir.

68 Uygulama yazılım paketleri
Gizli tehlikeler: YP, her derde deva olarak algılanmamalıdır. Bir firmayı tatmin eden başka bir firma için aynı sonuçlar yaratmayabilir. YP, alımında ilk olunmamalıdır. Firmalar yazılımlarını test etmek isteyebilirler. Paket piyasaya çıkmadıkça kontrat imzalanmamalıdır. Tam ya da büyük ölçüde kullanıcı kabulü olmadıkça ilerlenmemelidir.

69 Son kullanıcı geliştirme
Son kullanıcı geliştirme araçlarını, PC araçları (MS Access) Sorgulama dilleri (SQL) Rapor üreteçleri (SAP-Crystal Reports) Grafik dilleri (SAS/GRAPH) Uygulama üreteçleri (WebFOCUS) Uygulama yazılım paketleri (Oracle, PeopleSoft) Çok yüksek seviye programlama dilleri (APL, Nomad2) kullanarak veriye ulaşabilmekte, rapor oluşturabilmekte ve profesyonel sistem analisti ve programcılardan çok az yardım alarak ya da hiç almadan kendi bilgi sistemini geliştirebilmektedir.

70 Şu ana kadar incelenen dört sistem geliştirme yaklaşımından;
SGHÇ Kontrol Prototipleme Bilgi Uyg. yazılım paketleri Kaynak ve zamanlama Son kullanıcı geliştirme Tepki verme ön plana çıkmaktadır.

71 CASE-Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları
Sistemin geliştirilmesi için yapılması gerekli tekrarlı iş miktarının azaltılması için yazılım ve sistem geliştirmede kullanılan adım adım metodolojilerin otomasyonu olarak tanımlanmaktadır. SGHÇ esnasında gerekli değişik faaliyetlerin yapılması sırasında analist, programcı ve tasarımcılara yardımcı olan programlar topluluğu şeklindedir.

72 CASE-Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları
Kısacası, BS’de harcanan manuel eforların otomasyonunu ifade etmektedir. CASE araçları pek çok sistem geliştirme faaliyetlerini destekleyebilir. Sınıflandırma: Üst-CASE (Upper CASE) Alt-CASE (Lower CASE) Bütünleşik CASE (Integrated ya da I-CASE)

73

74 Üst-CASE Alt-CASE I-CASE
Sistem geliştirmenin planlama, analiz ve tasarım bilgilerinin tutulması ve sağlanmasına odaklanır. Kodlama, test etme ve bakım faaliyetlerine (yürütme ve kullanım) yardımcı olmaktadır. Sistem spesifikasyonlarını almakta, tasarım spesifikasyonlarını dokümante etmekte ve daha sonra nihai programlama kodunu üretmektedir. Üst-CASE Alt-CASE I-CASE

75 CASE-Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları
CASE araçlarının etkin kullanımı, kodlama ve test etmede harcanan zaman miktarını ciddi biçimde azaltmaktadır. CASE araçlarının genel tipleri: Metodoloji araçları Diyagram çizme araçları Ekran ve rapor üreteçleri Analiz ve kontrol araçları Merkezi depo Dokümantasyon üreteçleri Program geliştirme araçları

76 CASE-Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları
CASE ayrıca, firmanın stratejik iş planlarıyla ilgili modellerin oluşturulması ve seçilmesinde bilgisayar personelinin yardımıyla işletme yöneticileri tarafından da kullanılabilmektedir. Yönetici; Gelecekteki faaliyetlerin projeksiyonları, Bütçesel veriler, Finansal performans verilerinin kullanımıyla komple bir BS’nin planlanması ve yürütülmesinde aktif katılım sağlayabilir. VAD’lar CASE ile hata ve tutarlılık kontrolleri yapılacak şekilde kolaylıkla oluşturabilecektir. Ekranlar, raporlar ve diğer kullanıcı arayüzleri CASE ile prototiplenebilir. Kurma ve eğitim maliyeti CASE’in dezavantajıdır.

77 CASE-Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları
CASE araçlarının tercih edilmesinin nedenleri; Analistin verimliliğinin sağlanması Analist ve kullanıcı iletişiminin sağlanması Hayat çevirimi faaliyetlerinin bütünleştirilmesi Hız (otomatik kontrol, rapor ve kod üretme) Kod kalitesi (kod bilgisayar tarafından üretilmektedir.) Modellerin elektronik ortamda korunması Bakım değişikliklerinin etkisinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

78 Nesne Yönelimli Metodoloji
Bütün teknik ve notasyonlar, standart bir nesne yönelimli dil olan UML içerisinde bir araya getirilmiştir. UML – Unified Modelling Language – Birleştirilmiş modelleme dili. UML, bir takım grafiksel diyagramları kullanarak sistemin farklı perspektiflerini ifade etme imkanı vermektedir.

79

80 Nesne Yönelimli Metodoloji
UML’de kullanılan diyagramlardan bazıları; Kullan-durum (Use-Case) diyagramları Sınıf diyagramları Durum diyagramları Sıra diyagramları

81 Nesne Yönelimli Metodoloji
Avantajları; Kullanıcı, analist, tasarımcı ve programcının aynı dili kullanması Modellerin gerçeğe çok yakın olması Yeniden kullanılabilirlik Geliştirme maliyetlerinde tasarruf Sistem geliştirme hızı Kod kalitesi Dezavantajları; Tam bir fikir birliği ve standardizasyon yoktur. Şu anda yapısal sistemlere yatırım yapılmış olması

82 Karma Yaklaşım Amaç, proje geliştirmenin kolaylaştırılmasıdır.
Alternatif sistem geliştirme yaklaşımlarının, hayat çeviriminin uygun bir yerinde birlikte kullanılmasını öngörmektedir. Hayat çevirimindeki her bir görev için en iyi tekniğin seçilmesiyle, sistem analistinin geliştirme prosesinde hızı artacak ve tatmin edici olası bir sonucun oluşmasına katkıda bulunacaktır.


"ISL417-Yönetim Bilgi Sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları