Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.toraks.org.tr TTD VİZYONU Akciğer sağlığı alanında;  Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği,  Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.toraks.org.tr TTD VİZYONU Akciğer sağlığı alanında;  Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği,  Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet."— Sunum transkripti:

1 www.toraks.org.tr TTD VİZYONU Akciğer sağlığı alanında;  Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği,  Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet alabildiği,  Hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde her yönden kendini geliştirebildiği,  Hekim,hasta ve toplumun karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içinde olabildiği,  Tüm standartların çağdaş düzeye ulaştığı bir TÜRKİYE

2 www.toraks.org.tr ÇALIŞMA İLKELERİMİZ  İnsana,emeğe ve çevreye saygı  Katılımcılık,dayanışma  Saydamlık, hesap verebilirlik  Bilimsellik ve kanıta dayalı tıp  Etik kurallara uyum

3 www.toraks.org.tr TTD MİSYONU Akciğer sağlığı alanında;  Eğitim,araştırma,koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetini geliştirmek  Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek  Bir meslek örgütü olarak sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.

4 www.toraks.org.tr TTD SAĞLIK POLİTİKASI KOMİTESİ SAĞLIKTA TEMEL İLKELER

5 www.toraks.org.tr MADDE 1  Sağlık herkes için doğuştan kazanılmış temel bir insan hakkıdır.

6 www.toraks.org.tr MADDE 2  Sağlık, sadece hasta veya sakat olmama hali değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halidir. Politik, ekonomik, sosyal ve fiziksel faktörler, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini etkileyerek bireylerin ve toplumların sağlığını belirlerler.

7 www.toraks.org.tr MADDE 3  Herkesin -ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, sınıf,.. farkı gözetilmeksizin-, sağlıklı olup sağlıklı kalabilmesi, sağlığını koruyup geliştirebilmesi, sağlığını kaybettiğinde ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı vardır. Bu hakkın kamusal güvence altında, zamanında, eksiksiz, öncelikli, nitelikli, yeterli ve onurlu biçimde ulaşabilmesinde temel sorumluluk devlete aittir. Bunun için devlet, sağlığın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için kamusal güçleri seferber etmek zorundadır.

8 www.toraks.org.tr MADDE 4  Sağlıkta verilecek kararların sadece ekonomik bedeller üzerinden hesaplanması kabul edilemez. Bu çerçevede sağlık hizmetlerinin insani yönü göz ardı edilmemelidir.

9 www.toraks.org.tr SAĞLIK –Ekonomik Açıdan Genel Bakış Sağlık hizmetinde piyasanın başarısızlığı (sunum ve talep açısından klasik piyasa işleyişini bozan unsurlar) Eşitsiz bilgi !! Talebin kestirilemez oluşu Hastanın satın almamayı “seçme” ihtimali çok az Kr.sağlık sorunu olanlar-yoksullar/ Genç,sağlıklı,zenginler “Tersine seçim” Ahlaki tehlike- Aşırı kullanım Dışsal etkenler ile ilişkisizlik

10 www.toraks.org.tr Ticari Mantık ve Tıbbi Kararlar Amerikalı hekimler Isveç’li meslektaşlarına göre ; Overeoktomi 2.5 kat Koroner Bypass 4.4 kat uygulamaktalar.. Hans-Ulrich-Deppe Goethe Universitesi 1993 verileri-1997 OECD Rap Sağlık Hizmetlerinin Doğası: Metalaştırmaya Karşı Dayanışma. Kapitalizmde sağlık. Socialist Register 2010

11 www.toraks.org.tr 1. Temel bir küresel sanayi. 2006 dünya sağ.harca 4.7 trilyon USD 2008 yılında sadece ABD 2.4 trilyon USD 1960–1991 arasındaki 30 yılı aşkın sürede ABD ilaç endüstrisi, Fortune 500 vergi sonrası kârlılık listesinde birinci ya da ikinci (Mossialos ve Mrazek 2002) 2. Özel bir meta türü olarak sağlık hizmeti Kullanım değeri Değişim değeri Karlı alanlara (hastane, ilaç )yönelme Zenginlerin sorunlarına odaklanma SAĞLIK –Ekonomik Açıdan Genel Bakış

12 www.toraks.org.tr Ticari Mantık ve Tıbbi Kararlar ABD’ de 1980 ve 2000 yılları arasında kar amacı güden ve gütmeyen hastaneler,klinikleri, evde bakım kuruluşları ve diyaliz merkezlerinin karşılaştırılması: 132 Çalışma Kalite ve etkinlikte kar amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle önde. P.Vaillancourt Roosenau ve SH Linder. Social Science Quarterly 84:2003, 219

13 www.toraks.org.tr MADDE 5  Sağlığa ayrılan kaynaklar etkin ve verimli kullanılmalıdır. Kanıta dayalı tıp ilkelerine göre hizmetler planlanmalı ve maliyet-etkin politikalara ağırlık verilmelidir.

14 www.toraks.org.tr http://ucatlas.ucsc.edu/health/expenditure.php ABD Küba Uzun yaşamanın faturası

15 www.toraks.org.tr Kişi Başına sağlık harcaması Kişi başına sağlık Harcaması ve Temel sağlık Göstergeleri Temel Sağlık Skoru

16 www.toraks.org.tr Türkiye de Sağlık harcamaları

17 www.toraks.org.tr Türkiye ‘de SGK’ nın sağlık harcamaları

18 www.toraks.org.tr MADDE 6  Sağlık alanında yapılacak planlamalarda çevre ve bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmelidir

19 www.toraks.org.tr DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VERİLERİ İNSANLARI HASTA EDEN/ÖLDÜREN ÜÇ YAYGIN NEDEN VAR ; 1.KÖTÜ BESLENME Açlık Aşırı Beslenme Dengesiz beslenme 2.SİGARA 3. HAREKETSİZ YAŞAM

20 www.toraks.org.tr Toplu Taşıma İnsanı Zayıflatıyor! Haber: Radikal Gazetesi 16.04.2009 ABD’de yapılan bir araştırmada, kilo vermek isteyenlerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydası olabileceği ortaya çıktı. Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nin ABD’nin Atlanta kentinde yaptığı araştırmada, toplu taşıma araçlarını kullananların, otomobille işe gidenlerden daha zinde olabileceği ve spor salonuna gitmelerine gerek kalmayabileceği görüldü. Journal of Public Health Policy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, toplu taşıma araçlarını kullananlar, Kanada Kalp ve Felç Vakfı’nın haftada beş gün 30’ar dakika makul fiziksel aktivite tavsiyesine uygun davranmış oluyor.

21 www.toraks.org.tr ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI Hasta / Hekim / Sağlık Çalışanı / Lobi Faaliyeti

22 www.toraks.org.tr KRONİK HAVAYOLU HASTALIKLARI Kronik Havayolu Hastalıkları Kontrol Programı Türk Toraks Derneği / Dünya Sağlık Örgütü / T.C. Sağlık Bakanlığı

23 www.toraks.org.tr HASTALIK GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİ  Sigara içiminin azaltılması  Tütün Kontrolü Ulusal Komitesi önerileri  Hava kirliliğinin azaltılması  Eğitim  Yasal düzenlemeler  İzlem ve değerlendirme  Yakıt seçimi  Mesleksel risk faktörlerinin azaltılması  Eğitim  Yasal düzenlemeler  İzlem ve değerlendirme İnfeksiyonlarının önlenmesi –Aşılama –Beslenme –Aile eğitimi Fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılması Sağlıklı beslenme GARD Kronik Hava Yolu Hastalıkları (Astım – KOAH) Ulusal Kontrol Programı

24 www.toraks.org.tr

25 Kot Kumlama İşçilerinde Silikozis

26 www.toraks.org.tr

27 MADDE 7  Tüm insanların hem bireysel, hem de toplum olarak kendi sağlık hizmetlerini planlama ve yürütülmesi işlerine katılmaları hakları ve görevleridir. Bu nedenle sağlıkta alınacak tüm kararlar, birey ve toplum sağlığını önceleyen bir hedefle demokratik zeminde tüm tarafların katılımı ile belirlenmelidir.

28 www.toraks.org.tr MADDE 8 Ulusal sağlık politikaları toplumsal yarar ekseninde şekillendirilmelidir. Bu amaçla; a) Ulusal sağlık örgütlenmesi, bölge tabanlı güçlü birinci basamak ve basamaklandırılmış sağlık hizmet sunumuna dayanmalıdır. b) Sağlık finansmanı sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırmamalı, toplumsal tabakalar arasında gelir dağılım adaletsizliğini azaltmalı ve hak temeline dayanmalıdır.

29 www.toraks.org.tr SAĞLIK POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM …….1970 Ulusal Sağlık Politikaları 1970- 1990 Uluslararası Sağlık Politikaları –DSÖ (WHO) 1990 ……. Global Sağlık Politikaları Dünya Bankası-Dünya Ticaret Örgütü

30 www.toraks.org.tr Dünya Sağlık Politikalarını Oluşturan Aktörler Dünya Sağlık Örgütü –WHO Dünya Bankası WB Uluslararası Para Fonu- IMF Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS)-Küreselleşmenin anayasası

31 www.toraks.org.tr Yoksullara yıllık 12 dolarlık “temel hizmet paketi” (temel sağlık-aşılama). Kamu sektöründe tedaviler için kullanıcı ücretleri. Zenginlere hizmet için özel sektörün teşviki. Ademi merkeziyetçi sağlık hizmeti sistemi. SAĞLIK SİSTEMLERİ Yoksul ülkeler - “5 model –Dünya Bankası modeli” WDR 1993

32 www.toraks.org.tr SAĞLIK SİSTEMİ ÖRGÜTLENMEDesantralizazyon Hizmet sunumu ile finansın ayrılması FİNANSGenel Sağlık Sigortası SUNUMAile hekimliği Temel hizmetler paketi Özerk Kamu Hastaneleri Sözleşmeli personel Özel Hastanelerin Teşviki,Rekabet

33 www.toraks.org.tr MADDE 8 c) Sağlık hizmet ortamı, akılcı teknoloji ve akılcı ilaç kullanımını özendiren, biyomedikal araştırmalara destek veren bir yapıya kavuşturulmalıdır. Devlet, bilimsel özerkliğe saygı göstererek sağlık alanında yapılacak araştırmalara kaynak sağlamalıdır.

34 www.toraks.org.tr Exporting “failure”: why research from rich countries may not benefit the developing world The “10/90 gap” was first highlighted by the Global Forum for Health Research. It refers to the finding that 90% of worldwide medical research expenditure is targeted at problems affecting only 10% of the world’s population. This paper had the objective of presenting arguments that such an approach runs the risk of exporting failure. Health interventions that are shown to be effective in the specific context of a Western industrialized setting will not necessarily work in the developing world. Rev Saúde Pública 2010;44(1):185-9 J Jaime Miranda I,II M Justin Zaman III

35 www.toraks.org.tr İLAÇ ENDÜSTRİSİ İhtiyaç odaklı ; Hastaların ihtiyaçları Pazarlama odaklı ; Şirketlerin ihtiyaçları ! Tıbbileştirme (medicalilisation) İlaca yöneltme( pharmaceuticalisation) Amerikan ilaç endüstrisinde pazarlama harcamaları AR-GE harcamalarının iki katı. K. Applbaum. Is marketing the enemy of pharm. innovation Published in the Hastings Center Report, 2009.

36 www.toraks.org.tr 1.Yeni pazarlara girme veya pazarda tüketimin artırılması. Ödeme politikalarına etki Hekimlerin ve hastaların “bilinçlendirilmesi” “Güdümlü sempozyum” “Ana kanaat önderleri “ ne harcanan para pazarlama giderlerinin % 20 si. 2. Ülke ortamının ilaç pazarındaki büyümeyle uyumlulaştırılması. Sağlık idaresi ve politikalı üzerine etki. 3.Hammaddelerin (Klinik denekler) yurtdışından elde edilmesi- Maliyet düşürme. Pazarlama penceresinden Küresel Sağlık Hizmetleri İlaç endüstrisi

37 www.toraks.org.tr MADDE 8 d) Sağlık kurumları, bağımsız ulusal ve ulusüstü kurumların akredite ettiği standart koşullarda, kaliteli ve hasta odaklı bir anlayışla hizmet vermelidir. e) Toplum, sağlığın anlamı, hizmetlerin yapısı ve sağlığın korunması ile geliştirilmesi konusunda eğitilmelidir. Bu eğitimin bilimsel çerçevesini üniversiteler, meslek örgütleri ve uzmanlık dernekleri birlikte belirlemelidir. Devlet bu eğitimin finansmanını sağlamak için kamusal kaynakları harekete geçirmelidir.

38 www.toraks.org.tr

39

40

41 MADDE 9 Sağlık hizmetinin niteliğini belirleyen temel unsurlardan birisi sağlık çalışanlarının mesleki bilgi, beceri ve tutum düzeyleridir. Bu amaçla; a) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi standardizasyonun sağlandığı, ulusal ve ulusüstü kurumların akredite ettiği nitelikli bir ortamda sürdürülmelidir. Sunulacak sağlık hizmetlerinin niteliği, sağlık çalışanlarının eğitimi ile yükseleceği için devlet sağlık çalışanlarının eğitimine kaynak ayırmalıdır. Bu çerçevede sağlık çalışanlarının mesleki yabancılaşması önlenmeli ve sürekli mesleki gelişimleri sağlanmalıdır.

42 www.toraks.org.tr MADDE 9 b) Sağlık çalışanlarının motivasyonu arttırmak ve sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek için, sağlık hizmetinin metalaşmasına izin vermeyen, ekip çalışmasını güçlendiren bir ödüllendirme modeli hayata geçirilmelidir.

43 www.toraks.org.tr Nicelik Değerlendirmesi  Poliklinik sayısı  Yatan hasta sayısı  Ameliyat sayısı  Tetkik sayısı  Eğitilen asistan sayısı  Bilimsel arastırma ve yayın sayısı  Ameliyathanede geçirilen fiili çalısma süresi

44 www.toraks.org.tr NİTELİK DEĞERLENDİRMESİ  Sigara polikliniğinde sigarayı 1 yıl süre bırakmış hasta sayısı/oranı  Astım polikliniğinde tam kontrol sağlanmış hasta sayısı/oranı  KOAH Polikliniğinde rehabilitasyon programına alınan hasta oranı

45 www.toraks.org.tr NİTELİK DEĞERLENDİRMESİ  Tüberküloz şüphesinde bakteriyolojik tanı ve bildirim oranı  Meslek hastalıkları şüphesinde bildirim ve doğru tanı oranı  Bronkoskopi,plevra biyopsisi ve diğer invaziv işlemler doğru tanı ve komplikasyon oranı  Gereksizlik oranı :Normallerin yüzdesi  Hastane infeksiyon oranı

46 www.toraks.org.tr MADDE 10 Sağlık işgücü planlaması, tam istihdam, iş güvencesi, ekip hizmeti, tam gün hizmet prensibi ve grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ilkelerine göre yapılmalıdır.

47 www.toraks.org.tr Tamgüncü  Tüm Branşlar  % 77  Göğüs Hast.  % 89  Göğüs Cerrahisi  % 93

48 www.toraks.org.tr MADDE 11 Devlet sağlık çalışanlarına yönelen şiddet eylemlerini önlemek için gerekli hukuki, idari ve sosyal tedbirleri almalıdır.

49 www.toraks.org.tr


"Www.toraks.org.tr TTD VİZYONU Akciğer sağlığı alanında;  Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği,  Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları