Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KONSORSİYUM ANLAŞMASI Avrupa Birliği Ofisi OFFICE OFAFFAIRS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KONSORSİYUM ANLAŞMASI Avrupa Birliği Ofisi OFFICE OFAFFAIRS."— Sunum transkripti:

1 1 KONSORSİYUM ANLAŞMASI Avrupa Birliği Ofisi OFFICE OFAFFAIRS

2 2 Konsorsiyum Anlaşması (CA)   Kapsamlı bir ortaklık anlayışına sahiptir.   Hemen hemen tüm proje tipleri için geçerlidir.   Zorunlu olmasa dahi yapılması tavsiye edilir.   Konsorsiyum anlaşması ile düzenlenen konular:   projenin organizasyonu ve yönetimi,   ödenek dağılımı,   ortakların görevi ve performansı,   fikri mülkiyet hakları meselesi   uzlaşmazlıklar OFFICE OFAFFAIRS

3 3   CORDIS ortak arama   Ulusal İrtibat Noktaları ve hükümet organları   Diğer ortakların önerileri   Endüstri kuruluşları   İletişim ve ağ etkinlikleri   Dergiler AKLINIZDA BULUNSUN… Ortak bulmak için en iyi yöntem çalıştaylara ve konferanslara katılmak ve kişilerle yüzyüze iletişim kurmaktır. Ortak Arama OFFICE OFAFFAIRS

4 4 Ortaklarda Aranan Özellikler   Ortak bir vizyona sahip olmak   Teknik ve bilimsel uzmanlık   Katma değer ve tamamlayıcılık   Güvenilirlik   Kapasite ve kaynakların yeterliği   Finansal kaynakların yeterliği   Uzun dönemli büyüme ve sürdürülebilirlik OFFICE OFAFFAIRS

5 5   Konsorsiyumun oluşması için zaman tanımak gerekir.   Tanıdığınız insanlarla yetinmemeli ve çevrenizi genişletmelisiniz.   Kültür farklılıklarına özen göstermek önemlidir.   Her bir ortağın sorumluluğu iyice anlaşılmalıdır. Örn: Ortakların bir araya geldiği ilk toplantıda yapılabilecek bir egzersiz: Her ortak diğer ortakların motivasyonları hakkında ne düşündüğünü yazar. Korsorsiyum Geliştirme OFFICE OFAFFAIRS

6 6 Konsorsiyum Anlaşmasının İçeriği 1. 1.Önsöz 2. 2.Konu 3. 3.Teknik Hükümler 4. 4.Ticari Hükümler 5. 5.Örgütsel Hükümler 6. 6.Mali Hükümler 7. 7.Yasal Hükümler OFFICE OFAFFAIRS

7 7 1. Önsöz   Projenin başlığı   Projenin kısaltması   Araştırma ve teknoloji geliştirme programı   Özel bir yasal çerçeve seçmekteki amaçlar   Konsorsiyum anlaşmasında kullanılacak dil(ler) Not: Anlaşmada kullanılan kavramların tanımı, Komisyon’la yapılan kontratta kullanılanlar ile aynı olmalıdır. OFFICE OFAFFAIRS

8 8 2. Konu   Başlangıçtaki teknik özellikler   Hedeflenen teknik çıktılar   Yapılacak iş   Anlaşmanın süresi   Anlaşma süresinin sonrasına uzatılan hükümlerin başlangıcı ve sonu Kontratın pek çok maddesini etkilediği için iyice tanımlanmalıdır. OFFICE OFAFFAIRS

9 9 3. Teknik Hükümler   Her ortağın katkısı - her bir ortağın görevinin tanımlanması - ortakların yerine getireceği görevler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi   Kaynaklar - insan kaynakları - ekipman ve olanaklar - sahip olunan bilgi Bu araçlar mümkün olduğunca detaylı olmalıdır. Örn. kişi sayısı, kullanılacak ekipman, kişilerin niteliği, gizlenen bilgilerin çeşidi, planlar, kılavuzlar, hesaplamalar, prototip, teslim tarihleri, dil, vs. OFFICE OFAFFAIRS

10 10   Üretim programı - çıktıların gecikmesi yada yerine getirilememesi durumlarında bir diğer olasılık planı hazırlanması   Harcanacak çaba - ortakların özverisinin sahip olunan kaynaklarla uyumlu olduğunun belirtilmesi   Esnek değişim prosedürleri - değişiklikler için oldukça esnek prosedürler oluşturulması OFFICE OFAFFAIRS

11 11 4. Ticari Hükümler   Gizlilik   Çıktıların sahipliği   Çıktıların yasal korunumu (patent hakları)   Çıktıların ticari kullanımı   Kullanım zorunluluğu   Bilginin yayılması   Yayımlama   Sahip olunan bilginin patenti OFFICE OFAFFAIRS

12 12 5. Örgütsel Hükümler Anlaşma şunları netleştirmelidir:   Proje izleme komitesine devredilen sorumluluklar   Örgütsel koşullar (oluşum, vs.)   İşletimsel koşullar (toplantılar, kararlar, başkanlık, vs.)   Gücünün sınırları Not: Gerekli görülürse diğer komiteler de oluşturulabilir. Dolayısıyla diğer komitelerin oluşturulması için gerekli hükümler de belirtilmelidir. OFFICE OFAFFAIRS

13 13 6. Mali Hükümler   Plan - detaylı bir yaklaşık toplam maliyet hesabı - ortakların ve Avrupa Komisyonu’nun mali katkısı - diğer mali destekler (bankalar, vs.) - harcamalar ve mali plan - yıllık bütçe OFFICE OFAFFAIRS

14 14   Ortak Ödemeler - ortakların geri alınabilen avansları ve geri alma yöntemleri - ortak hesaplar ve ödeme koşulları - ödeme dönemleri ve koşulları - para birimi - banka transfer ücretleri ve döviz kurları - vergilerin ödenmesi - faizler - Yönetim harcamaları OFFICE OFAFFAIRS

15 15 7. Yasal Hükümler   Yasal Statü Anlaşmaların/kontratın/şirketlerin oluşturulmasında uyulacak yasal çerçeve   Dönemleme & Konular Başlangıç tarihi, bitiş tarihi, dönemleme/değişiklik/uzatma/iptal, ortaklardan birinin çıkarılması, yeni ortakların dahil edilmesi, değişiklik koşulları, teknik ve mali hükümlerde değişiklik   Anlaşmazlıkların çözümünde uygulanacak yasalar Ortaklardan birinin ulusal yasası veya teknolojik korunumu en çok sağlayan yasa seçilebilir. OFFICE OFAFFAIRS

16 16   Rızasızlık cezaları (?) - tazminatların ödenmesi (bilgi sağlanmasında gecikilmesi) - herhangi bir zararın mali tazmini - faiz ödemeleri (ödemelerde gecikme) - anlaşmanın iptali (bilgi sağlanmasında gecikilmesi, ödemelerde gecikme, gizlilik içeren bilgilerin açıklanması, vs.)   Personel değişimi Ortaklar kendi aralarında personel değişimi gerçekleştirebilir. Ancak ele alınması gereken birtakım konular vardır. Örn. Seyahat harcamaları, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik konuları, uygulanacak hukuk, vs. OFFICE OFAFFAIRS

17 17 Konsorsiyum Yönetimi 1. 1.Karar verme 2. 2.Temsil ve oylama 3. 3.Performans izleme 4. 4.Uzlaşmazlık çözümü OFFICE OFAFFAIRS

18 18 1. Karar Verme Mekanizmaları Proje çıktılarının zamanında ve Komisyon ile uyumlu bir biçimde ortaya konabilmesi için yönetim yapıları projenin kontrolünü gerçekleştirmelidir.   Proje İzleme Komitesi   İş Yönetimi Grubu   Proje Yönetimi Takımı OFFICE OFAFFAIRS

19 19   Projedeki tüm ortaklardan oluşur.   Kilit önemdeki kararları alır. Örn. Kontratın değiştirilmesi, yeni ortak eklenmesi, çalışma programının yeniden düzenlenmesi, bütçenin onaylanması, grup içinde görevlendirmeler yapılması vs.)   Yılda iki veya üç kez toplanır.   Farklı isimleri olabilir ve birtakım alt gruplara ayrılabilir. Örn. İzleme komitesi, irtibat komitesi, yönetim komitesi ve mali, teknik alt gruplar   Komitenin görevi günlük yönetim işleri ve koordinatör (yada yönetici) tarafından gerçekleştirilen temsil işlerini içerir.   Etkin ve katı bir denetim ve danışma sistemine sahiptir. Proje İzleme Komitesi OFFICE OFAFFAIRS

20 20   Proje İzleme Komitesi için raporların ve bütçenin hazırlanması konularıyla ilgilenir.   Özel Bilimsel Komitelerin işlerini gözetler ve koordine eder.   Proje yöneticisini, Komisyon ile ilişkilerinde destekler   Çalışmayan ortaklarla kontratın sonlandırılmasını önerir.   Ayda bir kez toplanır. İş Yönetimi Grubu OFFICE OFAFFAIRS

21 21   Proje Yönetici Yardımcısı ve gruptan birkaç yöneticiden oluşur.   Bilimsel yönetici ve 5/6 kişiden oluşur.   Dışarıdan 2 eleştirmen bulmak yararlı olabilir. OFFICE OFAFFAIRS Proje Yönetimi Takımı

22 22 2. Temsil & Oylama Hakları   Yönetim yapıları demokratik ve herkese açık olmalıdır.   Ancak temsil ve oylama hakları, bütçe yüzdesine göre komiteler arasında farklılık gösterir.   Oy haklarındaki farklılıklar (çoğunluk, oybirliği vs.) dikkatlice belirlenmelidir. Örn: Ortaklardan birini projeden çıkarmak oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle oybirliği gerekir. OFFICE OFAFFAIRS

23 23 3. Performans İzleme   Komisyon herhangi bir ortağın performans göstermemesi nedeniyle kontratı değiştirebilir.   Bir ortaklığın sonlandırılması birtakım mali sonuçlar içerebilir. Bu ortağın Komisyona geri ödeme yapmaması durumunda diğer ortaklar ödeme yapmak durumunda kalabilirler. Aşamalar:   Proje Başvuru Aşaması   Projenin Öncesi ve Başlaması Aşaması   Proje Aşaması OFFICE OFAFFAIRS

24 24 Ortakların performansı düzenli olarak izlenmelidir:   Ortaklar hakkında, özellikle mali konularda, yeterli bilgi edinin.   Tanımadığınız ortaklarla çalışacağınızda referans isteyin.   Son dakikada ortak eklemeyin.   Ortaklardan birinin performans göstermeme riskini önceden hesaplayın.   Mali garanti isteyin. Proje Başvuru Aşaması OFFICE OFAFFAIRS

25 25 Birçok proje, ortaklardan ne istendiğinin anlaşılmaması nedeniyle başarısız olur:   Ortakların ihtiyaçları dahilinde eğitimler verilmelidir.   Projenin başlıca hedeflerine yönelik eksiksiz bir eğitim sağlanmalıdır. Proje Öncesi ve Başlama Aşaması OFFICE OFAFFAIRS

26 26   Mali ve teknik konularda düzenli raporlamalar yapın.   Raporları takip edin.   Gerekli eylemlerin doğru takımlar tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.   Değişimleri gözleyin. (proje toplantılarındaki personel değişimi, toplantı tarihleriyle ilgili problemler, raporlama hataları ve önemli toplantılara katılmama vs.) Proje Aşaması OFFICE OFAFFAIRS

27 27 4. Uzlaşmazlık Çözümü Ortaklar arasındaki uyuşmazlıklar Komisyon’un gözünde projeye zarar verir:   Projenin uzun ömürlülüğü için ortaklık içinde uyuşmazlıklardan kaçınılmalıdır.   Ortaklık içindeki uyuşmazlıkların çözümünde iyi iletişim, güven ve anlayış önemlidir.   Kurallar, sorumluluklar ve bütçe şeffaf ve adil bir biçimde dağıtılmalıdır. OFFICE OFAFFAIRS

28 28 Eğer birtakım anlaşmazlıklar kaçınılmazsa:   Mümkün olduğu kadar çabuk çözün.   Yargıdan önce tüm diğer yolları deneyin. (arabulucu taraflar, danışman, vs.)   Konsorsiyum Anlaşması gereği uyuşmazlığın Komisyon’dan önce diğer kişilerle görüşülmesi gerektiğini unutmayın.   Hakeme başvurmaktan kaçının. (maliyeti yüksek olabilir)   Konsorsiyum Anlaşması sorunlu ortakları projeden çıkarmanıza izin verir. OFFICE OFAFFAIRS

29 29   Konsorsiyum Anlaşması’nın değiştirilebilmesi için kolay ve net prosedürler oluşturulmalıdır: - teknik ve mali hükümlerin değiştirilmesi - ortaklardan birinin çekilmesi veya yeni ortak dahil edilmesi - Program sonlandıktan sonra anlaşmanın sonlandırılması - Kontrat sonlanmadan anlaşmanın sonlandırılması   Karar alma mekanizması oluşturulmalıdır: - düzenli izleme komitesi toplantıları yapılması - beklenmedik toplantılar yapılması - herbir ortağın gücünün ortaya konması - karar alma yönteminin belirlenmesi (oybirliği, oyçokluğu vs.) Konsorsiyum Anlaşmasının Değiştirilmesi OFFICE OFAFFAIRS

30 30 Aklınızda bulunsun…   Proje bireylerin bir araya gelmesi ile oluşur.   Proje için farklı ülkelerden, kültürlerden ve örgütlerden insanlar birleşir.   Güvenin oluşması için zaman gerekir. BİR PROJE ANCAK EN ZAYIF ORTAK KADAR BAŞARILI OLABİLİR!!! OFFICE OFAFFAIRS

31 31 TEŞEKKÜRLER… Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi www.abofisi.metu.edu.tr OFFICE OFAFFAIRS


"1 KONSORSİYUM ANLAŞMASI Avrupa Birliği Ofisi OFFICE OFAFFAIRS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları