Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Derleyen Prof. Dr. Nejat Erk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Derleyen Prof. Dr. Nejat Erk."— Sunum transkripti:

1 ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Derleyen Prof. Dr. Nejat Erk

2 ÖZ DEĞERLENDİRME AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAMAYA ÇALIŞIR.  Üniversite ne yapmaya çalışıyor?  Üniversite bunu nasıl yapıyor?  Bunun işe yaradığını Üniversite nereden biliyor?  Gelişebilmek için Üniversite nasıl bir değişimi  öngörüyor?

3 ÖZ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ  Kontrol listesinde yer alan ilk konu, kurumsal norm ve değerlerdir. Kurumun karar verme sürecine ilişkin ve kurumsal misyona yönelik faaliyetleri kapsar.  İkinci aşama, süreçlerin kalite düzeyi ile ilgilidir.  Üçüncü aşama, kurumun değişim kapasitesi ile ilgilidir. Kalite sürecindeki boşlukları kapatabilmek için kurum hangi adımları atmaktadır?  Dördüncü aşama, isteğe bağlı olarak, üniversite faaliyetlerinden özel bir alanın derinlemesine incelenmesidir.

4 I. Kurumsal Norm ve Değerler A. Üniversite ne yapmaya çalışıyor? A.1 Misyon  Kurum, mahalli, yöresel, ulusal ve uluslararası bağlamda nasıl bir pozisyon almaktadır.  Kurumun uluslararası ilişkiler bağlamında, Avrupa ve uluslararası düzeyinde izlediği politika nedir.  Kurum, öğretim, araştırma ve diğer hizmetler arasında nasıl bir denge amaçlamaktadır.  Kurumun akademik öncelikleri nelerdir; eğitim programları ve araştırma öncelikleri bağlamında.  Ders aktarım aşamasında benimsenen yöntemler nelerdir (örnek olay, öğrenci odaklı eğitim, probleme dayalı öğrenme. vb)  Kurum ne derece merkeziyetçidir?  Fon sağlayan kurumlarla, Üniversite ilişkisi ne düzeydedir. Araştırma kurumları ve hükümet ile olan ilişkiler.  Kurumun, toplum ve paydaşlarla olan ilişkileri ne düzeydedir? Kamu gündeminde ne derecede rol oynamaktadır?

5  Bu bölümde, Fakültenin amaçlarına ulaşmada karşılaşılan tehdit ve fırsatlar nelerdir onlar araştırmaktadır. Bu başlık altında içsel ve dış fırsat ve tehditler ele alınmalıdır. A.2 Tehdit ve Fırsatlar

6 A.3 Kurumsal Özeklik Düzeyi  Akademik ve akademik olmayan kadroların, işe alınma ve yükseltime politikaları,  Öğrenci seçimi,  Fakülte, bireysel ve kurumsal projeler, altyapı projelerinin onayı ve eğitim programı açma,  Girişimci çabalar (iş kurma, üniversite sanayi işbirliği)  Kamu fonları üzerindeki yetki, (döner sermeye vb) nasıl belirlenmektedir.

7 A.4. Bölgesel ve Ulusal İşgücü Piyasasının Analizi Altyapının, öğrenci ve öğretim üyesine oranı (bina metre karesi, fiziki olanaklar, laboratuarlar ve makine ekipmanın fiziki yaşları) Öğrenci, öğretim üyesi oranları, en düşük en yüksek ve ortalama değerler, Diğer tehditlerin değerlendirilmesi bu bölümde yer alır.

8 Kurumun misyonu ile kurumun gerçekteki davranışı arasındaki sapma, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyar. Akademik Faaliyetler,  Araştırma ve eğitim yaklaşımları, eğitim ve araştırma programı dizaynı. Bu çabaların değerlendirilmesi misyon ve hedefleri ortaya koyar. Benzer Akademik Faaliyetler  Teknoloji transferi, yaşam boyu eğitim, yöreye sunulan hizmetler, öğrenci destek programları. Bu kurumların değerlendirilmesi misyon ve hedefleri ortaya koyar. I. Üniversite bunu nasıl yapıyor?

9 Finansman. Kurumun yıllık kamu bütçesi, öğrenci katkısı ve diğer katkılar. Kamu kaynaklarının tahsisi sürecinin işleyişi nasıldır? Kurumlar arası bütçe dağıtım kriterleri. Bütçe kontrol süreci merkezimidir? Yeni atılımlar nasıl organize edilmektedir. Kaynak dağılımı kriterleri ve yetkiler. Kurum, araştırma ve eğitimin tam maliyetini hesap edebiliyor mu? Bu konuların değerlendirilmesi misyon ve hedefleri ortaya koyar. Yönetsel Çabalar Akademik ve yönetim kadrolarının seçim kriterleri (yaş, yükseltilme vb). Talebe seçimi. Eğitim öğretim ve araştırmanın yönetimi, girişimci çabaların teşviki. Yönetsel çabaların değerlendirilmesi, sisteme öğrenci katılımı ne düzeydedir. Bu konuların değerlendirilmesi misyon ve hedefleri ortaya koyar. I. Üniversite bunu nasıl yapıyor?

10  Bunun işe yaradığını Üniversite nereden biliyor? Sorusunun cevabı, kalite yönetimi ve izleme sürecine verdiği önemin bir sonucudur. III. Kalite Yönetimi ve İzlenmesi

11 Bu süreç, geleneksel katı yönetsel yaklaşımdan, iç ve dış denetim süreçlerine dönüşmüştür. Ders değerlen- dirmelerinden, araştırma kalitesinin değerlendirilmesi, uluslar arası programların değerlendirilmesi gibi. Bu denetim süreci verilere dayalı olmalıdır. Kalite denetiminin, kurumsal çabalardaki yaygınlığı, kalite denetimine ilişkin ön standartlar mevcut mudur?, kalite denetimini sürdürecek mali kaynaklar mevcut mudur?, Eğitim, araştırma, öğrenci başarısı, yönetsel süreçler, girişimci çabalar, dış ilişkiler konularında kalite denetim süreci nasıl işlemektedir. Denetim sıklığı nasıl işlemektedir. Denetime esas olacak veri derleme ne derecede yaygındır?. A. Kalitenin Denetimi

12 B. Kalite Yönetimi Kurum kalite denetimi, kurumsal politikaya nasıl dönüşmektedir? Örneğin eğitimin değerlendirilmesi anketi uygulanıyorsa, elde edilen sonuçlarla ilgili ne gibi bir yol izlenmektedir. Eğitim kadrolarının eğitimi ile ilgili bir kadro mevcut mudur? Dış denetim varsa, liderlik kadrolarının buna uyumu ne düzeydedir?

13 Kurum, dış çevreden kaynaklanan tehdit ve fırsatlara ne derece duyarlıdır?. Dış paydaşlar, kurum stratejik planlama sürecine nasıl katkı sağlamaktadır. Kurum, amaca yönelik olarak ne tür adımlar atmaktadır?. Var olan misyon la, gelecekteki misyonlar arasında daha iyi bir uyum nasıl sağlanabilir? Bu adımların atılmasında, kalite yönetim ve denetiminin katkısı ne düzeydedir? III. Stratejik Yönetim ve Değişim Kapasitesi

14 IV. Özel Birimler ve Özel Odaklanmalar Merkezi politikaların kalite ve stratejik değişime uyumunu izleme amacı ile EUA ekibi genel izleme dışında, az sayıda kurumu daha kapsamlı izleyecektir. Amaç, hata noktaları bulmaktan çok, merkezi yönetim ile birimlerin ilişkileri sorgulamaktır. Bu konuda Üniversiteler özel odaklanma noktalarının seçiminde talepte bulunabilirler. Bologna sürecinin uygulanma biçimi bu başlıklar altında ele alınacaktır. Bulgular nihai raporda yer alacaktır.

15 BİR ÖZ DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ

16 Hızla değişen toplumsal yaşamda eğitim, araştırma ve kamu hizmeti sunmaktır. Üniversite bu amacı gerçekleştirebilmek için;  Sivil toplumu güçlendirme bağlamında gençleri eğitmek, demokratik vatandaşlık öğeleri kazandırmak, toplumların karşı karşıya bulunduğu stratejik alanlarda eleştirel düşünebilmelerini sağlamak yükümlüğündedir.  Eğitim ve araştırma alanında bilginin yaratılma gelişim ve aktarımını sağlamak,  Topluma akademik ruh, etik değerler, yaratıcılık ve araştırma öğeleri kazandırmaktır. I. Kurumsal Norm ve Değerler Üniversite ne yapmaya çalışıyor? Fakülte Misyonu

17 Fakülte, eğitim ve araştırma deneyimini özellikle bilgi oluşumu ve kazanımını yaygınlaştırmak ve aydın bir toplum yaratma yanında, değişen entelektüel ve teknolojik ortama uyum sağlamaya odaklanmıştır. Bu amaca ulaşmada aşağıdaki temeller esas alınmaktadır;  Fakülte olanaklarının geliştirilmesi ve kontrolünde özerkliği koruyabilme gücü,  Toplumun geneli ile iletişime ve eleştiriye açık, rekabetçi, esnek ve bütünleştirilmiş bir çaba içinde olmak,  Demokratik toplum öğelerini öne çıkarmak,  Eğitimde son teknolojilere açık olmaktır. Fakülte Vizyonu

18 Yukarıda sunulan vizyon kurumun uzun dönemli gelişimine ışık tutan, ve paylaşılan değerdir. Kurum ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü korumak için yukarıdaki vizyonu benimser. Fakülte bir önceki bölümde yer alan misyonu gerçekleştirmede, aşağıdaki güçlü yönler, zaaflar, fırsatlar ve tehditlerin bilincindedir. Bölüm Vizyonu

19 Güçlü Yönler  Fakültenin ülke ve uluslar arası düzeyde eğitim ve araştırma alanındaki saygınlığı,  Çekici bir Üniversite ve yerleşke altyapısı,  Yeni eğitim programları açmaya duyarlılık,  Üniversite mezunları istihdamının iyileştirilmesine gösterilen duyarlılık,  Yeterli öğretim üyesi sayısı,  Genç, dinamik, rekabetçi bir akademik kesimin varlığı vb.

20 Zaaflar  Mali kaynakların kamu bütçesi ile sınırlı oluşu,  Mali yetersizlik,  Geleneksel öğretim teknikleri,  Teknik donanımın yetersizliği,  Akademik kadronun değişime kapalılığı,  Araştırma ve eğitim alanındaki uygulamaların gecikmeli olarak uygulanabilmesi,  Yetersiz öğretim üyesi ve öğrenci diyalogu  Öncelikleri olmayan araştırma alanlarıdır.

21 Fırsatlar  AB süreci  Yurt dışı ile başlatılan işbirlikleri  Daha önceden başlatılan stratejik planlama çalışmaları  Öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği  Alt yapıdaki gelişmeler  Üniversitenin var olduğu konumdan yetinmeyerek değişim ve gelişme arzusu,  Yüksek öğretime olan talebin büyüklüğü

22 Tehditler  Ulusal bağlamda önceliklerin biçimlendirilmemiş olması,  Üniversitelere aktarılan yetersiz akademik kadro ve mali olanaklar,  Adana’nın, Türkiye gelişiminin altında kalması,  İşgücü pazarı ile mezun sayıları arasındaki uyumsuzluklar,  Çok sayıda rakip üniversitelerin varlığıdır.

23 II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler 1.Akademik Yükseltilme ve Atama İlkeleri:  Akademik kadroların tahsisi,  Kurumsal akademik değerlendirmeler,  Profesör, doçent, yardımcı doçent ve diğer öğretim elemanlarının atanma kriterleri.

24 2. Öğrenci Seçimi:  Lisans öğrenci seçimini etkileyen fakülte politikaları  Lisansüstü öğrenci seçme politikaları ve lisansüstü öğrencileri özendiren bölüm ve fakülte politikaları,  35. madde kapsamında yürütülen çabalar  Fakülte öğrenci sayıları belirleme politikaları II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

25 3. Finansman:  Son beş yıla ilişkin fakülte bütçeleri ve üniversite bütçesi içindeki payı  Son beş yılda fiziki alanda (derslik, labarotuar, ve diğer ekipman) açısından kazanımlar. II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

26  4. Eğitim ve Öğretim:  Öğretim elemanı ve yardımcılarında son beş yıllık gelişim,  Öğretim üyesi başına düşen ders yükü,  Öğretim elemanı başına ulusal ve uluslararası düzeyde düşen makale, konferans ve diğer akademik faaliyetlerin son beş yıldaki gelişimi  Yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarında ders veren öğretim üyeleri(son beş yıl)  Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlıkları  Öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci sayısı,  Öğretim üyesi başına düşen lisans öğrenci sayısı,  Alternatif eğitim yöntemleri uygulayan öğretim üyeleri sayıları II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

27  Öğretim üyelerince uygulanan sınav yöntemi  Generik (öğrencilerin sentez, analitiklik, iletişim becerileri, sorgulama, sayısal anlatım becerisi, okuma alışkanlığı ve öğrenci katılımı) alanında sağlanan katkılar  Derslik sayısı başına öğrenci sayısı  Öğrenci başına kapalı alan m2 olarak,  Öğrenci başına, sosyal aktiviteler  Sosyal kollara üye olan ve görev alan öğrenci sayıları  Diğer programlarla yurt dışına mesleki olarak seyahat eden öğrenci sayıları II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

28  Erasmus programından yararlanan öğrenci sayısı  Son beş yılda kaydı silinen öğrencilerin toplam öğrencilere oranı,  Dört yıllık lisans öğretimini 4, 5, 6 veya 7 yılda bitiren öğrencilerin dağılımı,  İnternet üzerinden eğitim ve yaşam boyu eğitim çabaları  Öğrencilerin karar mekanizmalarına katılımı. II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

29 5. Araştırma: (Son beş yıl)  Disiplinler arası araştırma çabaları  Öğretim üyesi başına yürütülen yurt içi ve dışı araştırma projeleri  Öğretim üyesi başına düşen diğer projeler  AB programları kapsamında yürütülen projeler  Araştırma öncelikleri ve finansman gerçekleşmeleri  Kurumsal araştırma stratejileri  Kurumun paydaşlara sundukları araştırma hizmetleri  Kurumca yürütülen ulusal ve uluslararası danışmanlıklar  Yerel medya ve diğer kamu iletişim kurumları ile yürütülen çabalar II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

30 6. Girişimcilik Çabalarının Gelişimi: (Son beş yıl)  Yöre girişimcilerine sunulan hizmetler  Yöre kamu yönetimlerine sunulan hizmetler  Bölge ticaret, sanayi, tarım ve sağlık işveren ve işçi kuruluşlarına sunulan hizmetler  Akademik programlarda paydaşların etkinlik düzeyi (öğrenci, mezun öğrenci, mezunlarımızı istihdam edenler vb.) II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

31 7. Stratejik Planlama  Bölüm ve fakülte karar alma sürecinin işleyişi  Bölüm ve fakülte politikalarına bölüm öğretim üye ve yardımcılarının katılımı  Gelecek beş yıla ilişkin bölüm öncelikleri (SWOT ışığında)  Paydaşlarla olan iletişim düzeyi ve geri besleme (feed back)  Kurumu yurt içi ve dışı benzer kurumlarla kıyaslama (benchmarking)  Eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi sonucunda atılan adımlar  Yönetimin değerlendirilmesi aşamasında değerlendirmeler II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

32  Eğitimin uluslararası boyut kazanmasında atılan adımlar  Kurumun rekabet gücünü öne çıkaran temel öğeler  Kalite kültürünün yaratılmasına yönelik çabalar  Akreditasyon çabaları  Gelecek beş yıla ilişkin, kütüphane, öğretim üyesi, fiziki (bilgisayar, otomasyon vb) ve eğlence ve dinlenme alanlarına ilişkin yeterlilik düzeyi  Öğrenci motivasyonunu yükseltmeye yönelik çabalar II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

33 8. Bologna Süreci:  Akademik hareketlilik düzeyi  Yabancı dilde eğitim verebilecek öğretim üye sayısının toplam öğretim üye sayısına oranı (yeterlilik ölçütleri TOEFL, KPDS, ÜDS vb)  Öğrenci hareketlilik düzeyi  Üniversite genelinde stratejik planlama çabaları, kalite güvencesi ve akreditasyon  Eğitmenlerin eğitimi konusunda çabalar  Paydaşların eğitim ve öğretime katılım yüzdesi (farklı faaliyetler)  Eğitim, öğretime ilişkin değerlendirmelerin kamu ile paylaşımı ve şeffaflık,  Müfredat geliştirme süreci,  Yaşam boyu eğitim.  Kurum dışı değerlendirme girişimleri II. Genel Çevre Unsurları; Akademik Faaliyetler

34 SORULARINIZ ???

35 1. Professor Jean-Louis Vanherweghem Brüksel MD Faculty of Medicine of the ULB. (Chairperson of the team) 2. Professor Lothar Zechlin Graz Üniv Rektörü 3. Professor Julio Pedrosa Department of Chemistry, University of Aveiro, Portugal, Geçmiş Dönem Rektörü 4. Professor Jacques Lanares, Lozan Üniv (Secretary of the team) EUA İZLEME KOMİTESİ


"ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Derleyen Prof. Dr. Nejat Erk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları