Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME"— Sunum transkripti:

1 FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
Prof. Dr. Fitnat KAPTAN Arş Gör. Özge AYDIN 1

2 İÇERİK PDÖ Nedir? PDÖ’nin Amacı Problem Senaryoları
PDÖ’nün Argümantasyonla İlişkilendirilmesi Problem Türleri Problem Çözme Süreci Basamakları PDÖ’de Grup Çalışmaları ve İşbirlikli Öğrenme PDÖ’nün Fen Eğitimiyle İlişkilendirilmesi PDÖ’de Öğrencilerin Rolü ve Yararları PDÖ’de Öğretmenin Rolü ve Yararları PDÖ’de En Sık Kullanılan Öğretim Tekniği- Beyin Fırtınası Probleme Dayalı Öğrenmenin Değerlendirilmesi PDÖ’nin Olumlu Yanları ve Sınırlılıkları Senaryo Örnekleri

3 Öğretim yöntemlerini temel olarak iki kısma ayırmak mümkündür: 1) Öğretmenin aktif olduğu öğretmen merkezli yöntemler, 2) Öğrencilerin aktif olduğu öğrenci merkezli yöntemler 3

4 4 4

5 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME(PDÖ)
PDÖ’nin uygulanmasına ilk olarak 1969 yılında Kanada McMaster Üniversitesi’nde tıp eğitiminde başlanmıştır. Bunun yanında ekonomi, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda da başarılı çalışmalar yapılmıştır. 5

6 PDÖ’ye uygun çalışmalar, ilköğretim okullarında da yürütülmeye başlanmış ve bu yaklaşımın öğrencilerin öğrenmesinde etkili olduğu görülmüştür. PDÖ 1990’lardan sonra ise ortaöğretim ve daha üst düzey eğitim aşamalarında oldukça popüler hale gelmiştir. 6

7 PDÖ NEDİR? Araştırma etrafında organize edilen yaparak, yaşayarak öğrenmeyi, var olan karışıklığın çözümünü ve gerçek hayat problemlerini temel alır. 7

8 PDÖ, öğrencilerin yüz yüze gelerek küçük gruplar halinde çalıştıkları bir yaklaşımdır. Öğrenciler, bütün katılımcıların sorumluluk almasını sağlayarak bir çok bakış açısı sağladığından bir rahatlama içinde olurlar. 8

9 AMACI… PDÖ özellikle, problemi çözme ve anlama becerilerini geliştirmek ve insanların gelecekte karşılaşacakları durumlarla yüzleştirmek için çeşitli problemlerle, olası prensipleri tanıtmayı amaçlamaktadır. 9

10 PDÖ’nin en önemli amaçlarından biri de kendini yönlendirerek öğrenmedir. Kendini yönlendirerek öğrenmenin kaynağı, insanların büyüme ve gelişmede sınırsız bir potansiyele sahip olduğunu belirten John Dewey’dir. Dewey’e göre öğretmen öğrenme sürecine müdahale etmez. Öğrenmenin odak noktası öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmesi için onlara sorumluluklar verilmesi ve bireysel olarak kendilerini geliştirmelerine dayanır. 10

11 Dewey’in Üzerinde Durduğu 6 Önemli Özellik
Öğrencilerin karşılaştıkları şüpheli bir durum olmalı Çözüm bulmak için problem düzenlenmeli Daha önce yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinilmeli Elde edilen bilgiler hakkında bir hükme ulaşmak için alternatiflerden nedenler süreci ortaya çıkarılmalı Çözümün kavramsal ve deneysel öğeleri ortaya konulmalı Bilimsel ve mantıklı bilgiler arasındaki ilişki araştırmaya uygun olmalı 11

12 PDÖ, öğrencilere bilgiyi derinlemesine anlama, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri, problem bulma ve problem çözme becerileri, argümantasyon becerilerini geliştirir. 12

13 Araştırma, bilgi toplama ve yansıtmayı gerektiren Değişen ve deneysel
Probleme dayalı öğrenme yaşantılarının malzemesini oluşturan problemlerin özellikleri şu şekildedir: Karmaşık ve kompleks Araştırma, bilgi toplama ve yansıtmayı gerektiren Değişen ve deneysel Basit, tek bir çözümü olmayan, açık uçlu Üst düzey düşünme becerilerini geliştiren Yapılandırılmış nitelikte olan problemler. 13

14 Problem Senaryoları İşlenecek konu analiz edildikten sonra, amaca uygun problemler ve bunlara bağlı senaryolar geliştirilmelidir. Gerçek yaşam problemleri üzerinde durulmalıdır. Öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. Senaryolar ilgi çekici olmalı ve süreç sonunda probleme çözüm üretmelidir. 14

15 PDÖ genellikle 5-8 öğrenciden oluşan gruplar ile bir eğitim yönlendiricisi tarafından uygulanmaktadır. Uygulamanın yapılacağı ortama göre grup sayıları değişebilir. PDÖ oturumlarında eğitim tümüyle öğrenci merkezlidir. Eğitim yönlendiricisi kolaylaştırıcı rolündedir. 15

16 PDÖ’nün Argümantasyonla İlişkilendirilmesi
PDÖ’de öğrenciler bir öğretmen yardımı ile, senaryolar kullanarak gruplar halinde çalışırlar. Var olan bilgilerini ve senaryoyla ilgili anladıklarını birbirleriyle paylaşırlar, neleri öğrenmeye ihtiyaç duydukları ve bunu nasıl yapacakları konusunda anlaşarak, tartışmalar için toplanarak, çalışmalarını değerlendirerek ve sonraki adımlara karar vererek çalışırlar. 16

17 Problem Türleri Problemler yapı olarak iki kısma ayrılır: 1) İyi yapılandırılmış (rutin) problemler 2) İyi yapılandırılmamış (Rutin olmayan) problemler 17

18 Problem Çözme Süreci Basamakları
1) Problemin farkına varma 2) Gerekli bilgilerin toplanması 3) Problemin temeline inme 4) Çözüm yollarının araştırılması ve bulunması 5) En uygun çözüm yolunun tespiti 6) Problemi çözme 18

19 1) Problemin nereden geldiğini araştırma 4- Durumu tekrar dile getirme
Problemi tanımak için beş basamağın hayati rolü vardır (Fogler ve Leblanc:1995): 1) Problemin nereden geldiğini araştırma Problem Tanıma Teknikleri 2) Problemi inceleme 5) Problemin analizi 3)- Şu andaki durum istenen durum 4- Durumu tekrar dile getirme 19

20 Problem Çözerken Dikkat Edilecek Özellikler:
1) Okulların amacını yansıtacak gerçek problemler olmalı, 2) İçerik, bulmacalar ve uygulamalar, öğrencilerin ilgisini çekecek durumlar içermeli, 3) Çoklu çözüm stratejileri, çoklu sunum ve çoklu çözüme sahip projeler olmalı, 4) Konuyla bağlantılı zengin fırsatlar içermeli, 5) Öğrencilerin önbilgi ve düzeylerine uygun içeriğe sahip olmalı, 6) Çalışma konularının zorluk düzeyi öğrencileri vazgeçirecek düzeyde olmamalıdır. 20

21 PDÖ’de Grup Çalışmaları ve İşbirlikli Öğrenme
İşbirlikli öğrenme, PDÖ’nün önemli bir özelliğidir. İşbirlikli öğrenmenin en önemli özelliği, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde öğrenmelerine yardım ederek çalışmalarıdır. Her grup çalışması işbirlikli öğrenme değildir. Bir grup çalışmasının işbirlikli öğrenme olabilmesi için, gruptaki öğrencilerden beklenen hem kendilerinin hem de grup arkadaşlarının öğrenmesini üst düzeye çıkarmaya çalışmalarıdır. 21

22 Probleme dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme yaklaşımını kullanarak onun sağlayacağı kazanımlardan faydalanmayı amaçladığından öğrenciler gruplar halinde çalışarak çözüme ulaşmaya çalışırlar. PDÖ’de oluşturulan gruplar, işbirlikli öğrenmede bahsedilen grup tanımına uymaktadır. PDÖ’de grup çalışmalarının kullanılmasının temelinde; bilgi alışverişi, iletişim ve ortak çalışma gibi becerileri kazanmanın öğrencilere ilerdeki yaşantılarında faydalı olacağı gerçeği yatmaktadır. 22

23 PDÖ Gruplarının Öğrenciler İçin Amaçları
1) Öğrenmeyi kolaylaştırmak, 2) Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme yi geliştirecek beceri ve davranışlar geliştirmek 3) Diğer kişilerle mesleki ilişkilerini geliştirecek sosyal becerini geliştirmektedir. 23

24 PDÖ Grupları ve İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilere Kazandırdıkları
Doğal tartışma ortamlarının oluşması, Başkalarının görüş ve önerilerine saygı duyma, Eleştirilere açık olabilme, Olayları kritik edebilme ve yorumlama… 24

25 PDÖ’nün Fen Eğitimiyle İlişkilendirilmesi
PDÖ’nün fen eğitimine mümkün olduğunca uygun olması için dört adaptasyon maddesi tanımlanmıştır: Probleme, önemli bir fen kavramının öğrenilmesi için odaklanma ve bu problemi bir fen konusunu öğrenmeye çalışan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla kullanma Öğrencilere, fikirlerini, deneysel ya da belli bir alanda bilimsel çalışma yaparak test etme fırsatı verme. Yani öğrenciler, problemin çözümü için gerekli bazı bilgileri tamamen başkalarının verilerine (öğretmenin verdiği bilgi, uzman bilgisi gibi) bağlı kalmaktansa kendileri üretmelidir. 25

26 Öğrencilere kendi verilerini oluşturma fırsatları verme
Öğrencilere kendi verilerini oluşturma fırsatları verme. Yani öğrenciler, sahip oldukları bilgilerden yararlanarak yeni bilgi üretme becerisi kazanmanın bir parçası olarak not tutma, uygun veri kaydetme araçları kullanma, ham veri toplama ve saklama gibi veri kullanma becerileri kazanmalıdırlar. Öğrencilere, veri destekli olarak kendi çözümlerini sunma fırsatı tanıma. 26

27 Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilere Yararları
Probleme dayalı öğrenme, öğrencilere, öğrenme deneyimi başlangıcında iyi yapılandırılmamış problemlerle öğrencileri karşılaştıran bir eğitim modelidir. Öğrenciler problem hakkında farklı bakış açılarına göre durumu değerlendirerek daha önceden çok az çözdükleri gerçek hayat problemlerini öğrenirler. 27

28 Uygulanan problem veya senaryonun kullanımı süresince motive eder,
Öğrenciler aktif öğrenme derinliğine öğrenenler olarak yer alırlar, Öğrencilerde var olan bilgi ve becerilerin üzerine yenilerini oluşturmaya imkan tanır, Gruplar içinde tartışma ve diyaloglarla anlamayı kolaylaştırır, Öğrencilerin kendi değerlerini anlamaya imkan tanır, Program, öğrenme ürünleri, öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme ile bağlantı kurarak daha iyi düzenlenebilir. 28

29 PDÖ’de Öğretmenin Rolü ve Öğretmene Yararları
1) Öğretmenler, öğrencilerin kendi başlarına öğrenmelerine yardımcı olan bir rol üstlenir. 2) Öğrencilerin bir problem çözme uzmanı gibi düşünmeleri konusunda cesaret verir. 3) Öğretmenler, probleme dayalı öğrenme ile ilgili dersleri veya üniteleri işlerken ve bu konuda öğrencilerine rehberlik ederken verilen etkinlikleri yaparak, etkili öğrenmenin oluşmasını sağlamalıdırlar. 29

30 4) Probleme dayalı öğrenme, öğrenciler kadar öğretmenlerin de kendilerini geliştirmelerine ve farklı bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur. 5) Bu tür derslerde konuyu en iyi öğrenen kişinin öğretmen olduğu bilinir. 6) PDÖ, öğretmenlerin sınıflarında daha zevkli ve verimli ders işlemelerine imkan sağlar. 30

31 PDÖ’de En Sık Kullanılan Öğretim Tekniği- Beyin Fırtınası
Beyin Fırtınası, birden fazla kişinin bir araya gelerek bir konuyla ilgili fikirlerini tartışmaksızın açıklayarak, birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları, bireyin yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir öğretim tekniğidir. 31

32 Beyin Fırtınası Nasıl Uygulanır?
1. Katılımcılara önce fikir üretecekleri bir konu verilir. Örneğin “Bitkiler fotosentez yapma işlevini yerine getirmemeye başlamış olsalardı ne olabilirdi?” 2. Katılımcıların her birine bu konudaki görüşleri sorulur. Katılımcının görüşü üzerinde hiçbir yorum yapılmadan tahtaya ya da büyük bir kağıda yazılır. 3. Katılımcıların fikirleri listelendikten sonra, ortaya atılan tüm fikirler katılımcılarla birlikte tek tek değerlendirilmelidir. Değerlendirme sırasında benzer olan fikirler birleştirilir. Açık olmayan fikirler sahibine açıklattırılır. Katılımcılarla birlikte en iyi olan fikirler seçilir ve uygulamaya koyulur. 32

33 Beyin Fırtınasının Temel Kuralları
Bütün  öneriler kabul edilir ve listelenir, Hiçbir öneri eleştirilmez, Fikirlerin özgürce açıklanması desteklenir, Bütün fikirler ortaya konuncaya kadar önerilerin ortaya konuşu devam eder, Fikirlerin sınıflandırılması sağlanır, Benzer fikirler fikri oraya atanın kabulü ile gruplandırılır, Öneriler, fikri ortaya atanın kabulü ile geliştirilir. 33

34 PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
PDÖ değerlendirme çalışmaları üç ana başlık altında toplanabilir: Öğrencilerin değerlendirilmesi Öğretmenin değerlendirilmesi Öğrenme sürecinin değerlendirilmesi 34

35 Öğrencilerin Değerlendirilmesi
Öğrenciler Neler Bilmelidir? Öğrenme Hedefleri Bilişsel Kazanımlar Beceri, Tutum ve Değerler Derse başlanmadan önce öğrenme hedefleri belirlenmelidir. 35

36 Öğrencilerin Değerlendirilmesi
Öğrenciler Neler Yapabilmelidir? Etkili problem çözme Kendi kendine öğrenme Kritik düşünme Grupla çalışabilme Başkalarının düşüncesine saygı duyma Bilgiye değer verme Öğrencilere kazandırılmak istenen beceri,tutum ve değerler belirlenmelidir. 36

37 Öğrencilerin Değerlendirilmesi
Öğrencilerin İstenilen Hedeflere Ulaşıp Ulaşmadığını Hangi Bulgular Göstermelidir? Bir PDÖ yürütücüsü aşağıdaki sorulara cevap bulduğu taktirde başarılı bir ölçme değerlendirme çalışması ortaya çıkarabilir: Problem çözümünü tamamlayan öğrenciler,hangi öğrenme ürünlerini ortaya koymuş olacaklardır? Bu ürünler kişisel mi yoksa grup bütünü mü olacaktır? Ve nasıl notlandırılacaktır? Bir öğretmen, kişisel başarıyı değerlendirerek grup öğrenmesini nasıl ilerletecektir? Sınavlarda probleme dayalı bir senaryo nasıl kullanılabilir? Grup olma ve iletişim becerileri değerlendirilmeli midir? Eğer değerlendirilecekse nasıl yapılmalıdır? 37

38 Öğrencilerin Değerlendirilmesi
PDÖ’de öğrenci değerlendirmesi üç şekilde yapılabilir: Yazılı sınavlar Kendini ve arkadaşını değerlendirme Öğretmenin öğrenciyi süreç boyunca takibi 38

39 Öğretmenin Değerlendirilmesi
PDÖ’ye özgü öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi: Bilgi Kişisel Tutumlar Beceriler 39

40 Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi
Öğrenci öğrenmeleri hakkında doğru kararlar verebilmek için dersin nasıl değerlendirileceğinin de düşünülmesi gereklidir.dersin işleyişi hakkında öğrencilerden bilgi alınıp, dersin işleyişine katkı sağlayacak dönütler alınabilir. 40

41 Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi
Dersin değerlendirilmesi için öğretmen aşağıdaki sorularda geçen durumları takip ederek bir takım kararlar verebilir: Problemler hedefteki öğrenci öğrenmelerine odaklandı mı? Hangi problemler iyi işledi, hangileri işlemedi? Problemler öğrenci düzeyine uygun muydu? Öğrenciler ders içeriği hakkında derin bir anlama seviyesine ulaştılar mı? Ders yeterinde öğrenci merkezlimiydi? Bir sonraki çalışmada farklı olarak neler yapılabilir? Grupların işleyişi iyimiydi? Eğer değilse hangi iyileştirmeler yapılabilir? 41

42 PDÖ’nün Olumlu Yanları
Öğrenci Merkezli-Aktif Genel Yetenek Gelişimi Bütünleştirme Güdüleme “Derinlemesine” öğrenme Yapılandırmacı yaklaşım 42

43 PDÖ’nün Sınırlılıkları
Öğretemeyen öğreticiler Kaynakları Rol modelleri Bilgi Yüklemesi 43

44 PDÖ Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Güçlükler
Öğretmen Öğrenci Zaman Materyal Öğrenci faaliyetlerinin düzenlenmesi Kalabalık sınıflar 44

45 SENARYO ÖRNEKLERİ 45

46 SENARYO 1 Ankara’da özel halk otobüslerinin yöneticisiniz. Otobüse binen yolculardan çok sayıda şikayet almaktasınız. Bu şikayetler en fazla ayakta yolculuk yapan müşterilerden gelmektedir. En fazla dile getirilen şikayetler otobüsün durma ve kalkmaları esnasında yolcuların dengelerini kaybetmeleridir. Diğer bir şikayet ise otobüs virajlara girdiğinde, oturan ve ayaktaki yolcuların sağa-sola, ileri-geriye doğru eğilmeleridir. Belediye görevlileri bu problemleri çözmek için size 2 hafta süre vermiştir. a)     Ayaktaki yolcuların durma ve kalkmalarda dengelerini kaybetmelerinin nedenleri nelerdir? b)     Virajlara girildiğinde hangi nedenler yolcuların farklı yönlere doğru eğilmelerine sebep olmaktadır? c)     Bu problemleri çözmek için neler yapılması en uygun olacaktır? d)     Bir otobüs yolculuğunda yaşanabilecek benzer problemleri belirleyiniz. e)     Bu çözümleri matematiksel problemler vererek gösteriniz. 46

47 SENARYO 2 2070 yılında Türkiye Uzay Araştırmaları Merkezi’nde (TUAM) görevlisiniz. Türkiye’nin Ay ve Mars üzerindeki yerleşim yerlerinde yaşanan hızlı nüfus artışı nedeni ile buralardaki otoyollara trafik işaretleri yerleştirmek gerekmektedir. Kurum başkanınız bir ekibin başına sizi getirerek bu görevi ekibinize verdi. Bu görevde en büyük problem, yeni trafik kurallarını koymaktır. Çünkü yerçekimi Ay ve Mars'ta, dünyada olduğundan çok farklıdır. Bu nedenle şehir içinde ve şehirler arası yollarda hız limitini belirlemek için yoğun çaba harcamanız gerekmektedir. Ayrıca, fren sistemleri (sürtünme) de dikkate alınacaktır. Bunların yanında fiziksel birçok farklılık, sizin bu görevdeki zorluklarınız olacaktır. a) Bu görevde sizi bekleyen problemleri belirleyiniz. b) Dünya ile kıyaslandığında Ay ve Mars’ta hangi fiziksel özellikler trafik kurallarını değiştirmek için göz önüne alınır. c) Ay ve Mars'ta bir cismin hareketi, Dünyadaki cisimlerden nasıl farklılıklar gösterir? d) Problemi çözmede size yardımcı olacak fiziksel kavramlar ve formülleri nelerdir? e) Yukarıdaki problemi çözmek için kimlerle görüşmek gerekir?. f) Bu problemin çözümü için en iyi yolları belirleyiniz. g) Konu ile ilgili örnekler çözerek, farklı gezegenlerin bu özelliklerini karşılaştırınız. 47

48 SENARYO 3 a) Köprü yapımında hangi özellikler dikkate alınmalıdır?
Yaşadığınız Köprüsüz kasabasındaki 25 metre genişliğindeki Köprükıran Irmağı üzerine bir köprü inşa edilecektir. Irmak, yer seviyesinden 5 metre aşağıda akmaktadır. Suyun debisi fazla olduğundan daha önceki köprü yapım çalışmaları verimli olmamış ve kasabada yaşayanlar karşıya geçmek için sallardan yararlanmaktadırlar. Bu da insan ve eşya kaybına sebep olmaktadır. Bu köprü yapımında görev almak istiyorsunuz ve projesini çizme görevini üstleniyorsunuz. Bu konuda Köy Hizmetleri size yeterli malzeme desteğinde bulunacaktır. Köy Hizmetleri Müdürü sizden projenize uygun modelleri yapmanızı ve bu görüşlerinizi savunarak komisyondaki üyeleri ikna etmenizi istemektedir. a)     Köprü yapımında hangi özellikler dikkate alınmalıdır? b)     Köprüleri inşa etmeden ne tür hesaplamalar yapmanız gerekir? c)     Köprüde kaç tane ayak olması en sağlam yapının oluşmasına sebep olur? d)     Köprüyü hangi türde (asma köprü, ahşap köprü, beton köprü gibi) yapmak en sağlam yapıyı oluşturur? e)     Yapılarla ilgili örnekler çözerek, probleminizde ne tür formüller kullanacağınızı belirleyiniz. f)       Bu problemdeki en iyi iki tasarıyı modelleştirerek sununuz. 48

49 SENARYO 4 Siz bir genetik uzmanısınız. Ayşe ve Ahmet adında iki yeni hastanız var. Ayşe ve Ahmet evlenecekler ve evlenmeden önce sizinle görüşmeye geliyorlar.Sizden arkadaşlarından duydukları “hastalıkla” ilgili bilgi almak istiyorlar.Ailelerinde de bu hastalığın olduğunu,sözünü ettikleri hastalığın vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabildiğini belirtiyorlar.Ayşe ve Ahmet bu hastalığın kendilerinde de olabileceğini düşünüyorlar ve bunun ileride çocuklarına geçme olasılığının olup olmadığını;hastalık kendilerinde olmasa da hastalığın çocuklarında görülüp görülmeyeceğini merak ediyorlar. Eldeki verilere ek olarak hangi bilgileri öğrenmek isterdiniz? Bu bilgiler size nasıl yardımcı olur? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 49

50 Örnek bir probleme dayalı öğrenme etkinliğinde izlenecek adımlar:
1. adım: problem durumu, ölçme-değerlendirme formları, ve öğrenilmesi amaçlanan kazanımlar belirlenmelidir. 2. adım: Öğrenciler PDÖ konusunda bilgilendirilmelidir. 3. Adım: Öğrenciler problemi inceleyerek; problem hakkında “neler biliyoruz?” ve çözüme ulaşabilmek için “neleri öğrenmemiz gerekir?” şeklinde bir liste oluştururlar.

51 4. adım: öğrenciler araştırma sürecinde grup içindeki sorumlulukları doğrultusunda bilgi kaynaklarına ulaşarak gerekli bilgileri elde ederler. 5. adım: öğrenciler probleme yönelik çözüm önerileri sunarlar ve çözüm önerilerini gruptan seçtikleri bir sözcü aracılığıyla sınıfa sunarlar. 6. adım: öğrencilerin PDÖ sürecinde kazanması beklenen bilgi, beceri ve tutumların ölçülmesi ve değerlendirilmesi sağlanır.

52 Poster Hazırlama Etkinliği
Haftaya derse PDÖ ve PTÖ ile ilgili makaleler, değerlendirme formları ve örnekler araştırılarak geliniz. Derse gelirken öğretim programlarınızı getirmeyi unutmayınız!


"FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları