Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DANIŞMA DENETİM BİRİMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DANIŞMA DENETİM BİRİMLERİ"— Sunum transkripti:

1 DANIŞMA DENETİM BİRİMLERİ

2 Danışma ve Denetim Birimleri
Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Proje Yönetimi Destek Birimi Proje Uygulama Birimi

3 Teftiş Kurulu Başkanlığı
İnsanlar çok çeşitli sebeplerle birlikte yaşamak zorundadırlar. Teftiş her safhada yapılan icraatın, usul ve esaslara uygunluğu konusunda alınacak tedbirler ile bu konuda gerektiğinde personeli bilgilendiren ve varsa eksik ve yanlışlıkların giderilmesi için öneriler getiren bir kontrol mekanizmasıdır.Bu mekanizmayı işletmeye Bakanlığımızda Teftiş Kurulu görevlendirilmiştir.

4 Kurulun Görevleri Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına, Bakanlık teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve' soruşturma işlerini yürütmek, Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla, gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak, özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmektir.

5 Başkanın Görev Yetki ve Sorumlulukları
Teftiş Kurulu Başkanı müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup; a.Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerini Bakanın emir ve onayı üzerine yürütmek, b.Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, c. Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim inceleme ve soruşturma yapmak, d.Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayarak Bakanın onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

6 e. Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, bunun üzerine görüş birliğine varılmadığı takdirde Teftiş Kurulu Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre işlem yaptıktan sonra ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek, f. Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak, g. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, h.Bakan tarafından göreviyle ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak

7 Müfettişlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları
a. Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak, b.Teftiş ve denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek, bunların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürümesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri, teftişe tabi tutulanların mütalaa ve cevaplarıyla birlikte Bakanlığa bildirmek,

8 c. Müfettişler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak, olayın derhal savcılığa duyurulması zorunlu görülen hallerde, Bakanlıkça isteğin yerinde görülmesiyle alınacak onaya istinaden doğrudan savcılığa duyuruda bulunup raporun bir örneğini Bakanlığa göndermek. Bakanlık personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek, d.Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını Bakanlığa bildirmek, e. Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

9 Şube Müdürlüklerinin Görevleri
Teftiş Kurulu Başkanının emri altında, İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşur. Şube Müdürlüklerinin sayısı Başkanın teklifi ile artırılabilir

10 İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü
İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, bir Şube Müdürü ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır: a. Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularında müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak, b. Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, c. İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, d.Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak, e.Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

11 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, bir Şube Müdürü ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup görevleri şunlardır: a. Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak, b. Müfettişlerin çalışma ve hak ediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak, c. Kurulda görev yapan müfettişlerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek, d.Kurulun ayniyatla ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak, e.Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek, f. Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

12 KURULCA HAZIRLANAN RAPORLAR
Cevaplı Raporlar: Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı düzenlenir. İnceleme Raporu: Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin, teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların, Bakanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin, şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. Genel Denetim Raporu: Yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş ve denetim görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

13 4.Soruşturma Raporu: Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır. a. Adli Soruşturma Raporu: Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir. b.Disiplin Soruşturma Raporu: Disiplin soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir. 5. Ön İnceleme Raporu: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan incelemenin sonuçları ile ilgili olarak düzenlenir.

14 TEŞKİLAT YAPISI

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ulusal Politikalar, kalkınma planları ile yıllık programlarda yer alan ilkeler, hedefler ve tedbirler çerçevesinde, 5018, 5436 ve 3046 sayılı Kanunlarda belirtilen görevlerin yerine getirilmesini, uygulanmalarının izlenmesi ile çalışmaların rasyonel olarak ve eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini sağlamak için Strateji Geliştirme Başkanlığı yapılandırılmıştır.

16 Görevleri a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

17 e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

18 j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

19 p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, u) Başkanlığın idari, mali ve destek hizmetlerini yürütmek, ü) Bakan ve üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, v) Bakanlığın Döner Sermaye ile ilgili işlemlerini yürütmek, y) Bakanlığın Yeşil-Kart ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

20 TEŞKİLAT YAPISI 1) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI a) İhale İşlemleri Şube Müdürlüğü b) Mevzuat ve Dava İşlemleri Şube Müdürlüğü c) Bütçe Şube Müdürlüğü d) Ödenekı Planlama ve Tahsisler Şube Müdürlüğü e) Muhasebe Sistemi Şube Müdürlüğü 2) STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI a) Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü b) İstatistik ve Yayın Şube Müdürlüğü c) Yönetim Bilişim Sistemleri ve Standartlar Şube Müdürlüğü d) Eğitim Şube Müdürlüğü e) AR-GE Şube Müdürlüğü 3) MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI a) Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü b) Mal Yönetim Şube Müdürlüğü c) Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü d) İç Kontrol Standartları ve Denetim Kontrolları Şube Müdürlüğü e) Bütçe Performans Değerlendirme ve Raporlama Şube Müdürlüğü 4) İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI a) Evrak Şube Müdürlüğü b) Arşiv Şube Müdürlüğü c) Personel Şube Müdürlüğü d) Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü e) Satınalma Şube Müdürlüğü f) Koordinasyon Birimi

21 Hukuk Müşavirliği Her bir bakanlığın, kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere aslî icrâcı birimleri vardır. Ayrıca, her bir bakanlık, kanunî görevlerini yerine getirirken sürekli olarak hukûkî iş ve işlemler yaptığı ve bu iş ve işlemlerin de hukûkî sonuçları doğduğu için, bakanlıkların danışma ve denetim birimleri vardır. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşâvirliği de, Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 181 sayılı KHK ile “danışma ve denetim birimleri arasında” sayılmıştır.

22 Görevleri Belirtilen KHK’nin 21 inci maddesine bakıldığında, Hukuk Müşavirliğinin görevleri çok açık bir şekilde ortaya çıkar. MADDE 21 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari dâvâlarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari dâvâlarda Bakanlığı temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

23 Bu maddeye göre Hukuk Müşâvirliğinin görevleri şöylece sayılabilir:
i) Bakanlık merkez birimlerinden sorulan hukûkî konularda görüş bildirmek (mütâlâa vermek) ii) Bakanlığımızın taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması ve akdedilmesine hukûkî bakımdan yardımcı olmak, iii) Bakanlığımız aleyhine açılan idârî dâvâlara karşı savunma hazırlamak, bu dâvâlarda Bakanlığı temsil etmek, Bakanlığımızca açılması gerekli görülen idari dâvâları açmak, bu dâvâlara ait bütün usûlî işlemleri yürütmek, iv) Adlî dâvâlarda gerekli birli ve belgelerin ilgili icracı birimlerce hazırlanmasını sağlamak, bu dâvâlarda görevli ve yetkili hazine avukatlıklarına talimat vererek bu dâvâlara bakılmasını sağlamak, v) Bakanlığımıza karşı yürütülen icra takiplerinin ilgili hazine avukatlarının da yardımı ile işlemlerini yürütmek, vi) Mevzuat tasarı ve taslaklarını (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, yönerge) hukûkî açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

24 Teşkilat Yapısı Yukarıda belirtilen görevleri yerine getiren Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, bu görevleri hukuk müşâvirleri ve raportörler eliyle yerine getirir. Hukuk Müşavirliğinin birim âmiri I. Hukuk Müşâviridir. Hukûkî iş ve işlemler bakımından hiyerarşik olarak yapılanma şöyledir: - I. Hukuk Müşâviri - Hukuk Müşâvirleri - Raportörler

25 Bakanlık Müşavirleri Doğrudan Bakan’a bağlı olarak çalışan ve verdiği görevleri yürüten kişilerdir.

26 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Türkiye’de ilk defa 3017 sayılı Kanun çerçevesinde 1970’li yılların başında Sağlık Bakanlığı Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü bünyesinde gayrı resmi olarak Makam onayı ile Bakanlık Basın Müşavirliği birimi kuruldu. 12 Eylül 1980’den sonra ise 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüm müstakil Bakanlıklarda Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği birimleri kuruldu. tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 22’nci maddesinin A fıkrasında “Sağlık Bakanlığı’nda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir” denilmektedir.

27 Görevleri Müşavirliğimiz Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı’nın basınla ilişkilerini düzenlemek, Bakanlığımız faaliyetlerinin yazılı ve görsel medyada olumlu bir şekilde yansıtılmasını sağlamak, halkı sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek konularında yazılı ve görsel malzeme üreterek kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve nihayet Bakanlığımızın “Halkla ilişkilerini düzenlemek” gibi çok kapsamlı ve zor bir görev alanına sahiptir.

28 Teşkilat Yapısı İdari Büro
tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 18’nci maddesinden anlaşıldığı üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimlerindendir. Basın Müşavirliği : İdari Büro Basın Bürosu olmak üzere ikili bir yapıda teşkilatlanmıştır.

29 Proje Yönetimi Destek Birimi
Proje Yönetim Destek Bîrimi; Sağlık Bakanlığının tek başına veya diğer resmi kurumlarla beraber yüklendiği projelerin planlanması, yürütülmesi ve olumlu şekilde sonuçlandırılması için gerekli olan destekleri sağlayan bir birimdir. Sağlık Bakanlığı merkez binalarına çok yakın olan bir ek hizmet binasında yer almaktadır.

30 Görevleri Proje Yönetim Destek Birimi; Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamındaki projelerin: İhtiyaç belirleme, Ön araştırma. Hazırlık çalışmaları, Proje Yönetim Planı Hazırlanması, Proje Takviminin Oluşturulması, Projenin Yürütülmesi, Projenin yürütülmesi süresince izlenmesi, Ve projenin hedeflerine uygun şekilde sonuçlandırılması Konularında Sağlık Bakanlığının projeyi yürüten ilgili birimlerine destek olur ve proje finansmanının kullanımı konusunda bu birimlere teknik yardımında bulunur.

31 TEŞKİLAT YAPISI

32 Proje Uygulama Birimi Birimimiz, T.C. Hükümeti ve Dünya Bankası arasında yapılan TU No’lu Sağlıkta Dönüşüm Projesi İkraz Anlaşmasının yürürlüğe girmesini müteakip Proje Yönetim Destek Birimine bağlı olarak 2004 yılında kurularak faaliyetine başlamıştır. Bu tarihten Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Dünya Bankası ile yapılan ara dönem incelemesine(4-11 Eylül 2006) kadar, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin uygulayıcısı, Bakanlığımız diğer birimlerine bu projenin uygulanmasına yönelik olarak rehberlik ve önderlik yapmıştır. Dünya Bankası ile yapılan ara dönem incelemesinde (4-11 Eylül 2006) Sağlıkta Dönüşüm Projesinin satın alma ve ödeme faaliyetlerinin de Birimlere verilmesi sebebi ile faaliyetine son verilme kararı alınmıştır. Ülkemizde meydana gelen Kuş Gribi vakalarından sonra, T.C. Hükümeti ve Dünya Bankası ile yeni bir ikraz antlaşması yapılarak “Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi” nin faaliyete geçirilmesi planlanmıştır TU No’ lu İkraz Antlaşması tarihinde imzalanmış ve 08. Ağustos 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

33 4822-TU No’ lu İkraz Anlaşması gereği, “Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi” nin Bakanlığımızca uygulanmasından sorumlu Proje Uygulama Birimi olması gerektiği için, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 3187 sayılı Makam Onayı gereği Birimimiz müstakil bir Birim haline gelmiştir. Atatürk Bulvarı No:65 adresindeki Bakanlığımız ek binasının altıncı katında, “Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi”nin Bakanlığımız adına koordinasyonundan sorumlu olarak tarihinden itibaren faaliyetine devam etmektedir.

34 Görevleri Son yıllarda yeniden ortaya çıkan kuş gribi salgınına ve diğer salgın hastalıklara karşı ihtiyaç duyulan hazırlık ve mücadele faaliyetlerinin ülkemizde yeterli seviyeye çıkarılması için ihtiyaç duyulan maddi finansmanın temini amacı ile T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası arasında bir İkraz (Kredi) anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın, Projenin Yürütülmesi başlıklı 2. Çizelgesinin, Kurumsal ve Diğer Düzenlemeler başlıklı 1. Bölümünün 1. maddesi gereği Proje’nin günlük uygulanmasından ve yönetiminden (Projenin Sağlık Bakanlığı ayağı) Sağlık Bakanlığı Proje Uygulama Birimi sorumludur.

35 Kuş gribi ve insana tesir eden salgına karşı hazırlık ve mücadele projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemler anlaşma eki çizelgelerde belirtilmiştir. Bu bağlamda, proje kapsamında yürütülmesi ve/veya yapılması planlanan işler, Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerince (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, SABİM, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) yürütülecektir/yapılacaktır. Bu esnada söz konusu işlerin, Anlaşmada belirtildiği şekli ile Dünya Bankası satın-alma prosedürlerine uygun olarak yapılması, Harcama İşlemlerinin raporlanması, faaliyetlerin izleme değerlendirme göstergelerine uygun bir biçimde yürütülmesinin sağlanması, izleme değerlendirme göstergelerinde belirtilen faaliyet, ilerleme vb. raporlandırmalarının yapılması, bunlara ek olarak gerek Bakanlık içi Birimler arası koordinasyon gerekse de Bakanlık dışı birimler arası (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dünya Bankası vb) koordinasyonun sağlanması görevleri Proje Uygulama Biriminin görevlerindendir.

36 Teşkilat Yapısı Proje Uygulama Birimi, Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısına bağlı olarak; 1-İdari İşler, 2-Satınalma 3-Mali Yönetim 4- İzleme Değerlendirme Departmanlarından oluşmaktadır.

37 TEŞEKKÜRLER…


"DANIŞMA DENETİM BİRİMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları