Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLUKLARI Cem ŞİRİN Mali Hizmetler Uzmanı 2013 cem_sirin@hotmail.com csirin@yildiz.edu.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLUKLARI Cem ŞİRİN Mali Hizmetler Uzmanı 2013 cem_sirin@hotmail.com csirin@yildiz.edu.tr."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLUKLARI
Cem ŞİRİN Mali Hizmetler Uzmanı 2013

2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının Kurulma Aşaması:
1- SGB’ları Kurulmadan Önceki Sistem 2- SGB’larının Önemi 3- Neden İhtiyaç Duyulması 4- Getirdiği Yenilikler kmyk kanunu ile getirilen unvanlar.

3 1-1050 sayılı Muhaseb-i Umumiye Kanunu
Kanunun eski ve eksiklerinin çok oluşu Bütçe Kapsamının Dar Oluşu Diğer Eleştiriler(Etkili,ekonomik, verimlilik,performans vb.)

4 2- SGB nin önemi SGB nin en önemli özelliği bir kanun ile kurulmuş olmasıdır. Diğer önemi görev ve yetkilerinden oluşmaktadır. 5018 kmyk nun uygulanmasının ve tanıtılmasının rehberliğini yapmak.

5 3- İhtiyaç Duyulması 5018 sayılı kmyk kanunu ile kapatılan bütçe daire başkanlıklarının üstelendiği görevler. 5018 sayılı kmyk konunu ile uygulamaya konulan stratejik plan, iç kontrol, performans esaslı bütçeleme, ve muhasebe ve kesin hesabın tutulması.

6 4- GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Kamu mali sistemimizde 5018 sayılı kanunla getirilmiş bir sürü değişiklik vardır. Bunlardan kamu kuruluşlarının bağımsızlaştıran başlıca değişiklikler; **** Vize ve Tescillerin kaldırılması Maliye bakanlığı tarafından taahhüt ve sözleşme tasarılarının vize edilmesi. *Sayıştay’ın sözleşme ve bağıtları tescil etmesi ile kadro ve ödenek dağılımlarını vize etmesi. *Stratejik plan,performans esaslı bütçe, çok yıllı bütçeleme, kamuya açıklama yapma mecburiyeti, iç kontrol, iç denetim, dış denetim, avans, kredi,bağış vb.

7 5-5018 kmyk kanunu ile getirilen unvanlar
Üst yönetici, Harcama yetkilisi, Gerçekleştirme görevlisi,iç denetçi, mali hizmetler uzmanı, muhasebe yetkilisi,

8 ÜST YÖNETİCİ 5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde; “Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.

9 HARCAMA YETKİLİSİ Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi

10 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması,mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personellerdir.

11 İÇ DENETÇİ 5018 sayılı Kanun’un 63, 64 ve 65. maddeleri iç denetim ve İç Denetçi düzenlemesini yapmıştır. ‘İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir ’İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir. İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri arasında yer almaktadır.

12 MALİ HİZMETLER UZMANI Malî hizmetler uzmanlığı mesleğine özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak girilir. Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, idarelerin kadro ve pozisyon durumları ile taleplerine göre MB.lığı tarafından belirlenir

13 MALİ HİZMETLER UZMANI Adayların özel yarışma sınavına katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

14 MUHASEBE YETKİLİSİ ATANMASI
Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir: a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkili yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak. c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak. d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak. e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak. f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır. Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tabi tutulur ve bu eğitim sonrası yapılan sınavı kazananlara sertifika verilir.

15 MUHASEBE YETKİLİSİ GÖREVLERİ
Gelirlerin tahsili, Giderlerin hak sahibine ödenmesi para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,ilgililere verilmesi, gönderilmesi ile kayıtların tutulması ve denetime hazır olarak bekletilmesinden sorumludurlar.

16

17 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Değişiklik : Tarihli 5286 Numaralı Kanun Tarihli 5335 Numaralı Kanun Tarihli 5345 Numaralı Kanun Tarihli 5436 Numaralı Kanun

18 Bütçe Türleri

19 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5436 Sayılı Kanun Madde 15
……………………………………. c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Aşağıda sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevler kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler tarafından yürütülür: a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak. d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

20 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Madde 60 – Mali Hizmetler Birimi (DEĞİŞİK: 60 ncı madde; 24/12/ /7 mad.) Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

21 bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Madde 60 – Mali Hizmetler Birimi (DEĞİŞİK: 60 ncı madde; 24/12/ /7 mad.) ……………………… Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

22 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Strateji geliştirme birimleri Madde 4 — Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür: a) Stratejik yönetim ve planlama. 1) Misyon belirleme. 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme. b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme. c) Yönetim bilgi sistemi. d) Malî hizmetler. 1) Bütçe ve performans programı. 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 3) İç kontrol.

23 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir. Ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, muhasebe yetkililiği görevi, strateji geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirilir.

24 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının İdari Yapısı

25 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu Madde 6- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır: a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak. d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak. g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek. j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

26 Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

27 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bütçe ve performans programı alt birimi Madde 9/a 1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 2) Bütçeyi hazırlamak, 3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, 4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, 5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, 6) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, 7) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, 9) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

28 Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

29 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi Madde 9/b Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminin görevleri şunlardır: 1) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, 2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak, 3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 4) Malî istatistikleri hazırlamak.

30 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Madde 61 – Muhasebe Hizmetleri
Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması muhasebe hizmetidir. Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Diğer özel bütçeli kuruluşlarda sgb başkalıkları muhasebe hizmetlerini yerine getirir. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler. Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; a) Yetkililerin imzasını, b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, Kontrol etmekle yükümlüdür.

31 Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması Madde 19- İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Taşınır kayıtları idarenin birimleri bazında düzenlenerek mevzuatında belirlenen sürede strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri tarafından bu kayıtlar idare bazında konsolide edilir ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetvelleri hazırlanır.

32 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Taşınırların Kaydı İle Yönetim Hesabının Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Madde 6– Taşınır kayıtları harcama yetkilisi adına “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” tarafından tutulur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevi memuriyet unvanına bağlı değildir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkilileri tarafından, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından, ihtiyaca göre yeterli sayıda görevlendirilir. Taşınır hesap sorumluları Madde 7- Kamu idarelerinde, üst yönetici adına taşınır yönetim hesabı işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve ilçe teşkilatında birer taşınır hesap sorumlusu bulunur. Merkez birimlerinde taşınır hesap sorumlusu, Mali Hizmetler Birimi bünyesinde taşınır işlemlerinden sorumlu birim yöneticisidir. Merkez dışı birimlerde bölge, il ve ilçe teşkilatının mali hizmetlerinin yürütüldüğü birimin yöneticisi, taşınır hesap sorumlusudur. Mali hizmetlerin yürütüldüğü ayrı bir birimi bulunmayan bölge, il ve ilçe teşkilatında bu görev, kamu idaresi üst yöneticisi tarafından belirlenerek duyurulan yöneticiler veya bunların yardımcıları tarafından yerine getirilir. Taşınır hesap sorumluları; il ve ilçede şube başkanlarına, bölgede bölge müdürlerine,. merkezde ise Mali Hizmetler Birimi yöneticisine bağlıdır İlçe taşınır hesap sorumluları ilçe teşkilatının taşınır hesabını oluşturan cetvelleri, mali yılı takip eden ikinci ayın sonuna kadar il taşınır hesap sorumlusuna gönderir. İl, bölge veya merkezdeki taşınır hesap sorumluları ise, hesap yönünden kendine bağlı taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ilçe taşınır hesap sorumlularından yıl sonlarında alacağı hesap cetvellerini konsolide ederek idarenin il, bölge veya merkez teşkilatı “taşınır yönetim hesabı”nı hazırlamak ve cetvellerin birer nüshasını Nisan ayı sonuna kadar merkez taşınır hesap sorumlusuna göndermekle yükümlüdür.

33 İç Kontrol Şube Müdürlüğü

34 İç kontrol alt biriminin görevleri şunlardır:
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İç kontrol alt birimi Madde 9/c İç kontrol alt biriminin görevleri şunlardır: 1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 3) Ön malî kontrol görevini yürütmek, 4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

35 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının İdari Yapısı

36 SON DEGERLENDİRME SORULAR VE CEVAPLAR…..

37 TEŞEKKÜR EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


"STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLUKLARI Cem ŞİRİN Mali Hizmetler Uzmanı 2013 cem_sirin@hotmail.com csirin@yildiz.edu.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları