Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP NO : 3. 1. HDD 2. CD/DVD 3. USB BELLEKLER 4. BLU-RAY DİSKLER 5. FLOPPY DİSKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP NO : 3. 1. HDD 2. CD/DVD 3. USB BELLEKLER 4. BLU-RAY DİSKLER 5. FLOPPY DİSKLER."— Sunum transkripti:

1 GRUP NO : 3

2 1. HDD 2. CD/DVD 3. USB BELLEKLER 4. BLU-RAY DİSKLER 5. FLOPPY DİSKLER

3 Artık bütün masaüstü sistemlerde en az bir hard disk bulunuyor. Hatta VCR cihazlarından camcorderlara ve mp3 playerlara kadar pek çok elektronik alette de hard diskleri görmeye yava ş yava ş alı ş ıyoruz. Nerede kullanılırsa kullanılsın bütün hard diskler tek bir amaç için üretilir: Sayısal bilgileri kalıcı ş ekilde depolamak. Bir hard disk bilgisayarlarımızda kullandı ğ ımız ana belle ğ in aksine güç kesilse bile içindeki bilgileri korur ve bu özelli ğ iyle bilgisayarımıza "hatırlama" yetene ğ i kazandırır. Hard diskinize bir kez kaydetti ğ iniz bir dosyaya bilgisayarınızı defalarca açıp kapatsanız bile onu silmedi ğ iniz sürece ula ş abilirsiniz.

4 Bütün hard diskler temelde aynı yapıdadır. Bir hard disk en basit haliyle ş u parçalardan olu ş ur: Bilgilerin manyetik olarak depolandı ğ ı bir veya daha fazla sayıda plaka (platter), okuma yazma kafaları, plakalarla okuma yazma kafalarının hareketini sa ğ layan motorlar ve diskin kontrolünden sorumlu devreleri üzerinde barındıran kontrol kartı. -PLAKALAR- Bilgileri saklamak için kullanılan plakalar alümünyum, cam gibi manyetik duyarlılı ğ ı olmayan maddelerden yapılır. Plakalarda daha uygun ısı direnci özellikleri ve daha ince yapıda kullanılabildi ğ i için temel madde olarak modern disklerde alüminyum yerine cam kullanılır ve cama kırılmasını engelleyecek kadar da seramik karı ş tırılır. Daha sonra bu plakaların yüzeyleri manyetik duyarlılı ğ ı olan bir filmle kaplanır.

5 Bir hard diskte birden fazla plaka bulunabilir. Eskiden plakaların yüzeylerine temel maddesi demir oksit olan bir sıvı da ğ ıtılarak sürülürdü fakat hard disklerin kapasitelerinin artmasıyla bu teknolojinin sınırlarına ula ş ılması çok sürmedi. Ayrıca okuma/yazma kafasının plakaya çarpması durumunda da bu yöntemle üretilen plakalar kurtulamıyordu ve diski de ğ i ş tirmekten ba ş ka çare yoktu. Günümüzdeyse electroplating denen bir yöntemle plakaların yüzeyi kobalttan olu ş an bir filmle kaplanır. Son olarak da bu filmin üzerine kafa çarpmalarına kar ş ı bir miktar koruma sa ğ layan bir tabaka daha çekilir. Bilgiler plakalarda sektörler (sector) ve izler (track) halinde saklanır. Her sektör 256, 512 gibi belirli bir sayıda byte içerir ve plaka boyunca yanyana duran bütün sektörlerin olu ş turdu ğ u yapılara da iz denir. Diskin kendisi veya i ş letim sistemi sektörleri gruplayarak onları cluster denen yapılar halinde topluca i ş ler. Low level formatting denen i ş lemle plakalar üzerinde sektörler ve izler olu ş turulur, bunların ba ş langıç ve biti ş noktaları plakalar üzerinde belirlenir. Daha sonra da high level formatting yapılarak dosya depolama yapıları olu ş turulur ve dosyaların palakarda olu ş turulan sektörlere ve izlere hangi düzende yazılaca ğ ı belirlenir. Low ve high level formatting i ş lemleri sonrasında plakalar okuma/yazmaya hazır hale gelir. A ş a ğ ıdaki ş ekilde mavi renkle bir sektör, sarıyla da bir iz gösteriliyor.

6 Aslında bir okuma/yazma kafası yakla ş ık 1 mm2 çapındaki minyatür bir elektromıknatıstan ba ş ka bir ş ey de ğ ildir. A ş a ğ ıdaki resimde en basit haliyle bir okuma/yazma kafasını görebilirsiniz. Kafalar okuma yazma i ş lemi sırasında plakayla temas etmezler, dönen plakaların yarattı ğ ı hava akımı kafaları plakaların sürekli bir miktar yukarısında tutar. Eski disklerde plakayla kafa arasında 0,2 mm civarında bir bo ş luk varken modern disklerde bu bo ş luk 0,07 mm civarındadır. Disk çalı ş madı ğ ı zaman da kafalar plakalar üzerinde Landing Zone denilen bölgelerde sabit olarak dururlar. Bu bölge bilgi depolamak için kullanılmaz. Güçte ani bir kesilme veya dengesizlik sonucu kafa disk yüzeyine çarpar ve Head Crash dedi ğ imiz kafa çarpma olayı olur. Kafa landing zone yerine bir sektörün üzerine dü ş erse o sektör hasar görerek kullanılamaz hale gelir ve kullanılamayan bu bozuk sektöre Bad Sector denir. Diski tekrar sorunsuz kullanabilmek için Scandisk gibi bir araç kullanarak diskteki bad sectorler kullanılmamaları için i ş aretlenmelidir. Ba ş ka bir yöntemse diske low level format atarak sektörleri tekrar olu ş turmaktır, bu esnada sektörler plakadaki bozuk kısımlar atlanarak sa ğ lam bölgelerde tekrar olu ş turulur. i ş lemi aslında çok karma ş ıktır; bunu sizlere en basit haliyle anlatmaya çalı ş aca ğ ım: Bir plakaya bilgi yazmak için kafadan plakaya akım dalgaları gönderilir ve bu akımla yüzeydeki hedef nokta polarlanır. O nokta manyetik polarizasyonuna göre 0 veya 1 de ğ erini alır ki ikili sistemle çalı ş an bilgisayarlarımız için anlamı olan tek de ğ erler bunlardır. Okuma sırasındaysa okunacak noktanın kafadaki bo ş lukta yarattı ğ ı manyetik alanın yönüne göre o noktanın de ğ erine (0 veya 1) ula ş ılır.

7 Aslında bir kafada okuma ve yazma için ayrı kısımlar bulunur ve yukarıdaki ş ekilde oldu ğ undan çok daha karma ş ıktır. Kafaların disk yüzeyinde içeriye ve dı ş arıya do ğ ru hareketini sa ğ layan ayrı bir motor vardır ve kafalar bu motora ba ğ lı kolların ucunda dururlar. Kafayı tutan kolla kafadan olu ş an yapıya Head Gimbal Assembly (HGA) denir. Bu motor sayesinde kafa, plaka üzerindeki farklı izler üzerinde i ş lem yapabilir. Modern disklerde voice coil adı verilen motor teknolojisi kulanılır. Çalı ş ma prensibi hoparlörle aynıdır.

8 Son olarak inceleyece ğ imiz kısım ise kontrol kartı. Bir kontrol kartının diski “kontrol” etti ğ ini söyleyebiliriz. Plakalardaki sektölerin, izlerin, hatalı sektörlerin ve landing zone denen bölgenin fiziksel yerleri kontrol kartına kaydedilir ve kontrol kartı da kafaları bu bölgelere yönlendirir. Hard diskler bilgisayarlarımızla veriyollarını kullanarak haberle ş irler ve veriyoluyla hard disk arasındaki ba ğ lantıyı kurmak da kontrol kartının en önemli görevlerindendir.

9 Bir Hard Diskin Kapasitesini ve Performansını Belirleyen Özellikler Bir hard diskin nasıl çalı ş tı ğ ını ö ğ rendikten sonra bir hard disk hakkında yorum yapabilmek için bilmemiz gerekenlere kısaca bir göz atalım. Hard disklerde kapasiteyi plakalardaki veri yo ğ unlu ğ u ve plaka sayısı belirler. Modern disklerde çift yüzlü ve 80 GB`a kadar veri depolayan plakalar kullanılır. Bir hard diskin performansı hakkında yorum yaparken kullandı ğ ımız en önemli kavramlar plakaların dönü ş hızı, eri ş im süresi ve veri aktarım hızıdır. - Dönü ş Hızı: Plakarın dönü ş hızıdır. Plakalar masaüstü sistemlerimizde kullandı ğ ımız IDE disklerde genelde 5400 veya 7200 RPM (Rotates Per Second, dakikadaji dönü ş hızı) hızında dönerken SCSI disklerde bu hız 15000 RPM`ye kadar çıkabilir. - Eri ş im Süresi: Okuma/yazma kafasının disk üzerindeki bir noktaya ula ş ması için geçen süre. Ortalama eri ş im süresi modern IDE disklerde 10 ms`nin altındayken SCSI disklerde daha da dü ş üktür. - Veri Aktarım Hızı: Hard diskin saniyede aktarabildi ğ i veri miktarıdır. Kullanılan arabirime ve diskin özelliklerine göre de ğ i ş ir.

10 Günümüzde hard diskler için en çok kullanılan arabirimler masaüstü sistemlerimizde görmeye alı ş ıtı ğ ımız IDE ve sunucularla i ş istasyonları pazarına hakim olan SCSI`dir. IDE bir donanım standardı de ğ il, i ş lemciyle hard disk arasındaki veri akı ş ının kontrolüyle ilgili bir standarttır. IBM`in Advanced Technology (AT) arabiriminden geli ş tirilen Paralel ATA (AT Attachment) arayüzüyle arabirim için bir komut seti tanımlanarak hard disk ve bilgisayar arasındaki haberle ş me için evrensel bir standart olu ş turuldu. IDE arabirimin yaratılı ş amacı uygun fiyat ve uyumluluktur, bu yüzden de masaüstü sistemlerde kısa zamanda en yaygın arabirim haline geldi. Paralel ATA arayüzü sürekli geli ş erek günümüzde Ultra ATA/133`le 133 MB/s hızına ula ş tı ve bundan sonra da yerini Serial ATA`ya bırakması bekleniyor. Serial ATA`da veri iletimi paralel de ğ il seri olarak yapılıyor, Paralel ATA`ya göre avantajlarını kısaca a ş a ğ ıdaki gibi sıralayabiliriz: #Daha az pin ve daha dü ş ük voltaj. #Daha ince ba ğ lantı kablosu (Belki de biz son kullanıcıların ilgisini en çok çeken özellik, bu sayede kasa içi hava akımını düzenlemek çok daha kolay olacak). #Daha geli ş mi ş hata bulma ve düzeltme olanakları.

11 SCSI arabirimiyse günümüzde profesyonel uygulamar için sunucularda ve i ş istasyonlarında kullanılır. SCSI arabirminin maliyeti IDE`ye göre oldukça yüksektir. SCSI arabiriminin IDE arabirimine göre en büyük avantajı asenkron çalı ş masıdır, yani IDE aygıtlarda oldu ğ u gibi aynı kontrolcüye ba ğ lı SCSI aygıtlar birbirlerinin performansından ve veri aktarımından çalmazlar. Ayrıca SCSI arabirimi için kullanılan “SCSI Host Adapter” kartlar üzerlerinde veri aktarımını düzenlemek için ayrı bir i ş lemci ve ço ğ u zaman da tampon olarak kullanmak için ek bir bellek bulundururlar ve bu yüzden SCSI aygıtlar sisteme IDE aygıtlara göre çok daha az yük bindirirler. Paralel ATA ile kanal ba ş ına sadece iki aygıt kullanılabilirken SCSI arabirimiyle her kanala 15 taneye kadar cihaz ba ğ lanabilir. Bu sayı stanadart masaüstü sistemlerin ihtiyaçlarının çok üstünde olsa da özellikle sunucuların ihtiyaçlarını dü ş ünürsek onlar için bir gerekliliktir. IDE arabirimini kullanan disklerin aksine, SCSI diskler uzun yıllar boyunca sorunsuz çalı ş mak için üretilirler ve çalı ş ma ömürleri IDE disklerden çok daha uzundur, sunucular için bu da bir gerekliliktir. Ayrıca sisteme bindirdi ğ i yükün fazla olmaması ve eri ş im süresinin de daha az olmasından dolayı özellikle video montajı gibi sisteme çok a ğ ır yük bindiren ve verilerin sabit bir hızda kesintiye u ğ ramadan su gibi akması gereken uygulamalarda SCSI diskler IDE disklerden çok daha üstündür. SCSI disklerin bir avantajı da yapıları gere ğ i çoklu eri ş im için uygun olmalarıdır. Bir IDE diskte bir dosyaya aynı anda iki kaynak ula ş mak isterse performans çok dü ş er ama SCSI disklerde bu performans dü ş ü ş ü IDE disklerdeki gibi abartılı boyutlarda olmaz ki bu da sunucular için hayati öneme sahiptir. E ğ er evinizde bir a ğ ınız varsa a ğ dan kopyalanmakta olan bir dosyayı siz de kullanmaya çalı ş tı ğ ınızda bunu açıkça görebilirsiniz.

12 CDCD (Compact Disc, Yo ğ un Teker) denilen kayıt ortamları ilk kez, 1990'lı yılların ba ş ında kullanılmaya ba ş landı ve gerek üretici firmalar, gerekse, kullanıcılar tarafından büyük kabul gördü. Bunun uzantısı olarak kullanımı bili ş im, müzik ve sinema endüstrisi alanlarında hızla yaygınla ş tı.1990 1990'lı yıllarda asıl amaç, kayıt süresi açısından, ihtiyaca cevap veremeyen, VideoCD'den (VCD) daha fazla kayıt kapasitesine sahip uygun bir kayıt ortamı geli ş tirmekti. Bunun uzantısı olarak, daha fazla kayıt imkanı sa ğ layan yeni bir kayıt ortamı üzerinde çalı ş ılmaya ba ş landı.VideoCD İ lk etapta, Sony ve Philips tarafından geli ş tirilen MultiMedia CD (MMCD) ile Toshiba ve Time Warner tarafından desteklenen Super Density CD'lerin (SD) bu ihtiyacı kar ş ılayaca ğ ı dü ş ünüldü ise de, bu gerçekle ş medi. Sonunda birbirinden ayrı olarak çalı ş an bu gruplar, film endüstrisinin de baskılarıyla, 1995 yılında, ortak bir standart üzerinde çalı ş maya karar verdi.SonyPhilipsMultiMedia CDToshibaTime WarnerSuper Density CD1995 İ lk ba ş ta, sadece, video görüntüler için dü ş ünülen DVD kısaltması, "Digital Video Disc" anlamında kullanılmakta iken, daha sonra, ba ş ka alanlarda da kullanılabilece ğ i dü ş ünülerek, "Digital Versatile Disc" (ing. versatile, alm. vielseitig, çok amaçlı) anlamında kullanılmaya ba ş landı. Günümüzde, özellikle sinema filmleri konusunda, büyük bir DVD pazarı olu ş mu ş olsa bile (Almanya'daki verilere göre, 2001 yılında sinema filmi olarak satılan DVD sayısı VHS video kaset satı ş larını geride bırakmı ş olmasına ra ğ men) daha yo ğ un kayıt imkanı sunan, yeni kayıt ortamları üzerine yapılan çalı ş malar devam etmektedir.Almanya2001VHS Bunlar içinde en çok dikkat çeken çalı ş malar, Blu-ray Disc (kısaca Blu-Ray) ve High Definition DVD (HD-DVD) üzerinde yapılan çalı ş malardır.Blu-ray DiscHigh Definition DVD

13 DVD'ler 0.6 mm kalınlı ğ ında plastik kaplı polikarbonattan ve çok daha ince yansıtıcı bir alüminyum ya da altın tabakadan olu ş ur. Bu iki disk birbirine yapı ş tırılarak 1.2 mm'lik bir disk olu ş tururlar. Olu ş an disk iki yüzünden ya da tek yüzünden okunabilecek ş ekilde tasarlanabilir. Tabakaların bir CD'nin yarısı kalınlı ğ ında olmasının nedeni daha yüksek numerik aparatı olan bir lensle okunabilmeyi ve daha küçük ve dar çukurlarla bilgi yazabilmeyi sa ğ lamasıdır.polikarbonattanalüminyumaltınnumerik aparatı Tek katmanlı bir DVD, standart bir CD'nin yedi katı olan 4.7 GB bilgiyi saklayabilir. 650 nm dalga boyundaki kırmızı bir lazer (CD için bu de ğ er 780 nm'dir) ve 0.6'lık bir numerik aparatla (CD için 0.45), okuma çözünürlü ğ ü 1.65 kat artmı ş tır. Bunun iki boyutta oldu ğ unu da dü ş ünürsek fiziksel veri saklama boyutunun 3.5 kat arttı ğ ını görebiliriz. DVD, fiziksel tabakada daha verimli bir kodlama yöntemi kullanır. CD'nin hata düzeltme sistemi CIRC, yerini daha güçlü Reed-Solomon ürün koduna bırakmı ş tır, RS-PC; aynı ş ekilde Yediye Ondört Modülasyonu (EFM) de yerini, sekize onaltı modülasyonu kullanan EFMPlus'a bırakmı ş tır. CD'deki gibi altkod yoktur. Sonuç olarak, DVD biçimi, üçüncül hata düzeltme tabakası kullanan CD-ROM biçiminden yüzde 47 oranında daha verimlidir.lazernumerik aparatlaCIRCReed-SolomonYediye Ondört ModülasyonuEFMPlus DVD'nin çe ş itli uygulama alanları vardır: DVD-Video DVD-Video (filmler (görüntü ve ses)) DVD-Audio (yüksek kaliteli ses) SACD (yüksek kaliteli ses) DVD-VR (TV'den ya da kameradan kaydedilmi ş görüntü ve ses) DVD+VR (+R ve +RW disklere kayıt için DVD-Video) PS2 DVD (PlayStation 2 oyunları için) Xbox DVD (Xbox oyunları için) DVD-Data (veri saklamak için) Disk ortamı ş unlar olabilir:DVD-AudioSACDPlayStation 2Xbox DVD-ROM: salt okunur, kalıpla üretilmi ş DVD-RDVD-R: bir kere yazılır DVD-RWDVD-RW: tekrar yazılabilir DVD-RAMDVD-RAM: rastgele eri ş imle tekrar yazılabilir DVD+R DLDVD+R DL: iki katmanlı bir kez yazılır farklı altı olan iki DVD. Diskin bir ya da iki tarafı olabilir, ve her taraf için bir ya da iki katmanı olabilir; taraf ve katmanlar diskin boyutunu belirler. DVD-5: tek taraflı, tek katman, 4.7 gigabyte (GB), ya da 4.38 gibibytes (GiB) VD-9: tek taraflı, çift katman, 8.5 GB (7.92 GiB) DVD-10: çift taraflı, tek katman iki yüzünde, 9.4 GB (8.75 GiB) DVD-14: çift taraflı, çift katman tek yüzünde, di ğ erinde tek, 13.3 GB (12.3 GiB) DVD-18: çift taraflı, çift katman iki yüzünde, 17.1 GB (15.9 GiB)gigabytegibibytes

14 USB fla ş sürücü, USB 1.1 veya 2.0 arayüzü ile entegre edilmi ş, kapasiteleri 64 GB'a [1] kadar ula ş abilen, küçük, hafif, çalı ş ma esnasında sökülüp takılabilir NAND-tipinde fla ş belleklerdir. Neredeyse USB veriyolunu destekleyen tüm sistemler tarafından kullanılabilir. USB fla ş bellekler aynı zamanda fla ş sürücü, fla ş disk adları ile de bilinmektedir. Fla ş sürücüler sadece bilgisayarın USB giri ş ine takılı oldu ğ u sürece çalı ş ır durumdadırlar ve harici güç kayna ğ ı veya pil gücüne ihtiyaç duymazlar.USB[1]fla ş belleklerdirbilgisayarınpil

15 Veri depolama ve ta ş ıma son zamanların en büyük sorunu. Gün geçtikçe veri miktarı artıyor ve aynı oranda artan veriler hafızalara sı ğ mıyor. Artık dosyalar sadece metin tabanlı da de ğ il. Günlük hayatımızda video, resim, ses dosyaları vazgeçilmez durumda ayrıca kaliteleri de artmakta. Daha kaliteli dosya daha fazla tanımlama bilgisi demek. Daha fazla tanımlama bilgisi de daha fazla boyut demek. Büyük boyutlu dosyalar önceden CD'lerle kolayca ta ş ınabilirken artık yüksek kalitede bir film zevki için DVD'ler yeterli de ğ il. DVD'ler veri ta ş ıma kapasitesi ile herkesin gözdesi durumunda. Bir anda 4.5 GB veriyi yedekleyebilmek büyük avantaj. Ama artık bu teknoloji de yeterli de ğ il. Zira Ş u anda elle tutulur büyüklükte bir sabitdisk 40-60 GB dolaylarında. Bunun ortalama 10 GB'lık kısmının sistem ve program dosyalarından olu ş tu ğ unu varsayarsak devamlı dolan sabitdisklerimizin bo ş altılması için DVD'ler yetersiz gelmekte.

16 "Blu-ray", birçok teknoloji ve e ğ lence sektörü liderlerinin bir araya gelerek olu ş turdu ğ u toplulu ğ un geli ş tirmek ve yeni jenerasyon optik medyaları belirlemek için yürüttükleri projedir. Blu-ray teknolojisinin tüm i ş lerinden Blu- ray Disc Association (BDA, Blu-rak Disk Toplulu ğ u) sorumlu. Blu-ray geli ş imine ortak olan firmalardan bazıları Apple, Dell, HP, JVC, LG, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sony ve TDK olarak sıralanabilir. Blu-ray ayrıca Warner Bros, MGM, Sony Pictures, Fox gibi bir çok film ve medya devini de arkasına almı ş durumda. İ lk bakı ş ta Blu-ray ismi garip kaçıyor. Blu-ray tam manasıyla mavi lazer demek. Aslında İ ngilizce do ğ ru telaffuzu "Blue Ray" fakat günlük hayatta kullanılan söz öbeklerine patent verilmedi ğ inden bu form seçilmi ş. Dolayısıyla "Blu-ray" olan "Blue Ray" den söz edilirken mutlaka "Blu-ray" diye yazılmalıdır. Yani "Blue-ray", "Blu- Ray" gibi yazımlar yanlı ş tır. Blu-ray kullanarak üzerinde i ş lem yapılan medyanın ismi Blu-ray Disc'tir. Blu-ray Disc'in kısaltılmı ş ı da BD'dir. BD'lerin kapasite avanta ş ı iki ş ekilde sa ğ lanmı ş. Birincisi dalga boyu kırmızı lazerden daha küçük olan mavi lazer kullanımı. İ kincisi ise odaklama becerisi diyebilece ğ imiz "Numerical Aperture (NA)", yani Numerik Darlık. Mavi lazer kullanan tek yeni teknoloji BD'ler de ğ il, bunun yanında Yüksek Çözünürlüklü DVD, High Definition DVD yani HD-DVD'ler de var. Teknik olarak DVD'lerle aynı olan HD-DVD'lerin tek artısı kırmızı lazer yerine mavi lazer kullanmaları. Blue-ray Disklerin farkı odaklama becerileriyle ortaya çıkıyor. Bu kısım biraz daha teknik bir detay ve ileride daha ayrıntılı de ğ inece ğ im. Blu-ray teknolojisinde DVD'lerde bulunan 0.65 odaklama becerisi 0.85 e çıkmı ş. Daha iyi odaklayan lazer kafası daha ince detaylara inmi ş ve bu avantaj kapasiteye olumlu yansımı ş. Tüm bunların yanında bir çok ek metodlar da kullanılarak 25 GB gibi bir kapasiteye ula ş ılmı ş. Ş imdi biraz daha teknik detaylara girelim. BD' teknolojisinin arka planında neler oldu ğ unu görelim.

17 CD, DVD ve BD'lerin kapasite standartları sırasıyla 1982, 1996 ve 2002'de belirlendi. Standardı belirlerken en önemli de ğ er olan kapasite CD'de 74 dakika çift kanal ses yani 800 MB iken, DVD'lerde bu de ğ er 2 saat 50 dakikalık standart çözünürlükte ve MPEG-2 sıkı ş tırmalı film olarak belirlendi. Bu özelliklerdeki bir film resim kalitesine ba ğ lı olarak 4.7 GB'a çıkabilir. Blu-ray Diskler ilk etapta iki saatten daha fazla HDTV (Yüksek Çözünürlükte Televizyon) yayınının kaydedilebilece ğ i bir büyüklük dü ş ünüldü. Bu da 22 GB'dan daha fazla bir disk alanı demek. Bu kapasiteye ula ş mak için gerekli ilk teknoloji Blu- ray'in de temelini olu ş turan mavi lazer teknolojisidir. Görülebilir ı ş ı ğ ın dalgaboyu 400nm'den 700nm'ye kadardır. Dalgaboyu 400nm'den az olan ı ş ık morötesi (Ultra Vilolet, UV), aynı ş ekilde dalgaboyu 700nm den büyük olan ı ş ık kızılötesi (Infra Red, IR) olarak adlandırılır. Dalgaboyu küçüldükçe ı ş ı ğ ın ta ş ıdı ğ ı enerji miktarı artar. Örne ğ in en dü ş ük dalgaboylu ı ş ık olan Gama ı ş ınları radyoaktif enerji ta ş ır. Görülebilir ı ş ıklardan en yüksek enerjiye sahip renk mordur dolayısıyla Blu-ray sürücüleri DVD sürücülerden daha fazla enerji tüketecekler. CD'lerde kızıl ötesi, DVD'lerde kırmızı lazer kullanıldı. Bu geli ş im HD-DVD ve BD'lerle mavi lazere do ğ ru ilerledi. Blu-ray'in kullandı ğ ı lazerin 405nm dalgaboyu ile okuma alanından büyük oranda tasarruf edildi. Yani mavi lazerin kullanılması ile lazerin disk üzerinde okudu ğ u alan küçüldü dolayısıyla birim alana daha fazla iz yerle ş tirildi.

18 Blu-ray Disk teknolojisi yüksek kaydetme kapasitelesi ile daha kaliteli videoların saklanmasını ve da ğ ıtılmasını amaçlıyor. 1920×1080 çözünürlükte progressive (ilerlemeli, tüm piksellerin aynı anda güncellenmesi) olarak iki saat uzunlu ğ undaki filmler yüksek kalitede resim ve ses bilgisiyle bir tane BD'ye kaydedilebilmekte. Aynı ş ekilde Blu-ray diskler üzerine iki saatlik (çift katmanlı BD'ler üzerine dört saatlik) yüksek çözünürlükte TV yayını ek sıkı ş tırma yapılmadan MPEG2-TS (MPEG2-Transfer Stream, Nakil Akı ş ı, HDTV'lerin yayın biçimi) formatında yazılabiliyor. Normal çözünürlükte TV yayınları VHS kalitesinde 12 saat (Çift katman BD'lerde 24 saat) boyunca kaydedilebiliyor. Yüksek kayıt kapasitesi film ş irketleri için yeni imkanlar sa ğ lıyor. Yüksek resim kalitesinin yanında daha fazla özel seçenekli filmlerin da ğ ıtımı yapılabilecek. Yeni nesil BD oynatıcılar BD-J programlama ortamı ile daha etkile ş imli bir video keyfi sunacak. Bir yandan video içeri ğ i akacak bir yandan metin içerik sunulacak aynı anda konu ile ilgili bir animasyon oynayacak. Tüm bunlar olurken bir yandan aynı pencerede sohbet de yapılabilecek. Blu-ray video düzenleme için de yani olanaklar sunuyor. BD'lerin dosya sisteminde videoların nasıl oynatılaca ğ ını bildiren gerçek oynatma listeleri (real playlists) yanında sanal listeler (virtual playlists) de bulunuyor. Bu listeler videoların istenilen kısımlarını ard arda ba ğ lantı kopuklu ğ u olmadan oynatılmasını sa ğ lıyor. Yani bir videonun bir parçasından di ğ er videonun ba ş ka bir parçasına araya bir körü klibi ekleyerek geçebilme olana ğ ı sa ğ lıyor. Bu dosya sisteminde video ve ses bilgileri ile bunların nasıl çalınaca ğ ını bildiren bilgilerin bulundu ğ u ve birkaç kilobaytlık alan kaplayan veri tabanını ayrı yerlere yazıyor. Böylece BD'ler üzerine daha hızlı kayıt yapılabiliyor. Film ve televizyon ş irketlerinin yüzünü güldürecek en büyük eklenti, geli ş mi ş bir kopya koruma özelli ğ i de BD'formatında yerini almı ş. Normalde dijital yayınlar bir kereli ğ ine kayıt etme ya da izledikçe ödeme gibi kopya korumaları ile iletiliyor. Fakat bu kopya korumaları kaydedici cihazların insafına göre etkin ya da edilgin oluyorlardı. Yani cihazlarda yapılan ufak bir de ğ i ş iklikle bu korumalar a ş ılabiliyordu. Fakat BD kaydedici cihazlar bu kopya korumalarına uygun olarak olarak yazacak ve okuyucular da aynı ş ekilde bu kopya korumalarına uygun olarak okuyacak zaten dijital yayınlar fazla bir de ğ i ş iklik yapmadan kaydedildi ğ i için etkin bir koruma sa ğ lanabilecek. BD'lere özel kopyalama sistemi ile okuyucu aygıtları seçebilme imkanı sunan BD'lerin geçersiz aygıtlarla (yasal olmayan ya da patent almamı ş ) çalınabilmesi engelleniyor. Aynı ş ekilde yazılmadan önce ş ifrenebilen içerik ve ş ifreleme sistemine sahip bir kopyalama koruması ile gelen BD'lerin üzerine kayıttan önce benzersiz bir de ğ er yazılıyor ve bu de ğ er diskin içeri ğ inin çözülmesinde kullanılıyor.

19 Bu iki döngüyü biraz açalım. Birinci döngüde TV yayınlarından kayıt yapılırken kaydedici legal cihaz yayın ş ifrelemesine göre bir kereli ğ ine kayıt yapacak. BD'ler üzerine kayıt yaparken pek bir de ğ i ş ikli ğ e u ğ ramayan yayınlar aynı ş ifreleme sistemi korunarak saklanacak. Benzer ş ekilde legal okuyucular ş ifreleme sistemini BD'den ö ğ renecek ve ona göre oynatacak.

20 İ kinci döngü ise film ya da yayının nasıl korundu ğ u belirtiliyor. Öncelikle BD'ler, üzerinde nasıl ş ifrelendi ğ ini barındıracak. Bunun yanında o BD'ye özel bir de ğ er, bu ş ifreleme sistemini çözmek için kullanılacak ve bu de ğ er de BD'nin üzerine yazılacak. Ve geri kalan kısım ş ifrelenmi ş bilgilerden olu ş acak. BD'ler sadece legal aygıtlar tarafından okunacak. Yani bir ş ekilde illegal bir aygıt ş ifreli bir BD'yi okumak istedi ğ inde BD' kendini çözdürmeyecek. Rom-Mark isimli yöntem ile BD üzerinde aygıt seçici bir sistem bulunuyor ve illegal oynatıcıların okumasını engelliyor. D Piyasası Ş u anda ( Ş ubat 2006) kullanıcıya sunulan BD oynatıcı, kaydedici, sürücü aygıtları tam olarak piyasada yaygın de ğ iller. Japonya'da, Panasonic, Sharp ve Sony'nin BD oynatıcıları ve kaydedicileri piyasaya sürülmü ş durumdalar. Ayrıca bu aygıtlarda kullanılacak BD medyalar da yine Japonya'da Fuji, Maxwell, Panasonic, Sony ve TDK tarafından piyasaya sürüldü. İkinci d ö ng ü ise film ya da yayının nasıl korunduğu belirtiliyor. Ö ncelikle BD'ler, ü zerinde nasıl şifrelendiğini barındıracak. Bunun yanında o BD'ye ö zel bir değer, bu şifreleme sistemini çö zmek i ç in kullanılacak ve bu değer de BD'nin ü zerine yazılacak. Ve geri kalan kısım şifrelenmiş bilgilerden oluşacak. BD'ler sadece legal aygıtlar tarafından okunacak. Yani bir şekilde illegal bir aygıt şifreli bir BD'yi okumak istediğinde BD' kendini çö zd ü rmeyecek. Rom-Mark isimli y ö ntem ile BD ü zerinde aygıt se ç ici bir sistem bulunuyor ve illegal oynatıcıların okumasını engelliyor. D Piyasası Şu anda (Şubat 2006) kullanıcıya sunulan BD oynatıcı, kaydedici, s ü r ü c ü aygıtları tam olarak piyasada yaygın değiller. Japonya'da, Panasonic, Sharp ve Sony'nin BD oynatıcıları ve kaydedicileri piyasaya s ü r ü lm ü ş durumdalar. Ayrıca bu aygıtlarda kullanılacak BD medyalar da yine Japonya'da Fuji, Maxwell, Panasonic, Sony ve TDK tarafından piyasaya s ü r ü ld ü. İkinci d ö ng ü ise film ya da yayının nasıl korunduğu belirtiliyor. Ö ncelikle BD'ler, ü zerinde nasıl şifrelendiğini barındıracak. Bunun yanında o BD'ye ö zel bir değer, bu şifreleme sistemini çö zmek i ç in kullanılacak ve bu değer de BD'nin ü zerine yazılacak. Ve geri kalan kısım şifrelenmiş bilgilerden oluşacak. BD'ler sadece legal aygıtlar tarafından okunacak. Yani bir şekilde illegal bir aygıt şifreli bir BD'yi okumak istediğinde BD' kendini çö zd ü rmeyecek. Rom-Mark isimli y ö ntem ile BD ü zerinde aygıt se ç ici bir sistem bulunuyor ve illegal oynatıcıların okumasını engelliyor. D Piyasası Şu anda (Şubat 2006) kullanıcıya sunulan BD oynatıcı, kaydedici, s ü r ü c ü aygıtları tam olarak piyasada yaygın değiller. Japonya'da, Panasonic, Sharp ve Sony'nin BD oynatıcıları ve kaydedicileri piyasaya s ü r ü lm ü ş durumdalar. Ayrıca bu aygıtlarda kullanılacak BD medyalar da yine Japonya'da Fuji, Maxwell, Panasonic, Sony ve TDK tarafından piyasaya s ü r ü ld ü. İkinci d ö ng ü ise film ya da yayının nasıl korunduğu belirtiliyor. Ö ncelikle BD'ler, ü zerinde nasıl şifrelendiğini barındıracak. Bunun yanında o BD'ye ö zel bir değer, bu şifreleme sistemini çö zmek i ç in kullanılacak ve bu değer de BD'nin ü zerine yazılacak. Ve geri kalan kısım şifrelenmiş bilgilerden oluşacak. BD'ler sadece legal aygıtlar tarafından okunacak. Yani bir şekilde illegal bir aygıt şifreli bir BD'yi okumak istediğinde BD' kendini çö zd ü rmeyecek. Rom-Mark isimli y ö ntem ile BD ü zerinde aygıt se ç ici bir sistem bulunuyor ve illegal oynatıcıların okumasını engelliyor. D Piyasası Şu anda (Şubat 2006) kullanıcıya sunulan BD oynatıcı, kaydedici, s ü r ü c ü aygıtları tam olarak piyasada yaygın değiller. Japonya'da, Panasonic, Sharp ve Sony'nin BD oynatıcıları ve kaydedicileri piyasaya s ü r ü lm ü ş durumdalar. Ayrıca bu aygıtlarda kullanılacak BD medyalar da yine Japonya'da Fuji, Maxwell, Panasonic, Sony ve TDK tarafından piyasaya s ü r ü ld ü.

21 Floppy disk ta ş ınabilir bir saklama ortamıdır. Çalı ş ma ş ekli açlısından sabit disklere benzerler. Plastik esnek bir plaka üzerine konulmu ş mıknatıslanabilen elementler ve bu manyetik ortamı koruyan bir plastikten olu ş maktadır. Veriler gene mıknatıslanma esasına göre saklanırlar. Çe ş itli ebatlarda ve boyutlarda disketler bulunmaktadır. Ama günümüzde artık ebat olarak sadece bir tip disket bulunmaktadır. 3.5” ebatında olan bu disket iki çe ş ittir. İ lk’ine çift yüzlü çift yo ğ unluklu ( Double side Double density - DD) disket denilmektedir ve 720 KB’ a kadar veri saklayabilmektedir. İ kincisine ise çift yüzlü yüksek yo ğ unluklu (Double Side High density - HD ) denilmektedir. Bu disketi saklayabilece ğ i veri miktarı 1.44 MB’dır. Bu disketlerin boyutları ş öyle hesaplanmaktadır: DD bir diskette 80 tane iz bulunmaktadır. Her izde 9 tane sektör bulunmaktadır. Her bir sektörün alabilece ğ i veri miktarı 512 bytetır. Ve disketin iki yüzü de kullanılır. Buna göre; 80*9*512*2 = 712 KB disketin boyutudur. HD bir diskette ise 80 tane iz bulunur. Her izde 18 tane sektör bulunur. Her bir sektörün alabilece ğ i veri miktarı 512 bytedır. Disketin her iki yüzü de kullanılmaktadır. Buna göre; 80*18*512*2 = 1.44 MB eder. Disket sürücü diskete veri yazmak ve disketten okumak için kullanılır. Yapısında okuma yazma kafası adım motoru ve normal bir dairesel motor vardır. Disket dakikada 300 ya da 360 devirle döner. Bu yüzden disket sürücüler yava ş tırlar.


"GRUP NO : 3. 1. HDD 2. CD/DVD 3. USB BELLEKLER 4. BLU-RAY DİSKLER 5. FLOPPY DİSKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları