Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ"— Sunum transkripti:

1 11.04.2011-15.04.2011 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ

2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında"ki 6111 sayılı yasadaki bazı değişiklikler

3 GENEL AÇIKLAMA "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında"ki 6111 sayılı yasa gün ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır

4 Kanunun 1 nci maddesi kapsamına giren alacaklar, alacaklı idareler itibariyle belirlenmiş olup, bu kanun gereği mevcut alacakları yeniden yapılandıracak olan idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri dahil Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri su ve kanalizasyon İdareleridir.

5 6111 sayılı Kanunun birinci maddesi ile ayrıca Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen amme (kamu) alacakları belirlenmiştir. Buna göre; Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar ve resim, harç, fon payı, eğitime katkı payları ile ilgili borçlar yeni yapılandırma kapsamına alınmıştır.

6 Yapılan yeni düzenleme ile 31. 12
Yapılan yeni düzenleme ile tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir. Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Aralık 2010 ayı öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Aralık 2010 tarihine rastlamakla birlikte beyanname bildirim veya verme süresinin son günü Ocak 2011 ayına sarkanlar ise yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir.

7 2010 yılına ait olup tarihinden önce tahakkuk eden vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları 6111 sayılı kanun kapsamında değerlendirilecektir. Bu bağlamda (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da sözü edilen yasa hükümlerinden yararlandırılmaktadır.

8 KAPSAM: önceki dönemlere , beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zamları 2010 yılına ilişkin dahil tahakkuk eden vergi bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme zamları, faizleri tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ve bu kanunun yayımlandığı tarihe veya kanunun ilgili hükümlerinde sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan

9 tarih 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin a,b,c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2010 Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma ve ya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

10 BELEDİYELERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER :
5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan vadesi tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan su kullanımından kaynaklanan alacakları ve bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) tarih 2560 sayılı İSKİ kanunu kapsamında vadesi tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları

11 Vergi tabiri, 213 sayılı kanun kapsamına giren vergi, resim, harç, fon ve eğitime katkı payını
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tarihine kadar toplanan eşya fiyatları endeksi TEFE, tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi ÜFE

12 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Madde 2/ (ç bendi) : Ödenmemiş olan ( tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dahil ) asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine TEFE/ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faiz, cezai faiz, gecikme zammı, faizi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsillerinden vazgeçilir.

13 2/6.fıkrası : 2560 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin vadesi tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i ( sözleşmeden kaynaklanan) hakkında bu maddenin 1. Fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. 2/7.fıkrası : Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların madde de belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

14 Madde 4-İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler
2.fıkra: Bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi cezalarında cezaya muhatap olanların cezanın %25 ini birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan %75 inin tahsilinden vazgeçilir. Madde 17 17/10(a) : TEDAŞ şirketinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi tarihi itibariyle geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibari ile ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2.inci ayın sonuna kadar abonesi bulunulan dağıtım şirketine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksit bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilir.

15 ORTAK HÜKÜMLER Başvuru ve ödeme süresi ile Şekli Madde 18: Yararlanmak isteyen borçluların; a) Bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları b) Maliye, Belediye , İski,Tedaş lerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, SGK ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödemeleri şarttır.

16 Madde 34: Bu madde ile 5510 sayılı kanunun 60'ncı maddesine 2547 sayılı kanun ile ilgili olarak eklenen fıkrada anlatılmak istenen : Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası ödenir. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjan dahilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalı sayılmazlar. Bunların sağlık giderleri Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığınca karşılanır.

17 Madde 38: Bu madde ile 5510 sayılı kanunun 81'ncı maddesinin (ı) bendinde yapılan değişiklikle anlatılmak istenen : Üniversitemizin güvenlik, temizlik, hizmet ve yapım işlerine bağlı harcamalarda gösterilen 5510’a bağlı hazinenin karşılaması gereken %5 prim indirimi bu kanun maddesiyle kaldırılmıştır. Hakediş ödemelerinde 5510 Sayılı Kanuna bağlı indirimin olup olmayacağının aranmaması gerekmektedir.

18 Madde 83/b: Fıkra eklenmiş Damga vergisiyle ilgili
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. Madde 99: Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında toplam kadro sayısı dikkate alınarak işçi çalıştırmak zorundadır. Özürlüler için merkezi sınav yapılır veya yaptırılır. Madde 100: Son 8 yılda herhangi bir disiplin cezası olmayan memurlara aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

19 Madde 101: 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (B) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir. “Ancak, bu şekilde atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1.dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olanlar için en az 12 yıl, b) 1nci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 ncü ve 4 ncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, Hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. 4 yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere 2 yıl ilave edilir.

20 Bu sürelerin hesabında 08. 06
Bu sürelerin hesabında tarihli 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için 6 yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.”

21 Madde 102: 657 sayılı kanunun 77 nci maddesi
“Yabancı ülkelerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kuruluşlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” Madde 103: 91nci madde Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkanı bulunmaması halinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

22 Madde 104: 657/ 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerince farklı belirlenebilir. Madde 105: 657/ 101 nci maddesi -Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet Memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24 ncü haftasından önce ve her halde hamileliğin 24 ncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

23 Madde 106: 657/104 maddesi -Kadın memura, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta sureyle analık izni verilir. Ancak doğum öncesi 8 hafta sağlık durumunun çalışmaya elverişli uygun olduğu tabip raporu ile belgelenen kadın memurun isteği halinde doğumdan 3 haftaya kadar kurumda çalışabilir. -Memura, eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 günlük babalık izni, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine 7 gün izin verilir. -Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. İzin memurun isteği üzerine belirlenir.

24 Madde 107: 657/105 maddesi : “hastalık ve refakat izni” -Raporda belirtilmek suretiyle kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç olanlara 18 ay, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilir. -Memurun, hastalık nedeni ile yataklı tedavi kurumunda yatarak tedavi gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. -Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuk ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisinin uzun süren bir hastalığının bulunması halinde, sağlık raporuyla belgelendirmek suretiyle 3 ay kadar izin verilir. Gerektiğinde 1 katına uzatılır.

25 Madde 108: 657/108 maddesi: -Memura, 105 nci maddenin son fıkrası uyarınca raporla belgelendirmek suretiyle 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. -Doğum yapan memura 104 ncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. -Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. -Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aksi halde görevden çekilmiş sayılır.

26 Madde 112: 657/132 maddesi ; “Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst kadrolara atanamazlar. Madde 113: 657/135 maddesi; -Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içine kararlarını vermek zorundadır. -İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

27 6114 SAYILI ÖSYM ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN MADDELER MADDE 16 -2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "EK MADDE sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2'sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır."

28 KESİNLEŞMİŞ VE İHTİLAFLI BORÇLAR, PİŞMANLIKLA BEYAN VE İNCELEME AŞAMASINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Hangi Vergiler Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır? tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ile tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar Kanun kapsamındadır.

29 2. Kanun Kapsamına Giren Diğer Amme Alacakları Nelerdir?
Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi tarihinden önce (bu tarih dahil) olan amme alacakları kanun kapsamına girmektedir.

30 Hangi İdari Para Cezaları Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır?
tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 TL'nin (faiz hariç) üzerinde olan; •Trafik idari para cezası, •Karayolu taşıma idari para cezası, • Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, •Askerlik para cezası, •Seçim para cezası, •Nüfus para cezası kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecektir.

31 Ayrıca, tutarı 120 TL'nin altında olan ve yukarıda sayılan cezalar da dahil olmak üzere genel bütçeye gelir kaydedilen tüm idari para cezaları silinecektir. Sigara kullanımı nedeniyle verilmiş cezalar için hiçbir şekilde Kanundan yararlanılamayacaktır. 120 TL'nin altında idari para cezası borcu bulunanlar kanundan yararlanmak için hiçbir başvuruda bulunmayacak, işlemler idare tarafından sonuçlandırılacaktır.

32 4. Başvurular Nereye ve Hangi Sürede Yapılacaktır?
Başvurular, borçluların bağlı oldukları vergi dairelerine Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Birden fazla vergi dairesine borçlu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaktır. Başvurular yazılı yapılacaktır. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler, matrah ve vergi artırımı, stok beyanları elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olanlarca elektronik ortamda yapılacaktır.

33 5.Tüm Borçlar İçin Başvuru Zorunlu mudur?
Borçlular, Kanun kapsamına giren tüm borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da kanundan yararlanabileceklerdir. Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, bu kanundan yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

34 6. Borçlar Nasıl Yapılandırılacaktır?
Kesinleşmiş vergi alacaklarının anapara tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu alacaklar enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) güncellenmek suretiyle yeniden hesaplanacaktır. Güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanmış borçlarını ödeyen mükelleflerin, bu borçlarına ilişkin vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları silinecektir.

35 Kesinleşmiş alacaklarda;
Alacak asıllarının tamamı, Gecikme «faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (usulsüzlük cezaları) % 50'si, Kapsam dahilindeki trafik idari para cezaları ve diğerlerinin tamamı ile faizleri yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar, tahsil edilecektir.

36 Bu durumda; Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan % 50'sinin, Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

37 7. Dava Aşamasındaki Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Dava safhasındaki alacaklar için kanundan yararlanmak isteyen mükelleflere davalarından vazgeçmeleri şartıyla önemli indirimler sağlanmaktadır. İndirim oranı, davanın bulunduğu safhaya göre farklılık arz etmektedir. İhtilaf Kanununun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesinde ise; Alacak asıllarının % 50'si, Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 25'i, tahsil edilecektir.

38 Kalan alacak asılları ile alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. İhtilaf Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise vergi mahkemesince verilmiş en son karara bakılacaktır.

39 En son karar TERKİN kararı ise;
Alacak asıllarının % 20'si, Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %10'u, tahsil edilecektir.

40 En son karar TASDİK YA DA TADİLEN TASDİK kararı ise;
Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı, Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tasdik edilen kısmının % 25'i, tahsil edilecektir. Kalan alacak asılları ile alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

41 8- 6111 Sayılı Kanun Uygulamasında Pişmanlıktan Yararlanma
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanname verilmesi mümkündür. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılacak beyanların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gereklidir. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu beyannamelerini de elektronik ortamda vermeleri gereklidir.

42 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden;
Vergilerin tamamı, Pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. Vergi cezalarının, pişmanlık zammının ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.

43 B. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
6111 Sayılı Kanunla mükelleflere 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllar için matrah ve vergi artırımında bulunmaları sağlanarak, bu mükelleflere inceleme ve cezalı tarhiyata muhatap olmamaları konusunda güvence verilmektedir. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Nasıl Yapılacaktır? Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak,

44 Yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını;
2006 yılı için % 30, 2007 yılı için % 25, 2008 yılı için % 20, 2009 yılı için % 15 oranından az olmamak üzere artıracaklardır. Bu sayede artırımda bulunulan yıllar ile ilgili gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

45 Artırılan matrah üzerinden % 20 oranında vergi ödenecektir.
% 20 vergi oranı; Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında beyan edilmiş ve ödenmiş ise ve Bu vergi türleri için kanunun birikmiş borçlara ilişkin hükümleri ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılmamış ise % 15 olarak uygulanacaktır. Artırılan matrah tutarları kanunda belirtilen asgari tutarlardan az olamayacaktır.

46 Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırım Nasıl Yapılacaktır?
Mükellefler, (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar) 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için, artırım kapsamındaki ödemelerine ilişkin vergilerini 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak artıracaklardır. Ücretlerden kesilen gelir vergisi için de vergi artırımı imkanı getirilmektedir.

47 Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırım Kapsamına Giren Ödemeler Nelerdir?
Mükelleflerce (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlarca); Ücret ödemeleri, Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, Kira ödemeleri, Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, Çiftçilere yapılan ödemeler, Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir.

48 ÜCRET, SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM ORANLARI
TABLO:3 ÜCRET, SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM ORANLARI Yıl Beyan Edilen Ücret, Serbest Meslek ve Kira Ödemeleri Üzerinden Vergi Artırım Oranları Hiç Beyan Edilmemiş Olması Halinde Serbest Meslek ve Kira Stopajında Artırım Serbest Meslek Stopajı Kira Stopajı Beyan Edilecek Asgari Matrah Ödenecek Vergi Tutarı (%15) 2006 %5 4.775 716,25 1.910 286,50 2007 %4 5.160 774,00 2.064 309,60 2008 %3 5.610 841,50 2.244 336,60 2009 %2 6.115 917,25 2.446 366,90

49 Yıllara Sari İnşaat İşlerine İlişkin Stopaj Artırımı
Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan mükelleflere bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla %1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu vergi türü için inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda hiç beyanda bulunulmamış olması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %3 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkanından yararlanacaklardır.

50 13. Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulması Üzerine Hesaplanan Vergiler Ne Zaman Ödenecektir?
Matrah ve vergi artırımında hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tevkifat tutarları peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu vergilerin taksitlerinin süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir. Matrah ve vergi artırımında bulunulması durumunda, matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar için gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

51 ÖDEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Borçlar Hangi Sürede Ödenecektir? Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre Mayıs ayından başlamak üzere peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan Mayıs tarihine kadar yapılacaktır. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır. Borçlular hesaplanan tutarları taksitle ödemek isterlerse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir.

52 İlk taksit Mayıs 2011 ayında ödenecektir. Sonraki
taksit ödemeleri ise Mayıs 2011 ayını takip eden 2'şer aylık devrelerle yapılacaktır. Taksitle yapılan ödemelerde, taksit ödeme süresine bağlı olarak belirli bir katsayı tutarı tahsil edilecektir. Katsayı tutarları; 6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15 oranları esas alınarak hesaplanacaktır.

53 Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacaktır. Ancak, daha kısa sürede ödeme yapılması mümkündür. Bu takdirde, erken ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar anlaşmalı bankalara ödenebilecektir sayılı Kanun kapsamında kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin yapılacak düzeltmeler nedeniyle hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içerisinde (Son gün, 31 Mayıs 2011) ödenecektir. 6111 sayılı kanunun inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere yönelik hükümlerinde ise ödeme tarihi ihbarnamelerin tebliğ tarihine göre belirlenecek ve ilk taksit ihbarname tebliğ tarihini izleyen aydan başlayarak 2'şer aylık dönemler halinde peşin veya 6 eşit taksitte ödenecektir. Borçlar Kredi Kartıyla da Ödenebilecektir.

54 6111 sayılı kanun, kredi kartıyla da borçların peşin ya da taksitle ödenmesine imkan vermektedir. Kredi kartıyla ödemeler internet adresinde yer alan internet vergi dairesinden yapılacaktır. Kartla ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borcunuzu ödemiş olacaksınız. Ödeme yaptığınızı gösterir belgenin çıktısını bilgisayarınızdan alabilirsiniz. Kredi kartı kullanarak tüm taksitlerinizi veya birkaç taksitinizi taksitli ödeme seçeneği kullanarak ödeyebilirsiniz. Bu şekilde ödeme yaptığınızda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlarınız taksit aylarında hesap ekstrenize yansıtılacaktır.

55 Kredi kartınızla tek çekimde borcunuzun tamamını ya da bir veya birden fazla taksitinizi ödediğinizde kredi kartı kullanımından kaynaklanan bankaya olan borcunuz işlem anında hesap ekstrenize yansıtılacaktır. Kredi kartı ile yaptığınız ödemelere ilişkin tutarların bankaya ödenmesi gereken tarih, daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlarınız ödeme tutarınız kadar sonlanacaktır.

56 2. Taksitler Süresinde Ödenmezse Ne Olur?
Ödenecek taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesini süresinde ödememe veya eksik ödeme hali, kanunu ihlal nedeni sayılmamıştır. Bu durumda diğer taksitlerinizi taksit aylarınızda ödemeye devam edebilirsiniz. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve geç ödenen süre için gecikme zammı oranında bir zamla tahsili gerekecektir.

57 Taksitlendirmenin Bozulması Halinde Kanun Hükmünden Yararlanılabilecek midir?
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Bir takvim yılında 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

58 Taksitlendirmenin Bozulması Halinde Ödenmiş Tutarlar İçin Kanundan Yararlanılabilecek midir?
Taksitlerinin tamamını kanunda öngörülen şekilde ödeyemeyen borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanundan yararlanacaktır.

59 5. Kanun Hükmünden Yararlanmanın Başka Şartları Var mıdır?
Kanunun birikmiş borçların ödenmesine imkan veren hükümlerinden ve ihtilaflı borçlara ilişkin hükümlerinden yararlanmak için önemli iki şart daha vardır. Birincisi; Taksitlendirilen borçlarınız içinde; Yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi, Gelir ve kurumlar (stopaj) vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi

60 borcunuz bulunuyorsa, taksit ödeme süreniz boyunca bu vergilerle ilgili olarak beyanınız üzerine tahakkuk edecek tutarları da süresinde ödemeniz gereklidir. Taksitler süresinde ödense dahi taksit ödeme süresince bu vergi türlerinden yeni doğacak borçlarınızı süresinde ödemezseniz kanundan yararlanma hakkını kaybedeceksiniz. Ancak, cari döneme ilişkin bu vergilerinizi de bir yılda iki defa süresinde ödememeniz ihlal sebebi sayılmamıştır. İkincisi ise; Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan vazgeçmeleridir. Mükellefler başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını beyan edeceklerdir.

61 Üniversitelerde Akademik Teşkilat
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Üniversitelerde Akademik Teşkilat

62 İÇERİK Üniversiteler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları Bölümler Anabilim/Bilim ve/veya Anasanat/Sanat Dallarının kuruluş, yönetim ve görev esasları

63 FAKÜLTE Müdür Dekan ÜNİVERSİTE Rektör Müdür Müdür ENSTİTÜ MYO
YÜKSEKOKUL Müdür Dekan ÜNİVERSİTE Rektör Müdür Müdür ENSTİTÜ MYO

64 ÜNİVERSİTELER Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
Fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, anasanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşur. Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.

65 Üniversiteler Rektör: Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler yeniden seçilip atanabilirler (en çok iki kez). Rektör görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.

66 Gerekli görülen hallerde Rektör tarafından değiştirebilirler.
Üniversiteler Rektör Yardımcıları: Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından rektör tarafından seçilir, 5 yıl için atanırlar. Gerekli görülen hallerde Rektör tarafından değiştirebilirler. İkiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kişilerdir. Merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde gerekli hallerde 5 rektör yardımcısı seçilebilir.

67 Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Üniversiteler Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek ve kurulların önerilerini karar bağlamak 2. Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak 3. Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak 4. Üniversitenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul’a bilgi vermek

68 Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Üniversiteler Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 5. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu’na sunmak 6. Gerekli hallerde öğretim elemanlarının/diğer personelin görev yerlerini değiştirmek, yeni görevler vermek 7. Üniversitenin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak 8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

69 SENATO Rektör Rektör yardımcıları Dekanlar Yüksekokul müdürleri
Üniversiteler SENATO Rektör Rektör yardımcıları Dekanlar Yüksekokul müdürleri Enstitü müdürleri Her fakülteden birer öğretim üyesi Öğretim üyeleri fakülte kurullarınca 3 yıl için seçilirler.

70 Her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki
Üniversiteler Senato: Üniversitenin akademik organıdır. Rektör başkanlık eder. Her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

71 Üniversiteler Senatonun Görevleri: 1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma,yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak 2. Kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek 3. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak 4. Fahri akademik unvanları vermek

72 Üniversiteler Senatonun Görevleri: 5.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak 6. Fakülte/enstitü/yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek 8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

73 Üniversite Yönetim Kurulu:
Profesörler üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil eder ve senatoca 4 yıl için seçilirler. Rektör Dekanlar Yönetim Kurulu Profesör (3)

74 Üniversite Yönetim Kurulu:
Üniversiteler Üniversite Yönetim Kurulu: İdari faaliyetlerde rektöre yardımcı organdır. Rektör başkanlık eder. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler.

75 Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri:
Üniversiteler Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri: 1.Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında rektöre yardım etmek 2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak 3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak 4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak 5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

76 FAKÜLTELER: Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur.

77 Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisidir.
Fakülteler Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisidir. Yükseköğretim Kurulunca, 3 yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

78 Dekan Yardımcıları: Dekan tarafından üç yıl için atanırlar .
Fakülteler Dekan Yardımcıları: Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından dekan tarafından seçilirler. Dekan tarafından üç yıl için atanırlar . Gerekli görülen hallerde dekan tarafından değiştirebilirler.

79 Dekanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Fakülteler Dekanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek

80 Dekan Fakülte Kurulu: Bölüm Bşk.ları YO Müd.leri Enstitü Müd.leri
Fakülteler Fakülte Kurulu: Dekan Bölüm Bşk.ları YO Müd.leri Enstitü Müd.leri Profesör (3) Doçent (2) Yrd.Doç. (1) (varsa)

81 Fakülte Kurulu: Akademik bir organdır.
Fakülteler Fakülte Kurulu: Akademik bir organdır. Olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

82 Fakülte Kurulu’nun Görevleri:
Fakülteler Fakülte Kurulu’nun Görevleri: 1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini belirlemek 2. Faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak 3. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek 4. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

83 Fakülte Yönetim Kurulu:
Fakülteler Fakülte Yönetim Kurulu: Dekan Profesör (3) Doçent (2) Yrd.Doç (1) Öğretim üyeleri fakülte kurulu tarafından 3 yıl için seçilir.

84 Fakülte Yönetim Kurulu:
Fakülteler Fakülte Yönetim Kurulu: İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organdır. Dekan başkanlık eder. Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Gerekli hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

85 Fakülte Yönetim Kurulu’nun Görevleri:
Fakülteler Fakülte Yönetim Kurulu’nun Görevleri: 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek 2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak

86 Fakülte Yönetim Kurulu’nun Görevleri:
Fakülteler Fakülte Yönetim Kurulu’nun Görevleri: 4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek 6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

87 ENSTİTÜLER Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. Kanunla kurulurlar. Ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir.

88 Enstitüler Lisansüstü eğitimi düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamış bulunan üniversitelerde, lisansüstü eğitim programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına göre yürütülür.

89 Enstitünün Organları:
Enstitüler Enstitünün Organları: Enstitü Müdürü Enstitü Kurulu Enstitü Yönetim Kurulu

90 Enstitü Müdürü: Görev süresi 3 yıldır.
Enstitüler Enstitü Müdürü: İlgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Görev süresi 3 yıldır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

91 Enstitü Müdür Yardımcıları:
Enstitüler Enstitü Müdür Yardımcıları: Enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından müdürce atanırlar. Görev süreleri 3 yıldır. En çok iki kişilerdir. Gerektiğinde müdür tarafından değiştirebilirler. Müdüre vekalet etmede ve müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlemler dekanlarda olduğu gibidir.

92 Anabilim Dalı Başkanları
Enstitüler Enstitü Kurulu: Müdür Müdür Yardımcıları Anabilim Dalı Başkanları Müdür başkanlık eder.

93 Enstitü Yönetim Kurulu:
Enstitüler Enstitü Yönetim Kurulu: Müdür Yardımcıları Müdür Öğretim Üyesi (3) Öğretim üyeleri altı aday arasından kurul tarafından 3 yıl için seçilir.

94 Dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitüler Enstitü müdürü; Dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.  Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu; Fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 

95 YÜKSEKOKULLAR Yüksekokul:
Önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden anabilim/anasanat dallarından oluşur . Kanunla kurulurlar.

96 Yüksekokulun Organları:
Yüksekokullar Yüksekokulun Organları: Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu

97 Yüksekokullar Yüksekokul Müdürü: İlgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Görev süresi 3 yıldır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

98 Yüksekokul Müdür Yardımcısı:
Yüksekokullar Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Müdür tarafından okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından atanırlar. Görev süreleri 3 yıldır. En çok 2 kişidir. Gerekli hallerde müdür tarafından değiştirebilirler. Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem dekanlarda olduğu gibidir.

99 Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları
Yüksekokullar Yüksekokul Kurulu: Müdür Müdür Yardımcıları Bölüm Başkanları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları Müdür başkanlık eder.

100 Yüksekokul Yönetim Kurulu:
Yüksekokullar Yüksekokul Yönetim Kurulu: Müdür Yardımcıları Müdür Öğretim Üyesi (3) Öğretim üyeleri altı aday arasından kurul tarafından 3 yıl için seçilir.

101 Yüksekokullar Yüksekokul müdürü; Dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu; Fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

102 BÖLÜMLER Bölüm: Fakülte/yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. Lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim programı uygulayarak tek tür diploma veren yükseköğretim kurumlarında en çok üç bölüm kurulabilir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, Hukuk, İlahiyat

103 Bölümler Bölüm; Açılmasına, birleştirilmesine, kapatılmasına Yükseköğretim Kurulu karar verir. Birbirini tamamlayan birbirine yakın anabilim/anasanat dallarından oluşur. Bir fakültede/yüksekokulda aynı ya da benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

104 rektörlüğe bağlı olarak da kurulabilir.
Bölümler Bir diplomaya yönelik eğitim programı uygulamayan; Türkçe Yabancı Diller İnkılap Tarihi Plastik Sanatlar Beden Eğitimi Müzik Bölümleri rektörlüğe bağlı olarak da kurulabilir.

105 Bölüm Başkanı: Bölüm başkanı, o bölümün; Aylıklı profesörleri (yoksa)
Bölümler Bölüm Başkanı: Bölüm başkanı, o bölümün; Aylıklı profesörleri (yoksa) doçentleri (yoksa) yardımcı doçentlerinden

106 1 hafta içinde atanır. Dekan atamaları rektörlüğe bildirir.
Bölümler Rektörce Rektörlüğe bağlı Yüksekokul ve Konservatuarlarda Müdürün önerisi üzerine Dekanca Fakültelerde Anabilim/anasanat dalı başkanlarının yazılı görüşü dikkate alınarak Fakülteye bağlı Yüksekokul ve Konservatuarlarda 1 hafta içinde atanır. Dekan atamaları rektörlüğe bildirir.

107 Fakültelerde, bölüm kurulunun görüşü alınarak dekanca atanır.
Bölümler Tek anabilim dalı Fakültelerde, bölüm kurulunun görüşü alınarak dekanca atanır. Fakülteye bağlı yüksekokul ve konservatuvarlarda, müdürün önerisi üzerinde dekanca atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokul ve konservatuvarlarda, müdürün önerisi üzerine rektörce atanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir. bulunan bölümlerde bölüm başkanı;

108 Bölümler Bölüm Başkanı: Bölüm başkanı, fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümdeki öğretim üyelerinden 2 kişiyi 3 yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir.  Bir bölümü olan fakültelerde dekan; bölüm başkanıdır.

109 Bölüm Başkanının Sorumlulukları:
Bölümler Bölüm Başkanının Sorumlulukları: 1. Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından 2. Bölümle faaliyetlerin düzenli ve verimli yürütülmesinden 3. Kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

110 Bölüm Başkanının Görev ve Yetkileri:
Bölümler Bölüm Başkanının Görev ve Yetkileri: Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve denetler. Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

111 Bölüm Kurulu: Tek Anabilim/Anasat Dalı Çok Anabilim/Anasanat Dalı
Bölümler Bölüm Kurulu: Tek Anabilim/Anasat Dalı Çok Anabilim/Anasanat Dalı Bölüm Başkanı Öğretim Üyeleri Öğretim Görevlileri Okutmanlar Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları Anabilim/Anasanat D.Bşk.

112 Bölümler Bölüm Kurulu: Eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konular konuşulur. Bölüm/anabilim/anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir.

113 ANABİLİM/ANASANAT DALI
Anabilim /Anasanat Dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine ve kaldırılmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulu karar verir.

114 Anabilim/Anasanat Dalları
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: O anabilim/ana sanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından O anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir. 1 hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından atanır.

115 Anabilim/Ana sanat Dalları
Anabilim/anasanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok 2 olması halinde; Başkan; yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar doğrudan rektörlüğe bildirilir.

116 Anabilim/Anasanat Dalları
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşur. Yalnız bir bilim/sanat dalı varsa kurul bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. İlgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında başkana görüş bildirir. 

117 Anabilim/Ana sanat Dalları
Üniversitenin tüm birimlerini kapsamak kaydıyla Üniversite /Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu’nun önerisi Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun uygun görmesi halinde Tüm fakülte/yüksekokulların bölümlerinde bölümle aynı adı taşıyan sadece bir anabilim/anasanat dalı kurulabilir. (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Eğitim Fakülteleri hariç)

118 BİLİM/SANAT DALI Bilim/Sanat Dalı:
Anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. İlgili anabilim veya anasanat dalı başkanı, bölüm başkanı veya dekanın ortak önerisi Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Üniversite senatosunca kurulur.

119 Bilim/Sanat Dalı Başkanı:
Bilim/Sanat Dalları Bilim/Sanat Dalı Başkanı: O bilim/sanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından O bilim/sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir. 1 hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından atanır.

120 Bilim/Sanat Dalları Bilim veya sanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde başkan, yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir.

121 Bilim/Sanat Dalı Kurulu:
Bilim/Sanat Dalları Bilim/Sanat Dalı Kurulu: Bilim veya sanat dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent ile öğretim görevlilerinden oluşur. Ders programlarının, araştırmaların hazırlanma ve uygulamaları ile ilgili önerilerini bilim/sanat dalı başkanına sunar. 121

122 Üniversitelere Tahsis Edilen Akademik Kadrolar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Üniversitelere Tahsis Edilen Akademik Kadrolar

123 İÇERİK Serbest Kadrolar Saklı Kadrolar I Sayılı Cetvel
II Sayılı Cetvel Boş Kadrolar Dolu Kadrolar

124 Üniversitelere kadrolar kanunla tahsis edilir.
Tahsis Edilen Kadro = Boş Kadro + Dolu Kadro + Saklı Kadro Serbest Kadro

125 I Sayılı Cetvel ile II Sayılı Cetvelin farkıdır.
Serbest Kadro: I Sayılı Cetvel ile II Sayılı Cetvelin farkıdır.

126 I Sayılı Cetvel’de tahsis edilen kadro gösterilir.

127 II Sayılı Cetvel’de saklı kadro gösterilir.

128 Saklı Kadroların Serbest Bırakılması:
Öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak; serbest bırakılır. İlgili yükseköğretim kurumunun teklifi Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşü Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai.Bşk’nın görüşü Bakanlar Kurulunca

129 Serbest Kadroların Kullanımı:
Öğretim üyeleri hariç, boş öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılabilecek nakil sayıları toplamı, her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sayının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı ve kullanımı ile diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.

130 Boş Kadro Kullanma İzni:
Üniversite rektörlükleri, birimlerden kendilerine ulaşıp uygun görülen kadro taleplerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler. Kadro talepleri ilgili yönetim kurulu kararını ve kadro talep formunu içermelidir. Üniversitenin talebi Yükseköğretim Kurulunca değerlendirilir. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre kullanma izni verilen kadrolar üniversiteye bildirilir.

131 Boş Kadro Talep Formu A1- Anabilim Dalı öğretim üyelerince bölümde bir dönemde verilen ders sayısı (Bir ders gruplara bölünerek verilse de bir ders olarak katılacaktır.) A2- Derslere kayıtlı öğrenci sayılarının toplamı

132 Boş Kadro Talep Formu B1- Anabilimdalı öğretim üyelerince o üniversitede bir dönemde diğer bölümlere verilen servis dersleri sayısı B2- B1’deki derslere kayıtlı öğrenci sayısı

133 Boş Kadro Talep Formu C- Bir dönemde bu anabilimdalında verilen toplam lisansüstü ders sayısı

134 Boş Kadro Talep Formu D1- Bölümde kayıtlı yükseklisans öğrenci sayısı
D2- Bir önceki dönem mezun sayısı

135 Boş Kadro Talep Formu E1- Bölümde kayıtlı doktora öğrenci sayısı
E2- Bir önceki dönem mezun sayısı

136 Boş Kadro Talep Formu A1- Anabilim Dalı öğretim üyelerince bölümde bir dönemde verilen ders sayısı A2- Derslere kayıtlı öğrenci sayılarının toplamı B1- Anabilimdalı öğretim üyelerince o üniversitede bir dönemde diğer bölümlere verilen servis dersleri sayısı B2- B1’deki derslere kayıtlı öğrenci sayısı C- Bir dönemde bu anabilimdalında verilen toplam lisansüstü ders sayısı D1- Bölümde kayıtlı yükseklisans öğrenci sayısı D2- Bir önceki dönem mezun sayısı E1- Bölümde kayıtlı doktora öğrenci sayısı E2- Bir önceki dönem mezun sayısı Not1: Tek anabilimdalı bulunan bölümlerde tek anabilimdalına dönüşmeden önceki anabilim dalı olarak ele alınacaktır. Not 2: Bölümün ilgili anabilim dalının araştırma faaliyetleri gerekli görülürse eklenir                                                                                                                                                                                                 

137 Uluslararası yayın sayısı Bölümde verilen toplam ders sayısı
Yeterli sayıda öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olduğunun anlaşılması durumunda; Uluslararası yayın sayısı Bölümde verilen toplam ders sayısı Bölümde yürütülen araştırma faaliyetleri Bu araştırma faaliyetlerinin ürünleri Lisansüstü eğitim faaliyetleri Mezun öğrenci sayıları dikkate alınır. ( tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı)

138 Üniversitelere tahsis edilen kadrolardan dolu olanlar hangi durumlarda bölümler arasında aktarılabilir?

139 Dolu Kadro aktarması Üniversitelere tahsis edilen kadrolardan dolu olanlar, Yükseköğretim Kurulu’nun ve tarihli Yürütme Kurulu kararları ile; Bir fakülte/bölümün kapatılarak bir başka fakülte/bölümle birleşmesi Bir MYO’nun kapatılarak bir başka MYO ile birleşmesi Bir fakültenin kapatılması durumunda sözkonusu fakültenin anabilim dallarının bir başka fakülte veya yüksekokulda bulunması halinde öğretim elemanlarının rızası alınmaksızın Bir bölümdeki anabilim dalının bir başka bölüme bağlanması Fakülte veya yüksekokulların yeniden yapılandırılması Kadroları fakülte/yüksekokul/bölüm bazında tahsis edilen birimlere yeni bölüm/anabilim dalı kurulması hallerinde öğretim elemanları ile birlikte aktarılabilmektedir.

140 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

141 İÇERİK Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma Şartları
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Şartları Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma Şartları

142 I.Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma

143 Yardımcı Doçentlik İlan Herhangi bir birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosu Rektörlükçe ilan edilir. İlan en yüksek trajlı beş gazeteden birinde yayınlanır. İlan rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere duyurulur.

144 İlan: İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır.
Yardımcı Doçentlik İlan: İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir.

145 Yardımcı Doçentliğe Başvurmak için:
Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentliğe Başvurmak için: Doktora yapmış olmak Tıpta uzmanlık unvanını almış olmak Sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır.

146 Yardımcı Doçentlik Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.

147 Yardımcı Doçentliğe Atanmak için:
Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentliğe Atanmak için: Yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir. Adaylar; Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan almış olsalar dahi (yardımcı doçent kadrolarına atama için aranan kriterler kapsamında aranan bir şart olsa bile) yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar.

148 Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı: Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Son başvurma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. 4 saat sürelidir. Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar.

149 Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı: Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı (başvurulan üniversitenin senatosunca karar verilen) başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.

150 Yardımcı Doçentliğe atama süreci nasıl işler?
Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentliğe atama süreci nasıl işler?

151 Yardımcı Doçentlik Atama: Adayların durumlarını incelemek üzere dekan veya ilgili müdür başvuru yapılan bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçent tespit edip adaylar hakkında yazılı görüş ister. Yönetim kurullarının görüşü de alındıktan sonra dekan/müdür önerilerini rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.

152 Yardımcı Doçentlik Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme ile yardımcı doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz.

153 Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.
Yardımcı Doçentlik Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Yardımcı doçentler; Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için Rektör tarafından atanabilir.

154 II.Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma

155 Doçentlik İlan Herhangi bir birimde açık bulunan doçentlik kadroları Rektörlükçe ilan edilir. İlan en yüksek trajlı beş gazeteden birinde yayınlanır. İlan bütün üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili bölümlerine gönderilir.

156 İlan: İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır.
Doçentlik İlan: İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir.

157 Doçentliğe başvurmak için gerekli şartlar nelerdir?
Doçentlik Doçentliğe başvurmak için gerekli şartlar nelerdir?

158 Doçentliğe Başvurmak için:
Doçentlik Doçentliğe Başvurmak için: Doktora yapmış, Tıpta uzmanlık ünvanını almış ya da belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak İlgili alanda özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavında (ÜDS) başarılı olmak (en az 65) şarttır. (Sınav sonucu süreklidir) Başvurular Üniversitelerarası Kurul’a yapılır.

159 Doçentlik Jüri: Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusunda bulunan adaylardan her biri için beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. Jüri için asıl ve yedek üyeler, adayın başvurduğu alan göz önünde bulundurularak belirlenir. Adayın başvurduğu alanda yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, istisnai olarak, jüri üç asıl ve iki yedek olmak üzere beş üye ile teşkil edilebilir. Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için profesör olarak atanmış ve yetmişiki yaşını doldurmamış olmak şarttır.

160 Sınav: Üniversitelerarası Kurulca yılda iki kere yapılır.
Doçentlik Sınav: Üniversitelerarası Kurulca yılda iki kere yapılır. Eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılır. Eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda başarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik unvanı verilir.

161 Doçentlik sınavına ilişkin esas ve usuller;
Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

162 Doçentlik Doçentlik sınavına yabancı ülke vatandaşı olanlar da başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında aranan kriterleri sağlamaları gerekmektedir.

163 Doçentliğe Atanmak için:
Doçentlik Doçentliğe Atanmak için: Doçentlik ünvanını almış olmak Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak gerekir.

164 Doçentlik Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.

165 Doçentliğe atama süreci nasıl işler?
Doçentlik Doçentliğe atama süreci nasıl işler?

166 Doçentlik Atama: Müracaat eden adayların durumları incelenmek üzere rektör tarafından üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.

167 Doçentlik Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme ile doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz.

168 III.Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma

169 İlan Açık bulunan profesörlük kadroları Rektörlükçe ilan edilir.
İlan en yüksek trajlı beş gazeteden birinde yayınlanır. İlan bütün üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili bölümlerine gönderilir.

170 İlan: İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır.
Profesörlük İlan: İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir.

171 Profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartlar nelerdir?
Profesörlük Profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartlar nelerdir?

172 Profesörlüğe Yükseltilmek için:
Profesörlük Profesörlüğe Yükseltilmek için: a. Doçentlik ünvanını aldıktan sonra açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında en az beş yıl çalışmış olmak b. Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orjinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. c. Bir profesörlük kadrosuna atanmak şarttır.

173 Profesörlüğe atanmak için:
Profesörlük Profesörlüğe atanmak için: Profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartları taşıyan doçentler Doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartları taşıyanlar Profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler atanır.

174 Profesörlük Atama: Adayları değerlendirmek üzere 1 ay içinde üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca ilân edilen kadronun bilim/sanat alanı ile ilgili en az 5 profesör seçilir. Bu profesörler 2 ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar. Yönetim Kurulu raporlara göre başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya profesörün atanmasına karar verir. Atama işlemleri rektörce yapılır.

175 Profesörlük Yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının profesörlüğe yükseltilmesinde ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır.

176 Profesörlük Jürilere yurtiçinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan TC vatandaşı ve yabancı ülke vatandaşı profesörler görevlendirilebilir.

177 Profesörlük Yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmayan profesör, doçent ve yardımcı doçentler yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu ünvanı kullanamazlar.

178 “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri”
Yükseköğretim Kurulu’nun onayını takiben Kurul’un web sitesinde yayınlanmaktadır.

179 “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri”
Yükseköğretim Kurulu’nun onayını takiben Kurul’un web sitesinde yayınlanmaktadır.

180 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Elemanlarının Yükseköğretim Kurumları ve Kamu Kurum Kuruluşlarında Görevlendirilmesi

181 İÇERİK Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme (38.madde)
Kurumlararası Yardımlaşma (40-a/b/c/d)

182 Görevlendirmeler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiştir.

183 Öğretim elemanları üniversitelerde devamlı statüde görev yaparlar.
36.Madde Öğretim elemanları üniversitelerde devamlı statüde görev yaparlar. Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde; Başka herhangi bir iş göremezler (ücretli/ücretsiz, resmi/özel). Ek görev alamazlar. Serbest meslek icra edemezler.

184 36.Madde Öğretim elemanları kadrolarının bulunduğu birim ile sınırlı olmaksızın ihtiyaç bulunması halinde görevli oldukları üniversitede ders vermekle yükümlüdürler.

185 Enstitü Müdür Yardımcıları Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Ders Yükümlülüğü (haftalık) Öğretim Üyesi 10 sa. Öğretim Görevlisi 12 sa. Okutman Başhekimler 5 sa. Dekan Yardımcıları Enstitü Müdür Yardımcıları Yüksekokul Müdür Yardımcıları Bölüm Başkanları

186 ders verme yükümlülüğü yoktur.
36.Madde Rektör Rektör Yardımcısı Dekan Enstitü Müdürü Yüksekokul Müdürü ders verme yükümlülüğü yoktur.

187 Öğretim elemanlarının;
36.Madde Öğretim elemanlarının; Ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği Diğer yükseköğretim kurumlarında (devlet/vakıf) haftada verebilecekleri azami ders saatleri Uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

188 Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme

189 Öğretim elemanları ihtiyaç duyulan konularda;
38.Madde Öğretim  elemanları ihtiyaç duyulan konularda;  ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. İlgili  kurumların talebi Kendisinin muvafakatı Üniversite  Yönetim  Kurulunun  uygun  görmesi  Rektörün  onayı  

190 Bu şekilde görevlendirilenlerin:
38.Madde Bu şekilde görevlendirilenlerin: Özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülür. Kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için ilgili bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar.

191 Döner sermayeden yararlanmaları mümkün değildir.
38.Madde Yükseköğretim kurulu ve bağlı birimlerinde Üniversitelerarası Kurul’da Adli Tıp Kurumunda çalışanlar hariç olmak üzere Döner sermayeden yararlanmaları mümkün değildir.

192 38.Madde Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek ve vakıf yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar için ayrıca bir görevlendirme kararı alınmaz. Ancak bu görevler, öğretim elemanının mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür.

193 Kurumlararası Yardımlaşma

194 Aynı Şehirdeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Görevlendirme

195 rektör tarafından görevlendirilebilirler
Öğretim Üyeleri ile Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar bağlı oldukları birimde haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde rektör tarafından görevlendirilebilirler üniversitelerinin diğer birimlerinde aynı şehirdeki diğer üniversitelerde

196 40/a Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Ders yükünün üstündeki çalışmalar karşılığında görev alınan kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

197 Yükseköğretim Kurumlarında Tam Zamanlı Görevlendirme

198 İhtiyacı olan üniversitenin isteği Kendi arzuları
40/b Öğretim üyeleri; İhtiyacı olan üniversitenin isteği Kendi arzuları Bağlı bulundukları üniversitenin onayı İlgili yönetim kurullarının görüşü Rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilirler.

199 Görevlendirme en az 1 eğitim-öğretim yılı için yapılır.
40/b Görevlendirme en az 1 eğitim-öğretim yılı için yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları 5 yıl süre ile saklı tutulur.

200 Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirme

201 40/c Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; (Tercihen) bu kurumların bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından, koordine sonucu ismen yapacakları istek üzerine, ilgili rektörlüklerce karşılanır.

202 Farklı Şehirdeki Yükseköğretim Kurumlarında Ders Görevlendirmesi

203 40/d Üniversitenin diğer birimlerinden/aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde ; Öğretim elemanlarının ders vermek üzere başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilmesidir. Görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve iki katı ek ders ücreti ödenir.

204 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar

205 İÇERİK Genel Şartlar Merkezi Sınav Yabancı Dil Sınavı Özel Şartlar
İlan Ön Değerlendirme Giriş Sınavı Değerlendirme

206 Kapsam: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar.

207 Genel Şartlar: 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak Merkezi Sınav’dan en az puan almış olmak Yabancı Dil Sınavı’ndan en az puan almış olmak 70 50

208 Merkezi Sınav: ÖSYM tarafından yapılan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı” (ALES) dır. Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Alanındaki puan türünden 70 puan almış olmak gereklidir.

209 Merkezi Sınav Öğretim elemanı başvurularında; Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Okutman Uzman başvuru yapılan alan türündeki ALES puanı mezun olunan alan türündeki ALES puanı gerekmektedir. ( tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları)

210 Merkezi Sınav (ALES) şartı kimlerde aranmaz?

211 Doktorasını tamamlamış olanlar
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar Yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar / Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları merkezi sınavdan muaftır.

212 Yabancı Dil Sınavı: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardır.

213 Yabancı Dil Sınavı KPDS ve ÜDS’den en az 50 puan,
eşdeğerlili ği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara yapılacak atamalarda en az (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’) 80 puan almış olmak şartı aranır.

214 Yabancı Dil Sınav şartı hangi kadrolara atanmada aranmaz?

215 Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurularda ( tarihli Yönetmelik) yabancı dil şartı aranmaz.

216 Merkezi Sınav ve Yabancı Dil Sınav puan barajlarının üzerinde bir puan belirlenebilir mi?

217 Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, merkezi sınav ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

218 Öğretim Görevlisi: Güzel San. Fakültesi Güzel San. Eğit. Böl. Önlisans
Güzel San. Fakültesi Güzel San. Eğit. Böl. Önlisans Konservatuar Lisans - En az lisans mezunu olmak Yüksek lisans yapmış olmak - İlgili alanda 2 yıl tecrübeli olmak veya - Lisans mezunu olmak - İlgili alanda 10 yıl tecrübeli olmak

219 Okutman: Yabancı Dil Okutmanı Diğer Okutmanlar
En az lisans mezunu olmak KPDS/ÜDS’den en az - En az yüksek lisans mezunu olmak 80 almak

220 Uzman/Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı:
En az lisans mezunu olmak İlgili alanda 2 yıl tecrübeli olmak

221 İlan: Öğretim elemanı ilanları üniversitelerce hazırlanır.
Üniversite rektörlüklerince internet yoluyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilir. Uygun görülen ilanlar Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinde yayınlanır.

222 Adaylarda aranacak şartlar
İlan İlan metninde: Adaylarda aranacak şartlar Son başvuru tarihi Öndeğerlendirme sonuçlarının ilan tarihi Sınav Takvimi Giriş Sınavı tarihi Sonuçların açıklanacağı tarih

223 İlan Adayların başvuruları şahsen, postayla ya da internet üzerinden alınır. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 15 günden az olarak belirlenemez. İlanlara mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar konulamaz.

224 Üyeler, kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olmalıdır.
Fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından seçilir. Üyeler, kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olmalıdır. İlgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur (biri ilgili anabilim dalı başkanı, yoksa bölüm başkanı olmak üzere). Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

225 Öndeğerlendirme: ALES puanının Yabancı Dil Puanının % 60 % 40’ı
alınır.

226 Meslek Yüksekokullarında
Öndeğerlendirme Meslek Yüksekokullarında ALES Puanının % 70’i Lisans Mezuniyet Notunun % 30’u

227 Belirlenen adaylar kurumun web sitesinde ilan edilir.
Öndeğerlendirme Müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 4 katına kadar aday belirlenir. Belirlenen adaylar kurumun web sitesinde ilan edilir. Yapılan sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. 

228 Giriş Sınavları: Giriş sınavları jüri tarafından
Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.  Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır. yazılı olarak yapılır.

229 Değerlendirme: ALES notunun Lisans mezuniyet notunun Yabancı dil puanının Giriş sınavı notunun % 30 % 30 % 10 % 30’u alınır.

230 Lisans mezuniyet notunun % 30’u Giriş sınavı notunun % 35’i
Değerlendirme Meslek Yüksekokullarında ALES puanının % 35’i Lisans mezuniyet notunun % 30’u Giriş sınavı notunun % 35’i

231 Değerlendirme Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük sistemin 100’lük sisteme eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

232 İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre belirlenir.
Değerlendirme İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre belirlenir. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

233 yabancı dil puan. %15'i (varsa)
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların araştırma görevlisi kadrolarına; ( ) ilgili yükseköğretim kurumlarının isteği halinde senato kararı ile lisans not ort. % 35'i ALES puanının %50'si yabancı dil puan. %15'i (varsa) alınarak atama yapılabilir. 233

234 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

235 Kontenjanların Belirlenmesi Başvuru Şartları Atamaların Yapılması
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Amaç ve Dayanak Kontenjanların Belirlenmesi Başvuru Şartları Atamaların Yapılması Dil Eğitimi ÖYP Kontenjanlarının Belirlenmesi Öğrenim Süresi Mecburi Hizmet Danışman Atanması Yurtdışı Çalışmalar Tez Hazırlama Dönemi YÖK-TÜBİTAK E-Kitap Projesi Mezuniyet ve Göreve Başlama Öğretim Üyesi Olarak Atanma 235

236 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
AMAÇ Lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesidir. 236

237 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
DAYANAK 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, “Kadroların Kullanımına İlişkin Esaslar” başlıklı 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca 2000 adet araştırma görevlisi kadrosuna atama yapılacaktır. 237

238 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
KONTENJANLAR Yükseköğretim Kurulu üniversitelerimizden, öğretim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle araştırma görevlisi sayılarını ve mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister. 238

239 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
KONTENJANLAR YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi kontenjanları belirler. Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. 239

240 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
BAŞVURU Belirlenen koşulları sağlayan adaylar başvurularını ilgili rektörlüklere bireysel olarak yapar. 240

241 ALES Puanı x 0.30 Not Ortalaması x 0.30 Giriş Sınavı x 0.30
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ATAMA Değerlendirme ve atamalar iki şekilde yapılır: Cari usullere göre ALES Puanı x 0.30 Not Ortalaması x 0.30 Giriş Sınavı x 0.30 (varsa) Dil Puanı x 0.10 ( tarihli Resmi Gazete’de yapılan değişiklik uyarınca) DEĞERLENDİRME PUANI 241

242 ÖYP PUANI (varsa) ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
ATAMA 2) Söz konusu kadrolara ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile ÖYP puanı esas alınarak da atama yapılabilir. ALES Puanı x 0.50 Not Ortalaması x 0.35 Dil Puanı x 0.15 (varsa) ÖYP PUANI 242

243 ÖYP PUANI (varsa) ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
Bu esaslara göre atanan araştırma görevlileri lisansüstü eğitim yapmak üzere başvururlarken kullanacakları ÖYP Puanı en son girilen ALES ve yabanı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir.. ALES Puanı x 0.50 Not Ortalaması x 0.35 Dil Puanı x 0.15 (varsa) ÖYP PUANI 243

244 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
ATAMA Belirlenen koşulları sağlayarak ilgili anabilim dalı kadrosuna başvuru yapan adaylar arasından; ALES: 80 x 0.50 = 40 ALES: 80 x 0.50 = 40 Not Ortalaması: 70 x 0.35 = 24.5 Not Ortalaması: 70 x 0.35 = 24.5 Dil Puanı: 0 x 0.15 = 0 Dil Puanı: 60 x 0.15 = 9 ÖYP PUANI = 73.5 ÖYP PUANI = 64.5 244

245 65 ve üstü puan alabilenler
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI DİL EĞİTİMİ Doğrudan ÖYP programına başvuru yapılabilir DİL>=65 EVET İstekleri halinde HAYIR 65 ve üstü puan alabilenler İstekleri halinde YURTİÇİNDE 6 AY DİL EĞİTİMİ YURTDIŞINDA 3 AY DİL EĞİTİMİ 245

246 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
ÖYP ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. 246

247 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
ÖYP ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun (Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bir Yürütme Kurulu üyesi başkanlığında farklı branşlardan beş öğretim üyesi ve bir DPT temsilcisinden oluşturulan komisyon) görüşü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar, öğrenci kontenjanları ve öğrencilerin kabulüne ilişkin şartlar YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir. 247

248 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
ÖYP ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca ilgili üniversitelere görevlendirilir. 35.Maddeyle görevlendirme 248

249 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
ÖĞRENİM SÜRESİ EK SÜRE Yüksek lisans için: 4 yarıyıl 2 yarıyıl Doktora için : 8 yarıyıl 4 yarıyıl Bütünleştirilmiş doktora için: 10 yarıyıl 4 yarıyıl Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar. 249

250 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
MECBURİ HİZMET Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalar. Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır. 250

251 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
DANIŞMAN ATAMA ÖYP araştırma görevlilerine lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 251

252 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
DANIŞMAN ATAMA Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur. Her yarıyıl sonunda hazırlanan rapor kadrosunun bulunduğu üniversiteye gönderilir Tez izleme komitesi 252

253 Tez çalışması için kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönebilir
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI TEZ HAZIRLAMA DÖNEMİ Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları üniversitede tez çalışmalarını yürütebilirler. Tez çalışması için kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönebilir ve Transkript 253

254 YÖK-TÜBİTAK ULAKBİM, Elektronik Kitap Ulusal Akademik Lisans Projesi
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖK-TÜBİTAK ULAKBİM, Elektronik Kitap Ulusal Akademik Lisans Projesi Bu çalışma, YÖK tarafından sağlanan fonlar ve TÜBİTAK ULAKBİM'in koordinasyonunda, dönemi ve sonrasında yeni açılan devlet üniversitelerini, kütüphane bütçesi ve kaynağı açısından desteklemek ve üniversitenin akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir. 254

255 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
255

256 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
YURTDIŞI ÇALIŞMALAR ÖYP araştırma görevlileri, bu amaçla Yükseköğretim Kurumlarına kendileri için tahsis edilen miktarı aşmamak kaydıyla, gerektiğinde danışmanları ile birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılabilirler. Söz konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri de proje kapsamında desteklenir. 256

257 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
YURTDIŞI ÇALIŞMALAR Ayrıca ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok 12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim-öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler. 257

258 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
MEZUNİYET VE GÖREVE BAŞLAMA Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri; en geç bir ay içinde mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki görevlerine dönerler. 258

259 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ATANMA Öğretim üyesi kadro ilanlarında ÖYP kapsamında lisansüstü öğrenimini başarı ile tamamlayan araştırma görevlilerinin bulunduğu anabilim dallarına öncelik tanınır. 259

260 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
31/07/2008 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve halen aynı kadroda bulunan araştırma görevlilerinden, ÖYP puanı, bu usul ve esaslar çerçevesinde aynı üniversitenin aynı anabilim dalına atanan araştırma görevlileri ile eşit ya da daha yüksek olanlar, yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurullarının önerisi ve YÖK Yürütme Kurulu’nun Kararı ile bu usul ve esaslar çerçevesinde ÖYP araştırma görevlisi desteklerinden faydalandırılırlar. 260

261 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Çalıştırılması

262 İÇERİK Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Atanması
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalıştırılması Ücretler Sözleşme İzinler Sosyal Güvenlik Hakkı

263 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34.maddesi 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16.maddesi hükümlerine göre çalıştırılmaktadırlar. Konuya ilişkin esaslar ‘Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’ ile belirlenmiştir.

264 Yükseköğretim kurumlarında ve bunlara bağlı birimlerde;
Öğretim üyesi Öğretim görevlisi Araştırma görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğitim-öğretim planlamacısı sözleşme ile görevlendirilirler.

265 Öğretim görevleri bakımından;
2547 sayılı Kanun’un aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlerine tabidirler.

266 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Atanması:
İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi Üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine & Rektör tarafından atanırlar.

267 Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılması için yapılması gerekenler
nelerdir?

268 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalıştırılması için:
1. Yükseköğretim Kurulu’nun ücret konusunda karar alması 2. İçişleri Bakanlığı’nın görüşünün istenmesi 3. Üniversite rektörlüğünce sözleşmenin imzalanması

269 Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret;
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

270 Aylık Brüt Sözleşme Ücretleri:
Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının; Öğretim durumları Uzmanlık alanları ve görevlerinin özellikleri Yürüttükleri hizmetler ve hizmet süreleri Öğretim yükleri Ülkelerinden/uluslararası kuruluşlardan yardım/burs alıp almadıkları Türkiye’de yerleşmiş olup olmadıkları ve kalış süreleri dikkate alınarak üst sınırları aşmamak kaydıyla belirlenir.

271 Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri için 6 katını,
Ücretler Üst Sınırlar: Ücretler, kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının; Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri için 6 katını, Uzman, okutman, çevirici,eğitim-öğretim planlamacıları için 4 katını Araştırma görevlileri için 2 katını geçemez.

272 Ücretler Masraflar: Sözleşme ile çalıştırılacak personele görevlendirme süresi; a. Bir yarıyıl ise yalnız kendisi için, b. İki yarı yıl veya daha fazla süreli olduğu takdirde kendisi ve eşi için ülkesinden gelme ve gitme masrafları ödenir.

273 Yabancı uyruklu personele;
Ücretler Yabancı uyruklu personele; Sözleşme ücreti ile masraflar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. Sözleşme esasları içinde lojman veya kiralanacak ikametgah tahsis edilebilir. Döner sermayeden ödeme yapılmaz. (istisna)

274 Sözleşme: Yapılacak sözleşmelerde personelin görevi ve görev yeri/yerleri belirtilir. İlgililer kanun hükümleri dışında belirtilen görevden başka bir işte ve görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilenlerin gündelik ve yol giderleri sözleşmelerinde belirtilir. Sözleşmeli süreleri iki yıl ile sınırlıdır.

275 Sözleşmenin Uzatılması:
Sözleşmenin aynı şartlarla uzatılması; Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine İlgili üniversite Rektörlüğünce yapılır. Maliye Bakanlığına bilgi verilir. Sözleşme süreleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle her defasında iki yıl uzatılabilir.

276 İzinler: Yıllık izin süresi emsali kadrolu öğretim elemanlarının izin süresi kadardır. Raporla kanıtlanan hastalıklar için sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen süreyi geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir.

277 Sosyal Güvenlik Hakkı:
Yabancı uyruklu sözleşmeli personelin sosyal güvenlik haklarıyla ilgili olarak; Ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile ülkemizde uygulanmakta olan sosyal güvenlik mevzuatına göre işlem yapılır.

278 Yabancı uyruklu öğretim elemanları ;
Öngörülen hizmetler dışında gelir getirici başka bir iş yapamazlar. Yapmasına izin verildiği takdirde aylık kazancı maaşından indirilir. Sözleşme koşullarını yerine getirmeyen ve durum kendisine yazı ile bildirildiği halde tutumunu değiştirmeyen personelin sözleşmesi Rektör tarafından feshedilir.

279 (01.10.2009 ve 20.01.2010 tarihli Yükseköğretim YK kararları)
Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk vatandaşı olanların ilk defa istihdam edilmelerinde, yabancı uyruklu statüde çalıştırılmamaları gerekmektedir. ( ve tarihli Yükseköğretim YK kararları)

280 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alım Süreci Nasıl İşler?
Aday gerekli belgelerle üniversiteye başvurur Başvuru, komisyon tarafından değerlendirilir. Ücret belirlenir Rektörce imzalanan ve YKK içeren teklif yazısı gönderilir YKK

281 İçişleri Bak. Adayın vizesi yurtdışındaysa sözleşme Dışişleri Bak. sözleşme vizelenmek üzere

282 2009 yılı içerisinde ülkemizde; devlet üniversitesinde
yabancı uyruklu öğretim elemanı görev yapmıştır. 75 699

283 Ülkemizde çalıştırılan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının hangi ülkelerden geldiklerine
göz atalım...

284

285 285

286

287 287

288 288

289

290 2009 yılı itibariyle yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ülkelerine göre dağılımı

291 2009 yılı itibariyle fakülteler bazında yabancı uyruklu öğretim elemanlarının dağılımı

292 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Verilen Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursları

293 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
YURTDIŞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU ARAŞTIRMA BURSLARI MEB BURSU (1416) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU YÜKSEK LİSANS TEZ DOKTORA SONRASI DOKTORA TEZ 293

294 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
KİMLER BAŞVURABİLİR? 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca atanmış araştırma görevlileri 294

295 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
BURS SÜRESİ Doktora yapanlar için en fazla 4 yıl burslu, 2 yıl burssuz Yüksek lisans ve doktora için en fazla 5 yıl burslu, 2 yıl burssuz 295

296 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
BİREYSEL KOŞULLAR Askerlik görevini yerine getirmemiş lisans derecesine sahip adayların en fazla 25 yaşında olmaları Askerlik görevini yerine getirmemiş yüksek lisans derecesine sahip adayların en fazla 27 yaşında olmaları Diğer araştırma görevlilerinin yaşları eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerine döndükten sonra 30 yıl hizmet verebilmeleri beklenerek değerlendirilir Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak 296

297 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
BİREYSEL KOŞULLAR Sağlık durumu, yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak 297

298 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
AKADEMİK KOŞULLAR Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik ortalaması en az; 2,80/4 70/100 veya bölümünde ilk %10 içinde olması Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yurtdışındaki üniversitelerden lisansüstü bir programa kesin kabul belgesi sağlamış olmak 298

299 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR TOEFL IELTS İNGİLİZCE: PBT 550 CBT 213 IBT 79-80 6.0 ALMANCA: KPDS/ÜDS 70 KPDS/ÜDS 70 FRANSIZCA: 299

300 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Teklif Yazısı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Lisans not çizelgesi (transkript) Yabancı dil belgesi Lisansüstü bir programa kabul edildiğine dair yurtdışı üniversiteden kesin kabul belgesinin aslı Sağlık Kurulu Raporu 300

301 ARAŞTIRMA BURSLARI YURTDIŞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU ARAŞTIRMA BURSLARI MEB BURSU (1416) ARAŞTIRMA BURSLARI YÜKSEK LİSANS TEZ DOKTORA SONRASI DOKTORA TEZ 301

302 YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMA BURSU 302

303 YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMA BURSU
KİMLER BAŞVURABİLİR? Yüksek Lisans eğitimine devam edip tez konusu belirlenmiş; Öğretim Görevlileri Okutmanlar Araştırma görevlileri (33/a veya 50/d) 303

304 YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURU KOŞULLARI Yüksek lisans öğrencisi olmak Yurtdışındaki bir üniversite veya araştırma merkezinden kabul belgesi almak ÜDS, KPDS veya eşdeğeri bir sınavdan son beş yıl içinde 60 ve üzeri puan almış olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak Y.DİL min.60 304

305 YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMA BURSU
BURS SÜRESİ En fazla 3 aydır 3 ay daha uzatma rektörlük tarafından yapılabilir fakat herhangi bir ödeme yapılmaz Süreli olarak atanmış öğretim görevlisi veya okutmanların görev süreleri kesinlikle uzatılamaz Burslu araştırmacıların yurtdışında kaldıkları süreler öğrenim süresinden sayılır 305

306 YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Araştırmacının özgeçmişi ve varsa yaptığı bilimsel çalışmalar Üniversite Rektörlüğünün teklif yazısı Yurtdışına gönderilecek burslu araştırmacılar ile ilgili takip formu (Ek:1) Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu kararı Yüksek lisans tez konusunu gösterir belge 306

307 YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Yabancı dil belgesi Yurtdışındaki bir üniversite veye araştırma merkezinden kesin kabul belgesi Yurtiçi danışmanı tarafından onaylanan çalışma planı 307

308 ARAŞTIRMA BURSLARI YURTDIŞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU ARAŞTIRMA BURSLARI MEB BURSU (1416) ARAŞTIRMA BURSLARI YÜKSEK LİSANS TEZ DOKTORA SONRASI DOKTORA TEZ 308

309 DOKTORA TEZ ARAŞTIRMA BURSU 309

310 DOKTORA TEZ ARAŞTIRMA BURSU
KİMLER BAŞVURABİLİR? Doktora eğitiminin ders aşamasını tamamlamış, yeterliğini vermiş ve tez aşamasına geçmiş; Araştırma görevlileri (33/a veya 50/d) 310

311 DOKTORA TEZ ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURU KOŞULLARI son 4 yıl Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak Yurtdışındaki bir üniversite veya araştırma merkezinden kabul belgesi almak ÜDS, KPDS veya eşdeğeri bir sınavdan son beş yıl içinde 65 ve üzeri puan almış olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak Y.DİL min.65 311

312 DOKTORA TEZ ARAŞTIRMA BURSU
BURS SÜRESİ En fazla 1 yıldır 1 yıl daha uzatma rektörlük tarafından yapılabilir fakat herhangi bir ödeme yapılmaz Burslu araştırmacıların yurtdışında kaldıkları süreler öğrenim süresinden sayılır 312

313 DOKTORA TEZ ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Araştırmacının özgeçmişi ve varsa yaptığı bilimsel çalışmalar Üniversite Rektörlüğünün teklif yazısı Yurtdışına gönderilecek burslu araştırmacılar ile ilgili takip formu (Ek: I) Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu kararı Doktora yeterlik sınavını verdiğini gösteren belge 313

314 DOKTORA TEZ ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Yabancı dil belgesi Yurtdışındaki bir üniversite veya araştırma merkezinden kesin kabul belgesi Yurtiçi danışmanı tarafından onaylanan çalışma planı 314

315 ARAŞTIRMA BURSLARI YURTDIŞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU ARAŞTIRMA BURSLARI MEB BURSU (1416) ARAŞTIRMA BURSLARI YÜKSEK LİSANS TEZ DOKTORA SONRASI DOKTORA TEZ 315

316 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU 316

317 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU
KİMLER BAŞVURABİLİR? Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan doktora derecesini almış olan; Yardımcı doçent kadrosunda görev yapan öğretim üyeleri Araştırma görevlileri (33/a veya 50/d) 317

318 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURU KOŞULLARI son 5 yıl Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurtiçinde son 5 yılda almış olmak Yurtdışındaki bir üniversite veya araştırma merkezinden kabul almak ÜDS, KPDS veya eşdeğeri bir sınavdan son beş yıl içinde 70 ve üzeri puan almış olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak Y.DİL min.70 318

319 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU
BURS SÜRESİ En fazla 1 yıldır 1 yıl daha uzatma rektörlük tarafından yapılabilir fakat herhangi bir ödeme yapılmaz Süreli olarak atanmış öğretim görevlisi veya okutmanların görev süreleri kesinlikle uzatılamaz Burslu araştırmacıların yurtdışında kaldıkları süreler öğrenim süresinden sayılır 319

320 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Araştırmacının özgeçmişi ve varsa yaptığı bilimsel çalışmalar Üniversite Rektörlüğünün teklif yazısı Yurtdışına gönderilecek burslu araştırmacılar ile ilgili takip formu (Ek: I) Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu kararı Doktora eğitimini tamamladığını gösteren belge 320

321 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Yabancı dil belgesi Yurtdışındaki bir üniversite veya araştırma merkezinden kesin kabul belgesi Araştırmacının çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan çalışma planı 321

322 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI
Araştırma burslarından faydalanmak için gereken dil puanları nelerdir? ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR? SÜRE ÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI 60 65 70 322

323 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI
Burslardan kimler yararlanabilir? ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR? SÜRE ÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI Okutman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlileri 60 65 Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçentler 70 323

324 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI
Ne kadar süreyle yararlanılabilir? ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR? SÜRE ÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI Okutman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlileri 60 en fazla 3 ay 65 Araştırma Görevlileri en fazla 1 yıl Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçentler 70 en fazla 1 yıl 324

325 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI
Diğer şartlar nelerdir? ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR? SÜRE ÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI Okutman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlileri 60 Yüksek lisans tez konusunu belirlemiş olmak. en fazla 3 ay 65 Doktora eğitimine son 4 yıl içinde başlamış olmak. Araştırma Görevlileri en fazla 1 yıl Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçentler 70 Doktora eğitimini son 5 yıl içinde bitirmiş olmak. en fazla 1 yıl 325

326 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI
ÖDEMELER Burslu araştırmacıların yurtdışı maaşları 1416 Sayılı Kanun uyarınca ödenir (Ödeme Tablosu) Burslu araştırmacılar, yurtdışında bulundukları süre içinde yurtiçi maaşlarını almaya devam ederler Gidiş-dönüş uçak biletleri ve sağlık sigortası masrafları karşılanır 326

327 SÜREÇ NASIL İŞLER? YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTEDEN KABUL BELGESİ ALINIR
FAKÜLTE/ENSTİTÜ YKK ÇIKAR REKTÖRLÜK ONAYLAR VE TEKLİF YAZISI GÖNDERİR REKTÖRLÜK BURSİYERE AYLIK OLARAK ÖDEME YAPAR BURS MİKTARI TOPLU OLARAK REKTÖRLÜĞE AKTARILIR YÖK ONAYLAR 327

328 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI
YÜKÜMLÜLÜKLER İzin bitiminde 15 gün içinde görevlerine başlamakla yükümlüdürler 3 aydan fazla yurtdışında kalan burslu araştırmacılar, kaldıkları sürenin (iki) katı kadar mecburi hizmet yüklenirler Başkanlığımıza yurtdışında yaptıkları çalışmalarla ilgili özet bir rapor göndermeleri gerekmektedir 328

329 MEB BURSU (1416) YURTDIŞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU ARAŞTIRMA BURSLARI MEB BURSU (1416) MEB BURSU (1416) YÜKSEK LİSANS TEZ DOKTORA SONRASI DOKTORA TEZ 329

330 MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
AMAÇ Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile Kamu Kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması. 330

331 MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu üniversitelerimizden, öğretim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dallarının belirlenmesini ister ve taleplerini alır. 331

332 MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulunda oluşturulan komisyon talepleri inceler ve Yürütme Kurulu kararıyla belirlene kontenjanlar ÖSYM tarafından ilan edilir. 332

333 MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
BAŞVURU ve YERLEŞTİRME Adaylar mezuniyetleriyle ilgili alanlar için ÖSYM’ye başvururlar. Yerleştirmede ALES puanı esas alınır. ALES puanı en yüksek olan adaylar başvurdukları alana göre yerleşirler. ALES 85 93 97 83 92 78 86 . Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Matematik Bartın Üniversitesi Bilgisayar Coğrafya Fizik Hitit Üniversitesi Kimya Zooloji . 333

334 MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
BAŞVURU ve YERLEŞTİRME Her adayın adına öğrenim göreceği üniversitesi, alanı ve gideceği ülke bellidir. Aday Yerleştiği Üniversite ve Alan Gidebileceği Ülkeler Ahmet TEKİN Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD İngiltere 334

335 MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
DİL EĞİTİMİ Yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğrencilere yurtiçinde ve yurtdışında yabancı dil eğitimi verilir. 1 senenin sonunda yabancı dil seviyesi yeterli düzeye gelen öğrenciler Başkanlığımızın kabul ettiği yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan kabul belgesi alır. 335

336 MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
DANIŞMAN BELİRLEME Yurtdışında lisansüstü eğitime başlayan öğrenciler Eğitim Ateşelikleri aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığına Öğrenim Plan Taslaklarını gönderirler. MEB’den Başkanlığımıza gelen Öğrenim Plan Taslakları, incelenmesi ve öğrencilere danışman belirlenmesi için ilgili üniversitelere gönderilir. ÖPT EĞİTİM ATEŞELİĞİ YURTİÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELER 336

337 MEB LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
YÜKÜMLÜLÜK Eğitimini bitirip Türkiye’ye dönen öğrencilerin üniversitelerine ataması yapılır. Öğrenciler yurtdışında kaldıkları sürenin 2 katı kadar üniversitelerinde mecburi hizmet yüklenirler. 337

338 YURTİÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELER YLSY KILAVUZU TALEPLER GÖNDERİLİR
KADROSUNUN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTEDE GÖREVİNE BAŞLAR DEĞERLENDİRİLİR VE YAYINLANIR YLSY KILAVUZU YERLEŞTİRMELER YAPILIR YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA DİL EĞİTİMİ YURTDIŞINDAKİ BİR ÜNİVERSİTEDEN KABUL ALINIR EĞİTİM TAMAMLANIR 338


"HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları