Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. GENEL AÇIKLAMA "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanunu ve Di ğ er.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. GENEL AÇIKLAMA "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanunu ve Di ğ er."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2

3 GENEL AÇIKLAMA "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanunu ve Di ğ er Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ğ i ş iklik Yapılması Hakkında"ki 6111 sayılı yasa 25.02.2011 gün ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlü ğ e girmi ş bulunmaktadır

4 Kanunun 1 nci maddesi kapsamına giren alacaklar, alacaklı idareler itibariyle belirlenmiş olup, bu kanun gereği mevcut alacakları yeniden yapılandıracak olan idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri dahil Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri su ve kanalizasyon İdareleridir.

5 6111 sayılı Kanunun birinci maddesi ile ayrıca Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen amme (kamu) alacakları belirlenmiştir. Buna göre; Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar ve resim, harç, fon payı, eğitime katkı payları ile ilgili borçlar yeni yapılandırma kapsamına alınmıştır.

6 Yapılan yeni düzenleme ile 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir. Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Aralık 2010 ayı öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Aralık 2010 tarihine rastlamakla birlikte beyanname bildirim veya verme süresinin son günü Ocak 2011 ayına sarkanlar ise yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir.

7 2010 yılına ait olup 31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları 6111 sayılı kanun kapsamında değerlendirilecektir. Bu bağlamda 31.12.2010 (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da sözü edilen yasa hükümlerinden yararlandırılmaktadır.

8 KAPSAM: 31.12.2010 önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zamları 2010 yılına ilişkin 31.12.2010 dahil tahakkuk eden vergi bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme zamları, faizleri 31.12.2010 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ve bu kanunun yayımlandığı tarihe veya kanunun ilgili hükümlerinde sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan

9 31.05.2006 tarih 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin a,b,c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2010 Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma ve ya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

10 BELEDİYELERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER : 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan vadesi 31.12.2010 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan su kullanımından kaynaklanan alacakları ve bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) 20.11.1981 tarih 2560 sayılı İSKİ kanunu kapsamında vadesi 31.12.2010 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları

11 Vergi tabiri, 213 sayılı kanun kapsamına giren vergi, resim, harç, fon ve eğitime katkı payını TEFE/ÜFE aylık değişim oranları Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 tarihine kadar toplanan eşya fiyatları endeksi TEFE, 01.01.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi ÜFE

12 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR Madde 2/ (ç bendi) : Ödenmemiş olan (28.03.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dahil ) asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine TEFE/ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faiz, cezai faiz, gecikme zammı, faizi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsillerinden vazgeçilir.

13 2/6.fıkrası : 2560 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin vadesi 31.12.2010tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i ( sözleşmeden kaynaklanan) hakkında bu maddenin 1. Fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. 2/7.fıkrası : Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların madde de belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

14 Madde 4-İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler 2.fıkra: Bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi cezalarında cezaya muhatap olanların cezanın %25 ini birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan %75 inin tahsilinden vazgeçilir. Madde 17 17/10(a) : TEDAŞ şirketinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi 31.12.2010 tarihi itibariyle geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibari ile ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2.inci ayın sonuna kadar abonesi bulunulan dağıtım şirketine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksit bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilir.

15 ORTAK HÜKÜMLER Başvuru ve ödeme süresi ile Şekli Madde 18: Yararlanmak isteyen borçluların; a) Bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları b) Maliye, Belediye, İski,Tedaş lerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, SGK ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödemeleri şarttır.

16 Madde 34: Bu madde ile 5510 sayılı kanunun 60'ncı maddesine 2547 sayılı kanun ile ilgili olarak eklenen fıkrada anlatılmak istenen : Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası ödenir. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjan dahilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalı sayılmazlar. Bunların sağlık giderleri Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığınca karşılanır.

17 Madde 38: Bu madde ile 5510 sayılı kanunun 81'ncı maddesinin (ı) bendinde yapılan değişiklikle anlatılmak istenen : Üniversitemizin güvenlik, temizlik, hizmet ve yapım işlerine bağlı harcamalarda gösterilen 5510’a bağlı hazinenin karşılaması gereken %5 prim indirimi bu kanun maddesiyle kaldırılmıştır. Hakediş ödemelerinde 5510 Sayılı Kanuna bağlı indirimin olup olmayacağının aranmaması gerekmektedir.

18 Madde 83/b: Fıkra eklenmiş Damga vergisiyle ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. Madde 99: Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında toplam kadro sayısı dikkate alınarak işçi çalıştırmak zorundadır. Özürlüler için merkezi sınav yapılır veya yaptırılır. Madde 100: Son 8 yılda herhangi bir disiplin cezası olmayan memurlara aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygula nır.

19 Madde 101: 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (B) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir. “Ancak, bu şekilde atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1.dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olanlar için en az 12 yıl, b) 1nci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 ncü ve 4 ncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, Hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. 4 yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere 2 yıl ilave edilir.

20 Bu sürelerin hesabında 08.06.1984 tarihli 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için 6 yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.”

21 Madde 102: 657 sayılı kanunun 77 nci maddesi “Yabancı ülkelerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kuruluşlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” Madde 103: 91nci madde Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkanı bulunmaması halinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

22 Madde 104: 657/ 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerince farklı belirlenebilir. Madde 105: 657/ 101 nci maddesi -Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet Memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24 ncü haftasından önce ve her halde hamileliğin 24 ncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

23 Madde 106: 657/104 maddesi -Kadın memura, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta sureyle analık izni verilir. Ancak doğum öncesi 8 hafta sağlık durumunun çalışmaya elverişli uygun olduğu tabip raporu ile belgelenen kadın memurun isteği halinde doğumdan 3 haftaya kadar kurumda çalışabilir. -Memura, eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 günlük babalık izni, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine 7 gün izin verilir. -Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. İzin memurun isteği üzerine belirlenir.

24 Madde 107: 657/105 maddesi : “hastalık ve refakat izni” -Raporda belirtilmek suretiyle kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç olanlara 18 ay, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilir. -Memurun, hastalık nedeni ile yataklı tedavi kurumunda yatarak tedavi gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. -Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuk ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisinin uzun süren bir hastalığının bulunması halinde, sağlık raporuyla belgelendirmek suretiyle 3 ay kadar izin verilir. Gerektiğinde 1 katına uzatılır.

25 Madde 108: 657/108 maddesi: -Memura, 105 nci maddenin son fıkrası uyarınca raporla belgelendirmek suretiyle 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. -Doğum yapan memura 104 ncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. -Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. -Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aksi halde görevden çekilmiş sayılır.

26 Madde 112: 657/132 maddesi ; “Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst kadrolara atanamazlar. Madde 113: 657/135 maddesi; -Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içine kararlarını vermek zorundadır. -İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

27 6114 SAYILI ÖSYM ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11-21 MADDELER MADDE 16 -2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "EK MADDE 14 -2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2'sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır."

28 A.KESİNLEŞMİŞ VE İHTİLAFLI BORÇLAR, PİŞMANLIKLA BEYAN VE İNCELEME AŞAMASINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Hangi Vergiler Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır? 31.12.2010 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ile 31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar Kanun kapsamındadır.

29 2. Kanun Kapsamına Giren Diğer Amme Alacakları Nelerdir? Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 31.12.2010 tarihinden önce (bu tarih dahil) olan amme alacakları kanun kapsamına girmektedir.

30 3.Hangi İdari Para Cezaları Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır? 31.12.2010 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 TL'nin (faiz hariç) üzerinde olan; Trafik idari para cezası, Karayolu taşıma idari para cezası, Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, Askerlik para cezası, Seçim para cezası, Nüfus para cezası kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecektir.

31 Ayrıca, tutarı 120 TL'nin altında olan ve yukarıda sayılan cezalar da dahil olmak üzere genel bütçeye gelir kaydedilen tüm idari para cezaları silinecektir. Sigara kullanımı nedeniyle verilmiş cezalar için hiçbir şekilde Kanundan yararlanılamayacaktır. 120 TL'nin altında idari para cezası borcu bulunanlar kanundan yararlanmak için hiçbir başvuruda bulunmayacak, işlemler idare tarafından sonuçlandırılacaktır.

32 4. Başvurular Nereye ve Hangi Sürede Yapılacaktır? Başvurular, borçluların bağlı oldukları vergi dairelerine 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Birden fazla vergi dairesine borçlu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaktır. Başvurular yazılı yapılacaktır. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler, matrah ve vergi artırımı, stok beyanları elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olanlarca elektronik ortamda yapılacaktır.

33 5.Tüm Borçlar İçin Başvuru Zorunlu mudur? Borçlular, Kanun kapsamına giren tüm borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da kanundan yararlanabileceklerdir. Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, bu kanundan yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

34 6. Borçlar Nasıl Yapılandırılacaktır? Kesinleşmiş vergi alacaklarının anapara tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu alacaklar enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) güncellenmek suretiyle yeniden hesaplanacaktır. Güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanmış borçlarını ödeyen mükelleflerin, bu borçlarına ilişkin vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları silinecektir.

35 Kesinleşmiş alacaklarda; Alacak asıllarının tamamı, Gecikme «faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (usulsüzlük cezaları) % 50'si, Kapsam dahilindeki trafik idari para cezaları ve diğerlerinin tamamı ile faizleri yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar, tahsil edilecektir.

36 Bu durumda; Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan % 50'sinin, Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

37 7. Dava Aşamasındaki Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Dava safhasındaki alacaklar için kanundan yararlanmak isteyen mükelleflere davalarından vazgeçmeleri şartıyla önemli indirimler sağlanmaktadır. İndirim oranı, davanın bulunduğu safhaya göre farklılık arz etmektedir. İhtilaf Kanununun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesinde ise; Alacak asıllarının % 50'si, Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, Alacak aslına ba ğ lı olmayan vergi cezalarının % 25'i, tahsil edilecektir.

38 Kalan alacak asılları ile alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. İhtilaf Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise vergi mahkemesince verilmiş en son karara bakılacaktır.

39 En son karar TERKİN kararı ise; Alacak asıllarının % 20'si, Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %10'u, tahsil edilecektir.

40 En son karar TASDİK YA DA TADİLEN TASDİK kararı ise; Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı, Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tasdik edilen kısmının % 25'i, tahsil edilecektir. Kalan alacak asılları ile alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

41 8- 6111 Sayılı Kanun Uygulamasında Pişmanlıktan Yararlanma Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanname verilmesi mümkündür. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılacak beyanların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gereklidir. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu beyannamelerini de elektronik ortamda vermeleri gereklidir.

42 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden; Vergilerin tamamı, Pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. Vergi cezalarının, pişmanlık zammının ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.

43 B. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 6111 Sayılı Kanunla mükelleflere 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllar için matrah ve vergi artırımında bulunmaları sağlanarak, bu mükelleflere inceleme ve cezalı tarhiyata muhatap olmamaları konusunda güvence verilmektedir. 1.Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Nasıl Yapılacaktır? Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak,

44 Yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını; 2006 yılı için % 30, 2007 yılı için % 25, 2008 yılı için % 20, 2009 yılı için % 15 oranından az olmamak üzere artıracaklardır. Bu sayede artırımda bulunulan yıllar ile ilgili gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

45 Artırılan matrah üzerinden % 20 oranında vergi ödenecektir. % 20 vergi oranı; Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında beyan edilmiş ve ödenmiş ise ve Bu vergi türleri için kanunun birikmiş borçlara ilişkin hükümleri ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılmamış ise % 15 olarak uygulanacaktır. Artırılan matrah tutarları kanunda belirtilen asgari tutarlardan az olamayacaktır.

46 9.Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırım Nasıl Yapılacaktır? Mükellefler, (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar) 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için, artırım kapsamındaki ödemelerine ilişkin vergilerini 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak artıracaklardır. Ücretlerden kesilen gelir vergisi için de vergi artırımı imkanı getirilmektedir.

47 10.Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırım Kapsamına Giren Ödemeler Nelerdir? Mükelleflerce (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlarca); Ücret ödemeleri, Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, Kira ödemeleri, Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, Çiftçilere yapılan ödemeler, Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir.

48 TABLO:3 ÜCRET, SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM ORANLARI YılBeyan Edilen Ücret, Serbest Meslek ve Kira Ödemeleri Üzerinden Vergi Artırım Oranları Hiç Beyan Edilmemiş Olması Halinde Serbest Meslek ve Kira Stopajında Artırım Serbest Meslek StopajıKira Stopajı Beyan Edilecek Asgari Matrah Ödenecek Vergi Tutarı (%15) Beyan Edilecek Asgari Matrah Ödenecek Vergi Tutarı (%15) 2006%54.775716,251.910286,50 2007%45.160774,002.064309,60 2008%35.610841,502.244336,60 2009%26.115917,252.446366,90

49 Yıllara Sari İnşaat İşlerine İlişkin Stopaj Artırımı Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan mükelleflere bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla %1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu vergi türü için inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda hiç beyanda bulunulmamış olması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %3 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkanından yararlanacaklardır.

50 13. Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulması Üzerine Hesaplanan Vergiler Ne Zaman Ödenecektir? Matrah ve vergi artırımında hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tevkifat tutarları peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu vergilerin taksitlerinin süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir. Matrah ve vergi artırımında bulunulması durumunda, matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar için gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

51 ÖDEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Borçlar Hangi Sürede Ödenecektir? Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre Mayıs 2011 ayından başlamak üzere peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılacaktır. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır. Borçlular hesaplanan tutarları taksitle ödemek isterlerse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir.

52 İlk taksit Mayıs 2011 ayında ödenecektir. Sonraki taksit ödemeleri ise Mayıs 2011 ayını takip eden 2'şer aylık devrelerle yapılacaktır. Taksitle yapılan ödemelerde, taksit ödeme süresine bağlı olarak belirli bir katsayı tutarı tahsil edilecektir. Katsayı tutarları; 6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15 oranları esas alınarak hesaplanacaktır.

53 Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacaktır. Ancak, daha kısa sürede ödeme yapılması mümkündür. Bu takdirde, erken ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar anlaşmalı bankalara ödenebilecektir. 6111 sayılı Kanun kapsamında kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin yapılacak düzeltmeler nedeniyle hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içerisinde (Son gün, 31 Mayıs 2011) ödenecektir. 6111 sayılı kanunun inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere yönelik hükümlerinde ise ödeme tarihi ihbarnamelerin tebliğ tarihine göre belirlenecek ve ilk taksit ihbarname tebliğ tarihini izleyen aydan başlayarak 2'şer aylık dönemler halinde peşin veya 6 eşit taksitte ödenecektir. Borçlar Kredi Kartıyla da Ödenebilecektir.

54 6111 sayılı kanun, kredi kartıyla da borçların peşin ya da taksitle ödenmesine imkan vermektedir. Kredi kartıyla ödemeler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan internet vergi dairesinden yapılacaktır.www.gib.gov.tr Kartla ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borcunuzu ödemiş olacaksınız. Ödeme yaptığınızı gösterir belgenin çıktısını bilgisayarınızdan alabilirsiniz. Kredi kartı kullanarak tüm taksitlerinizi veya birkaç taksitinizi taksitli ödeme seçeneği kullanarak ödeyebilirsiniz. Bu şekilde ödeme yaptığınızda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlarınız taksit aylarında hesap ekstrenize yansıtılacaktır.

55 Kredi kartınızla tek çekimde borcunuzun tamamını ya da bir veya birden fazla taksitinizi ödediğinizde kredi kartı kullanımından kaynaklanan bankaya olan borcunuz işlem anında hesap ekstrenize yansıtılacaktır. Kredi kartı ile yaptığınız ödemelere ilişkin tutarların bankaya ödenmesi gereken tarih, daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlarınız ödeme tutarınız kadar sonlanacaktır.

56 2.Taksitler Süresinde Ödenmezse Ne Olur? Ödenecek taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesini süresinde ödememe veya eksik ödeme hali, kanunu ihlal nedeni sayılmamıştır. Bu durumda diğer taksitlerinizi taksit aylarınızda ödemeye devam edebilirsiniz. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve geç ödenen süre için gecikme zammı oranında bir zamla tahsili gerekecektir.

57 3.Taksitlendirmenin Bozulması Halinde Kanun Hükmünden Yararlanılabilecek midir? Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Bir takvim yılında 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

58 4.Taksitlendirmenin Bozulması Halinde Ödenmiş Tutarlar İçin Kanundan Yararlanılabilecek midir? Taksitlerinin tamamını kanunda öngörülen şekilde ödeyemeyen borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanundan yararlanacaktır.

59 5.Kanun Hükmünden Yararlanmanın Başka Şartları Var mıdır? Kanunun birikmiş borçların ödenmesine imkan veren hükümlerinden ve ihtilaflı borçlara ilişkin hükümlerinden yararlanmak için önemli iki şart daha vardır. Birincisi; Taksitlendirilen borçlarınız içinde; Yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi, Gelir ve kurumlar (stopaj) vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi

60 borcunuz bulunuyorsa, taksit ödeme süreniz boyunca bu vergilerle ilgili olarak beyanınız üzerine tahakkuk edecek tutarları da süresinde ödemeniz gereklidir. Taksitler süresinde ödense dahi taksit ödeme süresince bu vergi türlerinden yeni doğacak borçlarınızı süresinde ödemezseniz kanundan yararlanma hakkını kaybedeceksiniz. Ancak, cari döneme ilişkin bu vergilerinizi de bir yılda iki defa süresinde ödememeniz ihlal sebebi sayılmamıştır. İkincisi ise; Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan vazgeçmeleridir. Mükellefler başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını beyan edeceklerdir.

61 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

62 İÇERİK  Üniversiteler  Fakülteler  Enstitüler  Yüksekokullar  Meslek Yüksekokulları  Bölümler  Anabilim/Bilim ve/veya Anasanat/Sanat Dallarının kuruluş, yönetim ve görev esasları

63 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE YÜKSEKOKUL ENSTİTÜ MYO Dekan Müdür Rektör

64 ÜNİVERSİTELER  Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir.  Fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, anasanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşur.  Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.

65 Üniversiteler Rektör:  R Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.  G Görev süresi 4 yıldır.  S Süresi sona erenler yeniden seçilip atanabilirler (en çok iki kez).  R Rektör görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.

66 Üniversiteler Rektör Yardımcıları:  Ü Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından rektör tarafından seçilir, 5 yıl için atanırlar.  Gerekli görülen hallerde Rektör tarafından değiştirebilirler.  İkiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kişilerdir. Merkezi açık ö ğ retim yapmakla görevli üniversitelerde gerekli hallerde 5 rektör yardımcısı seçilebilir.

67 Üniversiteler Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek ve kurulların önerilerini karar bağlamak 2. Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak 3. Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak 4. Üniversitenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul’a bilgi vermek

68 Üniversiteler Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 5. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu’na sunmak 6. Gerekli hallerde öğretim elemanlarının/diğer personelin görev yerlerini değiştirmek, yeni görevler vermek 7. Üniversitenin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak 8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

69 SENATO Üniversiteler  Ö ğ retim üyeleri fakülte kurullarınca 3 yıl için seçilirler. Rektör Rektör yardımcıları Dekanlar Yüksekokul müdürleri Enstitü müdürleri Her fakülteden birer ö ğ retim üyesi

70 Üniversiteler Senato: Üniversitenin akademik organıdır. Rektör başkanlık eder. Her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördü ğ ü hallerde senatoyu toplantıya ça ğ ırır.

71 1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma,yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak 2. Kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek 3. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak 4. Fahri akademik unvanları vermek Senatonun Görevleri: Üniversiteler

72 Üniversiteler Senatonun Görevleri: 5.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak 6. Fakülte/enstitü/yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek 8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

73 Üniversite Yönetim Kurulu:  Profesörler üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil eder ve senatoca 4 yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu Rektör Profesör (3) Dekanlar

74 Üniversiteler Üniversite Yönetim Kurulu: İdari faaliyetlerde rektöre yardımcı organdır. Rektör başkanlık eder. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler.

75 Üniversiteler Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri: 1.Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında rektöre yardım etmek 2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak 3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak 4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak 5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

76 FAKÜLTELER: Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.  Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur.  Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur.  Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur.

77 Fakülteler Dekan: FFakültenin ve birimlerinin temsilcisidir. YYükseköğretim Kurulunca, 3 yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. DDekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

78 Fakülteler Dekan Yardımcıları:  Ü Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından dekan tarafından seçilirler.  D Dekan tarafından üç yıl için atanırlar.  Gerekli görülen hallerde dekan tarafından değiştirebilirler.

79 Fakülteler 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek Dekanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

80 Fakülteler Fakülte Kurulu: Dekan Bölüm B ş k.ları YO Müd.leri Enstitü Müd.leri Profesör (3) Doçent (2) Yrd.Doç. (1) (varsa)

81 Fakülteler Fakülte Kurulu : Akademik bir organdır. Olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

82 Fakülteler Fakülte Kurulu’nun Görevleri: 1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini belirlemek 2. Faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak 3. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek 4. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

83 Fakülteler Fakülte Yönetim Kurulu: Dekan Profesör (3) Doçent (2) Yrd.Doç (1)  Ö ğ retim üyeleri fakülte kurulu tarafından 3 yıl için seçilir.

84 Fakülteler Fakülte Yönetim Kurulu: İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organdır. Dekan başkanlık eder. Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Gerekli hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

85 Fakülteler Fakülte Yönetim Kurulu’nun Görevleri: 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek 2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak

86 Fakülteler Fakülte Yönetim Kurulu’nun Görevleri: 4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek 6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

87 ENSTİTÜLER Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir.  Kanunla kurulurlar.  Ana bilim dallarından oluşur.  Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir.

88 Enstitüler Lisansüstü e ğ itimi düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamı ş bulunan üniversitelerde, lisansüstü e ğ itim programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına göre yürütülür.

89 Enstitüler  Enstitü Müdürü  Enstitü Kurulu  Enstitü Yönetim Kurulu Enstitünün Organları:

90 Enstitüler Enstitü Müdürü:  İ İlgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır.  G Görev süresi 3 yıldır.  R Rektörlüğe bağlı enstitülerde atama doğrudan rektör tarafından yapılır.  S Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

91 Enstitüler Enstitü Müdür Yardımcıları:  E Enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından müdürce atanırlar.  Görev süreleri 3 yıldır.  En çok iki kişilerdir.  Gerektiğinde müdür tarafından değiştirebilirler.  Müdüre vekalet etmede ve müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlemler dekanlarda olduğu gibidir.

92 Enstitüler Enstitü Kurulu:  M Müdür ba ş kanlık eder. Müdür Müdür Yardımcıları Anabilim Dalı Ba ş kanları

93 Enstitüler Enstitü Yönetim Kurulu: Müdür Yardımcıları Ö ğ retim Üyesi (3) Müdür  Ö Ö ğ retim üyeleri altı aday arasından kurul tarafından 3 yıl için seçilir.

94 Enstitüler Enstitü müdürü; Dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu; Fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

95 YÜKSEKOKULLAR Yüksekokul: Önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır.  Her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden anabilim/anasanat dallarından oluşur.  Kanunla kurulurlar.

96 Yüksekokullar  Yüksekokul Müdürü  Yüksekokul Kurulu  Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokulun Organları:

97 Yüksekokullar Yüksekokul Müdürü:  İ İlgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır.  R Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda atama doğrudan rektör tarafından yapılır.  G Görev süresi 3 yıldır.  S Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

98 Yüksekokullar Yüksekokul Müdür Yardımcısı: MMüdür tarafından okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından atanırlar.  G Görev süreleri 3 yıldır.  E En çok 2 kişidir.  G Gerekli hallerde müdür tarafından değiştirebilirler.  M Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem dekanlarda olduğu gibidir.

99 Yüksekokullar Yüksekokul Kurulu:  Müdür ba ş kanlık eder. Müdür Müdür Yardımcıları Bölüm Ba ş kanları Anabilim/Anasanat Dalı Ba ş kanları

100 Yüksekokullar Yüksekokul Yönetim Kurulu: Müdür Yardımcıları Ö ğ retim Üyesi (3) Müdür  Ö Ö ğ retim üyeleri altı aday arasından kurul tarafından 3 yıl için seçilir.

101 Yüksekokullar Yüksekokul müdürü; Dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu; Fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

102 BÖLÜMLER Bölüm: Fakülte/yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. Lisans düzeyinde bir e ğ itim-ö ğ retim programı uygulayarak tek tür diploma veren yüksekö ğ retim kurumlarında en çok üç bölüm kurulabilir. Tıp, Di ş Hekimli ğ i, Eczacılık, Veteriner, Hukuk, İ lahiyat

103 Bölümler Bölüm;  Açılmasına, birleştirilmesine, kapatılmasına Yükseköğretim Kurulu karar verir.  Birbirini tamamlayan birbirine yakın anabilim/anasanat dallarından oluşur. Bir fakültede/yüksekokulda aynı ya da benzer nitelikte e ğ itim-ö ğ retim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

104 Bölümler Bir diplomaya yönelik eğitim programı uygulamayan; Türkçe Yabancı Diller İnkılap Tarihi Plastik Sanatlar Beden Eğitimi Müzik Bölümleri rektörlü ğ e ba ğ lı olarak da kurulabilir.

105 Bölümler Bölüm Başkanı: Bölüm başkanı, o bölümün; Aylıklı profesörleri doçentleri yardımcı doçentlerinden (yoksa)

106 Bölümler 1 hafta içinde atanır. Dekan atamaları rektörlü ğ e bildirir.

107 Bölümler Tek anabilim dalı Fakültelerde, bölüm kurulunun görüşü alınarak dekanca atanır. Fakülteye bağlı yüksekokul ve konservatuvarlarda, müdürün önerisi üzerinde dekanca atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokul ve konservatuvarlarda, müdürün önerisi üzerine rektörce atanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir. bulunan bölümlerde bölüm ba ş kanı;

108 Bölümler Bölüm Başkanı:  B Bölüm başkanı, fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.  B B ölümdeki öğretim üyelerinden 2 kişiyi 3 yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir.  B B ölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bir bölümü olan fakültelerde dekan; bölüm ba ş kanıdır.

109 Bölümler Bölüm Başkanının Sorumlulukları: 1. Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından 2. Bölümle faaliyetlerin düzenli ve verimli yürütülmesinden 3. Kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

110 Bölümler Bölüm Başkanının Görev ve Yetkileri: Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve denetler. Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim- öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

111 Bölümler Tek Anabilim/Anasat DalıÇok Anabilim/Anasanat Dalı Bölüm Ba ş kanı Ö ğ retim Üyeleri Ö ğ retim Görevlileri Okutmanlar Bölüm Ba ş kanı Bölüm Ba ş kan Yardımcıları Anabilim/Anasanat D.B ş k. Bölüm Kurulu:

112 Bölümler Eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konular konuşulur. Bölüm/anabilim/anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir.

113 ANABİLİM/ANASANAT DALI Anabilim /Anasanat Dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birle ş tirilmesine ve kaldırılmasına Yüksekö ğ retim Yürütme Kurulu karar verir.

114 Anabilim/Anasanat Dalları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı:  O O anabilim/ana sanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından OO anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir. 11 hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından atanır.

115 Anabilim/anasanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok 2 olması halinde; Başkan; yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar doğrudan rektörlüğe bildirilir.

116 Anabilim/Anasanat Dalları Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşur. Yalnız bir bilim/sanat dalı varsa kurul bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. İlgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında başkana görüş bildirir.

117 Anabilim/Ana sanat Dalları Üniversitenin tüm birimlerini kapsamak kaydıyla Üniversite /Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu’nun önerisi Yüksekö ğ retim Yürütme Kurulu’nun uygun görmesi halinde Tüm fakülte/yüksekokulların bölümlerinde bölümle aynı adı ta ş ıyan sadece bir anabilim/anasanat dalı kurulabilir. (Tıp, Di ş Hekimli ğ i, Eczacılık ve E ğ itim Fakülteleri hariç)

118 BİLİM/SANAT DALI Bilim/Sanat Dalı: Anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir.  İ lgili anabilim veya anasanat dalı başkanı, bölüm başkanı veya dekanın ortak önerisi  Y ükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine  Ü niversite senatosunca kurulur.

119 Bilim/Sanat Dalları Bilim/Sanat Dalı Başkanı: OO bilim/sanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından OO bilim/sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir. 11 hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından atanır.

120 Bilim veya sanat dalı ba ş kanı olarak atanabilecek ö ğ retim üyesi veya ö ğ retim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde ba ş kan, yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından do ğ rudan atanır. Atamalar rektörlü ğ e bildirilir.

121 Bilim/Sanat Dalları Bilim/Sanat Dalı Kurulu: Bilim veya sanat dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent ile öğretim görevlilerinden oluşur. Ders programlarının, araştırmaların hazırlanma ve uygulamaları ile ilgili önerilerini bilim/sanat dalı başkanına sunar. 121

122 122 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ

123 123 İÇERİK  Serbest Kadrolar  Saklı Kadrolar  I Sayılı Cetvel  II Sayılı Cetvel  Boş Kadrolar  Dolu Kadrolar

124 Tahsis Edilen Kadro =Bo ş Kadro + Dolu Kadro + Saklı Kadro Serbest Kadro Üniversitelere kadrolar kanunla tahsis edilir. 124

125 Serbest Kadro: I Sayılı Cetvel ile II Sayılı Cetvelin farkıdır. 125

126 126 I Sayılı Cetvel’de tahsis edilen kadro gösterilir. I Sayılı Cetvel

127 127 II Sayılı Cetvel II Sayılı Cetvel’de saklı kadro gösterilir.

128 128 Saklı Kadroların Serbest Bırakılması: Öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak; serbest bırakılır. İ lgili yüksekö ğ retim kurumunun teklifi Yüksekö ğ retim Kurulu’nun uygun görü ş ü Maliye Bakanlı ğ ı ile Devlet Personel Dai.B ş k’nın görü ş ü Bakanlar Kurulunca

129 129 Serbest Kadroların Kullanımı: Öğretim üyeleri hariç, boş öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılabilecek nakil sayıları toplamı, her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sayının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı ve kullanımı ile diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.

130 130 Bo ş Kadro Kullanma İ zni: Üniversite rektörlükleri, birimlerden kendilerine ulaşıp uygun görülen kadro taleplerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler. Kadro talepleri ilgili yönetim kurulu kararını ve kadro talep formunu içermelidir. Üniversitenin talebi Yükseköğretim Kurulunca değerlendirilir. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre kullanma izni verilen kadrolar üniversiteye bildirilir.

131 131 Boş Kadro Talep Formu A1- Anabilim Dalı öğretim üyelerince bölümde bir dönemde verilen ders sayısı (Bir ders gruplara bölünerek verilse de bir ders olarak katılacaktır.) A2- Derslere kayıtlı öğrenci sayılarının toplamı

132 Bo ş Kadro Talep Formu B1- Anabilimdalı öğretim üyelerince o üniversitede bir dönemde diğer bölümlere verilen servis dersleri sayısı B2- B1’deki derslere kayıtlı öğrenci sayısı 132

133 Bo ş Kadro Talep Formu C- Bir dönemde bu anabilimdalında verilen toplam lisansüstü ders sayısı 133

134 Bo ş Kadro Talep Formu D1- Bölümde kayıtlı yükseklisans öğrenci sayısı D2- Bir önceki dönem mezun sayısı 134

135 Bo ş Kadro Talep Formu E1- Bölümde kayıtlı doktora öğrenci sayısı E2- Bir önceki dönem mezun sayısı 135

136 Bo ş Kadro Talep Formu A1- Anabilim Dalı öğretim üyelerince bölümde bir dönemde verilen ders sayısı A2- Derslere kayıtlı öğrenci sayılarının toplamı B1- Anabilimdalı öğretim üyelerince o üniversitede bir dönemde diğer bölümlere verilen servis dersleri sayısı B2- B1’deki derslere kayıtlı öğrenci sayısı C- Bir dönemde bu anabilimdalında verilen toplam lisansüstü ders sayısı D1- Bölümde kayıtlı yükseklisans öğrenci sayısı D2- Bir önceki dönem mezun sayısı E1- Bölümde kayıtlı doktora öğrenci sayısı E2- Bir önceki dönem mezun sayısı Not1: Tek anabilimdalı bulunan bölümlerde tek anabilimdalına dönüşmeden önceki anabilim dalı olarak ele alınacaktır. Not 2: Bölümün ilgili anabilim dalının araştırma faaliyetleri gerekli görülürse eklenir. 136

137 Yeterli sayıda ö ğ retim üyesi veya ö ğ retim görevlisi oldu ğ unun anla ş ılması durumunda; - Uluslararası yayın sayısı - Bölümde verilen toplam ders sayısı - Bölümde yürütülen ara ş tırma faaliyetleri - Bu ara ş tırma faaliyetlerinin ürünleri - Lisansüstü e ğ itim faaliyetleri - Mezun ö ğ renci sayıları dikkate alınır. (16.12.2005 (16.12.2005 tarihli Yüksekö ğ retim Yürütme Kurulu kararı) 137

138 Üniversitelere tahsis edilen kadrolardan dolu olanlar hangi durumlarda bölümler arasında aktarılabilir? 138

139 139 Dolu Kadro aktarması Üniversitelere tahsis edilen kadrolardan dolu olanlar, Yükseköğretim Kurulu’nun 24.12.2008 ve 20.01.2010 tarihli Yürütme Kurulu kararları ile;  Bir fakülte/bölümün kapatılarak bir başka fakülte/bölümle birleşmesi  Bir MYO’nun kapatılarak bir başka MYO ile birleşmesi  Bir fakültenin kapatılması durumunda sözkonusu fakültenin anabilim dallarının bir başka fakülte veya yüksekokulda bulunması halinde öğretim elemanlarının rızası alınmaksızın  Bir bölümdeki anabilim dalının bir başka bölüme bağlanması  Fakülte veya yüksekokulların yeniden yapılandırılması  Kadroları fakülte/yüksekokul/bölüm bazında tahsis edilen birimlere yeni bölüm/anabilim dalı kurulması hallerinde öğretim elemanları ile birlikte aktarılabilmektedir.

140 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ

141 141 İÇERİK  Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma Şartları  Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Şartları  Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma Şartları

142 142 I.Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurma ve Atanma I.Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurma ve Atanma

143 143 Yardımcı Doçentlik İlan İ lan en yüksek trajlı be ş gazeteden birinde yayınlanır. İ lan rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere duyurulur. Herhangi bir birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosu Rektörlükçe ilan edilir.

144 144 Yardımcı Doçentlik İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir. İ lan:

145 145 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurmak için:  Doktora yapmış olmak  Tıpta uzmanlık unvanını almış olmak  Sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır.

146 146 Yardımcı Doçentlik Üniversiteler, Yüksekö ğ retim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek ko ş ullar belirleyebilirler.

147 147 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentli ğ e Atanmak için: YYabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir. Adaylar; Yüksekö ğ retim Kurulu’nun belirledi ğ i kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan almı ş olsalar dahi (yardımcı doçent kadrolarına atama için aranan kriterler kapsamında aranan bir ş art olsa bile) yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar.

148 148 Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı: Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca ö ğ retim üyeleri arasından seçilmi ş üç ki ş ilik bir jüri tarafından yapılır. Son ba ş vurma tarihinden itibaren onbe ş gün içinde yapılır. 4 saat sürelidir. Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar.

149 149 Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı: Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı (başvurulan üniversitenin senatosunca karar verilen) başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.

150 150 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentliğe atama süreci nasıl işler?

151 151 Atama: Adayların durumlarını incelemek üzere dekan veya ilgili müdür başvuru yapılan bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçent tespit edip adaylar hakkında yazılı görüş ister. Yönetim kurullarının görüşü de alındıktan sonra dekan/müdür önerilerini rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.

152 152 Yardımcı Doçentlik Yabancı uyruklu ö ğ retim elemanlarının sözle ş me ile yardımcı doçentli ğ e görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan ş artı aranmaz.

153 153 Yardımcı Doçentlik Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Yardımcı doçentler; Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde iki ş er veya üçer yıllık süreler için Rektör tarafından atanabilir.

154 154 II.Doçentli ğ e Yükseltilme ve Atanma

155 155 Doçentlik İlan İ lan en yüksek trajlı be ş gazeteden birinde yayınlanır. İ lan bütün üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili bölümlerine gönderilir. Herhangi bir birimde açık bulunan doçentlik kadroları Rektörlükçe ilan edilir.

156 156 Doçentlik İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir. İ lan:

157 157 Doçentlik Doçentliğe başvurmak için gerekli şartlar nelerdir?

158 158 Doçentlik Doçentli ğ e Ba ş vurmak için:  Doktora yapmı ş, Tıpta uzmanlık ünvanını almı ş ya da belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmı ş olmak  İ lgili alanda özgün bilimsel yayın ve çalı ş malar yapmak  ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavında (ÜDS) ba ş arılı olmak (en az 65) ş arttır. (Sınav sonucu süreklidir) Ba ş vurular Üniversitelerarası Kurul’a yapılır.

159 159 Doçentlik Jüri: ­ Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusunda bulunan adaylardan her biri için beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. ­ Jüri için asıl ve yedek üyeler, adayın başvurduğu alan göz önünde bulundurularak belirlenir. - Adayın başvurduğu alanda yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, istisnai olarak, jüri üç asıl ve iki yedek olmak üzere beş üye ile teşkil edilebilir. - Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için profesör olarak atanmış ve yetmişiki yaşını doldurmamış olmak şarttır.

160 160 Doçentlik Sınav:  Üniversitelerarası Kurulca yılda iki kere yapılır.  Eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılır.  Eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulur.  Sözlü sınavda başarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik unvanı verilir.

161 161 Doçentlik Doçentlik sınavına ili ş kin esas ve usuller; Üniversitelerarası Kurulun görü ş ü alınmak suretiyle Yüksekö ğ retim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

162 162 Doçentlik Doçentlik sınavına yabancı ülke vatanda ş ı olanlar da ba ş vurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatanda ş larında aranan kriterleri sa ğ lamaları gerekmektedir.

163 163 Doçentlik Doçentli ğ e Atanmak için:  Doçentlik ünvanını almış olmak  Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak gerekir.

164 164 Doçentlik Üniversiteler, Yüksekö ğ retim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek ko ş ullar belirleyebilirler.

165 165 Doçentlik Doçentliğe atama süreci nasıl işler?

166 166 Doçentlik Atama: Müracaat eden adayların durumları incelenmek üzere rektör tarafından üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.

167 167 Doçentlik Yabancı uyruklu ö ğ retim elemanlarının sözle ş me ile doçentli ğ e görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan ş artı aranmaz.

168 168 III.Profesörlü ğ e Yükseltilme ve Atanma

169 169 Profesörlük İlan İ lan en yüksek trajlı be ş gazeteden birinde yayınlanır. İ lan bütün üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili bölümlerine gönderilir. Açık bulunan profesörlük kadroları Rektörlükçe ilan edilir.

170 170 Profesörlük İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir. İ lan:

171 171 Profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartlar nelerdir? Profesörlük

172 172 Profesörlük Profesörlü ğ e Yükseltilmek için: a. Doçentlik ünvanını aldıktan sonra açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında en az beş yıl çalışmış olmak b. Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orjinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. c. Bir profesörlük kadrosuna atanmak şarttır.

173 173 Profesörlük Profesörlü ğ e atanmak için:  Profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartları taşıyan doçentler  Doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartları taşıyanlar  Profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler atanır.

174 174 Profesörlük Atama: Adayları değerlendirmek üzere 1 ay içinde üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca ilân edilen kadronun bilim/sanat alanı ile ilgili en az 5 profesör seçilir. Bu profesörler 2 ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar. Yönetim Kurulu raporlara göre başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya profesörün atanmasına karar verir. Atama işlemleri rektörce yapılır.

175 175 Profesörlük Yabancı ülke vatanda ş ı ö ğ retim elemanlarının profesörlü ğ e yükseltilmesinde ilan ş artı dı ş ındaki usul ve esaslar uygulanır.

176 176 Profesörlük Jürilere yurtiçinde ya da Yüksekö ğ retim Kurulu tarafından tanınan yurtdı ş ı yüksekö ğ retim kurumlarında görev yapmakta olan TC vatanda ş ı ve yabancı ülke vatanda ş ı profesörler görevlendirilebilir.

177 177 Profesörlük Yüksekö ğ retim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmayan profesör, doçent ve yardımcı doçentler yüksekö ğ retim kurumları dı ş ındaki çalı ş malarında bu ünvanı kullanamazlar.

178 178  “Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” Yüksekö ğ retim Kurulu’nun onayını takiben Kurul’un web sitesinde yayınlanmaktadır.web sitesinde

179 179  “Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” Yüksekö ğ retim Kurulu’nun onayını takiben Kurul’un web sitesinde yayınlanmaktadır. websitesinde

180 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ

181 181 İÇERİK  Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme (38.madde)  Kurumlararası Yardımlaşma (40-a/b/c/d)

182 182 Görevlendirmeler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu2547 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiştir.5947

183 183 36.Madde Öğretim elemanları üniversitelerde devamlı statüde görev yaparlar. Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde; Başka herhangi bir iş göremezler (ücretli/ücretsiz, resmi/özel). Ek görev alamazlar. Serbest meslek icra edemezler.

184 184 36.Madde Öğretim elemanları kadrolarının bulunduğu birim ile sınırlı olmaksızın ihtiyaç bulunması halinde görevli oldukları üniversitede ders vermekle yükümlüdürler.

185 185 Ders Yükümlülüğü (haftalık) Öğretim Üyesi 10 sa. Öğretim Görevlisi 12 sa. Okutman 12 sa. Başhekimler 5 sa. Dekan Yardımcıları 5 sa. Enstitü Müdür Yardımcıları 5 sa. Yüksekokul Müdür Yardımcıları 5 sa. Bölüm Başkanları 5 sa.

186 186 36.Madde  Rektör  Rektör Yardımcısı  Dekan  Enstitü Müdürü  Yüksekokul Müdürü ders verme yükümlülüğü yoktur.

187 187 36.Madde Öğretim elemanlarının; Ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği Diğer yükseköğretim kurumlarında (devlet/vakıf) haftada verebilecekleri azami ders saatleri Uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

188 188 Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme

189 189 38.Madde Öğretim elemanları ihtiyaç duyulan konularda; ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir.  İlgili kurumların talebi  Kendisinin muvafakatı  Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi  Rektörün onayı

190 190 38.Madde Bu şekilde görevlendirilenlerin: Özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülür. Kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için ilgili bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar.

191 191 38.Madde Yükseköğretim kurulu ve bağlı birimlerinde Üniversitelerarası Kurul’da Adli Tıp Kurumunda çalışanlar Döner sermayeden yararlanmaları mümkün değildir. hariç olmak üzere

192 192 38.Madde Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek ve vakıf yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar için ayrıca bir görevlendirme kararı alınmaz. Ancak bu görevler, öğretim elemanının mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür.

193 193 Kurumlararası Yardımlaşma

194 194 Aynı Ş ehirdeki Yüksekö ğ retim Kurumları Arasında Görevlendirme

195 195 Öğretim Üyeleri ile Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar bağlı oldukları birimde haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde rektör tarafından görevlendirilebilirler üniversitelerinin diğer birimlerinde aynı şehirdeki diğer üniversitelerde 40/a

196 196 40/a Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Ders yükünün üstündeki çalışmalar karşılığında görev alınan kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

197 197 Yüksekö ğ retim Kurumlarında Tam Zamanlı Görevlendirme

198 198 40/b Öğretim üyeleri;  İhtiyacı olan üniversitenin isteği  Kendi arzuları  Bağlı bulundukları üniversitenin onayı  İlgili yönetim kurullarının görüşü  Rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilirler.

199 199 40/b Görevlendirme en az 1 eğitim-öğretim yılı için yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları 5 yıl süre ile saklı tutulur.

200 200 Di ğ er Yüksekö ğ retim Kurumlarında Görevlendirme

201 201 40/c Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; (Tercihen) bu kurumların bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından, koordine sonucu ismen yapacakları istek üzerine, ilgili rektörlüklerce karşılanır.

202 202 Farklı Ş ehirdeki Yüksekö ğ retim Kurumlarında Ders Görevlendirmesi

203 203 40/d Üniversitenin diğer birimlerinden/aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde ; Öğretim elemanlarının ders vermek üzere başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilmesidir. Görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve iki katı ek ders ücreti ödenir.

204 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ

205 205 İÇERİK  Genel Şartlar  Merkezi Sınav  Yabancı Dil Sınavı  Özel Şartlar  İlan  Ön Değerlendirme  Giriş Sınavı  Değerlendirme

206 206 Kapsam: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim- öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar.

207 207 Genel Ş artlar:  657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak48.maddesinde  Merkezi Sınav’dan en az puan almış olmak  Yabancı Dil Sınavı’ndan en az puan almış olmak 70 50

208 208 Merkezi Sınav:  ÖSYM tarafından yapılan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı” (ALES) dır.  Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.  Alanındaki puan türünden 70 puan almış olmak gereklidir.

209 209 Merkezi Sınav Merkezi Sınav Öğretim elemanı başvurularında; Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Okutman Uzman (25.11.2009 tarihli Yüksekö ğ retim Yürütme Kurulu kararları)25.11.2009 ba ş vuru yapılan alan türündeki ALES puanı mezun olunan alan türündeki ALES puanı gerekmektedir.

210 210 Merkezi Sınav (ALES) şartı kimlerde aranmaz?

211 211  Doktorasını tamamlamış olanlar  Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar  Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklaruzmanlık alanlarına  Yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar / Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları merkezi sınavdan muaftır.

212 212 Yabancı Dil Sınavı:  ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)  Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)  Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardır.Eşdeğerliliği

213 213 Yabancı Dil Sınavı Yabancı Dil Sınavı Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara yapılacak atamalarda en az (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim- Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’ )Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim- Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’ ) KPDS ve ÜDS’den en az Kurulunca kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almı ş olmak gerekir. 50 80puan almı ş olmak ş artı aranır. e ş de ğ erlili ğ i Yüksekö ğ retimpuan,

214 214 Yabancı Dil Sınav şartı hangi kadrolara atanmada aranmaz?

215 215 Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurularda (09.03.2009 tarihli Yönetmelik)09.03.2009 yabancı dil ş artı aranmaz.

216 216 Merkezi Sınav ve Yabancı Dil Sınav puan barajlarının üzerinde bir puan belirlenebilir mi?

217 217 Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, merkezi sınav ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

218 218 Ö ğ retim Görevlisi: Ö ğ retim Görevlisi: Güzel San. Fakültesi Güzel San. E ğ it. Böl. ÖnlisansKonservatuarLisans - En az lisans mezunu olmak - İ lgili alanda 2 yıl tecrübeli olmak - Lisans mezunu olmak - İ lgili alanda 10 yıl tecrübeli olmak veya Yüksek lisans yapmı ş olmak

219 219 Okutman: Okutman: Yabancı Dil OkutmanıDi ğ er Okutmanlar -En az lisans mezunu olmak -KPDS/ÜDS’den en az - En az yüksek lisans mezunu olmak 80almak

220 220 Uzman/Çevirici E ğ itim-Ö ğ retim Planlamacısı:  En az lisans mezunu olmak  İlgili alanda 2 yıl tecrübeli olmak

221 221 İ lan: Öğretim elemanı ilanları üniversitelerce hazırlanır. Üniversite rektörlüklerince internet yoluyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilir. Uygun görülen ilanlar Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinde yayınlanır.

222 222 İ lan İlan metninde: Adaylarda aranacak ş artlar Son ba ş vuru tarihi Önde ğ erlendirme sonuçlarının ilan tarihi Giri ş Sınavı tarihi Sonuçların açıklanaca ğ ı tarih Sınav Takvimi

223 223 İ lan Adayların ba ş vuruları ş ahsen, postayla ya da internet üzerinden alınır. Son ba ş vuru tarihi ilan tarihinden itibaren 15 günden az olarak belirlenemez. İ lanlara mezuniyet alanları dı ş ında adayı tanımlayan özel ş artlar konulamaz.

224 224  Fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından seçilir.  Üyeler, kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olmalıdır.  İlgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur (biri ilgili anabilim dalı başkanı, yoksa bölüm başkanı olmak üzere).  Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

225 225 Önde ğ erlendirme: ALES puanının Yabancı Dil Puanının % 60 % 40’ıalınır.

226 226 Önde ğ erlendirme Meslek Yüksekokullarında ALES Puanının % 70’i Lisans Mezuniyet Notunun % 30’u

227 227 Önde ğ erlendirme Müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 4 katına kadar aday belirlenir. Belirlenen adaylar kurumun web sitesinde ilan edilir. Yapılan sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

228 228 Giri ş Sınavları:  Giriş sınavları jüri tarafından  Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.  Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır. yazılı olarak yapılır.

229 229 De ğ erlendirme: De ğ erlendirme: ALES notunun Lisans mezuniyet notunun Yabancı dil puanının Giriş sınavı notunun % 30 % 30’u % 10 alınır.

230 230 De ğ erlendirme Meslek Yüksekokullarında ALES puanının % 35’i Lisans mezuniyet notunun % 30’u Giri ş sınavı notunun % 35’i

231 Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük sistemin 100’lük sisteme e ş de ğ erli ğ i Yüksekö ğ retim Kurulu kararıyla belirlenir. e ş de ğ erli ğ i 231 De ğ erlendirme

232 232  İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre belirlenir.  Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir.  İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir.  Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

233 233 Ö ğ retim Üyesi Yeti ş tirme Projesi kapsamında Yüksekö ğ retim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara ba ş vuran adayların ara ş tırma görevlisi kadrolarına; (09.03.2009)(09.03.2009) ilgili yüksekö ğ retim kurumlarının iste ğ i halinde senato kararı ile lisans not ort. % 35'i ALES puanının %50'si yabancı dil puan. %15'i (varsa) alınarak atama yapılabilir.

234 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ

235 235 Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Amaç ve Dayanak Kontenjanların Belirlenmesi Ba ş vuru Ş artları Atamaların Yapılması Dil E ğ itimi ÖYP Kontenjanlarının Belirlenmesi Ö ğ renim Süresi Mecburi Hizmet Danı ş man Atanması Yurtdı ş ı Çalı ş malar Tez Hazırlama Dönemi YÖK-TÜB İ TAK E-Kitap Projesi Mezuniyet ve Göreve Ba ş lama Ö ğ retim Üyesi Olarak Atanma

236 AMAÇ Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Lisansüstü e ğ itim verme imkânına sahip olan yüksekö ğ retim kurumlarında, ö ğ retim üyesi ihtiyacı olan di ğ er yüksekö ğ retim kurumlarının ara ş tırma görevlilerine lisansüstü e ğ itim yaptırılması yoluyla, ö ğ retim üyesi yeti ş tirilmesidir. 236

237 DAYANAK Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, “Kadroların Kullanımına İ li ş kin Esaslar” ba ş lıklı 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca 2000 adet ara ş tırma görevlisi kadrosuna atama yapılacaktır. 237

238 KONTENJANLAR Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Yüksekö ğ retim Kurulu üniversitelerimizden, ö ğ retim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle ara ş tırma görevlisi sayılarını ve mezuniyet alanlarına ili ş kin özel ş artları belirlemelerini ister. 238

239 KONTENJANLAR Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri de ğ erlendirir ve ÖYP ara ş tırma görevlisi kontenjanları belirler. Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. 239

240 BA Ş VURU Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Belirlenen ko ş ulları sa ğ layan adaylar ba ş vurularını ilgili rektörlüklere bireysel olarak yapar. 240

241 ATAMA Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI De ğ erlendirme ve atamalar iki ş ekilde yapılır: 1)Cari usullere göre ALES Puanı x 0.30 Not Ortalaması x 0.30 (varsa) Dil Puanı x 0.10 (09.03.2010 tarihli Resmi Gazete’de yapılan de ğ i ş iklik uyarınca) DE Ğ ERLEND İ RME PUANI Giri ş Sınavı x 0.30 241

242 ATAMA Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI 2) Söz konusu kadrolara ilgili yüksekö ğ retim kurumunun senato kararı ile ÖYP puanı esas alınarak da atama yapılabilir. 242 ALES Puanı x 0.50 Not Ortalaması x 0.35 Dil Puanı x 0.15 (varsa) ÖYP PUANI

243 Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Bu esaslara göre atanan ara ş tırma görevlileri lisansüstü e ğ itim yapmak üzere ba ş vururlarken kullanacakları ÖYP Puanı en son girilen ALES ve yabanı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir.. 243 ALES Puanı x 0.50 Not Ortalaması x 0.35 Dil Puanı x 0.15 (varsa) ÖYP PUANI

244 ATAMA Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Belirlenen ko ş ulları sa ğ layarak ilgili anabilim dalı kadrosuna ba ş vuru yapan adaylar arasından; 244 ALES: 80 x 0.50 = 40 Not Ortalaması: 70 x 0.35 = 24.5 Dil Puanı: 60 x 0.15 = 9 ÖYP PUANI = 73.5 ALES: 80 x 0.50 = 40 Not Ortalaması: 70 x 0.35 = 24.5 Dil Puanı: 0 x 0.15 = 0 ÖYP PUANI = 64.5

245 D İ L E Ğİ T İ M İ Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI 245 D İ L>=65 EVET HAYIR YURTDI Ş INDA 3 AY D İ L E Ğİ T İ M İ YURT İ Ç İ NDE 6 AY D İ L E Ğİ T İ M İ İ stekleri halinde Do ğ rudan ÖYP programına ba ş vuru yapılabilir 65 ve üstü puan alabilenler İ stekleri halinde

246 ÖYP Ö Ğ RENC İ KONTENJANLARI Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Programa ö ğ retim üyesi yeti ş tirmek amacıyla katılan yüksekö ğ retim kurumları, lisansüstü ö ğ renim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki ö ğ retim üyesi sayılarını, e ğ itim-ö ğ retim ve ara ş tırma altyapılarını, ÖYP dı ş ı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları ö ğ renci sayılarını ve bu ö ğ rencilerde arayacakları asgari ş artları YÖK’e bildirir. 246

247 ÖYP Ö Ğ RENC İ KONTENJANLARI Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun (Yüksekö ğ retim Kurulu Ba ş kanı tarafından bir Yürütme Kurulu üyesi ba ş kanlı ğ ında farklı bran ş lardan be ş ö ğ retim üyesi ve bir DPT temsilcisinden olu ş turulan komisyon) görü ş ü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar, ö ğ renci kontenjanları ve ö ğ rencilerin kabulüne ili ş kin ş artlar YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir. 247

248 ÖYP Ö Ğ RENC İ KONTENJANLARI Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP ara ş tırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü ö ğ renci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca ilgili üniversitelere görevlendirilir. 248 35.Maddeyle görevlendirme

249 Ö Ğ REN İ M SÜRES İ Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Kendilerine ek süre verilen ara ş tırma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar. 249 Yüksek lisans için: 4 yarıyıl Doktora için : 8 yarıyıl Bütünle ş tirilmi ş doktora için:10 yarıyıl 2 yarıyıl 4 yarıyıl EK SÜRE

250 MECBUR İ H İ ZMET Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI E ğ itim programına ba ş layan ÖYP ara ş tırma görevlileri, kadrosunun bulundu ğ u üniversiteye kar ş ı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözle ş mesi imzalar. 250 Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalı ş malarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP ara ş tırma görevlilerine mecburi hizmet sözle ş mesi maddeleri uygulanır.

251 DANI Ş MAN ATAMA Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI ÖYP ara ş tırma görevlilerine lisansüstü ö ğ renim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danı ş man görevlendirilir. Danı ş man, her yarıyıl sonunda ö ğ renci hakkında hazırlayaca ğ ı de ğ erlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak ö ğ rencinin mecburi hizmet yükümlüsü oldu ğ u üniversiteye iletilir. 251 SOSYAL B İ L İ MLER ENST İ TÜSÜ

252 DANI Ş MAN ATAMA Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Dersleri ba ş arı ile tamamlayan ÖYP ara ş tırma görevlilerinin tez çalı ş malarını de ğ erlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü oldu ğ u üniversitede görev yapan bir ö ğ retim üyesinin de katılımıyla en az üç ö ğ retim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi olu ş turulur. 252 Her yarıyıl sonunda hazırlanan rapor kadrosunun bulundu ğ u üniversiteye gönderilir Tez izleme komitesi

253 Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Dersleri ba ş arı ile tamamlayarak tez a ş amasına geçen ÖYP ara ş tırma görevlileri, tez danı ş manının olumlu görü ş ü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları üniversitede tez çalı ş malarını yürütebilirler. 253 Transkript ve Tez çalı ş ması için kadrosunun bulundu ğ u üniversiteye dönebilir TEZ HAZIRLAMA DÖNEM İ

254 Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI YÖK-TÜB İ TAK ULAKB İ M, Elektronik Kitap Ulusal Akademik Lisans Projesi Bu çalı ş ma, YÖK tarafından sa ğ lanan fonlar ve TÜB İ TAK ULAKB İ M'in koordinasyonunda, 2006-2007 dönemi ve sonrasında yeni açılan devlet üniversitelerini, kütüphane bütçesi ve kayna ğ ı açısından desteklemek ve üniversitenin akademik geli ş imine katkı sa ğ lamak amacıyla yürütülmektedir. 254

255 Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI 255

256 YURTDI Ş I ÇALI Ş MALAR Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI ÖYP ara ş tırma görevlileri, bu amaçla Yüksekö ğ retim Kurumlarına kendileri için tahsis edilen miktarı a ş mamak kaydıyla, gerekti ğ inde danı ş manları ile birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdı ş ı bilimsel toplantılara katılabilirler. Söz konusu yurtdı ş ı bilimsel toplantılara katılma giderleri de proje kapsamında desteklenir. 256

257 YURTDI Ş I ÇALI Ş MALAR Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Ayrıca ÖYP ara ş tırma görevlileri, yüksek lisans e ğ itimleri süresince en çok üç ay, doktora e ğ itimleri süresince de en çok 12 ay yurt dı ş ında bir üniversitede e ğ itim-ö ğ retimlerini veya ara ş tırmalarını sürdürebilirler. 257

258 MEZUN İ YET VE GÖREVE BA Ş LAMA Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Doktora programından ba ş arı ile mezun olan ÖYP ara ş tırma görevlileri; en geç bir ay içinde mecburi hizmetle yükümlü oldu ğ u üniversitedeki görevlerine dönerler. 258

259 Ö Ğ RET İ M ÜYES İ OLARAK ATANMA Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI Ö ğ retim üyesi kadro ilanlarında ÖYP kapsamında lisansüstü ö ğ renimini ba ş arı ile tamamlayan ara ş tırma görevlilerinin bulundu ğ u anabilim dallarına öncelik tanınır. 259

260 Ö Ğ RET İ M ÜYES İ YET İŞ T İ RME PROGRAMI 31/07/2008 tarihinden sonra yüksekö ğ retim kurumlarının ara ş tırma görevlisi kadrolarına atanan ve halen aynı kadroda bulunan ara ş tırma görevlilerinden, ÖYP puanı, bu usul ve esaslar çerçevesinde aynı üniversitenin aynı anabilim dalına atanan ara ş tırma görevlileri ile e ş it ya da daha yüksek olanlar, yüksekö ğ retim kurumlarının ilgili yönetim kurullarının önerisi ve YÖK Yürütme Kurulu’nun Kararı ile bu usul ve esaslar çerçevesinde ÖYP ara ş tırma görevlisi desteklerinden faydalandırılırlar. 260

261 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ

262 262 İÇERİK  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Atanması  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalıştırılması  Ücretler  Sözleşme  İzinler  Sosyal Güvenlik Hakkı

263 263 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34.maddesi34.maddesi 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16.maddesi16.maddesi hükümlerine göre çalıştırılmaktadırlar. Konuya ilişkin esaslar ‘Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’ ile belirlenmiştir.Bakanlar Kurulu Kararı’

264 264 Yükseköğretim kurumlarında ve bunlara bağlı birimlerde; Öğretim üyesi Öğretim görevlisi Araştırma görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğitim-öğretim planlamacısı sözle ş me ile görevlendirilirler.

265 Ö ğ retim görevleri bakımından; 2547 sayılı Kanun’un aylıklı ö ğ retim elemanları için konulmu ş olan hükümlerine tabidirler. 265

266 266 Yabancı Uyruklu Ö ğ retim Elemanlarının Atanması: İ lgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi Üniversite yönetim kurulunun uygun görü ş ü üzerine Rektör tarafından atanırlar. &

267 267 Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılması için yapılması gerekenler nelerdir?

268 268 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalıştırılması için: 1. Yüksekö ğ retim Kurulu’nun ücret konusunda karar alması 2. İ çi ş leri Bakanlı ğ ı’nın görü ş ünün istenmesi 3. Üniversite rektörlü ğ ünce sözle ş menin imzalanması

269 Yabancı uyruklu ö ğ retim elemanlarına ödenecek ücret; Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yüksekö ğ retim Kurulunca tespit edilir. 269

270 270 Aylık Brüt Sözle ş me Ücretleri: Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının; - Öğretim durumları ­ Uzmanlık alanları ve görevlerinin özellikleri - Yürüttükleri hizmetler ve hizmet süreleri - Öğretim yükleri - Ülkelerinden/uluslararası kuruluşlardan yardım/burs alıp almadıkları - Türkiye’de yerleşmiş olup olmadıkları ve kalış süreleri dikkate alınarak üst sınırları aşmamak kaydıyla belirlenir.

271 271 Ücretler Üst Sınırlar: Ücretler, kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının; Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri için 6 katını, Uzman, okutman, çevirici,eğitim-öğretim planlamacıları için 4 katını Araştırma görevlileri için 2 katını geçemez.

272 272 Ücretler Masraflar: Sözleşme ile çalıştırılacak personele görevlendirme süresi; a. Bir yarıyıl ise yalnız kendisi için, b. İki yarı yıl veya daha fazla süreli olduğu takdirde kendisi ve eşi için ülkesinden gelme ve gitme masrafları ödenir.

273 273 Ücretler Yabancı uyruklu personele;  Sözleşme ücreti ile masraflar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. özleşme esasları içinde lojman veya kiralanacak ikametgah tahsis edilebilir.  Döner sermayeden ödeme yapılmaz. (istisna)

274 274 Sözle ş me: Yapılacak sözleşmelerde personelin görevi ve görev yeri/yerleri belirtilir. İlgililer kanun hükümleri dışında belirtilen görevden başka bir işte ve görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilenlerin gündelik ve yol giderleri sözleşmelerinde belirtilir. Sözleşmeli süreleri iki yıl ile sınırlıdır.

275 275 Sözle ş menin Uzatılması: Sözleşmenin aynı şartlarla uzatılması;  Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine  İlgili üniversite Rektörlüğünce yapılır.  Maliye Bakanlığına bilgi verilir. Sözleşme süreleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle her defasında iki yıl uzatılabilir.

276 276 İ zinler: İ zinler:  Yıllık izin süresi emsali kadrolu öğretim elemanlarının izin süresi kadardır.  Raporla kanıtlanan hastalıklar için sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen süreyi geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir.

277 277 Sosyal Güvenlik Hakkı: Yabancı uyruklu sözleşmeli personelin sosyal güvenlik haklarıyla ilgili olarak; Ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile ülkemizde uygulanmakta olan sosyal güvenlik mevzuatına göre işlem yapılır.

278 278 Yabancı uyruklu öğretim elemanları ;  Öngörülen hizmetler dışında gelir getirici başka bir iş yapamazlar.  Yapmasına izin verildiği takdirde aylık kazancı maaşından indirilir.  Sözleşme koşullarını yerine getirmeyen ve durum kendisine yazı ile bildirildiği halde tutumunu değiştirmeyen personelin sözleşmesi Rektör tarafından feshedilir.

279 Birden fazla devlet vatanda ş lı ğ ına sahip olanlardan aynı zamanda Türk vatanda ş ı olanların ilk defa istihdam edilmelerinde, yabancı uyruklu statüde çalı ş tırılmamaları gerekmektedir. 279 (01.10.2009 ve 20.01.2010 tarihli Yüksekö ğ retim YK kararları)01.10.200920.01.2010

280 280 Yabancı Uyruklu Ö ğ retim Elemanı Alım Süreci Nasıl İş ler? Aday gerekli belgelerle üniversiteye ba ş vurur Ba ş vuru, komisyon tarafından de ğ erlendirilir. Rektörce imzalanan ve YKK içeren teklif yazısı gönderilir Ücret belirlenir YKK

281 281 Adayın vizesi yurtdı ş ındaysa sözle ş me vizelenmek üzere İ çi ş leri Bak. Dı ş i ş leri Bak.

282 282 2009 yılı içerisinde ülkemizde;  devlet üniversitesinde  yabancı uyruklu ö ğ retim elemanı görev yapmı ş tır. 75 699

283 283 Ülkemizde çalıştırılan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının hangi ülkelerden geldiklerine göz atalım...

284 284

285 285

286 286

287 287

288 288

289 289

290 290 2009 yılı itibariyle yabancı uyruklu ö ğ retim elemanlarının ülkelerine göre da ğ ılımı

291 291 2009 yılı itibariyle fakülteler bazında yabancı uyruklu ö ğ retim elemanlarının da ğ ılımı

292 Yüksekö ğ retim Kurulu Tarafından Verilen Yurtdı ş ı Lisansüstü E ğ itim Bursları İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ

293 YURTDI Ş I E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA BURSLARI 293 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU ARA Ş TIRMA BURSLARI YÜKSEK L İ SANS TEZ DOKTORA TEZ DOKTORA SONRASI MEB BURSU (1416) L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU

294 K İ MLER BA Ş VURAB İ L İ R? L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca atanmı ş ara ş tırma görevlileri 294

295 BURS SÜRES İ Doktora yapanlar için en fazla 4 yıl burslu, 2 yıl burssuz Yüksek lisans ve doktora için en fazla 5 yıl burslu, 2 yıl burssuz 295 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU

296 B İ REYSEL KO Ş ULLAR Askerlik görevini yerine getirmemi ş lisans derecesine sahip adayların en fazla 25 ya ş ında olmaları Askerlik görevini yerine getirmemi ş yüksek lisans derecesine sahip adayların en fazla 27 ya ş ında olmaları Di ğ er ara ş tırma görevlilerinin ya ş ları e ğ itimlerini tamamlayarak üniversitelerine döndükten sonra 30 yıl hizmet verebilmeleri beklenerek de ğ erlendirilir Erkek adaylar için askerlikle ili ş kisi bulunmamak 296 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU

297 B İ REYSEL KO Ş ULLAR Sa ğ lık durumu, yurtdı ş ında ö ğ renim görmeye elveri ş li olmak Yüksekö ğ renimi sırasında kınama cezasından daha a ğ ır bir disiplin cezası almamı ş olmak 297 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU

298 AKADEM İ K KO Ş ULLAR Lisans ö ğ renimi ile ilgili genel akademik ortalaması en az; 2,80 /4 70 /100 veya bölümünde ilk %10 içinde olması Yüksekö ğ retim Kurulunca uygun görülen yurtdı ş ındaki üniversitelerden lisansüstü bir programa kesin kabul belgesi sa ğ lamı ş olmak 298 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU

299 YABANCI D İ L VE D İĞ ER KO Ş ULLAR TOEFL PBT 550 CBT 213 IBT 79-80 IELTS 6.0 İ NG İ L İ ZCE: ALMANCA: FRANSIZCA: KPDS/ÜDS 70 299 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU

300 BA Ş VURUDA İ STEN İ LECEK BELGELER Teklif Yazısı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Lisans not çizelgesi (transkript) Yabancı dil belgesi Lisansüstü bir programa kabul edildi ğ ine dair yurtdı ş ı üniversiteden kesin kabul belgesinin aslı Sa ğ lık Kurulu Raporu 300 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU

301 YURTDI Ş I E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA BURSLARI 301 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU ARA Ş TIRMA BURSLARI YÜKSEK L İ SANS TEZ DOKTORA TEZ DOKTORA SONRASI MEB BURSU (1416) ARA Ş TIRMA BURSLARI

302 YÜKSEK L İ SANS TEZ ARA Ş TIRMA BURSU 302

303 K İ MLER BA Ş VURAB İ L İ R? YÜKSEK L İ SANS TEZ ARA Ş TIRMA BURSU Yüksek Lisans e ğ itimine devam edip tez konusu belirlenmi ş ; Ö ğ retim Görevlileri Okutmanlar Ara ş tırma görevlileri (33/a veya 50/d) 303

304 BA Ş VURU KO Ş ULLARI Yüksek lisans ö ğ rencisi olmak Yurtdı ş ındaki bir üniversite veya ara ş tırma merkezinden kabul belgesi almak ÜDS, KPDS veya e ş de ğ eri bir sınavdan son be ş yıl içinde 60 ve üzeri puan almı ş olmak Erkek adaylar için askerlikle ili ş kisi bulunmamak 304 YÜKSEK L İ SANS TEZ ARA Ş TIRMA BURSU

305 BURS SÜRES İ YÜKSEK L İ SANS TEZ ARA Ş TIRMA BURSU En fazla 3 aydır 3 ay daha uzatma rektörlük tarafından yapılabilir fakat herhangi bir ödeme yapılmaz Süreli olarak atanmı ş ö ğ retim görevlisi veya okutmanların görev süreleri kesinlikle uzatılamaz Burslu ara ş tırmacıların yurtdı ş ında kaldıkları süreler ö ğ renim süresinden sayılır 305

306 BA Ş VURUDA İ STEN İ LECEK BELGELER YÜKSEK L İ SANS TEZ ARA Ş TIRMA BURSU Ara ş tırmacının özgeçmi ş i ve varsa yaptı ğ ı bilimsel çalı ş malar Üniversite Rektörlü ğ ünün teklif yazısı Yurtdı ş ına gönderilecek burslu ara ş tırmacılar ile ilgili takip formu (Ek:1)Ek:1 Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu kararı Yüksek lisans tez konusunu gösterir belge 306

307 BA Ş VURUDA İ STEN İ LECEK BELGELER YÜKSEK L İ SANS TEZ ARA Ş TIRMA BURSU Yabancı dil belgesi Yurtdı ş ındaki bir üniversite veye ara ş tırma merkezinden kesin kabul belgesi Yurtiçi danı ş manı tarafından onaylanan çalı ş ma planı 307

308 YURTDI Ş I E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA BURSLARI 308 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU ARA Ş TIRMA BURSLARI YÜKSEK L İ SANS TEZ DOKTORA TEZ DOKTORA SONRASI MEB BURSU (1416) ARA Ş TIRMA BURSLARI

309 DOKTORA TEZ ARA Ş TIRMA BURSU 309

310 K İ MLER BA Ş VURAB İ L İ R? DOKTORA TEZ ARA Ş TIRMA BURSU Doktora e ğ itiminin ders a ş amasını tamamlamı ş, yeterli ğ ini vermi ş ve tez a ş amasına geçmi ş ; Ara ş tırma görevlileri (33/a veya 50/d) 310

311 BA Ş VURU KO Ş ULLARI Ba ş vuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına ba ş lamı ş olmak Yurtdı ş ındaki bir üniversite veya ara ş tırma merkezinden kabul belgesi almak ÜDS, KPDS veya e ş de ğ eri bir sınavdan son be ş yıl içinde 65 ve üzeri puan almı ş olmak Erkek adaylar için askerlikle ili ş kisi bulunmamak 311 DOKTORA TEZ ARA Ş TIRMA BURSU

312 BURS SÜRES İ En fazla 1 yıldır 1 yıl daha uzatma rektörlük tarafından yapılabilir fakat herhangi bir ödeme yapılmaz Burslu ara ş tırmacıların yurtdı ş ında kaldıkları süreler ö ğ renim süresinden sayılır DOKTORA TEZ ARA Ş TIRMA BURSU 312

313 BA Ş VURUDA İ STEN İ LECEK BELGELER Ara ş tırmacının özgeçmi ş i ve varsa yaptı ğ ı bilimsel çalı ş malar Üniversite Rektörlü ğ ünün teklif yazısı Yurtdı ş ına gönderilecek burslu ara ş tırmacılar ile ilgili takip formu (Ek: I)Ek: I Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu kararı Doktora yeterlik sınavını verdi ğ ini gösteren belge DOKTORA TEZ ARA Ş TIRMA BURSU 313

314 BA Ş VURUDA İ STEN İ LECEK BELGELER Yabancı dil belgesi Yurtdı ş ındaki bir üniversite veya ara ş tırma merkezinden kesin kabul belgesi Yurtiçi danı ş manı tarafından onaylanan çalı ş ma planı DOKTORA TEZ ARA Ş TIRMA BURSU 314

315 YURTDI Ş I E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA BURSLARI 315 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU ARA Ş TIRMA BURSLARI YÜKSEK L İ SANS TEZ DOKTORA TEZ DOKTORA SONRASI MEB BURSU (1416) ARA Ş TIRMA BURSLARI

316 DOKTORA SONRASI ARA Ş TIRMA BURSU 316

317 K İ MLER BA Ş VURAB İ L İ R? DOKTORA SONRASI ARA Ş TIRMA BURSU Yurt içindeki bir yüksekö ğ retim kurumundan doktora derecesini almı ş olan; Yardımcı doçent kadrosunda görev yapan ö ğ retim üyeleri Ara ş tırma görevlileri (33/a veya 50/d) 317

318 BA Ş VURU KO Ş ULLARI Ba ş vuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurtiçinde son 5 yılda almı ş olmak Yurtdı ş ındaki bir üniversite veya ara ş tırma merkezinden kabul almak ÜDS, KPDS veya e ş de ğ eri bir sınavdan son be ş yıl içinde 70 ve üzeri puan almı ş olmak Erkek adaylar için askerlikle ili ş kisi bulunmamak DOKTORA SONRASI ARA Ş TIRMA BURSU 318

319 BURS SÜRES İ En fazla 1 yıldır 1 yıl daha uzatma rektörlük tarafından yapılabilir fakat herhangi bir ödeme yapılmaz Süreli olarak atanmı ş ö ğ retim görevlisi veya okutmanların görev süreleri kesinlikle uzatılamaz Burslu ara ş tırmacıların yurtdı ş ında kaldıkları süreler ö ğ renim süresinden sayılır DOKTORA SONRASI ARA Ş TIRMA BURSU 319

320 BA Ş VURUDA İ STEN İ LECEK BELGELER Ara ş tırmacının özgeçmi ş i ve varsa yaptı ğ ı bilimsel çalı ş malar Üniversite Rektörlü ğ ünün teklif yazısı Yurtdı ş ına gönderilecek burslu ara ş tırmacılar ile ilgili takip formu (Ek: I)Ek: I Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu kararı Doktora e ğ itimini tamamladı ğ ını gösteren belge DOKTORA SONRASI ARA Ş TIRMA BURSU 320

321 BA Ş VURUDA İ STEN İ LECEK BELGELER Yabancı dil belgesi Yurtdı ş ındaki bir üniversite veya ara ş tırma merkezinden kesin kabul belgesi Ara ş tırmacının çalı ş tı ğ ı ve kabul aldı ğ ı kurum tarafından uygun bulunan çalı ş ma planı DOKTORA SONRASI ARA Ş TIRMA BURSU 321

322 322 ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR?SÜREÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI Ara ş tırma burslarından faydalanmak için gereken dil puanları nelerdir? YURTDI Ş I ARA Ş TIRMA BURSLARI 60 65 70

323 323 ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR?SÜREÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI Burslardan kimler yararlanabilir? YURTDI Ş I ARA Ş TIRMA BURSLARI 60 65 70 Okutman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçentler

324 324 ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR?SÜREÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI Ne kadar süreyle yararlanılabilir? YURTDI Ş I ARA Ş TIRMA BURSLARI 60 65 70 Okutman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçentler en fazla 3 ay en fazla 1 yıl en fazla 1 yıl

325 325 ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR?SÜREÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI Di ğ er ş artlar nelerdir? YURTDI Ş I ARA Ş TIRMA BURSLARI 60 65 70 Okutman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçentler en fazla 3 ay en fazla 1 yıl Yüksek lisans tez konusunu belirlemi ş olmak. Doktora eğitimine son 4 yıl içinde başlamış olmak. Doktora eğitimini son 5 yıl içinde bitirmiş olmak.

326 ÖDEMELER Burslu ara ş tırmacıların yurtdı ş ı maa ş ları 1416 Sayılı Kanun uyarınca ödenir (Ödeme Tablosu)(Ödeme Tablosu) Burslu ara ş tırmacılar, yurtdı ş ında bulundukları süre içinde yurtiçi maa ş larını almaya devam ederler Gidi ş -dönü ş uçak biletleri ve sa ğ lık sigortası masrafları kar ş ılanır YURTDI Ş I ARA Ş TIRMA BURSLARI 326

327 YURTDI Ş INDAK İ ÜN İ VERS İ TEDEN KABUL BELGES İ ALINIR FAKÜLTE/ENST İ TÜ YKK ÇIKAR REKTÖRLÜK ONAYLAR VE TEKL İ F YAZISI GÖNDER İ R YÖK ONAYLAR 327 SÜREÇ NASIL İŞ LER? REKTÖRLÜK BURS İ YERE AYLIK OLARAK ÖDEME YAPAR BURS M İ KTARI TOPLU OLARAK REKTÖRLÜ Ğ E AKTARILIR

328 YÜKÜMLÜLÜKLER İ zin bitiminde 15 gün içinde görevlerine ba ş lamakla yükümlüdürler 3 aydan fazla yurtdı ş ında kalan burslu ara ş tırmacılar, kaldıkları sürenin 2 (iki) katı kadar mecburi hizmet yüklenirler Ba ş kanlı ğ ımıza yurtdı ş ında yaptıkları çalı ş malarla ilgili özet bir rapor göndermeleri gerekmektedir YURTDI Ş I ARA Ş TIRMA BURSLARI 328

329 YURTDI Ş I E Ğİ T İ M VE ARA Ş TIRMA BURSLARI 329 L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU ARA Ş TIRMA BURSLARI YÜKSEK L İ SANS TEZ DOKTORA TEZ DOKTORA SONRASI MEB BURSU (1416) MEB BURSU (1416)

330 AMAÇ MEB L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 330 Yüksekö ğ retim kurumlarının ö ğ retim elemanı ile Kamu Kurum ve kurulu ş larının uzman personel ihtiyacının kar ş ılanması.

331 KONTENJANLARIN BEL İ RLENMES İ MEB L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 331 Yüksekö ğ retim Kurulu üniversitelerimizden, ö ğ retim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dallarının belirlenmesini ister ve taleplerini alır.

332 KONTENJANLARIN BEL İ RLENMES İ MEB L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 332 Yüksekö ğ retim Kurulunda olu ş turulan komisyon talepleri inceler ve Yürütme Kurulu kararıyla belirlene kontenjanlar ÖSYM tarafından ilan edilir.

333 BA Ş VURU ve YERLE Ş T İ RME MEB L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 333 Adaylar mezuniyetleriyle ilgili alanlar için ÖSYM’ye ba ş vururlar. Yerle ş tirmede ALES puanı esas alınır. ALES puanı en yüksek olan adaylar ba ş vurdukları alana göre yerle ş irler. Ahi Evran Üniversitesi - Türkçe - Matematik Bartın Üniversitesi - Bilgisayar - Co ğ rafya - Fizik Hitit Üniversitesi - Kimya - Zooloji. ALES 85 93 97 83 92 78 86.

334 BA Ş VURU ve YERLE Ş T İ RME MEB L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 334 Her adayın adına ö ğ renim görece ğ i üniversitesi, alanı ve gidece ğ i ülke bellidir. Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilgisi Ö ğ retmenli ğ i Yerle ş ti ğ i Üniversite ve AlanAdayGidebilece ğ i Ülkeler Ahmet TEK İ NABD İ ngiltere

335 D İ L E Ğİ T İ M İ MEB L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 335 Yabancı dil bilgisi yetersiz olan ö ğ rencilere yurtiçinde ve yurtdı ş ında yabancı dil e ğ itimi verilir. 1 senenin sonunda yabancı dil seviyesi yeterli düzeye gelen ö ğ renciler Ba ş kanlı ğ ımızın kabul etti ğ i yurtdı ş ındaki bir yüksekö ğ retim kurumundan kabul belgesi alır.

336 DANI Ş MAN BEL İ RLEME MEB L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 336 Yurtdı ş ında lisansüstü e ğ itime ba ş layan ö ğ renciler E ğ itim Ate ş elikleri aracılı ğ ıyla Milli E ğ itim Bakanlı ğ ına Ö ğ renim Plan Taslaklarını gönderirler. MEB’den Ba ş kanlı ğ ımıza gelen Ö ğ renim Plan Taslakları, incelenmesi ve ö ğ rencilere danı ş man belirlenmesi için ilgili üniversitelere gönderilir. E Ğİ T İ M ATE Ş EL İĞİ ÖPT YURT İ Ç İ NDEK İ ÜN İ VERS İ TELER

337 YÜKÜMLÜLÜK MEB L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M BURSU 337 E ğ itimini bitirip Türkiye’ye dönen ö ğ rencilerin üniversitelerine ataması yapılır. Ö ğ renciler yurtdı ş ında kaldıkları sürenin 2 katı kadar üniversitelerinde mecburi hizmet yüklenirler.

338 338 YURT İ Ç İ NDEK İ ÜN İ VERS İ TELER YLSY KILAVUZU YURT İ Ç İ VE YURTDI Ş INDA D İ L E Ğİ T İ M İ TALEPLER GÖNDER İ L İ R DE Ğ ERLEND İ R İ L İ R VE YAYINLANIR YERLE Ş T İ RMELER YAPILIR YURTDI Ş INDAK İ B İ R ÜN İ VERS İ TEDEN KABUL ALINIR E Ğİ T İ M TAMAMLANIR KADROSUNUN BULUNDU Ğ U ÜN İ VERS İ TEDE GÖREV İ NE BA Ş LAR


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. GENEL AÇIKLAMA "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanunu ve Di ğ er." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları