Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 SATINALMA EĞİTİMİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA HİZMETİÇİ EĞİTİM SUNUMU

2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu İhale Kanunu Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir

3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kapsam: Kanunun 2. maddesinde belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür

4 Tanımlar Madde 4: Mal Hizmet Yapım İstekli Yüklenici İdare
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Tanımlar Madde 4:        Mal Hizmet Yapım İstekli Yüklenici İdare İhale yetkilisi

5 İhalelerde İdarelerce Uyulması Gereken Ana Kurallar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhalelerde İdarelerce Uyulması Gereken Ana Kurallar 1) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Mal alımları ile hizmet alımlarında ise bir bütünü oluşturan mal ve hizmet alımları "aralarındaki doğal bağlantı"yı oluşturmaktadır. 2) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları bölünemez. 3)Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.Asıl ihale usulü açık ihale olup diğer iki ihale usulü belli şartların varlığı halinde uygulanabilir.

6 İhale ilan süreleri açısından önemlidir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Eşik Değerler: Madde 8 Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler tespit edilmiştir. İhale ilan süreleri açısından önemlidir.

7 İhaleye katılımda yeterlik kuralları: Madde 10
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhaleye katılımda yeterlik kuralları: Madde 10 İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak maddede belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir

8 İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan: Madde 13
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan: Madde 13 a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;              1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,   2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce, 3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,         Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

9 En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 1) Yaklaşık maliyeti Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, 2) Yaklaşık maliyeti Türk Lirası ile Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile Türk Lirası ile Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,             3) Yaklaşık maliyeti Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,            En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.            Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

10 İhtiyacın Ortaya Çıkması Teknik Şartname / Proje Hazırlanması
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhale Süreci İhtiyacın Ortaya Çıkması Teknik Şartname / Proje Hazırlanması Yaklaşık Maliyet İhale Usulleri İhale ve Ön Yeterlik Dökümanları İhale Onayının Alınması İhale ilanı İhale Komisyonlarının kurulması İhale ve Ön Yeterlilik Dokümanlarının Görülmesi / Satınalınması Tekliflerin  Sunulması ve Değerlendirilmesi İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

11 İhtiyacın Ortaya Çıkması
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhtiyacın Ortaya Çıkması İhale süreci ihtiyaca bağlı satınalma talebinin ortaya çıkmasıyla başlar.

12 Teknik Şartname / Proje Hazırlanması
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Teknik Şartname / Proje Hazırlanması Teknik şartname ihtiyacın mal, hizmet veya yapım işleri bakımından istenen vasıflarının belirtilmesidir. Rekabeti engellememelidir.

13 Piyasa fiyatı üzerinden tespit edilerek Kamunun zarara uğratılmaması,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Yaklaşık Maliyet Satınalma talebinin gerçekleştirilmesi için mal, hizmet, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımlarının, piyasada cari fiyatlar üzerinden ederinin tespiti Piyasa fiyatı üzerinden tespit edilerek Kamunun zarara uğratılmaması, Aşırı düşük tespit edilerek alımın imkansız hale getirilmemesi

14 İhale ve Ön Yeterlik Dökümanları
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhale ve Ön Yeterlik Dökümanları İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale veya ön yeterlik dokümanında; isteklilere talimatlarını da içeren • idari şartname • sözleşme tasarısı • teknik şartname • İşin niteliğine göre idarece belirlenen standart formlar

15 İdari ve Ön Yeterlik Şartnamesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Ön Yeterlik Şartnamesi İdareler, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya pazarlık usulü ihalelerinden hangisini uygulayacaksa uygulayacağı ihalenin ilgili tip idari şartnamesini esas alarak idari şartnameyi hazırlar.

16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Sözleşme Tasarısı Sözleşme tasarı türleri; Götürü bedel 2. Birim fiyat teklif olmak üzere ikiye ayrılır ve idare tarafından bunlardan biri seçilmek suretiyle sözleşme tasarısı düzenlenir.

17 İhale Onayının Alınması
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhale Onayının Alınması İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen ihale onay belgesi; ihtiyacın saptanması ile teknik şartnamenin, yaklaşık maliyet hesap cetvelinin, idari şartname ve diğer ihale dokümanları hazırlanması sonucuna bağlı olarak ihale ile ilgili bilgileri içerir şekilde ihale yetkilisinin imzası ile alınır. İhale yetkilisi, idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurullarını ifade eder.

18 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale İlanı İhalelere katılacak isteklileri davet niteliğinde olan ilânlarda gerekli bilgilerin edinilmesine olanak sağlamak amacıyla, ihale konusu işi tanımlayacak hususlar ile isteklilerin yeterliğinin tespiti için istenilen belgelere ilişkin bilgiler belirtilir. İlanda sürelerin belirlenmesi hususunda kanun kapsamında belirlenen parasal değer sınırlarını riayet edilir. İdareler,eşik değerlere eşit ve bu değeri aşan ihalelerde ön ilan verilebilir.Ön ilan verilen bu tip işlerde verilecek 40 günlük ilan süresi 24 güne kadar indirilebilir.

19 İhale Komisyonunun Kurulması
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 SATINALMA EĞİTİMİ İhale Komisyonunun Kurulması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhtiyaç konusu hizmet alım işinin ihale onayının alınmasından sonra, ihale yetkilisi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince ihale komisyonunu kurar. Komisyonda en az beş (5) üye olmalıdır. • biri başkan, • en az ikisi ihale konusu işin uzmanı, • biri muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel olmalıdır. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

20 b) Belli istekliler arasında ihale usulü c) Pazarlık usulü
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhale usulleri a) Açık ihale usulü b) Belli istekliler arasında ihale usulü c) Pazarlık usulü

21 Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AÇIK İHALE USULÜ Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

22 BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

23 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği  tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek  ihale sonuçlandırılabilir.

24 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
PAZARLIK USULÜ a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

25 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ,00 TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

26 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
21. madde: b, c ve f ye göre ilan yapılması zorunlu değil, ancak en az üç istekli davet edilecek. Davet edilecek isteklilerin seçiminde idarenin taktir hakkı noktasında KİK zaman içerisinde farklı kararlar vermiştir. - Teklif vermeye davet edilmeyenlerin başvuruda bulunamayacağına dair mevzuatta hüküm bulunmamaktadır (2008/UY.II-4511)

27 Pazarlık usulünde değişiklikler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Pazarlık usulünde değişiklikler b, c ve f de yeterlik belgeleri ile fiyat teklifleri birlikte verilecektir. a, d ve e de fiyatı içermeyen teknik detaylı ilk teklif var. Teklif sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilmeyecek. Bütün bentlerde ilk tekliflerini aşmamak üzere son teklif istenilecektir. a, b ve c de fiyat görüşmesi kaldırılmıştır.

28 Pazarlık Usulünde Değişiklik
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI b, c ve f de malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayacak. 21/f’ye göre yapım işleri ihale edilemez. Açık ihale usulü ile yapılan daha önceki iki ihalenin iptal edilmiş olması nedeniyle de olsa bir yıl süre için pazarlık usulü ile ihaleye çıkılamaz (2008/UH.Z-1763)

29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İLANIN UYGUN OLMAMASI 4734’ün 13 (ilan süre ve kuralları) ve 24. (ilanda bulunması zorunlu hususlar) maddelerine aykırı ilanlar geçersizdir. Zorunlu hususlara yer verilmeyen ilanlar için 25 ve 40 günlük ilan sürelerinde 15 gün; diğerlerinde 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılabilir. 13. maddeye aykırıysa, örneğin 2 gazete yerine tek gazetede yayımlanmışsa düzeltme ilanı yapılamaz.

30 İHALE DOKÜMANI VE ZEYİLNAME
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE DOKÜMANI VE ZEYİLNAME İhale dokümanındaki eksiklik tespit edilmesi halinde zeyilname düzenlenebilir. Zeyilname ihale gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir.

31 Şikayet Başvurusu Üzerine Zeyilname Düzenlenmesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhale tarihine on günden az süre kalan hallerde ihale iptal edilmeyerek, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenecektir Örneğin ihale tarihi ve dokümana yönelik şikayet başvurusu tarihinde yapılmışsa, zeyilname düzenlenerek aynı gün bildirim yapıldığı taktirde yeni ihale tarihi en erken olabilecektir.

32 Düzeltme ilanı yapılabilecek süre geçmişse yeniden ilan yapılmalıdır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Zeyilname ile düzeltilen husus ihale dokümanının ilana yansıyan bir hükmü ise, süresi içinde düzeltme ilanı da yapılmalıdır. Düzeltme ilanı yapılabilecek süre geçmişse yeniden ilan yapılmalıdır. İlana yansımayan örneğin teknik şartnameyi ilgilendiren bir husus ise düzeltme ilanı yapılmaksızın zeyilname ile düzenlenebilir.

33 Zarfın üzerine yazılacak hususlar:
TEKLİF ZARFI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Zarfın üzerine yazılacak hususlar: isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir (kaşe). İdarenin adının yazılması adresi anlaşılır yapıyor, yani adreste karışıklığa meydan vermiyorsa cadde sokak ismi belirtilmediği için değerlendirme dışı bırakılamaz. (2008/UM.Z-1371) Ortak girişimlerde zarfın üzerinin ortaklardan biri tarafından doldurulması ve imzalanmasında sakınca yok. (2006/UH.Z- 270)

34 Teklif Mektubunda Bulunması Zorunlu Hususlar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Teklif Mektubunda Bulunması Zorunlu Hususlar İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması (ortak girişimlerde ortakların tamamı)

35 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Teklif mektubu standart forma uygun olmak zorundadır. Hizmet alım ihalesinde hizmet yerine yapım işine ait teklif mektubu standart formunun verilmiş olması esasa etkili aykırılık değil (2008/UH.II-4541) Açık ihale yerine pazarlık usulü ihaleye ilişkin standart form verilmesi esasa etkili aykırılık değil (2007/UH.Z- 1211)

36 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale götürü bedel olduğu halde isteklinin teklif mektubu ekinde birim fiyat cetvelleri koyması ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına engel değil (2008/UH.Z- 1337) İhale götürü bedel olduğu halde, istekli birim fiyat teklif mektubu sunması halinde ihale dışı bırakılmalı (2009/UY.I- 1234)

37 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 SATINALMA EĞİTİMİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Birim fiyat teklif cetveline fiyatlar yazılmış olsa ancak teklif mektubunda yazılı değilse ihale dışı bırakılmalı Birim fiyat teklif cetvelinin imzasız olması KİK tarafından ihale dışı bırakılma sebebi olarak kabul edilmektedir. Teklif cetvelin sayısı birden fazla ise, ilk sayfa imzalanmadan son sayfanın imzalanmış olması halinde de ihale dışı bırakılmalı. (2007/UY.Z-2977)

38 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Tekliflerde para biriminin yazılmaması noktasında, idari şartnamelerdeki “Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi” kısmındaki düzenleme önem arz etmektedir. İhalenin yabancı isteklilere açık olmasına göre birden fazla para birimi yazılmışsa ve teklif mektubunda para birimi belirtilmemişse ihale dışı bırakılmalı, tek bir para birimi belirtilmişse teklifin o para biriminde verildiği kabul edilmeli. (2007/UH.Z-4041)

39 TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi; isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Bu süre bir defada uzatılabileceği gibi teklif geçerlilik süresini aşmayacak şekilde birden fazla da yapılabilir. Bu sürede dolduğunda ihale iptal edilmelidir.

40 Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmaz.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GEÇİCİ TEMİNAT Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmaz. Geçici teminatlar döviz olarak verilemez. Teminatlar değiştirilebilir mi? Geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihi teklif geçerlik süresinin bitim tarihine 30 gün eklenerek bulunur

41 Süresiz teminat mektupları kabul edilebilir mi?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İsteklinin teklif geçerlilik süresini idari şartnamedeki süreden daha fazla belirlemiş olması, sunacağı geçici teminat mektubunun geçerli olacağı süreyi uzatmaz. Örneğin idari şartnamede teklif geçerlik süresi 90 gün olarak belirtildiği halde istekli 100 gün belirtmişse, teminat mektubunun 120 gün süreli olması yeterli olacaktır. Süresiz teminat mektupları kabul edilebilir mi?

42 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Standart formlara uygun olmayan teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir. (Faks ) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

43 İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 SATINALMA EĞİTİMİ İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİNCİ AŞAMA (AÇIK OTURUM) Teklif zarflarının incelenmesi 30’uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarfların açılması içerik yönünden incelenmesi Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ihale dokümanında istenen belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur.

44 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
3. İsteklilerin teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır. (Pazarlık usulünde son tekliften sonra açıklanır) 4. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağını almak isteyenlere ihale komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından onaylanmış suretleri verilecektir.

45 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Belgenin eksik olduğu ilk oturumda fark edilmemişse, KİK 2007/UH.Z-2673 sayılı Kararında, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının “iş deneyim belgeleri” sütununun “var” şeklinde doldurulmasının, başvuru sahibinin geçersiz olan teklifinin değerlendirmeye alınmasını gerektirmeyeceği açıktır, yorumunu yapmıştır.

46 İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 SATINALMA EĞİTİMİ İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İKİNCİ AŞAMA (TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ) Belgeleri eksik olanların ihale dışı bırakılması İsteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteme Bilgi tamamlatılması (belge tamamlatılamaz) - En az iki iş günü süre verilir - Bilgileri tamamlamayanların geçici teminatları gelir kaydedilir Yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanlarına uygunluğun incelenmesi Aritmetik hata kontrolü ve aritmetik hata olanların ihale dışı bırakılması

47 ÜÇÜNCÜ AŞAMA (AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜÇÜNCÜ AŞAMA (AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI) Aşırı düşük teklifler reddedilmeden önce açıklama istenmelidir.

48 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Yuvarlamalardan kaynaklanan farklılıklar nedeniyle teklifin aşırı düşük kabul edilmesi hakkaniyete aykırıdır (2008/UH.Z-1333) Bir yıldaki toplam yılbaşı, milli ve dini bayram günleri şartnamede fazla yazılmışsa istekliyle teklifinden farklı sözleşme yapılamaz (2008/UH.Z-1335) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 48

49 İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Tespiti Sadece fiyat esasına göre Fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınacağı ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

50 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
En düşük fiyatın en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ve birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ihalelerde; Yapım işlerinde iş deneyim belgelerinin tutarları değerlendirilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Hizmet alımlarında iş deneyim belgelerinin tutarları, İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir. Mal alımlarında, fiyat dışı unsurlar idarece belirlenecek ve idari şartnamede gösterilecektir.

51 İHALE KARARININ ONAYLANMASI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE KARARININ ONAYLANMASI İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (İki günlük gecikmeyi KİK iptal sebebi olarak görmemiştir. 2007/UY.Z-2011) Onaya çıkarılan en avantajlı teklifle ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin ikisinin de yasaklılık teyidi yapılacak. Sözleşme imzalanmadan önce ihaleyi alan isteklinin tekrar yasaklılık teyidi yapılacaktır. İhale yetkilisi ihale komisyonunun kararını değiştirerek onaylayamaz.(2007/UM.Z-1999)

52 Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde bütün isteklilere bildirilir. Bildirim yapılırken, teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

53 Yükleniciye 10 gün içinde sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Yükleniciye 10 gün içinde sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Tüm yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları en geç 15 gün içinde Kuruma bildirilecek.

54 SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilir ve altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ancak yasaklama kararı verilmez

55 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İkinci en iyi teklif sahibiyle sözleşme imzalanabilir. O da imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

56 SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İdare, sözleşmeyi imzalamazsa, istekli 10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri (disiplin cezası) uygulanır. İdare tarafından sürelere uyulmazsa istekli vazgeçmediği müddetçe sözleşme imzalanabilir.

57 İhalelere Yönelik Başvurular
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İhalelere Yönelik Başvurular Şikayet başvuru süresi onbeş günden, 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş güne, diğer usullerde ise on güne düşürülmüştür.

58 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Sürenin başlangıcı İlanda yer alan hususlarda ilk ilan tarihinden İhale dokümanına yönelik şikayetlerde ilana yansıyan ve yansımayan olarak ikili ayırım: İlana yansımayan hükümlerinde (örneğin teknik şartname) dokümanın satın alındığı tarih İlk ilan tarihi olarak Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarih esas alınmalıdır.

59 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İlan ve ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir. Her halükarda dokümanı ihale tarihinden en az üç iş günü öncesi almış olması gerekmektedir. İhale kararına karşı yapılacak şikayet başvurularında sürenin başlangıcı ise, ihale kararının isteklilere tebliğ tarihidir. Teklifleri değerlendirmeye alınmayanların açıklama talebinde bulunmaları halinde sürenin başlangıcının açıklamanın bildirim tarihi, diğerlerinde ihale kararının bildirim tarihi olacağı şeklindeki ayrım da ortadan kalkmıştır.

60 Şikayet Başvurusu Üzerine İdarenin Yapacağı İşlemler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Şikayet Başvurusu Üzerine İdarenin Yapacağı İşlemler İdare 10 gün içinde karar alır ve 3 gün içinde bildirir Ayrıca ilan ve dokümana yönelik şikayetlerin ihale tarihinden önce karara bağlanması gerekir Örneğin şikayet başvurusu ihale tarihinden 15 gün önce yapılmışsa 10 gün içinde; 5 gün önce yapılmışsa ihale tarihinden önce karar alınması gerekmektedir. İdare şikayet başvurusunu ihale tarihinden önce karara bağlayacak olmakla birlikte, bildirim karar tarihinden itibaren üç gün içinde yapılacağından, dokümana itiraz eden istekli olabileceklerin ihale tarihinde kendilerine henüz bildirim yapılmamışsa, bir hak kaybına uğramamak için ihaleye teklif vermeleri gerekmektedir.

61 1- Alınan kararın son bildirim tarihinden itibaren on gün beklenir
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Şikayet başvurusunda bulunulması halinde sözleşme imzalanabilmesi için; 1- Alınan kararın son bildirim tarihinden itibaren on gün beklenir 2- İtirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılır 3- İtirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmesi beklenir İvedilik ve kamu yararı kaldırılmıştır

62 Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu İdare kararının bildirim tarihinden itibaren on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilecektir. Şikayet başvurularının aksine itirazen şikayet başvurusunda tek bir süre belirlenmiştir. İhalenin iptal kararlarına karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında süre beş gündür. Sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan iptal kararları itirazen şikayete konu edilebilecektir.

63 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İptal kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulur. Şikayet başvurusu üzerine alınan karar hakkında da doğrudan Kuruma başvuruda bulunulur. (Yönetmelik md.14) Kurum’un karar verme süresi olan kırkbeş gün, genel olarak yirmi güne; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile ihalenin iptal işlemine karşı yapılacak başvurularda on İŞ gününe indirilmiştir.

64 Kurumun inceleme yetkisi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kurumun inceleme yetkisi 1- Başvuru sahibinin iddiaları İddia edilenler dışındaki hususlarda re’sen inceleme yetkisi kaldırılmıştır 2- İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar 3- İtiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. Benzer işten dolayı bir firmanın değerlendirme dışı bırakılması halinde, Kurum diğer firmaların iş deneyim belgelerini de eşit muamele ilkesi çerçevesinde inceleyebilecek.

65 İddiaların incelenmesi kaldırıldı.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İtirazen şikayetten feragat edilmesi halinde de Kurum inceleyebilecek. Feragat edilmesi halinde de incelemenin yapılacak olması, isteklilerin menfaat temin etmelerinin önüne geçmek içindir. İddiaların incelenmesi kaldırıldı.

66 Elektronik posta (aynı gün teyit zorunlu.)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bildirimler İmza karşılığı elden İadeli taahhütlü mektupla (Postaya verilmesini takip eden 7. gün). Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde fiili tarih esas alınır. Elektronik posta (aynı gün teyit zorunlu.) Faksla (aynı gün teyit zorunlu) Elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde teyit aranmaz. (Teşvik var.)

67 E-posta veya faksla yapılan bildirimler ayrıca belgelenir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. E-posta veya faksla yapılan bildirimler ayrıca belgelenir. E-posta kullanılırken idarenin resmi e-posta adresi kullanılmalıdır.

68 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 SATINALMA EĞİTİMİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İstekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılmaz. Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler faksla bildirilebilir.

69 Doğrudan temin nedir hangi ihtiyaçlar karşılanabilir
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin on beş milyar {38,14 TL (otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası)}* diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını {12,70 TL (onikibinyediyüzdokuz Türk Lirasını)}* aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. *Parantez içindekiler güncel parasal limitler olup dönemini kapsamaktadır. e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. f) Özelliğinden dolayı ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç,aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hasaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı kanunun 22.ve 36.maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınayii mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları. i) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım maliyeti alımı, mahalli seçimlerde ise il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

70 Doğrudan temin uygulamasında onay belgesi alınması gerekli midir?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Doğrudan temin uygulamasında onay belgesi alınması gerekli midir? Doğrudan temin uygulamasında da ihale yetkilisinden mutlaka bir onay belgesi alınması gerekmektedir. Bu husus tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde de zorunlu tutulmuştur.

71 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan temin uygulamasında yaklaşık maliyet hazırlanması gerekli midir? Kanunun 22 nci maddesinde, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleşeceği belirtilmektedir. Maddede geçen “piyasa fiyat araştırması” tabirinin, Kanunun 9 uncu maddesinde yaklaşık maliyetin hazırlanmasıyla ilgili olarak zikredilen “her türlü fiyat araştırması” tabiriyle eş anlamlı bir çalışmayı ifade ettiği anlaşılmakta; böylece doğrudan teminde, alım yapacak kişiler dışında fiyat araştırması yapacak başka bir komisyon teşekkülüne gerek olmadığı gibi, alım yapacak kişilerce yapılacak piyasa fiyat araştırması dışında başka bir fiyat araştırmasına da gerek bulunmadığı görülmektedir.

72 Doğrudan temin uygulamasında şartname ve/veya sözleşme düzenlenmesi gerekli midir?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Doğrudan temin uygulamasında şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin takdirinde bir husus olmakla birlikte özellikle süreli alımlarda, bir başka ifadeyle işin gerçekleştirilmesinin belli bir süreye bağlı olduğu mal, hizmet veya yapım işlerinde sözleşme düzenlenmesinin gerekli olduğu kanaatini taşımaktayız. Bu husus Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm (XIX/A) bendinde de; “Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.”

73 Doğrudan teminde ilan yapılabilir mi?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Doğrudan teminde ilan yapılabilir mi? 22 nci maddenin ilk fıkrasında ihtiyaçların doğrudan temin yöntemiyle karşılanması sürecinde ilân yapılması ve teminat alınması zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmektedir. İlan ve teminat konusunda getirilen hüküm bir ihtiyarilik ifade ettiğinden bu yöntemin uygulandığı hallerde de idare isterse ilan yapabilecektir.

74 Doğrudan teminde teminat alınabilir mi?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Doğrudan teminde teminat alınabilir mi? Teminat alınıp alınmaması hususu da tümüyle idarenin takdirine bağlıdır. İdare hiç teminat almayabileceği gibi, geçici ve kesin teminatı birlikte veya sadece geçici veya sadece kesin teminat da alabilecektir. Ancak işin ifasının belli bir süreye ihtiyaç gösterdiği ve bu nedenle de tarafların hak ve yükümlülüklerini bir sözleşme kapsamında hüküm altına aldıkları durumlarda, idarenin, yüklenicinin sözleşmeye uygun davranmasını sağlamak ve sözleşme hükümlerini belli ölçüde güvence altına almak amacıyla teminat almasında yarar vardır.

75 Doğrudan temin yönteminde yeterlik değerlendirmesi yapılacak mıdır?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Doğrudan temin yönteminde yeterlik değerlendirmesi yapılacak mıdır? Maddenin son fıkrasında açıkça ifade edildiği gibi doğrudan temin yönteminin kullanıldığı durumlarda Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak idare isterse bu yöntemle karşılanacak ihtiyacın özelliğinin elverdiği durumlarda kendi belirleyeceği yeterlik kriterlerini uygulama imkanı da bulunmaktadır.

76 Doğrudan teminde ihale komisyonu kurulması gerekli midir?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Doğrudan teminde ihale komisyonu kurulması gerekli midir? Maddenin son fıkrasında doğrudan temin yönteminin kullanıldığı durumlarda ihale komisyonu kurulmasının zorunlu olmadığı ifade edilmekte, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişilerce piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyacın temin edilebileceği belirtilmektedir.

77 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan temin uygulamasında piyasa fiyat araştırması yapacak kişilerin görevlendirilme şekil ve yöntemi nasıl olmalıdır? 22 nci maddenin son fıkrasında;“Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.”

78 Piyasa fiyat araştırmasında hangi yöntem ve esaslara uyulmalıdır?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Konuya ilişkin olarak 22 nci maddenin son fıkrasında, maddenin farklı durumları düzenleyen bütün bentleri için geçerli olmak üzere; “....ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir” Diğer yandan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (f) bendinde; “Piyasa fiyat araştırması tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı, ifade eder.” Şeklinde bir tanım yapılarak, tutanağın mahiyetine açıklık getirilmiştir.

79 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan temin uygulamasında Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihaleye katılamayacaklarla ilgili yasak hükümleri gözetilecek midir? Gerekmemektedir. Zira 11 inci madde ihaleye katılamayacakları düzenlemektedir. Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığı gibi, bu yöntemin uygulandığı kimi ihtiyaçların karşılanmasında (22/a,b,c,e benlerinde olduğu gibi) satıcı idareye karşı daha güçlü durumdadır ve idarenin satıcının durumunu krıtize etme imkanı bulunmamaktadır. Diğer yandan 22 nci maddenin son fıkrasında bu yöntemin uygulandığı durumlarda Kanunun 10 uncu maddesindeki yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmadığı hususu hüküm altına alınmıştır.

80 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan temin uygulamasında kendisinden alım yapılacak kişinin yasaklı olup olmadığına ilişkin teyit aranacak mıdır? Doğrudan temin uygulamasında Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihaleye katılamayacaklara ilişkin hükmün gözetilmesi zorunlu olmadığından kendisinden alım yapılacak kişinin yasaklı olup olmadığının teyidine ilişkin bir işleme de gerek bulunmamaktadır. tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün (XV-B) bendinde “4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.” denilmektedir.

81 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan temin uygulamasında sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanunda öngörülen sözleşmede bulunması zorunlu hususlara uyulacak mıdır? İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

82 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi hali nedir ve nasıl kanıtlanmalıdır? Konuya ilişkin olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün (XIX-B) bendinde aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır : “B. İhtiyacın Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK026.0/M-H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır.” 

83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan teminle yapılan alımlar dolayısıyla Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusu yapılabilecek midir? Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan teminle gerçekleştirdiği alımlar da Kanunun 53 ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda iddiaların incelenmesi şeklinde Kamu İhale Kurumunca inceleme konusu yapılabilecektir.

84 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Sözleşme yapılan hallerde yükleniciden Kamu İhale Kurumu payı tahsil edilecek midir? 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) no’lu alt bendinde;“Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli 254,31 Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi” Kurum gelirlerinden sayılmıştır. Söz konusu bent hükmünde açıkça “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden...” Kurum payı tahsil edileceği belirtildiğinden, bir ihalenin söz konusu olmadığı doğrudan teminde, yapılacak sözleşmelerden Kurum payı tahsil edilmesine gerek bulunmadığı kanaatini taşımaktayız.

85 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan teminle alım sürecindeki iş ve işlemlerin damga vergisi uygulaması karşısındaki durumu nedir? Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 22/d bendi hükmüne göre yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurulması zorunlu bulunmamakla birlikte madde kapsamında yapılan alımların bedellerinin ödenebilmesi için ihale yetkilisinin onayı ve oluru alınıyorsa söz konusu onay veya olurun, veya yapılan alımların bedellerinin ödenebilmesi için harcama belgelerinin (fatura, gider pusulası) her hangi bir yerine yetkililerce “sarfı uygundur” veya “rayice uygundur” şeklinde ya da benzeri bir şerh konulduğu takdirde bu şerhlerin ihale kararı olarak 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince binde 4,95 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.” şeklinde değerlendirilmiştir.

86 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan temin uygulamasında kendisinden alım yapılan kişiler hakkında yasaklama kararı verilmesi mümkün müdür? Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda sayılı Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 40 ıncı maddelerinin uygulanması zorunlu olmadığından, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.”

87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER... Vural KARAKILIÇ İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları