Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTENİN GENEL YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTENİN GENEL YAPISI"— Sunum transkripti:

1 2012-2013 ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORYANTASYON ÇALIŞMASI

2 ÜNİVERSİTENİN GENEL YAPISI

3 Üniversitemiz ile İlgili Genel Bilgiler
Kuruluş Tarihi: 17 Mart 2006 Rektörümüz:Prof. Dr. Mustafa SAATCI Dekanımız: Prof. Dr. Mustafa ODABAŞOĞLU Web adresi: mehmetakif.edu.tr

4 Üniversite Birimlerinin Dağılımı
Üniversitemizde, Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere 5 Fakülte bulunmaktadır. Bu fakültelerden ; -Eğitim Fakültesine bağlı 7 Bölüm / 12 Anabilim Dalı -Fen ve Edebiyat Fakültesinde 14 Bölüm/ 54 Anabilim Dalı -Veteriner Fakültesinde 5 Bölüm / 18 Anabilim Dalı bulunmaktadır.

5 Üniversitemizde; 4 Enstitü, Lisans düzeyinde eğitim veren 3 yüksekokul 7 Meslek Yüksekokulu 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi 8 koordinatörlük, Rektörlüğe bağlı 6 birim bulunmaktadır.

6 Toplam öğrenci sayısı: 14.491 öğrencisi ve
Toplam akademik personel sayısı: 459 Toplam idari personel sayısı: 309

7 EĞİTİM FAKÜLTESİ

8 Eğitim Bilimleri Bölümü (EBB)
Prof. Dr. Yasemin AKMAN KARABEYOĞLU Bölüm Başkanı

9 RPD Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Yasemin AKMAN KARABEYOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Hülya ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Zeynep KARATAŞ Öğr. Gör. Dr. Özlem TAGAY Arş. Gör. Serap ÖZDEMİR Arş. Gör. Fatma İŞLEYEN

10 Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği
Ayrıntılı bilgi için: Akademik Yıl: Her biri 14’er haftalık dönemlerden oluşan Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşmaktadır. Yaz Okulu uygulaması da mevcuttur.

11 Kayıt Yenileme Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır.

12 Kayıt Yenileme Öğrenciler, ders kayıt işlemlerinin tümünden sorumlu olup, döneminde alması gereken derslerini akademik danışmanı ile birlikte belirler. Birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler, güz yarıyılı sonu başarısına ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)’na bakılmadan bahar yarıyılına devam edebilir.

13 Kayıt Yenileme Mazeretleri nedeniyle süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, mazeretine ilişkin başvurularını, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk haftası içerisinde ilgili birimine yaparlar. Birimin yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları, ekle-sil haftasında tamamlanır. Ekle-sil haftası her yarıyılın ikinci haftasıdır

14 Kayıt Yenileme Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında bir yarıyılda devam koşulu yerine getirilmiş olan ve/veya not yükseltmek amacıyla yeniden alınan dersler dışında bir öğrenci, haftalık ders programına uygun olarak en çok 30 kredilik ders alabilir. Kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamaz ve geçen süre eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

15 Kayıt Yenileme İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir ay ek süre tanınır. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretlerini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin Üniversiteden kaydı silinir.

16 Dersler Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle alacağı dersleri belirler. Seçilen dersler danışman tarafından onaylanır.

17 Dersler Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında, önceki yarıyıllardan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve o yarıyıla kadar ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olan öğrenciler, öngörülen kredi aralığında akademik danışmanın önerisi ile üçüncü yarıyıldan itibaren bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

18 Dersler Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü; ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeni bulunması halinde, AGNO’su 2.00’den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde, akademik danışmanların önerisi ve ilgili bölüm başkanının onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

19 Dersler Normal programlardan geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler ile not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri, akademik danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile bulundukları yarıyılda toplam 30 krediyi aşmayacak şekilde arttırılabilir.

20 DERSLER Ders alma-bırakma günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

21 Derslere Devam Öğrencilerin; kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların veya uygulamadan oluşan derslerin en az %80’ine devamları zorunludur. Devam koşulu yerine getirilmiş derslerin tekrarı durumunda, derse devam koşulu aranmaz. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz. .

22 Sınavlar Derslerin her birinden en az bir ara sınav yapılır. Bir günde her bir sınıf için en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

23 Sınavlar Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı sınavlardan en az on beş gün önce, ilgili birim tarafından duyurulur.

24 Sınavlar Ara sınavına girilmeyen dersin notu FF’dir. Devam yükümlülüğü yerine getirilmeyen veya uygulamadan başarısız olunan dersin notu FE’dir. FE notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanlarınca verilen nottur.

25 Sınavlar Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek üzere yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerin yarıyıl sonu sınavları yapılır;

26 Mazeret Sınavı Birim yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrencilerin; (a) Arasınav mazeret sınavları; yarıyıl içinde birim yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. (b) Yarıyıl/ yıl sonu mazeret sınavları; akademik takvimde belirlenen yarıyıl/yıl sonu mazeret sınavları haftasında yapılır.

27 Tek ders sınavı Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler.

28 Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavları değerlendirmede; ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu veya yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yarıyıl sonu veya yıliçi/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır.

29 Bağıl Değerlendirme Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları
(Laboratuar, ödev vs.) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen sistemdir.

30 Bağıl Değerlendirme Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 70 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz. Öğrencinin o dersteki başarı notuna göre katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

31 Bağıl Değerlendirme Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL):İstatistik değerlendirmeye katılan notların ham puan cinsinden alt limitini tanımlar. Bu limit aşırı düşük notlar alan öğrencilerin istatistik değerlendirme üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır.

32 Bağıl Değerlendirme Ham başarı notu alt limiti (HBAL); kesin kalma-koşullu geçme sınırı (EE-ED) için belirlenmiş olan ham başarı notu cinsinden alt limitidir. Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL); yarıyıl içi etkinlik not

33 Sınavların Değerlendirilmesi
AGNO’su en az 2.00 olan öğrencinin herhangi bir dersi (ED), (EE), (FE), (FF), (DZ) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır.

34 Sınavların Değerlendirilmesi
AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler; öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden (ED), (EE), (FE), (FF), (DZ) ve (K) olan derslerini almak zorundadır. Öğrenciler (DC), (DD) notu aldığı dersleri danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile tekrar alabilir.

35 Sınavların değerlendirilmesi
AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.

36 Ders Tekrarı İle İlgili Esaslar
Bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler ile bir dersten (ED), (EE), (FE), (FF), (K) ve (DZ) notu alan öğrenciler bu derse, tekrar verildiği ilk yarıyılda öncelikle kaydolmak zorundadırlar.

37 Ders Tekrarı İle İlgili Esaslar
Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili birimin kurullarınca belirlenir.

38 Ders Tekrarı İle İlgili Esaslar
Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Tekrarlanan ve devam zorunluluğu olan derslerle, üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenci bu derslerden birini almayabilir.

39 Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Düzeltilmesi
Sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon bilgi sistemine giriş işleminden sonra öğrenciler; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarının akademik takvimde belirlenen son not girişi tarihinden itibaren yedi gün içinde, maddi hata gerekçesiyle birimine yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan inceleme sonucunda maddi hata belirlenirse, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır ve karar öğrenci işlerine bildirilir.

40 Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Düzeltilmesi
Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları; her yıl akademik takvimde belirtilen, sınav notlarının son giriş tarihi bitiminde ilan edilir.

41 Değerlendirme A+ AA 4.00 90-100 Pekiyi A BA 3.50 85-89 İyi
Tek Çift 4’lük Katsayı 100’lük Puan Derecelendirme A AA Pekiyi A BA İyi B BB İyi B CB Orta C CC Orta C DC Koşullu Başarılı D DD Koşullu Başarılı D ED Başarısız E EE Başarısız E FE DZ Devamsız

42 Değerlendirme 2) Koşullu başarılı notlar: DC ve DD notlarıdır.
1) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB, CC geçer notlardır ve bunlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Kredisiz dersleri ve staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere (G) geçer notu verilir. 2) Koşullu başarılı notlar: DC ve DD notlarıdır. 3) Başarısız notlar: K, ED, EE, FE ve FF notlarıdır. Kredisiz derslerde ve staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere (K) geçmez notu verilir. 4) (DZ) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür. 5) Ö (Mazeretli): Mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciye verilen işarettir.

43 8) ED, EE, FE notları FF’ye dönüşür. FF, 0-59 aralığındaki nottur.
6) M (Muaf): Daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir. Diğer yükseköğretim kurumlarından daha önce alınıp başarılan dersler arasından 100 üzerinden 70 ve 70’e karşılık gelen ders notunun altında kalan notlar CC olarak işlem görür. 7) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran ve kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) verilir ve ilgili öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 8) ED, EE, FE notları FF’ye dönüşür. FF, 0-59 aralığındaki nottur.

44 Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)
AGNO; öğrencinin biriminde öğrenimine başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin başarı notunun kredisi ile çarpılarak, hepsinin toplanmasından elde edilen sayının kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO; öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki genel ağırlıklı not ortalamasının yerine geçer.

45 Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)
AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları zorunludur. Tekrar alınan derste, önceki sınavlardan alınan notlar geçersiz olup son not geçerlidir. AGNO değerlendirilirken sınava girilmeyen ders FF sayılır.

46 İzin İşlemleri Öğrencilere; ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

47 İzin İşlemleri Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu, yarıyılın ilk haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verebilir.

48 Onur Belgesi Tüm dersleri başarıyla bitiren ve disiplin cezası almayan bir öğrenciye; bitirme notu arasında ise onur belgesi, arasında ise yüksek onur belgesi verilir.

49 Burs ve Çalışma Olanakları
  Üniversitemizde; ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize, yapılan çalışmalarla çeşitli yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşları, özel şahıs ve işletmelerden karşılıksız burs sağlanmakta, ayrıca ihtiyacı olan öğrencilerimize Üniversitemiz tarafından karşılıksız beslenme yardımı da yapılmaktadır.    

50 Burs ve Çalışma Olanakları
 Öğrencilere gelir sağlamak üzere, üniversite içerisinde sürekli eleman çalıştırmanın zorunlu olmadığı birimlerde (yemekhane, bilgi işlem, kütüphane vb.), kısmi zamanlı olmak üzere öğrenciler görevlendirilmektedir. Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerimizin seçimleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenen kurullarca, Eğitim-Öğretim yılı başında gerçekleşmektedir.

51 Kütüphane Kütüphane web sayfası, elektronik veri tabanları, elektronik kaynaklar, elektronik dergiler, kütüphaneler arası belge sağlama ve ödünç verme, CD-ROM ve bilgi tarama, video etkinlikleri ile kullanıcılarına çağdaş hizmetler sunmaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin:

52 Beslenme Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemeği hizmeti, mevsime göre gerekli kalori ihtiyacı hesaplanarak verilmektedir. Burdur Merkez Mutfağı dışında ilçelerdeki birimlere öğle yemeği değişik firmalar yardımıyla sunulmaktadır. Ayrıca; öğrencilerimizin beslenme gereksinmelerine seçenek oluşturmak ve boş zamanlarında gidebilecekleri mekânlar yaratmak amacıyla Fakülte ve Yüksekokullarda Kantin ve Kafeteryalar hizmet vermektedir.

53 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla, fiziksel alanlar yaratmak (Sağlık Merkezleri, Kantinler, Sinema ve Tiyatro Salonları ve Spor Salonları vb.) ve işletmekle görevlendirilmiştir. Yürütülen başlıca hizmetler: Sağlık Hizmetleri ( Bir Hemşire/Revir) Beslenme Hizmetleri Sosyal Hizmetler Kültürel Hizmetler Spor Hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri (Bir Psikolog/Oditoryum 2. kat Tel: / 1218) Beslenme ve Diyet Danışma Hizmetleri

54 Barınma   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenciler; eğitimlerine başladıkları andan itibaren kendi isteklerine uygun birçok seçeneği içinde bulunduran barınma olanaklarına sahiptirler.      Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Yurtkur) bağlı, biri merkez kampuste olmak üzere, binyüz kişilik kız ve altıyüz kişilik erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır.      Bunun dışında ilimizde ve ilçelerimizde bulunan ve yurt özelliği gösteren otel ve pansiyonlar da alternatif olarak birçok öğrencimizin barınma ihtiyacını karşılamaktadır.   

55 Spor tesislerimiz   Üniversitemizde açık ve kapalı spor tesisleri öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Spor  tesislerimizde biri çim olmak üzere iki futbol sahası, 1 tenis kortu, açık ve kapalı olmak üzere iki basketbol sahası, tartan zeminli atletizm pisti, step, aerobik, jimnastik ve aletli jimnastik yapılabilecek kondisyon merkezi ve bir kapalı spor salonu öğrencilere hizmet vermektedir.

56 Spor dalları Atletizm(Bayan+Erkek) Badminton(Bayan+Erkek)
Basketbol (Bayan+Erkek) Futbol (Erkek) Hentbol (Bayan+Erkek) Judo(Bayan+Erkek) Kros(Bayan+Erkek) Güreş(Bayan+Erkek) Masa Tenisi(Bayan+Erkek) TaekWando(Erkek) Voleybol(Bayan+Erkek)

57 Öğrenci Konseyi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, Üniversitemiz yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla öğrenci konseyi oluşturulmaktadır.

58 Öğrenci Temsilciliği Adaylarında Aranacak Nitelikler
a) İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitünün kayıtlı öğrencisi olması, b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, c) Kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması, ç) Seçimin yapıldığı yılda kayıt dondurmamış olması.

59 Öğrenci Kulüp ya da Toplulukları
Atatürkçü Düşünce Topluluğu Basın Yayın Topluluğu Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilişim Topluluğu Biyoanatolia Topluluğu Çevre Topluluğu Dağcılık Topluluğu Dans Topluluğu Doğa Yürüyüşü ve Gezi Topluluğu Dış Ticaret Topluluğu

60 Edebiyat Topluluğu Erasmus Topluluğu Halk Bilimi ve Spor Topluluğu Havacılık Topluluğu Müzik Topluluğu Fotoğrafçılık Topluluğu Gıda Topluluğu Görsel Sanatlar Topluluğu Halk Oyunları Topluluğu İlkyardım Topluluğu

61 Kuş Gözlem Topluluğu Kültür ve Sanat Topluluğu Limnoloji Topluluğu MAKÜ Sağlık Topluluğu Matematik Topluluğu Motor Sporları Topluluğu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Topluluğu Raket Sporları Topluluğu Satranç Topluluğu Sinema ve Anime Topluluğu

62 Spor ve Medya Topluluğu
Teknoloji Topluluğu Tekstil Topluluğu Tiyatro Topluluğu Türk Kuşu Topluluğu Türk Kültürünü Koruma ve Yaşatma Topluluğu Türk Sanat Müziği Topluluğu Türkçe Topluluğu Sinevizyon Topluluğu Şiir Topluluğu

63 Bilgisayar olanakları
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi İşlem Ağı, ULAKBİM aracılığı ile dünya bilgi erişim sistemine bağlıdır.

64 Bilgisayar olanakları
Öğrencilere, öğrenim süreleri boyunca elektronik posta hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla kişisel e-posta adresi verilmektedir.

65 Danışman iletişim bilgileri
e-posta: Tel: Danışmanlık gün/saati:


"ÜNİVERSİTENİN GENEL YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları