Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü

2 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 SUNU KONULARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ SATIŞ MEVZUATI SATIŞLARIN DURUMU TAHSİSLİ SATIŞLAR 2010 TAHSİS GERÇEKLEŞMELERİ 2011 TAHSİS UYGULAMALARI TAHSİS BEDEL TESPİTİ

3 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Asli orman ürünlerinin tahsisli satışlarına ait esasları belirlemek, bunlara ait şartname ve protokolleri hazırlamak ve iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, Aylık satış ve stok hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, Tel direği, maden direği, kağıtlık odun, lif-yonga odunu gibi ürünlerin tahsis fiyatlarını belirlemek ve tekliflerde bulunmak, Orman ürünlerinin tahsisi satışları hakkında esaslara dair kararnameye ve ilgili tebliğe göre merkezce yapılacak tahsisleri tespit etmek,

4 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tahsisli satış yapılan kuruluşlarla (TEDAŞ, TELEKOM, TTK, TKİ, ÖZEL LİF YONGA VE KAĞIT vb.) ilgili tahsisleri şartname ve protokoller gereğince zamanında karşılamak satış ve teslimatın süresinde yapılmasını takip etmek, Tahsisli satışlarla ilgili peşinat, vade, vade faizi oranlarını belirlemek, Açık artırmalı satışlarla ilgili şartname tanzimi ve şartnameden doğan her türlü ihtilafı çözmek, Müsadereli orman emvali satışları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, Açık artırmalı ve tahsisli satışlarda peşinat, vade ve vade faizi oranlarını tespit etmek, Tahsisli dikili ağaç satışı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

5 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Kalite Politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca hazırlanan, kalite yönetim sisteminde diğer işleri yürütmek, Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara katılmak, Pazarlama Şube Müdürlüğü personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak, Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında Pazarlama Şube Müdürlüğü’nün her kademesinin desteğini sağlamak, Kurumun kalite hedeflerine ulaşması için stratejiler önermek,

6 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Pazarlama Şube Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak, Pazarlama Şube Müdürlüğü’ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak, Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak. 

7 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 MEVZUAT Orman Kanununun 30. Maddesi Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar Devlet Orman İşletmesi Döner Sermayesi Yönetmeliğinin ilgili maddeleri Orman Emvalinin Standardizasyonu ve Satış Esasları ile İlgili 279 Sayılı Tebliğ

8 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 ORMAN KANUNUNUN 30. MADDESİ Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir.

9 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tahsis fiyatı : Muhammen satış bedeli üzerinden açık artırmalı satışa çıkartılan her türlü orman ürününün cins, nev’i, sınıf ve boyut itibariyle son satışlarının ortalamasına göre Orman Bölge Müdürlüğü’nce tespit edilen fiyat ile özelliği sebebiyle açık artırmaya çıkarılmayan ürünler ile baltalık ormanlardan üretilen her türlü ürün için piyasa şartlarına göre Orman Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen fiyatı,

10 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Ürün : Devlet ormanlarında dikili halde bulunan ağaç, ağaççık ile bunların üretimi sonucu elde edilen her türlü hasılayı, Kamu Kurum ve Kuruluşu : Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların döner sermayeli kuruluşlarını, kamu iktisadi teşebbüslerini ve bağlı kuruluşlarını,

11 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tahsisli Satışların esas ve usulleri Madde 4- Devlet orman işletmelerine ait; a) Açık artırmaya çıkarılıp satılamayan ve tekrar açık artırmaya çıkarılmasında fayda umulmayan her türlü orman ürünü, b) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet konularındaki ihtiyaçları için talep edecekleri her türlü orman ürünü ile faaliyet konusu olması aranmaksızın emaneten yaptıracakları işleri için verilecek her türlü orman ürünü,

12 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 c) Orman Kanununun 31 ve 32. maddeleri kapsamına giren köylerde, zati ihtiyaçtan istifade edemeyen köylülerin yaptıracakları ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes inşaatları ile köy müşterek ihtiyaçları ve bunların tamiratı için 40 metreküpü geçmemek üzere verilecek orman ürünleri, d) Orman Kanununun 33. maddesinden istifade edemeyen felaket zedelere inşaat ihtiyaçları için keşif evrakına dayanılarak verilecek ürünler,

13 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 e) Küçük sanat erbabına, yılda 80 metreküpü geçmemek üzere, ilgili orman işletmesince tasdik edilmiş kapasite belgesine dayanılarak verilecek her türlü orman ürünü, f) Dokuma ve halı tezgahı, kovan, müzik aletleri, su ürünleri üretim tesisleri ile ahır, kümes, sera ve benzeri tesislerin yapımı için metraja dayalı olarak 60 metreküpü geçmemek üzere verilecek orman ürünü,

14 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 g) Devletçe kurulmuş sosyal yardım fonları ile dernekler, vakıflar ve şahıslar tarafından yaptırılacak okul, öğrenci yurdu, cami, hastane, köprü, huzurevi, düşkünler yurdu ve benzeri tesisler ile bu kuruluşların idari binalarına ve üniversitelere kereste metrajına dayanılarak tespit olunacak ihtiyaçlarına göre verilecek her türlü orman ürünü, h) Maden ocakları işleten gerçek ve tüzel kişilere üretim işlerinde kullanılmak şartıyla ihtiyaçları için mahalli Orman idarelerince senelik üretim miktarına göre tespit edilecek maden direği ve sanayi odunu,

15 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 ı) Yapı Kooperatiflerinin inşaat ruhsatı alınmış iş yeri veya konutları için keşif evrakına dayanılarak verilecek orman ürünü, j) Lif-yonga veya yonga levha imal eden fabrika ve tesislere Orman Genel Müdürlüğü’nce tespit edilecek miktarlarda verilecek lif-yonga ve talaş odunu, k) Valiliklerce bildirilecek kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere,askeri birliklere, lüzum ve zaruret halinde Orman Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek esaslar dahilinde diğer gerçek ve tüzel kişilere verilecek yakacak odun, 

16 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 l) Gemi, kayık, mavna, çektirme gibi deniz nakil vasıtaları inşa ve tamir edenlere metrajına göre tespit edilecek ihtiyaçları için verilecek orman ürünü, m) Orman Kanununun 34’ üncü maddesinden istifade edenlerin bu hakları saklı kalmak kaydıyla baltalık ormanlardan ürettikleri her türlü orman ürünü, n) ( tarih ve 99/13913 Sayılı Kararname ile değişik şekli) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2500’den aşağı olan kasabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köy ve belediye tüzel kişilikleri ile köylerdeki gerçek kişilere amenajman ve silvikültür planlarına göre ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçlar,

17 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 o) Kamu kurum ve kuruluşları ile köy tüzel kişiliklerinin, derneklerin, kooperatiflerin ve gerçek kişilerin serbest piyasadan temininde güçlük çekilen, artırmalı satışlar suretiyle piyasaya arzı mutat olmayan ve devamlılık arz etmeyen tel direği, uzun ve çok uzun boy tomruk, maden direği, sırık, çubuklar, p) ( tarih ve 2000/964 Sayılı Kararname ile değişik şekli) Kağıt, karton, mukavva ve benzeri ürünlerin ana girdisi olan selüloz ve kağıt hamuru imalatı yapan özel sektöre ait fabrikalara, Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilecek miktarlarda selüloz ve mekanik odun üretiminde kullanılan odunlar,

18 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 r) ( tarih ve 2001/2512 Sayılı Kararname ile değişik şekli) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş, tescil işlemi tapuya şerh edilmiş, ulusal ve uluslar arası hukuksal yükümlülükler üstlenilmiş olan yapı ve yapı gruplarının restorasyon, restütisyon, rekonstrüksiyon uygulamaları ve yetkili birimlerce onaylı plan, proje ve keşife dayalı olarak yaptırılacak işler için gerçek ve tüzel kişilere verilecek her türlü orman ürünü, tahsis yoluyla satılabilir.

19 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 ORMAN ÜRÜNLERİ SATIŞ FİYATLARI Endüstriyel ve Yakacak Odun Maliyet Bedeli İndirimli Satış Fiili Masraf - Tevzi Mas. - Satış Gideri - Tarife Bedeli - Or.İmar Gid. Orman Kanunu 31,32,33, 34,37 Muhammen Bedel (İşl. ±%20,Bölge ±%50) Piyasa Fiyatı (Açık Art.Satış) Tahsis Fiyatı (Or.Kn.30.Md.)

20 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Maliyet Fiyatı : Kesme, taşıma, depolama ve işleme giderleri (işleme sırasında işlemeden doğan kayıplar hesaba katılır. Dağıtım giderleriyle ortak giderler (genel yönetim ve orman bakımı giderleri ile döşeme ve taşınmazların yıpranma payları karşılığı), Satış giderleri, Maliyet fiyatı hesap edilen orman ürününün üretildiği yer tarife bedeli, Orman imar giderleri (a, b, c ve d alt bentlerindeki giderler toplamının Orman Genel Müdürlüğünce piyasa şartlarına göre belirlenecek % 20’sine kadarı), Toplamı maliyet fiyatını oluşturur.

21 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tahmin Olunan Satış Fiyatı : Satış yerlerinde ve depolarda aynı cins ve nitelikteki malların yukarıda yazılı maliyet unsurlarına göre hesaplanan maliyet fiyatındaki dalgalanmaları önlemek, yüksek maliyetli malların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, satış yerlerinin ve depoların tüketim merkezlerine olan uzaklığı, pazarın gerekleri veya malların normalden üstün veya düşük nitelikli olmaları dikkate alınarak, satışa sunulduğu tarihteki maliyet fiyatı üzerinden bir kez olmak üzere işletme müdürlüklerince en çok % 20, bölge müdürlüklerince de en çok % 50’ye kadar indirim veya yükseltme yapılabilir. Ortaya çıkan bu fiyat tahmin edilen satış fiyatıdır. Bu orandan fazla olarak yapılacak değişikliklerde Orman Genel Müdürlüğünden önceden izin alınması gereklidir.

22 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tahmin olunan satış fiyatı üzerinden yapılan açık artırmalı satışlarda istekli çıkmaması durumunda da yukarıdaki değişiklik yapma yetkisi kullanılabilir. Ancak tahmin olunan ilk satış fiyatının tespit edilmesi sırasında bu yetkiler kullanılmış ise, değişiklik oranı yukarıdaki fıkrada belirtilen sınırı aşamaz. Daha fazla değişiklik yapılabilmesi için Genel Müdürlüğün onayı gereklidir. Yapılan bu değişikliklerden üst makamlara bilgi verilmesi zorunludur.

23 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010

24 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HER TÜRLÜ SATIŞ Kurumsal Kimlik 16/12/2010 NEVİİ 2010 YILI 2011 YILI SATIŞ PROĞ. GERÇ. REV. GERÇEKLEŞME EYLÜL YIL SONU DİKİLİ SATIŞ END. ODUN YAK. OD. 79.900 85.000 67.311 77.000 TOPLAM

25 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HER TÜRLÜ SATIŞ Kurumsal Kimlik 16/12/2010 000 M3/STER/TL NEVİİ 2012 PROGRAM TUTARI GERÇEKLEŞME 2011 YILI (EKİM) 2010 YILI MİKTAR TUTAR DİKİLİ AĞAÇ 3.717 2.977 ENDÜSTRİYEL OD. 8.790 10.894 YAKACAK OD. 2.627 83.021 7.054 TOPLAM TUTAR -

26 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SATIŞ GELİR DURUMU Kurumsal Kimlik 16/12/2010

27 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010 YILI BİLANÇO SATIŞ DURUMU Kurumsal Kimlik 16/12/2010 (000 M3/ST-BİN TL) NEV'İ SATIŞ MİKTAR VE TUTARI YILLIK PROG. GERÇEKLEŞME ORT FİYAT 2010 Proğ. (Tutar) % 2009 MİKTAR 2008 MİKTAR MİKTAR TUTAR DİKİLİ SATIŞ 2.700 2.977 78 2.019 1.681 0,064 TOMRUK 3.177 3.420 110 3.337 3.238 0,158 TEL DİREK 68 15.516 57 13.731 88 67 65 0,240 MADEN DİREK 430 59.886 493 65.731 452 478 0,133 SANAYİ ODUNU 573 63.090 603 66.417 105 545 607 0,110 KAĞITLIK ODUN 1.414 1.781 123 1.912 1.685 0,100 YAPACAK 5.662 6.354 112 6.313 6.073 0,136 LİF-YONGA 4.224 4.520 130 3.856 3.459 0,065 SIRIK 28 2.234 19 1.972 16 20 0,104 ENDÜSTRİYEL OD. 9.914 10.893 116 10.185 9.552 0,107 ÇUBUK 8 448 2 93 21 0,044 YAKACAK OD. 6.384 5.707 100 7.065 6.850 0,020 TALİ ÜRÜNLER 5.858 1.295   2.538  196 2.418 1.957 TUTARLAR TOPLAMI 108 NEV'İ SATIŞ MİKTAR VE TUTARI YILLIK PROG. GERÇEKLEŞME ORT FİYAT 2010 Proğ. (Tutar) % 2009 MİKTAR 2008 MİKTAR MİKTAR TUTAR DİKİLİ SATIŞ 2.700 2.977 78 2.019 1.681 0,064 TOMRUK 3.177 3.420 110 3.337 3.238 0,158 TEL DİREK 68 15.516 57 13.731 88 67 65 0,240 MADEN DİREK 430 59.886 493 65.731 452 478 0,133 SANAYİ ODUNU 573 63.090 603 66.417 105 545 607 0,110 KAĞITLIK ODUN 1.414 1.781 123 1.912 1.685 0,100 YAPACAK 5.662 6.354 112 6.313 6.073 0,136 LİF-YONGA 4.224 4.520 130 3.856 3.459 0,065 SIRIK 28 2.234 19 1.972 16 20 0,104 ENDÜSTRİYEL OD. 9.914 10.893 116 10.185 9.552 0,107 ÇUBUK 8 448 2 93 21 0,044 YAKACAK OD. 6.384 5.707 100 7.065 6.850 0,020 TALİ ÜRÜNLER 5.858 1.295   2.538  196 2.418 1.957 TUTARLAR TOPLAMI 108

28 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 2010 YILI BİLANÇO SATIŞ DURUMU Kurumsal Kimlik 16/12/2010 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ YILLIK PROG. TUTARI DİKİLİ ENDÜSTRİYEL ODUN YAKACAK ODUN TOPLAM GERÇEKLEŞME MİKTAR TUTAR % ADANA 57.606 86 5.518 383 50.029 294 8.585 64.133 111 ADAPAZARI 47.244 117 8.663 461 41.937 376 6.435 57.035 121 AMASYA 93.576 70 5.014 1.009 94.326 700 6.152 113 ANKARA 28.333 56 4.336 311 31.112 153 2.322 37.770 133 ANTALYA 64.395 430 24.228 330 28.313 207 5.386 57.927 90 ARTVİN 18.358 66 4.017 95 14.346 726 19.088 104 BALIKESİR 48.227 6.563 421 46.275 280 7.322 60.160 125 BOLU 192 14.023 901 272 2.603 112 BURSA 68.117 44 2.505 492 56.654 443 6.125 65.284 96 ÇANAKKALE 54.181 102 7.531 310 27.904 236 9.469 44.904 83 DENİZLİ 44.530 97 5.517 346 37.810 2.475 45.802 103 ELAZIĞ 6.774 1 107 208 5.441 5.548 82 ERZURUM 21.152 5 560 154 25.121 36 1.371 27.051 128 ESKİŞEHİR 15.238 11 898 146 14.435 2.918 18.252 120 GİRESUN 26.809 173 9.793 205 21.881 87 469 32.143 ISPARTA 40.396 7.483 237 25.806 105 1.696 34.985 İSTANBUL 52.036 196 15.685 322 28.996 674 13.424 58.105 İZMİR 56.098 297 17.547 604 50.023 5.630 73.200 130 K.MARAŞ 18.820 54 3.656 106 14.678 168 4.743 23.077 123 KASTAMONU 158 8.924 1.138 60 2.418 98 MERSİN 42.706 8.245 234 31.047 152 4.289 43.582 MUĞLA 84.566 244 15.967 554 54.581 2.748 73.296 TRABZON 11.022 136 6.765 20 2.568 8 239 9.572 ZONGULDAK 99.529 6 334 952 194 1.937 116 KÜTAHYA 51.847 50 3.168 498 50.238 167 2.834 56.240 108 KONYA 9.810 29 1.843 93 6.204 94 2.647 10.694 109 SİNOP 44.617 32 1.597 572 57.002 26 1.071 59.670 134 T O P L A M 2.977 10.893 5.709 TALİ ÜRÜNLER 1.295   GENEL TOPLAM

29 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TÜM SATIŞLAR İLE TAHSİSLİ SATIŞLARIN MUKAYESESİ Kurumsal Kimlik 16/12/2010

30 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SATIŞ GELİRİNİN DAĞILIMI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

31 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİSLİ SATIŞLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Kararnamedeki ilgili maddelere göre; İşletme Müdürlüklerinin : 100 m3’e kadar tomruk, 50 m3’e kadar tel direği 50 ster’e kadar yakacak odun Bölge Müdürlüklerinin: 500 m3’e kadar tomruk, 100 m3’e kadar tel direk, 500 ster’e kadar yakacak od. tahsisen satış yetkisi bulunmaktadır.

32 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİSLİ SATIŞLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen tahsisli satışlar; Resmi kurum ve kuruluşların iştigal konusu olan faaliyetleri için ihtiyaç duydukları orman ürünleri (b), özel sektör yonga-levha fabrikalarının ihtiyacı olan lif-yonga odunu (j) ve özel kağıt fabrikalarının ihtiyacı kağıtlık odun (p) ile bunların dışındaki her türlü tahsis işlemlerinden 500 m3’ün üzerindeki orman ürünlerinin tahsis işlemleri merkezce yapılmaktadır.

33 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 YILI TAHSİS TALEPLERİ Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tel Direk Tedaş : M3 Özel Kuruluşlar : M3 Maden Direk TTK : M3 Kağıtlık Odun Oyka : M3 Tepe : M3 Lif Yonga Odunu Lif Yonga kuruluşları : Ster Talaş Odunu : Ster

34 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TEDAŞ GERÇEKLEŞME MİKTARI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

35 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 2010 YILI TEL DİREK PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELERİ KURULUŞ PRG GRÇ % ORT. FİYAT TUTAR (000 TL) TEDAŞ 42.104 33.026 78 263 8.688 ÖZEL SEKTÖR 11.282 6.123 54 226 1.382 TOPLAM 53.386 39.149 73 10.070

36 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 2011 YILI TEL DİREĞİ TAHSİS FİYATLARI ÜRÜN CİNSİ SON DEPO 2010 2011 % 9 Mt. TELDİREK 250.00 265.00 6,0 10 Mt. TELDİREK 260.00 275.00 5,8 11 Mt. TELDİREK 270.00 285.00 5,6 12 Mt. ELDİREK 295.00 310.00 5,1 SATIŞ ESASI TAMAMI PEŞİN

37 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL TEL DİREK KURULUŞLARI GERÇEKLEŞME MİKTARI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

38 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 2011 YILI TEL DİREĞİ VE MADEN DİREĞİ TAHSİS FİYATLARI ÜRÜN CİNSİ SON DEPO 2010 2011 % MADEN DİREK 160.00 170.50 6,6 7 Mt. TELDİREK 215.00 225.00 4,7 8 Mt. TELDİREK 220.00 230.00 4,5 SATIŞ ESASI TAMAMI PEŞİN

39 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.T.K. GERÇEKLEŞME MİKTARI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

40 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 2010 YILI MADEN DİREK PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELERİ KURULUŞ PRG GRÇ % ORT. FİYAT ( TL ) TUTAR (000 TL. ) TTK 96.954 105 160 16.267 ÖZEL SEKTÖR 9.752 8.502 87 159 1.354 TOPLAM 103 17.621

41 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAHALLİ MADEN OCAKLARI GERÇEKLEŞME MİKTARI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

42 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL KAĞIT KURULUŞLARI GERÇEKLEŞME MİKTARI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

43 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazarlama Şube Müdürlüğü Kurumsal Kimlik 16/12/2010 2010 YILI KAĞITLIK ODUN PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER KURULUŞ PRG GRÇ % ORT. FİYAT ( TL/M3 ) TUTAR (1.000 TL. ) OYKA 91 74 21.279 TEPE 45.000 40.566 90 71 2.891 TOPLAM 24.170

44 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 2011 YILI İBRELİ KAĞITLIK ODUN TAHSİS FİYATLARI ÜRÜN CİNSİ RAMPA SON DEPO 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % M3’LÜ 93.00 130.00 39,8 128.00 160.00 25,0 KABUKSUZ (St ) 71.00 90.00 26,8 94.00 104.00 10,6 KABUKLU (St ) 59.00 67.00 13,6 70.00 79.00 12,9 SATIŞ ESASI % 30’ u Peşin Aylık % 0,8 Faiz 6 Ay Vade

45 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 2011 YILI YAPRAKLI KAĞITLIK ODUN TAHSİS FİYATLARI ÜRÜN CİNSİ RAMPA SON DEPO 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % M3’LÜ 92.00 108.00 17,4 128.00 148.00 15,6 KABUKSUZ (St ) KABUKLU (St ) 68.00 79.00 16,2 83.00 91.00 9,6 SATIŞ ESASI % 30’ u Peşin Aylık % 0,8 Faiz 6 Ay Vade

46 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LİF YONGA KURULUŞLARI GERÇEKLEŞME MİKTARI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

47 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010 YILI LİF YONGA ODUNU PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER Kurumsal Kimlik 16/12/2010 KURULUŞ PRG GRÇ % ORT. FİYAT ( TL/M3 ) TUTAR (000 TL. ) ÖZEL SEKTÖR 104 62 TOPLAM

48 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2011 YILI LİF YONGA ODUNU TAHSİS FİYATLARI Kurumsal Kimlik 16/12/2010 ÜRÜN CİNSİ RAMPA SON DEPO 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % İBRELİ 50.50 53.00 4,9 63.00 66.00 4,8 YAPRAKLI 64.00 67.00 4,7 76.00 80.00 5,3 T.KAVAK 43.00 45.00 56.00 59.00 5,4 SATIŞ ESASI % 30’ u Peşin Aylık % 0,8 Faiz 6 Ay Vade

49 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YONGA LEVHA FABRİKALARININ KURULU KAPASİTELERİ FİRMA ADI FABRİKA YERİ KAPASİTE (m3/gün) KAPASİTE (m3/yıl) DURUM 1-AYORSAN A.Ş. SİNOP 80 m3/gün 24.000 m3/yıl Çalışmıyor 2-DEVREKTAŞ A.Ş. ZONGULDAK 340 3-FOÇA SUNTA A.Ş. İZMİR 300 90.000 4-GİRESUN ORMAN Ltd.Şti GİRESUN 170 51.000 5-GENTAŞ A.Ş. BOLU 96 28.800 6-İTTAŞ A.Ş. BURSA 350 7-KAST.ENTG.(Kastamonu) KASTAMONU 650 8-KAST.ENTG.A.Ş.(Gebze) İZMİT 200 60.000 9-KAST.ENTG.(Balıkesir) BALIKESİR 1.750 10-KOYUNCUOĞLU(SETAŞ) KÜTAHYA 11-KÖSEOĞLU A.Ş. KAYSERİ 600 12-MASSTAŞ A.Ş. 140 42.000 13-ORMA A.Ş. ISPARTA 750 14-PANEL(YONTAŞ) A.Ş. SAMSUN 500 15-SAMEDOĞLU A.Ş. MERSİN 16-SERDAR AĞAÇ A.Ş. 17-S.F.C. A.Ş. 18-STARWOOD A.Ş. 2300 20-SUMAŞ A.Ş. 240 72.000 21-KÜPELİLER A.Ş. ESKİŞEHİR 250 75.000 22-TEVER AĞAÇ A.Ş. 1.500 23-TEVERPAN A.Ş. TEKİRDAĞ 800 24-VEZİR AĞAÇ A.Ş. 175 52.500 25-YONSAN A.Ş. MANİSA Kurumsal Kimlik 16/12/2010 31/ARALIK/2010 KURULU TOPLAM KAPASİTE 13.241 m3/gün m3/yıl

50 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LİF LEVHA (MDF) FABRİKALARININ KURULU KAPASİTELERİ Kurumsal Kimlik 16/12/2010 FİRMA ADI FABRİKA YERİ KAPASİTE (m3/gün) KAPASİTE (m3/yıl) DURUM 1-BOLU LİF (GBS) A.Ş. BOLU 80 m3/gün 24.000 m3/yıl FAAL 2-ÇAMSAN A.Ş.(Ordu) ORDU 600 3-ÇAMSAN A.Ş.(Adapazarı) ADAPAZARI 4-DİVAPAN A.Ş. DÜZCE 400 5-KAST.ENTEGRE A.Ş.(Gebze) İZMİT 1.000 6-KAST.ENT.A.Ş.(Kastamonu) KASTAMONU 1.200 7-SELOLİT A.Ş. MANİSA 60 18.000 8-SERDAR AĞAÇ A.Ş. BURSA 650 9-S.F.C. A.Ş. 835 10-STARWOOD A.Ş. 800 11-TEVERPAN A.Ş. TEKİRDAĞ 500 12-TEVER MDF A.Ş. 13-YILDIZ SUNTA MDF A.Ş. 1.550 14-YILDIZ ENTEGRE A.Ş. 3.000 15-TURANLAR GRUP A.Ş. SAMSUN 750 31/ARALIK/2010 KURULU TOPLAM KAPASİTE 12.825 m3/gün m3/yıl

51 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2011 YILI EKİM AYI SATIŞ DURUMU Kurumsal Kimlik 16/12/2010 NEV'İ SATIŞ MİKTAR VE TUTARI YILLIK PROGRAM GERÇEKLEŞME ORT FİYAT 2011 Proğ. (Tutar) % 2010 MİKTAR 2009 MİKTAR MİKTAR TUTAR DİKİLİ DAMGA 3.775 3.717 96 2.711 1.897 0,087 TOMRUK 3.800 2.819 92 3.033 2.904 0,210 TEL DİREK 59 14.078 45 11.412 81 50 54 0,252 MADEN DİREK 446 65.574 378 66.223 101 396 392 0,175 SANAYİ ODUNU 604 69.557 517 74.040 106 526 484 0,143 KAĞITLIK ODUN 1.331 1.459 119 1.588 1.675 0,121 YAPACAK 6.241 5.218 98 5.593 5.509 0,177 LİF-YONGA 3.546 3.563 3.726 3.263 0,074 SIRIK 23 2.550 9 1.017 40 14 13 0,113 ENDÜSTRİYEL ODUN 9.809 8.790 97 9.333 8.784 0,135 ÇUBUK 7 385 1 63 16 2 0,046 YAKACAK 5.436 79.515 2.627 83.021 104 3.084 3.167 0,032 TALİ ÜRÜNLER 9.129 2.470 TUTARLAR TOPLAMI NEV'İ SATIŞ MİKTAR VE TUTARI YILLIK PROGRAM GERÇEKLEŞME ORT FİYAT 2011 Proğ. (Tutar) % 2010 MİKTAR 2009 MİKTAR MİKTAR TUTAR DİKİLİ DAMGA 3.775 3.717 96 2.711 1.897 0,087 TOMRUK 3.800 2.819 92 3.033 2.904 0,210 TEL DİREK 59 14.078 45 11.412 81 50 54 0,252 MADEN DİREK 446 65.574 378 66.223 101 396 392 0,175 SANAYİ ODUNU 604 69.557 517 74.040 106 526 484 0,143 KAĞITLIK ODUN 1.331 1.459 119 1.588 1.675 0,121 YAPACAK 6.241 5.218 98 5.593 5.509 0,177 LİF-YONGA 3.546 3.563 3.726 3.263 0,074 SIRIK 23 2.550 9 1.017 40 14 13 0,113 ENDÜSTRİYEL ODUN 9.809 8.790 97 9.333 8.784 0,135 ÇUBUK 7 385 1 63 16 2 0,046 YAKACAK 5.436 79.515 2.627 83.021 104 3.084 3.167 0,032 TALİ ÜRÜNLER 9.129 2.470 TUTARLAR TOPLAMI (000 M3/ST-BİN TL)

52 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 2011 YILI EKİM AYI SATIŞ DURUMU Kurumsal Kimlik 16/12/2010 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ YILLIK PROG. TUTARI DİKİLİ ENDÜSTRİYEL ODUN YAKACAK ODUN TOPLAM GERÇEKLEŞME MİKTAR TUTAR % ADANA 63.214 67 7.587 314 55.474 220 7.583 70.644 112 ADAPAZARI 59.660 95 8.471 372 36.757 146 3.379 48.607 81 AMASYA 69 5.527 965 162 3.951 110 ANKARA 31.492 77 8.751 199 24.739 48 1.528 35.018 111 ANTALYA 68.462 499 41.233 312 36.196 87 2.686 80.115 117 ARTVİN 19.076 75 5.812 52 10.704 76 457 16.973 89 BALIKESİR 62.446 133 12.343 420 57.834 121 5.455 75.632 BOLU 367 31.752 673 128 1.515 BURSA 76.808 72 5.588 451 64.350 4.672 74.611 97 ÇANAKKALE 51.436 12.226 292 32.224 191 8.645 53.095 103 DENİZLİ 51.476 118 9.110 327 42.701 58 53.339 104 ELAZIĞ 5.776 4 525 9 108 2.839 3.373 ERZURUM 30.615 15 1.957 15.008 19 738 17.703 ESKİŞEHİR 18.087 18 2.414 137 16.849 59 2.241 21.504 119 GİRESUN 30.218 127 10.337 144 18.712 5 261 29.310 ISPARTA 44.901 185 16.857 169 24.454 46 1.469 42.780 İSTANBUL 53.241 24.822 217 23.241 355 10.940 59.004 İZMİR 69.635 416 29.525 439 44.532 3.808 77.865 K.MARAŞ 21.964 82 7.543 73 14.540 99 4.307 26.389 120 KASTAMONU 374 33.628 811 1.981 80 MERSİN 51.459 136 12.890 31.106 102 3.615 47.611 93 MUĞLA 182 15.387 491 67.236 2.622 85.245 79 TRABZON 8.817 147 13.287 709 2 74 14.069 160 ZONGULDAK 556 724 83 1.381 90 KÜTAHYA 57.862 37 3.546 396 52.814 3.150 59.509 KONYA 8.476 211 43 4.005 45 1.477 5.692 SİNOP 72.721 21 1.254 506 66.427 781 94 T O P L A M 3.717 8.790 2.629 83.083 T.TALİ ÜRÜN 2.470 GENEL TOPLAM

53 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2011 YILI ÜRÜN NEVİLERİNE GÖRE SATIŞ PRAGRAMI (M3) Kurumsal Kimlik 16/12/2010 CİNSİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOMRUK TEL DİREĞİ 425 1.607 5.123 9.924 18.345 26.822 35.986 44.271 51.618 57.003 60.599 59.400 MADEN DİREĞİ 23.038 48.727 85.866 SANAYİ ODUNU 37.356 86.565 KAĞITLIK ODUN 84.387 LİF-YONGA OD. SIRIK 100 950 1.890 2.940 4.345 6.840 9.780 12.985 16.680 19.860 22.000 22.650 ENDÜSTRİYEL OD. YAKACAK ODUN DİKİLİ SATIŞ

54 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2011 YILI ENDÜSTRİYEL ODUN SATIŞ PROGRAMI (M3) Kurumsal Kimlik 16/12/2010 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ADANA 29.000 59.000 86.000 ADAPAZARI 11.200 22.350 35.970 61.847 AMASYA 46.500 83.500 ANKARA 1.600 5.500 11.000 18.000 35.000 67.000 ANTALYA 81.000 ARTVİN 1.500 4.000 6.000 9.000 17.000 44.000 72.000 83.000 94.000 BALIKESİR 23.000 45.000 78.000 BOLU 3.700 26.600 71.500 BURSA 16.400 40.000 76.500 ÇANAKKALE 34.238 61.073 90.253 DENİZLİ 21.000 38.000 63.000 93.200 ELAZIĞ 500 1.000 ERZURUM 850 4.590 11.440 25.190 40.990 57.560 80.130 ESKİŞEHİR 3.094 8.519 13.329 17.988 26.343 37.208 49.550 62.880 77.890 90.270 99.550 GİRESUN 150 2.550 6.150 14.100 24.250 37.615 57.335 81.185 ISPARTA 21.800 38.100 60.830 79.130 İSTANBUL 2.700 8.500 28.650 53.660 88.760 İZMİR 53.817 93.417 K.MARAŞ 3.000 14.805 21.445 32.000 42.200 48.300 60.800 72.600 82.100 88.700 93.225 KASTAMONU 44.510 86.955 MERSİN 28.800 66.900 86.400 MUĞLA 36.499 78.300 TRABZON 250 800 4.400 6.300 10.175 13.950 17.050 19.150 20.750 ZONGULDAK 31.545 60.442 KÜTAHYA 75.000 KONYA 1.450 3.425 5.525 9.650 13.200 19.425 24.775 31.450 37.250 47.350 58.450 70.000 SİNOP 28.950 56.550 94.150 TOPLAM

55 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2011 YILI YAKACAK ODUN SATIŞ PROGRAMI (M3) Kurumsal Kimlik 16/12/2010 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ADANA 10.000 18.000 28.000 38.000 48.000 55.000 75.000 90.000 ADAPAZARI 500 2.500 7.000 14.000 23.000 45.500 80.000 AMASYA ANKARA 1.000 2.000 4.000 12.000 17.000 25.000 35.000 ANTALYA 40.000 42.000 50.000 60.000 70.000 95.000 98.000 ARTVİN 3.000 BALIKESİR 15.000 20.000 34.000 64.000 76.500 88.000 BOLU 100 200 700 1.300 4.600 33.100 60.300 BURSA ÇANAKKALE 6.300 37.000 61.000 92.000 DENİZLİ 15.500 22.500 29.500 36.000 43.000 54.000 66.000 83.000 ELAZIĞ ERZURUM 400 900 2.850 4.400 10.160 19.160 27.750 ESKİŞEHİR 4.700 6.650 8.300 10.600 14.900 19.250 39.000 70.500 97.500 GİRESUN 3.150 5.650 9.500 16.100 24.400 32.350 40.500 45.000 ISPARTA 5.200 7.600 9.000 İSTANBUL İZMİR 8.000 47.000 54.500 62.500 72.500 81.000 91.000 99.000 K.MARAŞ 5.000 30.000 KASTAMONU 1.840 5.140 11.900 20.870 49.550 80.200 MERSİN 27.000 63.000 72.000 MUĞLA 35.653 46.723 66.930 TRABZON 250 1.500 3.500 4.500 11.000 11.150 ZONGULDAK 1.381 7.500 10.950 16.500 30.100 38.500 50.400 65.700 KÜTAHYA 2.050 14.200 28.500 77.000 93.000 KONYA 600 1.250 1.900 2.900 6.800 10.200 11.400 12.600 18.600 19.900 SİNOP 1.100 1.200 1.800 3.400 16.000 33.000 67.000 TOPLAM

56 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİKİLİ SATIŞLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Orman ürünlerinin pazarlanmasında uygulanan bir diğer satış şekli DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI olmaktadır. Orman ürününün piyasa talepleri doğrultusunda ve zaman kaybetmeden tüketiciye ulaştırılması, depolama, mükerrer taşıma ve istif gibi harcamaların olmadan ürünün en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayan dikili satış yöntemi rasyonel ve verimli bir işletmeciliğin gereği olmaktadır yılında kızılçam’da pilot uygulanmaya başlayıp, Açık Artırmalı ve Tahsisli Dikili Ağaç Satışları yeniden düzenlenerek 6521 Sayılı Tamim uygulamaya konulmuştur.

57 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİKİLİ SATIŞLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Dikili ağaç satışlarında açık artırmalı satış esas olmakla birlikte, tahsisli satışlar kararnamesi gereği orman köy ve kooperatifleri ile köy ve belediye tüzel kişiliklerine tahsisen dikili satış yapılabilmektedir. Tahsisli dikili ağaç satışlarında İşletme Müdürlükleri yıllık toplam m3’e kadar doğrudan, m3’ten fazla olan miktarlarda ise Orman Bölge Müdürlükleri onayı ile satış yapılabilmektedir. Ancak dikili ağaç satışlarında tesbit edilen muhammen bedel ve tahsis fiyatının onayı Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

58 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜRETİM GİDERLERİ İLE SATIŞ GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

59 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜRETİM GİDERLERİNİN SATIŞ GELİRLERİNE ORANI (Dikili Satış Hariç) Kurumsal Kimlik 16/12/2010

60 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜRETİM GİDERLERİNİN SATIŞ GELİRLERİNE % ORANI (Dikili Satış Hariç ) Kurumsal Kimlik 16/12/2010

61 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

62 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI Kurumsal Kimlik 16/12/2010 YILI D.K.G.H. DİKİLİ SATIŞ % MİKTAR TUTAR 2000 8.880 222 3.613 2,5 2001 8.204 212 4.509 2,6 2002 9.521 294 9.582 3,1 2003 9.067 387 17.625 4,3 2004 9.977 351 22.811 3,5 2005 10.009 514 36.598 5,1 2006 11.812 758 54.779 6,4 2007 12.573 1.003 72.287 8,0 2008 14.916 1.681 11,3 2009 14.736 2.019 13,7 2010 16.386 2.977 18,2

63 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİKİLİ SATIŞLARDA ARTIRMALI VE TAHSİSLİ SATIŞLARIN MUKAYESESİ Kurumsal Kimlik 16/12/2010

64 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI (EYLÜL 2011) 000 M3/TL Kurumsal Kimlik 16/12/2010 BÖLGE MÜD. 2011 D.K.G.H. DİKİLİ SATIŞ MİKTAR TUTAR ANTALYA 985 453 35.622 46 İZMİR 918 416 29.444 45 İSTANBUL 527 242 21.172 BOLU 1.532 341 28.833 22 MUĞLA 945 131 8.942 14 GİRESUN 373 116 9.311 31 KASTAMONU 1.801 345 33.105 19 MERSİN 492 136 12.890 28 ÇANAKKALE 590 12.045 TRABZON 187 125 10.844 67

65 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2010 YILI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞINDA İLK 10 BÖLGE Kurumsal Kimlik 16/12/2010 000 M3 Bölge TOPLAM DİKİLİ SATIŞ K.G.H. % ARTIRMA TAHSİS Antalya 430 406 24 94-6 İzmir 296 100-0 Muğla 243 191 52 79-21 İstanbul 196 114 82 58-42 Bolu 192 53 139 28-72 Giresun 173 99 74 57-43 Kastamonu 158 77 81 49-51 Trabzon 136 58 78 43-57 Mersin 125 123 2 98-2 Adapazarı 117 20 97 18-82 2.977 1.993 984 66-34

66 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİKİLİ SATIŞLARDA ARTIRMALI VE TAHSİSİN BÖLGELER MUKAYESESİ Kurumsal Kimlik 16/12/2010

67 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ODUN ÜRETİMİ İÇERİSİNDEKİ DİKİLİ SATIŞ PAYI Kurumsal Kimlik 16/12/2010

68 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2011 YILI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ PROGRAMI (M3) Kurumsal Kimlik 16/12/2010 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ADANA 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 ADAPAZARI 95.000 AMASYA ANKARA 1.000 3.000 5.000 15.000 ANTALYA ARTVİN 25.000 35.000 BALIKESİR 4.000 21.000 28.000 55.000 BOLU 6300 16.800 44.800 79.200 BURSA 2.000 45.000 ÇANAKKALE 54.520 73.000 81.500 93.700 99.100 DENİZLİ ELAZIĞ ERZURUM 10.500 18.500 30.500 ESKİŞEHİR 3.300 4.800 8.000 12.250 14.250 17.750 19.750 23.000 24.000 GİRESUN 8.500 15.500 26.500 37.400 55.500 72.500 92.500 ISPARTA 73.650 87.650 91.650 99.150 İSTANBUL 21.500 40.700 63.200 88.800 İZMİR K.MARAŞ 7.500 52.000 56.000 KASTAMONU 32.370 53.370 77.870 MERSİN 13.000 26.000 39.000 65.000 78.000 91.000 MUĞLA TRABZON 300 2.500 ZONGULDAK 5.500 12.500 37.000 50.500 62.000 71.000 KÜTAHYA 11.000 17.000 31.000 KONYA 12.000 SİNOP 57.000 TOPLAM

69 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİKİLİ SATIŞLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Uygulamanın yaygınlaştırılması Köylü ve kooperatiflerin talebi Verim yüzdesi tespitleri Açık artırmalı ve tahsili satış fiyatlarının tespiti Asgari işçilik zamanı belirlenmesi Üretim, satış süreleri, ek süre verilmesi

70 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL ESASLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010 1- Dikili satışların takip ve denetimi için satış partisi bölme veya bölmecik bazında yapılacak, birden fazla bölme birleştirilerek satış partisi oluşturulabilecektir. 2- Dikili ağaç satışında, dikili ağacın m3 satış bedeli, satışa konu bölme veya bölmecikte her ağaç türü için verim yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu yüzdelere göre çıkması gereken ürünlerin fiyatlandırılması yapılarak belirlenmektedir.

71 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL ESASLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Sayılı Orman Kanununun 2896 Sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesinde; “Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir.” denilmektedir.

72 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tahsisli Satışlar Kararnamesinin 4/n Maddesinde; “Sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2.500’den aşağı olan kasabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köy ve belediye tüzel kişilikleri ile köylerdeki gerçek kişilere amenajman ve silvikültür planlarına göre ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçların tahsisen satılabileceği” hükmü getirilmiştir.

73 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tahsisen satış yapılabilecek kooperatifler, gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar : Mülki hudutları içinde tahsisli satışın yapılacağı dikili ağaçların bulunduğu köylerde ve nüfusu 2500’den aşağı kasabalarda kurulu; orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, köy ve belediye tüzel kişiliklerine veya köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde oturan gerçek kişilere tahsisen satış yapılacaktır. Tahsisli dikili ağaç satışı yapılmasında, gerçek ve tüzel kişilerin iş gücü kapasiteleri ve işi yapabilirlik durumları göz önüne alınacak ve iş gücünü aşan miktarda satış yapılmayacaktır.

74 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EK-1 Kurumsal Kimlik 16/12/2010 DENEME AĞACI VE VERİM YÜZDESİ TESBİT TUTANAĞI İŞLETMESİ : Karabük KARARLAŞTIRILAN DENEME AĞAÇLARI HACİM BÜYÜKLÜĞÜ : 5 M3 ŞEFLİĞİ : Karatepe DENEME AĞACI ADEDİ : 22 BÖLME NO : 67 DENEME AĞAÇLARI NO’LARI : 2, 8, 12, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 32, 39, 40, 45, 57, 62, 71, 78, 80, 85, 112, 118, 125 AĞAÇ CİNSİ : Çam - Kayın KESİLEN DENEME AĞAÇLARI D.K.G.H. (m3) : 4.880 D.K.G.H. (m3) : 500 A-DENEME AĞACI TESBİTİ Çap Kademesi ( cm ) Toplam Hacimdeki % Deneme Ağacı Mik. (M3) Bir Ağacın D.K.G.H. Deneme Ağacı Sayısı Çam Kayın Top. A b c d E F g H i J k L 12-15,9 20 30 50 4 6 0,2 0,3 0,079 0,076 2 16-19,9 25 75 5 10 0,25 0,5 0,156 0,148 3 20-23,9 100 150 1,0 0,272 0,260 24-27,9 40 160 200 8 32 0,4 1,6 0,426 0,413 1 28-31,9 - 0,1 0,618 0,590  32-35,9 15 0,15 0,843 0,800 TOPLAM 350 500 70 1,5 3,5 7

75 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 B- VERİM YÜZDESİ TESBİTİ ELDE EDİLEN ÜRÜN CİNSİ VE NEV'İSİ DENEME AĞAÇLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN ÇIKMASI ÖNGÖRÜLEN TOPLAM ÜRÜN MİKTARI (M3) HACMİ (m3) VERİM % si 1 2 3 4 III. S.N.B. Çam Tomruk 0,373 7,6 38,0 III. S.N.B. İnce Kt. Kayın Tomruk 0,857 17,4 87,0 III. S.K.B. İnce Kt. Kayın Tomruk 0,619 12,7 63,5 Çam Tel Direk 0,198 4,1 20,5 II.S.N.B. Çam Maden Direk 0,172 3,5 17,5 II.S.N.B. Kayın Maden Direk 0,299 6,1 30,5 Çam Sanayi Odunu 0,116 2,4 12,0 Kayın Sanayi Odunu 0,290 5,9 29,5 Çam Kağıtlık Odunu 0,360 7,4 37,0 Yap. Lif-Yonga Odunu 0,670 13,7 68,5 İbreli Yakacak Odun 0,220 4,5 22,5 Yapraklı Yakacak Odun 0,490 10,0 50,0 T O P L A M 4,664 95,3 476,5 Yukarda belirtilen bölme / bölmeciği temsil edecek şekilde tesbiti yapılan deneme ağaçlarının standardizasyon esaslarına göre yapılan değerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı D.K.G.H.'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmiştir. Bu tutanakta belirlenen miktarların satış sonucu çıkacak miktarlar açısından bağlayıcılığı yoktur. İş bu deneme ağacı ve verim yüzdesi tesbit tutanağı tarafımızdan düzenlenmiştir. …/…/200 Müdür Yardımcısı İşletme Şefi Ölçü Kesim Gör.Memur İsim imza

76 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tahsis Bedel Tespiti : Verim yüzdesine göre üretilecek ürün cins ve nevilerine ait işletmenin son iki aylık açık artırmalı satış ortalama fiyatları, bu mümkün değilse, Bölge Müdürlüğü dahilindeki benzer işletmelerin son iki aylık açık artırmalı satış ortalamaları, bu mümkün değilse komşu Bölge Müdürlüklerinin benzer işletmelerinin son iki aylık satış ortalamaları, bu da mümkün değilse Bölge Müdürlüğünün tahsis fiyatları baz alınarak İşletme Müdürlüğü ihale komisyonu marifeti ile tahsis fiyatı Ek örneğe göre tespit edilecektir.

77 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI BEDEL TESBİT TUTANAĞI EK : 3 Kurumsal Kimlik 16/12/2010 İşletmesi : Ağaç Cinsi : Şefliği : D.K.G.H : Serisi : Bölme No : (TL/M3) ÜRÜN CİNSİ Açık Artırmalı Satış Ortalama Fiyatı Üretim Birim Fiyatları Toplamı Fark (2-3) D.K.G.H'den Elde Edilecek Verim Oranı (%) Tutar (4x5) SÜTUN NO: 1 2 3 4 5 6 III. S.N.B. Çam Tomruk 127,00 36,00 91,00 7,6 6,92 III. S.N.B. İnce Kt. Kayın Tomruk 111,00 75,00 17,4 13,05 III. S.K.B. İnce Kt. Kayın Tomruk 107,00 71,00 12,7 9,02 Çam Tel Direk 165,00 50,00 115,00 4,1 4,71 II.S.N.B. Çam Maden Direk 110,00 40,00 70,00 3,5 2,45 II.S.N.B. Kayın Maden Direk 100,00 60,00 6,1 3,66 Çam Sanayi Odunu 6400 2,4 1,54 Kayın Sanayi Odunu 97,00 61,00 5,9 3,60 Çam Kağıtlık Odunu 72,00 7,4 2,66 Yap. Lif-Yonga Odunu 71,43 28,57 42,86 13,7 5,87 İbreli Yakacak Odun 31,67 18,33 4,5 0,82 Yapraklı Yakacak Odun 63,33 10,0 3,17 T O P L A M 95,3 57,47 Yukarıdaki hesaplamalar ve piyasa fiyatları dikkate alınarak 1 M3 Dikili Ağacın Tahsis fiyatı 58,00 (Elli sekiz)TL. olarak tespit edilmiştir. .. / .. / Müdür Sayman Şef (İsim,İmza) (İsim,İmza) (İsim,İmza) Tetkik edildi. ONAY …/…./2011 İ.P. Şube Müdürü Orman Bölge Müdürü (İsim,İmza) (İsim,İmza)

78 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 18.3- Tahsisli Dikili Ağaç Satış Limitleri: Tahsisli dikili ağaç satışlarında İşletme Müdürlükleri; yıllık toplam m3’e kadar doğrudan, m3’ten fazla olan miktarlarda ise Orman Bölge Müdürlüğünün tahsisli dikili ağaç satış onayı ile satış yapacaklardır. 18.4- Özelliklerinden dolayı ekonomik değerlerinin yüksek olduğu ve tahsise kapalı olan depoların bağlı bulunduğu mıntıka ormanlarında tahsisli dikili ağaç satış işlemi yapılmayacaktır.

79 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 B- AÇIK ARTIRMA İLE DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ ESASLARI Dikili ağaç satışının açık artırma ile yapılmasında açık artırmalı satışta kullanılacak muhammen bedelin tespiti ve ihale sonrası işlemler aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Muhammen bedel; Üretilecek ürün cins ve nevileri itibariyle hesaplanacak maliyet bedelleri baz alınarak belirlenecektir. Dikili ağacın maliyet bedeli; üretileceği öngörülen ürün cins ve nevileri itibariyle hesaplanacak maliyet bedelleri ile verim yüzdelerinden faydalanılarak Ek de belirtildiği şekilde işletme ihale komisyonunca hesaplanacaktır.

80 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI MALİYET VE MUHAMMEN BEDEL TESBİT TUTANAĞI Kurumsal Kimlik 16/12/2010 İşletmesi : Ağaç Cinsi : Şefliği : D.K.G.H : Serisi : Bölme No : TL/M3 ÜRÜN CİNSİ Tevzi Masrafı Ölçme ve Değerlendirme. Giderleri D.K.G.H'den Elde Edilecek Verim Oranı (%) Verim yüzdesine göre hesaplanmış tevzi masrafı ve fiili masraf toplamı(2+3) *4/100 S No 1 2 3 4 5 III. S.N.B. Çam Tomruk 94,00 2,30 7,6 7,32 III. S.N.B. İn.Kt.Kayın Tom. 77,00 17,4 13,80 III. S.K.B. İn.Kt.Kayın Tom. 65,00 12,7 8,55 Çam Tel Direk 87,00 2,3o 4,1 3,66 II.S.N.B. Çam Mad. Direk 45,00 3,5 1,66 6 II.S.N.B. Kay. Mad. Direk 6,1 2,89 7 Çam Sanayi Odunu 55,00 2,4 1,38 8 Kayın Sanayi Odunu 53,00 5,9 3,26 9 Çam Kağıtlık Odunu 28,00 7,4 2,24 10 Yap. Lif-Yonga Odunu 13,7 3,84 11 İbreli Yakacak Odun 20,00 4,5 0,9 12 Yapraklı Yakacak Odun 29,00 2,9 13 Dikili ağaç tevzi masrafı ve fiili masraf toplamı 52,38 14 Tarife bedeli 1,00 15 Satış Masrafı 0,10 16 Orman imar gideri ( )*0,03 1,60 17 Maliyet bedeli ( ) 55,08 18 Muhammen Bedel 19 Son maliyet bedeli üzerinden yapılan artırma / indirim oranı (Muhammen bedel- maliyet bedeli)/maliyet bedeli (%) -0,16 Dikili ağaçların özel kalite durumu, üretimdeki güçlük kriterleri, tüketim merkezlerine uzaklığı, üretilecek emvalin bu tüketim merkezlerine ulaştırmadaki zorluk ve kolaylıklar ile piyasa şartları, son satış ortalamaları ve maliyet bedeli gibi faktörler dikkate alınarak dikili ağaç muhammen satış bedeli 55,00(elli beş) TL/m³ olarak tespit edilmiştir. Sayman Şef Müdür İsim-İmza Tetkik edildi. O N A Y İ.P.Şube Md. ../../200.. Orman Bölge Müdürü İsim-İmza

81 Saygılarımla Mehmet YILDIZ Pazarlama Şube Müdürü


"İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları