Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü

2 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 2 Pazarlama Şube Müdürlüğü ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ SATIŞ MEVZUATI SATIŞLARIN DURUMU TAHSİSLİ SATIŞLAR 2010 TAHSİS GERÇEKLEŞMELERİ 2011 TAHSİS UYGULAMALARI TAHSİS BEDEL TESPİTİ SUNU KONULARI

3 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 3 Pazarlama Şube Müdürlüğü Asli orman ürünlerinin tahsisli satışlarına ait esasları belirlemek, bunlara ait şartname ve protokolleri hazırlamak ve iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, Aylık satış ve stok hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, Tel direği, maden direği, kağıtlık odun, lif-yonga odunu gibi ürünlerin tahsis fiyatlarını belirlemek ve tekliflerde bulunmak, Orman ürünlerinin tahsisi satışları hakkında esaslara dair kararnameye ve ilgili tebliğe göre merkezce yapılacak tahsisleri tespit etmek, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

4 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 4 Pazarlama Şube Müdürlüğü Tahsisli satış yapılan kuruluşlarla (TEDAŞ, TELEKOM, TTK, TKİ, ÖZEL LİF YONGA VE KAĞIT vb.) ilgili tahsisleri şartname ve protokoller gereğince zamanında karşılamak satış ve teslimatın süresinde yapılmasını takip etmek, Tahsisli satışlarla ilgili peşinat, vade, vade faizi oranlarını belirlemek, Açık artırmalı satışlarla ilgili şartname tanzimi ve şartnameden doğan her türlü ihtilafı çözmek, Müsadereli orman emvali satışları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, Açık artırmalı ve tahsisli satışlarda peşinat, vade ve vade faizi oranlarını tespit etmek, Tahsisli dikili ağaç satışı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

5 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 5 Pazarlama Şube Müdürlüğü Kalite Politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca hazırlanan, kalite yönetim sisteminde diğer işleri yürütmek, Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara katılmak, Pazarlama Şube Müdürlüğü personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak, Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında Pazarlama Şube Müdürlüğü’nün her kademesinin desteğini sağlamak, Kurumun kalite hedeflerine ulaşması için stratejiler önermek,

6 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 6 Pazarlama Şube Müdürlüğü Pazarlama Şube Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak, Pazarlama Şube Müdürlüğü’ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak, Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.

7 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 7 Pazarlama Şube Müdürlüğü  Orman Kanununun 30. Maddesi  Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar  Devlet Orman İşletmesi Döner Sermayesi Yönetmeliğinin ilgili maddeleri  Orman Emvalinin Standardizasyonu ve Satış Esasları ile İlgili 279 Sayılı Tebliğ MEVZUAT

8 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 8 Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir. ORMAN KANUNUNUN 30. MADDESİ Pazarlama Şube Müdürlüğü

9 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 9 Tahsis fiyatı : Tahsis fiyatı : Muhammen satış bedeli üzerinden açık artırmalı satışa çıkartılan her türlü orman ürününün cins, nev’i, sınıf ve boyut itibariyle son satışlarının ortalamasına göre Orman Bölge Müdürlüğü’nce tespit edilen fiyat ile özelliği sebebiyle açık artırmaya çıkarılmayan ürünler ile baltalık ormanlardan üretilen her türlü ürün için piyasa şartlarına göre Orman Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen fiyatı, Pazarlama Şube Müdürlüğü

10 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 10 Ürün : Ürün : Devlet ormanlarında dikili halde bulunan ağaç, ağaççık ile bunların üretimi sonucu elde edilen her türlü hasılayı, Kamu Kurum ve Kuruluşu : Kamu Kurum ve Kuruluşu : Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların döner sermayeli kuruluşlarını, kamu iktisadi teşebbüslerini ve bağlı kuruluşlarını, Pazarlama Şube Müdürlüğü

11 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 11 Tahsisli Satışların esas ve usulleri Madde 4- Devlet orman işletmelerine ait; a) a) Açık artırmaya çıkarılıp satılamayan ve tekrar açık artırmaya çıkarılmasında fayda umulmayan her türlü orman ürünü, b) b) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet konularındaki ihtiyaçları için talep edecekleri her türlü orman ürünü ile faaliyet konusu olması aranmaksızın emaneten yaptıracakları işleri için verilecek her türlü orman ürünü, Pazarlama Şube Müdürlüğü

12 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 12 c) c) Orman Kanununun 31 ve 32. maddeleri kapsamına giren köylerde, zati ihtiyaçtan istifade edemeyen köylülerin yaptıracakları ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes inşaatları ile köy müşterek ihtiyaçları ve bunların tamiratı için 40 metreküpü geçmemek üzere verilecek orman ürünleri, d) d) Orman Kanununun 33. maddesinden istifade edemeyen felaket zedelere inşaat ihtiyaçları için keşif evrakına dayanılarak verilecek ürünler, Pazarlama Şube Müdürlüğü

13 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 13 e) e) Küçük sanat erbabına, yılda 80 metreküpü geçmemek üzere, ilgili orman işletmesince tasdik edilmiş kapasite belgesine dayanılarak verilecek her türlü orman ürünü, f) f) Dokuma ve halı tezgahı, kovan, müzik aletleri, su ürünleri üretim tesisleri ile ahır, kümes, sera ve benzeri tesislerin yapımı için metraja dayalı olarak 60 metreküpü geçmemek üzere verilecek orman ürünü, Pazarlama Şube Müdürlüğü

14 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 14 g) g) Devletçe kurulmuş sosyal yardım fonları ile dernekler, vakıflar ve şahıslar tarafından yaptırılacak okul, öğrenci yurdu, cami, hastane, köprü, huzurevi, düşkünler yurdu ve benzeri tesisler ile bu kuruluşların idari binalarına ve üniversitelere kereste metrajına dayanılarak tespit olunacak ihtiyaçlarına göre verilecek her türlü orman ürünü, h) h) Maden ocakları işleten gerçek ve tüzel kişilere üretim işlerinde kullanılmak şartıyla ihtiyaçları için mahalli Orman idarelerince senelik üretim miktarına göre tespit edilecek maden direği ve sanayi odunu, Pazarlama Şube Müdürlüğü

15 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 15 ı) ı) Yapı Kooperatiflerinin inşaat ruhsatı alınmış iş yeri veya konutları için keşif evrakına dayanılarak verilecek orman ürünü, j) j) Lif-yonga veya yonga levha imal eden fabrika ve tesislere Orman Genel Müdürlüğü’nce tespit edilecek miktarlarda verilecek lif-yonga ve talaş odunu, k) k) Valiliklerce bildirilecek kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere,askeri birliklere, lüzum ve zaruret halinde Orman Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek esaslar dahilinde diğer gerçek ve tüzel kişilere verilecek yakacak odun, Pazarlama Şube Müdürlüğü

16 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 16 l) l) Gemi, kayık, mavna, çektirme gibi deniz nakil vasıtaları inşa ve tamir edenlere metrajına göre tespit edilecek ihtiyaçları için verilecek orman ürünü, m) m) Orman Kanununun 34’ üncü maddesinden istifade edenlerin bu hakları saklı kalmak kaydıyla baltalık ormanlardan ürettikleri her türlü orman ürünü, n) n) (30.12.1999 tarih ve 99/13913 Sayılı Kararname ile değişik şekli) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2500’den aşağı olan kasabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köy ve belediye tüzel kişilikleri ile köylerdeki gerçek kişilere amenajman ve silvikültür planlarına göre ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçlar, Pazarlama Şube Müdürlüğü

17 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 17 o) o) Kamu kurum ve kuruluşları ile köy tüzel kişiliklerinin, derneklerin, kooperatiflerin ve gerçek kişilerin serbest piyasadan temininde güçlük çekilen, artırmalı satışlar suretiyle piyasaya arzı mutat olmayan ve devamlılık arz etmeyen tel direği, uzun ve çok uzun boy tomruk, maden direği, sırık, çubuklar, p) p) (23.06.2000 tarih ve 2000/964 Sayılı Kararname ile değişik şekli) Kağıt, karton, mukavva ve benzeri ürünlerin ana girdisi olan selüloz ve kağıt hamuru imalatı yapan özel sektöre ait fabrikalara, Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilecek miktarlarda selüloz ve mekanik odun üretiminde kullanılan odunlar, Pazarlama Şube Müdürlüğü

18 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 18 r) r) (15.05.2001 tarih ve 2001/2512 Sayılı Kararname ile değişik şekli) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş, tescil işlemi tapuya şerh edilmiş, ulusal ve uluslar arası hukuksal yükümlülükler üstlenilmiş olan yapı ve yapı gruplarının restorasyon, restütisyon, rekonstrüksiyon uygulamaları ve yetkili birimlerce onaylı plan, proje ve keşife dayalı olarak yaptırılacak işler için gerçek ve tüzel kişilere verilecek her türlü orman ürünü, tahsis yoluyla satılabilir. Pazarlama Şube Müdürlüğü

19 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 19 ORMAN ÜRÜNLERİ SATIŞ FİYATLARI Maliyet Bedeli İndirimli Satış - Fiili Masraf - Tevzi Mas. - Satış Gideri - Tarife Bedeli - Or.İmar Gid. Orman Kanunu 31,32,33, 34,37 Muhammen Bedel (İşl. ±%20,Bölge ±%50) Piyasa Fiyatı (Açık Art.Satış) Tahsis Fiyatı (Or.Kn.30.Md.) Endüstriyel ve Yakacak Odun

20 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 20 Maliyet Fiyatı : a)Kesme, taşıma, depolama ve işleme giderleri (işleme sırasında işlemeden doğan kayıplar hesaba katılır. b)Dağıtım giderleriyle ortak giderler (genel yönetim ve orman bakımı giderleri ile döşeme ve taşınmazların yıpranma payları karşılığı), c)Satış giderleri, d)Maliyet fiyatı hesap edilen orman ürününün üretildiği yer tarife bedeli, e)Orman imar giderleri (a, b, c ve d alt bentlerindeki giderler toplamının Orman Genel Müdürlüğünce piyasa şartlarına göre belirlenecek % 20’sine kadarı), Toplamı maliyet fiyatını oluşturur. Pazarlama Şube Müdürlüğü

21 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 21 Tahmin Olunan Satış Fiyatı : Satış yerlerinde ve depolarda aynı cins ve nitelikteki malların yukarıda yazılı maliyet unsurlarına göre hesaplanan maliyet fiyatındaki dalgalanmaları önlemek, yüksek maliyetli malların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, satış yerlerinin ve depoların tüketim merkezlerine olan uzaklığı, pazarın gerekleri veya malların normalden üstün veya düşük nitelikli olmaları dikkate alınarak, satışa sunulduğu tarihteki maliyet fiyatı üzerinden bir kez olmak üzere işletme müdürlüklerince en çok % 20, bölge müdürlüklerince de en çok % 50’ye kadar indirim veya yükseltme yapılabilir. Ortaya çıkan bu fiyat tahmin edilen satış fiyatıdır. Bu orandan fazla olarak yapılacak değişikliklerde Orman Genel Müdürlüğünden önceden izin alınması gereklidir. Pazarlama Şube Müdürlüğü

22 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 22 Tahmin olunan satış fiyatı üzerinden yapılan açık artırmalı satışlarda istekli çıkmaması durumunda da yukarıdaki değişiklik yapma yetkisi kullanılabilir. Ancak tahmin olunan ilk satış fiyatının tespit edilmesi sırasında bu yetkiler kullanılmış ise, değişiklik oranı yukarıdaki fıkrada belirtilen sınırı aşamaz. Daha fazla değişiklik yapılabilmesi için Genel Müdürlüğün onayı gereklidir. Yapılan bu değişikliklerden üst makamlara bilgi verilmesi zorunludur. Pazarlama Şube Müdürlüğü

23 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 23

24 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 24 HER TÜRLÜ SATIŞ NEVİİ 2010 YILI2011 YILI SATIŞ PROĞ. GERÇ.PROĞ. REV. PROĞ. GERÇEKLEŞME EYLÜL YIL SONU DİKİLİ SATIŞ244.415189.289335.653353.000284.522353.000 END. ODUN1.124.5851.161.9581.221.9781.285.8551.031.1501.290.000 YAK. OD.125.000109.96579.90085.00067.31177.000 TOPLAM1.497.0001.462.3641.640.0001.720.0001.382.9831.720.000

25 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 25 HER TÜRLÜ SATIŞ 000 M3/STER/TL NEVİİ 2012 PROGRAM TUTARI GERÇEKLEŞME 2011 YILI (EKİM)2010 YILI MİKTARTUTARMİKTAR DİKİLİ AĞAÇ 471.8633.717323.1382.977 ENDÜSTRİYEL OD. 1.247.4038.7901.187.41710.894 YAKACAK OD. 106.7342.62783.0217.054 TOPLAM TUTAR 1.826.000-1.593.638

26 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 26 SATIŞ GELİR DURUMU

27 16/12/2010 Kurumsal Kimlik NEV'İ SATIŞ MİKTAR VE TUTARI YILLIK PROG. GERÇEKLEŞME ORT. FİYAT 2010 Proğ. (Tutar) % 2009 MİKTAR 2008 MİKTAR MİKTARTUTARMİKTARTUTAR DİKİLİ SATIŞ2.700244.415 2.977190.381782.0191.6810,064 TOMRUK3.177490.984 3.420538.6421103.3373.2380,158 TEL DİREK6815.516 5713.7318867650,240 MADEN DİREK43059.886 49365.7311104524780,133 SANAYİ ODUNU 57363.090 60366.4171055456070,110 KAĞITLIK ODUN1.414144.075 1.781177.6921231.9121.6850,100 YAPACAK5.662773.551 6.354864.7511126.3136.0730,136 LİF-YONGA4.224226.691 4.520294.2001303.8563.4590,065 SIRIK282.234 191.9728816200,104 ENDÜSTRİYEL OD.9.9141.002.476 10.8931.158.38411610.1859.5520,107 ÇUBUK8448 29321000,044 YAKACAK OD.6.384111.366 5.707111.0831007.0656.8500,020 TALİ ÜRÜNLER5.8581.295 131.334 2.538 1962.4181.957 TUTARLAR TOPLAMI 1.360.000 1.462.4801081.233.6271.258.462 27 (000 M3/ST-BİN TL)

28 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 28 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 2010 YILI BİLANÇO SATIŞ DURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ YILLIK PROG. TUTARI DİKİLİENDÜSTRİYEL ODUNYAKACAK ODUNTOPLAM GERÇEKLEŞME MİKTARTUTARMİKTARTUTARMİKTARTUTAR % ADANA 57.606 865.51838350.0292948.58564.133111 ADAPAZARI 47.244 1178.66346141.9373766.43557.035121 AMASYA 93.576 705.0141.00994.3267006.152105.493113 ANKARA 28.333 564.33631131.1121532.32237.770133 ANTALYA 64.395 43024.22833028.3132075.38657.92790 ARTVİN 18.358 664.0179514.34611172619.088104 BALIKESİR 48.227 956.56342146.2752807.32260.160125 BOLU 118.909 19214.023901116.6502722.603133.276112 BURSA 68.117 442.50549256.6544436.12565.28496 ÇANAKKALE 54.181 1027.53131027.9042369.46944.90483 DENİZLİ 44.530 975.51734637.810962.47545.802103 ELAZIĞ 6.774 0011072085.4415.54882 ERZURUM 21.152 556015425.121361.37127.051128 ESKİŞEHİR 15.238 1189814614.4351532.91818.252120 GİRESUN 26.809 1739.79320521.8818746932.143120 ISPARTA 40.396 1077.48323725.8061051.69634.98587 İSTANBUL 52.036 19615.68532228.99667413.42458.105112 İZMİR 56.098 29717.54760450.0233115.63073.200130 K.MARAŞ 18.820 543.65610614.6781684.74323.077123 KASTAMONU 133.808 1588.9241.138119.722602.418131.06498 MERSİN 42.706 1258.24523431.0471524.28943.582102 MUĞLA 84.566 24415.96755454.581972.74873.29687 TRABZON 11.022 1366.765202.56882399.57287 ZONGULDAK 99.529 6334952113.1571941.937115.429116 KÜTAHYA 51.847 503.16849850.2381672.83456.240108 KONYA 9.810 291.843936.204942.64710.694109 SİNOP 44.617 321.59757257.002261.07159.670134 T O P L A M 1.358.705 2.977190.38110.8931.160.9225.709111.4771.462.781108 TALİ ÜRÜNLER 1.295 2.538196 GENEL TOPLAM1.360.000 1.462.781108

29 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 29 TÜM SATIŞLAR İLE TAHSİSLİ SATIŞLARIN MUKAYESESİ

30 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 30 SATIŞ GELİRİNİN DAĞILIMI

31 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 31 Kararnamedeki ilgili maddelere göre; İşletme Müdürlüklerinin :  100 m3’e kadar tomruk,  50 m3’e kadar tel direği  50 ster’e kadar yakacak odun Bölge Müdürlüklerinin:  500 m3’e kadar tomruk,  100 m3’e kadar tel direk,  500 ster’e kadar yakacak od. tahsisen satış yetkisi bulunmaktadır. TAHSİSLİ SATIŞLAR

32 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 32 Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen tahsisli satışlar; Resmi kurum ve kuruluşların iştigal konusu olan faaliyetleri için ihtiyaç duydukları orman ürünleri (b), özel sektör yonga-levha fabrikalarının ihtiyacı olan lif-yonga odunu (j) ve özel kağıt fabrikalarının ihtiyacı kağıtlık odun (p) ile bunların dışındaki her türlü tahsis işlemlerinden 500 m 3 ’ün üzerindeki orman ürünlerinin tahsis işlemleri merkezce yapılmaktadır. TAHSİSLİ SATIŞLAR

33 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 33 Tel Direk Tedaş : 20.825 M3 Özel Kuruluşlar : 26.700 M3 Maden Direk TTK : 97.643 M3 Kağıtlık Odun Oyka : 425 000 M3 Tepe : 56.250 M3 Lif Yonga Odunu Lif Yonga kuruluşları : 7.000.000 Ster Talaş Odunu : 320.000 Ster 2012 YILI TAHSİS TALEPLERİ

34 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 34 TEDAŞ GERÇEKLEŞME MİKTARI

35 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 35 Pazarlama Şube Müdürlüğü KURULUŞPRGGRÇ% ORT. FİYAT TUTAR (000 TL) TEDAŞ 42.10433.026782638.688 ÖZEL SEKTÖR 11.2826.123542261.382 TOPLAM 53.38639.1497310.070 2010 YILI TEL DİREK PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELERİ

36 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 36 ÜRÜN CİNSİ SON DEPO 20102011% 9 Mt. TELDİREK250.00265.00 6,0 10 Mt. TELDİREK260.00275.00 5,8 11 Mt. TELDİREK270.00285.00 5,6 12 Mt. ELDİREK295.00310.00 5,1 SATIŞ ESASI TAMAMI PEŞİN 2011 YILI TEL DİREĞİ TAHSİS FİYATLARI

37 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 37 ÖZEL TEL DİREK KURULUŞLARI GERÇEKLEŞME MİKTARI

38 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 38 ÜRÜN CİNSİ SON DEPO 20102011% MADEN DİREK160.00170.506,6 7 Mt. TELDİREK215.00225.004,7 8 Mt. TELDİREK220.00230.004,5 SATIŞ ESASITAMAMI PEŞİN 2011 YILI TEL DİREĞİ VE MADEN DİREĞİ TAHSİS FİYATLARI

39 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 39 T.T.K. GERÇEKLEŞME MİKTARI

40 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 40 Pazarlama Şube Müdürlüğü KURULUŞPRGGRÇ% ORT. FİYAT ( TL ) TUTAR (000 TL. ) TTK96.954101.62410516016.267 ÖZEL SEKTÖR9.7528.502871591.354 TOPLAM106.706110.12610317.621 2010 YILI MADEN DİREK PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELERİ

41 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 41 MAHALLİ MADEN OCAKLARI GERÇEKLEŞME MİKTARI

42 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 42 ÖZEL KAĞIT KURULUŞLARI GERÇEKLEŞME MİKTARI

43 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 43 Pazarlama Şube Müdürlüğü KURULUŞPRGGRÇ% ORT. FİYAT ( TL/M3 ) TUTAR (1.000 TL. ) OYKA315.500287.832917421.279 TEPE45.00040.56690712.891 TOPLAM360.500328.3989124.170 2010 YILI KAĞITLIK ODUN PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER

44 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 44 ÜRÜN CİNSİ RAMPASON DEPO 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % M3’LÜ93.00130.0039,8 128.00160.0025,0 KABUKSUZ (St )71.0090.0026,8 94.00104.0010,6 KABUKLU (St )59.0067.0013,6 70.0079.0012,9 SATIŞ ESASI% 30’ u Peşin Aylık % 0,8 Faiz 6 Ay Vade 2011 YILI İBRELİ KAĞITLIK ODUN TAHSİS FİYATLARI

45 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 45 ÜRÜN CİNSİ RAMPASON DEPO 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % M3’LÜ92.00108.0017,4 128.00148.0015,6 KABUKSUZ (St ) KABUKLU (St )68.0079.0016,2 83.0091.009,6 SATIŞ ESASI% 30’ u Peşin Aylık % 0,8 Faiz 6 Ay Vade 2011 YILI YAPRAKLI KAĞITLIK ODUN TAHSİS FİYATLARI

46 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 46 LİF YONGA KURULUŞLARI GERÇEKLEŞME MİKTARI

47 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 47 KURULUŞPRGGRÇ% ORT. FİYAT ( TL/M3 ) TUTAR (000 TL. ) ÖZEL SEKTÖR 3.595.1683.741.087 10462233.458 TOPLAM 3.595.1683.741.087 10462233.458 2010 YILI LİF YONGA ODUNU PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER

48 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 48 ÜRÜN CİNSİ RAMPASON DEPO 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % 2011 (İlk Yarı) 2011 (İkinci Yarı) % İBRELİ50.5053.004,963.0066.004,8 YAPRAKLI64.0067.004,776.0080.005,3 T.KAVAK43.0045.004,756.0059.005,4 SATIŞ ESASI% 30’ u Peşin Aylık % 0,8 Faiz 6 Ay Vade 2011 YILI LİF YONGA ODUNU TAHSİS FİYATLARI

49 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 49 YONGA LEVHA FABRİKALARININ KURULU KAPASİTELERİ FİRMA ADIFABRİKA YERİ KAPASİTE (m3/gün) KAPASİTE (m3/yıl)DURUM 1-AYORSAN A.Ş. SİNOP 80 m3/gün 24.000 m3/yılÇalışmıyor 2-DEVREKTAŞ A.Ş.ZONGULDAK 340 m3/gün 102.000 m3/yılÇalışmıyor 3-FOÇA SUNTA A.Ş.İZMİR 300 m3/gün 90.000 m3/yıl 4-GİRESUN ORMAN Ltd.ŞtiGİRESUN 170 m3/gün 51.000 m3/yılÇalışmıyor 5-GENTAŞ A.Ş. BOLU 96 m3/gün 28.800 m3/yıl 6-İTTAŞ A.Ş. BURSA 350 m3/gün 105.000 m3/yıl 7-KAST.ENTG.(Kastamonu)KASTAMONU 650 m3/gün 195.000 m3/yıl 8-KAST.ENTG.A.Ş.(Gebze)İZMİT 200 m3/gün 60.000 m3/yıl 9-KAST.ENTG.(Balıkesir)BALIKESİR 1.750 m3/gün 525.000 m3/yıl 10-KOYUNCUOĞLU(SETAŞ)KÜTAHYA 300 m3/gün 90.000 m3/yıl 11-KÖSEOĞLU A.Ş. KAYSERİ 600 m3/gün 180.000 m3/yılÇalışmıyor 12-MASSTAŞ A.Ş. BOLU 140 m3/gün 42.000 m3/yıl 13-ORMA A.Ş. ISPARTA 750 m3/gün 225.000 m3/yıl 14-PANEL(YONTAŞ) A.Ş.SAMSUN 500 m3/gün 150.000 m3/yıl 15-SAMEDOĞLU A.Ş. MERSİN 500 m3/gün 150.000 m3/yıl 16-SERDAR AĞAÇ A.Ş.BURSA 750 m3/gün 225.000 m3/yıl 17-S.F.C. A.Ş. KASTAMONU 200 m3/gün 60.000 m3/yıl 18-STARWOOD A.Ş. BURSA 2300 m3/gün 690.000 m3/yıl 20-SUMAŞ A.Ş. BALIKESİR 240 m3/gün 72.000 m3/yıl 21-KÜPELİLER A.Ş. ESKİŞEHİR 250 m3/gün 75.000 m3/yıl 22-TEVER AĞAÇ A.Ş. İZMİT 1.500 m3/gün 450.000 m3/yıl 23-TEVERPAN A.Ş. TEKİRDAĞ 800 m3/gün 240.000 m3/yıl 24-VEZİR AĞAÇ A.Ş. SAMSUN 175 m3/gün 52.500 m3/yıl 25-YONSAN A.Ş. MANİSA 300 m3/gün 90.000 m3/yıl 31/ARALIK/2010 KURULU TOPLAM KAPASİTE 13.241 m3/gün 3.972.300 m3/yıl

50 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 50 LİF LEVHA (MDF) FABRİKALARININ KURULU KAPASİTELERİ 31/ARALIK/2010 KURULU TOPLAM KAPASİTE 12.825 m3/gün 3.847.500 m3/yıl FİRMA ADIFABRİKA YERİ KAPASİTE (m3/gün) KAPASİTE (m3/yıl)DURUM 1-BOLU LİF (GBS) A.Ş.BOLU 80 m3/gün 24.000 m3/yılFAAL 2-ÇAMSAN A.Ş.(Ordu)ORDU 600 m3/gün 180.000 m3/yılFAAL 3-ÇAMSAN A.Ş.(Adapazarı)ADAPAZARI 600 m3/gün 180.000 m3/yılFAAL 4-DİVAPAN A.Ş.DÜZCE 400 m3/gün 120.000 m3/yılFAAL 5-KAST.ENTEGRE A.Ş.(Gebze)İZMİT 1.000 m3/gün 300.000 m3/yılFAAL 6-KAST.ENT.A.Ş.(Kastamonu)KASTAMONU 1.200 m3/gün 360.000 m3/yılFAAL 7-SELOLİT A.Ş.MANİSA 60 m3/gün 18.000 m3/yılFAAL 8-SERDAR AĞAÇ A.Ş.BURSA 650 m3/gün 195.000 m3/yılFAAL 9-S.F.C. A.Ş.KASTAMONU 835 m3/gün 250.500 m3/yılFAAL 10-STARWOOD A.Ş.BURSA 800 m3/gün 240.000 m3/yılFAAL 11-TEVERPAN A.Ş.TEKİRDAĞ 500 m3/gün 150.000 m3/yılFAAL 12-TEVER MDF A.Ş.TEKİRDAĞ 800 m3/gün 240.000 m3/yılFAAL 13-YILDIZ SUNTA MDF A.Ş.İZMİT 1.550 m3/gün 465.000 m3/yılFAAL 14-YILDIZ ENTEGRE A.Ş.İZMİT 3.000 m3/gün 900.000 m3/yılFAAL 15-TURANLAR GRUP A.Ş.SAMSUN 750 m3/gün 225.000 m3/yılFAAL

51 16/12/2010 Kurumsal Kimlik NEV'İ SATIŞ MİKTAR VE TUTARI YILLIK PROGRAM GERÇEKLEŞME ORT. FİYAT 2011 Proğ. (Tutar) % 2010 MİKTAR 2009 MİKTAR MİKTARTUTARMİKTARTUTAR DİKİLİ DAMGA3.775335.6533.717323.138962.7111.8970,087 TOMRUK3.800646.7672.819592.968923.0332.9040,210 TEL DİREK5914.0784511.4128150540,252 MADEN DİREK44665.57437866.2231013963920,175 SANAYİ ODUNU60469.55751774.0401065264840,143 KAĞITLIK ODUN1.331148.5611.459177.0771191.5881.6750,121 YAPACAK6.241944.5365.218921.720985.5935.5090,177 LİF-YONGA3.546274.8913.563264.679963.7263.2630,074 SIRIK232.55091.0174014130,113 ENDÜSTRİYEL ODUN 9.8091.221.9788.7901.187.417979.3338.7840,135 ÇUBUK738516316220,046 YAKACAK5.43679.5152.62783.0211043.0843.1670,032 TALİ ÜRÜNLER9.1292.470 0 TUTARLAR TOPLAMI 1.640.000 1.593.638971.261.1301.075.189 51 2011 YILI EKİM AYI SATIŞ DURUMU (000 M3/ST-BİN TL) NEV'İ SATIŞ MİKTAR VE TUTARI YILLIK PROGRAM GERÇEKLEŞME ORT. FİYAT 2011 Proğ. (Tutar) % 2010 MİKTAR 2009 MİKTAR MİKTARTUTARMİKTARTUTAR DİKİLİ DAMGA 3.775335.6533.717323.138962.7111.8970,087 TOMRUK 3.800646.7672.819592.968923.0332.9040,210 TEL DİREK 5914.0784511.4128150540,252 MADEN DİREK 44665.57437866.2231013963920,175 SANAYİ ODUNU 60469.55751774.0401065264840,143 KAĞITLIK ODUN 1.331148.5611.459177.0771191.5881.6750,121 YAPACAK 6.241944.5365.218921.720985.5935.5090,177 LİF-YONGA 3.546274.8913.563264.679963.7263.2630,074 SIRIK 232.55091.0174014130,113 ENDÜSTRİYEL ODUN 9.8091.221.9788.7901.187.417979.3338.7840,135 ÇUBUK 738516316220,046 YAKACAK 5.43679.5152.62783.0211043.0843.1670,032 TALİ ÜRÜNLER 9.1292.470 0 TUTARLAR TOPLAMI 1.640.000 1.593.638971.261.1301.075.189

52 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 52 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 2011 YILI EKİM AYI SATIŞ DURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ YILLIK PROG. TUTARI DİKİLİENDÜSTRİYEL ODUNYAKACAK ODUNTOPLAM GERÇEKLEŞME MİKTARTUTARMİKTARTUTARMİKTARTUTAR % ADANA63.214677.58731455.4742207.58370.644112 ADAPAZARI59.660958.47137236.7571463.37948.60781 AMASYA110.265695.527965111.5541623.951121.032110 ANKARA31.492778.75119924.739481.52835.018111 ANTALYA68.46249941.23331236.196872.68680.115117 ARTVİN19.076755.8125210.7047645716.97389 BALIKESİR62.44613312.34342057.8341215.45575.632121 BOLU155.72636731.752673114.9951281.515148.26395 BURSA76.808725.58845164.3501284.67274.61197 ÇANAKKALE51.43613312.22629232.2241918.64553.095103 DENİZLİ51.4761189.11032742.701581.52853.339104 ELAZIĞ5.7764525091082.8393.37358 ERZURUM30.615151.9577615.0081973817.70358 ESKİŞEHİR18.087182.41413716.849592.24121.504119 GİRESUN30.21812710.33714418.712526129.31097 ISPARTA44.90118516.85716924.454461.46942.78095 İSTANBUL53.24126124.82221723.24135510.94059.004111 İZMİR69.63541629.52543944.5321173.80877.865112 K.MARAŞ21.964827.5437314.540994.30726.389120 KASTAMONU179.60337433.628811108.267461.981143.87680 MERSİN51.45913612.89018531.1061023.61547.61193 MUĞLA107.87618215.38749167.236772.62285.24579 TRABZON8.81714713.287470927414.069160 ZONGULDAK126.2174556724111.981831.381113.91890 KÜTAHYA57.862373.54639652.814833.15059.509103 KONYA8.4762211434.005451.4775.69267 SİNOP72.721211.25450666.4271978168.46294 T O P L A M1.637.5303.717323.1388.7901.187.4172.62983.0831.593.63897 T.TALİ ÜRÜN2.470 0 GENEL TOPLAM1.640.000 1.593.63897

53 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 53 2011 YILI ÜRÜN NEVİLERİNE GÖRE SATIŞ PRAGRAMI CİNSİOCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK TOMRUK 251.076463.835738.9341.045.2791.428.7841.802.0932.209.0792.619.0703.009.8383.418.4743.641.0403.800.300 TEL DİREĞİ 4251.6075.1239.92418.34526.82235.98644.27151.61857.00360.59959.400 MADEN DİREĞİ 23.03848.72785.866125.300166.144220.187268.087312.077350.690389.337416.499446.000 SANAYİ ODUNU 37.35686.565122.272164.173220.068277.820351.605415.695476.710533.975571.415604.450 KAĞITLIK ODUN 84.387158.358250.535346.520474.405626.530762.105893.1671.020.8551.138.9381.251.0901.330.550 LİF-YONGA OD. 148.321282.939468.599755.9471.143.1341.546.0841.964.6002.349.3502.747.2003.087.0803.356.3303.546.100 SIRIK 1009501.8902.9404.3456.8409.78012.98516.68019.86022.00022.650 ENDÜSTRİYEL OD. 544.7031.042.9811.673.2192.450.0833.455.2254.506.3765.601.2426.646.6157.673.5918.644.6679.318.9739.809.450 YAKACAK ODUN 144.584295.213471.020692.8041.038.5051.341.0401.705.8712.147.6162.970.5003.908.6504.805.2505.436.050 DİKİLİ SATIŞ 596.270799.1201.046.0201.384.7201.734.0502.089.2252.471.6252.842.8503.230.9003.485.0003.649.0003.775.000 (M3)

54 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 54 2011 YILI ENDÜSTRİYEL ODUN SATIŞ PROGRAMI (M3) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK ADANA29.00059.00086.000121.500160.700195.900242.100280.300319.500346.000365.000377.250 ADAPAZARI11.20022.35035.97061.847102.000145.000198.300240.750293.000342.950365.370394.250 AMASYA46.50083.500133.500190.000262.500360.000465.500545.500642.500720.500787.500853.300 ANKARA01.6005.50011.00018.00035.00067.000100.000135.000165.000190.000 ANTALYA81.000107.000133.000155.200179.800205.400221.500236.600250.700266.800279.400297.750 ARTVİN1.5004.0006.0009.00017.00029.00044.00059.00072.00083.00094.000101.600 BALIKESİR23.00045.00078.000119.000156.000195.500226.000256.000287.000314.000338.500360.000 BOLU3.70026.60071.500124.900197.500279.800378.500487.500615.900757.300881.400950.000 BURSA16.40040.00076.500116.000167.500220.300283.000329.300358.600399.400415.600420.000 ÇANAKKALE34.23861.07390.253126.394164.040202.610230.190255.320269.400285.450295.500300.000 DENİZLİ21.00038.00063.00093.200122.200143.600173.700206.600225.300244.000267.100275.000 ELAZIĞ0000005001.000 ERZURUM08504.59011.44025.19040.99057.56080.130100.300115.700128.450133.000 ESKİŞEHİR3.0948.51913.32917.98826.34337.20849.55062.88077.89090.27099.550104.825 GİRESUN1502.5506.15014.10024.25037.61557.33581.185103.800122.135136.930143.050 ISPARTA21.80038.10060.83079.130103.360126.670145.305165.000186.200220.295244.030260.000 İSTANBUL2.7008.50028.65053.66088.760107.000139.000166.000187.000210.000220.600230.400 İZMİR53.81793.417131.717169.117204.817238.717271.217302.617333.317365.700380.800390.200 K.MARAŞ3.0009.00014.80521.44532.00042.20048.30060.80072.60082.10088.70093.225 KASTAMONU44.51086.955148.865246.075391.950533.770665.175791.927926.0601.042.2291.145.6711.201.250 MERSİN28.80066.90086.400114.600148.000170.600189.000220.700248.300273.900275.000276.000 MUĞLA36.49978.300124.009182.441256.341319.542396.176459.377526.020594.864633.972690.050 TRABZON02508001.6004.4006.30010.17513.95017.05019.15020.75021.000 ZONGULDAK31.54560.442101.576164.096261.524373.929467.284563.279650.404740.124762.000800.000 KÜTAHYA21.00040.00075.000105.000143.000200.000250.000289.550324.600336.950344.600350.000 KONYA1.4503.4255.5259.65013.20019.42524.77531.45037.25047.35058.45070.000 SİNOP28.95056.55094.150141.100196.400259.550319.850378.400428.900469.200509.400526.300 TOPLAM544.8531.041.8811.675.6192.459.4833.466.7754.525.6265.620.9926.665.1157.689.5918.655.3679.329.2739.809.450

55 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 55 2011 YILI YAKACAK ODUN SATIŞ PROGRAMI (M3) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK ADANA 10.00018.00028.00038.00048.00055.00075.00090.000130.000150.000175.000185.000 ADAPAZARI 5002.5007.00014.00023.00045.50080.000109.500250.000350.000450.000515.000 AMASYA 5002.5007.00014.00023.00045.50080.000109.500214.000279.000400.000470.000 ANKARA 001.0002.0004.0007.00012.00017.00025.00035.000125.000 ANTALYA 25.00040.00042.00050.00060.00070.00080.00090.00095.00098.000105.000109.000 ARTVİN 0005001.0002.0003.00010.00040.000100.000130.000 BALIKESİR 4.00015.00020.00034.00048.00064.00076.50088.000140.500172.000163.500250.000 BOLU 1002007001.3004.60012.00033.10060.300148.100197.400245.600260.000 BURSA 20.00040.00080.000120.000150.000180.000200.000220.000250.000300.000325.000350.000 ÇANAKKALE 6.30020.00037.00061.00092.000121.500146.500172.500201.700236.850260.000280.000 DENİZLİ 015.50022.50029.50036.00043.00054.00066.00083.000115.000130.000140.000 ELAZIĞ 000090.000 110.000150.000190.000 ERZURUM 04009002.8504.40010.16019.16027.75055.00075.000100.000110.000 ESKİŞEHİR 1.0004.7006.6508.30010.60014.90019.25028.00039.00070.50097.500100.000 GİRESUN 002009003.1505.6509.50016.10024.40032.35040.50045.000 ISPARTA 2.5005.2007.6009.00014.00018.00020.00025.00035.00045.00055.00060.000 İSTANBUL 2.00010.00020.00035.00080.000100.000130.000190.000210.000300.000350.000381.500 İZMİR 8.00018.00028.00038.00047.00054.50062.50072.50081.00091.00099.000100.000 K.MARAŞ 05.00010.00015.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00090.000125.000 KASTAMONU 4001.8405.14011.90020.87049.55080.200127.750246.100376.250452.650479.500 MERSİN 9.00018.00027.00036.00045.00054.00063.00072.00081.00090.000 MUĞLA 35.65346.72366.930101.554116.485137.980159.861184.316200.000205.000208.000210.000 TRABZON 0002505001.5003.5004.5008.00010.00011.00011.150 ZONGULDAK 1.3814.6007.50010.95016.50023.00030.10038.50050.40065.70095.000300.000 KÜTAHYA 2.0507.60014.20028.50045.00062.50077.00093.000113.500141.500175.000200.000 KONYA 6001.2501.9002.9004.4006.80010.20011.40012.60016.50018.60019.900 SİNOP 1.1001.2001.8003.4007.00016.00033.00067.000102.700158.600197.400200.000 TOPLAM 130.084278.213443.020668.8041.014.5051.320.0401.687.3712.130.6162.986.0003.890.6504.738.7505.436.050

56 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 56 DİKİLİ SATIŞLAR Orman ürünlerinin pazarlanmasında uygulanan bir diğer satış şekli DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI olmaktadır. Orman ürününün piyasa talepleri doğrultusunda ve zaman kaybetmeden tüketiciye ulaştırılması, depolama, mükerrer taşıma ve istif gibi harcamaların olmadan ürünün en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayan dikili satış yöntemi rasyonel ve verimli bir işletmeciliğin gereği olmaktadır. 1989 yılında kızılçam’da pilot uygulanmaya başlayıp, Açık Artırmalı ve Tahsisli Dikili Ağaç Satışları yeniden düzenlenerek 6521 Sayılı Tamim uygulamaya konulmuştur.

57 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 57 DİKİLİ SATIŞLAR Dikili ağaç satışlarında açık artırmalı satış esas olmakla birlikte, tahsisli satışlar kararnamesi gereği orman köy ve kooperatifleri ile köy ve belediye tüzel kişiliklerine tahsisen dikili satış yapılabilmektedir. Tahsisli dikili ağaç satışlarında İşletme Müdürlükleri yıllık toplam 5.000 m 3’ e kadar doğrudan, 5.000 m 3 ’ten fazla olan miktarlarda ise Orman Bölge Müdürlükleri onayı ile satış yapılabilmektedir. Ancak dikili ağaç satışlarında tesbit edilen muhammen bedel ve tahsis fiyatının onayı Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

58 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 58 ÜRETİM GİDERLERİ İLE SATIŞ GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

59 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 59 ÜRETİM GİDERLERİNİN SATIŞ GELİRLERİNE ORANI (Dikili Satış Hariç)

60 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 60 ÜRETİM GİDERLERİNİN SATIŞ GELİRLERİNE % ORANI (Dikili Satış Hariç )

61 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 61 DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI

62 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 62 DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YILID.K.G.H. DİKİLİ SATIŞ D.K.G.H. % MİKTARTUTAR 2000 8.8802223.6132,5 2001 8.2042124.5092,6 2002 9.5212949.5823,1 2003 9.06738717.6254,3 2004 9.97735122.8113,5 2005 10.00951436.5985,1 2006 11.81275854.7796,4 2007 12.5731.00372.2878,0 2008 14.9161.681110.78111,3 2009 14.7362.019111.10813,7 2010 16.3862.977190.38118,2

63 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 63 DİKİLİ SATIŞLARDA ARTIRMALI VE TAHSİSLİ SATIŞLARIN MUKAYESESİ

64 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 64 DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI (EYLÜL 2011) BÖLGE MÜD. 2011 D.K.G.H. DİKİLİ SATIŞ D.K.G.H. % MİKTARTUTAR ANTALYA 98545335.62246 İZMİR 91841629.44445 İSTANBUL 52724221.17246 BOLU 1.53234128.83322 MUĞLA 9451318.94214 GİRESUN 3731169.31131 KASTAMONU 1.80134533.10519 MERSİN 49213612.89028 ÇANAKKALE 59013112.04522 TRABZON 18712510.84467 000 M 3 /TL

65 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 65 2010 YILI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞINDA İLK 10 BÖLGE BölgeTOPLAM DİKİLİ SATIŞ K.G.H. % ARTIRMATAHSİS Antalya4304062494-6 İzmir296 0100-0 Muğla2431915279-21 İstanbul1961148258-42 Bolu1925313928-72 Giresun173997457-43 Kastamonu158778149-51 Trabzon136587843-57 Mersin125123298-2 Adapazarı117209718-82 TOPLAM2.9771.99398466-34 000 M3

66 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 66 DİKİLİ SATIŞLARDA ARTIRMALI VE TAHSİSİN BÖLGELER MUKAYESESİ

67 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 67 ODUN ÜRETİMİ İÇERİSİNDEKİ DİKİLİ SATIŞ PAYI

68 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 68 2011 YILI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ PROGRAMI (M3) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK ADANA 10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000100.000110.000120.000 ADAPAZARI 10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.00095.000105.000110.000 AMASYA 10.00020.00030.00040.00050.00070.00090.000120.000130.000140.000150.000160.000 ANKARA 1.0003.0005.00015.00030.00040.00050.00060.00080.000 ANTALYA 40.00080.000120.000200.000250.000270.000300.000340.000380.000385.000395.000400.000 ARTVİN 01.0005.00010.00020.00025.00035.00040.00050.000 BALIKESİR 4.00010.00021.00028.00035.00055.00070.00080.00090.000100.000110.000120.000 BOLU 630016.80044.80079.200101.600132.300164.500198.700232.500269.700286.200300.000 BURSA 02.00010.00020.00030.00045.00060.00080.000110.000140.000150.000 ÇANAKKALE 54.52073.00081.50093.70099.100105.800106.900107.800111.000113.000117.000120.000 DENİZLİ 10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000100.000110.000120.000 ELAZIĞ 000000000000 ERZURUM 0004.00010.50018.50030.50040.000 ESKİŞEHİR 03.3004.8008.00010.00012.25014.25017.75019.75023.00024.00025.000 GİRESUN 8.50015.50026.50037.40055.50072.50092.500112.500137.500156.000167.000170.000 ISPARTA 73.65087.65091.65099.150101.150103.500106.000110.000115.000118.000120.000 İSTANBUL 10.50021.50040.70063.20088.800112.100133.300143.700157.300177.300190.300200.000 İZMİR 297.000 300.000 K.MARAŞ 02.0005.0007.50015.00025.00035.00045.00050.00052.00056.00060.000 KASTAMONU 25.00032.37053.37077.870118.100158.175191.375226.900248.850267.000269.500270.000 MERSİN 13.00026.00039.00052.00065.00078.00091.000104.000117.000130.000 MUĞLA 10.50021.50040.70063.20088.800112.100133.300150.000180.000200.000220.000250.000 TRABZON 3002.5005.00010.00015.00025.00045.00060.00080.00095.000100.000 ZONGULDAK 0005.50012.50025.00037.00050.50062.00071.00078.00080.000 KÜTAHYA 5.00011.00017.00031.00056.00080.000106.000118.000126.000133.000141.000150.000 KONYA 5.0008.000 12.000 13.00020.00026.00030.000 SİNOP 2.0005.00010.00015.00023.00035.00057.00078.000118.000120.000 TOPLAM 596.270799.1201.046.0201.384.7201.734.0502.089.2252.471.6252.842.8503.230.9003.485.0003.649.0003.775.000

69 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 69 DİKİLİ SATIŞLAR  Uygulamanın yaygınlaştırılması  Köylü ve kooperatiflerin talebi  Verim yüzdesi tespitleri  Açık artırmalı ve tahsili satış fiyatlarının tespiti  Asgari işçilik zamanı belirlenmesi  Üretim, satış süreleri, ek süre verilmesi

70 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 70 GENEL ESASLAR 1- 1- Dikili satışların takip ve denetimi için satış partisi bölme veya bölmecik bazında yapılacak, birden fazla bölme birleştirilerek satış partisi oluşturulabilecektir. 2- 2- Dikili ağaç satışında, dikili ağacın m 3 satış bedeli, satışa konu bölme veya bölmecikte her ağaç türü için verim yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu yüzdelere göre çıkması gereken ürünlerin fiyatlandırılması yapılarak belirlenmektedir.

71 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 71 GENEL ESASLAR 16- 16- 6831 Sayılı Orman Kanununun 2896 Sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesinde; “Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir.” denilmektedir.

72 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 72 TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI Tahsisli Satışlar Kararnamesinin 4/n Maddesinde; “Sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2.500’den aşağı olan kasabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köy ve belediye tüzel kişilikleri ile köylerdeki gerçek kişilere amenajman ve silvikültür planlarına göre ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçların tahsisen satılabileceği” hükmü getirilmiştir.

73 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 73 TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI Tahsisen satış yapılabilecek kooperatifler, gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar : Tahsisen satış yapılabilecek kooperatifler, gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar : Mülki hudutları içinde tahsisli satışın yapılacağı dikili ağaçların bulunduğu köylerde ve nüfusu 2500’den aşağı kasabalarda kurulu; orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, köy ve belediye tüzel kişiliklerine veya köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde oturan gerçek kişilere tahsisen satış yapılacaktır. Tahsisli dikili ağaç satışı yapılmasında, gerçek ve tüzel kişilerin iş gücü kapasiteleri ve işi yapabilirlik durumları göz önüne alınacak ve iş gücünü aşan miktarda satış yapılmayacaktır.

74 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 74 DENEME AĞACI VE VERİM YÜZDESİ TESBİT TUTANAĞI İŞLETMESİ: Karabük KARARLAŞTIRILAN DENEME AĞAÇLARI HACİM BÜYÜKLÜĞÜ : 5 M3 ŞEFLİĞİ: KaratepeDENEME AĞACI ADEDİ: 22 BÖLME NO: 67DENEME AĞAÇLARI NO’LARI : 2, 8, 12, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 32, 39, 40, 45, 57, 62, 71, 78, 80, 85, 112, 118, 125 AĞAÇ CİNSİ: Çam - KayınKESİLEN DENEME AĞAÇLARI D.K.G.H. (m3): 4.880 D.K.G.H. (m3): 500 A-DENEME AĞACI TESBİTİ Çap Kademesi ( cm ) D.K.G.H. (m3) Toplam Hacimdeki % Deneme Ağacı Mik. (M3) Bir Ağacın D.K.G.H.Deneme Ağacı Sayısı ÇamKayınTop.ÇamKayınÇamKayınÇamKayınÇamKayın AbcdEFgHiJkL 12-15,9203050460,20,30,0790,07624 16-19,92550755100,250,50,1560,14823 20-23,95010015010200,51,00,2720,26024 24-27,9401602008320,41,60,4260,41314 28-31,9-10 -2-0,10,6180,590-- 32-35,9 15- 3-0,15-0,8430,800-- TOPLAM 15035050030701,53,5-715 EK-1

75 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 75 B- VERİM YÜZDESİ TESBİTİ ELDE EDİLEN ÜRÜN CİNSİ VE NEV'İSİ DENEME AĞAÇLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN ÇIKMASI ÖNGÖRÜLEN TOPLAM ÜRÜN MİKTARI (M3) HACMİ (m3) VERİM % si 1234 III. S.N.B. Çam Tomruk0,3737,638,0 III. S.N.B. İnce Kt. Kayın Tomruk0,85717,487,0 III. S.K.B. İnce Kt. Kayın Tomruk0,61912,763,5 Çam Tel Direk0,1984,120,5 II.S.N.B. Çam Maden Direk0,1723,517,5 II.S.N.B. Kayın Maden Direk0,2996,130,5 Çam Sanayi Odunu0,1162,412,0 Kayın Sanayi Odunu0,2905,929,5 Çam Kağıtlık Odunu0,3607,437,0 Yap. Lif-Yonga Odunu0,67013,768,5 İbreli Yakacak Odun0,2204,522,5 Yapraklı Yakacak Odun0,49010,050,0 T O P L A M4,66495,3476,5 Yukarda belirtilen bölme / bölmeciği temsil edecek şekilde tesbiti yapılan deneme ağaçlarının standardizasyon esaslarına göre yapılan değerlendirilmesi sonucu elde edilen ürün cinsleri miktarı D.K.G.H.'ne oranlanarak cins ve nevilere göre verim yüzdeleri belirlenmiştir. Bu tutanakta belirlenen miktarların satış sonucu çıkacak miktarlar açısından bağlayıcılığı yoktur. İş bu deneme ağacı ve verim yüzdesi tesbit tutanağı tarafımızdan düzenlenmiştir. …/…/200 Müdür Yardımcısıİşletme ŞefiÖlçü Kesim Gör.Memur İsim imza

76 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 76 Tahsis Bedel Tespiti : Verim yüzdesine göre üretilecek ürün cins ve nevilerine ait işletmenin son iki aylık açık artırmalı satış ortalama fiyatları, bu mümkün değilse, Bölge Müdürlüğü dahilindeki benzer işletmelerin son iki aylık açık artırmalı satış ortalamaları, bu mümkün değilse komşu Bölge Müdürlüklerinin benzer işletmelerinin son iki aylık satış ortalamaları, bu da mümkün değilse Bölge Müdürlüğünün tahsis fiyatları baz alınarak İşletme Müdürlüğü ihale komisyonu marifeti ile tahsis fiyatı Ek örneğe göre tespit edilecektir.

77 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 77 İşletmesi : Ağaç Cinsi : Şefliği : D.K.G.H. : Serisi : Bölme No : (TL/M3) ÜRÜN CİNSİ Açık Artırmalı Satış Ortalama Fiyatı Üretim Birim Fiyatları Toplamı Fark (2-3) D.K.G.H'den Elde Edilecek Verim Oranı (%) Tutar (4x5) SÜTUN NO: 123456 III. S.N.B. Çam Tomruk 127,0036,0091,007,66,92 III. S.N.B. İnce Kt. Kayın Tomruk 111,0036,0075,0017,413,05 III. S.K.B. İnce Kt. Kayın Tomruk 107,0036,0071,0012,79,02 Çam Tel Direk 165,0050,00115,004,14,71 II.S.N.B. Çam Maden Direk 110,0040,0070,003,52,45 II.S.N.B. Kayın Maden Direk 100,0040,0060,006,13,66 Çam Sanayi Odunu 100,0036,0064002,41,54 Kayın Sanayi Odunu 97,0036,0061,005,93,60 Çam Kağıtlık Odunu 72,0036,00 7,42,66 Yap. Lif-Yonga Odunu 71,4328,5742,8613,75,87 İbreli Yakacak Odun 50,0031,6718,334,50,82 Yapraklı Yakacak Odun 63,3331,67 10,03,17 T O P L A M95,357,47 Yukarıdaki hesaplamalar ve piyasa fiyatları dikkate alınarak 1 M3 Dikili Ağacın Tahsis fiyatı 58,00 (Elli sekiz)TL. olarak tespit edilmiştir... /.. /2011 Müdür Sayman Şef (İsim,İmza) (İsim,İmza) (İsim,İmza) Tetkik edildi. ONAY …/…./2011 İ.P. Şube Müdürü Orman Bölge Müdürü (İsim,İmza) (İsim,İmza) TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI BEDEL TESBİT TUTANAĞIEK : 3

78 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 78 18.3- Tahsisli Dikili Ağaç Satış Limitleri: Tahsisli dikili ağaç satışlarında İşletme Müdürlükleri; yıllık toplam 5.000 m 3 ’e kadar doğrudan, 5.000 m 3 ’ten fazla olan miktarlarda ise Orman Bölge Müdürlüğünün tahsisli dikili ağaç satış onayı ile satış yapacaklardır. 18.4- 18.4- Özelliklerinden dolayı ekonomik değerlerinin yüksek olduğu ve tahsise kapalı olan depoların bağlı bulunduğu mıntıka ormanlarında tahsisli dikili ağaç satış işlemi yapılmayacaktır.

79 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 79 B- AÇIK ARTIRMA İLE DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ ESASLARI Dikili ağaç satışının açık artırma ile yapılmasında açık artırmalı satışta kullanılacak muhammen bedelin tespiti ve ihale sonrası işlemler aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Muhammen bedel; Muhammen bedel; Üretilecek ürün cins ve nevileri itibariyle hesaplanacak maliyet bedelleri baz alınarak belirlenecektir. Dikili ağacın maliyet bedeli; üretileceği öngörülen ürün cins ve nevileri itibariyle hesaplanacak maliyet bedelleri ile verim yüzdelerinden faydalanılarak Ek de belirtildiği şekilde işletme ihale komisyonunca hesaplanacaktır.

80 16/12/2010 Kurumsal Kimlik Dikili ağaçların özel kalite durumu, üretimdeki güçlük kriterleri, tüketim merkezlerine uzaklığı, üretilecek emvalin bu tüketim merkezlerine ulaştırmadaki zorluk ve kolaylıklar ile piyasa şartları, son satış ortalamaları ve maliyet bedeli gibi faktörler dikkate alınarak dikili ağaç muhammen satış bedeli 55,00(elli beş) TL/m³ olarak tespit edilmiştir. Sayman Şef Müdürİsim-İmza Tetkik edildi. O N A Y İ.P.Şube Md.../../200.. İsim-İmza Orman Bölge Müdürü İsim-İmza 80 İşletmesi : Ağaç Cinsi : Şefliği : D.K.G.H. : Serisi :Bölme No : TL/M3 ÜRÜN CİNSİTevzi Masrafı Ölçme ve Değerlendirme. Giderleri D.K.G.H'den Elde Edilecek Verim Oranı (%) Verim yüzdesine göre hesaplanmış tevzi masrafı ve fiili masraf toplamı(2+3) *4/100 S No 12345 1 III. S.N.B. Çam Tomruk94,00 2,30 7,6 7,32 2 III. S.N.B. İn.Kt.Kayın Tom.77,00 2,30 17,4 13,80 3 III. S.K.B. İn.Kt.Kayın Tom.65,00 2,30 12,7 8,55 4 Çam Tel Direk87,00 2,3o 4,1 3,66 5 II.S.N.B. Çam Mad. Direk45,00 2,3o 3,5 1,66 6 II.S.N.B. Kay. Mad. Direk45,00 2,3o 6,1 2,89 7 Çam Sanayi Odunu55,00 2,3o 2,4 1,38 8 Kayın Sanayi Odunu53,00 2,3o 5,9 3,26 9 Çam Kağıtlık Odunu28,00 2,3o 7,4 2,24 10 Yap. Lif-Yonga Odunu28,00 13,7 3,84 11 İbreli Yakacak Odun20,00 4,5 0,9 12 Yapraklı Yakacak Odun29,00 10 2,9 13Dikili ağaç tevzi masrafı ve fiili masraf toplamı52,38 14 Tarife bedeli1,00 15 Satış Masrafı0,10 16 Orman imar gideri (13+14+15)*0,031,60 17 Maliyet bedeli (13+14+15+16)55,08 18Muhammen Bedel55,00 19Son maliyet bedeli üzerinden yapılan artırma / indirim oranı (Muhammen bedel- maliyet bedeli)/maliyet bedeli (%)-0,16 AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI MALİYET VE MUHAMMEN BEDEL TESBİT TUTANAĞI

81 Mehmet YILDIZ Pazarlama Şube Müdürü mehmetyildiz@ogm.gov.tr Saygılarımla


"Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Pazarlama Şube Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları