Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİDE GÜNDEM PANELİ The Ritz Carlton

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİDE GÜNDEM PANELİ The Ritz Carlton"— Sunum transkripti:

1 VERGİDE GÜNDEM PANELİ 10.04.2008 The Ritz Carlton
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide

2 For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide VERGİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER Mustafa Çamlıca Türkiye Vergi Bölümü Başkanı

3 Özel Uzlaşma 5736 Sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun” tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanunun amacı; ihtilaflı alacakların bir an önce tahsili ve yargının iş yükünün hafifletilmesidir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

4 Özel Uzlaşmanın Kapsamı
Kanuni düzenlemeden; tarihi itibarı ile ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilmiş ve dava açma süresi geçmemiş vergi alacakları (vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları), Dava konusu yapılmış ancak hukuki yolların tüketilmediği vergi alacakları yararlanmaktadır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

5 Özel Uzlaşmanın Kapsamı
Mükelleflerin Yeni Kanun’dan yararlanabilmek için tarihi itibarı ile; Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma günü verilmiş olmakla birlikte henüz uzlaşma günü gelmemiş, Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak henüz uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş alacaklara ilişkin uzlaşma taleplerinin belirlenen uzlaşma gününde yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Uzlaşmaya girmiş ve uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa yazılan nihai teklifin kabulü için henüz süresi geçmemiş alacaklarda ise mükellefler, dava açmamak ve nihai teklifte yazılı tutarı kabul etmek şartı ile düzenlemeden yararlanabilir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

6 Özel Uzlaşmadan Yararlanma Koşulları
Tarh edilen vergi ve cezalara karşı dava açılmaması, Açılmış davalardan vazgeçilmesi, 30 Nisan 2008’ e kadar vergi dairesine ya da uzlaşma komisyonuna başvurulması. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

7 Özel Uzlaşmanın Uygulama Esasları
Her türlü vergi ve ceza 18 ayda 18 eşit taksitte ödenecek, Uzlaşılan tarhiyatla ilgili daha önce ödenen tutarlar mahsup edilebilecek, Her ay için binde 2 oranında faiz hesaplanacak, İhtilafın tamamı için uzlaşma talebinde bulunulabilecek. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

8 Bankalarda Özel Uzlaşma
Bankaların, kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile sermayenin azaltılmasına konu edilen zararların kurum kazancından indirilebilmesine ilişkin devam eden davaları; bankaların bu zararların % 65'ini 2001 yılına ait kurum kazancının tespitinde geçmiş yıl zararı olarak dikkate almaları, izleyen yıllara ait kurumlar vergisi matrahının bu şekilde bulunan zarar tutarı esas alınarak düzeltilmesini kabul etmeleri, bu konuda açtıkları tüm davalardan feragat ettiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine ve yargı merciine bildirmeleri halinde, idarece sürdürülmez. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

9 Bankalarda Özel Uzlaşma
Bankalar tarafından bu şartların yerine getirilmesi halinde, ilgili yıllara ait kurumlar vergisi matrahları, 213 sayılı Kanunun zamanaşımı hükümleri dikkate alınmaksızın düzeltilir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

10 Kambiyo Mevzuatındaki Değişiklikler
32 Sayılı Kararda ve ilgili mevzuatta yapılan düzenleme ile 28 Şubat 2008 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişiler artık yurtdışında bulunan; Pay sahibi oldukları ortaklıklara, Bağlı oldukları ana merkezlerine, Grup şirketlerine, Türk Lirası ya da döviz kredi verebilecekler. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

11 Kambiyo Mevzuatındaki Değişiklikler
Kambiyo mevzuatında yapılan bu değişiklik sonrası, yurt dışındaki ana şirketler nezdinde kurulan nakit havuzlarına, Türkiye’de mukim şirketlerde iştirak edebileceklerdir. Nakit havuzu uygulamasının BSMV karşısındaki durumu? It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

12 Kambiyo Mevzuatındaki Değişiklikler
Bakanlar Kurulu 08 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13186 sayılı Kararı ile, 32 Sayılı Kararda değişiklik yaparak, mal ihracat bedellerinin tasarrufunu serbest bırakmıştır. Mal ihracat bedellerinin belirli süreler içinde yurda getirilmesi zorunluluğuna son verilmiştir. Hizmet ihracatında KDV istisnasından yararlanabilmek için, hizmet bedelinin Türkiye’ye getirilme zorunluluğu devam etmektedir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

13 Kambiyo Mevzuatındaki Değişiklikler
Netleştirme uygulamasında, grup şirketleri ile olan ticari ilişkilerden kaynaklanan alacak ve borçların, yurt dışında mukim bir grup şirketi nezdinde netleştirilmesi sonucunda oluşan bakiye değerin ödenmesi veya tahsil edilmesi söz konusudur. 32 Sayılı Karara İlişkin /33 numaralı Tebliğ uyarınca, ithalat taahhüt hesaplarının kapatılmasının (peşin ithalat hariç) takibi yapılmamaktadır. Mal ihracatından kaynaklanan alacakların tahsilatı da serbest bırakılmıştır. Bu durumda netleştirme uygulamasının yapılmasının önündeki engeller kalkmıştır. Ancak KDV istisnasının uygulanabilmesi için hizmet ihraç bedellerinin tahsilatının yapılması gerekmektedir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

14 AR-GE Kanunu 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 01 Nisan 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Uygulama ile ilgili esasların belirleneceği taslak yönetmeliğin yayınlanması beklenmektedir. AR-GE teşviklerinden tarihine kadar yararlanılabilecektir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

15 AR-GE Desteklerinden Kimler Yararlanacak?
KOSGEB tarafından oluşturulan teknoloji merkezi işletmeleri, Münhasıran yurtiçinde Ar-Ge faaliyetinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezleri, Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri, Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da en çok beş yıl önce mezun olmuş kişiler. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

16 AR-GE Kanunu ile Sağlanan Teşvikler
Ar-Ge İndirimi; indirim oranı %40’dan %100’e çıkarılmıştır. 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, kurum kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki; kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

17 AR-GE Kanunu ile Sağlanan Teşvikler
Sigorta Primi Desteği; kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır Damga Vergisi İstisnası; her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

18 AR-GE Kanunu ile Sağlanan Teşvikler
Tekno Girişim Sermayesi Desteği; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından belirli koşullarla bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

19 Dar Mükellef Kurumlardan Kullanılan Krediler
Yurt dışında mukim banka ve benzeri finans kurumu dışındaki kurumlardan kullanılan kredilere ilişkin olarak yapılan faiz ödemelerinin vergilendirilmesi konusundaki Maliye Bakanlığı’nın yaklaşımı, son zamanlarda verilen muktezalar netlik kazanmaya başlamıştır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

20 Dar Mükellef Kurumlardan Kullanılan Krediler
Faiz Ödemelerinin Stopaj Karşısındaki Durumu; Maliye Bakanlığı, kredi veren yurt dışında mukim kurum, mutad olarak kredi verme işiyle iştigal eden yabancı banka ve benzeri finans kurumu değil ise, söz konusu kuruma yapılacak faiz ödemeleri üzerinden % 10 oranında stopaj yapılması gerektiği görüşündedir. Ancak konuya ilişkin yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan tanımlamalar doğrultusunda konunun yargıya taşınabileceği düşüncesindeyiz. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

21 Dar Mükellef Kurumlardan Kullanılan Krediler
Faiz Ödemelerinin Sorumlu Sıfatı ile KDV Karşısındaki Durumu; Maliye Bakanlığı, son zamanlarda Türkiye’de mukim grup şirketlerinin birbirine birden fazla kullandırdığı kredilere ilişkin faiz ödemeleri üzerinden KDV yerine BSMV hesaplanması gerektiği yönünde görüş vermektedir. Maliye Bakanlığı, bu paralelde mutad olarak kredi veren banka ve finans kurumu dışındaki dar mükellef kurumlardan kullanılan kredilere istinaden yapılan faiz ödemelerinin de, sorumlu sıfatı ile KDV’ye tabi olmadığı yönünde görüşler vermektedir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

22 Dar Mükellef Kurumlardan Kullanılan Krediler
Kredi Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu; Maliye Bakanlığı, kredi kullanılan kuruluşun, mukimi olduğu ülkenin mevzuatına göre mali/finansal kaynak sağlamaya yetkili olması ve bu yetkisini mukim olduğu ülkedeki yetkili kuruluşlardan aldığı belge ile tevsik etmesi durumunda, kredi sözleşmesinin damga vergisine tabi olmayacağı görüşündedir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

23 2008 Yılına İlişkin Beklentiler
2008 yılında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler; Türk Ticaret Kanunu Sosyal Güvenlik Reformu Yeni Gelir Vergisi Kanunu Veraset ve İntikal Vergisinin, GVK’na Dahil Edilmesi Yüksek tutarlarda KDV iadesi alan sorunsuz kurumlarda iade sürecinin basitleştirilmesi Ücret ödemelerinin bankalara yapılmasının zorunlu hale getirilmesi Vergi denetiminin tek çatı altında toplanması Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin cari yıl denetim anlayışı It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

24 For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Teşekkürler

25 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması A. Feridun Güngör Tax Partner

26 Sunumun Kapsamı Transfer Fiyatlandırmasına Genel Bakış
Holding ve Grup İçi Hizmet Masraflarının Dağıtımında Transfer Fiyatlandırması Halka Açık Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması Serbest Bölgelerde Transfer Fiyatlandırması Gümrük Mevzuatında Transfer Fiyatlandırması İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi Uluslararası Veri Tabanlarında Emsal Araştırması Gündemdeki Sıcak Konular

27 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Türk Transfer Fiyatlandırmasına Genel Bakış 10 Nisan 2008

28 Türk Vergi Mevzuatında Transfer Fiyatlandırması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi ile “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” düzenlendi. tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ ’de yayımlandı. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ’de yayımlandı.

29 Transfer Fiyatlandırması Mevzuatının Getirdiği Yenilikler
Yasa OECD rehberine paralel hazırlanmış olup uluslararası nitelik kazanmıştır. Emsal bedel tespitinde kullanılacak yöntemler belirlenmiştir. İlişkili kişi kapsamı oldukça geniş belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı ile önceden fiyatlandırma anlaşması yapma imkanı getirilmiştir.(Advance Pricing Arrangements- APA) Dokümantasyon / ispat vergi mükellefinin yükümlülüğüdür.

30 Transfer Fiyatlandırması Mevzuatının Getirdiği Yenilikler
Yaptırım açıkça belirtilmiştir: Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, gelir ve kurumlar vergileri uygulamasında, hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan kâr payı kabul edilmektedir. Mükellefler nezdinde düzeltme işlemleri söz konusudur. Gelir Vergisi mükelleflerinden kazançları ticari kazanca göre tespit edilen mükellefler de kapsama alınmıştır.

31 İlişkili Kişi Kapsamı Alt ve Üst Soy, 3. Derece Dahil Hısımlar
İdare ve Denetim Bakımından Bağlı Bulunulan Gerçek ve Tüzel Kişiler Alt ve Üst Soy, 3. Derece Dahil Hısımlar Alt ve Üst Soy, 3. Derece Dahil Hısımlar Ortağın Eşi Ortaklar Kurum Sermayesi Bakımından Nüfuzu Altında Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler A Şirketi İştirakler Vergi Cenneti

32 Emsallere Uygunluk İlkesi Kavramı (Arm’s Length Principle)
Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişiler ile yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Fiyat ve bedelin kanunda belirtilen yöntemlerle belirlenmiş olması halinde, bunların emsallere uygunluk ilkesine göre belirlendiği kabul edilir.

33 İç Emsal-Dış Emsal Emsallere uygun fiyatlara ulaşmakta öncelikle iç emsal tavsiye edilmektedir. Dahili Emsal: Mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeldir. Harici Emsal: Kurum içinde dahili emsal bulunmaması ya da emsalin güvenilir olmaması halinde doğrudan benzeri nitelikteki mükellef ya da kurumların işlemlerinde uyguladıkları fiyat veya bedel.

34 Dış Emsal Tespitindeki Zorluklar
Halka açık şirketler dışındaki şirketlerin verilerinin kamuoyuna açık olmaması İç emsallerin bulunmadığı durumlarda bağımsız kişiler arasında gerçekleşen işlemlerin ve bu işlemlerde uygulanan fiyatlandırma politikasının tespiti mükellef açısından mümkün değildir.

35 Karşılaştırılabilirlik Analizi
Karşılaştırılabilirlik analizi; ilişkili kişiler arasındaki işlemlerin (kontrol altındaki işlemler) koşullarıyla, aralarında ilişki bulunmayan kişiler arasındaki benzer işlemlerin (kontrol dışı işlemlerin) koşullarının karşılaştırılmasını ifade eder. Transfer fiyatlandırması yönteminin seçiminde işlem için emsallere uygun bir fiyatlamanın yapılmasına dayanak teşkil edecek verilerin analizini amaçlar.

36 Karşılaştırılabilirlik Analizi
Kontrol altındaki işlemler ile kontrol dışı işlemler karşılaştırılırken şu unsurlar göz önüne alınır: Mal veya hizmetlerin nitelikleri, Üstlenilen işlev ve risklerin analizi, İşlemlere ilişkin sözleşme şartları, İşlemin gerçekleştiği pazardaki ekonomik koşullar, Kurumların iş stratejileri.

37 Emsallere Uygunluk İlkesini Esas Alan
Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Belirtilen Yöntemler: Geleneksel Yöntemler Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Maliyet Artı Yöntemi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Diğer Yöntemler Kar Bölüşüm Yöntemi İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi

38 Karşılaştırılabilir Ürünler İşlem Esasına Dayalı Yöntemler
Emsallere Uygunluk İlkesini Esas Alan Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Karşılaştırılabilir Ürünler (Geleneksel) İşlem Esasına Dayalı Yöntemler Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Brüt Kar Marjı Yöntemi Karşılaştırılabilir Fonksiyonlar Maliyet Artı Yöntemi

39 Emsallere Uygunluk İlkesini Esas Alan
Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi Karşılaştırılabilir Kar ve Fonksiyonlar Kar Bölüşümü Yöntemi Kar/Gelir Esasına Dayalı Yöntemler Formül Yaklaşımı Formül Paylaşım Esasına Dayalı (işlem bazlı)

40 Düzeltme İşlemleri Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, GVK ve KVK uygulamasında, şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılmıştır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

41 Düzeltme İşlemleri Kazancı dağıtan mükellef açısından,
Kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider; Dağıtılmış kar payı Kazancı elde eden taraf açısından, Hesap dönemi sonu itibariyle elde edilen iştirak kazancı Bu şekilde dağıtılan kâr payı net kar payı tutarı olarak kabul edilerek brütleştirilecek ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Tam mükellef kurum ise %0 Dar mükellef kurum ise %15

42 Dokümantasyon Zorunluluğu
Yeni Kanun ile birlikte gelen düzenlemelerden bir diğeri ise ilişkili şirketler ile yapılan işlemlerin fiyatlandırmasında belgelendirme zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. İki tür dokümantasyon öngörülmüştür. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

43 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu
İlişkili kişilerle bir takvim yılı içinde yapılan işlemler ile ilgili olarak Tebliğ’in 2 numaralı ekinde yer alan “TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM”’un doldurulması ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde ibrazı zorunludur.

44 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri, Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere İlişkin olarak “YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU” ‘nu hazırlamaları gerekmektedir. İstenilmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilecek.

45 Dokümantasyon Takvimi ve Ceza Uygulaması
İbraz Şekli Yasal Süre Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefleri Diğer Vergi Dairesi Mükellefleri Yurtiçi Yurtdışı Yıllık TF Formu Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Evet Yıllık TF Raporu İstenildiğinde İbraz Edilecek Hayır Yıllık TF Formunun verilmemesi, eksik veya hatalı olması ikinci derece usulsüzlük cezasına tabi. Yıllık TF Raporunun ve dayanağı belgelerin bulunmaması, eksik veya hatalı olması birinci derece usulsüzlük cezası ve re’sen takdir sebebi.

46 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Holding ve Grup İçi Hizmet Masraflarının Dağıtımında Transfer Fiyatlandırması 10 Nisan 2008

47 Grup İçi Hizmetlerin Tanımı ve Kapsamı
Holding veya Grup Şirketlerinden alınan hizmetler; Yönetim, koordinasyon ve kontrol işlevi çerçevesinde verilen hizmetler; Hizmet merkezleri (Center of Excellence) Hizmet anlaşmaları Masraf yansıtmaları Masraf paylaşımları

48 Grup İçi Hizmet Giderlerinin İndirimi
Grup içi hizmetlerin gider olarak indirimi ile ilgili olarak; Hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı, Hizmeti alan şirket/şirketlerin söz konusu hizmete ihtiyacı olup olmadığı, Hizmetin alınmış olması halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

49 Hissedar Faaliyetleri
Bir grup üyesinin sadece başka grup üyelerinin bir veya daha fazlasındaki hissedarlığı nedeniyle gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Bu tip faaliyetlerle ilgili giderlerin grup şirketleri tarafından gider kaydı mümkün değildir. Hissedar Faaliyetlerine Örnekler: Hissedar toplantıları, ana şirkette hisse çıkarma gibi ana şirketin hukuki yapısına ilişkin faaliyet masrafları ile denetim kurulu masrafları Mali veri/raporların konsolidasyonu dahil ana şirketin raporlama gerekliliklerine ilişkin maliyetler Ortaklık alımı için finansman masrafları

50 Grup İçi Hizmetlerin Fiyatlandırılmasında Kullanılabilecek Yöntemler
Doğrudan veya Dolaylı Yansıtma Yöntemleri Masraf Paylaşımları Uygun anahtarlara göre dağıtım yöntemi Tevsik edici belgeyle kabul edilebilir Verilen hizmetlerin karmaşıklığı nedeniyle gerekli olabilir Doğrudan Yansıtma Yöntemi Ayırt edilebilir hizmetler için direk maliyet yansıtması İdeal fiyatlatma yöntemidir Özellikle CUP yönteminin mümkün olduğu zamanlarda

51 Masraf Paylaşımı Anlaşması
Hizmet Anlaşmaları ile Masraf Paylaşımı Anlaşmalarının Farklılıkları Hizmet Anlaşmaları Masraf Paylaşımı Anlaşması Genellikle bir hizmet sağlayıcısı Bir yada daha fazla hizmet sağlayıcısı Sağlayıcı ile alıcı arasında ticari işlem; piyasa oranlarına dayalı hizmet ücreti Bütün üyelerin ortak bir hizmet için masrafları paylaşımı; asıl iş masrafı Hizmet alıcısı hizmetten yarar sağlamayı bekler; bireysel çıkarlar Bütün üyelerin hizmetten yararlanması beklenir; benzer çıkarlar Hizmet alıcısının girişimcilikle ilgili riskleri vardır Girişimcilikle ilgili riskler üyeler arasında paylaşılır Geliştirilen maddi olmayan varlık, hizmet alıcına aittir Geliştirilen maddi olmayan varlıklara ekonomik olarak ortak sahip olunması

52 Dolaylı Masraf Yansıtmalarında Kullanılabilecek Dağıtım Anahtarları
Bir dolaylı yansıtma metodu, emsaline uygun yansıtmanın hesaplanmasına esas olmak üzere bazı tahmin ve yaklaştırma gerektirir. Dağıtım anahtarları, ilgili hizmet alıcıları tarafından yüklenilen masraf kısmını belirlemek için kullanılır. Hizmet Dağıtım Anahtarı Merkezi satın alma Satılan mal maliyetleri, maliyet tasarrufu (sadece üretim şirketleri) Merkezi Ar-Ge Birim sayısı/beklenen satışlar (sadece üretim şirketleri) Stratejik ürün geliştirme Ürün grubu başına satılan mal maliyetleri Mali işler ve muhasebe Ciro, bilanço toplamı İnsan Kaynakları İlgili çalışan sayısı Pazarlama Dış satışlar (sadece satış şirketleri) IT Desteği BT kullanıcı sayısı Kiralama Toplam kullanılan alan

53 Grup İçi Hizmetlerin Fiyatlandırılmasında Kullanılabilecek Yöntemler
Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi veya Maliyet Artı Yöntemi’ nin uygulanması diğer yöntemlere tercih edilebilir. Holding şirketler üçüncü kişilerden satın alarak grup şirketlerine aktardıkları hizmetler (kira, yemek,personel servis, vb) için kar marjı koymayabilirler. Hissedarlık faaliyetleri ile ilgili giderlerin grup şirketlerine yansıtılmaması gerekmektedir.

54 Grup İçi Hizmetlerin Dokümantasyonu
Tavsiye Edilen Hizmet Ücreti / Masraf Dağıtım Dokümantasyonu Pratik deneyim ve mevcut yönetmelikler temelinde, aşağıdaki liste herhangi bir hizmet ücreti / masraf dağıtımı projesini bütünleyen ve destekleyen unsurlar içermelidir: Grup içi hizmetlerin tanımı Grup içi hizmetlerle ilgili hizmet sağlayıcıları ve giderler Hizmet alıcıları ve sağlanan yararlar Hissedar giderleri yüzdesi Masraf dağıtım yöntemi ve uygulanan artış Seçilen dağıtım anahtarları ve masraf dağıtım hesabı Hizmet anlaşması (anlaşmaları) Hizmetlerin gerçekte verildiğine ve ödemenin yapıldığına dair kanıt

55 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Halka Açık Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması 10 Nisan 2008

56 Halka Açık Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması
Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) pay sahiplerinin haklarının korunması amacıyla kendi özel Transfer Fiyatlandırması mevzuatını oluşturmuştur. Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz” (SPK 15. madde / son fıkra)

57 Halka Açık Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması
SPK kanununun 15. maddesinin son fıkrasına aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. SPK kanunun 15. maddesinin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulunarak karı veya mal varlığı azaltılan tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlara fiilen iştirak edenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. ( SPK Md 47 / A-6)

58 Halka Açık Şirketlerde İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlerin Değerlemesi
Hisse senetleri borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri için, belirli koşulların varlığı halinde, önceden değerleme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. (Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ -Seri:IV No:41)

59 Hangi İşlemler Değerleme Kapsamındadır?
Varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlem öncesinde, Kurulca esasları belirlenen kuruluşlara işlemin değerlemesinin yaptırılması zorunlu kılınıyor. Değerleme işlemini yapacak kuruluş, işlemin şartlarının adil ve makul olup olmadığına ilişkin görüşüne raporunda yer vererek raporunu ortaklık yönetim kuruluna sunacak.

60 Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerde Değerleme
Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet, ve yükümlülük transferleri işlemlerinde, işlemlere ilişkin şartların yönetim kurulu tarafından belirlenmesi gerekiyor. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler; ticari nitelikte olsun veya olmasın bir hesap döneminde en az iki defa yapılan veya yapılacak işlemler Kurulca belirlenen kuruluşlar tarafından işlemler öncesinde değerleme yapılması zorunlu

61 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Serbest Bölgelerde Transfer Fiyatlandırması 10 Nisan 2008

62 Serbest Bölge Mevzuat Hükümleri
Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan şube/firmaların tarihinden önce almış oldukları ruhsatlarında belirtilen süre sonuna kadar kazançları Kurumlar Vergisinden istisnadır. tarihinden sonra Serbest Bölgede faaliyete başlayan mükellefler için Kurumlar Vergisi İstisnası kaldırılmıştır.

63 Serbest Bölge Mevzuat Hükümleri
Serbest Bölgede üretim yapan firmaların bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Serbest Bölgede faaliyette bulunan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi tevkifatı (%15) yapmaları gerekmektedir.

64 Serbest Bölgelerde Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları
Serbest Bölgede yerleşik şubenin ana merkez haricindeki grup şirketleri ile olan işlemleri transfer fiyatlandırması mevzuat hükümlerine tabidir. Serbest Bölgede kurulmuş firmaların ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler transfer fiyatlandırması mevzuat hükümlerine tabidir.

65 Merkez ile Serbest Bölge Şubesine Transfer Fiyatlandırması Uygulanacak mı?
İlişkili kişi tanımına girmeyen Şube ile Merkez arasında yapılan mal ve hizmet alım satım işlemlerinin transfer fiyatlandırması mevzuatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği belirsizdir. Transfer fiyatlandırmasından bağımsız olarak, kurumlar vergisinden istisna Şube kazancının Şubenin üstlendiği işlevler, riskler ve varlıklarla orantılı olmadığı her durumda risk söz konusudur.

66 Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şubeler
Türkiye Merkez Serbest Bölge Şube TP Uygulaması Netleşmemiştir TP Uygulanacaktır TP Uygulanacaktır Yurtdışı Grup Şirketi

67 Serbest Bölgede Kurulan Şirketler
Türkiye Grup Şirketi Serbest Bölge Şirket TP Uygulanacaktır TP Uygulanacaktır Yurtdışı Grup Şirketi

68 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Gümrük Mevzuatında Transfer Fiyatlandırması 10 Nisan 2008

69 Gümrük İdaresi Tarafından Tahsil Edilen Temel Vergiler ve Transfer Fiyatlandırması
Gümrük Vergisi Özel Tüketim Vergisi Katma Değer Vergisi Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) vs OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberleri

70 Gümrük İdaresi ve Vergi İdaresi Açısından Transfer Fiyatlandırması
Vergi İdaresi Açısından Amaç: Maksimum kurumlar vergisi matrahı hedefi için minimum ithalat bedeli Fiyatlamanın kendisi değil kurumlar vergisi matrahına diğer bir deyişle karlılığa olan etkisi önemli Dönemsellik önemlidir. Genellikle tek fiyatın ötesinde emsal fiyat aralığına ulaşılır. Fonksiyon analizi çok önemlidir. Fiyat düzeltmeleri işlemler arasında maddi farklar varsa yapılacaktır. Yıllık karlılık önemli olduğundan dönem sonu kar düzeltmeleri ve fiyat ayarlamaları mümkündür. (Kar bazlı yöntemlerde)

71 Gümrük İdaresi ve Vergi İdaresi Açısından Transfer Fiyatlandırması
Gümrük İdaresi Açısından Amaç: Maksimum gümrükte alınan vergi amacı dolayısıyla maksimum ithalat bedeli İthalat bazında fiyatın kendisi önemli Dönemsellik önemli değil Her ithalat işlemi ayrı değerlendirilir. Tek emsal fiyata ulaşmak esastır. Karlılık önemli olmadığından fonksiyon analizi önemli değil. İthalat bazında fiyat düzeltmeleri Gümrük Yönetmeliği’ne göre her durumda yapılacaktır. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imkanı yok.

72 Gümrük İdaresi ve Vergi İdaresi Açısından Transfer Fiyatlandırması
Kar yöntemlerinin kullanıldığı durumda dönem sonu maliyet düzeltmelerinin durumu önceden dikkate alınmalı. Bu tür bir düzeltme gümrük mevzuatı açısından mümkün değil. Dönem sonunda maliyet azaltımı yönünde bir düzeltme yapılırsa dönem içinde fazla ödenen vergiler iade alınmaz. Dönem sonunda maliyet artırımı yönünde bir düzeltme yapılırsa dönem içinde ödenen vergiler eksik olacağından risk durumu ortaya çıkacaktır.

73 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi 10 Nisan 2008

74 İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi (İDNKM)
İDNKM yöntemi, ilişkili şirketlerce yapılan işlemlere ait net kar marjı ile ilişkisi olmayan şirketlerce gerçekleştirilen işlemlerin uygun esaslara göre tespit edilmiş net kar marjının karşılaştırılmasına dayanır. Emsal bulmadaki güçlükler sebebiyle Dünya’da gelişen trend daha çok İDNKM yönteminin uygulanması yönünde gelişmiştir.

75 İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi Avantajları
Güvenilir bir sonuç alınması için gerekli işlevsel karşılaştırılabilirliğin derecesi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi kapsamında gerekli olandan daha düşüktür. İlişkili kuruluşların birden fazlasının gerçekleştirdiği işlemlerin ve yüklendiği sorumlulukların belirlenmesine gerek bulunmamaktadır.

76 İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi Dezavantajları
Net kar marjının fiyat veya brüt kar marjı üzerinde hiç etkisi olmayan bazı faktörlerden etkilenmesi(faaliyet dışı giderler, finansman giderleri vb). Bu özellikler emsallere uygun net kar marjına ilişkin olarak doğru ve güvenilir belirlemeler yapılmasını zorlaştırır. İşletme marjlarındaki farklılıkların gerçekleştirilen farklı işlevler nedeniyle olup olmadığı veya işlevlerin benzer olduğu halde dengesi bir etkinlikle yerine getirildiklerini söylemek mümkün değildir. Bazı durumlarda karın sabitlenmesi gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple diğer yöntemlere göre daha az güvenilirdir. Bazı ülkeler bu yöntemi kabul etmemektedirler. (Ör. Almanya)

77 İşleme Dayalı Kar Marjı Yöntemi Hakkında Uluslararası Gelişmeler
OECD Modelinde de söz konusu yöntemler geleneksel işlem yöntemlerinin uygulanamadığı durumlarda uygulanabilecek yöntemler olarak belirlenmiştir. OECD Modelde Diğer Yöntemlerin uygulanması ile ilgili açıklamaların revize edilmesi gündemdedir. OECD bu amaçla uygulamacılardan taslak metin konusunda görüş toplamaktadır. Anılan yöntemlerin alternatif yöntem olma özelliğinin ortadan kaldırılması gündemdedir.

78 İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi
İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi’nin uygulanmasında iki tür kar seviye göstergesi (PLI) kullanılır : Getiri Oranları (Rate Of Returns): Ekonomik performansın ölçülmesinde kar marjı göstergelerine göre daha genel sonuçlar alınmasını sağlar. Kar Marjları ( Profit Margins): Kar marjı göstergeleri, getiri oranlarına göre fiyatlarlar ile daha çok ilişkilidir.

79 Kar Seviyesi Göstergeleri Örnekler
Kar seviyesi göstergelerinin örnekleri: Brüt Marj: Brüt kar / Net satış Berry Ratio: Brüt kar / İşletme giderleri Toplam Masraf Artışı: Brüt kar /SMMM veya işletme kar / (SMMM + işletme gideri) İşletme Marjı: İşletme karı / Net satış Kullanılan Sermayenin Getirisi: İşletme karı / Ortalama işletme varlıkları Varlıkların Getirisi: İşletme karı / Ortalama toplam varlıklar

80 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Uluslararası Veri Tabanlarında Emsal Araştırması 10 Nisan 2008

81 Harici Emsal Tespiti Yöntemleri
Harici emsaller aşağıdaki kaynaklar kullanılarak tespit edilebilir: Sektör Spesifik Bilgi Kaynakları: Müşteri bilgisi (sektördeki eğilimler, rakip listeleri, pazar araştırması) Ticaret birlikleri (sektörün gözden geçirilmesi, üyelik listesi, ilgili kişiler) Sektör analizleri (pazar araştırması, mali analiz, etkenler ve genel görünüm) Basın & Ticari yayınlar (genel pazar bilgisi, imtiyaz rehberleri)

82 Harici Emsal Tespiti Yöntemleri
Dış veri kaynakları sağlayıcıları Bureau van Dijk ürünleri: AMADEUS – Pan-Avrupa veritabanı Ulusal veritabanları (örneğin, Diane, Dafne) Osiris Internet (şirket veya rehber siteler) E&Y Intranet - KWeb OneSource Global Business Browser Duns & Bradstreet Million Dollar veritabanı E&Y özel lisans anlaşmaları veritabanı PowerK

83 Uluslararası Veri Tabanları (AMADEUS)
AMADEUS (“Analyze Major Databases From European Sources”) Bureau van Dijk Electronics Publishing Ltd. tarafından oluşturulan bir veritabanıdır. AMADEUS, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri dahil 38 Avrupa ülkesinde yer alan 10 milyona yakın firmanın finansal bilgisini içeren bir veri kaynağıdır.

84 Uluslararası Veri Tabanları (AMADEUS)
AMADEUS, firmaların finansal bilgileri, mali tabloları, faaliyet tanımları ve iştirak yapıları gibi detay dataları içermektedir. AMADEUS’ta yer alan her şirket raporu, kar ve zarar hesaplarını, bilânçoyu, belirli mali oranlar, eğilim analizleri ve bazı mülkiyet bilgilerini içerir.

85 Kullanıma Uygun Yöntemler
AMADEUS’tan elde edilen data, kar oranlarını esas alan transfer fiyatlandırması yöntemlerinde kullanılabilecek bir veri tabanıdır. Bu açıdan, Yeniden satış fiyatı, İşleme dayalı net kar marjı yöntemlerinde tercih edilebilir.

86 Kullanıma Uygun Olmayan Yöntemler
Mali bilgiler kısmında firmaların birim maliyetleri, birim satış fiyatları, birim karlılıkları gibi verilere ulaşılamadığı için geleneksel yöntemlerden biri olan karşılaştırılabilir fiyat yöntemi için uygun bir veri tabanı değildir.

87 AMADEUS

88 AMADEUS (Listeleme ve Raporlama)
Arama kriterleri sonucunda ortaya çıkan firmaların liste halinde dökümü alınabilmekte, Her bir firmanın AMADEUS datasında mevcut bütün verileri; mukimi olduğu ülke, adres, telefon, ortaklık yapısı, iştirakler, mali tablo verileri “report” kısmından görülebilmekte “İstatistikler” kısmından firmaların istatistiki verileri dökümü alınabilmektedir.

89 Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Gündemdeki Sıcak Konular 10 Nisan 2008

90 Dokümantasyon İle İlgili Süreler Uzayacak Mı?
Dokümantasyona tabi olanların kapsamının geniş belirlenmiş olması, ilişkili kişilerle sınırlı işlemleri olan mükelleflerde de ağır ve maliyetli dokümantasyon yükümlülüğü öngörmektedir. Yıllık TF Formu ve Yıllık TF Raporunun hazırlanma süresi uzatılıyor. Serbest bölgelerde faaliyeti bulunan kurumlar her türlü işlemleri için Yıllık TF Raporu hazırlayacaklar.

91 Emsal Bulmada Yaşanan Güçlükler Nasıl Aşılır?
Mükelleflerin iç ve dış emsal bulamamaları durumunda ne olacak? İşleme dayalı kar yöntemleri, özellikle işleme dayalı net kar marjı yöntemi emsal fiyat bulunmasındaki güçlük nedeniyle tercih ediliyor. Uluslararası veri tabanlarından (AMADEUS,vb) emsal araştırmasında ne ölçüde kullanılabileceği konusunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. İşlem tarihinde mükellefin bilmediği ve bilemeyeceği emsallere göre tarhiyat yapılabilir mi?

92 Dönem İçi Düzeltme Yapılabilir Mi?
Kurumlar, transfer fiyatlandırması kapsamında örtülü kazanç dağıtımına neden olmamak için önceki fiyatlarını düzeltebilirler. Bu düzeltimler fiyat farkı faturalaşmalarının tabi olduğu yükümlülüklere tabi olacaktır. Örtülü kazanç dağıtımı sayılmayacağından KKEG olmaz veya kar payı stopajı uygulanmaz. Yıl sonu beklenmeden geçici vergi dönemleri itibariyle yapılması gerekir.

93 Dönem Sonu Borç / Alacak Dekontları ile Düzenleme Yapılabilir Mi?
Bazı ülke vergi idareleri transfer fiyatlandırması yöntemlerinin işlem bazında değil dönem sonuçları bazında uygulanmasına imkan vermektedir. Dönem sonlarında yurtdışında yerleşik firmalardan borç/alacak dekontları ile transfer fiyatı düzeltmeleri yapıldığı görülmektedir. Türk Vergi İdaresi yöntemleri işlem bazında görmek istemektedir. Bu tip dönemsel düzeltmeler kurumlar Vergisi, KDV ve Gümrük vergisi açısından risk yaratabilir.

94 Transfer Fiyatlandırmasının KDV’ye Etkileri
KDV uygulamasında ücret veya bedelin açık bir şekilde düşük olduğu hallerde emsal ücret veya emsal bedel matrah olarak dikkate alınır. Vergi Usul Kanunu’nda emsal bedel ve emsal ücret tanımlanmıştır. Transfer fiyatlandırması açısından yapılacak düzeltme işlemi KDV’ye etki edecek mi? İlave KDV hesaplanacak mı? Örtülü kazanca isabet eden KDV indirim olarak dikkate alınabilecek mi? (KDV Kanunu 30/d maddesi uyarınca indirim mümkün değil)

95 Peşin Fiyatlama Anlaşması Yapmalı Mıyız?
Bu sistemin en büyük avantajı, kurumlar açısından belli bir süre için uygulanan yöntemin kesinlik taşıması ve herhangi bir eleştiri, ceza riski olmadan plan yapabilme, önünü görebilme olanağı vermesidir. Fakat, İdare ile mükellef arasında sadece “yöntem” konusunda anlaşmaya varılacak olup, peşin fiyatlandırma anlaşmasının yapılmış olması, anlaşma konusuyla ilgili olarak mükelleflerin İdare tarafından incelenmeyeceği anlamına gelmemektedir.

96 Peşin Fiyatlama Anlaşması Yapmalı Mıyız?
Dokümantasyon yükü fazla, Vergi idaresinin yakın takibi söz konusu, Geçmiş dönemlerin incelenmesi riski var, Vergi İdaresinin anlaşmayı tek taraflı olarak ve geriye dönük fesih hakkı mevcut, İkili veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılamaması ilgili diğer ülkelerde çifte vergilemeye neden olabilir.

97 Değişiklik Yapılması Gereken Hususlar
İlişkili kişi kapsamı oldukça geniş, tebliğde verilen bazı örnekler sübjektif değerlendirmelere açık, Dokümantasyon kapsamı çok geniş, hazırlanması için süre oldukça kısa, Belli tür ve tutarların altındaki işlemlerin kapsam dışı bırakılması veya ceza uygulanmaması söz konusu olabilir, Yurtiçi işlemler ya tümüyle kapsam dışında bırakılmalı ya da Hazine zararı olmaması durumunda düzeltme yapılmamalı, Belli tutarın veya oranın altındaki düzeltmelerde düzeltme yapılmamalı veya ceza uygulanmamalı

98 If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Teşekkürler

99 Vergi İnceleme ve Uyuşmazlıklarında Süreç Yönetimi
Erdal Çalıkoğlu Tax Partner

100 Konu Başlıkları Vergi Uyuşmazlıkları Vergi İnceleme Sürecinin Yönetimi
Vergi Uyuşmazlığı Süreci, Uzlaşma ve Vergi Yargısı Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması Güncel Vergi İnceleme ve Uyuşmazlık Konuları Şirket Ortak ve Yöneticilerinin Vergi Borçlarından Sorumluluğu

101 Vergi İnceleme ve Uyuşmazlıklarında Süreç Yönetimi
Vergi Uyuşmazlıkları 10 Nisan 2008

102 Vergi Kavramı Vergi, “devletin kamusal gereksinimlerini karşılaması için egemenlik gücüne dayanarak tek taraflı iradesi ile kişilere yüklediği bir kamu alacağı”dır. Parasal bir konudur ve çeşitli ihtilaflara konu olması muhtemeldir.

103 Vergi Hukuku Kavramı Vergi hukuku, vergileme yetkisine sahip kamu idaresi ile vergi yükümlüleri/sorumluları arasında vergi yasaları dolayısıyla ortaya çıkan hukuksal ilişkileri düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Usul ve esasa ilişkin kurallar bütünüdür. Anayasal hükümler ekseninde kanunlar, idari düzenlemeler ve içtihatlarla geliştirilmiştir.

104 Vergileme İşlemlerinin Temel İlkeleri
Anayasa’nın 73. maddesi, vergilemenin temel ilkeleri: Verginin yasallığı Mali güce göre vergilendirme ilkesi Vergilendirmede eşitlik ve adalet ilkesi Vergilendirme işlemleri özünde birer idari işlem olduklarından yargı denetimine açıktırlar.

105 Vergi Uyuşmazlıkları Vergi uyuşmazlığı, vergileme yetkisine sahip kamu idaresi ile vergi yükümlüleri/sorumluları arasında vergi ve/veya ceza ile ilgili idari işlemlerden kaynaklanan anlaşmazlıklardır. Vergi uyuşmazlıkları idari aşamada ya da yargı mercilerinde çözümlenmektedir.

106 Vergi Uyuşmazlığının Nedenleri
Vergilendirme İşleminin Hukuka Aykırılığı Vergi İncelemeleri Verginin Ödenmemesi Sair Nedenler

107 Vergi Uyuşmazlığının Tarafları
Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Belediyeler Mükellef Vergi sorumlusu

108 Vergi İnceleme ve Uyuşmazlıklarında Süreç Yönetimi
Vergi İnceleme Sürecinin Yönetimi 10 Nisan 2008

109 Rutin İncelenecek Mükellef Seçimi
Beyan Sistemi İnceleme Birimleri Yerel Merkezi Mükellef + (Vergi Sorumlusu) Beyan İnceleme Gerekçeleri Vergi Dairesi İhbar İnceleme İade Talebi Tam İnceleme Rutin İncelenecek Mükellef Seçimi Sınırlı İnceleme Sektör İncelemeleri Cari Dönem Denetimi Diğer

110 Detaylı belge incelemesi
Vergi İncelemesi Vergi İnceleme Elemanı Yazılı bilgi isteme Sürekli Bilgi Verme Yükümlülükleri VERGİ İDARESİ Detaylı belge incelemesi Mükellef + Vergi Sorumlusu İşletme içi tespit Vergi incelemesi Karşıt incelemeler Harici Bilgiler Arama

111 Vergi İncelemesinin Amacı
Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. (VUK m. 134)

112 Vergi İncelemesine Tabi Tutulacaklar
Vergi incelemesine, VUK ve diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler tabidirler.

113 Vergi İncelemesine Yetkililer
Hesap uzmanları ve yardımcıları Vergi Dairesi Başkanları/Defterdarlar Vergi denetmenleri ve yardımcıları Vergi dairesi müdürleri Maliye müfettişleri ve yardımcıları Gelirler Kontrolörleri ve yardımcıları Gelir İdaresi Başkanlığı müdürleri

114 Vergi İncelemesinde Usul Kuralları
Vergi inceleme elemanları kimlik göstererek incelemeye başlarlar. Vergi incelemesi kural olarak mükellef veya vergi sorumlusunun işyerinde yapılır. İşe başlama tutanağının hazırlanarak, mükellefle birlikte imzalanması gerekmektedir. Yasal defter ve belgelerin 15 gün içerisinde ibraz edilmesi gerekir.

115 Arama İnceleme sırasında, sulh yargıcından izin alınarak, gündüz ve çalışma saatleri içinde arama yapılabilir. Ele geçirilen defter ve belgelerin incelenmesi en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılır. Suç teşkil etmeyen defter ve belgeler geri verilir. Düzenlenen tutanaklar müştereken imzalanır ve bir örneği mükellefe verilir.

116 Vergi İncelemesinin Süresi
VUK’un 138. maddesi uyarınca, inceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Vergi incelemesinin süresi VUK’ta belirtilmemiştir. Aynı dönem hakkında zamanaşımı süresi içerisinde yeniden inceleme yapılması mümkündür.

117 Vergi İncelemesinin Tamamlanması
İnceleme sürecinin sonunda, beyan edilmemiş bir matrah farkı tespit edilmiş ise; tutanak düzenlenir. Mükellefin bir itirazı ya da ilavesi varsa, tutanağa geçirilir ve tutanak mükellef tarafından imzalanır. Tutanağın bir örneği mükellefe verilir. Tutanağın imzalanmasının ardından vergi inceleme raporu düzenlenir.

118 Vergi İncelemesinin Tamamlanması
Vergi inceleme elemanınca düzenlenen rapora istinaden; vergi ve ceza kesilebilir ya da düzeltme yapılabilir. Tarhiyat gerektirmeyen düzeltmeler, daha sonraki dönemlere ait vergilendirilmeleri doğrudan etkilemeleri ve yürütülmesi zorunlu nitelik taşımaları nedeniyle idari dava konusu yapılabilir.

119 Vergi İnceleme ve Uyuşmazlıklarında Süreç Yönetimi
Vergi Uyuşmazlığı Süreci, Uzlaşma, Vergi Yargısı 10 Nisan 2008

120 Vergi Uyuşmazlığı Süreci
İNCELEMESİ TUTANAK TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA UZLAŞMA TARHİYAT TAHAKKUK VE ÖDEME TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA UZLAŞMA YARGI TAHAKKUK VE ÖDEME TERKİN

121 Uzlaşma Uzlaşma, vergilemeden dolayı mükellef ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların barışçı yollarla taraflar arasında uzlaşılarak kesin olarak çözümlendirilmesidir. Hazinenin tahsilatının hızlandırılması, uzun ve masraflı yargı sürecinin bertaraf edilmesi ve idari işlemin idarece tekrar gözden geçirilmesi gibi avantajları bulunmaktadır.

122 Uzlaşmanın Kapsamı Mükellefler, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarına karşı VUK m. 359 yer alan fiiller ve bu fiillere iştirak edenler hariç tutulmak üzere uzlaşma yoluna gidebilirler. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yalnız tarhiyat öncesi uzlaşmaya gidilebilir.

123 Uzlaşma Türleri Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

124 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek re’sen ve/veya ikmalen vergi ve/veya cezalar hakkında, inceleme son tutanağının düzenlenmesine kadar veya, uzlaşmaya davet hallerinde, davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonrasına kadar tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilebilir.

125 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Uzlaşma sonuçları kesindir. Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden gecikme faizi hesaplanır. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamamış olması halinde, tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidilemez. Yargı yolu açıktır.

126 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
İnceleme sonrası tarh edilen vergi ve cezalara karşı, vergi/ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden itibaren, 30 günlük dava açma süresi içerisinde, yetkili uzlaşma komisyonuna başvurmak suretiyle tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidilebilir.

127 Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Şartları
Vergi Hataları, Yanılma, Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememe, İdarece mükellefe yazılı olarak yanlış bilgi verilmesi, Yargı kararları ile idare arasında görüş farklılığı

128 Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Sonuçları
Uzlaşmaya varılması halinde; Nihai teklifin kabul edildiği, dava açma süresinin sonuna kadar yazılı olarak bildirilirse, uzlaşma sağlanmış olur. Uzlaşma tutanakları kesindir. Uzlaşma vaki olmuş ise dava açılamaz.

129 Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Sonuçları
Uzlaşma vaki olmamış ya da temin edilememiş ise; Dava açılmış ise davaya devam olunur. Uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde genel hükümlere göre dava açılabilir. Tutanak imzalanıncaya kadar uzlaşmadan vazgeçilebilir. Uzlaşma sağlanamamış ise VUK 368. maddeye göre vergi ve cezalar tahsil olunur.

130 Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları
Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu YTL Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu YTL Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu/ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu YTL Merkezi Uzlaşma Komisyonu YTL üstü

131 5736 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Uzlaşma
5736 Kanun ile; Uzlaşma sağlanması halinde, uzlaşılan vergi tutarının 18 ayda eşit taksitlerle her ay için binde 2 oranında hesaplanacak faiziyle ödenmesi imkanı sağlanmaktadır. Uzlaşma sağlanırsa davadan feragat edilir. Başvuru süresi ’e uzatılmıştır.

132 Dava Kavramı Yasalarca korunan bir hakkının veya menfaatinin ihlal edildiği kanaatinde olan kişinin (davacının), mahkemeye başvurarak davalı tarafından ihlal edilen hakkının mahkeme eliyle (hukuksal) korunmasını istemesidir; böylece, hak mahkeme (devlet) eliyle korunmaktadır.

133 Vergi Davası Kavramı Vergi (gümrük vergileri dahil), resim, harçlar ile bunlara ait faiz ve cezalar yanında, kur farkı, fon vb. şeklindeki vergi benzeri mali yükümlülükleri ve bunların tümünün tahsilat aşaması ile ilgili anlaşmazlıkları kapsayan yargı yolu bütünüdür.

134 Türk Vergi Yargısı Sistemi
Danıştay altında yapılandırılmıştır. İlk derece mahkemeleri vergi mahkemeleridir. İtiraz mercii Bölge İdare Mahkemeleri ve temyiz mercii Danıştay Başkanlığı’dır. Danıştay Başkanlığı nezdinde toplam 13 dava dairesi, dava daireleri genel kurulu ve 1 İBK bulunmaktadır.

135 Vergi Mahkemelerinin Görevleri
Genel bütçeye, il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harç ve cezalar ile bu konulara ait 6183 sayılı Kanun’dan doğan uyuşmazlıkları ilk derece yargı mercii olarak çözümler.(2576 s. K. 6.m) Kurul halinde çalışır ve kararları oyçokluğu ile alırlar. Değeri YTL aşmayan davalar tek hakimle görülür.

136 B.İ.M.’nin Görevleri 2576 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre; vergi mahkemelerinin; Tek hakimle verdiği kararlara karşı itirazları, Görev ve yetki uyuşmazlıklarını, Yürütmenin durdurulması ile ilgili kararlarına itirazları üst derece yargı mercii olarak inceler ve çözümler.

137 Danıştay’ın Görevleri
Üst derece mahkemesidir. İstisnai bazı durumlarda, ilk derece mahkemesi sıfatıyla da görev yapabilmektedir. Bu durumlar; Genel düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal davaları Bakanlar Kurulu Kararlarına karşı açılacak iptal davalar Birden çok vergi mahkemesinin yetkisine giren uyuşmazlıklar.

138 VUK ve Vergi Davaları VUK’un 377. maddesi uyarınca mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. İstisnası vergi hataları ve ihtirazi kayıtla beyandır.

139 Vergi Davası Çeşitleri
VERGİ DAVALARI İKMALEN, RE’SEN veya İDARECE TARHİYATA KARŞI DAVA YOLU ÖDEME EMRİ ve TAHSİL İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA YOLU VERGİ HATASI, DÜZELTME ve ŞİKAYET üzerine DAVA YOLU İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN ÜZERİNE DAVA YOLU GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE veya BKK’na karşı DAVA YOLU

140 Tarhiyatlar ve Vergi Davaları
TEBLİĞ MÜKELLEFİN YARGI YOLUNA BAŞVURMASI (tahakkuk mahkeme kararına kadar ertelenir UZLAŞMA TAHAKKUK + KESİNLEŞME uzlaşma vaki olursa uzlaşmanın vaki olmaması/temin edilememesi ÖDEME DAVANIN KABULÜ DAVANIN REDDİ VERGİ BORCU TAHAKKUK ETMEZ TAHAKKUK VE ÖDEME İDARE KANUN YOLUNA BAŞVURUR KANUN YOLUNA BAŞVURMA (bu aşamada yürütme kendiliğinden durmayacağından yürütmeyi durdurma talep edilebilir, BAŞVURU REDDEDİLİRSE TAHAKKUK ETMİŞ OLAN VERGİ BORCU KESİNLEŞİR. BAŞVURU KABUL EDİLİRSE YÜRÜTME KENDİLİĞİNDEN DURUR. ÖDENMİŞ OLAN VERGİNİN İADESİ YOLUNA GİDİLİR. TAHSİL EDİLMEMİŞ İSE TERKİN EDİLİR.

141 Vergi Hatalarına İlişkin Davalar
VERGİ DAİRESİNE DÜZELTME BAŞVURUSU Kabul Red/ Zımni Red MALİYE BAKANLIĞI’NA ŞİKAYET BAŞVURUSU Kabul Red/ Zımni red Vergi Dairesince gerekli düzeltme işlemi yapılır. VERGİ DAVASI (Maliye Bakanlığı aleyhine şikayetin reddinden itibaren 30 gün içinde)

142 Vergi Davasının Açılması
Vergi davasında inceleme evrak üzerinden yapılır. Dava dilekçelerinin imzalanarak; imza sirküleri veya vekaletname örneğinin dilekçeye eklenmesi suretiyle yetkili vergi mahkemesine sunulması ile dava açılır. Dava açma süresi dava konusu işlemin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

143 Vergi Davasının Konusu
Vergisel idari işlemin iptali ve/ veya zarar gören hakların tazmini vergi davasının konusunu oluşturur. Uygulamada iptal davaları şeklinde yürütülmektedir. Dava konusu işlemin yetki, şekil, sebep, konu veya maksat unsurlarından birinin sakat olduğunun mahkemece tespiti halinde davanın kabulüne ve işlemin terkinine hükmolunmaktadır.

144 Genel Dava Açma Süresi Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde tahsilatın, tebliğ yapılan hallerde tebliğin, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahibine ödemenin, tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren 30 gündür.

145 Dava Açma Süresinde Özellikli Durumlar
Ödeme emri: Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde davanın açılması gerekmektedir. YD talep edilip YD hakkında olumlu karar alınmadığı sürece idare ödeme emrinin gereklerini yerine getirme hakkını haizdir.

146 Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Dava Yolu
Bakanlar Kurulu Kararı, Genel Tebliğ ve mükellef hukukunda etki yaratan uygulanabilir mahiyetteki Sirkülerler bu kapsamda değerlendirilebilir. Dava ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da ilan tarihini izleyen günden başlayarak 60 gün içinde açılır. Temyiz makamı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’dur. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı birel işlemin iptaline engel olmaz.

147 Vergi Davalarında Danıştay Aşaması
Tek hakimle karara bağlanan davalarda VERGİ MAHKEMESİ KARARI (red kararı) Heyet halinde karara bağlanan davalarda temyiz talebi DANIŞTAY İtiraz talebi onama bozma B.İ.M. karar düzeltme talebi DANIŞTAY onama bozma kabul ret Danıştay VDDK ısrar VERGİ MAH. Kesin Hüküm uyma

148 Özellikli Durumlar Yazılı usule tabi olan vergi davalarında, dava dilekçesi ile talep üzerine vergi mahkemesinde 1 duruşma gerçekleştirilir. Duruşma tarihini müteakip başkaca bir ara karar verilmezse 15 gün içerisinde esas hakkındaki kararın açıklanması gerekmektedir. Temyiz safhasında da duruşma talebi Danıştay’ca kabul edilirse duruşma gerçekleştirilebilmektedir.

149 Özellikli Durumlar tarihli 5728 sayılı Kanunla, kaçakçılık suçları ve cezaları için (VUK 359.) öngörülen hapis cezası süreleri ağırlaştırılmıştır. (paraya çevirmede TCK m. 52 uygulanır.) Adli tatil 1 Ağustos’ta başlar ve 5 Eylül’de biter. Adli tatile rastlayan süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzamış sayılır.

150 Özellikli Durumlar Anayasa’ya aykırılık iddiaları, vergi davasının her aşamasında ileri sürülebilir. Danıştay İBK kararları kanun hükmündedir. Vergi mahkemesi aşamasında bilirkişi incelemesi talep edilmesi mümkündür.

151 Vergi İnceleme ve Uyuşmazlıklarında Süreç Yönetimi
Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması 10 Nisan 2008

152 İkmalen, Resen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Yürütmenin Durdurulması
Re’sen, ikmalen, idarece yapılan vergi tarhiyatlarına karşı dava açılması ile yürütme kendiliğinden durur. İhtirazi kayıtla beyan edilen vergilerde yürütme kendiliğinden durmaz, davanın açılması sırasında YD talep edilir. Karara karşı yapılacak temyiz başvurusunda yürütmenin durdurulması talep edilebilir.

153 İhtirazi Kayıt ve Vergi Davaları
Beyanname VERGİ DAİRESİ İhtirazi kayıt Tarh & tahakkuk Ödeme VERGİ DAVASI YD’na ilişkin karar Esas hakkında karar Kabul Ret

154 Kararın Etkileri Tarhiyatlara karşı açılan davalarda vergi mahkemesinin davanın reddi kararı üzerine, ikinci ihbarname düzenlenmekte ve dava konusu vergi/ceza, gecikme faizi ile birlikte talep edilmektedir. Temyiz veya itiraz müracaatında yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği takdirde, ikinci ihbarnamede yer alan tutarın ödenmesi gerekmektedir.

155 Kararın Etkileri İhtirazi kayıt üzerine açılan davalarda vergi mahkemesinin kabul kararı üzerine, düzeltme fişi düzenlenmekte ve dava konusu vergi bu düzeltme fişi kapsamında mükellefe iade edilmektedir. Düzeltme fişinin tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde iadenin alınması gerekmektedir. Aksi taktirde hak sakıt olmaktadır.

156 Kararın Etkileri İhtirazi kayıt üzerine açılan davalarda, Vergi Mahkemesinin kararı üzerine iade alınan vergi, Danıştay kararı üzerine tekrar ödenirse, iade ve geri ödeme tarihleri arasında geçen süre için gecikme faizi ödenmektedir. Davanın devamı sırasında, dava konusu tutarların ödenmesi suretiyle gecikme faizinin durdurulması mümkündür.

157 Ödeme emrinin %10’u icra inkar tazminatı
Vergide Cebri İcra Tahakkuk & Tebliğ İhtiyati Tahakkuk Ödeme Emri İhtiyati Haciz Mal Beyanı İptal davası Haciz Kabul Ret Paraya çevirme Terkin Ödeme + Ödeme emrinin %10’u icra inkar tazminatı Tahsilat

158 Vergi İnceleme ve Uyuşmazlıklarında Süreç Yönetimi
Güncel İnceleme ve Uyuşmazlık Konuları 10 Nisan 2008

159 Güncel İnceleme ve Uyuşmazlık Konuları
Kurumlar Vergisi Kanunu . Örtülü Sermaye . Örtülü Kazanç (Transfer Fiyatlandırması) . Yatırım İndirimi İstisna Stopajı Katma Değer Vergisi

160 Vergi İnceleme ve Uyuşmazlıklarında Süreç Yönetimi
Şirket Ortak ve Yöneticilerinin Vergi Borçlarından Sorumluluğu 10 Nisan 2008

161 Amme Alacaklarında Sorumluluk
AMME ALACAKLARI ŞAHIS ŞİRKETLERİ SERMAYE ŞİRKETLERİ Anonim Şirketler Limited Şirketler Temsil yetkilileri Temsil yetkilileri Sınırsız sorumlu ortaklar Ortaklar sermaye payları oranında Yeni Ortaklar Eski Ortaklar

162 Teşekkürler

163 For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC), Örtülü Sermaye ve Serbest Bölge Uygulamaları Dursun Özcan Tax Partner

164 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları 10 Nisan 2008
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC), Örtülü Sermaye ve Serbest Bölge Uygulamaları Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları 10 Nisan 2008

165 Uygulamanın Amacı Yurt dışındaki iştirakten elde edilen karın Türkiye’ye göre daha düşük veya sıfır oranlı vergi uygulayan ülkelerde bırakılmasını engellemek Vergi yükü nedeniyle aktarılmayan bu karın; kontrol şartlarının varlığı halinde Türkiye’deki şirkete aktarılmış gibi kabul edilmesi ve Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulmasını sağlamak. Türkiye’de yatırımları teşvik etmek It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

166 CFC Kazancının Türkiye’de Vergilendirilme Şartları
Tam Mükellef Kurum Türkiye TR It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. İştirak Oranı > = %50 Gayrisafi Hasılat >= %25 pasif karakterli gelir Efektif Vergi Yükü < %10 X Ülke A Yıllık Gayrisafi Hasılat > YTL

167 Ayrı Ayrı İştirak Vergilemeyi Önler mi?
Tam Mükellef Kurum Tam Mükellef Gerçek Kişi TR 1 TR 2 Türkiye %35 İştirak %20 İştirak It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. CFC A X Ülke Toplam İştirak > %50

168 Dolaylı İştirak Durumunda Ne Olacak?
Vergileme için dolaylı İştirak etmek tek başına yeterlidir. TR Türkiye Dolaylı İştirakin yanında doğrudan iştirak ilişkisinin de var olması şart değildir. %70 İştirak CFC’ye dolaylı olarak %50’nin üzerinde bir oranda iştirak edilmesi durumunda, dolaylı iştirak oranına göre CFC’nin kazancının Türkiye’de vergilendirilmesi gerekmektedir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. X Ülke A CFC tespiti yapılırken, dolaylı iştirak ilişkisinin birkaç kademeli olması halinde, en sondaki dolaylı iştirake kadar ortaklık ilişkileri dikkate alınacaktır. %80 İştirak Y Ülke CFC %100 %80 %90

169 İştirak Oranı Yıl İçerisinde Değişiklik Gösterirse….
TR TR %60 %45 It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. A A Kontrol unsurunun olup olmadığının tespitinde yıl içerisindeki herhangi bir tarihte en yüksek iştirak oranı dikkate alınacaktır. En yüksek oran %50’den büyük ise kontrol unsurunun mevcut olduğu düşünülecektir. Dönem sonundaki iştirak oranı %50’den düşük olsa bile, sene içerisinde herhangi bir tarihte %50’den yüksek bir oranda iştirak söz konusu olduğunda, CFC karının Türkiye’deki kazanca dahil edilecek kısmının sene sonundaki iştirak oranına göre tespit edilmesi gerekmektedir.

170 Yatırım Üssü Olan Ülkelerdeki Holding Şirket Kazançları Pasif Karakterli mi Sayılacak?
Kontrol edilen yabancı kurumların iştirak etmiş oldukları diğer alt kurumların elde etmiş oldukları kazançların “pasif” ya da “aktif” karakterli olmasının uygulama açısından bir etkisi yoktur. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. TR CFC Y İştirak Kazancı Ticari Kazanç Pasif Gelir

171 CFC’nin Başka Ülkelerde Ödediği Vergiler Vergi Yükü Sayılmıyor!
Vergi yükü hesabında CFC’nin kendi ülkesinde ödediği vergiler dikkate alınacaktır. Kendi ülkesi dışından elde ettiği kazançlar üzerinden ödenen vergiler dikkate alınmayacaktır. CFC’nin istisna kazancı üzerinden tevkifat var ise kendi ülkesinde elde edilmiş olmak şartıyla bu vergi de vergi yükü hesabında dikkate alınabilecektir. Geçmiş yıl ticari zararı var ise dönem karından düşülecek ve dağıtılabilir kar olarak kalan tutar dikkate alınacak. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

172 CFC Kazancının Sermayeye İlavesi Çözüm Değil!
CFC kazancının ilgili yılda sermayeye ilave edilmesi Türkiye’de vergilemeye engel değildir. Bir başka deyişle, kazanç sermayeye ilave edilmiş olsa bile şartların var olması halinde Türkiye’de kurumlar vergisi matrahına ilave edilecektir. Sermaye Artırımı (? ) İştirak (Db) / İştirak Temettü Geliri (Cr) It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

173 CFC Kazançları Geçici Vergi Dönemlerinde de Dikkate Alınacak!
Yurt dışındaki iştirakin elde etmiş olduğu kazanç iştirakin hesap döneminin kapandığı ayın son günü itibariyle Türkiye’deki tam mükellef kurumun kazancı sayılacaktır. Söz konusu kazanç bu tarih itibariyle Türkiye’deki şirketin içinde bulunduğu geçici vergi döneminin matrahına dâhil edilecektir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

174 Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Mümkün!
Kontrol edilen yurt dışı iştiraklerin Türkiye’de vergiye tabi tutulacak karları vergi öncesi kurum kazançları olacaktır. CFC’nin ülkesinde ödenen vergiler Türkiye’de ödenecek olan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir (KVK md. 33). Ancak, CFC’nin kendi ülkesi dışında ödediği vergilerin mahsubu mümkün değildir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

175 CFC Olarak Vergilendirilen Kazanç Dağıtılırsa Ne Olacak?
Vergi mükerrerliği yok: Bu kar paylarının vergilenmiş kısmı kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Dağıtılan kısım önceden vergilenen kısımdan fazla ise sadece aşan kısım vergilendirilecektir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

176 Vergilenen CFC’ler Arasında Daha Sonra Kar Dağıtımı Olursa…
TR CFC 2’nin kazancı CFC uygulaması kapsamında Türkiye’de vergilenmişse; Bu kazancın daha sonra CFC 2’den CFC 1’e dağıtılması durumunda, CFC 1’in bu kazancı Türkiye’de tekrar vergiye tabi olmayacaktır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. CFC 1 CFC 2

177 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulamaya Etkisi
ÇVÖ Anlaşmaları, CFC hükümlerine göre Türkiye’nin kendi mukimlerini vergileme hakkını sınırlandırmamaktadır. CFC olarak vergilendikten sonra Türkiye’ye kar dağıtımı yapılması durumunda anlaşmada yer alan hükümler uygulanacaktır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

178 (1) Kar Payının Türkiye’de İstisna Olması
CFC kar payı istisnası var ise dağıtım yapmak avantajlı…. Dağıtım yapılmaksızın CFC kazancı Türkiye’de vergilenecek, Dağıtım yapıldığında, daha önce ödenen verginin dağıtılan kar payına isabet eden kısmı iade edilecektir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

179 (2) Kar Payının Türkiye’de İstisna Olmaması
CFC kar payı istisnası yok ise dağıtım yapılsın yada yapılmasın CFC kazancı Türkiye’de vergilenecek, Dağıtım yapıldığında, kazanç matraha ilave edilip tekrar vergilenecek, ancak hesaplanan vergiden sırasıyla aşağıdaki mahsup yapılacak CFC’nin ülkesinde ödenen temettü stopajı, CFC olarak daha önce Türkiye’de vergilenen tutarın dağıtılan kar payına isabet eden kısmı, Kalan tutar, karın Türkiye’ye transfer edilmiş olması şartıyla iade edilecektir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

180 For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC), Örtülü Sermaye ve Serbest Bölge Uygulamaları Örtülü Sermaye 10 Nisan 2008

181 Örtülü Sermaye Şartları
Borçların örtülü sermaye sayılması(?) Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi, İşletmede kullanılması, Borcun hesap dönemi içerisinde herhangi bir tarihte kurumun dönem başındaki öz sermayesinin 3 katını aşması It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

182 Bu Kişilerden Borç Alırken Dikkat!!!
Kurumun ortakları, Ortaklarla İlişkili Olan Kişiler Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortak oy kar payı hakkına sahip olduğu kurumlar, Doğrudan veya dolaylı olarak ortağın veya ortakla ilişkili kurumun sermayesine haklarına sahip hisselerinin en az % 10’unu elinde bulunduran gerçek kişi ve kurumlar. İştirakler It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

183 Borcun Dolaylı Olarak Temin Edilmesi Kurtuluş Değil!
Borcun ortak veya ortakla ilişkili kişiden üçüncü kişiler vasıtasıyla temin edilmesi şartların varlığı durumunda örtülü sermayenin konusuna girmektedir (Back to Back). Borcun İşletmede Kullanılması Şart Örtülü sermayeden bahsedebilmek için borcu alan kurumun bu kaynağı işletme veya yatırım harcamalarında kullanması gerekmektedir. Temin edilen borcun aynı şartlarla diğer bir kuruma aktarılması halinde bu borçlanma örtülü sermaye sayılmaz. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

184 Yabancı Para Cinsinden Borçlanmalarda Hesaplama Basitleştirildi!
Borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınır. Söz konusu borcun vadesinin ertesi yıla sarkması durumunda, bakiye tutarın bilanço günü itibariyle Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlenmiş tutarı esas alınır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

185 Vadeli Mal ve Hizmet Alımından Doğan Borçlanmalar
Piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre yapılan vadeli mal ve hizmet alımlarına ilişkin borçlanmalarda vade farkı tutarı ayrıca hesaplanmış olsa bile bu borç tutarları örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınmaz. Söz konusu süreleri aşan vadeli ticari borçlar için hesaplanan vade farkları ise örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacaktır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

186 Avanslar Avanslar; hangi amaç için alınırsa alınsın işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilir ve örtülü sermaye hesabında dikkate alınır. İnşaat işlerinde yapılan iş ile orantılı olarak hesaplanıp ödenen istihkak bedelleri örtülü sermaye uygulamasında avans olarak kabul edilmez. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

187 Teminat Karşılığı Borçlanmalar?
Gayrinakdi Teminatlar: Örtülü sermaye sayılmaz. Nakit Teminatlar: Örtülü sermaye sayılır. Nakit Teminat Nedir? Kasada veya bankada bulunan yerli ve yabancı paralar, Her an nakde çevrilebilen çekler, Altın, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu, Toplu Konut İdaresi’nce çıkarılan veya İMKB’de işlem gören hisse senetleri, tahvil ve bonolar It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

188 Örtülü Sermaye Uygulamasının Sonuçları
Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltme işlemleri örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

189 Kur Farkı Gelirleri Borcu Alan Nezdinde:
Borcun örtülü yoldan konulan bir sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz. Borcu Veren Nezdinde: Kur farkı gideri KKEG olarak matraha ilave edilir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

190 Düzeltme İşlemleri Borç Verenin Tam Mükellef Kurum Olması
Geçici Vergi dönemleri itibariyle borç alan ve borç veren kurumlar tarafından hesaben gerekli düzeltme yapılabilir. Borç Alan : KKEG Borç Veren : İştirak Kazancı (!) Borcu verenin karlı alanın zararlı olması durumunda durum hazine aleyhine….. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

191 Düzeltme İşlemleri Borç Verenin Tam Mükellef Kurum Olması Geçici Vergi Döneminden sonra yapılan düzeltme: Tahakkuk eden vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartıyla, borç veren kurum nezdinde bir sonraki geçici vergi döneminde düzeltme yapılabilecektir. Hesap dönemi kapandıktan sonra yapılan düzeltme Borcu Alan Açısından: Vergi Usul Kanunu uyarınca değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Borcu Veren Açısından: Tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması halinde, düzeltme işlemini kendiliğinden yapması mümkün olacaktır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

192 Düzeltme İşlemleri Verginin Kesinleşmesi
Dava açma süresi içinde dava açılmaması, Dava açılmışsa yargı mercilerince nihai kararın verilmiş olması, veya Uzlaşmaya gidilmişse uzlaşmanın vaki olması Zamanaşımı süresi içinde düzeltme talebinde bulunulmuş olması halinde, karşı tarafta da süreye bakılmaksızın gerekli düzeltme işlemi yapılabilecektir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

193 Düzeltme İşlemleri Borç Verenin Dar Mükellef Kurum, Gerçek kişi veya Vergiden Muaf Kişi Olması Borcu Alan Açısından: Faizler dağıtılmış kar payı sayılacaktır (Düzeltme KKEG) İlgili tutar brüte tamamlanarak vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Kur farkları ise stopaj açısından dağıtılmış kar payı sayılmayacaktır ancak kurumlar vergisi açısından KKEG olarak düzeltilecek. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

194 Düzeltme İşlemleri Borç Verenin Dar Mükellef Kurum, Gerçek kişi veya Vergiden Muaf Kişi Olması Dar mükellef kurumlara ödenen faizler üzerinden daha önce (alacak faizi olması nedeniyle) yapılmış vergi kesintisi bulunması durumunda, bu vergilerin düzeltme neticesine göre kar payından yapılması gereken vergi kesintisine mahsup edilebilmesi mümkündür. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

195 Borcu Verenin Mükellefiyet Şekli
Düzeltme İşlemleri Borcu alan tarafından stopaj yapılması gereken unsurlar Borcu Verenin Mükellefiyet Şekli Kur Farkı Faiz Tam Mükellef Kurum X Gerçek Kişi Dar Mükellef It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

196 Tereddütlü Konular Örtülü sermayeye isabet eden kur farkı gelirleri ve faiz giderleri mahsup edilebilir mi? Bize göre borç alan kurum nezdinde kur farkı geliri ve faiz giderinin net tutarı kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilir. Ancak, karşı tarafın dar mükellef kurum, gerçek kişi veya vergiden muaf kişiler olması durumunda, stopaj matrahı açısından kur farkı gelirlerinin faiz giderlerinden mahsubu mümkün değildir. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

197 Tereddütlü Konular Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz ve kur farklarına isabet eden KDV indirilebilir mi? KDV’nin indirilip indirilemeyeceği BSMV’mi? yoksa KDV’mi? It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

198 Serbest Bölge Uygulamaları 10 Nisan 2008
Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC), Örtülü Sermaye ve Serbest Bölge Uygulamaları Serbest Bölge Uygulamaları 10 Nisan 2008

199 Serbest Bölgeler Hakkında Genel Bilgi
Dünya üzerinde yaklaşık Serbest Bölge, Türkiye genelinde toplam 21 Serbest Bölge, 2007 yılı toplam ticaret hacmi 24,6 Milyar USD, Yaklaşık Faaliyet Ruhsatlı şirkette yaklaşık kişi istihdam edilmektedir.

200 Serbest Bölgeler Hakkında Genel Bilgi

201 Bölgeler İtibariyle Yıllık Ticaret Hacimleri (1.000 USD)
2005 2006 2007 İST-DERİ EGE İST-AHL MERSİN İST. TRAKYA BURSA AVRUPA KAYSERİ ANTALYA MENEMEN SAMSUN 58.638 54.593 95.775 KOCAELİ ADANA-YUMURTALIK 84.885 77.110 GAZİANTEP 93.910 72.786 TUBİTAK-MAM TEK. 14.842 30.414 47.056 TRABZON 15.514 13.587 38.762 DENİZLİ 65.900 74.784 RİZE 20.824 7.955 11.561 MARDİN 5.134 1.751 112 D. ANADOLU - TOPLAM Kaynak: DTM Güncelleme Tarihi: 20/03/2008

202 Serbest Bölgelerde İstihdam
İşçi Büro Personeli Diğer Toplam Ege 12.100 538 62 12.700 Bursa 5.568 965 555 7.088 Mersin 5.228 441 1.097 6.766 Kocaeli 3.349 138 143 3.630 Antalya 2.956 325 133 3.414 İst.Deri 1.567 230 401 2.198 Avrupa 1.933 150 110 2.193 Menemen 1.565 118 243 1.926 İst. AHL 137 1405 107 1.649 Kayseri 1.408 43 74 1.525 TÜBİTAK-MAM 856 282 48 1.186 İst. Trakya 657 351 85 1.093 Adana-Yum. 207 50 26 283 Gaziantep 160 44 13 217 Samsun 90 10 23 123 Denizli 25 11 49 Trabzon 4 9 Rize 7 3 Mardin 2 D.Anadolu TOPLAM 37.825 5.110 3.143 46.078 Kaynak : DTM Güncelleme Tarihi: 20/03/2008

203 Serbest Bölgelerde Mevzuat
Uygulanmayan Mevzuat Gümrük Mevzuatı Kambiyo Mevzuatı Dış Ticaret Mevzuatı Uygulanan Mevzuat Serbest Bölgeler Mevzuatı Ticaret Kanunu İş Kanunu SSK Mevzuatı Grev ve Lokavt Kanunu İcra ve İflas Kanunu Vergi Mevzuatı

204 Serbest Bölge Yapılanma Şekilleri
Tam mükellef bir firmanın serbest bölgede kurulması, Tam mükellef bir firmanın serbest bölgede şubesinin kurulması, Dar mükellef bir firmanın serbest bölgede şubesinin kurulması.

205 Neden Serbest Bölgeler
Başta vergisel olmak üzere bu bölgelere özel olarak sağlanan belirli teşvikler, Daha az bürokrasi, uygulanmayan mevzuatlar, Düzgün alt yapı ve lojistik imkanları, Gümrük ve dış ticaret avantajları,

206 Belirsizlikler ve Yaşanan Problemler
Yetersiz Yasal Düzenlemeler, Birbiri ile çelişen farklı mevzuat hükümlerinden (DTM, Hazine, Maliye, Gümrük) kaynaklanan yasal ve operasyonel sıkıntılar, Müktesep hakların ihlali, Teşvik politikalarının belirsizliği, Yüksek operasyon maliyetleri, Gereksiz Bürokrasi

207 Serbest Bölgeler Kanununa Dayalı Vergisel Avantajlar
2006 ve Öncesi / / 2009 ve sonrası (!) itibariyle ruhsat sahibi olanlar için; Kazanç İstisnası (Faaliyet ruhsatındaki süre sonuna kadar) Ücret Gelir Vergisi Stopajı İstisnası ( tarihine kadar, faaliyet ruhsatındaki süre bu tarihten önce sona eriyorsa ruhsat süresi sonuna kadar) Vergi, Resim, Harç İstisnası ( tarihine kadar)

208 Serbest Bölgeler Kanununa Dayalı Vergisel Avantajlar
Bölgede tarihinden sonra faaliyete geçen yeni mükellefler Faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler İmalat Faaliyetlerine Bulunacak Mükellefler

209 Serbest Bölge İmalat Faaliyeti Ruhsatı sahibi olan mükelleflerin diğer kazançları da istisna mıdır?
Üretim Faaliyetinin Yanında; Üretim dışı faaliyetlerden, Bölge dışında üretilen malların satışından, Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından, Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından (imalatın belli aşamalarında fason hizmet alınabilir), Elde edilen kazançlar İSTİSNA DEĞİL(!) Müktesep haklar hariç(!)

210 Serbest Bölge Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazancın Tanımı ve Tespiti
İstisna, serbest bölgelerde faaliyet ruhsatlarında belirtilen faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanır. İstisna ve istisna olmayan faaliyetlerin hasılat, maliyet ve gider unsurları açısından ayrı ayrı izlenmesi gerek. Serbest Bölge Zararı(?) Bu zararın, istisna olmayan kazançlardan indirilmesi veya ertesi yıla devredilmesi mümkün değil.

211 Özellikli Hususlar SB faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı, vade farkı, fiyat farkı ve ciro primi gelirleri istisna kapsamındadır. Vadeli mevduat faiz geliri, Repo, Devlet Tahvili-Hazine Bonosu alım-satım kazancı ile faiz geliri vb gelirlerde istisna uygulaması Faaliyetlerle ilgili geçici değerlendirmelerden kaynaklanan gelirler istisna kapsamında. Bunun dışında, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri gelirler istisna kapsamında değil. Sabit Kıymet Satışlarında istisna uygulaması İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen tarihli muktezada, serbest bölgedeki şube tarafından faaliyetin idamesi için edinilen sabit kıymetlerin satışından elde edilen gelirlerin istisnaya konu edilebileceği belirtilmiştir.

212 Giderlerin Dağıtımı Genel Giderlerin Dağıtımı
Merkez yasal kayıtlarındaki serbest bölge şubesi ile doğrudan ilgili giderler bire-bir yansıtılacaktır. Müşterek Giderlerin Dağıtımı Müşterek giderler, merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır.

213 Birleşme ve Devir Hallerinde İstisna Uygulaması ve Ruhsat Devirleri
Devralan şirket Geçici 3. Madde hükmünden faydalanmaya devam edebilir. Yalnızca faaliyet ruhsatının devri veya satın alınması şeklinde gerçekleşen işlemlerde; İstisnalar uygulanmayacaktır.

214 Transfer Fiyatlandırması
Serbest bölgelerde Transfer Fiyatlandırması (TF) ile ilgili düzenlemelerin kapsamında. İlişkili kişilerle ilgili işlemlerde uygulanan fiyatların emsaline uygun olması gerekmekte. Doğru bir TF modeli oluşturulması için, işletme organizasyonunun gözden geçirilmesi, işletme fonksiyonlarının tanımının ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi gerekiyor.

215 Serbest Bölgelere Verilen Hizmetlerde KDV Uygulaması
Hizmetin Yurtdışından Verilmesi Durumunda; Bakanlık görüşü sorumlu sıfatı ile KDV uygulanmayacağı yönünde. Hizmetin Türkiye’den Verilmesi Durumunda; İstisna uygulanmıyor(!) Hizmetin SB’de Verilmesi Durumunda; Serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV 17. Madde uyarınca KDV’den istisna. İstisna kısmi istisna, yüklenilen KDV’lerin indirimi veya iadesi mümkün değil.

216 Serbest Bölgelerde Sıcak Gelişmeler
Gümrük Müsteşarlığı’nın tarihli yazısı; İhracat istisnasından faydalanan eşyanın serbest bölgelerde tüketilmesi yada kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Gümrük Müsteşarlığı’nın tarihli yazısı; Aynı şekilde İhracat istisnasından faydalanan eşyanın Gümrük Kanunu uyarınca serbest bölgelerde tüketilmesi yada kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak amacıyla serbest dolaşımda bulunan eşyanın miktar veya kıymetine bakılmaksızın SB İşlem Formu ile alımı mümkün. Diğer taraftan serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş/görecek ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere ihracat beyannamesi kapsamında serbest bölgelere gönderilmesi mümkündür.

217 Serbest Bölgelerde Sıcak Gelişmeler
Gümrük Müsteşarlığı’nın tarihli yazısı; Gelir İdaresi Bşk’ndan alınan yazıda serbest bölgelere eşya tesliminde SB işlem formunun kullanılmasının mümkün bulunduğundan bahisle, serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanabilmesi için SBİF’nin tevsik edici belge olarak kullanılmasının Başkanlıklarınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.

218 Serbest Bölgeler ve Gümrük Kanunu Değişikliği Kanun Tasarısı Taslağı
Yönetmelikte geçen 500 USD sınırının USD’ye çıkartılması (pratik faydası?), Serbest Bölgelerin gümrük denetiminden çıkartılması, Vergi resim harç istisnası AB’ye tam üyeliğe kadar, İmalat faaliyetiyle uğraşan mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin %80-90’ını yurtdışına ihraç etmeleri koşuluyla istihdam ettikleri personele ödedikleri ücret gelir vergisinden istisna (AB’ye tam üyelik sürecine kadar),

219 Tasarıya İlişkin Talep Edilen Değişiklikler
Hazine arazisini 49 yıllığına kiralama hakkı (üretim faaliyet ruhsat süresinin 49 yıllığa çıkarılması). öncesi faaliyet ruhsatı almış kullanıcıların tüm müktesep hakları faaliyet ruhsatı süreleri sonuna kadar korunsun. Üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin personel ücret gelir vergisi istisnası uygulamasında satış şartı kaldırılsın. Bölge kurucu ve işletici şirketlerin istihdam ettikleri personel ücret gelir vergisinden istisna olsun.

220 Tasarıya İlişkin Talep Edilen Değişiklikler
Bölgede faaliyette bulunan bankalar kurumlar vergisinden; istihdam ettikleri personelin ücretleri gelir vergisinden ve yaptıkları işlemler BSMV’den istisna olsun. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Serbest Bölgelerde uygulanmasın.

221 If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Teşekkürler

222 For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hülya Tekneci Tax Partner

223 Ticari Kazanç Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, öz sermayeyi teşkil eder. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. Hesap Dönemi Sonu Özsermaye Hesap Dönemi Başı Özsermaye Ticari Kazanç (Ticari Zarar)

224 Ticari Kar- Mali Kar Ticari kazanç, tahakkuk esasına göre belirlenir.
Kurumlar vergisi, bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

225 Ticari Kar- Mali Kar Türk Ticaret Kanunu ve Tekdüzen Hesap Sistemi esaslarına göre ticari kar belirlenir. Aşağıda yer alan esaslara göre ticari kardan mali kara ulaşılır; Vergi kanunlarında yer alan değerleme hükümleri, Kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak ve yapılamayacak giderler ile ilgili düzeltmeler, İstisna uygulamaları, Zarar mahsubu, İndirimler.

226 Mali Karın Tespitinde İlave ve İndirimler
KVK 11. Maddesi (KKEG) GVK 41. Maddesi (KKEG) Özel Kanunlar ile Gider Kabul Edilmeyenler GVK’nun 40.Md. Düzenlenen İndirilecek Giderler KVK’nun 8. Md.Düzenlenen İndirilecek Giderler

227 Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar
İştirak kazançları istisnası, Yurt dışında mukim anonim ve limited şirketlere iştirak eden kurumların, iştirak kazançları istisnası, Tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin, yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan kazançlara ilişkin istisna, Bankalara ve TMSF’ye borçlu kurumların gayrimenkul veya iştirak hissesi satış kazancı istisnası, Emisyon primi istisnası, Portföy işletmeciliği kazançlarına ilişkin istisna,

228 Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar
Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna, Yurt dışında bulunan işyeri yada daimi temsilcilikler aracılığıyla elde edilen kazançlara ilişkin istisna, Yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin istisna, Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yer alan yazılım ve ar-ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna, Serbest bölge kazanç istisnası,

229 Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisnalar
Yatırım indirimi istisnası

230 Zarar Mahsubu Beş yıldan fazla devredilmemek üzere, geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, Devir alınan kurumların, devir tarihi itibarı ile öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar, X X + 1 X + 2 X + 3 X + 4 X + 5

231 Diğer İndirimler Ar-ge indirimi,
Amatör ve profesyonel spor dalları için sponsorluk, Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar, Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu vb yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, Kültür ve sanat projeleri ile ilgili bağış ve yardımlar.

232 Özellikli Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
Ödemeden aciz vesikası şüpheli alacak karşılığı hesabını kapatmak için yeterli midir? Stok sayım farkları netleştirilebilir mi? VUK’a göre değeri düşen veya imha edilen malların emsal bedeliyle değerlenmesi gerekmektedir. Takdir komisyonu kararı gerekli midir?

233 Özellikli Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
Normal Usulden Azalan Bakiyeler Usulüne Geçiş; Mümkün değildir. Azalan Bakiyeler Usulünden Normal Usule Geçiş; Mümkündür. Amortisman süresi değiştirilmemek kaydıyla, iktisadi kıymetin kalan değeri, kalan amortisman süresi içinde eşit miktarlarda itfa edilir. Değişiklik beyannamede veya bilanço dipnotlarında belirtilmelidir.

234 Özellikli Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
Ar-ge çalışmaları sonucunda bir gayrimaddi hak çıkması durumunda amortisman oranı kaç olacaktır? %6,66 ? - %20 ?

235 Özellikli Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
VUK 163 no’lu Genel Tebliği; Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanlar ile Sabit kıymetlere ilişkin ortaya çıkan kur farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların maliyet bedeline ilave edilmesi zorunludur.

236 Özellikli Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
Dönemsellik ilkesi gereğince ciro primleri ait olduğu yılın gelir ve giderlerine intikal ettirilmelidir. Ciro primlerine ilişkin fatura sonraki yılda düzenleniyorsa, söz konusu tutarlar gider karşılığı yoluyla ait oldukları yılla ilişkilendirilmelidir. Maliye Bakanlığı inceleme elemanlarının yaklaşımı?

237 Kurumlar Vergisinin Beyanı
Kurumlar Vergisi oranı % 20’ dir... KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ Hesap Dönemi (Takvim Yılı) Nisan 25 Nisan tarihine kadar It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ Hesap Dönemi ay (Özel Hesap Dönemi) 4. Ayın 25. gününe kadar

238 Kurumlar Vergisinin Ödenmesi
Hesap Dönemi (Takvim Yılı) Nisan Nisan ayının sonuna kadar It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. KURUMLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ Hesap Dönemi ay (Özel Hesap Dönemi) 4. ayın sonuna kadar

239 İstisna Stopajı Yatırım indirimi istisnası uygulaması, belirli şartlar ile en son 2008 yılı kazançlarına uygulanmaktadır. GVK’nun Geçici 61. maddesi kapsamında kullanılan yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden %19,8 oranında stopaj ödenmesi gerekmektedir.

240 İstisna Stopajı Yatırım İndirimi İstisnasının Uygulandığı Dönem 1
Nisan Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilmesi Stopajın Ödenmesi 1 Hesap Dönemi (Takvim Yılı) Ocak-Nisan Mayıs 23 26 Yatırım İndirimi İstisnasının Uygulandığı Dönem 4. Ay Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilmesi Stopajın Ödenmesi 1 Hesap Dönemi (Özel Hesap Dönemi) Dönemi izleyen ay 1-4 aylar 23 26

241 Kar Dağıtım Stopajı Tam mükellef kurumlar tarafından yine tam mükellef kurumlara kar dağıtılması durumunda stopaj yapılmayacaktır. Ancak; Tam mükellef gerçek kişilere, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, Bu vergilerden muaf olanlara, Dar mükellef gerçek kişilere, Dar mükellef kurumlara, Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükellef kurumlara, dağıtılan kar payları üzerinden stopaj yapılacaktır. Net Dönem Karı – Kar Dağıtım Stopajı Net Dönem Karı Kar Dağıtım Stopajı

242 Kar Dağıtım Stopajı Kimlerden Yapılır?
Her nevi hisse senetlerinin kar payları, İştirak hisselerinden doğan kazançlar, Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları.

243 Kar Dağıtım Stopajının Beyanı
Kar payı stopajı oranı % 15’dir. Kar dağıtımı yapılan ülke ile Türkiye arasında ÇVÖ Anlaşması olması ve anlaşmanın daha avantajlı olması durumunda, anlaşma hükümleri dikkate alınır. Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilmesi Stopajın Ödenmesi Kar payının nakden veya hesaben ödendiği ay 1 30/31 23 26

244 Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtım Stopajı Hesabı
Kurum Kazancı 100 K.K.E.G -- Toplam İndirim ve İstisnalar Kurumlar Vergisi Matrahı Kurumlar Vergisi 20 Net Kar 80 Kar Dağıtım Stopajı* 12 Ortaklara Dağıtılan Net Kar 68

245 Kar Dağıtımı Ödenmiş Sermaye 100 Kurum Kazancı K.K.E.G -- Toplam
İndirim ve İstisnalar Kurumlar Vergisi Matrahı Kurumlar Vergisi 20 Net Kar 80 I. Tertip Yedek Akçe (80 x % 5) 4 I. Temettü (100 x % 5) 5 Kalan 71 II.Tertip Yedek Akçe (71/11) 6,46 II. Temettü (71/11x10) 64,54 Toplam Temettü (64,54 + 5) 69,54 Temettü Stopajı (69,54 x %15) 10,43 Net Kar Payı (69,54-10,43) 59,11

246 Yıl İçerisinde Kesilen Vergilerin Mahsubu
Beyannamede gösterilen kazançlardan KVK ve GVK’na göre stopaj yolu ile kesilmiş olan vergiler mahsup edilir. Mahsup edilecek vergi, hesaplanan kurumlar vergisinden fazla ise aradaki fark, vergi dairesi tarafından mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde müracaatı halinde kendisine iade edilir.

247 Yıl İçerisinde Kesilen Vergilerin Mahsubu
Tevkif yolu ile kesilen vergilerin yıllık beyannamede mahsubundan sonra kalan kısmın diğer vergi borçlarına mahsubu, tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

248 Yıl İçerisinde Kesilen Vergilerin Nakden İadesi
Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yerine getirilir. İade Alınabilir Vergi < YTL YTL’yi aşan kısım, teminat ve inceleme raporuna istinaden iade alınır. İade Alınabilir Vergi > YTL Süresinde tam tasdik sözleşmesi imzalamış YMM’nin tam tasdik raporu ile alınır. İade Alınabilir Vergi < YTL

249 Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi
Ödenen geçici vergiler, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Hesaplanan kurumlar vergisinden fazla ise, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması yoktur.Teminat ve inceleme raporu aranmaz. Mahsuplar sonrası kalan tutar, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi durumunda mükellefe iade edilir.

250 Yabancı Ülkelerde Ödenen Verginin Mahsubu
Yabancı ülkelerde ödenen vergiler, kurumlar vergisi ve benzeri bir vergi olmalıdır. CFC uygulamasında, yurt dışındaki iştirakin ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, CFC’nin Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Tam mükellef kurumların doğrudan ve dolaylı olarak sermayesi ve oy hakkının %25’ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kar payları üzerinden Türkiye’de ödenecek kurumlar vergisinden, iştirakin ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kar payına isabet eden kısmı mahsup edilir.

251 Yabancı Ülkelerde Ödenen Verginin Mahsubu
YABANCI ÜLKELER TÜRKİYE Ödenen vergi, kurumlar vergisi ve benzer bir vergi olmalı. Verginin ödendiği tevsik edilmeli. Üzerinden vergi ödenen gelir, genel sonuç hesaplarına intikal etmeli. Mahsup edilecek tutar, kazancın %20’sini aşmamalı -İzleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirilebilir.

252 Beyanname Ekleri THP Göre Hazırlanmış Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotlar Kar Dağıtım Tablosu Kesinti Yolu İle Ödenen Vergilere İlişkin Liste ve Belgeler Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Liste Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilere İlişkin Belgeler Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form

253 Kurumlar Vergisi Beyanında Özellik Arzeden Durumlar 10 Nisan 2008
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kurumlar Vergisi Beyanında Özellik Arzeden Durumlar 10 Nisan 2008

254 Transfer Fiyatlandırması-Hazine Zararı
Mevcut yasal düzenlemeye göre; Türkiye’de mukim ilişki kişiler arasındaki transfer fiyatlandırması uygulamasında, hazine zararı olup olmadığına bakılmaksızın gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Hazine zararı olmaması durumunda, gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasından sonra, kurumlar vergisi beyannamesinin ihtirazi kayıt ile beyan edilerek konunun yargıya taşınabileceği düşüncesindeyiz.

255 Yatırım İndirimi Stopajı - ÇVÖ Anlaşmaları
Yatırım indiriminden faydalanarak %19,8 oranında stopaj ödeyen mükelleflerin ÇVÖ Anlaşması bulunan bir ülkede mukim ortağına kar dağıtması durumunda, ÇVÖ Anlaşmasında belirtilen temettü stopaj oranı ile yatırım indirimine ilişkin ödenen %19,8 oranındaki stopaj arasındaki farkın mükellefe iade edilmesi hususu, son zamanlarda Maliye Bakanlığı inceleme elemanları tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır.

256 Ar-Ge Giderlerinin Aktifleştirilmesi
Maliye Bakanlığı 1 numaralı KVK Genel Tebliğinde, ar-ge giderlerinin aktifleştirimesi gerektiğini belirtmiştir. VUK’nun değerleme hükümlerinde, ar-ge giderlerinin aktifleştirilmesi yönünde bir düzenleme yer almamaktadır. İşletmede üretilen gayri maddi hakların aktifleştirilmesi yönünde de VUK’da düzenleme bulunmamaktadır.

257 Öncelik Hakkı Yatırım indirimi istisnasının uygulanması, belirli şartla ile en son 2008 hesap dönemi kazançlarına uygulanacaktır. Bu durumda, yatırım indirimi istisnası ve geçmiş yıl zararlarının kullanılmasında öncelik hangisinin olacaktır?

258 Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kar Payları
Serbest bölgelerde mukim firmalardan elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisnadır. Maliye Bakanlığı inceleme elemanlarının görüşü?

259 Götürü Gider Uygulaması
İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu faaliyetinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla bu işler ile ilgili götürü olarak hesapladıkları giderleri, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabilirler. Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Tebliğlerinde, götürü giderden faydalanabilmek için nakdi para çıkışının yapılmış olması gerektiğini belirtmiştir. Ancak Danıştay tarafından aksi yönde alınmış birçok karar bulunmaktadır.

260 If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Teşekkürler

261 KDV ve ÖTV Uygulaması İle İlgili Önemli Hatırlatmalar
Sami Şener Tax Partner

262 KDV ve ÖTV Uygulaması Transfer Fiyatlandırması Uygulamasının KDV’ye Etkileri Örtülü Sermaye Uygulamasında KDV Dahilde İşleme Rejimi ve İhraç Kayıtlı Teslimlerdeki Sorunlar KDV Mahsup ve İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar KDV Oran Değişiklikleri ÖTV ve Teminat Ödemesindeki Karışıklıklar

263 Transfer Fiyatlandırması Uygulamasının KDV’ye Etkileri
İthal veya ihraç edilen mallar nedeniyle gümrükte düzeltme yapılması söz konusu mudur? Yurtiçi işlemler nedeniyle hesaplanan KDV ne şekilde işleme tabi tutulacaktır? Dar Mükellef ilişkili kişilere yapılan royalty, know-how, hizmet vb. ödemelerde KDV uygulaması

264 İthal Edilen Mallara İlişkin Düzeltme
Bir hesap döneminde, mükelleflerin KVK’nın ilgili hükümlerine göre yapacakları transfer fiyatlandırması çalışmalarında (veya idarece yapılacak incelemede) ithal edilen malların fiyatlarının emsal bedelden farklı olması durumunda (yüksek veya düşük) aşağıdaki konular önem arz etmektedir (KDVK 8/2, KDVK 30/d, KVK 11). Fiyatın emsal bedelden yüksek olması durumu Mal ithalatında gümrükte beyan edilen kıymet esastır. Ödenen gümrük vergisinin iadesi yönünde bir düzenleme yoktur. Fazladan ödenen KDV’nin indirimi kabul edilmeyebilir. Fiyatın emsal bedelden düşük olması durumu Gümrüğe ek beyanda bulunmak mümkündür. Ancak yıl içerisindeki tüm beyannamelerin düzeltilmesi, Gümrük İdaresi nezdinde tereddüt yaratabilir. Özellik arz eden durum; İstisnai kıymet (Gümrük Kanunu Md. 45) kapsamında işlem yapılabilir mi?

265 İhracat İşlemlerine İlişkin Düzeltme
İhraç edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının emsal bedele göre düşük olması durumunda, KDV açısından bir düzeltme yapılmasına gerek yoktur. Nakden yada mahsuben iade edilecek KDV tutarının değişmeyeceği kanaatindeyiz. Zira, yüklenilen KDV tutarı kadar iade talep edilmektedir. İade alınacak KDV’de üst sınır, malın tabi olduğu KDV oranıdır.

266 Yurtiçi İşlemlere İlişkin Düzeltme
İlişkili kişilere satılan mal veya hizmetin emsaline göre; Düşük olması durumu KDV Kanunu’nun 27’inci maddesine göre, mal ve hizmet teslimlerinde KDV’nin matrahı emsal bedel veya emsal ücrettir. Bu durumda satış bedeli ile arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanması gerekir. Özellik arz eden durumlar Vergide dönemsellik Alıcı ve satıcı nezdinde yapılacak düzeltmeler

267 Yurtiçi İşlemlere İlişkin Düzeltme
İlişkili kişilere satılan mal veya hizmetin emsaline göre; Yüksek Olması Durumu Genel olarak, KDV Kanunu 8/2 maddesi ve 23 no.lu KDV Genel Tebliği’ne göre, fazla ve yersiz ödenen KDV’nin indirimi mümkündür. KVK’nın 11’inci maddesine göre, örtülü olarak dağıtılan kazançların gider kaydı mümkün değildir. Diğer yandan, KDVK’nın 30/d maddesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderlere ilişkin KDV’nin de indirimi mümkün değildir. Teslim bedeli ile emsal bedel arasındaki farka isabet eden KDV’nin indirimi kabul edilmeyebilir.

268 Dar Mükellef İlişkili Kişilere Yapılan Ödemeler
Royalty, yönetim ücreti, know-how ve diğer hizmet alım ödemelerinin Emsaline Göre Yüksek Olması Durumu KDV Kanunu 8/2 maddesi ve 23 no.lu KDV Genel Tebliği’ne göre, fazla ve yersiz ödenen KDV’nin indirimi mümkündür. KVK’nın 11’inci maddesine göre, örtülü olarak dağıtılan kazançların gider kaydı mümkün değildir. Diğer yandan, KDVK’nın 30/d maddesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderlere ilişkin KDV’nin de indirimi mümkün değildir. Teslim bedeli ile emsal bedel arasındaki farka isabet eden KDV’nin indirimi kabul edilmeyebilir.

269 Örtülü Sermaye Uygulamasında KDV
Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizlerde KDV uygulaması ve KDV’nin indirimi Yurtiçinde ortak ve ortakla ilişkili kişilerin düzenledikleri faiz faturalarında KDV indirimi. Yurtdışında mukim ortak ve ortakla ilişkili kişilere yapılan faiz ödemelerine istinaden ödenen sorumlu sıfatı ile KDV’nin indirimi.

270 Örtülü Sermaye Uygulamasında KDV
Yapılan borçlanmalar nedeniyle hesaplanan KDV’nin indirimi; Mülga 5422 Sayılı KVK hükümlerine göre verilen Danıştay Kararlarında; örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizin kurum kazancının hesaplanmasında indirilemeyeceği, faiz üstünden hesaplanan KDV’lerin de indirim konusu olamayacağına hükmedilmiştir. Vergi idaresi tarafından verilen özelgelerde de aynı görüş benimsenmektedir. 55 seri no.lu mülga KVK Genel Tebliği’nde, finansman gider kısıtlaması kapsamında kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınan giderlere ilişkin KDV’nin indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

271 Örtülü Sermaye Uygulamasında KDV
KVK’nın 11/1 maddesine göre örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler gider yazılamaz. KDVK’nın 30/d maddesine göre kurumlar vergisinden indirimi kabul edilmeyen giderlere ilişkin yüklenilen KDV de indirilemez. Bu çerçevede, örtülü sermaye üzerinden üzerinden ödenen faizlere ilişkin faiz ve kur farkına ait KDV’nin indirimi kabul edilmemektedir.

272 Örtülü Sermaye Uygulamasında KDV
Ankara YMM Odası tarafından verilen tarih ve 2007/77-7 numaralı mevzuat izleme ve değerlendirme komisyonu kararında “Dönem içinde örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz ve benzeri ödemeler için KDV hesaplanabilir. Yıl içinde hesaplanmış söz konusu KDV’nin fazla ve yersiz hesaplanan KDV olarak işleme tabi tutulması gerekmektedir.” denilmiştir. Bu kapsamda, örtülü sermaye tutarı üzerinden hesaplanan KDV’nin indirim konusu yapılmasının mümkün olabileceği iddiası gündeme gelmektedir. Örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalara ilişkin faiz üzerinden ödenen KDV’nin indiriminin idarece yapılacak bir incelemede, eleştiri konusu olacağı düşünülmektedir. İhtirazi kayıt ile KDV Beyannamesi verilmesi ve olayın yargıya taşınması?

273 Yurt İçindeki Grup Şirketlerinden Alınan Krediler
Banka ve finansman kurumu statüsünde olmayan Türkiye’de mukim kurumlardan alınan krediler; Yapılan borçlanmalar nedeniyle hesaplanan faizin KDV’ye mi yoksa BSMV’ye mi tabi olacağı konusunda tereddütler vardır (Vergi idaresi görüşleri ve Danıştay kararları). Vergi İdaresi’nin son verdiği görüşler, bir şirketin yıl içerisinde birden fazla sayıda kredi vermesi durumunda işlemin BSMV’ye tabi olduğu yönündedir. Banka ve finansman kurumlarından yapılan borçlanmalar BSMV’ye tabidir.

274 Yurtdışında Mukim Grup Şirketlerinden Alınan Krediler
Banka ve finansman kurumu olmayan kurumlardan yapılan borçlanmalar; Prensip olarak sorumlu sıfatıyla KDV ödenmesi gerekir. Vergi idaresinin son dönemde vermiş olduğu görüşlerde, yurt içindeki borçlanmalardaki görüşüne paralel olarak sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Uygulamadan önce görüş alınması gerekir. Banka ve finansman kurumlarından yapılan borçlanmalar; Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanmasına gerek yoktur.

275 Dahilde İşleme ve İhraç Kayıtlı Teslimlerdeki Sorunlar
İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Sorunlar İhraç edilecek malların eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların ihraç kayıtlı teslimi, Ambalaj malzemelerinin ihraç kaydıyla teslimi, İhraç Kayıtlı Teslimler İle İlgili Mal Nev’i ve Miktarı İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar, İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlere Ait Diğer Sorunlar.

276 İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Sorunlar
İhraç edilecek malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğinde olan malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi ve bunların ihracının tek bir mal olarak gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya ayrılmaz parça niteliğindeki malların yurt dışındaki müşteriye kesilen faturada ve gümrük beyannamesinde ayrıca yer almasına bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılması mümkündür (91 Seri No.lu KDV Tebliğ). Tecil-terkin sistemi kapsamında teslim alınan malların ihracında ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan ve ihracat beyannamesinde ayrıca tanımlanmayan mallar tecil terkin kapsamında işlem göremez. Bunlar için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması gerekmektedir.

277 İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Sorunlar
İhraç kaydıyla teslimi gerçekleştirilen mallara ait faturalardaki ürün adı, miktarı ve nev'ileri ile ihracat faturası ve gümrük beyannamesindeki ürünlerin ad, miktar ve nev’ilerinin farklı isim ve ölçü birimlerini içerdiği durumlar ile karşılaşılmaktadır. Bu durumda tecil-terkin ve iade işlemlerinde aksamalar olmaktadır. Sorunları bertaraf etmek için, ihraç kayıtlı faturada yer alan ürün isimleri, adetler ve nev'ilerin ihracat faturası ve gümrük beyannamelerinde aynı olması gerekmektedir.

278 İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Sorunlar
İhraç kaydıyla teslimi yapılan mallara ait fatura tarihi ihracat faturası tarihinden sonraki bir tarih olabilmektedir. Bu durumda mutlaka irsaliyeler kontrol edilmeli, ihracat faturası ve beyanname tarihinden önce malların tesliminin yapıldığı tevsik edilmelidir. İhracat faturalarında imalatçı bilgilerine yer verilmemiş olabilir. Bu durumda ihracatçılardan, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği "4.İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer alması Gereken İmalatçı Bilgileri" bölümünde belirtilen bir yazı temin edilmesi gerekmektedir.

279 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Sorunlar
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Sorunlar Dahilde işleme rejimi, üretici ve ihracatçı şirketlere veya üretici şirketlere finansman kolaylığı sağlar. Dahilde işleme izni Dahilde işleme izin belgesi Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ürünlerin ihracatı, ihraç kaydıyla teslimi ve belge kapsamındaki üreticilere yapılan mal teslimlerini kapsar.

280 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Sorunlar
Bazı Mükellefler İhracat Gümrük Beyannamelerinin tamamına “DİİB Kapsamındadır” şeklinde şerh düşmektedirler. Bu durum, mükellefin DİİB kapsamında almış olduğu hammaddeden daha fazlasını karşılayacak şekilde ihracat yapmış olduğu anlamına gelebilmektedir ve mükellefin ihracatından dolayı KDV iadesi talep ettiği durumlarda problem yaratmaktadır. DİİB kapanışlarında ve KDV iadesi taleplerinde herhangi bir problem ile karşılaşmamak için hammadde sarfiyatı ve ihracat miktarlarının uyumlu olarak takip edilmesi, DİİB kapsamında olmayan bir ihracata ait gümrük beyannamesine DİİB şerhi düşülmemesi gerekmektedir.

281 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Sorunlar
Dahilde işleme rejimi kapsamındaki işlemlere ilişkin diğer sorunlar Üretim, hammadde, yardımcı madde ve benzerlerinin takip ve kontrolü Fire ve üretim atıkları

282 KDV Mahsup ve İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mahsup ve Nakden İade İçin Gerekli Belgeler Beyannamede İstisna/İndirimli Orana Tabi Teslim Bedeli ve Yüklenilen KDV’nin Yer Alması Dilekçe, İndirim KDV Listesi, İade Edilecek KDV Hesaplama Tablosu, İstisna / İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin Fatura Listesi, Teminat Mektubu (Belirli tutarı aşan nakden iadeler ve indirimli orana tabi işlemlerde nakden ve mahsuben iadeler İçin gereklidir.)

283 KDV Mahsup ve İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mahsup Yoluyla İade Mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına, Mükellefin SSK prim borçlarına, Mükellefin ithalat sırasında uygulanan vergilerine, Ortakların ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına, Ortakların SSK prim borçlarına, Mal yada hizmet satın alınan mükelleflerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere ve SSK prim borçlarına mahsubu uygulaması kaldırılmıştır.

284 KDV Mahsup ve İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İndirimli Orana Tabi Teslimlerde İade KDV oranlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yaygınlaştı. Devreden KDV’nin iyi bir analizi gerekmektedir. Özellikle yatırımlar nedeniyle devreden KDV’si bulunanlar, bu KDV’yi iade konusu yapabilir. Alışları ve satışları indirimli orana tabi işletmelerde genel yönetim giderleri ve sabit kıymet alımları iade konusu yapılabilir. İade talep süresi en geç ertesi yılın Kasım (dahil) ayıdır. Bu süreden sonra düzeltme yoluyla iade talep edilmez.

285 KDV Oran Değişiklikleri
2007/12143 ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yapılan oran değişiklikleri ve geçiş dönemi uygulamaları. 1 Haziran 2007’den itibaren geçerli olanlar; temel gıda maddeleri, fason olarak yapılan tekstil konfeksiyon işleri, huzurevleri ve yetimhanelerin hizmetleri 1 Ocak 2008’den itibaren geçerli olanlar (konaklama hizmetleri, eğlence ve yemek hizmetleri, finansal kiralama hizmetleri, hayvan etleri) İndirimli oran uygulamasında ciro primi, vade farkı, fiyat farkı adları altında faturalanan tutarlarda dikkate alınması gereken KDV oranı ne olacaktır?

286 KDV Oran Değişiklikleri
%8 oranından KDV’ye tabi olanlar Gıda maddeleri, Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri Huzurevleri ve yetimhane hizmetleri Hayvan etleri Tarım makineleri İnşaat makineleri Teslimin niteliğine göre %8 veya %18 olanlar Finansal Kiralama İşlemleri Binek Otomobil Satışları Konaklama hizmetleri kapsamında verilen hizmetler

287 Leasing İşlemlerinde KDV
tarihinden geçerli olmak üzere leasing işlemlerinin birçoğunda %1 olarak uygulanan KDV oranı, arttırılmıştır. İşleme konu malın tabi olduğu KDV oranının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. tarihinden önce yapılan leasing sözleşmelerinde, değişiklikten önceki KDV oranı uygulanacaktır.

288 Konaklama Hizmetlerinde KDV
tarihinden itibaren ; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti %8 oranından KDV’ye tabi olacaktır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu oran kapsamında yer almamaktadır. Geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu oran kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları indirim konusu yapılamaz.

289 Konaklama Hizmetlerinde KDV
Konaklama hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı ile ilgili tereddüt hasıl olan konular: Oteller tarafından sunulan hizmetler misafirlerinin bu hizmetleri ayrı ayrı veya çeşitli hizmet paketleri olmasında hangi oranın uygulanacağı önem arz etmektedir. Örneğin; Hizmet Türleri KDV Oranı (%) Seminer – Spor Aktiviteleri – Parti, Balo 18 Seminer – Spor Aktiviteleri – Parti, Balo + Konaklama 8 Otopark – Internet – Kuru Temizleme Otopark – Internet – Kuru Temizleme + Konaklama Seminer (bazı katılımcıların konakladığı, bazılarının ise dışardan seminere katıldığı bir durum) ? Konaklama hizmeti içinde sunulan alkollü içkiler (Ayrıca faturada gösterilmeyip, ayrıca fiyatlandırılmayanlar) Alkollü içkiler

290 Ciro Primleri ve Vade Farkları
26 seri numaralı KDV Genel Tebliği’ne göre, fatura vb. belgelerde ayrıca gösterilmeyip, dönem sonlarında belli bir ciro aşıldığında yapılan ödemeler KDV’ye tabi olacaktır. Ciro primlerinin doğrudan satılan malla ilgili bir iskonto olmadığı ve ek bir çabanın sonucu olduğu için yapılan teslimin genel orandan KDV’ye tabi olması gerekmektedir. Vade Farkları/Kur Farkları 105 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nde, vade farklarının ayrı bir finansman hizmeti olmadığı, asıl işlemin bir eklentisi olduğu belirtilmiştir. Aynı tebliğde, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilecek ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

291 KDV Oran Değişikliklerinde Geçiş Dönemi
Bir malın teslimi nedeniyle sonradan düzenlenecek vade farkı faturası öncesinde, ilgili malın tabi tutulduğu KDV oranının değişmesi halinde, vade farkı faturası malın tesliminde uygulanan KDV oranı dikkate alınarak düzenlenmelidir. Bir malın tesliminden sonra iade edilmesi ve bu dönem zarfında ilgili malın tabi olduğu KDV oranının değişmesi durumunda, iade faturasında uygulanacak KDV oranı da aynı şekilde; malın tesliminde dikkate alınan oran olmalıdır. Ancak bu durumda, alım faturasına referans verilmelidir.

292 ÖTV ve Teminat Ödemesindeki Karışıklıklar
Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler ÖTV Alacağı Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması Vade ve Kur Farklarının ÖTV Karşısındaki Durumu I sayılı Listede Yer Alan Malların İthali Esnasında Gümrüğe Ödenen Teminatlar

293 Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler
ÖTV Kanunu’nun 5/1-a gereğince, ihracat istisnasının uygulanabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması gerektiği şartı yer almaktadır. Serbest Bölgelere yapılan mal teslimleri istisna şartlarının taşımamasına rağmen, uygulamada Serbest Bölgelere yapılan teslimlerin ÖTV Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen ihracat istisnası kapsamında istisna olarak değerlendirilebildiği görülmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından verilen görüşlerde; Serbest bölgelere yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla Serbest Bölgelere yapılan mal teslimlerinde ÖTV hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

294 Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler
Öte Yandan Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.02.1.GÜM /70 sayılı yazısında, “İhracat istisnası gibi ihracata bağlı imkanlardan yararlanması söz konusu olan eşyanın, ihracat beyannamesi kapsamında serbest bölgeye ihraç edilmesi durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 152 ve 158. maddesi hükümleri çerçevesinde serbest bölgelerde tüketilmesi ya da kullanılması mümkün bulunmamaktadır.” denmiş olup, Serbest Bölgelerde kullanılmak üzere yapılan teslimlerin ihracat sayılmayacağı ve bunlar için beyanname açılmayacağı ifade edilmiştir.

295 Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler
Serbest Bölgelerde tüketimi söz konusu olan mallar net bir şekilde tanımlanmamıştır. Bu durum her gümrük idaresinin farklı uygulamalarına sebebiyet vermekteydi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarih ve B.07.1.GİB / sayılı genel yazısında; “….doğrudan doğrudan bir üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan yiyecek, içecek, temizlik maddeleri gibi eşyaların teslimi, serbest bölgedeki alıcılara yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine serbest bölge işlem formu ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.” denilmiştir. Bu kapsamda serbest bölgelere yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

296 ÖTV Alacağı Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması
İşleyiş olarak KDV uygulaması ile benzerlik gösteren ÖTV uygulamasında da karşılık ayırmak mümkündür.

297 Vade ve Kur Farklarının ÖTV Karşısındaki Durumu
1 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğinin 10’ncu bölümünde, ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, KDV Kanunu’nun 20 ila 27’nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin KDV Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, teslim bedeli üzerinden (nispi esasta) ÖTV’ye tabi bulunan mallarla ilgili olarak ortaya çıkan vade farkları ve kur farkları üzerinden de, söz konusu farkların asıl işlem bedelinin eklentisi olduğu anlayışından hareketle ÖTV istenmektedir.

298 Mal İthalatı Esnasında Gümrüğe Ödenen Teminatlar
I Sayılı Listede yer alan malların ithalatı esnasında, gümrüğe ödenen teminat tutarları, mükellefler tarafından nihai ödenen ÖTV tutarı kabul edilmek suretiyle malın maliyetine dahil edilmektedir. I Sayılı listede yer alan mallar için gümrükte ÖTV ödenmesi söz konusu değildir. Ödenen tutar teminat olup, malın maliyetine dahil edilmemelidir. ÖTV malın ithalatçıları tarafından teslimi aşamasında doğmaktadır. Aksi halde zamanında vergi dairesine verilmeyen ÖTV Beyannameleri için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekecektir.

299 If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Teşekkürler

300 Finans Sektörü Özellikli Vergi Uygulamaları
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Finans Sektörü Özellikli Vergi Uygulamaları İhsan Akar Tax Partner

301 Finans Sektörü Özellikli Vergi Uygulamaları
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Finans Sektörü Özellikli Vergi Uygulamaları Finansal Kiralama Sektöründe Güncel Vergi Konuları 10 Nisan 2008

302 Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulamalarında Yeni Dönem
2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Finansal kiralama (FK) işlemlerinde yeni KDV uygulamaları: - Yürürlük tarihi - Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. - Binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV’ni indirme hakkı bulunan mükellefler bu araçların tesliminde %18 oranında KDV uygulayacaklardır. Ancak tarihi itibariyle aktifte bulunan binek otomobiller, 2 yıl elde tutulduktan sonra satılırsa,satımda KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

303 Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulamalarında Yeni Dönem
tarihinden önce düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerinde eski oranların kullanılmasına devam edilecektir. Ek düzenleme ile tarımda kullanılan çeşitli makine ve ekipmanların KDV oranı ’den itibaren %8’e indirilmiştir.(B.K.K 2008/13234) Ek düzenleme ile loder, ekskavatör, dikiş ve örgü makineleri gibi çeşitli ekipmanların KDV oranı tarihinden itibaren %8’e indirilmiştir. (B.K.K 2008/13426) It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

304 KDV Uygulamalarında Karşılaşılan Özellikli Durumlar
a) tarihinden önce düzenlenmiş sözleşmenin kiracısının değiştiği durumda uygulanacak KDV oranı: FK Kanunu’nun 15’nci maddesine göre FK sözleşmesinin devri mümkündür. Devirde, sözleşme yeni kiracıya devredilmekte ve onun adına şerh olunmaktadır. tarihinden önce düzenlenmiş sözleşmenin devrinde önceki sözleşmede yer alan mal ve finansman tutarında bir değişiklik yapılmıyor, sadece kiracı değişiyorsa bu sözleşmeye ilişkin düzenlenecek faturalarda eski KDV oranının kullanılabileceği görüşündeyiz.

305 KDV Uygulamalarında Karşılaşılan Özellikli Durumlar
b) tarihinden önce düzenlenmiş FK sözleşmesinde kiralayan değişikliği durumunda uygulanacak KDV oranı: Kiralayan değişikliğine ilişkin düzenleme FK Kanunu’nun “Mülkiyetin üçüncü kişiye devri” başlıklı 18’nci maddesinde yer almaktadır. Bu kapsamda, kiralayan değişikliği olduğu durumda yeni bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.Yeni tarihli bir sözleşme düzenleneceğinden yeni KDV oranlarının kullanılması gerektiği görüşündeyiz.

306 KDV Uygulamalarında Karşılaşılan Özellikli Durumlar
c) tarihinden önce düzenlenmiş finansal kiralama sözleşmesinin tadil edilmesi durumunda uygulanacak KDV oranı: Kararda yeni KDV oranlarının kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmelerde geçerli olduğu hükmü yer almaktadır. Sözleşmelerin tadil edilmesi aşamasında finansman tutarı ve finanse edilen malda değişiklik olmuyorsa eski KDV oranlarının uygulanabileceği görüşündeyiz.

307 KDV Uygulamalarında Karşılaşılan Özellikli Durumlar
d)Teslimi KDV’nden istisna olan malların (uçak, gemi) finansal kiralamaya konu olduğu durumda uygulanacak KDV oranı: KDV Kanunu’nda teslimi KDV’nden istisna olan malların FK konusu olması durumunda KDV’nden istisna olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple, söz konusu malların FK konusu olduğu durumda, FK fatura bedellerinin %18 oranında KDV’ne tabi tutulması gerektiği görüşündeyiz.

308 Finansal Kiralama Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Tebliğ
Tebliğ; tarihli Resmi Gazete’de yayınlamış olup, yürürlük tarihi ’dir. BDDK bu tebliğ ile bankaların genel karşılık, özel karşılık ve teminat uygulamasına benzer bir sistemi finansal kiralama şirketleri için de getirmiştir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bu karşılıkların gider olarak kabul edileceğine ilişkin düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ayrılacak karşılıkların, aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

309 Finansal Kiralama Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Tebliğ
Karşılıklar, VUK’un 323’ncü maddesinde yer alan Şüpheli Alacak Karşılığı hükümleri kapsamında ayrıldığında gider olarak dikkate alınabilecektir.

310 Finansal Kiralama Kanun Taslağı
Vergi Usul Kanunu’ndaki finansal kiralama tanımı ile paralel bir finansal kiralama tanımı yapılmaktadır. Asgari sözleşme süresi 2 yıla indirilmektedir. Finansal kiralama şirketlerince operasyonel kiralama yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu kapsamda imzalanacak sözleşmeler damga vergisi istisnası uygulanamayacaktır. Bu kapsam dışında yer alan finansal kiralama sözleşmelerinde ise damga vergisi istisnası uygulamasına devam edilmektedir.

311 Finansal Kiralama Kanun Taslağı
Taslakta bizzat kiracıdan alınan malların da finansal kiralama konusu olabileceği ifadesine yer verilmiştir. (Sell and lease back ) Bilgisayar programlarının çoğaltılmış nüshaları finansal kiralama konusu olabilecektir.

312 Finansal Kiralama Kanun Taslağı
Özel karşılıkların ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Ancak KV Kanunu’nun 35’nci maddesi hükümleri dikkate alındığında özel karşılıkların gider olarak kaydedilebilmesi için KV Kanununda düzenleme yapılması gerektiği görüşündeyiz. Sözleşmenin feshi sonucu oluşacak duruma ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. Sözleşmenin feshi ile malın kiralayana iade edildiği durumda, mal bedeli ile kiralayanın alacakları arasındaki farkın kiracıya ödenmesi / kiralayanın kiracıdan talep etmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.