Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMA"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMA

2 Rapor Yazımında Genel Hususlar
Kendinize zamanla ilgili bir planlama yapın. Düzenli bir çalışma ritmi oluşturun. Düzenli olarak yazma gayreti içerisinde olun. Elinizde hangi bölümle ilgili veri varsa, önce o bölümü yazın. Yazma işini zor bir noktada bırakmayın. Kağıt üzerinde çalışıyorsanız, düzeltme yapmak için kağıtta boş yerler bırakın. Yazma planınızı başkaları ile paylaşın. ……..

3 Araştırma projesinin rapora dönüştürülmesi esnasında dikkat edilmesi gereken genel hususlar;
Raporda yer alan ifadeler açık, net ve anlaşılır olmalıdır, Dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun hareket edilmelidir, Araştırma raporu çeşitli bölümlerden oluşur. Her bölüm kendi özellikleri dikkate alınarak yazılmalıdır.

4 Araştırma Önerisi Araştırma Raporu
Başlık Özet I. GİRİŞ Problem Durumu Problem Cümlesi Alt Problemler Araştırmanın Önemi Varsayımlar(Sayıltılar) Sınırlılıklar Terimler(Tanımlar) II. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR III. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Teknikleri Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması VI. İNSAN GÜCÜ VE ÇALIŞMA TAKVİMİ VII. KAYNAKÇA EKLER GİRİŞ IV. BULGULAR V. TARTIŞMA VI. SONUÇLAR VII. ÖNERİLER VIII. KAYNAKÇA

5 Başlık Araştırma başlığının araştırma tamamlandıktan sonra konulması en uygundur. Başlık yazılırken, araştırma ile ilgili anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Başlık, araştırılan problemi yansıtmalı, kısa anlaşılır ve öz olmalıdır.

6 ÖZET Özet, araştırma hakkında kısa bir bilgidir. Özet, araştırma raporunun bütün bölümleri yazılıp tamamlandıktan sonra yazılmalıdır. Özette; En önemli gerekçe, Kısaca amaç, Birkaç cümle ile yöntem ve evren/örneklem, En önemli bulgu En önemli sonuç ve öneriler yer alır. Bir makale özeti ise kelimeyi geçmemelidir. Özetin sonunda araştırmada en fazla kullanılan bazı kavramlar, “Anahtar Kelimeler” kısmında verilmelidir.

7 1. GİRİŞ Problem Durumu Problem Cümlesi Alt Problemler Araştırmanın Önemi Varsayımlar(Sayıltılar) Sınırlılıklar Terimler(Tanımlar)

8 Giriş Giriş bölümünün etkili olması için ilgili alanyazın (literatür) iyi bilinmeli ve konusu ile ilgili altyapı oluşturmalıdır. Olaylar; Genelden özele doğru ve birbiriyle ilişkili cümlelerle yazılmalıdır. Amaçta geçecek olan anahtar kelimeler teker teker ele alınır. Giriş bölümünde ARAŞTIRILACAK OLAN PROBLEMİN EN SON DURUMU NEDİR? sorusu ayrıntılı olarak ele alınır.

9

10

11

12 Problemin Tanımlanması
Problem üç aşamada tanımlanır. Bütünleştirme Sınırlandırma Tanımlama Burada öncelikle ilgili kaynakların (Literatürün) taranması gerekir. Bunlar; Kitaplar Yapılan Araştırmalardır. Bu amaçla: Araştırılan konunu o ana kadar hangi yönleriyle nasıl incelendiği, Hangi gelişmişlik düzeyinde bulunduğu, Problemin çözümü için hangi yönlerde ve ne tür araştırmalara gerek duyulduğu belirlenir. Kaynak olarak verilen çalışmalardan her biri: Konuya yatkınlık ve önem derecesine göre özetlenir. Çok önemli ve doğrudan ilişkili çalışmalar ayrı paragraflarda; amaç, yöntem, sınırlılık, bulgular ve öneriler yönünden ayrıntılı verilir.

13 PROBLEMİN TANIMLANMA AŞAMALARI
Örnek: “Değerlendirme tekniğinin (Not vermenin) öğrenci başarısına olan etkisi” araştırılması istensin. 1. Problemin Bütünleşmesi: Önce öğrenci başarısının anlamı üzerinde durularak, başarıyı etkilemesi olası (Öğretmen, Program, Bina vb.) değişkenlerin neler olabileceği, değerlendirme tekniğini de içeren bir kapsamda tartışılır. 3. Problemin Tanımlanması: Bu aşamada, seçilen problem dilimi(Değerlendirme tekniği) ilgili kuramsal ve pratik yönleriyle ayrıntılı olarak tanımlanır. Değerlendirme tekniklerinin türleri, bunların kuramsal zellikleri, uygulamalar, kullanılmasında karşılaşılan kuramsal ve pratik sorunlar, varsa ilgili araştırma sonuçlarıyla birlikte ele alınır. Başarı ile değişken arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, ya da bu amaçla toplanmak istenen verileri soran “soru cümleleri” gelir. 2. Problemin Sınırlandırılması: Başarıya etkisi araştırılmak istenen değişken, problem dilimi seçilerek(Değerlendirme tekniği) ayrı bir paragrafta belirtilir.

14 Alt Problemlerin Yazılması
Problem Cümlesi ve Alt Problemlerin Yazılması (Bu amaç ve alt amaçlar olarak da ele alınabilir) Problem cümlesi; alt problemlere göre geneldir. Alt problemler ise genel problemin alt alanları ile sınırlıdır. Alt problemler(Amaçlar) iki şekilde ifade edilebilir: Soru cümlesi olarak Denence(Hipotez) olarak. ÖRNEK: Problem: Türkiye’deki okullaşma oranının bugünkü düzeyi nedir? Alt problemler: Okullaşma oranının cinsiyete göre dağılımı nedir? Okullaşma oranının yerleşim merkezlerine göre dağılımı nedir? Okullaşma oranının bölgelere göre dağılımı nedir? Yaşa göre dağılımı nedir?

15 PROBLEM İlköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi içinde yer alan coğrafya konularının öğretiminde çalışma yaprakları ve dilsiz haritaların kullanımının öğrenci motivasyonu ve başarısı üzerine etkisi nedir? Alt Problemler Yukarıda belirtilen probleme bağlı olarak şu alt problemlere cevap aranacaktır. 1. İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi sırasında çalışma yaprak ve dilsiz haritaların kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi nedir? 2. İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi sırasında çalışma yaprak ve dilsiz haritaların kullanımının öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi nedir? 3. İlköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi sırasında çalışma yaprak ve dilsiz haritaların kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi nedir? 4. İlköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi sırasında çalışma yaprak ve dilsiz haritaların kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi nedir?

16 Amaç Sizce doğru oldu mu ????
Amaç tek ya da iki cümleden oluşur. Konuyla ilgili anahtar kelimeler yazılmalıdır. Problem cümlesinin düz cümle haline getirilmiş şeklidir. Anahtar kelimeler: sosyal bilgiler, kavram yanılgısı, iklim. Amaç: İlköğretim öğrencilerinin iklim ile ilgili kavram yanılgılarının tespit edilmesidir. Sizce doğru oldu mu ????

17 ÖNEM Araştırmanın amaçlarında belirlenip toplanan verilerin hangi kuramsal ya da pratik sorunun çözümünde ve nasıl kullanılabileceğinin açıklanması araştırmanın öneminin ifadesidir. Araştırmanın önemi, araştırmacının araştırmayı yapmadaki kendi amacını ortaya koymasıdır. Araştırmanın amacı nesneldir. Araştırmacının amacı özneldir. Yani yorum ve tartışmaya açıktır. Önem problem durumuyla iç içedir. Genelde ayrı bir bölümde yer alır.

18 VARSAYIMLAR(Sayıltılar)
Araştırmada doğru olarak kabul edilmiş yargılar, genellemelerdir. Bunlar şekil ve ifade bakımından denencelere benzerler ancak denenmelik ve test edilmek için değildirler. Araştırmacı kanıtlanması güç ya da olanaksız görülen kişisel görüş ve inançlara göre değişebilen bazı konularda kendi kişisel tercihini ortaya koyarak çalışmasındaki temel dayanakları belirleyebilir. Bu varsayımlar: Değerlere, probleme, kuramlara Kontrol değişkenine Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkindir.

19 Örnek Varsayımlar Ölçme aracının yeteri kadar geçerli ve güvenilir olduğu, Evrenden alınan örneklem grubunun evreni temsil ettiği, Cevaplayıcıların anket sorularına doğru yanıt verdiği, Belli bir kontrol değişkeninin deney ve kontrol gruplarını farklılaştırmadığı Varsayım olarak kabul edilebilir.

20 SINIRLILIKLAR Araştırmacının ideal gördüğü ve normal olarak yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle vazgeçmek zorunda kaldığı durumlar araştırmanın sınırlılıklarıdır. ÖRNEK: Eğitimde değerlendirme sistemi incelenirken, tüm sistemlerin yerine yalnız liselerdeki uygulamaların ele alınması bir sınırlılıktır. Belli bir konuyu tarih boyutu içinde ele alırken, belli yıllar arasında çıkan belgelerin incelenmesi zaman ve kaynak yönünden bir sınırlılıktır. Bu araştırma sınavların başarıya etkisi ile sınırlıdır.

21 TANIMLAR Bilim dalları geliştikçe, kendine özgü terminolojileri, soyut kavramları da çoğalır. Her bilim dalı kendine özgü kavramlar ile anlatılır. Araştırmacı kullandığı kavramlardan yanlış anlamalara ve değişik yorumlara sebep olabilecek olanları tanımlamalıdır. Bunun dışında araştırmada geçen her kavramın tanımlanmasına gerek yoktur. Burada tanımlar kavramsal değil işlevsel olmalıdır.

22

23 2. İLGİLİ LİTERATÜR Bu kısımda taranan literatür sistematik bir şekilde verilir. Giriş kısmında problem durumunu açıklarken Kaynak olarak verilen çalışmalardan her biri: Konuya yatkınlık ve önem derecesine göre özetlenir. Çok önemli ve doğrudan ilişkili çalışmalar ayrı paragraflarda; amaç, yöntem, sınırlılık, bulgular ve öneriler yönünden ayrıntılı verilir.

24

25 Verilerin Analiz edilmesi
3 YÖNTEM Yöntem bölümü; Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin toplanması Verilerin Analiz edilmesi bölümlerinden oluşur. Araştırmanın Modeli Araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanması ve yorumlanması için gerekli koşulların düzenlenmesidir. Bu aşamada araştırmada kullanılması gereken en uygun yöntem bulunur. Evren Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünü evrendir. Bir araştırmada evren genel olarak “insanlar” olduğu halde başka bir araştırmada “belli yaştakiler”, “belli cinsiyettekiler” şeklinde olabilir.

26 Verilerin Toplanması Örneklem
Veriler; belli bir amaca ulaşabilmek için gerekli olan bilgilerdir. Ya da henüz işlenmemiş kanıtlardır. Olgusal veriler Yargısal Veriler (Görüşler, tutumlar) Veri Kaynakları İnsanlar Belgeler Canlı ve cansız varlıkların kalıntıları. Örneklem Evrenden belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük bir kümedir. Örneklem; Maliyet güçlükleri Kontrol güçlükleri Etik zorluklar nedeniyle seçilir. Araştırmacı verileri ya doğrudan gözlemde bulunarak ya da soru sorarak elde eder.

27 Elde edilen veriler listeler halinde düzenlenir.
Verilerin Analiz Edilmesi Elde edilen veriler listeler halinde düzenlenir. Tablolar olarak sunulabilir. SAS, SPSS, ATLASti ve diğer programlar kullanılarak veriler analiz edilebilir. kullanılarak analiz edilir. Yorumlamalar yapılır.

28 4. İNSAN GÜCÜ VE TAKVİM Bu bölümde araştırmanın çalışma takvimi hazırlanır ve sunulur. Gerekli insan gücü ve materyallere yer verilir.

29 Bulgular Elde edilen veriler yorum katmadan olduğu gibi verilir. Bulguların yorumlanmasını kolaylaştırmak için Tablo, Grafik vs. oluşturulur.

30 Tartışma Elde edilen bulgular nedenleriyle yorumlanır ve literatürle ilişkilendirilir.

31 Sonuçlar Elde edilen tartışmalar, sonuçlar halinde özetlenir

32 Öneriler Elde edilen sonuçlara bağlı olarak iki türlü öneri yapılır:
(1) Araştırmanın Sonuçlarına Dayalı Olarak Yapılan Öneriler (Sisteme öneriler, MEB veya Üniversitelere Öneriler, Öğretmen veya Öğrencilere Öneriler) (2) Araştırmacının Deneyimleri ve Diğer Araştırmacılara Önerileri

33 Araştırmanın Sonuçlarına Dayalı Olarak Yapılan Öneriler

34 Araştırmacının Deneyimleri ve Diğer Araştırmacılara Önerileri

35 5. KAYNAKLAR Araştırmanın bilimsellik kazanmasında ve doğruluğunda kullanılan kaynakların verilmesi temel esaslardandır. Araştırma projesinin hazırlanması ve sonlandırılması süresince kullanılan tüm kaynaklar belli kurallar doğrultusunda bu kısımda verilir. Bir çalışmada kaynak olarak bilimsel dergi, kitap, kamu kuruluşlarının yayımladığı resmi belge veya raporlar, ulusal veya uluslar arası bildiriler, tezler, ansiklopediler, ulusal gazeteler,…kullanılabilir. Kullanılan kaynakların adları, hangi kişi/kuruma ait olduğu, basıldığı yer, zaman verilmelidir. Kaynakların gösterimi araştırma projesinin teslim edileceği üniversite, enstitü veya kurumun bu konu ile ilgili yönergelere göre değişkenlik gösterebilir.

36 Kaynak neden kullanılır?
1- Araştırmanın savunduğu görüşlerin doğruluğunu göstermek 2- Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu belli etmek ve bu bilgilerin asıl sahiplerinin hakkını vermek. 3- Sunulan bilgilerin doğruluk, güvenirlik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya denetim olanağı sağlamak. 4- İlgili konularda yeni araştırmalar yapmak isteyenlere başvurabilecekleri bir kaynakça sunmak.

37 Metin İçerisinde referans Verme
1- Sosyal bilgiler derslerinin en önemli amaçlarından biri de sosyal olaylarla ilgili temel kavramların öğrencilere anlamlı bir şekilde öğretilmesidir (Akbaş, 2002). 2- Akbaş (2002) bir çalışmasında, sosyal bilgiler derslerinin en önemli amaçlarından biri de sosyal olaylara ilişkin temel kavramların öğrencilere anlamlı bir şekilde öğretilmesidir şeklinde bir görüş ortaya koymuştur. 3- Akbaş’a (2002) göre, sosyal bilgiler derslerinin en önemli amaçlarından biri de sosyal olaylara ilişkin temel kavramların öğrencilere anlamlı bir şekilde öğretilmesidir. 4- Metin içerisinde internet kaynaklarına atıf yapılırken, yazar soyadı sistemine benzer şekilde şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (James ve Richard, 2003) David ve Clifford’a (2003) göre ... 5- Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası (,), yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (URL-1, 2003), (URL-1 ve URL-2, 2003) URL-1’e (2003) göre

38 Metin içerisinde iki yazarlı bir çalışmanın referansı verilecekse; (Akbaş ve Uzunöz, 2010), (Akbaş & Uzunöz, 2010) veya Akbaş ve Uzunöz’e (2010) göre, şeklinde yazılır. Metin içerisinde Üç yazarlı bir çalışmanın referansı verilecekse; (Akbaş, Uzunöz ve Gençtürk , 2010) veya Akbaş, Uzunöz ve Gençtürk’e (2010) göre, şeklinde yazılır. Metin içerisinde beşten fazla yazarlı bir çalışmanın referansı verilecekse; (Akbaş ve diğerleri, 2010), (Akbaş vd., 2010) (Akbaş ve arkadaşları , 2010), veya Akbaş ve arkadaşlarına (2010) göre, şeklinde yazılır. Bilimsel bir eserde kaynakları belirtilerek verilen bilgilerden yararlanılmak istendiğinde orada geçen orijinal kaynak doğrudan verilemez. Çünkü orijinal çalışmaya ulaşılmış değildir. Bu bilgiye yazarın aktarımıyla ulaştığımız için aktaran şeklinde kaynakçaya yazarız. Metin içinde (Milburn, 1972, Akt. Akbaş, 2002) Bir parantez içinde birden fazla çalışma gösterimi; Sosyal bilgiler derslerinde kavram öğretiminin önemli olduğu bir çok çalışmada belirtilmiştir (Akbaş, 2002; Turan, 2002; Akbaş ve Ekiz, 2005 ; Akbaş, 2009).

39 Kitaplardan alıntı yapıldığında
Bilimsel bir eserde kaynakları belirtilerek verilen bilgilerden yararlanılmak istendiğinde orada geçen orijinal kaynak doğrudan verilemez. Çünkü orijinal çalışmaya ulaşılmış değildir. Bu bilgiye yazarın aktarımıyla ulaştığımız için aktaran şeklinde kaynakçaya yazarız (Akbaş, 2011:12). Bu Numara Ne Canım Şimdi?

40 Aşağıda APA (The American Psychological Association) kuralları referans alınarak çeşitli kaynakların bu kısımda nasıl gösterileceği örneklendirilmiştir. Süreli yayınlar Yazar soyadı, adı. (Yıl). Makalenin Adı, Süreli yayının adı, cilt(sayı), sayfa. Dede, Y. (2005) I. Dereceden Denklemlerin Yorumlanması: Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2), 197–205. Metin içinde (Dede, 2005) Çelik, D. ve Güneş, G. (2007). 7, 8 ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Olasılık İle İlgili Kavram Yanılgılarının İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 35(173), Metin içinde (Çelik ve Güneş, 2007)

41 Bildiriler b) bildirinin adı c) kongrenin adı, tarihi ve yeri
a) Yazar (lar) ın soyad (/lar) ı, ad (/lar) ının ilk harfi b) bildirinin adı c) kongrenin adı, tarihi ve yeri d) bildiriler kitabının cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır. Yazıcı H. ve Diğerleri, (2004), “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Paralel-Enlem ve Meridyen-Boylam Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya. 7-9 Temmuz.  

42 Kitaplar a) Yazar (/lar) ın soyad (/lar) ı, ve ad (/lar) ının ilk harfi b) Kitabın adı c) varsa editör yada çevirenin adı d) Cilt numarası ve kaçıncı baskı olduğu e) Yayınevinin adı f) Basıldığı yer g) Yayın yılı yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır. Huberman, A. M., and Miles, M. B. (1984). Innovation Up Close: How School Improvement Works, Plenum Press, New York. Glynn, S. M., Britton, B. K., Semrud-Clikeman, M., and Muth, K. D. (1989). Analogical reasoning and problem solving in science textbooks. In Glover, J. A., Ronning, R. R., and Reynolds, C. R. (Eds.), Handbook of Creativity, Plenum Press, New York, pp McGinnis, J.R. (2000). Walking the tightrope between the world of academia and the world of work. In T. Koballa & D.J. Tippins (Eds.), The promises and dilemmas of teaching middle and secondary science: A classroom case handbook (pp. 244−248). Upper Saddle Ridge, NJ: Merrill/Prentice−Hall.

43 Tezler a) Yazarın soyadı, adının ilk harfi (tezin bitirildiği yıl)
b) Tezin adı c)Tezin türü (Yüksek lisans veya Doktora) d) Çalışmanın yapıldığı kuruluşun ve bulunduğu şehrin adı Coştu, B. (2002). Ortaöğretimin Farklı Seviyelerindeki Öğrencilerin Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama Kavramlarını Anlama Düzeylerine İlişkin Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Paulosky, K. A. (1997). Knowledge and attitudes of pain and activities of nurse administrators. Unpublished master’s thesis, Northern Michigan University, Marquette, Michigan. Ünal, S. (2007). A new approach on teaching of ‘‘chemical bonds and intermolecular forces”: The effects of CAI and CCT on conceptual change. Unpublished PhD thesis, Karadeniz Technical University, Turkey.

44 İnternet Kaynakları: Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; URL-sıra numarası, ilgili sitenin internet adresi, sitenin yahut alınan kaynağın adı ve bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır. Örneğin, URL-1, Ağaç Türlerimiz. 11 Mart 2013. URL-2, T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılanma ve, Norm Kadro Projesi. 11 Mart 2013.

45 Yazarı belli internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda
Yazar(lar) ın soyad (/lar) ı, ad (/lar) ının ilk harfi, internet kaynağının yahut sitenin adı, ilgili sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır. Örneğin, James, G.T. ve Richards, A. P Greenhouse Effect ve Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea. 21 Mart 2003 David, C. N. Ve Clifford, G. H., A Criteria ve Indicators approach to community developmen. 21 Mart 2003

46 Resmi Gazete (Kanun, Tebliğ, Yönetmenlik ve Tüzükler):
T.C. Resmi Gazete yazılır, b) Kanun, Yönetmelik v.d. , c) Sayı, d) Tarih, e) sayfası T.C. Resmi Gazete, Hububat alımına ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında karar. (21242 mükerrer), , T.C. Resmi Gazete, 1615 sayılı gümrük yönetmenliğinin 1 nolu ekinin değiştirilmesine dair yönetmelik. (21237), , 85.

47 Yazarı Belli Olmayan, Sorumluluğu Bir Kuruluşa Ait Olan Yayınlar
İki şekilde yazılabilir: 1) a.Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı), b) yayının adı, c) yayın no, yayınlandığı şehir, d) yayın tarihi. 2) a. "Anonim," yazılır, b) yayının adı, c) yayınlayan kuruluş, d) yayın yeri ve tarihi D.P.T., Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), Yayın No:1975, Ankara, 1985. veya, 13. Anonim, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), D.P.T. Yayınları, Yayın No:1975, Ankara, 1985.

48 6- Ahmet DOĞANAY, 1- Tuğba ŞAHİN YANPAR Malatya,
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerine Etkileri, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 6-9 Temmuz 2004. 2- Eyüp ARTVİNLİ Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 Yılı 9. Sınıf Coğrafya Öğretim Programı: Öğretmenler Açısından Uygulanabilirlik Düzeyi, 2007. 3- İŞMAN, A., BAYTEKİN, Ç., BALKAN, F., HORZUM, M., B., KIYICI, M. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2002. Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım, Sayı:1, ss , 10 Nisan 2007. 4- Öğretmen Eğitimi ve Öğretimde Yaklaşımlar, Durmuş EKİZ, İstanbul, 2006. Nobel Yayınları, 5- Ramazan SEVER, Doğu Coğrafya Dergisi, ss Coğrafya Öğretim Programında Doğal Mevsim Kavramı, sayı: 13, 2005. 6- Ahmet DOĞANAY, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öztürk, Cemil.-Dilek, Dursun (Editörler), Öğretimde Kavram ve Genellemelerin Geliştirilmesi, Pegema Yayıncılık, Ankara, 2002.

49 Kitaplar Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi,3. Baskı, Trabzon, Derya Kitapevi. Metin içinde (Baki, 2006) Bildiriler Çelik, D. (2007). Preservice Secondary School Teachers’ Levels of Use Symbols and Algebraic Thinking, XIII World Congress Comparative Education Societies, 3-7 Eylül, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Metin içinde (Çelik, 2007) Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Çelik, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Cebirsel Düşünme Becerilerinin Analitik İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. İnternet Kaynakları URL-1, Matematik Tarihi,31 Aralık 2006.

50 KAYNAKLAR Baki, A. (2001). Bilişim Teknolojisi Işığı Altında Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi,149, Baki, A. (2002). Bilgisayar Destekli Matematik, İstanbul: Ceren Yayınları KARABAĞ, S., ŞAHİN, S., (2007.), Coğrafya Dersi Öğretim Programı, (2005), Karabağ, S. ve. Şahin S. (Ed), Coğrafya: Gelişimi, İçeriği, Eğitimi, Ankara : Gazi Kitapevi. Botana , F., & Valcarce, J. L. (2003). A software tool for the investigation of plane loci. Mathematics and Computers in Simulation, 61, Gillis, J. M. (2005). An Investigation of Student Conjectures in Static and Dynamic Geometry Environments, Yayımlanmamış doktora Tezi, Alabama: Auburn Universty. Güven, B. (2002). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Keşfederek Geometri Öğrenme, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Hannafin, R. D. (2001). Learning with dynamic geometry programs: perspectives of teachers and learners, Journal of Educational Research, 94(3), 132 – 144. MEB, TTKB (2006). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi. Olkun, S., Sinoplu, N.B. & Deryakulu, D. Geometric Explorations with Dynamic Geometry Applications based on van Hiele Levels, International Journal for Mathematics Teaching and Learning, [Online]


"ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları