Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU “Sağlık Alanına Yansıması” Prof. Dr. Recep AKDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU “Sağlık Alanına Yansıması” Prof. Dr. Recep AKDUR."— Sunum transkripti:

1 KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU “Sağlık Alanına Yansıması” Prof. Dr. Recep AKDUR

2 KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU Nisan 2003’de Bakanlar Kurulu gündemine getirildi. Kamu oyu, sızan bilgilerden hareketle büyük bir tepki gösterdi, hazırlayanlar gerçek niyetlerini gizleyici düzeltmelerde bulundu, 29.12.2003’te TBMM’ne sunularak süreç başlatıldı, Son şekliyle dört kısım, yedi bölüm, 51 asıl madde 9 geçici madde ve iki ek cetvelden oluşuyor, 18 Şubat 2004’de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı, 49 maddesi kabul edildi ve görüşmelerine ara verildi.

3 Bu yasa bir bütünün parçası Hükümet birçok tasarı hazırlıyor! KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU BELEDİYE KANUNU BÜYÜKŞEHİR KANUNU İL ÖZEL İDARESİ KANUNU BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARESİ GELİRLERİ KANUNU PERSONEL REJİMİ KANUNU 1475 SAYILI İŞ YASASI DEĞİŞİKLİĞİ

4 PUZZLE YÖNTEMİ Bu kanun tasarılarının içine yerleştirilen küçük parçalar birleştirildiğinde; İL ÖZEL İDARELERİ : Kendi aralarında birlikler oluşturabilecek, Özel güvenlik teşkilatı kurabilecek, Belirli ölçüler içinde özel vergiler koyabilecek, Yargı yetkisinin bir bölümü il genel meclisinin seçtiği ‘Halk Denetçisi’ne devredilecek (Madde 42).

5 BU KANUNDA KULLANILAN DEYİMLER ve KANUN MANTIĞI HAZIRLAYANLARIN GERÇEK NİYETİNİ AÇIĞA VURUYOR ‘‘Temel Kanun’’ federatif düzenlerde kullanılan bir kavram ve yasa tekniği ‘‘Merkezi idarenin görev ve yetkilerinin sınırlandırılması’’ federatif düzenlere özgü

6 BU KANUN “TC”yi DEĞİŞTİRECEK Kanun merkezin yetkilerini çevreye dağıtmayı amaçlıyor Kanun (ulus devletin / üniter devletin) yetkilerini (müstakbel eyaletlere) dağıtacak Emperyalizmin böl ve yönet amacına hizmet edecek Güçlü ulusal sınırları ortadan kaldıracak. Türkiye’yi ulusötesi sermayenin serbest dolaşımına / egemenliğine terk edecek

7 DİLLERİNDEKİ DEMOKRASİ BÜYÜK BİR YALAN Aşiret kültürü mü demokrasi? Cemaat kültürü mü demokrasi? Mafia kültürü mü demokrasi? Mikro milliyetçilik mi demokrasi? MERKEZİ YETKİLER YEREL YÖNETİMLERE AKTARILACAK AYAKLAR BAŞ OLACAK

8 10 Ağustos 1920’de imzalanan SEVR antlaşmasının 62, 63 ve 64. maddeleri YEREL ÖZERKLİK ile ilgili ve bu yerel özerklik bölgelerinin her biri bir mikro milliyet adı ile adlandırılıyor Başbakanın ve onun müsteşarının kullanıdığı ‘derin demokrasi’ ile Türkiye düşmanları ve emperyalizmin kullandığı ‘demokrasi’ aynı anlama geliyor, aynı hedefi güdüyor.

9 Bu yasayı 59. Hükümet çıkarmaya çalışıyor -Kamu malı -Cumhuriyetin temel ilkeleri -Ulusal bütünlük

10 Ankara Üniversitesi Senatosu 30.12.2003 tarih ve 255 sayılı toplantısında 1943 sayılı kararında Bu yasayı hazırlayan kişi / Ömer Dinçer için ne diyor? Anayasamızda Cumhuriyetimizin temel dayanakları olarak belirtilen niteliklerin ortadan kaldırılması amaç ve isteğini açıkça dile getiren bu kişiyi şiddetle kınar; görevinde kalmaması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı’na, her ifadesinde Anayasa ve yasalara bağlılığını açıklıkla dile getiren, ülkemizde bir rejim sorunu olmadığını ısrarla vurgulayan Sayın Başbakan’a, ilgililere ve kamu oyuna saygı ile duyururuz.

11 BU KANUNUN DESTEKÇİLERİ VE KARŞI KOYANLARI KANUNUN GERÇEK NİTELİĞİNİ AÇIĞA VURUYOR “Türk Ulusu” ve “Türkiye Cumhuriyeti”nin içerde ve dışardaki tüm düşmanları tarafından destekleniyor “Türk Ulusu” ve “Türkiye Cumhuriyeti”nin içerde ve dışardaki tüm sevenleri bu kanuna karşı çıkıyor.

12 BU TASARININ ARKASINDA EMPERYALİZM VAR ABD AB IMF Dünya Bankası OECD Bu tasarıyı perde arkasından, hararetle destekleyenler / savunanlar kimler?

13 Bu yasa hem merkezi hem de yerel yönetimleri halkına / ulusuna hizmet vermekten yasaklıyor BU KANUNA GÖRE Kamu kurum ve kuruluşları piyasada üretilen mal ve hizmetleri üretemeyecek (madde 5-l). Bu ilkeye aykırılık teşkil eden bütün birimler tasfiye edilecek ve yerlerine yenileri kurulamayacak (geçici madde 6). Sosyal devlet tamamen tasfiye edilecek, devlet ulusun / halkın gereksimlerine değil küresel erkin gereksinimlerine hizmet eden bir aygıt haline dönüştürülecektir.

14 KAMUSAL ALAN TASFİYE EDİLİYOR SOSYAL DEVLET YOK EDİLİYOR BU ALANLAR ULUSÖTESİ ŞİRKETLERE TERK EDİLİYOR ÜLKE KÜRESEL SERMAYE ve ONUN YEREL İŞBİRLİKÇİLERİNCE İŞGAL EDİLİYOR ULUSAL DEVLET ZAYIFLATILIYOR

15 Gerçek hedef ATATÜRK Atatürkçü devlet yapısının siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerine saldırıyor Cumhuriyetin ve devletin kuruluş ruhuna ve özüne aykırı

16 AB TÜRKİYE RAPORU Hollanda’lı hıristiyan demokrat milletvekili ARIE M. OOSLANDER, ‘‘AB’ne girmesinde, Türkiye’nin önündeki en büyük engel Kemalizmdir’’

17 KYTK Sağlık alanındaki düzenlemeleri: Madde 6: Merkezi idarenin kamu hizmetleri ile ilgili yetki ve sorumlulukları düzenliyor Politika, genel ilke, amaç, hedef ve sandartlar belirlemek, değerlendirmek, denetlemek verimliliğini ve koordinasyonunu sağlamakla sınırlanıyor

18 Madde 7-Merkezi idare tarafından yürütülecek görev ve hizmetler şunlardır: Adalet, savunma, güvenlik, istihbarat, dış ilişkiler ve dış politika, maliye, hazine, dış ticaret, gümrük, piyasa düzenleme, milli eğitim, diyanet, sosyal güvenlik tapu kadastro,

19 (II) Sayılı Cetvel TAŞRA TEŞKİLATI OLMAYAN (ulusa / halka hizmet üretmeyecek) BAKANLIKLAR Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı.

20 Geçici madde 1 a)Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının görev ve yetkileri, eğitim hastaneleri hariç, sağlık evi, sağlık ocağı, sağlık merkezi, dispanser ile hastaneler araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli il özel idarelerine,...... Birinci fıkranın (a) bendinde il özel idarelerine devredilen sağlık evi, sağlık ocağı, sağlık merkezi ve dispanser gibi koruyucu sağlık hizmeti veren tesisler il özel idarelerince Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen esas ve usullere göre bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli belediyelere devredilebilir.

21 SAĞLIK HİZMETLERİ KAMUSAL ALANIN DIŞINA ÇIKARILIYOR SAĞLIK HİZMETLERİ METALAŞACAK SAĞLIK HAKKI ZARAR GÖRECEK KORUYCU HİZMETLER GERİ PLANA İTİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ KURALSIZ DİZGİNSİZ YEREL GÜÇ ODAKLARINA BIRAKILACAK ULUSUN SALIĞI KÜRESEL SERMAYEYE TERK EDİLECEK

22 FİYATLAR YÜKSELECEK DÖNER SERMAYE ÖN PLANA ÇIKACAK SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI ÇÖKECEK ÖZEL SİGORTALAR HAKİM OLACAK

23 Böyle bir ortamda DEVLETTEN YURTTAŞA GİDEN HİZMET OLMAYACAK YURTTAŞIN DEVLETE GEREKSİNİMİ KALMAYACAK YURTTAŞIN DEVLETLE BAĞI VE SEVGİSİ KALMAYACAK ULUSAL DEVLET ZAYIFLATILACAK

24 ....................................................................... vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,............................................................ ben vatan hainiyim. 28.07. 1962 Nazım Hikmet Ran

25 İnsan Kaynakları Yönetimi MADDE 46 Kamu hizmetleri memurlar, tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışan diğer kamu görevlileri ve işçiler eliyle yürütülür. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işe alınmaları ve görevde yükselmeleri ehliyete dayalı seçme sınavı ve liyakat esasına göre yapılır. Diğer kamu görevlileri ile işçilerden tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak ve kadro şartına bağlı olmaksızın sözleşmeli statüde istihdam edileceklerin sözleşmelerinde, ilgili personelin görevleri, hak ve yükümlülükleri ile performans ölçütleri yer alır. Memurlar ve diğer kamu görevlileri, performans ölçütlerine göre değerlendirilir ve ödüllendirilir.

26 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENCESİ YOK EDİLECEK SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇİRİLECEK ÖNEMLİCE BİR KISMININ İŞİNE SON VERİLECEK PERFORMANS ADI ALTINDA İNSANLAR ADETA KÖLELEŞTİRİLECEK

27 Sağlık alanına getirilmek istenenler /sağlıktaki plan yeni değil Hazırlanışı 1970’li yıllara dayanıyor. Bu yıllarda yeniden saldırıya geçen liberalizmin “Yeni Liberal Akım”ın hem bir gereği hem de ürünü Yazılımı ve pazarlanması IMF tarafından yapılıyor Türkiye’de dillendirilmesi 12 Eylüden sonra ANAP hükümetlerince “Sağlıkta Reform” adı altında topluma sunuldu AKP “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında yeniden pişirilip önümüze kondu

28 Kamu birimleri yerel idarelere bırakılacak Birimler (hastaneler) işletme esasına göre çalışacak Birinci Basamak ‘aile hekimliği’ adı altında muayenehane temeline oturtulacak Bakanlık planlayıcı bir kuruluş olacak Kamu sigortaları birleştirilecek Teminat paketi küçültülecek Özel sigorta baskın hale gelecek Personel sözleşmeli olacak SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

29 ÇÖZÜM BELLİ


"KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU “Sağlık Alanına Yansıması” Prof. Dr. Recep AKDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları