Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ

2 3 TEMEL DESTEĞİ MEVCUTTUR
1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri

3 Ar-Ge Proje Destekleri
Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Ticarileştirme Projeleri Desteği Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

4 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
TTGV tarafından hangi projelere destek verilir? Sanayi kuruluşunca gerçekleştirilen, araştırma ve geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren,sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelere destek verilmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler ile sanayi kuruluşları dışında üniversite ve araştırma kurumları tarafından sunulan projeler bu destek kapsamı dışında kalmaktadır.

5 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
Proje desteğinden kimler yararlanabilir? Sanayi sicil belgesine sahip sanayi kuruluşları ile yazılım faaliyeti gösteren bilgisayar ve yazılım şirketleri TTGV proje desteğinden yararlanabilir. Yukarıdaki şartı sağlayan her kuruluş proje desteği için başvuruda bulunabilir mi? TTGV'ye başvuruda bulunan firmaların büyüklüğü, yaşı ve sektörü destekleme yönünden herhangi bir öncelik getirmemektedir. Bugüne kadar desteklenen firmaların %74'ünde 200'den az kişi çalışmakta olup, %53'ü 10 yaşın altındadır.

6 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
Proje desteğinden yararlanmak için nasıl başvuru yapılır? Proje önerileri, Başvuru Rehberi içerisinde yer alan formlar ve açıklamalar doğrultusunda hazırlanarak belirtilen başvuru süreleri içerisinde TTGV'ye sunulur. Başvuruda bulunanacak firmaların TGP Başvuru Rehberi’nin içindeki Excel’de hazırlanmış (TGP Başvuru Formları.xls dosyası) formları adresinden indirmeleri gerekmektedir. Resmi başvuru esnasında, tek kopya halinde hazırlanan proje öneri dosyasının, 50 ABD Doları tutarındaki başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ile birlikte TTGV’ye iletilmesi yeterlidir.

7 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
Proje Öneri Dosyası nasıl hazırlanır? Proje Öneri Dosyası, TTGV'nin Başvuru Rehberi'nden yararlanılarak bizzat firmalar tarafından kolaylıkla hazırlanabilir. Dosya hazırlama konusunda TTGV Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu’ndan her zaman yardım alabilirsiniz. Destek süresi ve miktarı ne kadardır? Destek süresi en fazla 24 ay ve destek miktarı Dış Ticaret Müsteşarlığı kaynağında en fazla 1 Milyon ABD Dolarıdır.

8 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
Proje destekleme koşulları nelerdir? TTGV tarafından projelerin toplam bütçelerinin en fazla %50'sine destek verilir. Projeyi öneren kuruluşun da en az TTGV'nin verdiği destek kadar katkıda bulunması gerekir. Proje süresince firmanın harcama yapmasından sonra TTGV katkısı olarak belirlenen tutar aylık bazda firmaya ödenir. TTGV tarafından ABD Doları olarak verilen finansal destek, projenin sona ermesinin ardından bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içinde ABD Doları olarak geri ödenir. Daha detaylı bilgi için: Başvuruda bulunacak firmalar için:

9 Ticarileştirme Projeleri Desteği (Revize edilmekte olup, şu an için başvuru kabul edilmemektedir.)
Destek Amacı:  TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Hedef Kitle:  TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri. Destek Mekanizması:  Üst limiti ABD Doları olarak belirlenen geri ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin gereklerine uygun olarak genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında uluslararası pazarlarda rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim ve satışa yönelik hazırlık çalışmaları destek kapsamına dahil edilmiştir. Destek süresi azami 1 yıldır.

10 Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
Destek Amacı:  Kuruluşları arasında beraber çalışma pratiği ve tecrübesinin "Araştırma ve Teknoloji Geliştirme" çalışmalarında teşvik edilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Destek ile ortaklıktan doğan artı değeri artırmak üzere kuruluşların uzmanlık alanlarındaki Ar-Ge birikimlerinin bütünü tamamlayacak tarzda biraraya getirilmesi ve daha kapsamlı Ar-Ge faaliyetlerinde entegrasyonu ve kapasite gelişimini sağlamak temel hedef olacaktır. Destek ile ortak faaliyet alanlarında rekabet öncesi veya rekabet içi işbirliği oluşturmak için bir araya gelen kuruluşların projeleri de desteklenecektir. Hedef Kitle:  Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri. Destek Mekanizması:  En az 3 kuruluşun ortaklaşa Ar-Ge projesi yürütmek amacıyla bir Ortak Girişim oluşturması gerekmektedir. Temel ve uygulamalı araştırma süreçlerini de kapsayabilecek projeler için sağlanacak tamamı geri ödemeli desteğin üst limiti ABD Doları'na çıkarılmıştır. Destek süresi azami 2 yıldır. Ayrıca Üniversite ve araştırma kurumlarından alınması planlanan hizmet alımlarını özendirmeye yönelik teşvikler sağlanmış, projelerin nakit akış yönetimlerini kolaylaştırıcı destek şartları geliştirilmiştir. OTGB başvuru rehberi için:

11 Çevre Projeleri Destekleri
Yenilenebilir Enerji Desteği Enerji Verimliliği Destekleri Çevre Teknolojileri Destekleri

12 Yenilenebilir Enerji Desteği
Amacı: AB uyum sürecinde önem kazanan yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi hedefleri çerçevesinde; sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak, ilgili teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek, farkındalığı arttırmak ve kullanımı yaygınlaştırmak.     Hedef Kitle: Enerji kullanan, üreten veya üretim teknolojilerini geliştiren her türlü sanayi kuruluşu Destek Bilgileri: Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı , üst sınırı ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si.  Destek Süresi: En fazla 1,5 yıl    Hizmet bedeli: TTGV Katkısının % 6’sı          Geri ödeme: Proje süresi sonrası 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl içinde Daha detaylı bilgi alabileceğiniz Uygulama Esasları ve Başvuru Formlarını indirmek için:

13 Çevre Teknolojileri Destekleri
Amacı: Gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi prensibi ile tüm üretim süreçlerinin gözden geçirilerek, firmanın rekabet gücünün artırılması ve çevreye etkinin en aza indirilmesi. Hedef Kitle: Yoğun enerji, kimyasal, su, hammadde kullanımı ve atık üretimi sebebiyle çevreye olumsuz etkisi fazla olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar. Destek Bilgileri: Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı , üst sınırı ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si. Destek Süresi: En fazla 1,5 yıl Hizmet bedeli: TTGV Katkısının % 6’sı Geri ödeme: Proje süresi sonrası 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl içinde Daha detaylı bilgi alabileceğiniz Uygulama Esasları ve Başvuru Formlarını indirmek için:

14 Teknolojik Girişimcilik Destekleri
Ön Kuluçka Destekleri Risk Paylaşımı Desteği Başlangıç Sermayesi Destekleri

15 Ön Kuluçka Destekleri Destek Amacı : İleri teknoloji alanlarında yeni iş fikirlerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak ve ortaya çıkacak iş planlarının kalitesini artırmak amacı ile geliştirilen Ön İnkübasyon Destekleri, teknoloji temelli iş fikri sahibi kişi ve kuruluşlara, fikirlerini olgunlaştırmaları amacıyla erken aşama destekleri sağlayacaktır. Hedef Kitle : Ön Kuluçka Destekleri, TTGV tarafından yürütülen, Başlangıç Sermayesi Destekleri’nden yararlanmaya aday, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, ileri teknoloji odaklı fikir sahibi girişimcileri, kurulma aşamasında yer alan kuruluşları ve yeni kurulan kuruluşlara destek sağlamayı hedeflemektedir. Destek Mekanizması : Ön Kuluçka Desteği, Başlangıç Sermayesi Destekleri kapsamında yatırım yapılması değerlendirilebilecek İş Fikirleri’ne; İş Planı hazırlanması ve bu İş Planları'nın uygulanabilirliğinin sınanmasına yönelik olarak sağlanan destekleri kapsar. Destekten yararlanan girişimci kişi ve kuruluşlara muhasebesi tutularak ve hizmet bedelleri onaylatılarak sunulacak destek kapsamında sağlanan mali destek tutarı, mekan destekleri haricinde toplam ABD Doları’nı aşamaz. Desteğin süresi, İş Planı yazma aşamasında en çok 8 (sekiz) ay, İş Planı’nın sınanması aşamasına geçen İş Fikirleri için en çok 16 (onaltı) ay olmak üzere, toplam 2 (iki) yıldır. Ön Kuluçka Desteği Uygulama Esasları Ön Kuluçka Desteği Sözleşmesi İş Fikri Dokümanı

16 Risk Paylaşımı Desteği
Destek Amacı : Risk Paylaşımı Projeleri Desteği’nin amacı teknoloji tabanlı büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmak ve geliştirmektir. Hedef Kitle : Teknoloji tabanlı ve yüksek büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmayı ve geliştirmeyi hedefleyen Risk Paylaşımı Projeleri Destekleri kapsamında, ileri teknoloji alanlarında küçük bütçeli ve yüksek riskli proje sahibi girişimcilerin ve kurulma aşamasında yer alan kuruluşlar ile yeni kurulan kuruluşlara destek sağlanması hedeflemektedir. Destek Mekanizması : İleri teknoloji alanlarında küçük bütçeli ve yüksek riskli projelere, proje harcamalarının azami %50’sine kadar olan kısmı için güvence alınmadan, ABD Doları tutarına kadar, geri ödemeli mali destek sağlanması hedeflenmektedir. Azami destek süresi 2 (iki) yıldır. Risk Paylaşımı Projeleri Desteği Uygulama Esasları Risk Paylaşımı Projesi Destekleme Sözleşmesi Risk Paylaşımı Desteği Proje Öneri Dosyası

17 Başlangıç Sermayesi Destekleri
Destek Amacı : Başlangıç Sermayesi Destekleri’nin amacı, yaratıcı, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli girişimcilere yatırım yapmaktır. Hedef Kitle : Başlangıç Sermayesi Destekleri kapsamında, ileri teknoloji odaklı, anlamlı ve inandırıcı iş planlarının hayata geçirilmesi için fikir sahiplerine ve girişimcilere sermaye desteği sağlanması hedeflenmektedir. Destek Mekanizması : Başlangıç Sermayesi Desteği, iş planlarının hayata geçirilmesi için verilen ve en fazla ABD Doları tutarına kadar sağlanan sermaye desteğidir. Destekten faydalanmak isteyen fikir sahiplerinin hazırlayacakları iş planları değerlendirilirken, tüm yatırımlarda aranan yatırım uygunluk kriterleri şu şekildedir: • Yetkin Yönetim Ekipleri: Teknolojileri ve pazarları konusunda derin alan bilgisi ile girişimcilik vizyonu ve tutkusu olan kişilerdir. • Geniş Pazar Potansiyeli: Yüksek büyüme oranlı ve kayda değer boyuta sahip, dinamik pazarlara hitap eden ürünlerdir. • Korunabilir Pozisyon: Tescilli ve veya lider konumundaki teknolojilerdir. • Çıkış Stratejisi: Yatırımımızın geri dönüşünü sağlayacak uygulanabilir stratejilerdir. Şirket birleşmesi veya başarılı bir halka sermaye arzı için belirgin bir yol belirlenmiş olmalıdır. • Yatırıma Dönüştürme: 4-7 yıl içinde yatırım toplamının en az 10 katı kadar geri dönüşünü sağlayacak fırsatlardır. Bilgi ve İletişim :   Teknoloji Yatırım A.Ş.

18 Daha detaylı bilgi ve iletişim için:
Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu


"TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları