Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA SEVGÜL TOSUN (A GRUBU) DANIŞMAN: DOÇ.DR EL İ F D İ KMETAŞ YARDAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA SEVGÜL TOSUN (A GRUBU) DANIŞMAN: DOÇ.DR EL İ F D İ KMETAŞ YARDAN."— Sunum transkripti:

1 DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA SEVGÜL TOSUN (A GRUBU) DANIŞMAN: DOÇ.DR EL İ F D İ KMETAŞ YARDAN

2 İ şletme literatüründe dış kaynaklardan yararlanma, dış kaynakkullanımı, dış kaynaklama seklinde dilimize çevrilen outsourcing, organizasyonun asıl faaliyet alanı dışındaki isleri dışarıdaki uzman firmalara yaptırmasıdır

3 Dış kaynaklardan yararlanma, işletmenin kendisine rekabet avantajı sa ğ layan faaliyetlere odaklanmasına, kendi uzmanlık alanına girmeyen faaliyetleri ise bu konuda uzmanlaşmış organizasyon dışındaki işletmeler aracılı ğ ıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde sa ğ lamasına imkân veren bir yönetim stratejisidir

4 Başka bir deyişle, dış kaynaklardan yararlanma, işletmeye rekabet avantajı sa ğ layacak asıl faaliyetleri dışındaki tüm işleri başka işletmelere yaptırmak suretiyle hem kaynak tasarrufu yapmak, hem yapı olarak küçülmek ve yalın hale gelmeleri, hem de kendilerini çok iyi bildikleri iş üzerinde yo ğ unlaşma fırsatı bulmalarıdır. Böylece de ğ işen koşullara hemen yanıt verebilecek esnekli ğ e kavuşma imkânı bulurlar

5 Bu açıklamalardan çıkarılacak sonuç şudur: Dış kaynaklardan yararlanma, tek başına ve di ğ er uygulamalardan ba ğ ımsız olarak ele alınacak bir yönetim uygulaması de ğ ildir. Tam aksine, işletmeler kendi temel yetenekleri üzerinde yo ğ unlaştıkça dış kaynaklardan yararlanma artmakta, dış kaynaklardan yararlanma artıkça ortaklık ve şebeke organizasyonları gelişmekte ve işletmeler küçülerek daha esnek ve daha çabuk hareket eder (karar verir) hale gelmektedir

6 Dış Kaynaktan Yararlanmanın Nedenleri

7 Hastanelerde dış kaynak kullanımını ortaya çıkaran gelişmeler genellikle maliyet endişelerine bağlansa bile, nedenler farklılık göstermektedir. Surpin ve Weideman’a göre hastane işletmelerinin dış kaynak kullanımı uygulamasına gitmesinde üç önemli sebep bulunmaktadır. Bunlar; 1- Temel Öz yeteneklere odaklanmak 2- Maliyetleri düşürmek 3- Hastane içinde yapılamayan faaliyetlerde uzmanlıklar elde etmektir.

8 Genel manada hastanelerde dış kaynaklardan yararlanma nedenleri; Yönetimde esnekli ğ i sa ğ lama, verimlili ğ i artırma, hasta ve çalışan tatminini artırma, maliyetleri azaltma, gelişen tıp teknolojilerini takip etme, hizmet kalitesini artırma, kaynak da ğ ılımını sa ğ lama, tedarikçi üstünlü ğ ü, teknoloji transferi, riski azaltma(risk paylaşımı), yeniden yapılanma, globalleşme, rekabette üstünlük, stratejik ortak ihtiyacı, küçülme (downsizing), kaynak transferi, yatırım harcamalarını azaltma, kaliteyi artırma, finansal kaynaklardan yararlanma, büyüme sürecinde yardım alma, stratejik bir başlangıç yapmak, profesyonellerden yararlanmak/almak, hız kazanmaktır.

9 Kısaca dış kaynak kullanımı basit bir satın alma kararı de ğ il, özellikle hastane işletmelerinde stratejik bir karar olup, belirli kurallar dahilinde radikal de ğ işimleri ihtiva eder. Hastaneler açısından birinci öncelik hasta memnuniyeti oldu ğ u için dış kayna ğ ın, hasta ihtiyaç ve beklentilerine yüksek düzeyde cevap vermesi gerekir ve hastanenin belirledi ğ i alandaki ihtiyaçlarını tam ve eksiksiz karşılaması gerekir. Bu nedenle tedarikçi işletmenin seçimi çok önemlidir.

10 Hastanelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Yönteminin Uygulama Alanları Günümüzde modern hastane yönetiminde dış kaynaklardan yararlanma artmaktadır. Özel hastanelerin bu konuda öncü olmasının yanında artık günümüzde devlet hastaneleri de bu yöntemi uygulamaya geçirmektedir

11 Dış kaynaklardan yararlanma ile en çok uzman firmalara verilen hizmetler a ğ ırlık sırasına göre; 1. Temizlik Hizmetleri 2. Güvenlik Hizmetleri 3. Yiyecek ve İ çecek Hizmetleri 4. Çamaşırhane Hizmetleri 5. Bilişim Teknolojisi Hizmetleri

12 6. Tamir ve Bakım Hizmetleri 7. Ambulans Hizmetleri 8. Ofis Hizmetleri 9. Terzihane Hizmetleri 10. Ça ğ rı Merkezleri 11.Di ğ er Hizmetler (otopark, kafeterya, kreş ve anaokulu, çay oca ğ ı, kantin gibi üniteler )

13 Dış kaynaklardan yararlanmanın nedenleri özet olarak aşa ğ ıdaki gibi sıralanabilir: Maliyetleri azaltmak, Temel yetkinlikleri geliştirmek, Teknolojik yenilikleri takip etmek, İ şletme için do ğ ru olan büyüklük ölçüsüne kadar küçülmek Esnekli ğ i arttırmak, Riski azaltmak, Süreç yenileme (reengineering) kazançlarını hızlandırmak, Kaynak transferine olanak sa ğ lamak,

14 Kaynakların yeniden da ğ ıtımına olanak sa ğ lamak, Yatırım harcamalarını azaltmak, Finansal kaynaklardan etkin şekilde yararlanmak, Kaliteyi arttırmak, Kontrol dışı fonksiyonlardaki sorunlara çözüm getirebilmek, Di ğ er amaçlar için gereken kaynakların serbest kalması, Rekabetçi stratejiler nedeniyle oluşan yeni teknoloji ve e ğ itim gibi maliyetlerden kaçınmak Başarılı işletmeler arasına girebilmek,

15 TAR İ HÇES İ Dış kaynaklardan yararlanmak Oxford English Dictionary’de ilk kez 1979 yılında yer almıştır. Literatüre geçmesi ise 1981 yılında Business Week’te çıkan bir makale sayesinde olmuştur. Dış kaynaklardan yararlanmak Kavramı 1980’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmışsa da bir yönetim stratejisi olarak 1990‘lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.

16 DKK nın günümüzde popüler bir yönetim düşüncesi olmasının temelinde ise, 1990’lı yılların basında Amerikan ekonomisinde başlayan ve di ğ er ülkelere de yayılan ekonomik durgunluk ve aşırı rekabetçi iş çevresi ortamı yatmaktadır. isletmeler faaliyetlerini modernize etmek ve rekabet güçlerini artırmak için temel yeteneklerine odaklanarak ana faaliyet konuları dışında kalan faaliyetlerin dışarıdaki isletmelere devretmişlerdir (Corbett, 2004).

17 İ lk uygulamaları yedek parça alanında Amerikan otomotiv sektöründe görülen dış kaynak kullanımı, günümüzde o kadar yaygınlaşmıştır ki, kuruluş amacı sadece outsourcing fonksiyonu görmek olan isletmeler kurulmuştur İ ngiltere’de ilk kez 1982 yılında kullanılmış ve resmi sözleşmeye ilk kez 1988 yılında Wisconsin şirketi tarafından konulmuş olan outsourcing ilk çıktı ğ ı yıllarda isletmelerin bakım, onarım, temizlik, da ğ ıtım gibi ana faaliyet konuları dışında kalan alanlarında çok sınırlı olarak kullanılmıştır (Bone ve Kurtz, 1996).

18

19 Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Türleri Genel olarak dış kaynak kullanımını basit ve karmaşık olarak iki temel kısma ayırmak mümkündür. Basit hizmetler; belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılan, genellikle ikincil hizmetler olarak adlandırılan işlerdir ve detaylı bir sözleşme gerektirmemektedir. Karmaşık anlaşmalar ise; basit anlaşmaların tersine detaylı bir anlaşma metni gerektirirler ve iyi bir araştırma ve inceleme sonunda yapılabilirler. Da ğ ıtım, paketleme, ürün geliştirme, üretim bu tip dış kaynak kullanımı örne ğ idir.

20 Dış kaynak kullanımı yöntemleri Dış kaynak kullanımı yöntemleri 1. İ kincil hizmetler ve muhtemel çalışanlar şeklinde dış kaynaktan yararlanma: Bazı organizasyonlar kafeterya, yemekhane ve temizlik gibi yardımcı olarak kabul edilen hizmetler konusunda dış kaynaktan yararlanmakta ve bunların dışında kalan tüm işleri ürünün veya hizmetin başlangıcından sonuna kadar kendileri yapmaktadırlar. Bu tür ikincil işlerde dış kaynaktan yararlanmanın en önemli nedenleri; sabit maliyetleri azaltabilmek, işgücü esnekli ğ inin verimlili ğ ini arttırmaktır. Bu konularda dış kaynaktan yararlanmak aynı zamanda fazla mesai için bir alternatif olmaktadır.

21 2. Yardımcı network olarak dış kaynak kullanımı: Büyük ölçekli işletmelerin birço ğ u artık geleneksel hiyerarşik yapıları ve kontrol odaklı yönetim tarzlarını bir kenara atarak, her bir işletmenin merkezden uzaklaşmasına izin vermektedir. Bu şekilde işletmeler daha esnek, etkin ve yenilikçi olabilmektedirler. Bürokrasinin azalmasıyla bu organizasyonlar de ğ işen şartlara daha hızlı ve kolay uyum sa ğ layabilmektedirler. Merkezden uzaklaşma firmalara rekabet avantajı getirmektedir.

22 3. Tedarikçi firmalar ile stratejik ittifakların oluşturulması: Tedarikçi firmalar ile yapılan stratejik ittifaklar dış kaynak kullanımının başarısı için en önemli etmenlerden bir tanesidir. Özellikle Japon firmaları bu tip dış kaynak kullanımını yıllardır başarıyla uygulamaktadırlar. Bu tarz bir ittifak küçük ve orta ölçekli firmalara büyük yarar sa ğ lamaktadır. Bu şekilde firmalar sadece kalite ve yenilik yaratma üzerine odaklanmaktadırlar.

23 4. Rakipler ile ittifakların oluşturulması: Organizasyonlar arasında oluşturulan ortaklıklarla, belirli bir proje için hem kaynaklar birleştirilmiş hem de risk azaltılmış olur. Böylece firmalar ekonomik ve pazar güçlerini arttırırlar. Belirli bir sahada uzmanlaşan firmaların kurdukları ittifaklarla şirketler tek başlarına yapabilecekleri yeniliklerden çok daha fazlasını başarabilirler.

24 Dış Kaynaklardan Yararlanma Süreci Normal bir dış kaynaklardan yararlanma süreci aşa ğ ıdaki dokuz evrede tanımlanabilir. Bu süreç, işletmenin dış kaynaklardan yararlanmaya ihtiyaç duyması ile başlar ve dış kaynak kullanılacak alternatif firmalar arasından seçim yapılarak sözleşme imzalanması ile son bulur. Bundan sonraki sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi, işletme ile outsourcing hizmetini sunan firma arasında kurulacak etkin bir iletişim a ğ ına ba ğ lıdır.

25 1- Dış kaynaklardan yararlanmaya ihtiyaç duyulması. 2- İ şletmenin kendi kendini de ğ erlemesi. 3- Dış kaynaklardan yararlanma kararının alınması. 4- Dış kaynaklardan yararlanma stratejisinin belirlenmesi. 5- Teklif formunun yazılması.

26 6- Alternatif outsourcing hizmeti sunan firmaların dikkate alınması ve de ğ erlendirilmesi. 7- Alternatif outsourcing hizmeti sunan firmalar arasından seçim yapma. 8- Seçilen firma ile sözleşme koşullarının görüşülmesi ve sözleşme imzalanması. 9- Seçilen firma ile etkin bir iletişim a ğ ının kurulması.

27 . Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Faydaları Dış kaynaktan yararlanmanın sa ğ ladı ğ ı en önemli fayda; yüksek kalite, düşük maliyet, zaman tasarrufu ve teknolojik de ğ işimdir. Dış kaynaktan yararlanma, işletmenin ana fonksiyonu ile ilgili olmayan işlerinin merkezi karar alma dışına kaydırılmasını sa ğ ladı ğ ı için maliyet etkinli ğ i ve işgücü verimlili ğ ini yükseltmektedir.

28 Dış kaynaktan yararlanma işletmelerin tüm enerjilerini ve kaynaklarını, en iyi bildikleri alanlara yo ğ unlaştırmaları sonucunu do ğ urur ve böylece temel yetkinliklerini geliştirmelerini sa ğ lar. Dış kaynak kullanımını arz eden şirketler de (outsourcing hizmeti veren şirketler) gelişmiş süreç bilgileri sayesinde, verdikleri hizmette etkinlik yaratarak, dış kaynaktan yararlanan işletmenin kaynak kullanım verimlili ğ ini arttırırlar

29 Dış kaynaktan yararlanma sonucu elde edilen etkin gelişmeler di ğ er alanlara da uygulanabilmektedir. Dış kaynaktan yararlanma, işletmelerin süreç yenileme çalışmalarını teşvik eden bir etki de yaratmaktadır Dış kaynaktan yararlanma özellikle büyük ölçekli işletmelerde e ğ itim maliyetlerini düşürmektedir.

30 Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Riskleri Dış kaynaktan yararlanmanın riskleri kısaca aşa ğ ıdaki gibi özetlenebilir: Dış kaynaktan yararlanmayı talep eden işletmenin, bu süreci etkin şekilde yönetmekte yetersiz kalması, işletmenin bekledi ğ i yararları sa ğ lamasını engellemektedir..

31 Dış kaynaktan yararlanmayı talep eden işletmenin yöneticileri, dış kaynaktan yararlanılması halinde yetkilerinin sınırlanabilece ğ ini düşünerek buna sıcak bakmamaktadırlar. Dış kaynak kullanımını arz eden şirketlerin (outsourcing hizmeti veren şirketler) personel kalitesi, istenen sayı ve nitelikte olmayabilir. Bu da işletmenin dış kaynaktan yararlandı ğ ı alanlardaki verimlili ğ ini düşürerek, maliyetlerini yükseltebilir

32 Dış kaynaktan yararlanmak isteyen işletme, dış kaynak kullanaca ğ ı alan için gerçekçi bir maliyet öngörememiş ise önceden tahmin edilemeyen ve outsourcing sözleşmesinde yer almayan çeşitli ek maliyetlerle karşılaşabilir. Bu da işletmenin outsourcing yaparak elde etmeyi düşündü ğ ü tasarruf olanaklarını sınırlamaktadır. Dış kaynak kullanımını arz eden firma bilgi birikimi, deneyim ve akıcı iş süreçleri açısından yetersiz olabilir. Bu da dış kaynak kullanımını talep eden işletmenin yenilik yaratma kapasitesini sınırlayabilir.

33 DIS KAYNAKLARDAN YARARLANMA YONTEM İ N İ N İ SLETMELERDE MEYDANA GET İ RD İĞİ DE Ğİ S İ MLER Dıs kaynaklardan yararlanmaya baslayan isletmelerde kulturel,teknolojik, insan kaynakları ve yapısal acıdan pek cok de ğ isimmeydana gelmektedir. İ sletmelerin dıs kaynaklardan yararlanma stratejik kararını almasından sonra yapısında de ğ isimler baslayacaktır. Cunku isletme daha once kendi imkanları ile gerceklestirdi ğ i faaliyetleri, artık gerceklestirmeyecektir. Bu karar sonucunda faaliyetinden vazgecilen departmanlar kapatılacak, calısanlar baska bolumlere kaydırılacak ya da calısmalarına son verilecektir. Bu gelismeler isletmenin kuculmesi ve hiyerarsik basamakların azalması veya ortadan kalkması anlamına gelmektedir(Co ğ an, 2007:84).

34 İ sletmeler dıs kaynaklardan yararlanma yontemine basvurmakla kendilerini yeniden tanımlamaya ihtiyac duymaktadırlar. Bu tanımlamada etkili olan faktorler su sekilde sıralanabilir(Corbett, 2001): 1. Đ sletme bu yontemi kullanmaya basladıktan sonra daha kucuk ama hızlı, atak bir yapıya burunecektir.

35 2. İ sletme, dısarıya verdi ğ i faaliyetleri kontrol altında tutabilmek ve dıs kaynak sa ğ layan isletme ile iyi bir iletisim kurmak icin a ğ sistemini kurmalıdır. 3. İ sletme, gerek kendisi gerekse isbirli ğ i yaptı ğ ı dıs kaynak sa ğ layan isletmenin tam olarak ne yaptı ğ ını ve yapaca ğ ını ne bir sekilde ortaya koymalıdır. Gorev tanımları acık olmalıdır. Dıs kaynaklara basvurmadan onceki ve sonraki gorev da ğ ılımlarında farklılasmaların olması kacınılmaz olacaktır.

36 4. İ sletmeler, dıs kaynaklara basvurmadan once surece de odaklanmak durumundayken, bu yontemin yardımı ile daha cok sonuç uzerinde yo ğ unlasabilecektir.

37 SONUÇ Dıs kaynaklardan yararlanma yontemine isletmeler acısından bakıldı ğ ında beklenen yararların sa ğ landı ğ ı gorulmektedir. İ sletmeler temel yeteneklerine yonelerek kalan faaliyetlerini dıs kaynaklara yonelttiklerinde maliyet giderlerinde tasarruf sa ğ lamıslardır. Sadece tasarruf sa ğ lamakla kalmamıs aynı zamanda di ğ er hedeflerine de ulasmıslardır. Urettikleri urunun ya da hizmetin kalitesinin artırılması, daha buyuk piyasalara girebilmek, musteri sayısını artırabilmek isletmelerin di ğ er hedeflerini olusturmaktadır

38 Dıs kaynaklardan yararlanma yonteminin olumlu ve Olumsuz pek cok yonu bulunmaktadır. Genel anlamda isletmeler icin olumlu; kar elde edebilecekleri, islerini hızlandırıp, kalitelerini artırabilecekleri, daha buyuk pazarlara ve cok daha fazla sayıda musteriye Ulasabilecekleri oldukca kullanıslı bir yontemdir

39 . Madalyonun obur yuzune bakıldı ğ ında ise calısanlar acısından hic de olumlu getirileri oldu ğ u soylenemez. Calısanlar uzun mucadeleler sonucu kazandıkları bir takım haklardan da mahrum kalmakta, daha kotu calısma kosulları ve daha az ucrete razı olmaktadırlar.. Basta calısanların ucretlerinin asa ğ ı cekilmesi, calısma saatlerinin ve kosullarının calısan aleyhine duzenlenmesi, sosyal bir takım haklardan mahrum bırakılması ve de örgutlenme haklarının kısıtlanması dıs kaynakların getirdi ğ i, olumsuzluklardır

40 KAYNAKLAR 1- İ SLETMELERDE DIS KAYNAKLARDAN YARARLANMA YONTEM İ N İ N ORGAN İ ZASYON YAPISI İ LE CALISMA İ L İ SK İ LER İ NE ETK İ LER İ Yrd.Doc.Dr.Gokhan OFLUO Ğ LU Zonguldak Karaelmas Universitesi İİ BF İ sletme Bolumu 2- OTEL İ ŞLETMELER İ NDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA (OUTSOURCING) Yrd. Doç.Dr. Adnan TÜRKSOY Ege Üniversitesi, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu adnan.turksoy@ege.edu.t 3-www.inovasyon.com.tr 4- KMÜ Sosyal ve Ekonomi ̇ k Araştirmalar Dergi ̇ si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.trwww.kmu.edu.tr 5-www.cronom.com.tr 6-www.belgeler.com.tr


"DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA SEVGÜL TOSUN (A GRUBU) DANIŞMAN: DOÇ.DR EL İ F D İ KMETAŞ YARDAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları