Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA 2013."— Sunum transkripti:

1 ANKARA 2013

2

3 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Projenin Amacı: Özel politika gerektiren gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, mesleki teknik eğitim kurumlarındaki insan kaynakları kapasitesini arttırmak.

4 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Proje beş bileşenden oluşmaktadır. 1. Proje yönetimi: İzleme ve denetimi kapsamaktadır. Projenin idari süreci olup, proje boyunca sürecektir. 2. İhtiyaç belirleme çalışmaları: Projenin uygulanacağı 35 ilde, bireylerin ihtiyaçları ve işverenlerin taleplerini belirlemek için ihtiyaç belirleme çalışmaları yapılması. İhtiyaç belirleme çalışmaları doğrultusunda verilecek kursların belirlenmesi.

5 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
 3. Donanım ve kursiyerlerin seçimi: Mesleki Yeterlilikler dikkate alınarak kurs programlarının oluşturulması. Kursiyerlerin seçimi. Kurs verilecek yerlerde verilecek kurslarla ilgili gerekli donanımın hazırlanması.  4.Eğitimlerin verilmesi: Eğitimlerin yapılması ve sonunda belgelerin verilmesi.  5. MTE okullarındaki yöneticilerin eğitimi: Mesleki teknik eğitim kurumlarındaki insan kaynakları kapasitesinin arttırılmasına yönelik eğitimler.

6 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Projenin Hedefi: Proje kapsamında belirlenen 35 ildeki özel politika gerektiren grupların mevcut durumu ile ilgili ihtiyaç analizi yapılması, yapılan analiz doğrultusunda bölgesel olarak bu gruplara ulaşılarak ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilmesi ve sözkonusu Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarındaki insan kaynakları kapasitesinin arttırılması.

7 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Projenin Öncelikli Hedef Kitlesi: Engeli dolayısıyla eğitime erişim sağlayamamış gruplar, Güvenlik nedeniyle göç etmiş kişiler, Şiddet mağduru kadınlar, Eğitime erişim fırsatı bulamamış olan bireyler, Muhtaç durumdaki dul ve yetimler, Cezaevlerinden tahliye olmuş veya olmamış bir mesleki becerisi olmayan veya meslek değiştirmek isteyenler, Bir meslek sahibi olmak isteyen ev hanımları,

8 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Projenin Analizi (GZFT) : Projenin genel bir analizini yaparak, bu doğrultuda başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak önem arz etmektedir. Projenin güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler başlangıçta iyi belirlenebilirse başarılı sonuçlar almak mümkün olacaktır.

9 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Güçlü Yönler: Projeyi başarılı yapacak, paydaşları memnun edecek, faydalanıcılara istedikleri seviye mesleki beceri edindirecek etkenlerdir. Yeterli fiziki ve ekipman alt yapının mevcut olması Çok büyük donanım gerektirmemesi. Program çeşitliliği. Bütün ülkede kısa zamanda yaygınlaştırılabilir olması. Kısa zamanda mesleki beceri kazandırılması. Yeterli insan kaynaklarının varlığı.

10 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Zayıf Yönler: Projenin başarısını olumsuz etkileyebilecek etkenlerdir. Kursiyerlerin Tercih Etmemesi. Tanıtımın ve Rehberlik Faaliyetlerinin İyi Yapılamaması. Sarf ve Temrinlik Malzeme İhtiyacının karşılanamaması. Bazı kurslarda eğiticilerin eğitimine ihtiyaç duyulması. Sayıları az da olsa, özellikle kırsalda okuma yazma bilmeyenlerin projeye dahil edilmeyecek olması. Kamuoyunun, işverenlerin, yöneticilerin ve öğretmenlerin benzer eski kurslardaki başarısızlıklar sebebiyle bu tür kurslara inanmaması.

11 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Fırsatlar: Projenin başarılı bir şekilde uygulanmasında değerlendirilebilecek etkenlerdir. Toplumda çoğu kesimin hala mesleksiz olması. İşsizliğin olması. Belgesiz, sertifikasız iş gücünün olması. Sektörlerin mesleki eğitim uygulamalarına destek vermesi.

12 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Tehditler: Projenin başarılı bir şekilde başlayıp sürdürülmesine olumsuz etki edecek unsurlardır. Daha önce uygulanmış benzer proje ve programlardaki başarı oranının düşüklüğü. Özel politika gerektiren gruplarda algı, anlaşma, uyumsuzluk ve disiplin sorunları.

13 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Projede İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Projenin ortağı: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  Proje Paydaşları: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞKUR, SGK) Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İşverenler ve İşveren Sendikaları Sivil Toplum Kuruluşları Engelli Dernekleri

14 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Çalışma Planı: Proje, Proje Yürütme Kurulu ve Proje İcra Kurulu aracılığıyla yürütülecektir. Projenin Merkez Okulu Genel Müdürlük tarafından belirlenen Ankara Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesidir. Merkez okul diğer 35 ildeki okullarla bağlantıyı sağlamakla görevlidir.

15 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Proje Yürütme Kurulu (PYK) Tanımı: PYK, Projenin stratejik kararlarından sorumludur. Komite Başkanı: MEB MTEGM Genel Müdürü ve eş başkan HBÖGM dür. Üyeler : PYK Başkanı MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü PYK Eş Başkanı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü MEB MTEGM Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanı MEB Ankara Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü) İşçi ve İşveren Sendikaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) HAK-İŞ Konfederasyonu Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Toplantı zamanları: Proje Yürütme Kurulu 6 ayda bir ve gerektiğinde, Kurul Başkanının daveti ile toplanır ve Projenin stratejik kararlarını alır.

16 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Proje İcra Kurulu (PİK) Tanımı: Projenin operasyonel olarak yürütülmesinden sorumludur. Üyeler: MEB MTEGM Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanı Proje Koordinatörü MEB MTEGM’nden iki Personel Ankara Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ankara Abidin Paşa Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ankara Atatürk Kız Meslek Lisesi Müdürü Ankara Gölbaşı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Ankara Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Ankara Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ankara Pursaklar Yahya Kemal ve M. Sönmez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Toplantı zamanları: PİK ayda bir kez PYK toplantısından önce ve gerektiğinde Proje Koordinatörünün daveti ile toplanır.

17 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Merkez Okulun Görevleri: 1- PYK’na ve PİK’na karşı sorumlu olmak. 2-Projeye dahil olan illerdeki ihtiyaç belirleme çalışmalarının yapılmasına rehberlik etmek ve izlemek ( Araştırma raporu). 3-Proje süresince yapılacak bütün çalışmalara rehberlik etmek.

18 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
İl Proje Ekiplerinin Görevleri İl proje ekip başkanı, il milli eğitimde mesleki eğitimden sorumlu şube müdürü olacaktır. Şube müdürü bakanlık tarafından seçilen il merkez okulu ile birlikte koordineli olarak çalışacaktır. İl proje ekibi, özel politika gerektiren gruplara ulaşmak, projeyi tanıtmak ve destek almak amacıyla ildeki ilgili kurum - kuruluşlarla ve derneklerle işbirliği yapacaktır. İller projeyi tanıtıcı faaliyetler yapacaktır (halka açık yerlere projeyi tanıtıcı afişler ve broşürler asmak vb.).

19 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Projenin web sayfasından gerekli bilgiler alınacaktır. ( İl içindeki okullarda hangi kursların açılacağı il proje ekibi tarafından belirlenecektir. Kurslar donanım, personel ve ulaşım durumuna göre il içinde en uygun olan okul/kurumlarda açılabilecektir. Kurs başvuruları il merkez okul tarafından alınacaktır (veya ulaşımı en kolay olan okula alınabilir). İlave araç-gereç (temrinlik) gerekirse bu ihtiyaç, proje bütçesinden gönderilecek ve yerelden karşılanacaktır.

20 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Kursların açılması ile ilgili bütün işlemler yerelde yapılacaktır. Kursiyerler eğitim alacakları okula il merkez okulu tarafından yönlendirilecektir. Eğitim öncesinde ve sırasında karşılaşılan sorunların çözümü konusunda Proje Merkez Okulu ve bakanlık merkez proje ekibi ile bağlantıya geçilmelidir.

21 TEŞEKKÜRLER


"ANKARA 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları