Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Burcu İ çel 050080308 Duygu Kiraz 090110332 Onur Zengin 070110238 2qaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Burcu İ çel 050080308 Duygu Kiraz 090110332 Onur Zengin 070110238 2qaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"— Sunum transkripti:

1 Burcu İ çel 050080308 Duygu Kiraz 090110332 Onur Zengin 070110238 2qaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ÇEVRE VE TOPLUM Prof. Dr. Orhan KURAL Avcılık, Yaşam Hakkı ve Kürkler

2 Hayvanların Yaşama Hakkı

3 Tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır. Bir tür hayvan olan insan, di ğ er hayvanları yok edemez. Hayvanları kendi çıkarı için kar ş ılıksız kullanamaz. (Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi metninden)

4 Bugünün Türkiye’sinde, evlerde, sokaklarda, do ğ al ortamlarda ve köylerde ya ş amı payla ş tı ğ ımız sayısız hayvan türü bulunuyor.Birer can olduklarının bilincinde olmamız gereken bu türlerin ço ğ u her an kaybolma tehlikesiyle kar ş ı kar ş ıya kalıyor.

5 Bu nedenle insan dı ş ındaki canlılara da sahip çıkabilirsek, türcülük yapmadan her canlının acısını kendi bedenimizde hissedebilirsek dünyamız daha ya ş anılası bir yer olacaktır.

6 “Hayvanların ya ş am hakkı sizin onları sevip sevmemenize ba ğ lı de ğ ildir”

7 Hayvanlara kar ş ı uygulanan vah ş etin durdurulması sahipli/sahipsiz hayvanların korunup ya ş am haklarına saygı duyulması için sessiz kalma. Suça ortak olma.

8 Senin ya ş ama hakkın var da onun ya ş ama hakkı yok mu? Sen ya ş amak için elinden geleni ardına koymayacaksın da o eli kolu ba ğ lı mı duracak?

9 Hayvanlara yapılan zulmü önlemek adına bir ş eyler yapmak istiyorsanız ya ş am hakkına saygı derne ğ ine üye olup projelere destek olabilirsiniz.

10 Gandhi, “ Bir toplum hayvanlara davranı ş ş ekli ile de ğ erlendirilir.’’ der.

11 Gelibolu Tarih ve Çevre Derne ğ i’nin davetlisi olarak açık hava konferansına katılan Prof. Dr. Orhan Kural konu ş masında avcılara tepki göstererek “Avcılar do ğ ayı heba ediyorlar. Do ğ ada her canlının mutlaka bir faydası var. Mesela anestezi sivrisinekten esinlenerek bulundu. Ba ş ıbo ş hayvanların öldürülmesi yerine kısırla ş tırılması, hayvan barınaklarının ço ğ altılması gerekir. “ sözleriyle hayvan haklarını savundu.

12 Avcılık; yaban hayvanlarını canlı olarak, yaralayarak ya da öldürerek yakalama i ş idir.

13 Avcılık, öteki canlılardan ayrılıp kendisini savunmak ve türünü korumak yolunda yetkinle ş meye ba ş layan insanın ilk u ğ ra ş larındandır. İ lkel insan ya ş amını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürüyordu. Ma ğ ara dönemi insanları beslenmek, giyecek sa ğ lamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorundaydılar.

14 Spor amacıyla avlanma ilkça ğ da ortaya çıktı. Asurluların ve Perslerin av sporuyla u ğ ra ş tıkları bilinmektedir. Böylece, zorunluluktan do ğ an avcılık, uygarlı ğ ın ilerlemesiyle bir spor ve e ğ lence aracına dönü ş tü.

15 Öte yandan, birtakım av hayvanları ekonomik de ğ er ta ş ıdıklarından (etleri, postları, di ş leri, ya ğ lan vb) avlanmaları sürdürüldü. Bu nedenle de, özellikle son yüzyıllarda bazı yaban hayvanlarının soyu, tükenmi ş ya da tükenmek üzeredir; birçok ülkede bu hayvan türleri için özel koruma alanları kuruldu ğ u gibi avlanmaları yasalarla sınırlandırılmı ş ya da tümüyle yasaklanmı ş tır. Monte Vista do ğ al vah ş i hayat sı ğ ınakları

16 Örneğin Türkiye’de avlanması yasaklanmış hayvanlardan bazıları şunlardır: Anadolu yaban koyunu Hatay da ğ ceylanı Va ş ak Sırtlan Akdeniz foku Kızıl geyik Yaban keçisi

17

18 İnsanlar Neden Avlanır? 1. Beslenme Beslenme amacıyla en çok tüketilen hayvan türleri tavuk, balık, dana, koyun, keçidir. Ceylan, geyik, tav ş an, keklik gibi hayvanları da beslenme amacıyla avlamaktadırlar.

19 2. Ticaret Kürk, post, biblo, cüzdan, makyaj malzemesi gibi ticari alanlarda kullanmak için hayvanlar avlanmaktadır.

20 Evinize veya i ş yerinize kesik bir hayvan kafası, kanlı bir post ya da ölü bir hayvan yerine onların renkli, canlı foto ğ raflarını; hareketli görüntülerini getirin.

21 3. Spor Günümüzdeki avcıların ço ğ u hayvanları ihtiyaç için de ğ il de daha çok spor amaçlı öldürmektedirler. Ancak unutulmamalıdır ki öldürmenin sporu olmaz. İ nsanlık dı ş ı, ş iddet içeren bu spor anlayı ş ı hayvanları ailelerinden koparır, ya ş ama hakkını elinden alır.

22 Avlanmaktan vazgeçebilirsiniz. Av bir e ğ lence sporu de ğ ildir, eski zamanlarda insanların et ihtiyacını kar ş ılayabilmek için av yapılması önemliydi. Ş imdi yemek ihtiyacı farklı ş ekillerde kolaylıkla kar ş ılanabiliyor. Et ihtiyacınız yokken zevk için öldürmemelisiniz hatta yaptı ğ ınız ava çocuklarınız götürürseniz çocuklara kötü örnek olabilirsiniz. Yapılan ara ş tırmalar gösteriyor ki; katillerin birço ğ u küçük ya ş ta hayvanlara eziyet etmi ş veya bir hayvan öldürmü ş lerdir.

23

24 Co ğ rafi konumunun güzelli ğ i sebebiyle birçok türün u ğ radı ğ ı, yavruladı ğ ı dünya üzerinde özel bir ülkeyiz. E ş siz do ğ amızda 465 ku ş türü, 170 memeli türü ya ş ıyor. Do ğ a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ğ ü, yaban hayvanları konusunda av kanunları ve korumayla ilgili kararlar almaktadır. Halen tam olarak kontrol altına alınamayan avcılık ve kaçakçılık sebepleriyle birçok türün nesli tehlikededir. Bir neslin yok olu ş u di ğ er hayvan ve bitki türlerinin zincirleme yok olu ş u ve dolayısıyla insan neslinin yok olu ş u demektir. Albert Einstein’ın dedi ğ i gibi ; sadece arılar yok olursa, insanlık 4 sene içinde biter.

25

26 KÜRK HAYVANLARI Dünyada her yıl 50 milyondan fazla hayvan kürk yapımı için katlediliyor. Sadece Kanada ‘da bu yıl kürkleri için öldürülen fok sayısı 338200.Dı ş pazarlarda bir adet fok kürkü 105 dolara alıcı bulmakta. Hayvanlar(özellikle yavru foklar) kürkleri zarar görmesin diye kafalarına vurularak,canlı canlı,göz ve yanaklarından kancalara takılarak öldürülüyorlar.(Amerika’nın en büyük kürk pazarını elinde tutan Renton’daki mink kürk oranı %33’tür.Geçti ğ imiz yıl sadece Utah’da tanesi 1500 dolardan alıcı bulan 1500 va ş ak katledildi.

27 Dünyada kürk üretiminin %85 i Çin’nin elindedir. Bu kürklerin %30’u yaban hayattan avlanma ve tuzak kurma yolu ile, gerisi çiftlik üretiminden elde edilmektedir. 2005 yılında kürk endüstrisi 12.7 M İ LYAR dolar hacme ula ş tı. The Humane Society’ nin verdi ğ i rakamlara göre Çin’de yılda yakla ş ık 2.000 000 kedi-köpek; elbise, çanta, oyuncak, ş apka, ş al gibi üretilen malların süslemelerinde kullanılan kürkleri için öldürülmektedir.

28 B İ R KÜRK PALTO İ Ç İ N….. 25-45 koyun-kuzu 20-30 evcil kedi 12-15 yabani kedi 15-20 köpek 30-300 fare 10-30 tilki 60-400 sincap 20-30 kanguru 30-40 tav ş an 3-30 kurt 10-30 susamuru 8-15 va ş ak 60-70 kokarca 30-40 opossum 6-10 fok 6-8 puma 30-80 vizon ÖLDÜRÜLMES İ GEREKT İĞİ N İ B İ L İ YOR MUSUNUZ ?????

29 Kürk yapımında kullanılan Çinçila, yün tav ş anı ailesine mensup Kuzey Amerika kökenli küçük bir kemirgen. Çinçila kürkü, en fazla kıl yo ğ unlu ğ una sahip yumu ş ak kürk olarak biliniyor. Türkiye'de 100 bin ila 300 bin dolar arasında satılıyor. (Fiyatı:530 Bin TL)

30 Kaynakça Dünya İ çin Bir Ş ey Yap – Prof. Dr. Orhan KURAL http://www.nkfu.com/avcilik-nedir-nasil-yapilir/ http://www.avcisayfamiz.com/portal/index.php/avc-l-k-tarihi http://www.tabancatufek.com/forum2/showthread.php?tid=9518 http://www.yasamhakkinasaygi.com/etkinlikler.asp?id=3&no=4 http://www.colorado.com/activities/wildlife-viewing http://birbakmali.blogspot.com.tr/2013/08/kurku-icin-katledilen- hayvanlar-kurk.html http://www.aksam.com.tr/guncel/ersoyun-kurku-sosyal-medyada-da- yanki-buldu/haber-164454 http://www.peta.org/action/get-active-online/fur-in-60-seconds/ http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/179940.asp http://www.yasamhakkinasaygi.com/biz_kimiz.asp?id=10&no=1 http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan_Hakları_Evrensel_Beyannamesi


"Burcu İ çel 050080308 Duygu Kiraz 090110332 Onur Zengin 070110238 2qaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları