Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“SEN” de ğ i ş ime hazır mısın?. Senin için “DE ĞİŞİ M” ne? s/And-the-winner-is.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“SEN” de ğ i ş ime hazır mısın?. Senin için “DE ĞİŞİ M” ne? s/And-the-winner-is."— Sunum transkripti:

1 “SEN” de ğ i ş ime hazır mısın?

2 Senin için “DE ĞİŞİ M” ne? http://www.studyinnorway.no/sn/Video s/And-the-winner-is

3 “DE ĞİŞİ M” için 10 neden! 1.“Yurtdı ş ında e ğ itimi”’in gerçek anlamını yerinde ya ş ayarak ke ş fet! 2.E ğ itim ve ara ş tırma alanlarında dünyanın en prestijli üniversitelerinde e ğ itim alma fırsatı yakala! 3.E ğ itim hayatını farklı bir kurumda farklı alanlarda dersler alarak ş ekillendir! 4.Yurtdı ş ında ya ş amı bir turist olarak de ğ il, yerel halkın arasına karı ş arak ke ş fet! 5.E ğ itimini uzatmadan veya ertelemeden e ğ itiminle paralel olarak seyahat etmenin ve e ğ lenmenin tadını çıkar! 6.Yurtdı ş ında bir e ğ itim kurumunda ö ğ renci olmanın ayrıcalıklarından yararlan! 7.Kendini ve di ğ er kültürleri anlamayı ve dinlemeyi ö ğ ren! 8.Birçok milletten insanlar ile tanı ş ve network’unu kur! 9.Kendine güven ve sınırlarının farkına var! 10.Kariyerine bir yıldız daha ekle! 1.“Yurtdı ş ında e ğ itimi”’in gerçek anlamını yerinde ya ş ayarak ke ş fet! 2.E ğ itim ve ara ş tırma alanlarında dünyanın en prestijli üniversitelerinde e ğ itim alma fırsatı yakala! 3.E ğ itim hayatını farklı bir kurumda farklı alanlarda dersler alarak ş ekillendir! 4.Yurtdı ş ında ya ş amı bir turist olarak de ğ il, yerel halkın arasına karı ş arak ke ş fet! 5.E ğ itimini uzatmadan veya ertelemeden e ğ itiminle paralel olarak seyahat etmenin ve e ğ lenmenin tadını çıkar! 6.Yurtdı ş ında bir e ğ itim kurumunda ö ğ renci olmanın ayrıcalıklarından yararlan! 7.Kendini ve di ğ er kültürleri anlamayı ve dinlemeyi ö ğ ren! 8.Birçok milletten insanlar ile tanı ş ve network’unu kur! 9.Kendine güven ve sınırlarının farkına var! 10.Kariyerine bir yıldız daha ekle!

4 Seneye nerede olmak istedi ğ ine “SEN” karar ver! 34 Farklı Ülke: İ sviçre – Kayak İ sveç – Kuzey ı ş ıkları Çin – Uzak Do ğ u’ya yakın bakı ş Kanada – Hokey İ talya - Sanat 34 Farklı Ülke: İ sviçre – Kayak İ sveç – Kuzey ı ş ıkları Çin – Uzak Do ğ u’ya yakın bakı ş Kanada – Hokey İ talya - Sanat 154 Farklı Üniversite: Science Po – Uluslararası İ li ş kiler NABA – Tasarım & Sanat Technische Universitæt Berlin, Hamburg, München…vs. - Mühendislik 154 Farklı Üniversite: Science Po – Uluslararası İ li ş kiler NABA – Tasarım & Sanat Technische Universitæt Berlin, Hamburg, München…vs. - Mühendislik

5 Erasmus ve daha fazlası… Erasmus Programı AB dahilindeki ülkeler Erasmus hibesi Avrupa’yı ke ş fetme fırsatı Erasmus Programı AB dahilindeki ülkeler Erasmus hibesi Avrupa’yı ke ş fetme fırsatı İ kili Anla ş ma Programı AB dı ş ında kalan ülkeler Yol (Uçak Bileti) deste ğ i Farklı olanı dene İ kili Anla ş ma Programı AB dı ş ında kalan ülkeler Yol (Uçak Bileti) deste ğ i Farklı olanı dene

6 Bu Okullara Dikkat! Queen’s School of Business - Management Institut D’etudes Poltiques de Paris (Sciences Po) – International Relations Universita di Bologna – Informatics & Computer Science Erasmus Universiteit Rotterdam – Cultural Studies & Social-Political Sciences Universiteit van Tilburg – Cultural Studies & Social-Political Sciences & Management Rijksuniversiteit Groningen – Computer Sciences –Engineering & Electronics Engineering & Mechatronics University of Twente – Industrial Engineering & Management Warsaw School of Economics - Economics & Management Malardalen University – Computer Sciences & Electronics Technische Universitæt Berlin – Computer Sciences Sungkyunkwan University Queen’s School of Business - Management Institut D’etudes Poltiques de Paris (Sciences Po) – International Relations Universita di Bologna – Informatics & Computer Science Erasmus Universiteit Rotterdam – Cultural Studies & Social-Political Sciences Universiteit van Tilburg – Cultural Studies & Social-Political Sciences & Management Rijksuniversiteit Groningen – Computer Sciences –Engineering & Electronics Engineering & Mechatronics University of Twente – Industrial Engineering & Management Warsaw School of Economics - Economics & Management Malardalen University – Computer Sciences & Electronics Technische Universitæt Berlin – Computer Sciences Sungkyunkwan University

7 De ğ i ş im Programları hakkında do ğ ru bilinen yanlı ş lar 1.De ğ i ş im programlarına katılırsam okulum uzar = YANLI Ş 2.De ğ i ş im programları süresince aldı ğ ım dersler sayılmayacak/transfer edilmeyecek = YANLI Ş De ğ i ş im programlarına katılan ö ğ rencilerin kredi ve not transferleri garanti altına alınır. Yurtdı ş ında alınan derslerin kredi kar ş ılıkları, ö ğ rencilerin ders yüküne göre “De ğ i ş im Danı ş manı” tarafından hesaplanır. 1 SU kredi = 2 ECTS De ğ i ş im programı süresince alınması gereken toplam kredi 30 ECTS yani 15 SU kredidir. 3.Almam gereken dersleri gitti ğ im okulda bulamayaca ğ ım = YANLI Ş 1.De ğ i ş im programlarına katılırsam okulum uzar = YANLI Ş 2.De ğ i ş im programları süresince aldı ğ ım dersler sayılmayacak/transfer edilmeyecek = YANLI Ş De ğ i ş im programlarına katılan ö ğ rencilerin kredi ve not transferleri garanti altına alınır. Yurtdı ş ında alınan derslerin kredi kar ş ılıkları, ö ğ rencilerin ders yüküne göre “De ğ i ş im Danı ş manı” tarafından hesaplanır. 1 SU kredi = 2 ECTS De ğ i ş im programı süresince alınması gereken toplam kredi 30 ECTS yani 15 SU kredidir. 3.Almam gereken dersleri gitti ğ im okulda bulamayaca ğ ım = YANLI Ş

8 De ğ i ş im Programları hakkında do ğ ru bilinen yanlı ş lar 4. De ğ i ş im programlarına katılırsam bursumu/burslarımı kaybedece ğ im = YANLI Ş 5. Ba ş vuru süreci zor ve karma ş ık = YANLI Ş 6. Akademik olarak bilgi alabilece ğ im kimse yok = YANLI Ş 7. De ğ i ş im programı ile gitti ğ im okulun ücretini ödemem gerekecek = YANLI Ş 8. De ğ i ş ime katıldı ğ ım dönem maddi olarak desteksiz kalaca ğ ım = YANLI Ş 4. De ğ i ş im programlarına katılırsam bursumu/burslarımı kaybedece ğ im = YANLI Ş 5. Ba ş vuru süreci zor ve karma ş ık = YANLI Ş 6. Akademik olarak bilgi alabilece ğ im kimse yok = YANLI Ş 7. De ğ i ş im programı ile gitti ğ im okulun ücretini ödemem gerekecek = YANLI Ş 8. De ğ i ş ime katıldı ğ ım dönem maddi olarak desteksiz kalaca ğ ım = YANLI Ş

9 Önemli Tarihler LATE CALL (BAHAR 2013) Son Ba ş vuru Tarihi 28.09.2012 Dil Sınavı Tarihi 03.10.2012 GÜZ 2013 & BAHAR 2014 Son Ba ş vuru Tarihi 05.03.2013 LATE CALL (BAHAR 2013) Son Ba ş vuru Tarihi 28.09.2012 Dil Sınavı Tarihi 03.10.2012 GÜZ 2013 & BAHAR 2014 Son Ba ş vuru Tarihi 05.03.2013

10 Ba ş vuru Ko ş ulları Lisans Ö ğ rencileri Diploma programına kayıtlı olmak veya dönem sonu itibariyle/de ğ i ş im dönemi öncesinde diploma programı seçebilecek kredi yükümlülü ğ ünü (58 veya 58>) sa ğ layabiliyor olmak. Ba ş vuru esnasında minimum 2.2 GPA sahibi olmak. Üniversitemize kar ş ı her hangi bir borcun/yükümlülü ğ ün olmaması. E ğ itim dili İ ngilizce olmayan bir kurum seçildi ğ i takdirde, dersleri takip edebilmek adına a ş a ğ ıdaki durumlardan en az birini sa ğ layabiliyor olmak: – Bahsi geçen dilde e ğ itim veren bir liseden mezun olmak. – SÜ'de söz konusu yabancı dilde en az 4 dönem ders alıp en az B notu ile geçmi ş olmak veya ba ş ka yerde ba ş ladı ğ ınız kursa SÜ’de devam edip B notu ile orta düzeyde yeterlilik belgesine sahip olmak. – Konsolosluklara ba ğ lı olarak söz konusu dilin e ğ itimini veren Kültür Merkezleri'nden orta düzeyde yeterlilik belgesi almı ş olmak. Yüksek Lisans Ö ğ rencileri Ba ş vuru esnasında minimum 2.5 GPA sahibi olmak. Üniversite genelinde uygulanacak standart ba ş vuru kriterleri belirlenmemi ş tir. Bu nedenle; Her Fakülte kendi kriterlerini belirler ve ba ş vuru dönemi öncesinde ö ğ rencilerine duyurur. Lisans Ö ğ rencileri Diploma programına kayıtlı olmak veya dönem sonu itibariyle/de ğ i ş im dönemi öncesinde diploma programı seçebilecek kredi yükümlülü ğ ünü (58 veya 58>) sa ğ layabiliyor olmak. Ba ş vuru esnasında minimum 2.2 GPA sahibi olmak. Üniversitemize kar ş ı her hangi bir borcun/yükümlülü ğ ün olmaması. E ğ itim dili İ ngilizce olmayan bir kurum seçildi ğ i takdirde, dersleri takip edebilmek adına a ş a ğ ıdaki durumlardan en az birini sa ğ layabiliyor olmak: – Bahsi geçen dilde e ğ itim veren bir liseden mezun olmak. – SÜ'de söz konusu yabancı dilde en az 4 dönem ders alıp en az B notu ile geçmi ş olmak veya ba ş ka yerde ba ş ladı ğ ınız kursa SÜ’de devam edip B notu ile orta düzeyde yeterlilik belgesine sahip olmak. – Konsolosluklara ba ğ lı olarak söz konusu dilin e ğ itimini veren Kültür Merkezleri'nden orta düzeyde yeterlilik belgesi almı ş olmak. Yüksek Lisans Ö ğ rencileri Ba ş vuru esnasında minimum 2.5 GPA sahibi olmak. Üniversite genelinde uygulanacak standart ba ş vuru kriterleri belirlenmemi ş tir. Bu nedenle; Her Fakülte kendi kriterlerini belirler ve ba ş vuru dönemi öncesinde ö ğ rencilerine duyurur.

11 Ba ş vuru Adımları 1.Gidece ğ in yere karar ver: Anla ş malı okulları ara ş tır: http://iro.sabanciuniv.edu/partners/exchange_agreements http://iro.sabanciuniv.edu/partners/exchange_agreements IRO ile soruların için irtibata geç: Çiçek Dereli – suoutgoing@sabanciuniv.edu veya ext.. 9644 veya ofis YBF #1162 suoutgoing@sabanciuniv.edu Akademik danı ş manın ile akademik detayları için irtibata geç: http://iro.sabanciuniv.edu/students/exchange/outgoing/coordinators http://iro.sabanciuniv.edu/students/exchange/outgoing/coordinators Exchange programını tamamlayan ö ğ renciler ile irtibata geç. 2.Online ba ş vuru formunu doldur: http://erasmus.merlon.com.tr/sabanci/ (son tarih: 28 Eylül 2012, Gece yarısı) http://erasmus.merlon.com.tr/sabanci/ 3.Finansal taahhüt belgesini teslim et: http://iro.sabanciuniv.edu/students/exchange/outgoing/how-to-apply http://iro.sabanciuniv.edu/students/exchange/outgoing/how-to-apply 4. İ ngilizce sınavına katıl: Yazılı sınava katılmayan ö ğ rencilerin ba ş vuru i ş lemleri tamamlanmamı ş sayılacaktır 1.Gidece ğ in yere karar ver: Anla ş malı okulları ara ş tır: http://iro.sabanciuniv.edu/partners/exchange_agreements http://iro.sabanciuniv.edu/partners/exchange_agreements IRO ile soruların için irtibata geç: Çiçek Dereli – suoutgoing@sabanciuniv.edu veya ext.. 9644 veya ofis YBF #1162 suoutgoing@sabanciuniv.edu Akademik danı ş manın ile akademik detayları için irtibata geç: http://iro.sabanciuniv.edu/students/exchange/outgoing/coordinators http://iro.sabanciuniv.edu/students/exchange/outgoing/coordinators Exchange programını tamamlayan ö ğ renciler ile irtibata geç. 2.Online ba ş vuru formunu doldur: http://erasmus.merlon.com.tr/sabanci/ (son tarih: 28 Eylül 2012, Gece yarısı) http://erasmus.merlon.com.tr/sabanci/ 3.Finansal taahhüt belgesini teslim et: http://iro.sabanciuniv.edu/students/exchange/outgoing/how-to-apply http://iro.sabanciuniv.edu/students/exchange/outgoing/how-to-apply 4. İ ngilizce sınavına katıl: Yazılı sınava katılmayan ö ğ rencilerin ba ş vuru i ş lemleri tamamlanmamı ş sayılacaktır

12 Yerle ş tirme Kriterleri Yerle ş tirmeler “De ğ i ş im Puanı”’na göre yapılacaktır: De ğ i ş im Puanı = %50 CGPA + %50 İ ngilizce Sınavı Sonucu Önemli Not: Gidecekleri üniversitenin e ğ itim dili ne olursa olsun tüm ö ğ renciler yazılı İ ngilizce sınavına girerler. Yerle ş tirmeler “De ğ i ş im Puanı”’na göre yapılacaktır: De ğ i ş im Puanı = %50 CGPA + %50 İ ngilizce Sınavı Sonucu Önemli Not: Gidecekleri üniversitenin e ğ itim dili ne olursa olsun tüm ö ğ renciler yazılı İ ngilizce sınavına girerler.

13 Yerle ş tirmeler ve Sonrası 1.Maillerinizi mutlaka her gün kontrol edin! 2.“Yerle ş tirme Sonuçları” toplantısına katılın – toplantı tarihi ve yeri ile ilgili duyuru yapılacaktır! 3.Yerle ş tirildin: IRO tarafından gidece ğ in üniversiteye “nomination” ‘nın yapılacak! 4.Yerle ş tirilemedin: IRO ile irtibata geç ve seçenekleri zorla! 5.Nomination sonrası: “Nomination Sonrası” toplantısına katılın – toplantı tarihi ve yeri ile ilgili duyuru yapılacaktır! 1.Maillerinizi mutlaka her gün kontrol edin! 2.“Yerle ş tirme Sonuçları” toplantısına katılın – toplantı tarihi ve yeri ile ilgili duyuru yapılacaktır! 3.Yerle ş tirildin: IRO tarafından gidece ğ in üniversiteye “nomination” ‘nın yapılacak! 4.Yerle ş tirilemedin: IRO ile irtibata geç ve seçenekleri zorla! 5.Nomination sonrası: “Nomination Sonrası” toplantısına katılın – toplantı tarihi ve yeri ile ilgili duyuru yapılacaktır!

14 Önemli Hatırlatmalar Hollanda Hollanda oturma izni ba ş vurusu için ortalama 600-650 Euro ödeme gerekti ğ inden finansal planlamanızı yaparken bunu dikkate almalısınız MDBF 4. sınıf ö ğ rencileri bitirme projelerini tamamlamadıkları takdirde ö ğ renci de ğ i ş im programlarına son yıllarında katılamazlar. Ancak bitirme projelerini yurtdı ş ında yapmayı ayarlayabilirlerse fakülte onayı ile bu imkândan faydalanabilirler Çalı ş ma bursu alan master ve doktora ö ğ rencileri de ğ i ş im döneminde çalı ş madıkları için bu bursu almaya devam etmezler Her ö ğ renci mezuniyet ko ş ullarını göz önünde tutarak ders programını ayarlayabildi ğ i takdirde her anla ş ma için ba ş vurusunu sunabilir. Önemli olan ö ğ rencinin gidece ğ i kurumda alabilece ğ i derslerin ne ş ekilde (kaç SU kredisi, hangi havuza..?) sayılaca ğ ını gitmeden de ğ i ş im danı ş manı onayı ile ayarlamasıdır. Yerle ş tirmelerde anla ş ma hangi fakülteye aitse o fakülte ö ğ rencilerine öncelik tanınır. Hollanda Hollanda oturma izni ba ş vurusu için ortalama 600-650 Euro ödeme gerekti ğ inden finansal planlamanızı yaparken bunu dikkate almalısınız MDBF 4. sınıf ö ğ rencileri bitirme projelerini tamamlamadıkları takdirde ö ğ renci de ğ i ş im programlarına son yıllarında katılamazlar. Ancak bitirme projelerini yurtdı ş ında yapmayı ayarlayabilirlerse fakülte onayı ile bu imkândan faydalanabilirler Çalı ş ma bursu alan master ve doktora ö ğ rencileri de ğ i ş im döneminde çalı ş madıkları için bu bursu almaya devam etmezler Her ö ğ renci mezuniyet ko ş ullarını göz önünde tutarak ders programını ayarlayabildi ğ i takdirde her anla ş ma için ba ş vurusunu sunabilir. Önemli olan ö ğ rencinin gidece ğ i kurumda alabilece ğ i derslerin ne ş ekilde (kaç SU kredisi, hangi havuza..?) sayılaca ğ ını gitmeden de ğ i ş im danı ş manı onayı ile ayarlamasıdır. Yerle ş tirmelerde anla ş ma hangi fakülteye aitse o fakülte ö ğ rencilerine öncelik tanınır.

15 Faydalı Bilgiler! Courses taken by former exchange students- Database ( De ğ i ş ime gitmi ş ö ğ rencilerin ş imdiye kadar almı ş oldukları derslerin veritabanı ) Courses taken by former exchange students- Database Courses taken by former exchange students - Excel (De ğ i ş ime gitmi ş ö ğ rencilerin ş imdiye kadar almı ş oldukları derslerin listesi) Courses taken by former exchange students Contact Details of Former Exchange Students Courses taken by former exchange students- Database ( De ğ i ş ime gitmi ş ö ğ rencilerin ş imdiye kadar almı ş oldukları derslerin veritabanı ) Courses taken by former exchange students- Database Courses taken by former exchange students - Excel (De ğ i ş ime gitmi ş ö ğ rencilerin ş imdiye kadar almı ş oldukları derslerin listesi) Courses taken by former exchange students Contact Details of Former Exchange Students

16 Erasmus Hibe Miktarları

17 Sorular? – Bize Ula ş ın! IRO Website = http://iro.sabanciuniv.edu/http://iro.sabanciuniv.edu/ IRO İ leti ş im = Çiçek Dereli E-mail: suoutgoing@sabanciuniv.edusuoutgoing@sabanciuniv.edu Tel: 0216-483-96-44 Ofis: YBF #1162 IRO Website = http://iro.sabanciuniv.edu/http://iro.sabanciuniv.edu/ IRO İ leti ş im = Çiçek Dereli E-mail: suoutgoing@sabanciuniv.edusuoutgoing@sabanciuniv.edu Tel: 0216-483-96-44 Ofis: YBF #1162

18 Sorular? – De ğ i ş im Danı ş malarına ula ş ın! SSBF: – Cultural Studies: Annedith Schneider – Economics: İ nci Gümü ş – VA/VACD: Erda ğ Aksel – SPS: Ate ş Altınordu – International Studies: Halit Mustafa Ta ğ ma YBF: – MAN: Ronan Kervenoael – MBA: Burçin Bozkaya MDBF: – Computer Sciences: Yücel Saygın – Electric Engineering: Cem Öztürk – Manufacturing Systems Engineering: Bahattin Koç/Barı ş Balcıo ğ lu – Metarial Science: Mehmet Ali Gülgün – Mechatronics: Kür ş at Ş endur – Biology: Erdal Toprak SSBF: – Cultural Studies: Annedith Schneider – Economics: İ nci Gümü ş – VA/VACD: Erda ğ Aksel – SPS: Ate ş Altınordu – International Studies: Halit Mustafa Ta ğ ma YBF: – MAN: Ronan Kervenoael – MBA: Burçin Bozkaya MDBF: – Computer Sciences: Yücel Saygın – Electric Engineering: Cem Öztürk – Manufacturing Systems Engineering: Bahattin Koç/Barı ş Balcıo ğ lu – Metarial Science: Mehmet Ali Gülgün – Mechatronics: Kür ş at Ş endur – Biology: Erdal Toprak

19 TE Ş EKKÜRLER!


"“SEN” de ğ i ş ime hazır mısın?. Senin için “DE ĞİŞİ M” ne? s/And-the-winner-is." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları