Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YALIN KILIÇ TÜREL-2010 22.Kasım-BOTE-4-ELAZI Ğ Bilişim Suçları Ders: bilişim etiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YALIN KILIÇ TÜREL-2010 22.Kasım-BOTE-4-ELAZI Ğ Bilişim Suçları Ders: bilişim etiği."— Sunum transkripti:

1 YALIN KILIÇ TÜREL-2010 22.Kasım-BOTE-4-ELAZI Ğ Bilişim Suçları Ders: bilişim etiği

2 Dersin İçeriği  Bilginin do ğ rulu ğ u tartı ş ma konusu  Bili ş im suçu kavramlar ve tanımlar  Bili ş im suçu ile ilgili kanun maddeleri  Bili ş im suçu örnekleri

3 Bilginin doğruluğunu belirleme, doğru bilgiye ulaşma ve denetimi konusundaki paylaşımlarınız? (SİZDEN GELENLER)  Hastalık için tanınmı ş doktorun sitesi. Bu konuda e ğ itim verilmeli ( Ş. Ç.)  Kayna ğ ı belli olan bilgiler daha güvenilirdir (M.A.B.)  Güvenirli ğ i kanıtlanmı ş siteler (E.Ö)  Daha çok moderatör olmalı, internetteki bilgiden önce ön tarama yapılmalı (M.T.)  Birden fazla kaynaktan, uzmandan bilginin sa ğ laması yapılmalı (B.T.)  Do ğ rulu ğ u sa ğ lamak için; düzenli denetlenen ortak veritabanları olmalı ( Ş.K.) elektronik damgalama teknikleri, algoritmalar ve ş ifreleme teknikleri kullanılabilir (D.P.)  Bize bazı kaynak bilgileri (kaynak, Yazar, ünvan, Meslek, Dergi Adı, Makale Adı, Yayınlanma tarihi gibi) veren siteler tercih edilmeli (T.G.)

4 Bilişim ve Bilişim Suçu?  Bili ş im Tanımı; “ İ nsanların; teknik,ekonomik ve toplumsal alanlardaki ileti ş imlerinde kullandıkları,bilimin dayana ğ ı olan bilginin,özellikle elektronik makinalar aracılı ğ ıyla düzenli ve akılcı biçimde i ş lenmesi,bilginin elektronik cihazlarda toplanması ve i ş lenmesi bilimi,informatik”  Bu alanda yapılan ve suç olarak tanımlanan ihlaller;  a-Bilgisayar suçu,  b-Bilgisayarla ilgili suç,  c-Bilgisayar suçlulu ğ u,  d-Elektronik suç,  e-Bilgisayar vasıtası ile i ş lenen suçlar,  f-Bili ş im suçları ya da suçlulu ğ u,  g-Bili ş im ihlali,

5 Bilişim Suçu Tanımı  Avrupa Ekonomik Toplulu ğ u (AET) Uzmanlar Komisyonu’nun Mayıs 1983 tarihinde Paris Toplantısı’ndaki tanımı: “Bilgileri otomatik i ş leme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni,gayri ahlaki veya yetki dı ş ı gerçekle ş tirilen her türlü davranı ş tır”

6 Bilişim Suçları AET bu suçları 5’e ayırıyor:  1-Bilgisayarda mevcut olan kayna ğ a veya herhangi bir de ğ ere gayri me ş ru ş ekilde ula ş arak transferini sa ğ lamak için kasten bilgisayar verilerine girmek,bunları bozmak,silmek,yok etmek,  2-Bir sahtekarlık yapmak için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek,bozmak,silmek,yok etmek,  3-Bilgisayar sistemlerinin çalı ş masını engellemek için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek,bozmak,silmek,yok etmek,  4-Ticari manada yararlanmak amacı ile bir bilgisayar programının yasal sahibinin haklarını zarara u ğ ratmak,  5-Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın,konulmu ş olan emniyet tedbirlerini a ş mak sureti ile sisteme kasten girerek müdahalede bulunmaktır.

7  Bili ş im Suçlarının Tasnifi  Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Eri ş im ve  Dinleme  Bilgisayar Sabotajı  Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık  Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik  Bilgisayar Yazılımlarının İ zinsiz Kullanımı  Yasadı ş ı Yayınlar  Yöntemler  Ş ifre çalma  Arka kapılar ve bilgisayarların açıkları  A ğ ları izleme  Programlar  Trojanlar  Virusler  DOS atakları

8 Bilişim Suçları  Hukuki Açıdan 1  Geleneksel Suçlar  Dolandırıcılık  TCK 503-507 : Dolandırıcılık ve İ flas  Sahtecilik  TCK 316-368 : Sahtecilik Suçları  Lisans Hakları  5846 nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)  Yasadı ş ı yayınlar  TCK 125-200 : Devletin Ş ahsiyetine kar ş ı cürümler  TCK 480-490 : Hakaret ve Sövme Cürümleri  TCK 426-427 : Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: …… ve di ğ er anlatım araç ve gereçleri  Hukuki Açıdan 2  Teknolojinin Geli ş imiyle Kar ş ıla ş tı ğ ımız Suçlar  Bilgisayar servislerine yetkisiz eri ş im ve dinleme  Bilgisayar Sabotajı

9 Bilişim Suçları  İ l Emniyet Müdürlü ğ ü Bilgi İş lem Ş ube Müdürlü ğ üm1999 yılından itibaren de ğ i ş ik birimlerden ve Cumhuriyet Ba ş savcılıklarından gelen talepler do ğ rultusunda çalı ş malarına ba ş lamı ş tır.  1999 yılında ba ş layan çalı ş malar önce Bilgi İş lem Ş ube Müdürlü ğ ü içindeki Bilgi Sistemi Büro Amirli ğ i bünyesinde sonra 2002 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlü ğ ü bünyesinde İ nternet ve Bili ş im Suçları Ş ube Müdürlü ğ ün kurulması sonucu Bili ş im Suçları Büro Amirli ğ i adı altına çalı ş malarını sürdürmektedir.

10 29.11.2010 – BİLİŞİM SUÇLARI (devam)  Bili ş im suçundan örnekler (Moodle-Forum tartı ş ma bölümünden)

11 Sıkça karşılaşılan bazı suçlar  Ba ş kalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ili ş kileri zedeleme.  Ba ş kalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı amacıyla ba ş kalarına e-mail ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da ma ğ dur olan ş ahsın telefon numaralarını vermek.  Ki ş isel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz eri ş im ile bilgilerin çalınması ve kar ş ılı ğ ında tehdit ederek maddi menfaat sa ğ lanması  Ş irketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarının kar ş ılı ğ ında yüklü miktarlarda para talep etmek.  Özellikle Pornografik içerikli CD kopyalamak ve satmak.  Sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebilmektedir. NOT: Tek ma ğ dur siz de ğ ilsiniz! Böyle bir durumda hemen savcılı ğ a ba ş vurun!

12 Yapılması gerekenler  Yasadı ş ı siteler (web sayfaları) ile ilgili ş ikayetlerinizi 155@iem.gov.tr e-posta adresine ihbar etmek 155@iem.gov.tr  Ş ahsınız ile ilgili ş ikayetçi oldu ğ unuz konular ile ilgili elde edebildi ğ iniz tüm deliler ile birlikte en yakın Cumhuriyet Ba ş savcılı ğ ına müracaat ederek ş ikayetçi olmak  İ l Emniyet Müdürlü ğ ümüz tarafından yürütülmekte olan tüm tahkikatlarda Savcılık talimatı veya Mahkeme kararı esas alınmaktadır.  Ş ikayetçi oldu ğ unuz konular ile ilgili olarak yapılacak çalı ş ma neticesinde ISP( İ nternet Servis Sa ğ layıcının) yurt dı ş ında bulunması durumunda Adli Makamlar tarafından yapılacak olan Adli İ stinabe ile konunun takibi yapılabilmektedir.

13 TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI) ONUNCU BÖLÜM Bilişim Alanında Suçlar  Bili ş im sistemine girme MADDE 243. (1)Bir bili ş im sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli kar ş ılı ğ ı yararlanılabilen sistemler hakkında i ş lenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdi ğ i veriler yok olur veya de ğ i ş irse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de ğ i ş tirme

14 TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI) ONUNCU BÖLÜM Bilişim Alanında Suçlar  Bili ş im sistemine girme MADDE 244.  (1)Bir bili ş im sisteminin i ş leyi ş ini engelleyen veya bozan ki ş i, bir yıldan be ş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Bir bili ş im sistemindeki verileri bozan, yok eden, de ğ i ş tiren veya eri ş ilmez kılan, sisteme veri yerle ş tiren, var olan verileri ba ş ka bir yere gönderen ki ş i, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kurulu ş una ait bili ş im sistemi üzerinde i ş lenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin i ş lenmesi suretiyle ki ş inin kendisinin veya ba ş kasının yararına haksız bir çıkar sa ğ lamasının ba ş ka bir suç olu ş turmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve be ş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

15 TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI) ONUNCU BÖLÜM Bilişim Alanında Suçlar  Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması MADDE 245.  (1) Ba ş kasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken ki ş inin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya ba ş kasına yarar sa ğ larsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.  (2) Sahte olu ş turulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya ba ş kasına yarar sa ğ layan ki ş i, fiil daha a ğ ır cezayı gerektiren ba ş ka bir suç olu ş turmadı ğ ı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tüzel ki ş iler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 246.  (1) Bu bölümde yer alan suçların i ş lenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sa ğ lanan tüzel ki ş iler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

16 TARTIŞMA GRUP ETK İ NL İĞİ – Moodle Forum üzerinden… http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/bilisim_internet_suclari.htm http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/bilisim_internet_suclari.htm adresindeki farklı bili ş im suçu örneklerini inceleyiniz. Bugün derste bahsedilen ilgili kanunları da gözden geçirerek, internet üzerinden bili ş im suçu olarak nitelendirilebilecek örnek bir olay yada durumu ve neden suç sayılması gerekti ğ ini MOODLE forumlardan (KAYNAK GÖSTEREREK) payla ş ınız. KONU  Örnek bir bili ş im suçu, kapsamı, olası sonuçları, suç nedenleri: (Kesinlikle örne ğ i aldı ğ ınız web adresini Kaynak: www…. Ş eklinde belirtiniz) Son slayt…..


"YALIN KILIÇ TÜREL-2010 22.Kasım-BOTE-4-ELAZI Ğ Bilişim Suçları Ders: bilişim etiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları