Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖK TTO Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖK TTO Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay"— Sunum transkripti:

1 YÖK TTO Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay
“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY YÖK TTO Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK, Yürütme Kurulu Üyesi, Ankara, Türkiye

2 Teknoloji transferinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli 3 ana fonksiyon ve 3 ana paydaş.
Uygulama-Odaklı Araştırma (Applied Research) Bilgi/Teknoloji Transferi (Tech Transfer) Ticari Ürüne Uygulama (Tech Implementation) ŞİRKET ÜNİVERSİTE TTO

3 Araştırmadan Geliştirmeye (Uygulamaya) Geçiş
Literatürde, genel olarak, araştırma [Temel Araştırma (“Basic Research”) + Uygulamalı Araştırma (“Applied Research”)] ile geliştirme [Teknoloji Geliştirme (“Technology Development”) + Ürün Geliştirme (“Product Development”)] arasında ölüm vadisinden (“valley of death”) bahsedilir. Araştırma ile geliştirme arasındaki “ölüm vadisi”sinin geçilmesi için araçların yeterli olmaması, Türk yükseköğretiminin önemli bir sorunudur. Bu vadi; Türk yükseköğretim alanında daha derin ve ölümcüldür. Örneğin, 2008 yılında, Türkiye adresli indeksli yayınlarin sayısı iken, İsrail tarafından yapılan yayın sayısı, 9000’dir. Aynı yıl, İsrail’in ABD’ye patent başvurusu 4550 iken Türkiye’nin patent başvurusu ise yalnızca 85’dir.

4 Araştırmadan Geliştirmeye (Uygulamaya) Geçiş
Bu vadinin geçilmesini sağlayan en önemli araçlardan biri ‘Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’dur. Üniversitede üretilen fikirlerin (icatların) endüstriye/topluma aktarılmasını sağlayacak, bir arayüz kurumu olan TTO’nun kuruluş ve işletilmesine dair YÖK tarafından bir çalışma yapılmıştır. TTO için hukuki alt yapı çalışmaları sürmektedir. Daha fazla zaman kaybetmeksizin TTO’nun doğru bir şekilde kurulması zorunlu hale gelmiştir.

5 Araştırmadan Geliştirmeye (Uygulamaya) Geçiş
Türkiye’nin 2023 için belirlediği, Dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer almak hedefini gerçekleştirebilmesi için teknoloji üretmesi şarttır. Dolayısıyla üniversitelerin teknoloji üretimine katkı yapması ve üretilen teknolojinin TTO vasıtası ile endüstriye transfer edilmesi gerekmektedir. Teknoloji üreten ülkelerde endüstrideki inovasyonun çok büyük bir yüzdesi, TTO aracılığı ile gerçekleşmektedir.

6 Uygulama-Odaklı Araştırma (Applied Research) Bilgi/Teknoloji Transferi (Tech Transfer) Ticari Ürüne Uygulama (Tech Implementation) ÜNİVERSİTE Ticari Potansiyeli Yüksek Buluşlar, Teknolojiler için Gereksinimler

7 Teknoloji Transfer Ofisi (M. 34)
İleri araştırma birimleri ve bu birimlerin belirlenmesine ilişkin esaslar (M.33), İleri araştırma birimleri, uzmanlaştıkları alanlarda ilave kamu kaynakları, idarî ve malî kolaylıklar ve özel projelerle gerek Kurul gerekse diğer kamu kurumları tarafından desteklenir. Teknoloji Transfer Ofisi (M. 34) Üniversiteler fikri mülkiyet satışı için şirket kurabilir. Gelirler döner sermaye kasamı dışında tutulur. Araştırmacılar kuluçka şirketinde şirket kurup orada çalışabilirler. Yükseköğretim araştırma altyapısını güçlendirmek için kaynak aktarımı (M. 41) Ar-Ge ortamını iyileştirmek için üniversite yöneticileri fon oluşturabilir. Fon oluşturmak için kamu kaynaklarından faydalanabilir, bunun projeler geliştirir.

8 Ücretli Araştırma izni (M. 42)
Öğretim üyelerine, yurtiçinde ve yurtdışında araştırma geliştirme niteliğinde çalışmak üzere bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. Araştırmacı öğretim elemanı ve proje araştırmacı istihdamı (M. 43) Öğretim üyesi sayısı yüzden fazla olan yükseköğretim kurumlarında, araştırma ve uygulama merkezlerinde veya araştırma enstitülerinde, ders vermeyen, sadece araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere araştırmacı öğretim elemanı görevlendirilebilir. Doktora sonrası araştırmacı statüsü (M. 44) Araştırmacılar doktora sonrası bilimsel bir projede, yetkin bilim insanlarının bulunduğu araştırma ekipleri içerisinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerin derinleştirilmesi amacıyla doktora sonrası araştırma yapabilirler.

9 İleri Araştırma Birimleri ve Bu Birimlerin Belirlenmesine İlişkin Esaslar(M.33)
(1) Yükseköğretim birimleri, doktora programı çeşitliliği, bu birimlerden mezun olan öğrenci sayısı, son beş yıl içinde bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklardan kullandıkları araştırma kaynağı tutarı, öğretim elemanlarının ortalama akademik faaliyet puanları, araştırma ödülü ve patent sayıları, patent başvuru sayıları ve araştırma kapasitesinin değerlendirmesinde kullanılabilecek diğer unsurlar esas alınarak, Kurul kararıyla ileri araştırma birimi olarak belirlenebilir. (2) İleri araştırma birimi olarak belirlenecek birimlerin sayısı Türkiye’de mevcut ilgili birim sayısının yüzde onunu geçemez. (3) İleri araştırma birimleri, uzmanlaştıkları alanlarda ilave kamu kaynakları, idari ve mali kolaylıklar, lisansüstü programlar ve özel projelerle gerek Kurul gerekse diğer kamu kurumları tarafından desteklenir.

10 İleri Araştırma Birimleri ve Bu Birimlerin Belirlenmesine İlişkin Esaslar (M.33)
(4) İleri araştırma birimlerinin durumu ve performansı her beş yılda bir yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Belirlenen kriterleri sağlayamadığı tespit edilen ileri araştırma birimlerinin bu statüsüne son verilir. (5) Bu maddede sayılan niteliklerin kaybedilmesi halinde ileri araştırma birimi unvanının sona ermesine Kurul tarafından karar verilir. (6) İleri araştırma birimlerinin belirlenmesinde kullanılacak kriterler ve değerlendirme usulleri ile araştırma birimlerine sağlanacak akademik ve idari kolaylıklar ve Devlet yükseköğretim kurumları araştırma birimlerine yapılacak mali destekler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

11 Teknoloji transfer ofisi (M.34)
(1) Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere, Türkiye Yükseköğretim Kurulundan önceden izin alarak, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilirler. (2) Şirkete; diğer yükseköğretim kurumları, özel kanunlarıyla araştırma ve geliştirme yapmakla görevlendirilmiş olan kamu kurumları, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı odalar, yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler ve ihracatçı birlikleri kurucu ya da sonradan ortak olabilir. Belirtilen amaç ve görevler kapsamında faaliyet gösteren yabancı özel hukuk tüzel kişileri de 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde şirkete iştirak edebilir. Kurulacak şirketin başlangıç sermayesine döner sermaye gelirlerinden veya ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde bu amaç için ödenek öngörülmek şartıyla katkı sağlanabilir.

12 Teknoloji transfer ofisi (M.34)
(3) Öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler ile diğer personel yaptıkları araştırmaların ve çalışmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla üniversite yönetim kurulunun iznini almak koşuluyla, şirkete ortak olabilir; öğretim elemanları ve araştırmacılar şirkette yarı zamanlı ya da aylıksız izinli olarak, diğer personel ise aylıksız izinli olarak görev alabilirler. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder ve bunlardan sosyal güvenlik açılından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri ilgili Şirket tarafından karşılanır ve görevlerinin bitiminde kıdem tazminatı ödenmez. Öğretim elemanlarının bu Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, üniversite yönetim kurulunun izni ile bu amaçla kurulan şirkette yapabilirler. (4) Bu madde kapsamında kurulan şirketlerin münhasıran bu maddede yer verilen faaliyetlerden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu şirketlerde, belirtilen amaçların sağlanabilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirme sürecinde doğrudan ve fiilen görev alan öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından bu görev ve çalışmalar karşılığında elde edilen ücretler gelir vergisinden, bu ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olup, bu gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Söz konusu şirketler, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

13 Teknoloji transfer ofisi (M.34)
(5) Üniversite, üçer aylık dönemler halinde şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgileri, her yılın sonunda ise şirkete sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini içeren raporu Türkiye Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Şirketin, her türlü hesap ve işlemleri yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire incelettirilir. Yeminli mali müşavir, düzenlediği denetim raporunun birer örneğini aynı süre içinde şirkete ve Türkiye Yükseköğretim Kuruluna gönderir. (6) Bu madde hükümleri kapsamında kurulan şirketler ile bunların yürüttükleri faaliyetler hakkında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, hükümleri uygulanmaz. (7) Şirketin, teşkili, görevleri, yönetimi, çalışma usul ve esasları ve tasfiyesine ilişkin hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine, Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

14 Yükseköğretimde araştırma alt yapısını güçlendirmek için kaynak aktarımı (M.41)
(1) Yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanı ve araştırmacılar için akademik özgürlük ilkesine uygun araştırma ve çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. (2) Yükseköğretim kurumları, yurtiçi ve yurtdışı programları aracılığıyla araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla her yıl bütçelerinin … oranında kaynağı ayırmak zorundadır. (3) Kurul, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması, akademik altyapının güçlendirilmesi ve yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında akademik etkileşimin artırılması amacıyla çalışmalar yapar, projeler ve programlar hazırlar ve bu amaçla yükseköğretim kurumlarına mali destek sağlar. Bu kapsamda, Kurul, öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmesi, bilimsel çalışmalarda bulunması ve toplantılara katılması, araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerinin bir kısmını veya tamamını yurtdışında gerçekleştirmeleri ve yabancı dil becerilerini geliştirmeleri amacıyla yükseköğretim kurumlarına kaynak sağlayabilir.

15 Yükseköğretimde araştırma alt yapısını güçlendirmek için kaynak aktarımı (M.41)
Bu fıkra gereğince yapılacak desteklere finansman sağlamak amacıyla Anadolu Üniversitesi döner sermaye finansman fazlasının yüzde yirmibeşi ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının önceki yıldan devreden finansman fazlasının yüzde yirmibeşi, açılış bilançosunda emanet hesaplara alınarak, bütçe giderleriyle ilişkilendirilmeksizin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Kurul muhasebe birimi hesabına ödenir ve ödenen bu tutarlar Kurul bütçesine gelir kaydedilir. Söz konusu tutarlardan yükseköğretim kurumlarına aktarılacak kısım, genel esaslara göre Kurul bütçesine ödenek kaydedilir ve ödeme emrine bağlanarak ilgili yükseköğretim kurumuna ödenir. (4) Üçüncü fıkraya göre Kurula aktarılan tutarlar, Devlet yükseköğretim kurumlarının yurtiçi ve yurtdışı öğretim elemanı ve öğrenci değişimi ile hareketlilik programlarının desteklenmesi, yurtiçi ve yurtdışında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi, Kurulun beşeri ve fiziki yapısının ve yükseköğretim alanının geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak Kurulca yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir.

16 Yükseköğretimde araştırma alt yapısını güçlendirmek için kaynak aktarımı (M.41)
(5) Devlet yükseköğretim kurumlarında yurtiçi ve yurtdışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının desteklenmesi amacıyla program yürütücüsü yükseköğretim kurumunun özel hesaplarda izlediği tutarlardan, programlardan yararlanan öğrencilere burs ve bu programlarda görev alan öğretim elemanlarına ek ders ücreti verilebilir. Burs tutarı, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre, lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan burs tutarının beş katını geçemez. Öğretim elemanlarına ise, 2914 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalara bağlı olmaksızın anılan Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenebilir. Ayrıca, program süresi ile sınırlı olmak kaydıyla program kapsamında yapılan her türlü harcamalar özel hesaptan karşılanır. (6) Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Kurul tarafından belirlenir.

17 Ücretli araştırma izni (M.42)
(1) Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen beş yıl çalışan öğretim üyelerine, yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak amacıyla veya alanıyla ilgili araştırma geliştirme niteliğinde çalışmak üzere, fakülte yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirler alınmış olmak kaydıyla ilgili üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı göz önünde bulundurularak bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için, öğretim üyesinin birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari beş yıl süreyle bir Devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.

18 Araştırmacı öğretim elemanı ve proje araştırmacılı istihdamı (M.43)
(1) Devlet yükseköğretim kurumlarında, araştırma ve uygulama merkezlerinde veya araştırma enstitülerinde, ders vermeyen, sadece araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere araştırmacı öğretim elemanı görevlendirilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. (2) Araştırmacı öğretim elemanı olarak görevlendirilecek öğretim elemanlarının sayısı ve unvanları, ilgili yükseköğretim kurumunun boş öğretim elemanı kadroları dikkate alınarak ve her halükarda dolu kadro sayısının yüzde onunu geçmemek üzere Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bu şekilde çalışan öğretim elemanları sadece bu merkez ve enstitüdeki araştırma geliştirme çalışmalarında bulunurlar ve ders vermezler.

19 Araştırmacı öğretim elemanı ve proje araştırmacılı istihdamı (M.43)
(3) Araştırmacı öğretim elemanı olarak görevlendirilmenin asgari şartları, görevlendirme süreleri ve bunlardan yükseköğretim kurumlarında istihdam edileceklere, ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar kapsamında ödenmesi öngörülen ödemenin iki katını aşmamak üzere yapılacak ilave ödemelerin usul ve esasları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (4) Öğretim üyelerinin yürüttükleri projelerde kendilerine yardımcı olmak ve verdikleri diğer işleri yapmak üzere, sözleşmeli statüde, proje süresi ile sınırlı olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, proje araştırmacıları istihdam edilebilir. Bunlarda en az lisans mezunu olma şartı aranır. Her bir projede öngörülen proje araştırmacı sayılı ve bunlarda aranacak diğer nitelikler ve bunlara yapılacak ödemeler projelerde belirtilir. Proje bütçesi dışındaki bir kaynaktan proje araştırmacılarına herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

20 Doktora sonrası araştırmacı statüsü (M.44)
(1) Doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar varsa üstlendikleri mecburi hizmetlerini yerine getirdikten sonra, yükseköğretim kurumlarındaki veya bir araştırma kuruluşundaki bilimsel bir projede, yetkin bilim insanlarının bulunduğu araştırma ekipleri içerisinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerin derinleştirilmesi amacıyla doktora sonrası araştırma yapabilirler. (2) Devlet yükseköğretim kurumları birinci fıkra kapsamında, boş yardımcı doçent kadrolarının yüzde onunu aşmayacak şekilde ya da bu oranın üstünde doktora sonrası araştırmacı istihdam etmek istemeleri halinde özgelirlerden karşılamak kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda en fazla iki yıl süreyle, ders görevi verilmeksizin doktora sonrası araştırmacıları sözleşmeli olarak istihdam edebilir. (3) Doktora sonrası araştırmacılara, beşinci derecenin birinci kademesinde yer alan yardımcı doçent kadrosu için öngörülen ve fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere mali ve sosyal haklar aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

21 Akademik faaliyet puanı (M.45)
(1) Öğretim elemanlarının; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmetle ilgili bir yıl içinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerin tümü akademik faaliyet kapsamında değerlendirilir. (2) Akademik faaliyet puanlarının hesaplanmasında, akademik disiplinlerin farklı özellikleri de dikkate alınarak, kullanılacak değerlendirme ölçütlerine dair usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir. (3) Öğretim elemanlarının akademik yükselmelerinde ve idari görevlere yapılan atamalarında önceden ilan edilen usuller çerçevesinde akademik faaliyet puanları da dikkate alınır.

22 Bilimsel araştırma ve yayın desteği (M.46)
(1) Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde ve yurt dışında sonuçlandırılan proje, yayın, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, uluslararası düzeyde ve bilim danışma kurulu bulunan toplantılarda bildiri sunma, akademik unvanların kazanılması ve atamalarda jüri üyeliği ile almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden bir yıllık bilimsel araştırma ve yayın faaliyet puanı hesaplanır. (2) Öğretim elemanları bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri akademik faaliyetlerini, Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, Ocak ayının son mesai gününe kadar çalıştıkları birime sunar. Bilimsel araştırma ve yayın faaliyet puanı hesaplaması, her yıl için bir defa yapılır. Yüz puanın üzerinde puan bulunması halinde, bu puan ilgili yıldan sonraki yıl yapılacak değerlendirme puanına ilave edilebilir. Ancak ilave edilecek bu puan, o yıl elde edilecek akademik faaliyet puanının yüzde yirmisini geçemez. Öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak hesaplanan puanları, ilgili yükseköğretim kurumlarının ve Kurulun internet sitesinde her yıl düzenli olarak yayımlanır. Puanlamaya esas tutulan akademik faaliyetlerin belgeleri arşivlenir.

23 Bilimsel araştırma ve yayın desteği (M.46)
(3) Öğretim elemanlarının önceki yıllara göre bilimsel araştırma ve yayın faaliyet puanı ortalamalarındaki artış, rektör, dekan, enstitü, konservatuar veya meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı ve bunların yardımcılarının akademik faaliyet puanlarına yansıtılır. (4) Bilimsel araştırma ve yayın faaliyet puanlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

24 TEŞEKKÜRLER “IP Management @ Universities” Istanbul,
May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY TEŞEKKÜRLER


"YÖK TTO Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları