Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYSERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYSERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 KAYSERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
1

2 GENEL KURULLAR

3 Kuruluş genel kurulunu yapmayan odanın, kuruluşu yok sayılır.
Odalar; Bakanlığın kuruluşun onayını müteakip 90 gün içinde kuruluş genel kurulunu yapmak zorundadırlar. Kuruluş genel kurulunu yapmayan odanın, kuruluşu yok sayılır. 3

4 KURULUŞ GENEL KURULU Odalar, kuruluş genel kurulunu veya olağanüstü genel kurulunu yapmış olsa dahi, ülke genelinde tüm odaların genel kurul yaptığı yıl tekrar olağan genel kurulu toplarlar. 4

5 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu tarafından, Genel kurul üyelerinin ¼’nin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim kurulu tarafından, Denetim kurulu tarafından, Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlıkça, olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz. Bakanlık çağrısı hariç yapılacak olağanüstü toplantıların hazırlık çalışması yönetim kurulu tarafından yürütülür . 5

6 Odalar; Ocak, Şubat, Mart Birlikler Mayıs, Federasyonlar Haziran
OLAĞAN GENEL KURUL 2014 YILINDA, Odalar; Ocak, Şubat, Mart Birlikler Mayıs, Federasyonlar Haziran Konfederasyon Eylül 6

7 OLAĞAN GENEL KURUL Yönetim kurulları kendi takdir ve tespitleri ile genel kurul sürelerini Kanunda yazılı bu tarihlerin dışında tespit ve ilan edemezler.

8 OLAĞAN GENEL KURUL Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan odanın, genel kurul işlemleri; ESOB KİŞİ AY 8

9 OLAĞAN GENEL KURUL KARARI
Olağan Genel Kurul yapabilmek için Yönetim kurulu kararı şarttır. Kararda; toplantının yeri, tarihi, saati, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede yapılacağı ve gündemi belirlenir.

10 GÜNDEM Gündemde; Kanunun 43’üncü maddesinde belirtilen olağan genel kurul gündem maddelerinin tamamının yer alması şarttır.

11 TOPLANTI YERİ TOPLANTI, Kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde, üye sayısına uygun büyüklükte salonda yapılır. 11

12 TOPLANTI İLANI Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun Bakanlık-ESBİS sayfasında ilan edilir. Ayrıca, mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre genel kurul toplantısı ilan olunur.

13 Hükümet Komiseri İstenmesi
Toplantının yapılacağı tarihten en az 15 gün önce mülki idare amirliğine hükümet komiserinin görevlendirilmesi için yazılı olarak başvurulur.

14 Hükümet Komiseri İstenmesi
Hükümet Komiseri; illerde valilik, İlçelerde ise kaymakamlık, tarafından görevlendirilir.

15 HAZİRUN LİSTESİ Odalarda; genel kurul toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşur.** Birlik ve Federasyonlarda; en az 6 ay önce kurulmuş olan odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlik ve/veya federasyonun görevde bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşur. 15

16 HAZİRUN LİSTESİ Hazirun Listesi (ÜCRET KARŞILIĞI ALINIR.)
...-TL/Halkbank-Bakanlıklar/ Ad-Soyadı Baba Adı Doğum yeri ve tarihi T.C.Kimlik No Sicil No 16

17 İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Başvuru
Toplantıdan en az 20 gün önce, toplantının yeri, günü, saatini belirten içeren bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurulur. Başvuruya; Toplantı gündemi, Gazete ilanı, (zorunlu değil) 3 nüsha hazirun listesi, eklenir.Hakim 2 gün içinde karara bağlar.

18 Hazirun Listesinin Askıya Çıkarılması
İlçe Seçim Kurulunca onaylanan liste; İlçe seçim kurulunda, Oda merkezinde, Genel kurulun yapılacağı yerde, Bakanlık ESBİS sayfasında7 gün süre ile ilan edilir. (Liste, Bakanlık ESBİS sayfasında ilan edilmesi için bir yazı ile Bakanlığa gönderilmesine gerek kalmamaktadır. Otomatik olarak 1 toplantı tarihine kadar yayınlanmaktadır.

19 Hazirun Listesine Yapılacak İtirazlar
Hazirun listesi, 7 gün süre ile askıda kalır. Bu süre içinde itirazlar yapılır. İtirazlar hakim tarafından incelenir. 2 gün içinde karara bağlanır.

20 Hazirun Listesine Yapılacak İtirazlar
Hakim tarafından kesin karara bağlanan itirazlar, meslek kuruluşunun bağlı olduğu sicil müdürlüğü tarafından aynı gün içinde Bakanlık (ESBİS) sayfasında yer alan toplantıya katılacaklar listesine ilave edilir.

21 Hazirun listesi / Askı Tutanağı
Kesinleşen hazirun listesi sonucunda “ASKI TUTANAĞI” düzenlenir. Askı tutanağı ve hazirun listesi tekrar ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Aynı gün onaylanır ve odaya gönderilir.

22 Üst Kuruluş Temsilcisi Talebi
Genel kurul toplantısında üst kuruluş temsilcisinin ( ESOB) hazır bulunmasının istenmesi halinde, temsilci talebini içeren dilekçe ile üst kuruluşa başvurulur. Temsilci talebi

23 GENEL KURUL TOPLANTISI
Genel kurul üyeleri, hazirun listesini imzalar. Hükümet komiseri tarafından gerek görülürse genel kurul toplantısına misafir alınmaz. Genel kurulda üye, vekalet veremez.

24 Hükümet Komiserinin Toplantıya İştirak Etmemesi
Yapılan müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı halde, hükümet komiseri toplantıya katılmaz ise durum mülki idare amirine bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantıya başlanır.

25 TOPLANTI YETER SAYISI Genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı odalarda; en az arada5 gün, Birlik ve federasyonlarda en az 2 gün olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ertelenir.

26 TOPLANTI YETER SAYISI İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilan yapılmaz. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı, oda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının 5 katından az olamaz. Aksi halde toplantı açılamaz. Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. 26

27 Olağan Genel Kurula Geçiş
Başkanlık Divanı oluşturulur. Genel kurul üyeleri tarafından, genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, sevk ve idare ile görevli bir başkan, bir başkan vekili ve üç katip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul üyelerinin 1/5nin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir.

28 Olağan Genel Kurul Gündem maddeleri görüşülür.
(Ana sözleşme değişikliği ve fesih gündemde yer almıyorsa sonradan teklif edilemez.) Varsa toplantıda hazır üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre gündeme madde eklenir.Bakanlık teklifi varsa doğrudan gündeme alınır.

29 SANDIK KURULU Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasından 1 başkan, 2 üyeden oluşan bir seçim SANDIK KURULU atar. (3 yedek) 1000 kişiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kişi için 1 sandık kurulur. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, seçim kurulundan sağlanır.

30 SEÇİMLER Seçimlere geçilir.
Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve saat 17:00'ye kadar devam eder. Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Yönetim kurulu başkanı ayrı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı olarak seçilir.

31 SEÇİMLER Gizli oy, açık tasnif esası ile yapılır.
Listede adı bulunmayan oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin ibrazından sonra kullanılır. Her şekilde düzenlenebilen oy pusulası, sandık kurulu başkanı tarafından verilen ilçe seçim kurulu mühürü bulunan zarflara konmak suretiyle kullanılır.

32 SEÇİMLER Adaylar, asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerler. Tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır.

33 TOPLANTI TUTANAĞI Seçim işleminin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir ve sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak ve ilgili meslek kuruluşunun Bakanlık ESBİS sayfasında yayınlanmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir.

34 SEÇİMLER Seçim sonuçlarına 2 gün içinde itiraz edilebilir.
İtirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karar bağlanır.

35 SEÇİMLER İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim kesin sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları Bakanlığa ve üst kuruluşlara bildirilir.

36 SEÇİMLER Birlik ve federasyon genel kurulunda Odayı temsile yetkili üyeler; yeni seçilen yönetim kurulu başkanı ve üyeleridir. Oda, eski üyeleriyle üst kuruluş genel kurulunda temsil edilemez.

37 SEÇİMLERİN İPTALİ Hâkim, herhangi bir sebeple seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en geç 2 iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar.

38 SEÇİMLERİN İPTALİ İptal kararının kesinleşmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır.

39 SEÇİMLERİN İPTALİ Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere Odaya Birlik tarafından, genel kurul üyeleri arasından 3 kişilik bir kurul atanır.

40 GENEL KURULDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
Mazbata alınır. İlk yönetim kurulu toplanır ve görev taksimi yapılır. İmza sirküleri hazırlanarak, notere tasdik ettirilir. Tutanak, mazbata,yönetim kurulu karar örneği, genel kurula ilişkin diğer evrak, 10 gün içinde 1 takım olarak üst kuruluşlara üst yazı ile gönderilir .

41 GENEL KURULDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
Başkanlık divanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanarak tekemmül eden “Genel Kurul Tutanağı” Genel Kurul Karar Defterine el yazısı ile yazılabileceği gibi, yazı makinesi veya bilgisayar ile yazılarak deftere yapıştırılır. Kenarları mühürlenir.

42 YÖNETİM KURULU 1000'den az 7, 1000-2000 dahil 9, 2000’den fazla ise 11
Odalarda; başkan dahil olmak üzere, üye sayısı 1000'den az , dahil , 2000’den fazla ise 42

43 YÖNETİM KURULU Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulundan çekilmiş sayılır. 43

44 YÖNETİM KURULU Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; 3 AY ESOB KİŞİ GÖREVLENDİRME 44

45 DENETİM KURULU Genel kurul üyeleri arasından 4 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilecek 3 ASİL 3 YEDEK DENETİM KURULU AYDA BİR TOPLANIR. 3 ayda bir yönetim kuruluna, Dönem sonunda ise genel kurula rapor sunar. 45

46 DENETİM KURULU Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler, denetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Denetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla denetim kurulunca yazılı olarak denetim kuruluna çağrılır. 46

47 DENETİM KURULU Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar, ESOB 1 47

48 SEÇİLME ŞARTLARI Denetim kurulu LİSE (bu şartı taşıyan üye bulunmadığı
takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmalıdır.) Yönetim kurulu İLKOKUL EN AZ EN AZ 48

49 SEÇİLME ŞARTLARI En az 2 yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. Yeni kurulan odada en az 2 yıldır odaya kayıtlı olmak şartı, odanın kuruluşundan itibaren geçecek 2 yıl için aranmaz. 49

50 SEÇİLME ŞARTLARI Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda, üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin davetine ilişkin işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir. 50

51 ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
Oda denetim kurulu üyeleri, aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev alamazlar. Bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde, bu kuruluşun yönetim ve denetim kurullarında görev almaları yasaktır. 51

52 KAN HISIMLARI KAN HISIMLARI SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR
Birinci Derecede Kan Hısımları Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin; - Çocukları, - Annesi, - Babası. Kişinin; - Eşinin Annesi, - Eşinin Babası. İkinci Derecede Kan Hısımları İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin; - Kardeşleri, - Torunları, - Büyük annesi, - Büyük babası. Kişinin; - Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce), - Eşinin büyük annesi, - Eşinin büyük babası. Üçüncü Derecede Kan Hısımları Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin; - Kardeşinin çocukları (yeğenleri), - Dayısı, - Amcası, - Halası, - Teyzesi. Kişinin; - Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları), - Eşinin dayısı, - Eşinin amcası, - Eşinin halası, - Eşinin teyzesi. NOT: Evlatlık, öz çocukla aynı hükümlere tabidir. 

53 ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkarlar; ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. 53

54 ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
Oda yönetim veya denetim kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim ve disiplin kurullarının en fazla 2sinde görev alabilirler. (Dikey) Uhdelerinde 3’den fazla görev bulunduramazlar. 54

55 ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
ESOB Başkanı aynı zamanda FEDERASYON Başkanı olamaz.

56 (B) odasında atanmış olarak çalışabilirler.
İSTİHDAM (A) Odasının organlarında görevli olanlar (seçilmişler) , (B) odasında atanmış olarak çalışabilirler. 56

57 İSTİFA Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında BAŞKANLIK görevi bulunanların, bu görevlerinden istifa etmeleri halinde, bu kişilerin yönetim kurulu üyeliği de sona erecektir. 57

58 AYLIK ÜCRET- HUZUR HAKLARI
Aylık ücret ve huzur hakları; Kanunda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir. 58

59 AYLIK ÜCRET- HUZUR HAKLARI
Yönetim kurulu başkanlarına; ODALARDA; AKTİF ÜYE SAYISI olanlarda asgari ücret 1, olanlarda asgari ücretin 2, olanlarda asgari ücretin 3, olanlarda asgari ücretin 4, 10001 ve daha fazla üyesi olanlarda 5,  59

60 AYLIK ÜCRET- HUZUR HAKLARI
BİRLİKLERDE; oda sayısı 25'e kadar olanlarda asg.ücretin 3, 26-50 olanlarda asg.ücretin 4, olanlarda asg.ücretin 5, olanlarda asg.ücretin 6, 151 ve daha fazla olanlarda “ 7 katı aylık ücret ödenir. 60

61 AYLIK ÜCRET-HUZUR HAKLARI
Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına 56/(a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/5'i huzur hakkı ödenir. Aynı kuruluştan, aylık ücret alanlara, huzur hakkı ödenmez. 61

62 AYLIK ÜCRET-HUZUR HAKLARI
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar. Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler. 62

63 AYLIK ÜCRET-HUZUR HAKLARI
Oda başkan ve üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesinde, Bakanlık ESBİS sayfasında yer alan AKTİF / HAZİRUN? ÜYE SAYISI dikkate alınır. 63

64 SIK SORULAN SORULAR Seçimsiz genel kurullarda toplantıya katılacaklar (hazirun) listesi seçim kurulu başkanlığına sunulur mu? Seçimsiz genel kurullarda hazirun listesi seçim kurulu başkanlığına sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

65 SIK SORULAN SORULAR Fesih konusunda karar alınabilmesi için toplantı yeter sayısı nedir? Fesih konusunda karar alınabilmesi için fesihle ilgili gündemde madde bulunması ve genel kurul üyelerinin üçte ikisinin kararı gerekmektedir.

66 SIK SORULAN SORULAR Organ üyeliğine seçilmek için aranan iki yıl şartı nasıl belirlenir? Oda organ üyeliğine seçilmek için, üyesi olduğu odada geçmiş üyelik süreleri de dahil olmak üzere toplam en az iki yıl süre ile üye olmak zorunludur. Bu şart yeni kurulan odalarda aranmaz.

67 SIK SORULAN SORULAR Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organ üyelerinin vergi kaydı sona erdiğinde, organ üyeliğin de sona ermesi için Kanunun 8inci maddesinde belirtilen altı aylık süre beklenir mi.? Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organ üyelerinin vergi kaydının sona ermesi halinde altı aylık süre beklenir, bu sürenin sona erdiği tarihte organ üyeliği de sona erer.

68 SIK SORULAN SORULAR Aylık ücret ve huzur hakları, kanunda belirlenen oranların altında tespit edilebilir mi? Evet, genel kurul kararı ile Kanunla tespit olunan ücretlerin altında aylık ücret ve huzur hakkı tespit edilebilir.

69 SIK SORULAN SORULAR Aylık ücretler ve huzur haklarını belirleme yetkisi genel kurul kararı ile yönetim kuruluna devredilebilir mi? Hayır, aylık ücretler ve huzur hakları, meslek kuruluşunun genel kurulunca belirlenmesi gerekmektedir .

70 SIK SORULAN SORULAR Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakları, yönetim kurulu başkanına verilecek ücretin 1/5’i olmak zorunda mıdır? Hayır, genel kurul kararı ile bu oranın altında huzur hakkı tespit edilebilir.

71 SIK SORULAN SORULAR Oda yönetim kurulu başkanı aynı zamanda birlik yönetim kurulu başkanı ise birlikten de aylık ücret alabilir mi? Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yalnızca yüksek olanı alırlar.

72 SIK SORULAN SORULAR Oda yönetim kurulu başkanı aynı zamanda birlik yönetim kurulu üyesi ise birlikten herhangi bir para alabilir mi? Oda yönetim kurulu başkanı odadan aylık ücret, yönetim kurulu üyesi bulunduğu birlikten ise huzur hakkı alabilecektir.

73 SIK SORULAN SORULAR Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden ücret alabilirler mi? Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler.

74 SIK SORULAN SORULAR Oda yönetim kurulu başkanı ve/veya başkan vekillerine yönetim kurulu toplantıları için huzur hakkı ödenir mi? Hayır, aynı meslek kuruluşundan aylık ücret alanlara, huzur hakkı ödenmez.

75 SIK SORULAN SORULAR Oda yönetim kurulu başkan ve/veya başkanvekilleri birlik ve/veya federasyon yönetim kurulu üyesi ise, bu kuruluşlardan huzur hakkı alabilir mi? Evet, yönetim kurulu başkan ve başkan vekilleri aylık ücret almadığı meslek kuruluşundan huzur hakkı alabilir.

76 SIK SORULAN SORULAR Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi/dışı harcırahları miktarı nasıl belirlenecek? Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları, asgari ücretin 1/5'inden, yurt dışı harcırahları ise o ülke için en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz. Ödenecek yurt dışı harcırahlar konusunda Konfederasyon ile koordinasyon sağlanmalı ve bilgi alınmalıdır.

77 SIK SORULAN SORULAR İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine ödenecek ücretler nasıl belirlenecek? İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir.

78 SIK SORULAN SORULAR Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiserinin ücreti esnaf ve sanatkar meslek kuruluşunca mı ödenir.? Bu ve diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından karşılanır.

79 SIK SORULAN SORULAR Oda üye sayısının artması veya azalması durumunda yönetim kurulu üye sayısı ve aylık ücret ve huzur hakları değişir mi.? Genel Kurul tarafından belirlenen aylık ücret ve huzur hakları ve organ üye sayısı bir sonraki genel kurula kadar değişmez.

80 SIK SORULAN SORULAR Odalarda birden fazla başkanvekili seçilebilir mi?
Odalarda yalnızca bir başkanvekili seçilebilir. (Üye sayısı ile orantılı değildir. )

81 SIK SORULAN SORULAR Feshedilen Odaların işlemlerini kimler yürütecek.?
Odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından görevlendirilecek heyet tarafından, odanın varsa borçları kendi varlıklarından ödenip, alacaklarının da tahsil edilmesi gerekir. Eski alacakların takibi ve tahsili heyetin görevidir. Kapatılan odanın üyelerinden aidat alacakları tahsili mümkündür.

82 SIK SORULAN SORULAR Oda yönetim kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi halinde yapılması gereken işlem nedir.? Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; Birlik tarafından görevlendirilecek üç kişi tarafından üç ay içinde odanın seçimleri yenilenir.


"KAYSERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları