Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr 1-SANAL KUMAR Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr 1-SANAL KUMAR Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr."— Sunum transkripti:

1 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
1-SANAL KUMAR Av.Özgür Eralp -

2 Sanal kumar yargıya taşındı
Milli Piyango İdaresi, sanal ortamda oyun oynatan bir sitenin karartılması istemiyle yargıya başvurdu. 30 sitenin daha engellenmesi için de rapor hazırlandı. Av.Özgür Eralp -

3 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
KUMAR Dilimize Arapça'dan gelen ‘kumar' sözcüğü: "Ortaya para veya mal konularak oynanan bir talih oyunu." anlamına gelmektedir. Kumar oynatmak ise , belli bir pay karşılığında , uygun bir yer temin ederek, kumar oynanmasını sağlamak, olarak tanımlanmıştır. Av.Özgür Eralp -

4 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
BORÇLAR HUKUKU Hukuki açıdan kumar, 818 sayılı Borçlar Yasasında ve 5237 sayılı Ceza Yasasında farklı açısından düzenlenmiştir. Borçlar Hukukunda kumar ve bahis kavramları  ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Medeni hukuka göre kumar: "Birden fazla kişinin eğlenmek , kazanç sağlamak yahut fikri yada bedeni ustalıklarını geliştirmek amacı ile , az veya çok ustalığa veya talihe bağlı birbirine zıt şartlar altında karşılıklı olarak aralarında kazanacak olana bir edim taahhüt ettikleri bir sözleşmedir"[1] , bahis kelimesini ise : "... tarafların karşılıklı ve birbirlerine zıt iddialarını pekiştirmek (takviye etmek) için yaptıkları bir sözleşme anlaşılır ki , bununla beraber taraflardan her biri , kendi iddiasının yanlış çıkması hali için diğerlerine bir edim vaad eder"[2]  şeklinde tanımlanmıştır. Av.Özgür Eralp -

5 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
BORÇLAR HUKUKU Borçlar hukukuna göre kumar ve bahis borcu doğuştan eksik borç olarak nitelendirilmiş ; borçlu tarafından ifa edilirse , bu ifayı geçerli sayılmış ve bu ödemenin sebepsiz zenginleşme ve bağış teşkil etmeyeceği ,taraflara arasında esas olarak borç ilişkisinin varlığını ve borçlu borcu bilerek ödemiş olduğu gerekçesi ile ifa edilen borcun geri istenmesini mümkün kılmamıştır. Kumar ve bahis borçlarından doğan alacaklar ile ilgili sözleşmeleri B.K. 19. ve 20. maddeleri kapsamına almış ve bu tür borçlarının ifası vaad edilemeyeceği gibi kefalet  veya rehin yolu ile teminat altına alınamayacağı ve takas edilemeyeceği düzenlenmiştir. Kumar ve bahis borçları , borçlu tarafından yerine getirilmezse , alacaklı , dava ve icra takibi yoluna başvuramaz. Bu düzenlemenin istisnası ise ; milli piyango , spor toto , loto , iddia ve at yarışlarıdır. Av.Özgür Eralp -

6 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
CEZA HUKUKU Ceza Hukuku açısından kumar : "Kazanç amacı ile icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı bulunduğu oyunlardır." Ceza Kanunu,  kumar oynatmayı ve kumar oynamayı suç olarak nitelendirmektedir. Kumar oynama ve kumar oynatma suçu için görevli mahkeme sulh ceza mahkemesi olup , ön ödeme kapsamında olan suçlardan da değildir. Av.Özgür Eralp -

7 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
IX.  Gençlik ve spor              A.  Gençliğin korunması              Madde  58 – Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.              Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan  ve cehaletten korumak  için gerekli tedbirleri alır. Av.Özgür Eralp -

8 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
TÜRK TİCARET KANUNU   BEŞİNCİ KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ FASIL Umumi Hükümler              A) Sigorta mukavelesi:              I - Tarifi:              Madde 1263 – Sigorta bir akittir ki bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısiyle bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır.              Ruhsatname almamış olan bir şahıs ile, onun ruhsatname almamış olduğunu bilerek yapılan sigorta sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun kumar ve bahis hakkındaki 504 ve 505 inci maddeleri tatbik olunur. Şu kadar ki; Türkiye dışındaki sigortacılarla yapılmış bulunan sigorta akitleri bu hükümden müstesnadır.              Birçok şahısların birleşerek içlerinden herhangi birinin duçar olacağı her nevi tehlikeden (Rizikodan) doğan zararları tazmin etmeyi taahhüt etmelerine  "Karşılıklı sigorta" denir. Av.Özgür Eralp -

9 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
TÜRK CEZA KANUNU (1)           Kanun Numarası           : 5237           Kabul Tarihi                  : 26/9/2004           Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611           Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5  Cilt : 43  Sayfa: Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama             Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.             (2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.             (3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.             (4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. Av.Özgür Eralp -

10 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1) (2)
          Madde 7 – (Değişik: 24/11/ /2 md.)              Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.              Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.              Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır.              Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkilidir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin ruhsatlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.              Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenir.              Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz. Av.Özgür Eralp -

11 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1) (2)
Madde 8- (Değişik: 24/11/ /3 md.)              Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde;              A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokaller,              B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler,              C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler,              D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler,              E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,              F) (Ek: 28/12/ /1 md.) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar,              Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.              Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edilir. Av.Özgür Eralp -

12 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
BORÇLAR KANUNU           * YİRMİ BİRİNCİ BAP Kumar ve bahis              (A) ALACAĞIN DAVA EDİLEMEMESİ              Madde 504 – Kumar ve bahis, bir alacak hakkı tevlit etmez. Kumar yahut bahis için bilerek yapılan avanslar ve ödünç verilen akçeler hakkında ve kumar ve bahis vasfını haiz olduğu takdirde borsaya dahil olan emtia ve kıymetli evrakın fiyat farkı esası üzerine yapılan vadeli alış verişlerde dahi, hüküm böyledir.              (B) BORÇ SENEDİ İTASI VE BİLİHTİYAR TEDİYE              Madde 505 – Kumar oynıyan veya bahseden kimse tarafından imza edilmiş adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir şahsa devir edilmiş olsa bile bunlara müsteniden hiç hir kimse bir hak talep edemez. Kıymetli evrakın hüsnü niyet sahibı üçüncü şahıslara bahşettiği haklar mahfuzdur.              Kumar veya bahsin usulü dairesinde cereyanına kazaen veya diğer tarafın fiili neticesi olarak bir mani haylulet etmiş veya bu diğer taraf hile ve desise ika etmiş olmadıkça bilihtiyar verilen kumar akçesi geri alınmaz.              (C) PİYANGO              Madde 506 – Hükümet tarafından müsaade edilmiş olmadıkça, piyango hiç bir alacak hakkı tevlit etmez. Müsaade edilmemiş olduğu takdirde piyango hakkındada kumara mütaallik hükümler tatbik olunur.              Ecnebi memleketlerde müsaade ile tesis edilen piyangolar Türkiye'de kanunun himayesinden istifade etmezler. Meğer ki salahiyettar olan makam bunlara ait biletlerin satılmasına müsaade etmiş olsun. Av.Özgür Eralp -

13 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
           Şirket yönetimi için kayyım tayini Madde 133 – (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur. (2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bulunduğu ücret, şirket bütçesinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden karşılanır. (3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahkemeye tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre başvurabilirler. (4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir. a) Türk Ceza Kanununda yer alan, 1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 3. Parada sahtecilik (madde 197), 4. Fuhuş (madde 227), 5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), 6. Zimmet (madde 247), 7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), Suçları, b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları, c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.                           Av.Özgür Eralp -

14 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
İCRA İFLAS KANUNU ON ÜÇÜNCÜ BAP Taksiratlı ve hileli iflas              I - TAKSİRATLI İFLAS              Taksiratlı iflas halleri:              Madde 310 – Aşağıdaki hallerden biri kendisinde bulunan müflis taksiratlı sayılır ve Türk Ceza Kanununa göre cezalandırılır:              1 – Ziyanları için makul sebepler gösteremezse;              2 – Evinin masrafları hadden fazla ise;              3 – Kumar yahut mücerret baht oyunlarında ve borsa muamelelerinde külliyetli para sarfetmişse;              4 – Borcunun, mevcudu ile alacağından çok olduğunu bildiği halde bu vaziyetinden haberleri olmıyan kimselerden ehemmiyetli miktarda veresiye mal satın yahut borç para almış ise;              5 – (Değişik: 29/6/ /42 md.) Ticaret Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamış ise;              6 – Mevcudu ile alacağından çok fazla mebaliğ için senetler imza etmiş ise;              7 – (Değişik: 18/2/ /128 md.) İflas takibi sırasında mahkeme, iflas idaresi veya iflas dairesi tarafından çağrıldığı halde makbul bir mazeret olmaksızın gelmemiş ise;              8 – İşlerini terkederek kaçmış ise;              9 – Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden yeniden iflasına hükmolunmuş ise;              10 – 178 inci maddenin son fıkrası hükmüne riayet etmeyipte bir sene içinde iflası vuku bulmuşsa. Av.Özgür Eralp -

15 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
KABAHATLER KANUNU Kanun No     Kabul Tarihi :    Yayın Tarihi 31/03/2005 Kumar MADDE 34.- [1] Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. [2] Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir. Av.Özgür Eralp -

16 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
Sanal kumar Sanal ortama da oynatılan kumar: Online kumar, e-kumar, internette kumar, online Casino veya sanal kumar gibi değişik ifadeler ile adlandırılmaktadır. Sanal kumarın hukuki olarak bir tanımı yapılmamıştır. Ancak bir tanım yapmak gerekirse : Bilişim ortamlarında , şansa ve beceriye dayanan , oyun araç ve gereçleri ile veya bir kasaya karşı para veya benzeri maddi değerler karşılığı oynatılan oyunlardır. Tanımda, bilişim ortamları terimiyle anlatılmaya çalışılan : İnternet , İnteraktif televizyon ve artık günümüz teknolojileri ile cep telefonlarıdır. Av.Özgür Eralp -

17 Türkiye'de Sanal Kumarın Tarihi
            İlk Türkçe kumar sitesini, 2000 yılında, Türklerin sanal kumara ilgisini fark eden Anthony Mataye adlı bir Amerikalı tarafından kurulmuştur. Kumar tutkunlarının yüzde 2.5'ini Türklerin oluşturduğunu ortaya çıkaran Mataye, Güney Amerika yakınlarındaki Antigua isimli bir adaya giderek kumar lisansı almıştır. Siteye isim olarak da Türkçe'de oyun kağıtlarında en çok kullanılan kelimelerden biri olan "as" sözcüğünün içinde olduğu "ascasino.com"'u seçerek ilk Türkçe kumar sitesini kurmuştur. Av.Özgür Eralp -

18 SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmî Gazete yayım tarihi 14 Mart 2006 Sayı : 26108 Maliye Bakanlığı Av.Özgür Eralp -

19 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; talih oyunlarının kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatılmasının takibi ve denetlenmesi, ilan ve reklamlarının önlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, talih oyunlarını kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatan ve bu oyunları organize eden veya reklam ve sair yollarla tanıtımını yapan, teşvik eden gerçek ve tüzel kişiler ile internet servis sağlayıcılarını kapsar. (2) Ancak, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunla düzenlenen müşterek bahisler bu Yönetmelik kapsamına girmez. Av.Özgür Eralp -

20 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkanlık: Talih Oyunları Daire Başkanlığını, b) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü, c) Hukuk Müşavirliği: Hukuk Müşavirliğini, ç) Sanal Ortam: Bilgisayar, internet, interaktif televizyon, cep telefonu ve benzeri bilişim ortamlarını, d) Talih Oyunları: Sanal ortamda, beceri ve şansa dayanan, oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı ya da oyun makinelerinde oynatılan oyunları, ifade eder. Av.Özgür Eralp -

21 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
Sanal ortamda oyun, faaliyet ve reklam yasağı MADDE 5 (1) Sanal ortamda talih oyunları işletmeleri kurulamaz, araç ve gereçleri ile benzeri aletler çalıştırılamaz. Her ne ad altında olursa olsun talih oyunları oynanmasına yönelik sanal ortam oluşturulamaz ve bu ortamda talih oyunları düzenlenemez ve oynatılamaz. (2) Sanal ortam üzerinden talih oyunlarının oynanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamları yapılamaz. (3) Sanal ortamda talih oyunlarının tanıtılması amacıyla farklı bir görüntü ile tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici, özendirici reklam yapılamaz. Av.Özgür Eralp -

22 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
Sanal ortamda yasaklanan oyunların takibi ve denetlenmesi MADDE 6 (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yasaklanan oyun, ilan, reklam ve benzeri faaliyetler Başkanlıkça takip edilir. (2) Başkanlıkça, sanal ortamda oyun düzenleyen, ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek ve tüzel kişiler tespit edilir. (3) Sanal ortam üzerinden talih oyunlarını düzenleyen, ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında İdarenin denetim elemanları ya da kendilerine denetim yapma yetkisi verilen personel tarafından Genel Müdür onayı ile inceleme ve araştırma başlatılır. (4) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun, Alet ve Makineleri Hakkında Kanun ve 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kanun dışı olarak talih oyunları oynatan veya ilan veya reklam veren gerçek ve tüzel kişilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile bu oyunların oynatıldığı veya ilan veya reklamın yayınlandığı sanal ortamların yayın adresleri, menşei, ülke ve/veya ülkeleri, biliniyorsa bu oyunları oynatan gerçek ve tüzel kişiler ile oyunların oynandığı veya ilan veya reklamların yayınlandığı sanal ortamlarla ilgili olarak alınması veya uygulanması gereken tedbirlerin yer aldığı bir inceleme ve araştırma raporu otuz gün içinde düzenlenir. (5) Başkanlıkça, inceleme raporu ve ekleri, idari ve adli merciler nezdinde hukuki sürecin işletilmesi için, Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir. Av.Özgür Eralp -

23 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
İdareye ve yargı mercilerine başvuru MADDE 7 (1) Hukuk Müşavirliğine intikal eden ve inceleme raporu ile oynatıldığı tespit edilen talih oyunlarına ilişkin sanal ortamlara ve/veya internet sitelerine hizmet veren servis sağlayıcılarının bu sitelere ve/veya sanal ortamlara yönelik hizmet ve yayınlarının durdurulması ve yasak eylemlerin cezalandırılması istemiyle Hukuk Müşavirliğince ilgili yargı mercileri nezdinde derhal başvuruda bulunulur. (2) İnceleme raporunda, sanal ortamda talih oyunlarına ilişkin ilan ve reklam bulunduğunun belirlenmesi halinde, Başkanlıkça Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen rapor ve ekleri, Hukuk Müşavirliğince gereği yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Yargı kararlarının yerine getirilmesi MADDE 8 (1) İlgili yargı mercilerince talih oyunlarının oynatıldığı sanal ortamların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, Hukuk Müşavirliğince bu karar gereği için derhal Telekomünikasyon Kurumuna bildirilir. Av.Özgür Eralp -

24 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) (2) Av.Özgür Eralp -

25 Madde 5 – (Değişik: 23/1/2008-5728/256 md.)
Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatanlar, oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Her türlü bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis vebeşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Kişileri, reklam vermek ve sair surette, her türlü bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu maddede tanımlanan suçlarla bağlantılı olarak, her türlü bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir. Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Bu maddede tanımlanan suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır. Av.Özgür Eralp -

26 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
AVUSTRALYA         Avustralya'da federal yasalar tarafından bilişim ortamlarında oynanan kumar yasaklanmıştır. Bir yıl süren kanunlaştırma hareketi sonucunda "İnteraktif Kumarbazlık Endüstrisi" adı altında bir kuruluş oluşturulmuştur. Bu kuruluş "internet casino" ve "İnteraktif oyun web sitesi" olarak adlandırılan siteleri inceleyerek karasal hukuka uygun federal yasaları oluşturmuşlardır. Federal yasaya göre İnteraktif ortamda kumar oynamak sitenin alan yeri bir başka ülkede olup olmaması ayrımı yapılmaksızın veya lisanslı bir site olup olmaması bakılmaksızın , kumar oynayan Avustralya vatandaşlarına dolarlık ceza öngörmektedir. Ancak bu ülkede sanal kumar konusunda bir ayrıma gidilmiştir. Online spor ve piyango sanal kumar kapsamının dışında tutulmuştur. Oluşturulan yasa ile devlet gözetimini sağlamak maksadı ile internet servis sağlayıcılarına İnteraktif kumar sorunları ile ilgili kod çalışmaları geliştirme yükümlülüğü getirmiştir. İnternet servis sağlayıcılarının yaptıkları kod çalışmalarının başarısız olması halinde ve yahut federal yasanın uygulanamaması halinde  " Australian boardcasting authority" adı kuruluşa bu web sitelerini filtreleme yetkisi tanınmıştır. Yasaklanmış sitelere girebilmeyi başarılmasını önlemek amacı ile sanal ortamda oynanan kumar suçu şikayete bağlı suç olarak kovuşturulmaktadır. Federal yasada en çok göze batan özellik sanal ortamda kumar oynatılmasının önüne geçmek yerine kumar oynayan kişileri cezalandırmayı tercih etmiştir. En son çare olarak eğer önüne geçilemez ise web sitesini filtreleme yöntemi seçilmiştir. Bu şekilde olan kanunlaştırmanın sebebi web sitelerini filtrelemenin teknik olarak zor olmasından kaynaklanmaktadır. Av.Özgür Eralp -

27 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
KANADA   Kanada'da piyango ve at yarışı dışında sanal ortamda oynanan kumar ve bahsi suç olarak nitelendirmektedir. Bu düzenlemenin istisnası ise bir hayır ve yardım maksadı ile , gösteri amaçlı veyahut çok azda olsa bireysel amaçlı bahislere izin vermektedir. Ayrıca bu ülkede sanal ortamda oynatılacak olan bahis ve kumar siteleri için lisans verilmemektedir. Bununda ötesine bilgisayar operatörlerini de yönetim kısıtlamalar getirmektedir. Örneğin , bilişim ile ilgili meslek icra eden kişiler tek başlarına ancak web sitesi açabilmekte ve içeriği bireysek olup , denetimi kişinin kendisine denetim zorunluluğu getirmektedir. Bu düzenlemenin sebebi ise web sitesi oluşturacak kişinin yeterli bilgisi olduğu için birden fazla kişi birleşip web sitesi hazırlarsa kanuna aykırı suç unsuru öğe meydan getirebilecek teknik bilgiye sahip olmalarıdır. İki kişi birleşip web site açmak için tek koşul her iki kişininde devlette çalışıyor olması gerekir. Alan yeri kanada olan web sitelerini kriminal kod ile şifreleyip ,  denetimini sağlamaktadır. Web sitelerini dünyaya açılması halinde , denetim sağlamak için kullanılan kriminal kodun kırılma olasılığı olduğu için özellikle hayır işleri , gösteri ve bireysel alanda kurulan bahis ve kumar sitelerinin dünyaya açılmasını engellemektedir. Kanada yasalarına göre bilişim ortamlarında oynanan sanal kumar ve bahis siteleri ile ilgili oluşan yasaya aykırılıklar için yetkili tek mahkeme "Prince Edwards Island Supreme Court"  yani Prens Edward adası yüce mahkemesi görevli mahkemedir. Av.Özgür Eralp -

28 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
HONG KONG          Hong Kong'ta kumar yönetmeliği ile (Gambling Ordinance) sanal ortamda oynanan kumar ile ilgili düzenlemeler getirmektedir. Yönetmelik ile düzenlenmeyen konular yargılama yetkisi olan siyaset ve tüzüklerle belirlenmiştir. Hong Kong'ta sanal kumar serbest fakat bu serbesti parasal açıdan kısıtlanmıştır. Şöyle ki; internet üzerinden vatandaşlarına pokerden rulete bahisten at yarışına kadar her konuda oyunlara katılma hakkı tanımakta ancak bu oyunların bir kasaya ve yahut maddi bir kazanç karşılığında oynanmasını sınırlamaktadır. İnternet üzerinden para karşılığı sadece "jokey kulübü" nün oynattığı oynamak mümkündür. Jokey kulübü dışında komisyoncu olarak adlandırılan kişilerin sanal ortamda kumar oynatması halinde yedi yıl hapis cezası ve USD adli para cezasına hükmedilmektedir. Bireysel olarak düzenlenen bahislerde ise dokuz ay hapis ve USD  para cezası verilmektedir. Kumar yönetmeliği ile yapılan bir diğer düzenleme ise yerel bankalardan kumar ve bahis sitelerine para akışını engelleyerek para karşılığı oynanan kumarın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Av.Özgür Eralp -

29 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
İNGİLTERE       Öncelikle İngiltere'de sanal kumar ile ilgili çok sayıda ve farklı kanunlar vardır. İngiltere'de üst düzey yöneticilerin kumar , bahis , piyango ve online kumar oynaması ayrı kanunlarla yasaklanmıştır. Bahis ile ilgili yapılan düzenlemeye göre; bahis internet üzerinden oynanabileceği kabul edilmiştir. Çünkü İngiltere'de bahis operatörleri bahislere pey sürme işleminin telefonla yapılabileceğini öngörmüştür bu nedenle telefon arayıcılığı ile yapılabilen pey sürmenin online bir sistem ile yapılmasında sakınca görülmemiş ve online bahis sitelerine lisans vererek hukuki olarak ta bu sitelerin faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Bir diğer form olan kumarlardan casino , bingo ve bir çok piyangonun internet üzerinden oynanmasını düzenlenen kanunlar ile illegal kabul edilip lisans verilmemektedir. Özellikle piyango biletlerinin internet üzerinden satışına -piyango biletinin bir makine tarafından satılamayacağı gerekçesi ile - karşı çıkmış ve kanunlarla yasaklamıştır.[3] Av.Özgür Eralp -


"Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr 1-SANAL KUMAR Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları