Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com www.erk-isg.com

2 Toplu İş Sözleşmesi; İşçi ve işverenlerin ekonomik, sosyal durumları ile çalışma şartlarını düzenlemek üzere, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın esaslarını ve usullerini tespit etmektir.

3 Toplu iş sözleşmesi; hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ücret ve sosyal haklarla ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası arasında veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir.

4  TİS; tarafların karşılıklı hak, borçlarını, sözleşmenin uygulanması ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de ihtiva edebilmektedir.  Bir TİS; aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir.

5  Gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum, kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir işletmede ancak bir TİS yapılabilir. Yapılan bu sözleşmeye ise İşletme Toplu iş sözleşmesi denir.  Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait müessese ve işyerleri ayrı tüzel kişiliğe sahip olsalar dahi, bu kurum ve kuruluşlar için tek bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılır.

6  İşletme Toplu İş Sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıkları hakkında çıkan uyuşmazlıklar işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemede onbeş gün içinde karara bağlanır.  Kararın temyizi halinde Yargıtay’ca onbeş gün içinde kesin karar verilir.

7  Bir işyerinde aynı dönem için birden daha fazla TİS yapılamaz ve birden daha fazla TİS uygulanamaz.  TİS; yazılı olarak yapılmak zorundadır ve yazılı olarak yapılmadıkça TİS geçerli değildir

8 TİS’ e devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, cumhuriyete, millî güvenliğe, kamu düzenine, genel asayişe, genel ahlâka ve genel sağlığa aykırı hükümler ile yasalarda suç sayılan fiilleri teşvik, tahrik ve himaye eden veya kanun, tüzüklerin emredici hükümlerine aykırı hükümler konulamaz

9  TİS’ de aksi belirtilmediği takdirde, hizmet akitleri TİS’ e aykırı olamaz.  Hizmet akitlerinin TİS’ e aykırı hükümlerinin yerini TİS’ deki hükümler alır.  Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır.

10 İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir.

11 TİS yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadî ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanunî grev denilir.

12  Kanunî grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve kanun dışı grev denilir.  Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevi kanun dışı grevdir.  İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır.

13 İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin toplu olarak işten uzaklaştırılması lokavt olarak tanımlanır.

14 TİS yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta kanunî lokavt denilir.

15  Kanunî lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanun dışı lokavt denilir.  Siyasi amaçlı lokavt, genel lokavt ve dayanışma lokavtı kanun dışı lokavttır.

16 Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, cumhuriyete, milli güvenliğe aykırı amaçla grev ve lokavt yapılamaz.

17

18

19

20

21 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ERK İSG&İK

22 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları