Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

türk tabipleri birliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "türk tabipleri birliği"— Sunum transkripti:

1 türk tabipleri birliği
sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu’nda yapılan değişikliklerin sağlık hakkına etkileri türk tabipleri birliği Türk Tabipleri Birliği

2 Türk Tabipleri Birliği
sağlık sistemleri kamu ulusal sağlık hizmetleri (beveridge modeli) sosyal sağlık sigortası (bismark modeli) özel kâr amacı olmayan(!) kâr amaçlı karma genel vergiler sosyal sigorta özel sigorta cepten harcamalar Türk Tabipleri Birliği

3 vergiye dayalı finansman
geçiş döneminde yunanistan italya portekiz ispanya iyi kurulmuş danimarka finlandiya izlanda irlanda norveç isveç ingiltere Türk Tabipleri Birliği

4 sigortaya dayalı finansman
varolanlar avusturya belçika fransa almanya luksemburg hollanda isviçre geçiş döneminde: eski sosyalist ülkeler israil türkiye Türk Tabipleri Birliği

5 kapsayıcı sigorta koşulları
gelişmiş kapitalist ülke modeli. düşük işsizlik. küçük tarımsal ekonomi/nüfus. dar enformel sektör. yaygın ve düzenli iş olanağı. Türk Tabipleri Birliği

6 niçin gss? (50 soruda sosyal güvenlik reformu-çsgb)
ülkemizde toplanan vergiler diğer kamu harcamalarına dahi yetmezken, yılda yaklaşık 15 milyar doları içeren bu harcamanın vergilerle ödenmesi mümkün görünmemektedir. Türk Tabipleri Birliği

7 Türk Tabipleri Birliği
niçin gss’de ısrar? gelir eşitsizliklerini gidermenin yolu herkesten gelirine, servetine göre vergi almak… bugünkü ortamda (kriz, siyasi-iktisadi dengeler…) sermayeden vergi alınamıyor… vergi tabanı yüksek gelirli kesimlere oturtulamayınca, “hizmetten yararlanan ödesin” vergisi;yani, gss. Türk Tabipleri Birliği

8 Türk Tabipleri Birliği
yoksulların primi devletten mi? (50 soruda sosyal güvenlik reformu-çsgb) genel sağlık sigortası uygulaması ile birlikte … planlanan bir diğer önemli yenilik ise, yoksul vatandaşların sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılanacak olmasıdır. Türk Tabipleri Birliği

9 Türk Tabipleri Birliği
yoksulluk sınırı: 140 ytl “harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek her türlü gelirin aylık tutarı net asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler” (mad.60) Türk Tabipleri Birliği

10 hizmetler paralı mı olacak? (50 soruda sosyal güvenlik reformu-çsgb)
gss ile birlikte sağlık hizmetlerinin paralı olacağı doğru değil. tüm vatandaşlar gss kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacaktır… gss ile katılım payı alınacak yeni bir unsur getirilmemektedir. Türk Tabipleri Birliği

11 bütün hizmetlerden “katılım payı”
a) ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi. b) ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri. c) ayakta tedavide sağlanan ilaçlar. d) (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri. (mad. 68) Türk Tabipleri Birliği

12 sağlık için “katılım payı”
… eklenen (d) bendi ile; yatarak tedavilerde de katılım payı alınması ile sağlık harcamalarının kontrolüne kişilerin de katılması amaçlanmıştır.(madde gerekçeleri) Türk Tabipleri Birliği

13 Türk Tabipleri Birliği
beş katı katılım payı birinci fıkranın (a) bendi gereği katılım payını; … ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde (ise) önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle yarısına kadar indirmeye veya beş katına kadar artırmaya … kurum yetkilidir. (mad. 68) Türk Tabipleri Birliği

14 farklı kalite, farklı fiyat
(sağlık hizmetlerini fiyatlandırma komisyonu) sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilir. komisyon, … sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerini … her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirler. (mad. 72) Türk Tabipleri Birliği

15 Türk Tabipleri Birliği
sigortalıya bedelsiz hizmet(!) (50 soruda sosyal güvenlik reformu-çsgb) sigortalılar, sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucularından hiçbir bedel ödemeksizin faydalanabileceklerdir. Türk Tabipleri Birliği

16 vergi, prim, katkı payı yetmez
kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, … belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin % 20’sine kadar genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilâve ücret talep edebilir.(mad. 73) Türk Tabipleri Birliği

17 Türk Tabipleri Birliği
3 kat “ilâve ücret” sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususları göz önüne alınarak sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için, … belirlenen hizmet fiyatlarının 3 katını geçmemek üzere ilâve ücret alabilir. (mad. 73) Türk Tabipleri Birliği

18 cepten para yasallaşıyor
      … sağlık yardımlarından yararlanacak olanlardan yapılacak her bir poliklinik muayenesi için çsgb’nın teklifi ve bakanlar kurulu’nun kararı ile 20 TL.'dan az olmamak üzere muayene ücreti alınır.   şu kadar ki hekimin gerekli görmesi üzerine yapılacak diğer poliklinik muayenelerinden ücret alınmaz. (506 sayılı kanun-ek mad. 3) Türk Tabipleri Birliği

19 Türk Tabipleri Birliği
emeklilerden prim alınacak mı? (50 soruda sosyal güvenlik reformu-çsgb)       emekliler ve bunların hak sahiplerinden sağlık primi alınması söz konusu değildir. Türk Tabipleri Birliği

20 Türk Tabipleri Birliği
emekli maaşına haciz       1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık almakta olup ilgili dosyasından on yıl süreyle sağlık sigortası primi ödenmemiş olanlardan, … aylıklarının %10’u oranında ve 10 yıl süreyle gss primi kesilir. (geçici mad. 19) Türk Tabipleri Birliği

21 Türk Tabipleri Birliği
yatan hastaya ceza … geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir. (mad. 18) Türk Tabipleri Birliği

22 Türk Tabipleri Birliği
bir ay anne sütü yeter … daha önce asgari ücretin üçte biri olarak 6 ay süreyle ödenmesi öngörülen emzirme ödeneğinin maliyeti dikkate alınarak, bu miktar, bir defaya mahsus ödenmesi şeklinde değiştirilmiştir. (mad. 16) Türk Tabipleri Birliği

23 “temel teminat paketi”
kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını sağlık bakanlığı’nın görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.(mad. 63) Türk Tabipleri Birliği

24 hizmete sınırlama yetkisi
kurum, bu amaçla komisyonlar kurabilir… (mad. 63) kurum, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşlerini alabilir. (mad. 72) Türk Tabipleri Birliği

25 dört yoksula bir gss primi
60ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler için prim ödeme yükümlülerinin ödeyecekleri gss primi; primin tahakkuk ettirileceği ay itibarıyla anılan bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan toplam kişi sayısının dörde bölünmesi suretiyle bulunacak … kişi sayısı esas alınarak hesaplanır.(mad. 88) Türk Tabipleri Birliği

26 üzümüne, buğdayına, pamuğuna
… prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 1 ila % 5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye kurum yetkilidir. (mad. 87) Türk Tabipleri Birliği

27 Türk Tabipleri Birliği
tespit-1 gss ile ilgili yapılan değişiklikler anayasa mahkemesi’nin iptal kararını yerine getirmediği gibi hiçbir ilgisi de yoktur. Türk Tabipleri Birliği

28 Türk Tabipleri Birliği
norm/standart birliği imkânsız (anayasa mahkemesi’nin tarihli kararı) açıklanan nedenlerle genel sağlık sigortası kapsamındaki dava konusu kurallar belirtilen özellikleri taşımaması nedeniyle memurlar ve diğer kamu görevlileri yönünden anayasa’nın 2., 10. ve 128. maddelerine aykırıdır. iptali gerekir. Türk Tabipleri Birliği

29 Türk Tabipleri Birliği
tespit-2 ancak, siyasi iktidarın anayasa mahkemesi’nin gss konusundaki son derece liberal yorumundan cesaret aldığı görülmektedir. Türk Tabipleri Birliği

30 Türk Tabipleri Birliği
gss yaklaşımı anayasa’nın 56. maddesinin üçüncü fıkrasında devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu … öngörülmektedir. ancak bu maddede devlete verilen görevin anayasa’nın 65. maddesinde belirtilen mali kaynakların yeterliliği ölçüsü ile sınırlı olduğu kuşkusuzdur. Türk Tabipleri Birliği

31 dişsizler cumhuriyeti
genel sağlık sigortasının tüm nüfusu kapsaması nedeniyle diş protez giderlerinin karşılanmasında belirli yaş gruplarına ödeme yapılmaması ya da bazılarına belli oranda ödeme yapılması devletin mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yasa koyucunun takdirindedir. Türk Tabipleri Birliği

32 Türk Tabipleri Birliği
sağlık hak değildir kuraldaki tutarın normalde kişilerin kendilerinin karşılaması gereken sağlık giderlerinin devletçe karşılanması nedeniyle kendilerinden istenilen katkı payı olduğu … Türk Tabipleri Birliği

33 Türk Tabipleri Birliği
tespit-3 değişikliklerin hiçbiri sigortalılar için yeni haklar getirmemekte; tam aksine mevcut haklarında önemli kayıplara yol açmakta, sağlık hakkını daha da daraltmaktadır. Türk Tabipleri Birliği

34 Türk Tabipleri Birliği
tespit-4 sağlık hizmeti alırken kullanıcı ödentilerinin miktarı ve kapsamı mevcut sosyal güvenlik kurumları ve ssgss kanununda var olandan çok daha fazla genişletilmektedir. Türk Tabipleri Birliği

35 Türk Tabipleri Birliği
tespit-5 yapılan değişiklikleri sağlıkta neo-liberal “dönüşüm” kapsamında gündemde olan diğer gelişmelerle birlikte okumak aydınlatıcı olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği

36 ailenizin hekimi (dünya bankası-2004)
aile hekimliğine, özel sağlık hizmetlerinin temelini oluşturması açısından, bir organizasyon modelinin getirilmesi ile bu model aşamalı bir şekilde gerçekleşecektir. Türk Tabipleri Birliği

37 Türk Tabipleri Birliği
hastane mi, ticarethane mi? (kamu hastane birlikleri hakkında kanun tasarısı ) Türk Tabipleri Birliği

38 yönetim kurulu’nun yetkileri
birliğin her türlü araç, gereç, malzeme, taşınırları ile tapuda birlik adına kayıtlı taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte satmak, kiralamak, kiraya vermek, devir ve takas işlemlerini yürütmek; hazineye ait ve birliğe tahsisli taşınmazları … kiraya vermek, işletmek, işlettirmek. Türk Tabipleri Birliği

39 Türk Tabipleri Birliği
tespit-6 ssgss henüz yürürlüğe girmeden yapılan değişiklikler, uygulama sonrasında sağlık hakkının daha da kısıtlanacağını, piyasanın vahşi koşullarına terk edilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için daha çok katılım payı ve kullanıcı ödentisi gerekeceğini, karşılayamayacak durumda olanların ise hizmetten mahrum kalacağını göstermektedir. Türk Tabipleri Birliği

40 Türk Tabipleri Birliği

41 Türk Tabipleri Birliği


"türk tabipleri birliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları