Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLAR ARASI TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLAR ARASI TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER"— Sunum transkripti:

1

2 ULUSLAR ARASI TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER
1- Ticari Belgeler (Commercial Documents) 2- Resmi Belgeler (Official Documents) 3- Sigorta Belgeleri (İnsurance Documents) 4- Taşıma Belgeleri (Transportation Documents) 5- Finansman Belgeleri (Financial Documents) A.T

3 1- TİCARİ BELGELER (Commercial Documents)
Bu grupta uluslar arası işlemlerde kabul görmüş belgeler şunlardır; 1.1 Proforma Fatura (Proforma Invoice) 1.2 Ticari Fatura (Commercial İnvoice) 1.3 Çeki Listesi (Weight List) 1.4 Koli Listesi (Packing List) 1.5 Gözetim Belgesi (İnspection Certificate) 1.6 Analiz Belgesi (Analysis Certificate)

4 2- RESMİ BELGELER (Official Documents)
2.1 Dolaşım Belgeleri (Movement Certificate) 2.2 Konsolosluk Faturası (Consulate Invoice) 2.3 Yasallaşmış Fatura 2.4 Menşe-i Şehadetnamesi 2.5 Kara Liste Sertifikası 2.6 Sağlık ve Veteriner Sertifikası

5 3. SİGORTA BELGELERİ Dış ticaret konusu malların, yüklendikleri yer ile teslim edilecekleri noktaya kadar olan mesafede, taşıma esnasında oluşabilecek riskler dolayısıyla uğranabilecek zararın ortadan kaldırılması için sözleşme çerçevesinde sigortalanması gerekir. Akreditifli işlemlerde, akreditif metninde yer alan aksine bir şart yoksa sigorta belgesinin kapsaması gereken asgari sigorta tutarı malların CIF/CIP değerinin %10 fazlası ile olmalıdır.

6 4. TAŞIMA BELGELERİ (Transportation Documents)
4.1 Deniz Konşimentosu (Bill of Landing) 4.2 Havayolu Konşimentosu (Airway Bill) 4.3 Karayolu Konşimentosu (CMR Roadway Bill) 4.4 Demiryolu Konşimentosu (Railway Bill)

7 5. FİNANSAL BELGELER 5.1 Poliçe 5.2 Senet 5.3 Sevk Emri
5.4 Ambar Teslim Makbuzu 5.5 Yeddiemin Makbuzu

8 ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ
1-Peşin ödeme (Cash-Payment) a- Havaleli ödeme, çek b- Prefinansman c- Red-Clause akreditif 2-Mal mukabili ödeme (Cash on Delivery) 3-Vesaik mukabili ve açık hesap ödeme (Documents against payment, open account) 4-Akreditif Kabili rücu (dönülebilir) akreditif Gayri kabili rücu (dönülemez) akreditif Teyidli akreditif Rotatif akreditif Devredilebilr akreditif Bölünebilir akreditif Red Clause akreditif Green Clause akreditif Karşılıklı akreditif Stand-by akreditif 5-Kabul kredili ödeme (Documentary Bills) 6-Konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla ödeme

9 AKREDİTİF (LETTER OF CREDİT)
Akreditif nedir? İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir teminattır veya başka bir anlatımla; ihracat ve ithalat yapanların şahsi itibarları yerine bir banka itibarını ikame ederek, ihraç edilen mal bedelinin sevk sırasında satıcının eline emniyetle geçmesini sağlayan bir taahhüttür.

10 İhracatçı İthalatçı 1. Satış sözleşmesi Mallar 5 11 10 10 2 4 İhbar
Kredi Başvurusu 4 İhbar 7 Para 6 Belgeler Belgeler Para Belgeler 8 Kredi 3 Para 9 Amir banka Muhabir Banka

11 Akreditifli ödemenin dünya ticaretinde çok yaygın bir kullanıma sahip olmasının nedenleri:
Bir bankanın ödeme güvencesine sahiptir (teyidli akreditiflerde ek olarak ikinci bir bankanın güvencesine kavuşur). Her şeyden önce, alıcı akreditif koşullarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme yapılmayacağına ilişkin güvenceye sahiptir. Alıcının ülkesindeki politik risk, güvenceden dolayı en alt düzeye inmiştir. Bankalar alıcı adına akreditif koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceler. Akreditif bağlantısı gösterilerek ihracat kredisi alınabilir. “En son yükleme tarihi” nin saptanabilmesi alıcıya (özellikle ihracatçıyı iyi tanımıyorsa) malları zamanında elde edebilme olanağı sağlar. Yeni pazarlara girerek satışlarını artırabilir. Mallarını güvence olarak göstererek onları pazarlayıncaya kadar çeşitli kaynaklardan borç bulabilir. Eğer satıcı ile anlaşırsa, mal bedelinin belgelerin ibrazında değil de, belirli bir süre sonra ödenmesi imkanı sağlanabilir. Bu ithalatçıya zaman kazandırarak daha düşük maliyette kredi sağlama imkanı verebilir.

12 Akreditif İşlemlerinde Yer Alan Bankalar
Amir banka /(açan banka) (Issuing/Opening Bank) İthalatçının bankasıdır akreditifi açar. İhracatçı, akreditif vadesi içinde istenilen koşulları yerine getirirse ödeme yapmakla yükümlüdür. İhbar Bankası / Advising Bank: Akreditifin açıldığını ihracatçıya iletir. Akreditifte, ihracatçıya karşı ödeme konusunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Teyid Bankası / Confirming Bank Amir banka dışındaki bir banka akreditife kendi yükümlülüğü ekleyebilir. Bu banka çoğunlukla ihbar bankası olmaktadır. Teyid eden bankanın birinci derecede sorumluluğu vardır. Akreditif koşulları yerine getirilmişse, teyid bankası; İhracatçıya dönüş hakkı olmaksızın ödeme yapar. Poliçeleri kabul eder. İhracatçıya dönüş olmaksızın poliçenin müzakere işlemini gerçekleştirir

13 ULUSLAR ARASI TİCARETTE GELİŞEN FİNANS TEKNİKLERİ

14 LEASING Leasing Avantajları : Leasing Türleri :
Bir varlığa sahip olanın belirli bir süre içinde varlığı kullanma hakkını bir bedel karşılığında kiralanmasıdır. Leasing yöntemi ile amortismana tabi her türlü mal kiralanabilir. Ancak yarı mamül, hammadde, sarf malzemeleri, yedek parça, know-how, patent ve software leasing e konu olamaz. Leasing Avantajları : KDV avantajı Vergi avantajı getirir ( Kira ödemeleri ve faizler gider olarak gösterilebilir) %100 finansman Esneklik ve az bürokrasi Özkaynakları tüketmez Teşvik avantajı (yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için kiracının belgesi leasing şirketine devredilebilir. Teşvik belgesindeki yatırım indirimi ve diğer avantajlardan yararlanan leasing firması bunu düşük kira bedeli olarak kiracıya yansıtır. İflas durumunda kolaylık (leasing yoluyla finanse edilmiş mallara el konulmaz) Leasing Türleri : Yurtiçi Fianansal kiralama (Domestic leasing) Uluslar arası Finansal Kiralama (Cross Border leasing) Satışa yardımcı kiralama (Sales-aid leasing) Satış ve geriye kiralama (Sale and lease back) ( Nakite ihtiyaç duyan firmaların başvurduğu yöntem, burada şirket sahip olduğu bir malı leasing firmasına satar daha sonra kiralar. Böylece malın malın nakit karşılığını leasing firmasından alır kullanmaya devam eder.)

15 Satın Almanın Dezavantajları
Özkaynağınızı kullanmaktan ötürü işletme sermayesi açığı ortaya çıkabilir. Özkaynağın alternatif getirilerinden (repo, mevduat vs.) mahrum kalırsınız. Nakit akışınızda sıkışıklık olabilir. Firmanızın likiditesi düşer. Beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilecek nakit ihtiyacına yanıt verme esnekliğiniz kalmaz. Yeterli fon bulamadığınız durumlarda yatırımlarınızı ertelemek zorunda kalırsınız. Buda enflasyonist ortamda yatırım maliyetlerinin artmasına yol açar. Kredinin Dezavantajları Faiz oranlarının üzerine vergi ve primlerin (BSMV, KKDF, komisyon, harç vs.) eklenmesiyle finansman maliyeti artar. Bilançonuzda borçluluk oranınız artar. İşlemin teminatlandırılması ve gerçekleştirilmesi uzun süre alır. Proje çoğu zaman kısmen finanse edilir. Nakit akışınıza göre geri ödeme esnekliğiniz olmaz Kedinin faizi dönem içinde değişip planlarınızı bozabilir.

16 FORFAITING Forfaiting’in İhracatçılara Sağladığı Avantajlar :
Genellikle ihracat işlemleri ile ilgili mal ve hizmet teslimlerinden kaynaklanan, ilerideki bir tarihte tahsil edilecek alacakları daha önceki hamillerinden herhangi birine karşı rücu hakkı olmaksızın belirli bir iskonto oranı üzerinden satın alınmasıdır. Forfaiting olayı bir yükleme sonrası finansmanı, yani ihracatçının malı yükledikten sonra malın bedelini alıncaya kadar geçecek dönem içerisinde doğmuş olan finansman ihtiyacını karşılayan bir finansman tekniğidir. Vadeli satışların finansmanı da önemli bir sorundur. Sorunu çözmek için forfaiting tekniği geliştirilmiştir. Forfaiting işlemleri normalde bir banka garantisine veya işlemin süresi boyunca ithalatçının bankası tarafından açılacak bir akreditif hesabı teminatına sahip olur. Forfaiting’in İhracatçılara Sağladığı Avantajlar : İhracatçı vadeli mal satmakta, fakat malın bedelini peşin olarak almaktadır. İhracatçı için çeşitli riskler ortadan kalkmaktadır. İhracatçı alacağını tahsil etmek için zaman ve kaynak ayırma zorunluluğundan kurtulmaktadır. İhracatçının düzenlediği borç senetlerine uygulanan iskonto oranı sabit bir orandadır ve genellikle yerel fon maliyetine veya Libor ‘a %1,25 bir marj eklenebilir.

17 FACTORİNG Factoring Nedir? Neden Factoring ?
Alacaklarınızın tahsil riskini bankanızın almasıdır. Tahsilatta %100 garantidir. Vadeden önce peşin ödemedir. İhracat alacaklarınızın yönetilmesidir. Neden Factoring ? İhracatınızı arttırır. İşlemlerinizi kolaylaştırır. Riskinizi sıfırlar. Finansman yaratır.

18 BARTER Şirketlerin ihtiyaçları olan malları (toplu iğneden bilgisayara, tatil ihtiyacından yılbaşı kartına kadar ) para ödemeden ve hiçbir şekilde nakit akışını bozmadan alabilmeleri, bunun karşılığında da atıl kapasitesinde duran mal ve hizmetleri yine para almadan satarak ihtiyaçlarını finanse etmeleri olarak özetlenebilir. Barter zannedildiği gibi, sadece iki firmanın mallarını yada hizmetlerini takas etmesi değil. İhtiyacınız olan malı, malı sattığınız firmadan almak zorunda değilsiniz. Barterı, bu kısıtlı tanımıyla kullanılan gazete ve seyahat acenteleri var Türkiye’de. Acenteler gazetelere bedava ilan verip bunun karşılığında gazeteye belli zamanlarda bedava otel odası tesis ediyor. Barterın Avantajları: Firma likiditesini garanti altına alır Faizsiz mal kredisi imkanı Pazarlamada rekabet avantajı Yeni ek müşteriler ve kar artırımı

19 VADELİ PİYASALAR (FUTURES – OPTIONS – SWAP)

20 Bütün işlemler ilerideki bir tarihte gerçekleştirilmek üzere yapılır
Bütün işlemler ilerideki bir tarihte gerçekleştirilmek üzere yapılır. Kontrat, vadeli piyasalardaki temel işlem formudur. Vadeli piyasalar (Futures, options, swap) hedging yada spekülasyon amacıyla kullanılabilir. Hedging En basit tanımıyla risk sigortasıdır. Bir malın ilerideki fiyat değişmelerine karşı sigortalanması olarak tanımlanabilir. Spekülasyon Çeşitli enstrümanların kullanılması yoluyla vadeli piyasalardaki fiyat değişmelerinden kazanç sağlanmasıdır.

21 FUTURES Futures kontratları belli bir finansal enstrümanın standart bir miktarı için yapılan ve üzerinde anlaşılmış bir vade sonunda gerçekleşecek alım yada satım sözleşmesidir. Futures hem hedging hem de spekülasyon amacıyla kullanılabilir. Para piyasalarındaki hedging işlemleri, kurlardaki oynamalar nedeniyle zarar edilmesi riskini ortadan kaldırır. Yatırımcılara temel finansal enstrümanları yada dövizleri fiili olarak almak yada satmak zorunda kalmadan, faiz yada kurlardaki iniş çıkışlardan yararlanarak kar elde etme olanağı verir. OPTIONS Belirli bir sayıda menkul değeri, belirli bir dönemde belirli bir fiyattan satın almak veya satmak için yapılan anlaşmadır. Opsiyon, hisse senetleri, tahvil, yabancı para vadeli işlemleri, finansman endeksleri için uygulanır. Options’ın spekülasyon amaçlı kullanımı, futures’da olduğu gibi, söz konusu enstrümanın fiyatındaki değişikliklere bağlı olarak kar elde etmeye dayanır.

22 SWAP Şirketlerin aktif getiri oranlarını yükseltmek, kaynak kullanım maliyetlerini düşürmek, daha etkili risk yönetimi, arbitraj ve alım satım için kullandıkları enstrümandır. Swap kelime anlamı, iki tarafın karşılıklı olarak konum ve değeri aynı olan iktisadi ve mali değerleri değiş tokuş etmeleri anlamına gelir. Bu anlamda mübadele değişim veya takas demektir diğer bir anlatımla, iki taraf bir dizi faiz ödemesi veya faiz ödemesi veya faiz ve anapara ödemesini değiştirmek üzere anlaşır. Swap ilk kez 1923 yılında Avusturya merkez Bankası tarafından cari pazarda İngiliz Sterlini karşısında ulusal paranın satılıp vadeli olarak geri alınması ile denenmiştir. Swap Türleri : Para Swapları Faiz Swapları Swapa sevk eden asıl dürtü, borç ve alacakların kredi piyasalarındaki boşluklardan istifade ederek daha ucuza daha fazla fon elde etmelerini sağlamaktır.


"ULUSLAR ARASI TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları