Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhracat Faktoring Yurt dışına yapılan mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak olan alacakların temliki yolu ile sağlanan finansman, alıcı adına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhracat Faktoring Yurt dışına yapılan mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak olan alacakların temliki yolu ile sağlanan finansman, alıcı adına."— Sunum transkripti:

1 İhracat Faktoring Yurt dışına yapılan mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak olan alacakların temliki yolu ile sağlanan finansman, alıcı adına garanti ve ala- cakların tahsili hizmetleridir. En basit anlamıyla açık hesap (mal mukabili) vadeli ihracatlara garanti, tahsilât ve istenmesi halinde finansman hizmetlerinin bir bütün olarak sunulmasıdır. İhracat faktoringi yurt dışı faktoring olarak da ifade edilmektedir

2 İhracat Faktoring'i Türleri
Gayrikabilirücu Faktoring (Non-Recourse): İhracatçının temlik yolu ile devir ettiği alacakları üzerinden, kendisine geri ödeme talebi ile dönülmeyecek şekilde finansman sağlamasıdır

3 Kabilirücu Faktoring (Recourse):
İhracatçının temlik yolu ile devir ettiği alacakları üzerinden finansman sağladığı, ancak ithalatçının borcunu faktör kuruluşa ödememesi durumunda kendisine tahsilât için geri dönülmesini kabul ettiği faktoring çeşididir

4 İhracat faktoringi yapabilecek kuruluşlar
Dış ticaret konusunda deneyimli olup, sürekli ve düzenli alış/satış bağlantısı bulunan kuruluşlar, Mal mukabili ihracat yapan veya yapabilecek olan kuruluşlar, İhracat vadeleri genel olarak 90 günü aşmayan ve kredibilitesi iyi olan kuruluş-lar factoring yapabilir.

5 İhracat Factoringi Yoluyla Sağlanacak Avantajlar
İhracatçı Firma Garanti Hizmeti Sayesinde, Mal mukabili ihracatlarına garanti sağlar. Yeni pazarlara risksiz girebilir. Mevcut pazarlarda rekabet gücü artar. Akreditifli veya vesaik mukabili işlemlere göre çok daha düşük bir maliyetle ve daha az prosedürle ihracatlarını gerçekleştirebilir.

6 Tahsilat hizmeti sayesinde,
Alacak ve tahsilat kayıtlarının tutulmasından tasarruf eder. Bu sayede alacak takibi için departman veya eleman istihdamı gerekmez. Büyük ve güçlü alıcılara karşı kendini korur. Alıcıların ödemelerini disipline eder. Uluslararası işlemlerde muhabir faktorun alıcının ülkesindeki hukuki düzenle-meleri çok iyi bilmesi, ihtilaf halinde para ve zaman tasarrufu sağlar.

7 Finansman hizmeti sayesinde
Nakit akışı düzenlenir ve daha likit bir finansal yapıya kavuşur, Finansman sorununu çözmüş olduğu için vadeli ve daha çok satış gerçekleştirir, Faktoring finansmanı kullandığı esnada Döviz Alım Belgesini kestirebilir ve KDV iadesine erken başvurabilir.

8 İthalat Faktoring İşletmelerin yurtdışından gerçekleştireceği vadeli ve mal mukabili ithalat işlemlerinde, faktoring şirketi müşterisinin yurtdışındaki satıcısının bu alacakla ilgili olarak garanti ve tahsilat takibi hizmetlerinden faydalanmasını sağlar. Bu yöntemle yurtdışındaki satıcılara alternatif bir garanti modeli sunabilme imkânı sağlanır

9 İthalat Faktoringi Yoluyla Sağlanacak Avantajlar
Bankalar kredi limitlerini doldurmadan yurtdışından vadeli ithalat yapma olanağına kavuşur. Peşin yerine vadeli ve açık hesap ithalat yapma imkânı elde ettiği için yurtiçi piyasada rekabet gücü artar. Akreditifli veya vesaik mukabili işlemlere göre çok daha düşük bir maliyetle ve daha az prosedürle ithalatlarını gerçekleştirme imkânına kavuşur.

10 Factoring Şirketlerin Yapamayacakları İş ve İşlemler
BDDK, 10 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete‟de yayımladığı yö-netmelik ile faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hak- kında aşagıdaki sınırlamaları getirmiştir.136 Resmi Gazete (2006). Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, 10 Ekim 2006 tarih ve sayılı. a) Ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamazlar, b) Teminat mektubu veremezler,

11 c) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıy-met ihracı ile uluslararası piyasalardan ödünç para alınması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamazlar. d) Faktoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edileme-yen alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenemezler.

12 Faktoring İşlemi Yapmaya Uygun Başlıca Sektörler
Beyaz ve kahverengi eşya Dayanıklı tüketim malları Demir-çelik, metalürji Hediyelik eşya Kırtasiye Kuru ve konserve gıda Otomotiv ve yan sanayii Tekstil ve hazır giyim Diğer uygun mal üreten sektörler sayılabilir.

13 Faktoring Ekonomik Etkileri
Factoring işlemi ile sağlanan finansmanın maliyeti ticari kredilere göre daha ucuz olduğundan vadeli satışlardan ilave kazançlar sağlanabilir. Yurtdışındaki alıcılar akreditif açmaktan kurtulur,ödemeyi kendi ülkesindeki muhabir faktoring yaparak zamandan ve paradan tasarruf eder.

14 Yöneticiler alacakların tahsilâtı ve kredinin kontrolünü düşünmekten kurtulur, nakit akışı belirlendiği için geleceğe dönük ve verimli planlar yapabilirler. Yurtiçi satışlarda factoring işlemleri %5 BSMV‟ye tabi, %3 KKDF'den muaftır.

15 Vadeli veya açık hesap şeklinde ihracat alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar. Vade ve açık hesap avantajları ile yabancı pazarlardaki rekabet gücünü artırır

16 Tahsil edilmeme riskini faktoring kuruluşu ile minimize ederken, yurt dışı pazar payı ile birlikte toplam iş hacminde yaratacağı genişleme sonucu iç pazarda da satış fır-satları yaratır. İhracatçının nakit akışı ile ihracat tablolarını eşit zamanlı hale getirerek, nakit akış tablosunun yönetimini kolaylaştırır ve verimini artırır.

17 Faktoring işlemleri gerek Türkiye‟de, gerekse yurt dışında banka kredilerinden farklı bir yapıya sahip olduğundan bilançoda borç olarak görünmez. Dolayısı ile gerek sermaye gerekse borç rasyolarını olumlu yönde etkiler, bilançoyu gereksiz oranda şişirmez. İhracatçıya satış vadesini beklemeden erken Döviz Alım Belgesi (DAB) alabilme olanağı ile erken KDV tahsilatı sağlar.

18 Faktoring-Bankacılık işlemleri
Faktoring şirketlere kredi ihtiyaçları nedeni ile bankalara bağımlıdır ve daha çok bankalar tarafından kurulmuş bağımsız kuruluşlar şeklinde örgütlenmektedir.Faktör şirketi ve banka,işletme finansmanı açısından temelde ayrılırlar.Bir banka alacakları satın aldığında ödemem riskini firmaya yansıtır.

19 Ancak bu risk faktoringde faktor üzerindedir
Ancak bu risk faktoringde faktor üzerindedir.Banka ödeme açısından ihracatcı ve kredi değerliliğini incelerken faktor olaya ıthalatcının ödeme gücünü inceleyerek bakar.

20 İHRACAT FAKTÖRÜ NEDİR? TÜRLERİNİ YAZIN VE AÇIKLAYIN.


"İhracat Faktoring Yurt dışına yapılan mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak olan alacakların temliki yolu ile sağlanan finansman, alıcı adına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları