Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN İŞLEMLERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN İŞLEMLERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN İŞLEMLERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA YAPILMASI GEREKEN SOSYAL GÜVENLİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KANUN 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5 inci maddesinin b bendi “ b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.”

3 3 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KANUN 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Sigortalı sayılanlar MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, c) Kamu idarelerinde…

4 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SİGORTA KOLLARI TÜM SİGORTA KOLLARI ADITOPLAM İŞVEREN PAYI İŞÇİ PAYI KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI ( (İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK ve ANALIK SİGORTASI KOLLARI) % 1 - 6,5 ARASINDA % UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI ( UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI (MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI KOLLARI) % 20 %11%9 GENEL SAĞLIK SİGORTASI %12,5%7,5%5 İŞSİZLİK SİGORTASI %3%2%1 TOPLAM%36,5%21,5%15

5 5 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SİGORTA KOLLARI ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA İSE UYGULANACAK SİGORTA KOLLARI 22 NOLU BELGE MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) Seçilebilecek Kanun NumarasıKanun numarası seçilemez Sigorta Kolları Sigortalı Hissesi (%) İşveren Hissesi (%) Toplam Hisse (%) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi -11

6 6 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SİGORTA KOLLARI ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA İSE UYGULANACAK SİGORTA KOLLARI 43 NOLU BELGE : MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) Seçilebilecek Kanun NumarasıKanun numarası seçilemez Sigorta Kolları Sigortalı Hissesi (%) İşveren Hissesi (%) Toplam Hisse (%) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi -11 Genel Sağlık Sigortası Primi -55 Toplam-66

7 7 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞYERİ AÇILIŞI MADDE 11- İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir... İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU CEZAİ YAPTIRIM Bu Maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. İdari para cezası uygulanması, bu yükümlülükleri yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

8 8 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞYERİ AÇILIŞI BELGE TÜRÜ STAJ YAPAN ÖĞRECİLERİN SGK PRİMİ 22 VE 43 NOLU AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE BİLDİRİLECEĞİNDEN İŞVERENE 22 NOLU BELGE TÜRÜNÜN İZİN VERİLMESİ DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR DAMGA VERGİSİ 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN 9’UNCU MADDESİ UYARINCA İŞVERENİN (RESMİ KURUM) DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULMASI İÇİN SGK YA BİLDİRİM.

9 9 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI E-BİLDİRGE İşverenlerin, çalıştırdıkları sigortalılarını tescil etme, tescillerini kapama, sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri vb. diğer uygulamalar için oluşturulan elektronik bir portaldır. Bu uygulama çerçevesinde işçi ve işverenlerin Sigorta İl/Sigorta Merkez Müdürlüklerine giderek yaptıkları işlemlerin büyük çoğunluğu, internet ortamında da yapılacaktır. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU MADDE 100- Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya yetkilidir.

10 10 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI E-BİLDİRGE MADDE 6 – (1) Sosyal sigorta işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutulması esastır. Bu amaçla, Kurumca; a) Sigortalı tescil, b) Sigortalı hizmet, c) Gelir veya aylık ödeme, ç) İşyeri tescil, d) İşveren veya sigortalı prim tahakkuk ve tahsilat, e) Geçici iş göremezlik ödenekleri, f) Genel sağlık sigortası tescil, kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu merkezi bir veri tabanı oluşturulur. SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ c- İşverenin kamu kurum veya kuruluşu olması halinde, ilgili kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi talep edilmiş olan kişiler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından düzenlenmiş görevlendirme yazısı başvuru formuna eklenecektir.

11 11 E-BİLDİRGE CEZAİ YAPTIRIM MADDE 102- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 8 inci maddenin birinci fıkrası(sigortalı bildirimi ve tescili); Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

12 12 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI E-BİLDİRGE CEZAİ YAPTIRIM MADDE 102- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ayrıca bu Kanunun; c) 86 ncı maddenin birinci fıkrası (prim belgeleri ve işyeri kayıtları) uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında, 2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin sekizde biri tutarında, 3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgarî ücretin yarısı tutarında,

13 13 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJ BAŞLANGIÇ SÜRECİ Sigortalılığın başlangıcı MADDE 7- Sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; a) (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten, Sigortalı bildirimi ve tescili MADDE 8- İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

14 14 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJ BAŞLANGIÇ SÜRECİ MADDE 102- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 8 inci maddenin birinci fıkrası (sigortalı bildirimi ve tescili); Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

15 15 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER DÖNEM Kamu kurum ve kuruluşları dönem ibaresi ayın 15’i ile takip eden ayın 14’ü arasını bir ay olarak kabul ederler. Örneğin 15 Temmuz 14 Ağustos 2014 dönemi AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

16 16 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 23’ünde, AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİ Örneğin; işveren 15 Temmuz 14 Ağustos 2014 dönemi ait aylık prim ve hizmet belgesini en son Sosyal Güvenlik Kurumuna 07 Eylül 2014 tarih ve saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmek zorundadır.

17 17 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER aylık prim ve hizmet belgesinin bir örneğininyasal süreden en az ON GÜN (10) ÖNCE Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırılması Biriminizin bütçesinde bu ödeme ile ilgili herhangi bir bütçe söz konusu olmadığından dolayı aylık prim ve hizmet belgesinin bir örneğinin ilgili kanunun öngörmüş olduğu yasal süreden en az ON GÜN (10) ÖNCE Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırılması halinde Başkanlığımızın ilgili bütçe tertibinden ödeme işlemi yapılacaktır. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDEME İŞLEMİNİN YAPILMASI

18 18 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER en fazla 15 gün içerisinde yazılı olarak başvurulacak ve konu hakkında bilgi verilecektir Birimler bünyesinde staj (çalışma) yapılmayacak ay olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna en fazla 15 gün içerisinde yazılı olarak başvurulacak ve konu hakkında bilgi verilecektir. STAJ YAPILMAYAN AYLARDA YAPILMASI GEREKENLER

19 19 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN ZAMANINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMEMESİ CEZAİ YAPTIRIM MADDE 102- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ayrıca bu Kanunun; c) 86 ncı maddenin birinci fıkrası (prim belgeleri ve işyeri kayıtları) uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; 1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında, 2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin sekizde biri tutarında, 3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgarî ücretin yarısı tutarında,

20 20 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJIN SONA ERDİRİLMESİ Sigortalılığın sona ermesi MADDE 9- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık; a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

21 21 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJIN SONA ERDİRİLMESİ Sigortalı işten ayrılış bildirgesi işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden ON GÜN içinde e-sigorta ile yapılır MADDE 26 – (1) Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5- A’da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden ON GÜN içinde e-sigorta ile yapılır. Yasal süresi dolmadığı için kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı çalışanlarının kurumca bilinmesini gerektiren diğer hallerde de bu madde gereğince işlem yapılır. Örnek: Sigortalı (A) 20/08/2014 tarihinde işten ayrılmış olup bu sigortalının işten ayrılış bildirgesinin işten ayrıldığı tarihi takip eden 21/08/2014 tarihinden itibaren 31/08/2014 tarihine kadar e-sigorta yoluyla kuruma bildirilmesi gerekmektedir. SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

22 22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STAJIN SONA ERDİRİLMESİ Cezai İşlem 5838 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunun 102 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle 01/08/2009 tarihinden itibaren on günlük süre içinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri hakkında idari para cezaları uygulanacaktır. (Sosyal Güvenlik Kurumu 05.03.2009 tarih vrB.13.2.SGK.0.10.03.00-196 sayılı 2009/37 nolu Genelgesi; 2.5- sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin verilmesi) İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

23 23 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNEMLİ NOT Tüm bu bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Burada kanun, yönetmelik, tebliğ vb. ve/veya kanun, yönetmelik, tebliğlerin sadece belli bölümleri alınmıştır. Bu durumda eksik olan, yanlış yazılmış olan ve unutulmuş diğer bilgilerden sorumlu değiliz. Bu tür şeyler sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır. Bu durumda konu ile ilgili mevzuatların dikkatlice incelenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

24 24 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞYERİ AÇILIŞI EK 6 İŞYERİ BİLDİRGESİ 4-A LI SİGORTALILAR İÇİN ilk staja (ilk sigortalı çalıştırmaya) başlanılacağı tarih ve sigortalı sayısıdır Bu bildirge düzenlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ilk staja (ilk sigortalı çalıştırmaya) başlanılacağı tarih ve sigortalı sayısıdır. Bu bildirge düzenlendikten sonra bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu İl Merkez Müdürlüğüne verilmesi gerekir. EK 6 İŞYERİ BİLDİRGESİ 4/1-A FORMU ÜZERİNDE ANLATILACAKTIR.

25 25 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA E-BİLDİRGE SİSTEMİ İşyeri açılışı yapıldıktan hemen sonra e-bildirge sistemine kayıt yaptırmanız gerekmektedir. E-BİLDİRGE KAYIT FORMLARI ÜZERİNDE ANLATILACAKTIR.

26 26 UYGULAMA UYGULAMA BİR ÖĞRENCİNİN STAJA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİNE KADAR İZLENMESİ GEREKEN AŞAMALARI BİR ÖRNEK ÜZERİNDE ANLATILMIŞTIR. ÖĞRENCİNİN STAJA BAŞLAMA TARİHİ : 12.07.2010 ÖĞRENCİNİN STAJ BİTİM TARİHİ : 20.08.2010 TOPLAM STAJ SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

27 27 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA E-SİGORTA SİSTEMİ Aylık Pirim ve hizmet belgesi düzenlemek için E- Bildirgeye giriş Sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten çıkış bildirgesi düzenlemek için Sigortalı İşe giriş ve işten çıkış bildirgesi hazırlama

28 28 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME Size verilen kullanıcı kodunu giriniz Size verilen sistem şifresi Size verilen işyeri şifresi Yan resimde görülen Güvenlik anahtarındaki rakamlar girilir ve giriş butonu basılır. Kullanıcı kodundan sonraki tek rakamı giriniz

29 29 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME Sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlemek için giriş yapılır.

30 30 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME T.C. kimlik nosu girilir ve bul butonu ile kişi bilgileri ekrana gelir.

31 31 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME İleri butonu ile bir sonraki aşamaya geçilir.

32 32 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME İşe giriş bildirgesi butonu ile bildirge hazırlamak için bir sonraki aşamaya geçilir.

33 33 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME Sigortalı işe başlama tarihi girilir DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ HUSUS BU BİLDİRGENİN EN AZ 1 GÜN EN FAZLA 30 GÜN ÖNCESİNDEN BİLDİRİLİYOR OLMASI. İleri butonuna basılarak bir sonraki aşamaya geçilir Sigorta kolu:7-Çırak ve Stajyer seçeneği seçilir Adres Bilgileri Girilir.Adres bilgileri boş geçilemez. ÇSGB. Bölge müdürlüğü dosya numarası işyeri açıldıktan sonra ÇSGB. Tarafından verilecektir. 01.08.2009 tarihinden sonra işyeri açanlar için.( https://tescilsorgu. csgb.gov.tr/TescilSorgul a/faces/deneme.jspx) adresinden öğrenilerek Verilen bu numara numara E-Bildirge sistemine girilerek kaydedilir. https://tescilsorgu. csgb.gov.tr/TescilSorgul a/faces/deneme.jspx

34 34 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME Kontrol aşamasında İşe Başlama Tarihi ve Sigorta kolu mutlaka kontrol edildikten sonra İşe Giriş Bildirgesini Onaylanmalıdır. Görüldüğü üzere en az 1 gün önceden giriş sigortalı giriş işlemi düzenlenmiştir.

35 35 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEME 3 adet çıktı alınıp 2 nüsha işverende 1 nüshasıda işçiye verilir.

36 36 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 01/07/2014-31/12/2014 DÖNEMİ İÇİN AYLIK1134,00 TL GÜNLÜK 37,80 TL 01/01/2014-30/06/2014 DÖNEMİ İÇİN AYLIK1071,00 TL GÜNLÜK 35,70 TL 01/07/2009-31/012/2009 DÖNEMİ İÇİN AYLIK693,00 TL GÜNLÜK 23,10 TL ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2010

37 37 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ E- BİLDİRGE Sistemine Giriş.

38 38 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Hazırlanması

39 39 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Hazırlanması

40 40 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İÇİN GİRİŞ YAPIL,ACAK OLAN DÖNEM SEÇİLİR BELGE TÜRÜ OLARAK 22 NOLU MESLEK LİSESİ ZORUNLU STAJ SEÇENEĞİ SEÇİLİR BELGE TÜRÜ SEÇİLDİKTEN SONRA DEVAM BUTONUNA BASILARAK BİR SONRAKİ ADIMA GİDİLİR

41 41 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ T.C. Kimlik no girildikten sonra SGNo Sorgu Butonu ile sigortalı bilgileri (Adı, Soyadı ve SSK Sicil bilgileri ekrana gelir.

42 42 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İLK- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ HAZIRLAMA Resmi tatil ve hafta sonu tatil günlerinde staj yapılmadığından Eksik Gün Nedeni olarak 13-DİĞER NEDENLER Seçeneği Seçilir 12.07.2010 tarihinde staja başlayan sigortalı G.Günü olarak 12.07 tarihi seçilir. 15 İş Günü 12.07 PEK Tutarı=1 Günlük Bürüt Asgari Ücret Tutarı X Gün= 346,50 346,50 Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ait bilgiler girildikten sonra EKLE butonu ile bilgiler bildirgeye eklenir.

43 43 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İLK-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Ekle Butonuna basılarak sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi bilgileri bildirgeye eklenmiştir. 346,50 12.07

44 44 UYGULAMA HAZIRLAMA İLK- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ HAZIRLAMA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Toplu Kontrol Butonu ile girilen bilgiler Kontrol ettirilir. Girilen Bilgiler Doğru ise ardından Onay Ekranına Geç butonu ile Onay Ekranına Geçilir. 12.07

45 45 UYGULAMA HAZIRLAMA İLK- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ HAZIRLAMA Belgeyi onaylamadan önce tahakkuk fişi görüntülenip kontrol edilir. Doğru ise Tahakkuk fişi onayla ekranına geçilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

46 46 UYGULAMA HAZIRLAMA İLK- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ HAZIRLAMA Belgeyi onaylıyorum butonu ile işyeri şifresi yazılarak gönder butonu ile bildirge onaylanmış olur. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

47 47 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA SON-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Stajı biten öğrencinin İşten Çıkış nedeni olarak 22-Diğer Nedenler Seçeneği Seçilir 346,50 12.07 20.08 20.08.2010 tarihinde stajı biten sigortalının Ç.Günü olarak 20.08 tarihi seçilir. Resmi tatil ve hafta sonu tatil günlerinde günlerinde staj yapılmadığından Eksik Gün Nedeni olarak 13-DİĞER NEDENLER Seçeneği Seçilir Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ait bilgiler girildikten sonra EKLE butonu ile bilgiler bildirgeye eklenir. PEK Tutarı=1 Günlük Bürüt Asgari Ücret Tutarı X Gün= 346,50

48 48 UYGULAMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Toplu Kontrol Butonu ile girilen bilgiler Kontrol ettirilir. Girilen Bilgiler Doğru ise Ardından Onay Ekranına Geç butonu ile Onay Ekranına Geçilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

49 49 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Belgeyi onaylamadan önce Tahakkuk fişi görüntülenip rakamlar kontrol edilir doğru ise Tahakkuk Fişi Onayla ekranına geçilir

50 50 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Belgeyi onaylıyorum butonu işaretlenip işyeri şifresi girilerek gönder butonu ile Aylık prim ve hizmet belgesi onaylanmış olur

51 51 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşten ayrılış bildirgesi düzenleme

52 52 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşten ayrılış tarihi girilir Bul butonu ile bir sonraki aşamaya geçilir T.C. Kimlik no girilir

53 53 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA Buraya mause ile tıklanınca işten ayrılış nedeni olarak açılan pencereden 22 nolu diğer nedenler seçilir Onayla butonuna basılır Buraya mause ile tıklanınca eksik gün nedeni olarak açılan pencereden 14 nolu diğer nedenler seçilir Buraya mause ile tıklanınca belge türü olarak açılan pencereden 22 nolu belge türü seçilir. Dönem aralığında kaç gün staj yapmışsa (iş günü) olarak yazılır Prime esas kazanç tutarı 1 günlük asgari ücret tutarı x gün sayısı =P.E.K. Sigortalı Adres Bilgileri Girilir. (Adres Bilgileri Boş Geçilmez.)

54 54 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten ayrılış bildirgesi çıktısı alınır.

55 55 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ KAZASI MADDE 13- İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

56 56 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ KAZASI 1- En yakın sağlık kurumuna sevki, işyeri hekimi var ise ilk müdahaleden sonra sevk, Derhal vizite kağıdı düzenlenmesi (Vizite kağıdının hazırlanması belge üzerinde anlatılacaktır.) 2- Kolluk kuvvetlerine derhal (Emniyet veya Jandarma), 3-Olay ile ilgili tutanak (görgü şahitleri ve işveren imzalar 3 nüsha), 4- SGK’ya Kazadan sonra en geç 3 iş günü içinde, 5- Sağlık kurumu raporları 6- diğer tüm işlemler ve bilgiler dosya haline getirilir. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK İŞLEMLER

57 57 T.C. O NDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Tüm bu bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Burada kanun, yönetmelik, tebliğ vb. ve/veya kanun, yönetmelik, tebliğlerin sadece belli bölümleri alınmıştır. Bu durumda eksik olan, yanlış yazılmış olan ve unutulmuş diğer bilgilerden sorumlu değiliz. Bu tür şeyler sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır. Bu durumda konu ile ilgili mevzuatların dikkatlice incelenmesi ve uygulanması gerekmektedir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

58 58 İŞYERİ AÇILIŞ BİLDİRGESİ ÖRNEĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

59 59

60 60

61 61

62 62 ŞİFRE TALEP FORMLARI ÖRNEĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67 DAMGA VERGİSİ MUHAFİYET YAZISI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

68 68 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE SAMSUN Kurumunuzda ……………………….. nolu dosyada işlem gören Ondokuz Mayıs Üniversitesi ………………………., 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisinden muaf tutulmuştur. Bu nedenle internet ortamında tahakkuku yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin kurumumuzun damga vergisinden muaf tutulmasına dair gerekli işlemlerin yapılması hususunu arz/rica ederim. Kurumunuzda ……………………….. nolu dosyada işlem gören Ondokuz Mayıs Üniversitesi ………………………., 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisinden muaf tutulmuştur. Bu nedenle internet ortamında tahakkuku yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin kurumumuzun damga vergisinden muaf tutulmasına dair gerekli işlemlerin yapılması hususunu arz/rica ederim. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

69 69 YUKARIDA BELİRTİLEN YAZI VE FORMLARIN BİRER ÖRNEKLERİ BAŞKANLIĞIMIZIN WEB SİTESİNDE BULUNMAKTADIR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

70 70 İŞLEMLERİNİZDE BAŞARILAR DİLERİZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI


"1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN İŞLEMLERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları