Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE UYGULAMALARA İLİŞKİN SUNUM Mehmet Emin ÇOBAN Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE UYGULAMALARA İLİŞKİN SUNUM Mehmet Emin ÇOBAN Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme."— Sunum transkripti:

1 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE UYGULAMALARA İLİŞKİN SUNUM
Mehmet Emin ÇOBAN Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 Kanunun Amacı

3 Reform Öncesi sosyal güvenlik kurumları
T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 20 Mayıs 2006 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tek çatı altında birleştirilmiştir.

4 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile devredilen Sosyal Güvenlik Kuruluşları tarafından sigortalılara verilen sağlık ve sosyal güvenlik haklarındaki farklılıklar kaldırılarak, tüm vatandaşlara eşit sağlık ve sosyal güvenlik hakkı tanınması amaçlanmıştır. Reformun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk defa memur, işçi, köylü, esnaf ve işadamı arasında sağlık ve sosyal güvenlik yönünden ayrıcalıklı uygulamaların sona erdirilmesi düşünülmüştür.

5 5510 Sayılı Kanunda Sigortalılar
5510 Sayılı Kanunun 4. maddesi 4 / a 4 / b 4 / c Hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılanlar İşverenler (Kendi hesabına çalışanlar) Memurlar SSK BAĞKUR EMEKLİ SANDIĞI

6 İşçiler 4/ a Esnaflar 4/ b Memurlar ise 4/ c Olarak anılmaktadır.
Diğer Bir Deyişle Bu Kanunda İşçiler / a Esnaflar 4/ b Memurlar ise 4/ c Olarak anılmaktadır.

7 Sigorta Primleri Kısa vadeli sigorta kolları:
İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, Uzun vadeli sigorta kolları: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarını, Genel sağlık sigortası: Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

8 5510 Sayılı Kanuna Göre Prim Oranları
İşçi İşveren Toplam Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası %9 %11 %20 Genel Sağlık Sigortası %5 %7,5 %12,5 İş kazası ve meslek hastalığı sigortası (4/c kapsamı hariç) - %1-%6,5 TOPLAM %14 %19,5-%25 %33,5-%39

9 1 Ekim 2008 tarihinden önce iştirakçi olan memurlar için;
Bu kanunun geçici 4 üncü maddesine göre İştirakçi payı : % 16 İşveren (Devlet) Payı : % 20 Artış farkları : % 100 Kesilmeye devam edilecektir.

10 1 Ekim 2008 tarihinden sonra iştirakçi olan memurlar için;
Prime Esas Kazanç Aylık gösterge ve ek gösterge, Taban aylık ve kıdem aylığı, Makam, temsil ve görev tazminatları. Özel hizmet tazminatı, Üniversite ödeneği. Ek ders ücretleri ve döner sermaye katkı payları prime esas kazanca dahil edilmez. Sağlık giderleri 1 ay prim ödemek şartıyla SGK tarafından karşılanacaktır ve kurum tarafından kesinlikle sağlık karnesi verilmeyecektir.

11 4/c Kapsamında Sigortalı Çalıştırılan İşyerlerinin Tescili
5510 sayılı Kanunun 4/c bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, işyeri bildirgesini düzenleyerek, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma e-sigorta ile göndermek zorundadır.

12 4/c Kapsamında Sigortalı Sayılan Kişilerin İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirimi
Sigortalı işe giriş bildirgesi işe başlama tarihinden itibaren on beş gün içinde, Sigortalı işten ayrılış bildirgesi sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde kamu idaresince e-Sigorta ile Kuruma bildirilir. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi ile bildirim yapılmaz.

13 4/c Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi İşverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin prim ve hizmet belgesini maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gününe kadar, “E-SGK” bölümünde bulunan “Kesenek Bilgi Sistemi”nden internet ortamında Kuruma göndermek zorundadır.   Ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak on beşinci günün sonuna kadar verilmesi gerekir. İşveren sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili üniteye durumu bildirmekle yükümlüdür.

14 Primlerin Ödenme Süresi
4/c Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi Primlerin Ödenme Süresi Aylık prim ve hizmet belgesi ile cari aya ilişkin olarak yapılan bildirim tutarı, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gününe kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ödenir. Her ne kadar bildirim ve ödeme süresi aynı tarihte sona erse de ödeme konusunda sorun yaşanmaması amacıyla son ödeme gününden 1 hafta önce bildirgeye ilişkin tahakkukların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

15 Uygulanmayacak Sigorta Kolları
5510 sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalılar için, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile işsizlik sigortası hükümleri uygulanmaz.

16

17 Üniversitemizde 5510 4/a Kapsamında Çalışanlar
Ders ücreti karşılığı görev verilenler , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/b bendi kapsamında çalıştırılanlar, Daimi işçiler, Yabancı uyruklu personel, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler, Yükseköğrenimi sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

18 Prime Esas Kazanç Ders ücreti karşılığı çalışanlar
ÇALIŞANLAR PRİME ESAS KAZANÇ Ders ücreti karşılığı çalışanlar Ayın 1’i ile 30’u arasında verilen ders karşılığında hak edilen ders ücretinin brüt tutarıdır. 657 sayılı Kanunun 4/b bendi kapsamında çalışanlar İlgili ayda hak edilen brüt ücret. (Sözleşme ücreti ve ek ödeme) Daimi işçiler İlgili ayda hak edilen brüt ücret. Yabancı uyruklu personel Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler Asgari ücret brüt tutarı.

19 MALÜLLÜK, YAŞLILIK, ÖLÜM SİGORTASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI
ÇALIŞANLAR MALÜLLÜK, YAŞLILIK, ÖLÜM SİGORTASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞÇİ İŞVEREN 4/a bendi kapsamında sigortalı olanlardan ders ücreti karşılığı çalışanlar 9 11 5 7,5 - 1 İştirakçi olmayanlardan ders ücreti karşılığı çalışanlar Emeklilerden ders ücreti karşılığı çalışanlar 22,5 657 sayılı Kanunun 4/b bendi kapsamında çalıştırılanlar Daimi işçiler Yabancı uyruklu personel Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler

20 Zorunlu Staja Tabi Öğrenciler
Yükseköğrenim aşamasında zorunlu staja tabi öğrenciler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’na göre sigortalı sayılmıyorlardı. 5510 sayılı Yasa ile Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacağı (Brüt Asgari Ücret Üzerinden % 1) hüküm altına alınmıştır.

21 Üniversite Dışından Ders Vermek Üzere Görevlendirilen Personel
Emekli olanlardan ders görevi verilenlere ödenecek ders ücretlerinden sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 4/a kapsamında sigortalı olan veya herhangi sosyal güvencesi olmayanlara ödenecek ders ücretlerinden bütün sigorta kollarından kesinti yapılacaktır.

22 İŞYERİ TESCİLİ İLE İŞVEREN UYGULAMALARI
22

23 İşyeri bildirgesinin verilmesi gereken süre;
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir. Tebliğe göre işveren en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı gün işyeri bildirgesi vermekle yükümlü ise de; Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin kuruma verilme süresinde göreceğimiz gibi Zorunlu Stajyerlerin sigortaya bildirimleri işe başlamadan önce yapılması gerekmektedir. İşe giriş bildirimini yapabilmek için İşyerinin de açılmış olması gerektiğinden İş yeri tescil işleminin öğrenciler staja başlamadan en az 1 hafta önce yapılmasında fayda vardır.

24 İşyeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesi;
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, işyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) …. bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işverenler, işyeri bildirgelerini e-sigorta ile Kuruma göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Ancak, Kurum gerekli alt yapıyı henüz oluşturmadığından dolayı işyeri bildirgesi, gerekli alt yapı oluşturuluncaya kadar Kuruma kağıt ortamında verilecektir.

25 4/a Kapsamında Sigortalı Çalıştırılan İşyerlerinin Tescili
iş yeri bildirgesi (SGK İl Müdürlüğüne) Ekinde İş Yeri Açılış Talep Yazısı Damga vergisi Muafiyeti Tanımlama Talep Yazısı Henüz internet üzerinden düzenlenemediği için Kurumun İl Müdürlüğüne elden verilmesi gerekiyor.

26 Örnek İş yeri Açılışı Bildirim Yazısı İş Yeri Bildirgesinin Ekinde Verilir
Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfaİl Müdürlüğüne Fakültemiz/ Yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerimizin zorunlu staj işlemlerini yürütmek üzere aşağıda tatbiki imzası bulunan …..……………………… yetkili kılınmıştır. Yetkili İmza ( İşveren) Tatbiki İmza Ek: 1- İşverenin kimlik fotokopisi 2- İşverenin ikametgah Belgesi

27 Örnek Damga Vergisi Muafiyet Talep Yazısı İş Yeri Bildirgesinin Ekinde Verilir
Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü Zorunlu Staja tabi öğrencilerimiz için işveren numarası alınması ve e-bildirge verilmesi gerekmektedir. Üniversite olarak resmi kurum statüsünde olmamız dikkate alınarak, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre damga vergisinden muaf tutulmamız konusunda gereğini arz ederiz. Yetkili İmza ( İşveren)

28 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
28

29 Stajyer Öğrenciye Kurumuna Vermek Üzere Verilecek Belge
İlgili Makama 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin ( e ) bendi uyarınca zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerimizin sigorta primleri fakültemiz/yüksekokulumuz tarafından karşılanacaktır. Yetkili İmza (İşveren)

30 5510 Sayılı Kanun Sigortalılığın Başlangıcı
4-a bendi kapsamında sigortalı sayılan stajyerlerin sigortası zorunlu staja başladıkları tarihten itibaren başlar. BİLDİRİM SÜRESİ: Zorunlu staja tabi öğrencilerin sigortalı bildirim süresini çalışmaya başladıkları tarihten önce olarak belirlemiştir.

31 BİLDİRİM YÜKÜMLÜSÜ: 5510 sayılı kanunda; Yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için ise öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarınca yapılır diyerek bildirim yükümlülüğünü yüksek Öğretim Kurumlarına vermiştir. Bu nedenle Fakülte ve Yüksekokullar yöneticileri öğrenciler staja başlamadan önce tescil işlemlerini yaparak elektronik ortamda işe giriş ve ayrılış bildirgesini vermekle yükümlüdürler.

32 32

33 Örnek İşe Giriş Bildirgesi

34 İşe Giriş Bildirgesinde Sigortalılık Kodları (4-a)
(0) Mecburi sigortalı (2) Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde çalışan Türk işçileri (5) Göçmenler (6) Yurtdışı borçlanması yapanlar (7) Çıraklar ve stajyer öğrenciler (8) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (10) Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular (11) Sanatçılar, düşünürler ve yazarlar (12) Sözleşmesiz ülkeler yabancı uyruklu sigortalılar (13) 4081 Sayılı Kanuna göre çalışanlar (14) Umumi kadınlar (15) Usta ve sözleşmeli öğretici (16) Sendika konfederasyon başkanlıkları, yönetim kurulu üyeleri (17) 657 sayılı Kanunun 4/b kapsamında çalışanlar (18) 657 sayılı Kanunun 4/c kapsamında çalışanlar

35 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ
35

36 5510 Sayılı Kanun Madde 87 Prim Ödeme Yükümlüsü
Yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, prim ödeme yükümlüsüdür.

37 Prim Hesaplama Staj görülen her gün için: 0,23
1 Temmuz 2009 Tarihinden itibaren; Prime Esas Kazanç:693,00/30*Staj Gün Sayısı Ödenecek Prim Tutarı: PEK*%1 Staj görülen her gün için: 0,23

38 Prim Hesaplama Aylık 20 saat ders veren 4/a ‘lı veya sosyal güvencesi olmayan bir kişiden; 20/7,5 saat=2,66 ==>3 gün bildirilecek 20*8,56=171,20 TL ders ücreti 3*22,20(Günlük Asgari Ücret)=66,60 Ders ücreti asgari ücretin üzerinde olduğundan 171,20 üzerinden bütün sigorta kollarından kesinti yapılacaktır.

39  e-Sigorta uygulamasına başvurulması, sözleşmenin düzenlenmesi ve şifre zarfının teslimi;
İşverenin kamu kurum veya kuruluşu olması halinde, ilgili kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi talep edilmiş olan kişiler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından düzenlenmiş görevlendirme yazısı başvuru formuna eklenecektir.

40 Şifre Talep Formu Ekinde Verilecek Örnek e-sigorta Şifre Talep Yazısı
Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü Fakültemiz/ Yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerimizin zorunlu staj işlemlerini yürütmek üzere internet kullanıcı kodu ve şifresini almak üzere aşağıda tatbiki imzası bulunan ……………………………… yetkili kılınmıştır. Yetkili İmza (İşveren) Tatbiki İmza

41

42

43 Belge Düzenlenirken ilk olarak Belge Türü Seçilmelidir
Belgenin Türü Sigortalılar 01 Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar 02 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar 07 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak Ve Mesleki İşletmelerde Eğitim Gören Öğrenciler 13 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler İle Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülke Vatandaşlarından Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar 14 Libya’da Çalışanlar 20 İstisna Akdine İstinaden Almanya'ya Götürülen Türk İşçiler 21 Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri 22 Meslek Liselerinde Okumakta İken Veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrenciler 23 Harp Malulleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar 24 Harp Malulleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

44 Öğrencinin Eksik Çalışma Nedeni Hizmet Belgesine Kodlanmalıdır
Kodu Eksik Gün Nedeni Açıklama 01 İstirahat 02 Ücretsiz/aylıksız izin 03 Disiplin cezası 04 Gözaltına alınma 05 Tutukluluk 06 Kısmi istihdam Kısmi Zamanlı Öğrenciler ve Ders Ücreti Alanlar 07 Puantaj kayıtları Zorunlu Staj Yapan Öğrenciler 08 Grev 09 Lokavt 10 Genel hayatı etkileyen olaylar 11 Doğal afet 12 Birden fazla 13 Görevden uzaklaştırma 14 Diğer

45 Belirli iş süresinin sona ermesi
Sigortalının ay içinde işten ayrılması halinde, işten çıkış tarihi sisteme girildikten sonra, işten ayrılma nedeninin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir.  01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi  02- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi  03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi  04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi  05 Belirli iş süresinin sona ermesi  06- İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi  07- İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren tarafından feshi  08- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle  09- Malulen emeklilik nedeniyle  10- Ölüm  11- İş Kazası sonucu ölüm  12- Askerlik  13- Kadın işçinin evlenmesi  14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması  15- Toplu işçi çıkarma  16- Nakil  17- Çalıştığı işyerinin kapanması  18- İşin sona ermesi  19- Mevsim bitimi  20- Kampanya bitimi  21- Statü değişikliği  22- Diğer nedenler

46 1/10/2008 tarihinden itibaren sosyal güvenlik numarası olarak sigortalıların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları esas alınacağından, aylık prim ve hizmet belgesinin “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” bölümüne, sigortalıların 11 haneli TC kimlik numaraları kaydedilecektir.

47 Sigortalı Öğrenci Yabancı Uyruklu İse
Sigortalının yabancı uyruklu olması halinde ise, söz konusu bölüme, bu kişiler için İçişleri Bakanlığınca verilecek olan kimlik numarası sisteme girilecektir.  Yabancı uyruklu sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi sırasında bu kişilerin kimlik numaralarının Kurum veri tabanında kayıtlı bulunmaması halinde, öncelikle kimlik numaralarının İçişleri Bakanlığından öğrenilmesi, ardından söz konusu numaraların sigortalı tescil kütüklerine kaydedilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

48 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLME SÜRESİ
Resmi işyeri İşverenleri, APHB ait olduğu ayı izleyen takvim ayın 23 üne kadar Kuruma e-sigorta yoluyla göndermek zorundadırlar. Ancak Birimlerin iş yükünü azaltmak adına Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tek ödeme emri belgesi ile gönderimini yapacağından ilgili bildirimin izleyen ayın 15 ine kadar SKSD Başkanlığına verilmesi önem arz etmektedir.

49 SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
49

50 Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü
Zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin sigortalılığı eğitim veya öğretimlerinin/staj sürelerinin bittiği tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, eğitim ve öğretim gördükleri kurumlarca, 10 gün içinde Kuruma bildirilir.

51 4/a Kapsamında Sigortalı Sayılan Kişilerin İşten Ayrılış Bildirimi
(EK:5) İşten Ayrılış Bildirgesi / -İŞVEREN -Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi -SSK

52

53 Örnek İşten Ayrılış Bildirgesi

54 4-a SİGORTALILARIN İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ
Kodu Açıklama  01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi  02- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi  03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi  04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi  05- Belirli iş süresinin sona ermesi  06- İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi  07- İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren tarafından feshi  08- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle  09- Malulen emeklilik nedeniyle  10- Ölüm  11- İş Kazası sonucu ölüm  12- Askerlik  13- Kadın işçinin evlenmesi  14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması  15- Toplu işçi çıkarma  16- Nakil  17- Çalıştığı işyerinin kapanması  18- İşin sona ermesi  19- Mevsim bitimi  20- Kampanya bitimi  21- Statü değişikliği  22- Diğer nedenler

55 GECİKME ZAMMI VE İDARİ PARA CEZALARI
55

56 Primleri Ödememenin – Eksik Ödemenin Sonuçları Gecikme Cezası-Gecikme Zammı
GECİKME CEZASI : Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede gecikme cezası uygulanarak artırılır. (her bir ay için % 3 ) GECİKME ZAMMI : Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.

57 İdari Para Cezaları 5510 sayılı kanun Md. 8- İşveren çalıştırdığı sigortalıların İşe Giriş Bildirgesini ve Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini süresinde bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para ceza uygulanır. Adı geçen bildirgelerin verilmediği, mahkeme kararı veya SGK’ca tespit edilmesi halinde her bir sigortalı için asgari ücret tutarının iki katı idari para ceza uygulanır. Bildirgelerin verilmediği mahkeme kararı veya SGK’ca tespit edilmesinden itibaren bir yıl içinde tekrar bildirge verilmemesi halinde her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

58 İdari Para Cezaları 5510 sayılı kanun Md. 11-
İşveren İşyeri Bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte SGK’ ya bildirmek zorundadır. Ayrıca bildirge içeriğinde değişiklik olması halinde on gün içinde yeni bildirgeyi yine SGK’ ya bildirir. Adı geçen bildirgeyi usule uygun ve süresinde vermeyen kamu idarelerine asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

59 İdari Para Cezaları 5510 sayılı kanun Md İşveren, yine bu kanunun 4. ve 5. maddesi kapsamında çalıştırdığı sigortalıların Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik numaralarını, prime esas kazançlarını, Prim ödeme gün sayılarını ve prim tutarlarını aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde verilmeyen her bir belge için; Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beşte biri tutarında; Ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere her bir sigortalı için aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında; Ek belgenin SGK’ca resen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere her bir ek belgede kayıtlı sigortalı için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, Belgenin eksik veya hatalı olduğu mahkeme kararı veya SGK’ca tespit olunması halinde asıl veya ek olmasına bakılmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında para cezası uygulanır.

60 İdari Para Cezaları 5510 sayılı kanun Md. 86- İş yeri sahibi işveren defter, bilgi ve belgelerini ait olduğu yılı takip eden on yıl, kamu idareleri otuz yıl saklamak ve SGK’ca istenmesi haline 15 gün içinde ibraz etmek zorundadır. Aylık asgari ücretin üç katı para cezası uygulanır.

61 TEŞEKKÜRLER


"5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE UYGULAMALARA İLİŞKİN SUNUM Mehmet Emin ÇOBAN Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları