Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FÜMİGASYON MEVZUATLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FÜMİGASYON MEVZUATLARI"— Sunum transkripti:

1 FÜMİGASYON MEVZUATLARI
ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU Kanun numarası : 6968 Kabul Tarihi :   ZİRAİ KARANTİNA FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu : Yayımlandığı R.Gazete : /25916 METİL BROMÜR'ÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yetki Kanunu : 6968 Yayımlandığı R.Gazete : – 24088 Değişiklik yapılan Yayımlandığı R.Gazete : – 25427 BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Yayımlandığı R.Gazete :

2 FÜMİGASYON MEVZUATLARI
ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU Kanun numarası : 6968 Kabul Tarihi : Bölüm VI Mücadele Alet ve İlaçlarının İmal,İthal ,İhraç, Satış ve kontrolü ( ) Madde 2 - Bütün nebatların ithal, ihraç ve memleket dâhilinde nakilleri, hastalık ve zararlılardan korunmaları, zirai mücadele alet ve ilaçlarının ithal, ihraç, imal, ihzar, satış ve kullanılmaları bu kanun hükümlerine tabidir.

3 Mücadele alet ve ilaçlarının imal, ithal, ihraç satış ve kontrolu
Madde 38 - Mücadele alet ve ilaçlarının: a) Yurda sokulması; b) Yurt piyasasına arzı ve Satışı; c) Yurt içinde imal, istihsal ve ihzarı; d) İhracı; Ziraat Vekâletinin ruhsat ve kontrolüne ve koyacağı şartlara tabidir. Mücadele alet ve ilaçlarının azami satış fiyatları Ziraat Vekâletince tespit edilir

4 Madde 39 - Memleket içinde mücadele alet ve ilaçlarının imal, istihzar veya istihsalleri ancak salahiyet ve kıyafetleri Ziraat Vekaletince tanınmış olan ve işin hususiyetinin gerektirdiği şartlara uygun olarak teçhiz edilmiş ilmi ve fenni tesisata ve personele sahip bulunan hakiki ve hükmi şahıslarca yapılabilir.

5 Madde 40 - Mücadele alet ve ilaçlarının Ziraat Vekaletince tesbit edilmiş ithal veya imal yerindeki perakende fiyatının ambalajı üzerinde gösterilmesi mecburidir. Mücadele ilaçlarının ne şekillerde ithal, satışa arz, imal, ihzar ve ihraç edileceği, etiket ve tarifnamelerinin ihtiva edeceği hususlar ve mücadele aletlerine konacak işaret ve yazılar ile bu işlere müteallik diğer lüzumlu cihetler nizamnamesinde belirtilir İzni verilmiş mücadele alet ve ilaçlarının Ziraat Vekaletince kabul ve tasdik edilmiş evsaf belgesindeki vasıflara uygun olarak satışa arz edilmeleri şarttır. Bunların isim, şekil, vasıf, tertip ve terkiplerindeki her hangi bir değişiklikten Ziraat Vekaletinin haberdar edilmesi ve yeniden ruhsat alınması mecburidir. Ziraat Vekaleti, izni verilmiş mücadele alet ve ilaçlarını her zaman ve her yerde tekrar muayene, tahlil ve denemeye tabi tutabilir ve lüzumlu görürse ilaçların satılmasını men ve ruhsatı iptal edebilir.

6 Madde 63 - Ziraat Vekaletinin vazifeli memurları her türlü resmi ve hususi kara, deniz ve hava vasıtalarına (Transit geçenler dahil) ve nebat yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere (Buraları mesken sayılsa dahi) girmeye ve gerekli muayene, kontrol ve muameleleri yapmaya yetkilidir. Mümanaat edildiği takdirde vazifeleri icabı hale göre muhtarı veya ihtiyar heyeti azasından bir kişiyi veya zabıta mensuplarını yanlarına alarak bu yerlere girerler ve vazifelerini yaparlar. Milli Müdafa Vekaletine ait kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile nebat ve erzak depo edilen mahallerde ve arazide ve yasak bölgelerde yapılacak muayene ve kontrollerde bu birlik ve müesseselerden de bir temsilci bulundurulur.

7 FÜMİGASYON MEVZUATLARI
Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği 8 BÖLÜM 6 EK 20 MADDE

8 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin bulundukları, taşındıkları ve yetiştirildikleri ortamların zararlı organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi, fümigasyon işlerini yapacak personelin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve yetkili kılınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

9 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin; alıcı ülke zirai karantina mevzuatının gerektirmesi, ithalat, ihracat, re-export ve transit geçişlerde böcek, akar, nematod, hastalık, yabancı ot gibi zararlı organizmalarla bulaşık olduğunun inspektörlerce tespit edilmesi ve lüzum görülmesi; ambalaj maddelerinin, depo, silo, gemi, konteynır gibi bulundukları ortamların temizlenmesi ve iç karantinaya tabi zararlı organizmaların belirlenmesi, kültür bitkilerinin yetiştirildiği ortamların temizlenmesi hallerinde, ayrıca fümigasyon için uygun hale getirilen müze, kütüphane, gıda üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen boş ambar ve depolarda istek üzerine uygulanacak fümigasyonla ilgili hususları kapsar.

10 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

11 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
İKİNCİ BÖLÜM Fümigasyon Operatörü ve Yardımcı Adaylarında Aranan Şartlar ve Seçilen Adayların Eğitimi Adaylarda aranan şartlar Madde 5 — a) T.C. vatandaşı olmak, b) 18 yaşından küçük olmamak, c) Kalp ve solunum yolları hastası olmamak, d) Görme, konuşma ve işitme özürlü olmamak, e) Saralı ve akli dengesi bozuk olmamak, f) El ve ayaklarını kullanamayacak derecede özürlü olmamak, g) Ziraat mühendisi, ziraat teknikeri veya ziraat teknisyeni olmak.

12 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
İKİNCİ BÖLÜM Başvurular ve istenilen belgeler Madde 6 — a) Nüfus cüzdanı sureti veya resmi onaylı fotokopisi, b) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların noter tasdikli diploma sureti, c) 5 inci maddenin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hastalıklar ve özürlerinin bulunmadığına dair heyet raporu, d) 3 adet fotoğraf, e) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların ikametgah belgesi, Heyet raporunu 5 yıl sonra yenilemeyenler fümigasyon işini yapamazlar.

13 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
İKİNCİ BÖLÜM Kurslar ve belgelerin düzenlenmesi Madde 7 — Operatör ve operatör yardımcıları beş yılda bir Bakanlığın belirlediği tarih ve yerlerde hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim neticesi başarılı olmayanların belgeleri iptal edilir. Kurs sonunda değerlendirme sınavı yapılır. Değerlendirmede 100 üzerinden 70 puan alanlar, Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi almaya hak kazanırlar. Beş yıl sonunda yeniden alınacak heyet raporunun müdürlüklere verilmesi üzerine, fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcı belgeleri müdürlükler tarafından beş yıl süre ile geçerli olmak üzere vize edilir. Vizesi yapılamayan operatörlerin belgeleri iptal edilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

14 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
ÜÇÜMCÜ BÖLÜM Vakumlu fümigasyonun teknik şartları Madde 8 — Atmosferik fümigasyonun teknik şartları Madde 9 — Sağlıklı fümigasyon için aranan şartlar Madde 10 —

15 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fümigasyon Operatörü ve Yardımcılarının Çalışma Şekilleri, Görev ve Sorumlulukları Çalışma şekilleri Madde 11 — Müdürlüklerde çalışan fümigasyon operatörü ve yardımcısı çalıştıkları kuruluş yöneticileri tarafından görevlendirilir. Fümigasyon mahalline gidiş ve dönüş, fümigasyon talebinde bulunan şahıs veya firmaların temin edeceği vasıtalardan yararlanılarak yapılır. Fümigasyon operatörü ve yardımcıları gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de çalıştırılır. Bu süre içerisindeki hizmet bedeli hizmeti alanlarca döner sermaye işletmesine ödenir.

16 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev yetki ve sorumlulukları Madde 12 — Fümigasyon operatörleri; 1) Fümigasyon talebini inceler, uygulamayı planlar ve organize eder. 2) Kullanılacak fümigantın cinsini, dozunu ve fümigasyon süresini tespit eder. 3) Hazırlıkları kontrol edip fiili olarak fümigasyonun başlatılmasını sağlar. 4) Güvenlik ve teknik tedbirleri denetler, eksiklikler varsa giderilmesini sağlar. 5) Fümigasyon süresi sonunda fümigasyon ortamının yeterince havalanıp havalanmadığı, personelin uygun çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını ölçümlerle tespit eder. 6) Operatör yardımcısı tarafından düzenlenen "Fümigasyon Tutanağını" (EK-IV) imzalar. 7) Fümigasyondan ve uygulama anındaki can ve mal güvenliğinden bizzat sorumludur.

17 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği BÖLÜMLER
BEŞİNCİ BÖLÜM Fümigasyon Yapacak Müdürlükler, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek ve Tüzel Kişi ve Kuruluşlarda Aranacak Şartlar Müdürlükler Madde 13 — Fümigasyon yapacak müdürlüklerde aranacak şartlar şunlardır: a) En az bir fümigasyon operatörüne ve varsa operatör yardımcısına sahip olmak, b) Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası, sonda, gaz yoğunluğu ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı, uyarı levhası, en az 20 metrelik şeritmetre, ızgara, kraft kağıdı, branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve gereçleri bulundurmak, c) Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edilebileceği uygun bir depoya sahip olmak.

18 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği
Diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar Madde 14 —Fümigasyon yapacak diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır: a) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç vergi kayıt belgesi fotokopisi ile ticaret sicil kayıt örneği, b) Fümigasyon işlemini kendi bünyelerinde yapanların bir fümigasyon operatörü, ücret karşılığında yapacakların ise en az bir fümigasyon operatörü ile bir operatör yardımcısı veya iki fümigasyon operatörü istihdam etmeleri, c) Bu Yönetmeliğin13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlara sahip olmaları, d) İşletme içinde bir lavabo ve temizlik malzemeleri bulundurmaları, e) Fümigasyon ruhsat belgesine sahip olmaları, f) Fümigasyon operatör ve operatör yardımcılarının noter onaylı imza sirküleri, g) Fümigasyon işlemini kendi bünyesinde veya ücret karşılığında yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların çalıştırdıkları operatör ve operatör yardımcılarıyla aralarındaki noter onaylı iş sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer resmi kurum ve kuruluşlarda bu şart aranmaz. Fümigasyonu ücret karşılığında yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, örneği EK-VI’da verilen noterden alınmış Taahhütnamede belirttikleri iller doğrultusunda faaliyet gösterebilirler. Bu durumda hangi ilde hangi operatörün veya yardımcısının görev yaptığı, istenilen diğer bilgi ve belgeler ile yapılan uygulamaların raporları üçer aylık dönemler halinde ruhsat aldıkları müdürlüklere bildirilmesi gerekir. Söz konusu müdürlük, bu operatör ve yardımcılarını ilgili müdürlüklere bildirerek veya gerektiğinde bizzat yerinde kontrol ederek denetlenmesini sağlar.

19 FÜMİGASYON MEVZUATLARI Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği
ALTINCI BÖLÜM Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek ve Tüzel Kişi ve Kuruluşların Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi Ruhsatlandırma Madde 15 — 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 32 nci maddesine istinaden, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar fümigasyon ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almak isteyenler aşağıdaki belge ve bilgilerle zirai karantina müdürlüklerine, bunların bulunmadığı illerde ise müdürlüklere başvuruda bulunurlar. a) Dilekçe, b) Fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgelerinin müdürlükçe onaylı fotokopisi ve aralarındaki noter onaylı iş sözleşmesi, c) Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar için fümigasyon operatörünün ziraat mühendisleri odası üyelik belgesi, d) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç ticaret sicil kayıt örneği, e) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen hususlara sahip olduğunu gösteren belge, f) 2 adet fotoğraf, g) Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar örneği EK-VI’da verilen noterden alınmış Taahhütname, h) Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli "Denetleme Defteri", ı) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç işyeri yetkilisinin ve fümigasyon operatörleri ile operatör yardımcılarının imza sirküleri. Başvuruda bulunulan belgeler müdürlükçe incelenir. Müdürlükte varsa en az iki fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü ve bir teknik personel tarafından işyerinde inceleme yapılır ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki şartları taşıdığı bir tutanakla belirlenenlere müdürlük tarafından "Zirai Fümigasyon Ruhsatı" (EK-V) verilir.

20 FÜMİGASYON MEVZUATLARI METİL BROMÜR'ÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye’nin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerden metil bromürün tarımda kullanımının ve ithalatının bir takvim çerçevesinde azaltılarak uygulamadan kaldırılması ve ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

21 FÜMİGASYON MEVZUATLARI METİL BROMÜR'ÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; bitki koruma ilacı olarak kullanılan metil bromürün karantina ve taşıma öncesi kullanımını dışında tarımda kullanımı için ruhsatlandırılması,dış ticareti,piyasaya arzı,alternatifleri ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili hususları kapsar.

22 FÜMİGASYON MEVZUATLARI METİL BROMÜR'ÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü hükümlerine ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 38,39 ve 40’ıncı maddelerine dayanılarak hazırlamıştır.

23 Montreal Protokolü Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair protokoldür.16 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe konmuştur.Türkiye için yürürlük tarihi ise 19 Aralık 1991 tarihidir. Viyana Sözleşmesi 6 Haziran 1990 tarihli ve sayılı Ozon Tabakasının Korunmasına Dair sözleşmedir.

24 FÜMİGASYON MEVZUATLARI METİL BROMÜR'ÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde 8- Montreal Protokolü ve değişiklikleri uyarınca üretimi, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan MeBr’ün 01/01/2007 tarihine kadar zirai karantina ve taşıma öncesi kullanımlar dışındaki tüketimi sıfırlanmış olacaktır

25 FÜMİGASYON MEVZUATLARI METİL BROMÜR'ÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Metil Bromürün satışı ve kullanımının denetlenmesi Zirai Karantina Müdürlüklerine verilmiştir. Fumigasyon öperatörleri ,Bit.Kor. Şub. Müd.düzenleneck 1 günlük eğitimden sonra metil bromür kullama belgesi almak zorundadır.

26 FÜMİGASYON MEVZUATLARI
FÜMİGASYON MEVZUATLARI BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İthalat Düzenlemeleri -Yurt dışından ithal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinde aranan şartlar -Kontrole tabi tutulan ahşap ambalaj malzemesinde aranan şartlar MADDE 10 – İstenilen koşulları taşımayan ahşap ambalaj malzemeleri mahrecine iade, imha ya da gerek görüldüğü takdirde uygun koşullar sağlanabiliyorsa ısı işlemi veya fümigasyon işlemine tabi tutularak ülkeye girişine izin verilir.

27 IPPC (Uluslar arası Bitki Koruma Konvansiyonu) genel kurulu.
FÜMİGASYON MEVZUATLARI BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK IPPC (Uluslar arası Bitki Koruma Konvansiyonu) genel kurulu. ISPM 15 (Bitki Sağlığı Önlemleri için Uluslar arası Standartlar) Kalınlığı 6mm geçen ahşap ambalaj malz. İh-ith Zararlı organizma taşıması ve yayılmasını önlemek için yapılacak ısıl işlem veya methil bromür ile fumigasyon işlemi sonucu işaretlenmesi standardı ve bu işareti izninin verilmesi konusunu kapsar. İhracatta fumigasyon uygulaması kaldırıldı.


"FÜMİGASYON MEVZUATLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları