Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E Ğİ T İ MDE DENETLEME VE DE Ğ ERLEND İ RME Yrd.Doç. Zehra KILIÇ ÖZMEN KONU:KURUM \DERS DENET İ M İ HAZIRLAYANLAR ŞADIMAN ESK İ BA Ğ ZEYNEP B İ R İ NC.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E Ğİ T İ MDE DENETLEME VE DE Ğ ERLEND İ RME Yrd.Doç. Zehra KILIÇ ÖZMEN KONU:KURUM \DERS DENET İ M İ HAZIRLAYANLAR ŞADIMAN ESK İ BA Ğ ZEYNEP B İ R İ NC."— Sunum transkripti:

1 E Ğİ T İ MDE DENETLEME VE DE Ğ ERLEND İ RME Yrd.Doç. Zehra KILIÇ ÖZMEN KONU:KURUM \DERS DENET İ M İ HAZIRLAYANLAR ŞADIMAN ESK İ BA Ğ ZEYNEP B İ R İ NC İ AL İ İ HSAN ESK İ BA Ğ İ DR İ S UZUN

2 KURUM DENET İ M İ Toplumda örgütlenmenin oluşumu ile ortaya çıkan teftiş günden güne önem kazanmıştır. Türk e ğ itim sisteminde teftiş görevi de yine Milli E ğ itim Bakanlı ğ ına yasalarla verilmiştir. 1739 sayılı Milli E ğ itim Temel Kanununda e ğ itim ve ö ğ retim hizmetlerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülmesinden gözetim ve denetiminden Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı sorumlu tutulmuştur.

3 Milli E ğ itim Bakanlı ğ ında teftiş görevini yerine getirmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlı ğ ı kurulmuş, örgüt yapısı, görev ve yetkileri ile işleyiş şekli Teftiş Kurulu Yönetmeli ğ inde saptanmıştır. Genel teftişler, bir müfettiş grubunca yapılır. Bu teftişlerde Bakanlı ğ ın kontrol alanı içine giren kurumların, kuruluşların ve bakanlık merkez örgütündeki dairelerin, kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, ö ğ retim ve çalışma programlarını, kararları, genelgeleri ve emirleri uygulayışları ; yöneticilerin, ö ğ retmenlerin ve di ğ er görevlilerin çalışmaları, başarıları ve verimleri, kurum ve kuruluşun çevre ile ilişkileri ve çevredeki etkileri incelenip de ğ erlendirilir.

4 KURUM TEFT İ Ş İ N İ N ÖZELL İĞİ Kurum teftişi, teftiş türlerinin en kapsamlı ve etkili olanıdır. Kurum teftişinin bir özelli ğ i de süreklilik ilkesine uyulmasıdır. Aynı kurumda birbirini izleyen teftişler arasında ba ğ lantı kurarak, önceki teftişlerde saptanan eksikliklerin giderilme, önerilen önlemlerin uygulanma durumunun gözlenmesi teftişte süreklilik sa ğ lar. Kurum teftişi yapılırken, kurumun tüm etkinlikleri incelenir, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm yolları birlikte saptanır, alınabilecek önlemler hakkında ilgililere gerekli rehberlik yapılır. Böylece kurumun amaçlarına ulaşmasını sa ğ layacak şekilde çalışması, sürekli olarak yenilenmesi ve gelişmesine yardımcı olunur.

5 KURUM TEFT İ Ş İ NDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR E ğ itim sisteminde kurum teftişinin grupça yapılması ilke olarak benimsenmiştir. Gruptaki müfettiş sayısı il sınırları içinde bulunan e ğ itim kurumlarının türü, sayısı, büyüklükleri ve ulaşım durumuna göre de ğ işmektedir. Ayrıca her grupta ders teftişini yapacak branş ö ğ retmenlerinin bulundurulmasına özen gösterilir.

6 Kurum teftişinin yapılmasında aşa ğ ıdaki sorunlarla karşılaşılır.(Alıntaş. 1980, s.26) 1. Teftiş programının yüklü oluşu yanında müfettiş sayısının azlı ğ ı ve teftiş süresinin yetersiz olması. 2. Turne süresi içinde teftiş raporunu yazmak için yeterli zaman ve ortam bulunamaması. 3. İ ki turne arasındaki sürenin az oluşu ve müfettişlerin yeterince hazırlanamamaları. 4. Gruplarda görevlendirilen müfettişlerin yaşlarında, yetişmelerinde ve deneyimlerinde farklılık olması. 5. Grupta görevlendirilen müfettişlerin teftiş tekniklerini uygulamaları, davranış ve de ğ erlendirmelerinin farklı olması. 6. Kurum teftişinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda branş ö ğ retmenlerini de denetlemeleri.

7 7. Kurum teftişinde denetlenecek hususların iş analizine göre saptanmamış olması 8. Kurum teftişi için geliştirilmiş yeterli bir de ğ erlendirme formu ve ölçe ğ i bulunmaması. 9. Kurumlarda görevli personelin teftişin amacı ve işleyişi hakkında gerekli bilgiye sahip olmaması. 10. Di ğ er sistem ve politikalardaki de ğ işmelerin kurum personelini etkilemesi, yönetime saygınlık ve güvenin azalması.

8 11.Teftiş ve yönetim ile ilgili yönetmelik ve genelgelerin sık de ğ işmesi, bilgilendirmenin yetersiz olması. 12.Başkanlı ğ a sunulan kurum teftişi raporlarının kısa zamanda de ğ erlendirilerek gere ğ inin yapılmaması.

9 KURUM TEFT İ Ş İ N İ N YAPILIŞI Bakanlık müfettişleri Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı merkez ve taşra teşkilatındaki bütün birimlerin, orta dereceli e ğ itim kurumlarının, ilkö ğ retim müfettişleri il sınırları içinde resmi ve özel ilkö ğ retim okulları ile Bakanlı ğ a ba ğ lı kurumların ve valili ğ in uygun görece ğ i birimlerin kurum teftişini yaparlar. Kurum teftişi ilke olarak kurumun yapısına göre sayıları de ğ işen ve en az iki müfettişten oluşan bir grup tarafından yapılır.

10 Kurum teftişinde dikkat edilecek hususlar, planlama, uygulama ve de ğ erlendirme aşamalarına göre üç ana grupta toplanabilir. 1. Planlama Aşamasında : a. Amaçların saptanması b. Kurumun tanınması c. Gözlenecek faktörlerin saptanması d. Görev bölümü yapılması

11 2. Planın Uygulanması Aşamasında İ şbirli ğ inin sa ğ lanması Gözlem ve incelemenin yapılması Kurum denetim raporunun hazırlanması Önlemlerin uygulanması ve izlenmesi

12 3.De ğ erlendirme ve Raporlama Aşamasında 3.De ğ erlendirme ve Raporlama Aşamasında De ğ erlendirme ve raporlamada aşa ğ ıdaki işlemler kurallara uygu olarak yapılır: Toplantı düzenlenmesi Teftiş raporunun düzenlenmesi Teftiş defterine işlenmesi

13 KURUM ÇALIŞMALARININ DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ Teftiş sonunda kurum çalışmalarının de ğ erlendirilmesinde aşa ğ ıdaki üç temel ölçüt kullanılır. Birincisi, kurumun amaçlarını belirleyip çalışmalara yön veren planda belli aşamalar için öngörülen nitelik veya nicelik olarak belirlenen hedeflere ulaşma dereceleridir. İ kincisi, çalışmaların başlangıcı ile bitişi arasında veya belirli bir sürede verimlilik, ürün veya kazanç gibi göstergelerde elde edilen somut gelişmelerdir. Üçüncüsü, kurumun sa ğ ladı ğ ı gelişme seviyesinin, olanaklar göz önünde tutuldu ğ unda, eldeki kaynaklara veya benzeri örgütlere göre durumudur. (Fişek, 1975, 1.240).

14 Kurumlarda yapılan genel teftişler sonunda, sa ğ lanan veriler kıyaslanır, yorumlanır ve de ğ erlendirilir. De ğ erlendirme sonuçları kurumun teftiş defterine yazılır ve imzalanır. Teftiş sırasında saptanan ve giderilmesi öngörülen hata ve eksikliklerde bu deftere yazılır. Müfettiş bunlardan giderilmesinin izlenmesini zorunlu görüyorsa durumu Teftiş Kurulu Başkanlı ğ ına ve Başkanlık kurumunun ba ğ lı bulundu ğ u daireye bildirilir. Müfettişler genel teftiş için gitti ğ i kurumda ilk defa bu defteri incelerler, daha önce teftiş eden müfettişlerin de ğ erlendirme sonuçları hakkında bilgi edinilir.

15 M İ LL İ E Ğİ T İ MDE KURUM TEFT İ Ş İ M İ LL İ E Ğİ T İ MDE KURUM TEFT İ Ş İ Milli E ğ itim Müdürlüklerinin teftişi, genel denetim turneleri kapsamında yapılır. Turne grup başkanı olan baş müfettiş Milli E ğ itim Müdürü ile birlikte Valiyi ziyaret ederek yapılacak çalışmalar açıklanır ve temsil görevi yerine getirilir.

16 Yönetmelikte İ l ve İ lçe Milli E ğ itim Müdürlüklerinin görevleri aşa ğ ıdaki başlıklar altında alanlara ayrılmıştır. A. Yönetim Hizmetleri B. Personel Hizmetleri C. E ğ itim - Ö ğ retim Hizmetleri D. Bütçe - Yatırım Hizmetleri E. Araştırma - Planlama, İ statistik Hizmetleri F. Teftiş - Rehberlik - Soruşturma Hizmetleri Yukarıda sıralanan alanlardaki hizmetleri yürütecek bölümler il ve ilçe Milli E ğ itim Müdürlüklerinde Şube Müdürü kadro sayısına göre düzenlenir.

17 Milli E ğ itim Müdürlüklerinde aşa ğ ıda sıralanan kurul ve komisyonlar kurulur. Kurullar A. İ l Milli E ğ itim Danışma Kurulu B. İ lkö ğ retim Müfettişleri Kurulu C. İ l Çıraklık ve Mesleki E ğ itim Kurulu Komisyonlar A. İ l Milli E ğ itim Komisyonu B. İ lçe Milli E ğ itim Komisyonu

18 İ l ve ilçe Milli E ğ itim Müdürlüklerinin kurum teftişleri Bakanlık müfettişleri tarafından yapılır. Genel teftişler sırasında yapılacak Milli E ğ itim Müdürlüklerinin teftişinde, müfettişler arasında görev bölümü yapılır, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler incelenir, Milli E ğ itim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İ lkö ğ retim Müfettişler Kurulu Başkan ve Yardımcıları ile bir toplantı düzenlenir. Genelde teftişe ilçe Milli E ğ itim Müdürlüklerinden başlanır.

19 TEFT İ Ş KURULUNA GÖRE İ L VE İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜKLER İ N İ N DENET İ M İ NDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR 1. Maddi Durum 2. Yazı, arşiv ve idari işler 3. Personel işleri, bölümlerin işleri 4. E ğ itim ve ö ğ retim işleri bölümlerin işlevi 5. Bütçe-yatırım işleri 6. Araştırma, Planlama- İ statistik işlevi 7. Teftiş, rehberlik ve soruşturma işleri 8. Sivil savunma işleri 9. Basın ve halkla ilişkiler 10. Müdürlü ğ ünün çalışmaları 11. Müdürlü ğ ün ihtiyaçları 12. Genel teftişin de ğ erlendirilmesi 13. Personelin de ğ erlendirilmesi

20 Kurum Teftişi tamamladıktan sonra ilk toplantıya katılanlarla ikinci bir toplantıda teftiş sonuçları de ğ erlendirilir. Bu teftişin sonunda Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı tarafından geliştirilmiş olan aşa ğ ıdaki formlar usulüne uygun olarak doldurur. (Teftiş Kurulu Başkanlı ğ ı, Yayın 110: 36) A. İ l Milli E ğ itim Müdür Hakkında Kanaat Formu B. İ l Milli E ğ itim Müdür Yardımcısı, İ lçe Milli E ğ itim Müdürü ve Şube Müdürleri Hakkında Kanaat Formu C. İ lkö ğ retim Müfettişleri Kurulu Başkanı Hakkında Kanaat Formu D. İ lkö ğ retim Müfettişi Hakkında Kanaat Formu Denetim sonunda, İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü ve ilkö ğ retim müfettişleriyle ayrı ayrı toplantılar düzenlenir ve açıklamalar yapılır. Ayrıca İ lin Valisi ziyaret edilerek gerekli bilgiler verilir.

21 Denetim de ğ erlendirmesi yapılarak İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü ve ilkö ğ retim müfettişleri başkanlı ğ ı denetimi ile ilgili formlardaki ana başlıklar esas alınarak Milli E ğ itim Bakanlı ğ ına hitaben üçer nüsha rapor hazırlanır. Ayrıca Bakanlı ğ ın bir birimine ba ğ lı kurum denetimi de yapılmışsa rapor dört nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası ilgili birime gönderilir. İ l ve İ lçe Milli E ğ itim Müdürlüklerinin teftişinden sonra her biri ile ilgili teftiş tebli ğ leri hazırlanarak teftiş defterine yapıştırılır.

22 İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü için hazırlanan tebli ğ in bir özeti grup başkanı tarafından il Milli E ğ itim Müdürlü ğ üne verilir. Genel teftiş sırasında teftiş edilen kurumlar için hazırlanan tebli ğ lerin birer örnekleri İ l ve ilgili ilçe Milli E ğ itim Müdürlüklerine verilir ve bir örne ğ i rapora eklenir.

23 OKULLARDA KURUM TEFT İ Ş İ 1. Bina durumu 2. Yangın söndürme düzeni 3. Yazı işleri 4. Büro işleri 5. Ö ğ renim durumu 6. E ğ itim durumu 7. Ö ğ retmenler kurulu toplantıları 8. Teftişin de ğ erlendirilmesi 9. Okulun ihtiyaçları 10. İ dare elemanları

24 Di ğ er bakanlıklara veya kurumlara ba ğ lı olanlarla aşa ğ ıdaki konularda denetim yapılır ve sonuçları açıklanır. 1. Maddi durum 2. Büro işleri a. Ö ğ renci işleri b. Ö ğ retmenlerle ilgili işler 3.Ö ğ retim durumu a. Zümre ö ğ retmenler toplantısı b. Planlar c. Di ğ er faaliyetler 4.E ğ itim çalışmaları a. Disiplin ve onur kurulu çalışmaları b. Rehberlik ve e ğ itici çalışmalar c. Di ğ er faaliyetler 5. Ö ğ retmenler kurulu çalışmaları 6. Okulun ihtiyaçları

25 Aynı dokümanda okullardaki kurum teftişi ile ilgili açıklamalar aşa ğ ıdaki şekilde özetlenebilir. 1) Kurum teftişinin ekip çalışması şeklinde yürütülmesi 2) Teftişte süreklili ğ in sa ğ lanması, bunun için bir önceki teftiş sonuçlarına ait rapor özetlerinin kurumda bulunan teftiş defterinden incelenmesi, belirlenmiş olan eksikliklerin tamamlanma durumunun belirlenmesi, 3) Kurumun maddi durumunun, e ğ itim ö ğ retim çalışmaları ile her türlü kayıt ve işlemlerin bir bütün olarak ele alınması, 4) Kurum teftişinde görevli müfettişlerin her birinin, kurumun yalnız bir alanında yapılan çalışmaları incelemekle yetinmeyip, bütün yönleri ile tanımaları,

26 5) Alınan kararların uygulamaya nasıl dönüştürüldü ğ ü, 6) Ö ğ retmenlerin ders teftişini yapan müfettişlerle, e ğ itici kol ve sınıf ö ğ retmenli ğ i çalışmalarını, zümre ö ğ retmenler toplantı tutanaklarını, ders da ğ ılım çizelgelerini inceleyen müfettişler arasında iyi bir işbirli ğ i kurulması, 7) Kurum teftişinde durumun saptanması ile yetinilmemesi, aksayan yönlerin, görülen hata ve eksikliklerin nedenleri üzerinde durulması, bunların tamamlanması için yapılacak işler ve alınacak önlemler hakkında ilgililerin uyarılması,

27 8) Teftiş esnasında saptanan hususların yapılan de ğ erlendirmelerin ve varılan sonuçların düzenlenen teftiş raporuna tam ve objektif olarak yansıtılması, 9) Bunun sa ğ lanması için raporun grup tarafından hazırlanması, 10) Kurum teftiş raporlarının dört nüsha olarak düzenlenmesi, kuruma verilen nüshadan yönetici ve ö ğ retmen teftiş formlarının çıkartılması ve bu formların özlük dosyalarına konulmak üzere sicile gönderilmesi şeklinde özetlenebilir.

28 OKULDA KURUM TEFT İ Ş İ N İ N KAPSAMI A. Ortaö ğ retimde e ğ itim-ö ğ retim ilkeleri ve temel de ğ erler B. Mevcut Durum 1. E ğ itim ortamları Binaların durumu Yönetim odaları, derslikler, özel derslikler Kütüphane ve okuma salonu Atatürk köşesi Bahçe tören alanı ve spor tesisleri Hizmet araçları ve haberleşme durumu Lojmanlar, sosyal tesisler, kantin ve çay oca ğ ı

29 2.Yönetim çalışmaları Yazı, evrak kayıt, dosyalama ve arşivleme işleri Ö ğ renci işleri Personel işleri Hesap işleri Ayniyat işleri Pansiyon işleri Döner sermaye işleri 3. E ğ itim-Ö ğ retim Etkinlikleri Genel planlama Kurullar E ğ itici kol etkinlikleri Rehberlik çalışmaları Toplam kalite yönetimi ve okulun kuruluş amacı ile okul gelişim modeline yönelik çalışmalar Yönetici, ö ğ retmen, ö ğ renci, veli ve çözüm önerileri

30 Di ğ er hususlar C.Sorunlar ve çözüm önerileri E ğ itim ortamları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri Yönetim çalışmaları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri E ğ itim-ö ğ retim etkinlikleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri Di ğ er (varsa) sorunlar ve çözüm önerileri D.Genel De ğ erlendirme E.Yöneticilerin De ğ erlendirilmesi

31 Kurumlarda görevli yöneticilerin teftişinde kurumların özelli ğ ine göre “Yönetici Teftiş Formu” kullanılır. Kurumun başarı, kurumda görevli ve de ğ erlendirmeye alınan bütün yönetici ve ö ğ retmenlerin almış oldukları puanların toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

32 KURUM TEFT İ Ş RAPORUNUN HAZIRLANMASI Teftiş edilen e ğ itim kurumlarının amaçları, yapılan, türleri ve etkinlikleri ayrı olmasına karşın düzenlenen “Genel Denetim” raporları aşa ğ ıdaki kısımlardan oluşturulur (Cengiz, 1992, s.24-25). 1.Kurumu tanıtıcı bilgiler ile genel denetim raporu oldu ğ unu gösterir başlık. 2.Giriş, görev emri: Denetim onayı, denetlemenin yapıldı ğ ı tarih. 3.Maddi durum: Kurumun fiziksel durumu ve var olan kaynakların kullanılması. 4.Büro işleri: Bürokratik işlemlerin usulüne uygun olarak yapılma durumu. 5.Hesap ve ayniyat işleri: Kurumda yapılan harcamalar, gelir ve giderler, ayniyat ile ilgili işlemler.

33 6.Ö ğ renci işleri: Ö ğ renci hizmetleri ile ilgili işlemler ve kurallara uygunlu ğ u. 7.Ö ğ retim işleri: Kurumda yürütülen ö ğ retimle ilgili hizmetlerin durumu. 8.E ğ itim çalışmaları: Kurumda yapılan e ğ itim etkinliklerinin durumu. 9.Ö ğ retmenler kurulu çalışmaları: Okuldaki genel sınıf ve zümre ö ğ retmenler kurulu toplantı tutanakları alınan kararlar ve uygulama durumu. 10.Döner sermaye çalışmaları: Kurumda döner sermayesi varsa işletilme durumu. 11.Pansiyon hizmetleri: Kurumda pansiyon varsa iaşe ve ibate işlemleri.

34 12.Genel denetimin de ğ erlendirilmesi: Denetim sırasında ve sonunda yapılan toplantılarda görüşülen hususlar ile yapılan öneriler, alınan önlemler. 13.Personelin de ğ erlendirilmesi: Ö ğ retmenlerin dışında kalan yönetici, uzman ve di ğ er personelin de ğ erlendirme sonuçlarının özetleri. 14.Kurumun ihtiyaçları, teklifler: Denetleme sonunda varılan kanaatler do ğ rultusunda, gerekçeli olarak bütçe, malzeme ve personel ihtiyaçları ile karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli teklifler.

35 İ lkö ğ retim kurumlarında kurum teftişi yapıldıktan sonra yönetici ve ö ğ retmenler için düzenlenen teftiş formlarındaki bilgiler dikkate alınarak Kurum Teftiş Raporu üç nüsha olarak düzenlenir. Teftişe katılan müfettiş yardımcıları tarafından imzalanır ve bir hafta içinde Başkanlı ğ a sunulur. Başkanlıkça incelenen raporların bir nüshası sicil dosyasına saklanmak üzere İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ üne, bir nüshası da ilgili kuruma gönderilir.Üçüncü nüsha başkanlıkça saklanır.Kurum teftiş tebli ğ i hazırlanır ve müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından imzalanarak teftiş defterine yapıştırılır.

36 İ MT İ HAN TEFT İ Ş İ İ mtihan teftişleri sırasında okulda e ğ itim ve ö ğ retim ile ilgili yönetim işleri incelenir. İ mtihan denetimi raporunda denetim sonucu özet halinde sunulur ve okulun durumu ile ihtiyaçlarına ilişkin teklifler sıralanır. İ lkö ğ retim kurumlarında yapılan imtihan teftişi sonunda hazırlanmış form teftiş yapan müfettişler tarafından doldurulur ve sunulur.

37 MEB teşkilat kanunu de ğ işti/ 652 sayılı KHK Resmi Gazetede 14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî GazeteSayı : 28054

38 Teftiş Kurulu Başkanlı ğ ı, Rehberlik ve Denetim Başkanlı ğ ı şekline dönüştürülmüştür. MADDE 17 – (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlı ğ ının görevleri şunlardır: a) Bakanlı ğ ın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel ö ğ retim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek. b) Bakanlı ğ ın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.

39 c) Bakanlık tarafından veya Bakanlı ğ ın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle işbirli ğ i içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak de ğ erlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek. ç) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlı ğ ın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usûlsüzlükleri önleyici, e ğ itici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlı ğ ın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

40 d) Bakanlık teşkilatı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak. e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. (2) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildi ğ i takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Millî E ğ itim Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

41 MADDE 30 – (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. (3) İ l millî e ğ itim müdürlükleri bünyesinde, millî e ğ itim müdürüne ba ğ lı olarak E ğ itim Denetmenleri Başkanlı ğ ı oluşturulur. MADDE 40 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Millî E ğ itim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Millî E ğ itim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.

42 (3) Uzman Yardımcılı ğ ı ve Denetçi Yardımcılı ğ ına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

43 Yeterlik sınavında başarılı olanların Millî E ğ itim Uzmanı ve Millî E ğ itim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterli ğ i bakımından buna denkli ğ i kabul edilen ve uluslararası geçerlili ğ i bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına ba ğ lıdır.

44 MADDE 41 – (1) İ l millî e ğ itim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan E ğ itim Denetmenleri Başkanlı ğ ında İ l E ğ itim Denetmenleri ve İ l E ğ itim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir. İ l e ğ itim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek ö ğ renimi ve ö ğ retmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan ö ğ retmenler arasından yarışma sınavı ile mesle ğ e alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar il e ğ itim denetmeni kadrolarına atanır.

45 (3) İ l e ğ itim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın e ğ itim kurumları ile il ve ilçe millî e ğ itim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, de ğ erlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütür.

46 (5) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildi ğ i takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. İ l e ğ itim denetmenleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

47 18 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28471 E ğ itim Denetmenleri Başkanlı ğ ı MADDE 7 – (1) E ğ itim denetmenleri başkanlı ğ ının görevleri şunlardır: f) İ l millî e ğ itim müdürü hariç yönetici, ö ğ retmen ve di ğ er memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.


"E Ğİ T İ MDE DENETLEME VE DE Ğ ERLEND İ RME Yrd.Doç. Zehra KILIÇ ÖZMEN KONU:KURUM \DERS DENET İ M İ HAZIRLAYANLAR ŞADIMAN ESK İ BA Ğ ZEYNEP B İ R İ NC." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları