Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE ENSTİTÜLERİN TEMSİLİYETİ: Genel Bakış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE ENSTİTÜLERİN TEMSİLİYETİ: Genel Bakış"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE ENSTİTÜLERİN TEMSİLİYETİ: Genel Bakış
Prof. Dr. Nimetullah BURNAK ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü FENBİLKON -6 5-7 Mayıs 2014, Isparta

2 SUNUŞ 2547 Sayılı Yasada Üniversite Organları
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu: “Stratejik Planlama” “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği FENBİLKON-6 FENBİLKON-6

3 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 FENBİLKON-6

4 Senato: Madde 14 – a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder b. Görevleri: FENBİLKON-6

5 Üniversite Yönetim Kurulu:
Madde 15 – a. Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. . . . b. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: FENBİLKON-6

6 Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. FENBİLKON-6

7 Fakülte Organları : Dekan:
Madde 16 – a. (Değişik: 14/4/ /2 md.) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. . . . FENBİLKON-6

8 b. Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. FENBİLKON-6

9 Fakültenin (Enstitünün) ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. FENBİLKON-6

10 Enstitüler : Organlar Madde 19 – a. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. b. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. FENBİLKON-6

11 c. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. FENBİLKON-6

12 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Genel ilkeler MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde; a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür FENBİLKON-6

13 MADDE 8 – (1) (2) Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur. FENBİLKON-6

14 KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU 2. Sürüm, Haziran 2006
Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. FENBİLKON-6

15 B - PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU
Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Kuruluş içinde en üst yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecinde temel aktörlerin ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir. Stratejik planlama sürecine dahil olması gereken birim, kişi ya da gruplar aşağıda yer almaktadır: FENBİLKON-6

16 Kuruluşun Üst Yöneticisi
Koordinatör birim Koordinatör birimin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir. . . . Kuruluşun Üst Yöneticisi Kuruluşun üst yöneticisi kuruluşta stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge ile duyurur. FENBİLKON-6

17 Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir. FENBİLKON-6

18 Stratejik planlama ekibinde;
kuruluşun ana hizmet birimleri yeterince temsil edilmelidir, farklı kademelerdeki yöneticiler bulunmalıdır, . . . FENBİLKON-6

19 . . . Üye sayısı kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebilmekle birlikte, genellikle arasındadır.   FENBİLKON-6

20 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25942 Kalite değerlendirme ve geliştirme kurulu Madde 8 — Yükseköğretim kurumları kendi içlerinde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nu oluştururlar. Bu kurulun üye sayısı ve üyeleri, ilgili yükseköğretim kurumunun senatosu tarafından belirlenir. Kurul, başkan dahil, en az dokuz en fazla on sekiz kişiden oluşur. Kurul üyeleri arasında; en az bir rektör yardımcısı, bir dekan, var ise bir enstitü müdürü, bir yüksekokul müdürü, bir meslek yüksekokulu müdürü, bir araştırma merkezi müdürü ile ilgili yükseköğretim kurumunun genel sekreteri ve öğrenci konseyi temsilcisi bulunur. FENBİLKON-6

21 Üniversite Yönetim Kurulu’nda Enstitülerin Temsili
Kapsam : Devlet Üniversitesi : 108 (29) → p=0,2685 Vakıf Üniversitesi : 72 (11) → p=0,1528 FENBİLKON-6

22 Üye \ Enstitü Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri
Sosyal Bilimler Müdür 2 18 9 13 Enst.YK Üyesi 1 4 FENBİLKON-6

23 Üniversitelerin ADEK Kurullarında enstitü müdürlerinin veya müdür yardımcılarının yer aldığı görülmüştür. FENBİLKON-6

24 2023 Türkiye Vizyonu ve Sosyoekonomik Hedefler
Cumhuriyetin 100. yılı için, 2023 Türkiye Vizyonu ve Sosyoekonomik Hedefler FENBİLKON-6

25 2023 Türkiye Vizyonu ve Sosyoekonomik Hedefler
Cumhuriyetin 100. yılı için, Vizyon.... Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş; üreten; net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen bir TÜRKİYE’dir. FENBİLKON-6

26 2023 Türkiye Vizyonunu erişilebilir kılmak için kullanılabilecek en etkin stratejik araçlar ise, bilim ve teknolojidir. FENBİLKON-6

27 Vizyonu Destekleyecek Sosyoekonomik Hedefler
Toplumların bilgiyi üretebilme, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme yeteneğinin ulusal ekonomileri ve toplum yaşamını yeniden şekillendirdiği bir dünyada, bizim de bu dönüşüme ayak uydurabilmemiz için bilgi ve iletişim teknolojileri altyapımızın güçlendirilmesi. FENBİLKON-6

28 İzlenecek Strateji Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşebilmek için izlenmesi öngörülen yol şudur: ƒÜlke için stratejik olan teknoloji alanlarına ve bu alanları destekleyecek bilimsel araştırma alanlarına odaklanma , ƒ AR-GE’ye kaynak ayırma , ƒGerekli insan gücünü yetiştirme ve bunun için gerekli kaynağı ayırma , ƒ Siyasi sahiplenme , ƒ Toplumsal katmanlarda farkındalık yaratma. FENBİLKON-6

29 Sözedilen bilginin üretilmesi, toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilmesi, enstitülerde yapılan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla olurludur. Enstitülerin karar alma süreçlerinde etkin bir biçimde yer almalarının sağlanması, bu yolda atılması gereken en önemli adımdır. FENBİLKON-6

30 İlginiz için Teşekkürler
ESKİŞEHİR İlginiz için Teşekkürler


"ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE ENSTİTÜLERİN TEMSİLİYETİ: Genel Bakış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları