Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği K A S E M D E R

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği K A S E M D E R"— Sunum transkripti:

1 Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği K A S E M D E R
GÜNCEL KONULAR Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi 15/09/2012

2 Kutsal Kitapların KDV Oranları Düşürüldü
tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile; - Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarına uygulanacak KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

3 Eğitim Giderlerini Belgelemeyi Unutmayın-1
Yıllık beyanname veren bütün gelir vergisi mükelleflerinin, eğitim giderlerini beyan ettikleri gelirden indirebilmeleri mümkün. Bakkal, kasap, manav, lokantacı, mobilyacı, ayakkabıcı, berber, nakliyeci, yedek parçacı, avukat, doktor, mimar, mali müşavir, kira geliri sahibi, kar payı gelirini beyan edenler eğitim giderlerini vergi matrahından indirebiliyorlar. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

4 Eğitim Giderlerini Belgelemeyi Unutmayın-2
Eğitim harcamalarının gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için iki koşul var. 1-Eğitim harcamalarının Türkiye'de yapılması. Yani, yurt dışında okuyan çocukların eğitim giderlerinin indirilmesi söz konusu değil. 2-Eğitim harcamalarının gelir veya kurumlar vergisine tabi mükelleflerden alınan belgelerle (fatura, serbest meslek makbuzu, perakende satış vesikası veya yazar kasa fişi) belgelendirilmesi. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

5 Eğitim Giderlerini Belgelemeyi Unutmayın-3
Yapılan eğitim harcamasının matrahtan düşülebilecek kısmı için sınır belirlenmiş durumda. Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesine göre, indirim konusu yapılabilecek eğitim harcamasının beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması gerekiyor. Aşması halinde beyan edilen gelirin yüzde 10'u indirilebiliyor.(Ücretlilerde indirim yok) Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

6 Eğitim Harcaması Kapsamı
Eğitim harcaması kavramının kapsamı oldukça geniş. Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, giyim, defter, kitap, kırtasiye, servis, kurs ücretleri, her türlü kitap (ders kitabı, hikaye, roman, bilimsel eser) ve kırtasiye alımları bu kapsamda değerlendiriliyor. Bunların dışında, özel öğrenci yurtlarına fatura karşılığında yapılan ödemeler de eğitim harcaması kapsamında. Okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine 'bağış' adı altında yapılan ödemeler eğitim harcaması kapsamına girmiyor. Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim görenlerin yapmış oldukları 'harç' ödemeleri de kapsam dışı. Vakıflara ait üniversiteler kurumlar vergisi mükellefi olmadığı için bunlara yapılan 'katkı payı' ödemeleri de indirilemiyor. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

7 İthalat ve İhracat İşlemlerinde Ba ve Bs
tarih ve numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 418 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinden de görüleceği üzere hem ihracat hem de ithalat işlemleri bildirim form Ba ve Bildirim form Bs ile beyan edilmek zorundadır.Zira, bundan önceki vergi usul kanunu genel tebliğlerinde de aynı hükümler yer almaktaydı. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

8 İthalat ve İhracat İşlemlerinde Form Ba-Bs İçin Hangi Tarih Baz Alınacaktır?
İthalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi dikkate alınacaktır. Örneğin işletme 28 Ağustos 2012 tarihinde ithalat yapmış (faturanın üzerindeki tarih) ancak beyanname 01 Eylül tarihinde kapanmış ise Form Ba’da dikkate alınacak tarih 01 Eylül 2012 olacaktır. İhracat işlemlerinde ise Bs bildirim formunun bildirilmesinde ihracatın fiilen gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. İhracatın fiilen gerçekleştiği tarihi ise adresinden sorgulayabilirsiniz. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

9 İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?
İthalat işlemlerinin Ba ile bildirilmesinde tutar alanına Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince vergi tarhına esas olan kıymet değeri yazılacaktır. Vergi matrahına esas olan kıymet ise, İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler dikkate alınarak belirlenecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

10 İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? Şirketler tarafından ithal edilen bir malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda bildirim Ba formunun tutar alanına katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu İthal edilen mal gümrük sahasına getirildikten sonra ithalatının kısım kısım gerçekleştirilmesi durumunda her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak TL’lik haddin aşılması halinde Ba bildirimine dahil edilecektir. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? İthalat işlemlerinde malı satın aldığımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne " “ yazılacak, İhracat işlemlerinde malı sattığımız alıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne " “ yazılacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

11 Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye'deki merkez veya şubelerinden de alım- satım yapılması hallerinde, Türkiye'den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında "Serbest Bölge" ifadesinin seçilmesi gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

12 Serbest Bölge İşlem Formu
Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

13 İflas Eden Mükellefler İçin Form Ba-Bs Bildirim Zorunluluğu
Ticaret şirketlerinin iflas etmesi halinde İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır. Örneğin iflasın açıldığı tarih Ekim 2012 ise, şirket en son Ekim 2012 için Form Ba ve Form Bs bildiriminde bulunacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

14 Motorlu Taşıtların Trafikten Çekişi
Trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar il özel idarelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği   hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde; Tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

15 Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler
Trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli model yılı 2000 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; Bu durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2014 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

16 Mükellefe Faiz İadesi-1
Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilâtın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte, 120 nci madde hükümlerine göre mükellefe red ve iade edilir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

17 Mükellefe Faiz İadesi-2
Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin (örneğin katma değer vergisi iadeleri) iadesinde ise 6322 sayılı Kanunla herhangi bir değişiklik yapılmadığından uygulamaya aynı şekilde devam edilecek ve vergilerin gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi hâlinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için faiz ödenecektir Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

18 Şirket Adına Düzenlenmemiş Belgelerin İndirim Konusu Yapılması Mümkün müdür?
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin 1. fıkrasında ise; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almaktadır. Buna göre, kazancın tespitinde dikkate alınacak giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için giderlerin tevsike esas belgelerle belgelendirilmesi ve bu belgelerin mükellef adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalara ait fatura ve benzeri vesikaların ilgili şirketin adına düzenlenmiş olması halinde kayıtlarda gösterilmesi mümkündür. Şirketin adına düzenlenmeyen ve kayıtlarda gösterilmesi mümkün olmayan belgelerin defter ve kayıtlara gider olarak yazılması ve ödenen KDV'nin KDV Kanununun 29/1-a maddesine göre, hesaplanan KDV'den indirilmesi mümkün değildir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

19 Arsa Sahibi Adına Yapılan Giderlerin Durumu ve KDV İndirimi
Maliye Bakanlığı, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca ödenen ancak  faturası arsa sahibi adına düzenlenmiş bulunan ve  inşa edilecek binanın ruhsatı için çeşitli kurumlara (Belediye, Su-Elektrik İdaresi, Yapı Denetim Şirketi vb.) yapılan harç, katılım payı vb.  için ödenen bedellerin, ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınamayacağı ve KDV’lerinin indirim konusu yapılamayacağı görüşündedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

20 AVANSLARDA KDV “Avans” kelime itibariyle “Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat,” anlamına gelmektedir. Mal ve hizmet bedelinin bir kısmının veya tamamının avans olarak tahsil edilmesi (fatura veya benzeri belge düzenlenmemesi koşuluyla) tek başına KDV’yi doğuran olay değildir. Vergilendirme için mutlak suretle teslim ve hizmetin yapılmış olması gerekir. Mal ve hizmet satışına mahsuben alınan avanslar, henüz gerçekleştirilmiş bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu olmadığından KDV’ye tabi değildir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

21 AVANSLARDA KDV Ancak bunun tek istisnası, tahsil edilen avans bedeli için fatura veya benzeri belge düzenlenmesidir. Tahsil edilen avans için fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde, KDV Kanunu’nun 10/b maddesine göre, avans bedeli ile sınırlı olmak üzere belgenin düzenlendiği anda KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Bu durumda ise, avans bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

22 Kredi Kartıyla Alınan Avanslar İçin Nasıl Bir Belge Düzeni Yapılmalı ve Vergilendirilmelidir?
1 No. lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde beyannameye eklenecek belgeler sayılmış, Beyannamenin 6 ıncı Tablosunun 45 inci satırına "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri" nin (Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı ) (e-Beyannamenin Sonuç Hesapları-Diğer Bilgiler-Kredi Kartı ileTahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) yazılacağı açıklanmıştır.  Katma değer vergisi beyannamesinin 45 inci satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

23 Kredi kartıyla alınan avanslar için nasıl bir belge düzeni yapılmalı ve vergilendirilmelidir?
Bununla beraber, kredi kartı, satışa konu mal veya hizmetin bedelinin tahsilinde kullanılmakta olup, kredi kartıyla yapılan tahsilatın, işletme tarafından yapılan bir mal satışı veya sunulan hizmete ilişkin olduğu kabul edilir. Buna göre fatura, mükellefler tarafından kredi kartıyla yapılan tahsilata değil, tahsilatın ait olduğu satış veya hizmetin Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde belgelendirilmesine yönelik olarak düzenlenmektedir. Bu çerçevede, yapılan satışlarda, sözleşme ile satışın yapıldığı tarihte toplam bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ödemenin taksitler halinde yapılması durumunda katma değer vergisi beyanı için taksitlerin tahsili beklenmeyecek, sözleşme ile satışın yapıldığı dönemde katma değer vergisi toplam tutar üzerinden hesaplanıp beyan edilecektir. Yine kredi kartı ile tahsil edilen avans niteliğindeki bedeller, verilecek beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacaktır. Ancak, yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede Matrah) de beyan edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun sorulması halinde, tahsilatın mal satışlarına ait avans mahiyetindeki bedellere yönelik olduğu ve teslim ve hizmetin gerçekleştirilmesi anında Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde belgelendirileceği "izah" nedeni olarak kullanılabilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

24 KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE KDV
Bir iktisadi işletmeye dahil olan veya konut alım-satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürenlerce yapılan net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimleri % 1 KDV’ye tabidir. Gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından doğrudan yapılan veya iktisadi bir işletmeye dahil olmayan konut teslimleri ise KDV’ye tabi değildir. Ancak, bu konutların icra veya müzayede yoluyla satışı KDV’ye tabidir. “Net alan” faydalı alanı yani, konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade eder. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

25 KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE KDV
150 m2’lik net alanın hesabında, her bağımsız birim ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerler konutlardan ayrı olarak kullanılamayacağından, bu yerler de 150 m2’lik net alanın hesabında gözönünde tutulacaktır. Samanlık, ahır, odunluk, ekmek fırını gibi yerler ise net alanın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m2’den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı veya kalorifer dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo çamaşırlık faydalı alan dışındadır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

26 KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE KDV
Bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2’den büyük olmamak üzere yapılan garajlar faydalı alan dışındadır. (30 Seri No.lu KDV G.T. ve 60 Sıra No.lu KDV Sirküleri) Maliye Bakanlığı verdiği bir özelgede, bloklar arası mesafeler içindeki sosyal alanlar altında kalan otoparkların bina içerisinde yapılan garaj olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir (MB.nin 30/06/2011 tarihli ve sayılı özelgesi). İki katlı bir evin iki katı da ayrı ayrı kullanılabilecek yapıda ise, 150 m2’lik net alanın hesabında her kat ayrı ayrı, her iki kat birbirini tamamlayıcı ve birbirine bağlı ise 150 m2’lik net alanın hesabında (dubleks dairelerde olduğu gibi) iki katın toplam alanı dikkate alınacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

27 KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE KDV
Bahçeli konut satışlarında 150 m2’lik alanın hesabında bahçe göz önünde bulundurulmayacak, konutun bağımsız olarak kullanılmaya esas her bir bölümü tek başına dikkate alınacaktır.  Konutu çevreleyen arsa ve arazi, bu konutla birlikte değerlendirilecek ve konutun tabi olduğu oranda KDV’ye tabi olacaktır. Konutla birlikte değerlendirilecek arsa ve arazinin büyüklüğü ise mahalli örf ve adete göre tespit edilecektir. Tapu sicilinde bahçeli ev, bahçeli konut gibi ibarelerle kayıtlı taşınmazların üzerinde fiilen ve kullanılabilir halde konut bulunmaması halinde, bu taşınmazlar arsa veya arazi sayılmak suretiyle genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin, tapu sicilinde 120 m² kargir ev olarak kayıtlı bulunan kullanılamaz haldeki taşınmazın açık artırma yoluyla satışı, konut satışı değil, arsa satışı olarak değerlendirilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

28 KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE KDV
Gerçekte bir konut olmasına karşın faturada veya tapuda birden fazla konut olarak gösterilen evlere ikiz evler denilmektedir. Tapuda iki ayrı ev olarak gösterilen ancak gerçekte tek ev olan ikiz evlerin teslimlerinde, net alanı 150 m2’yi geçip geçmediğine bakılmalı, 150 m2’nin altında ise % 1, 150 m2 ve üzerinde ise % 18 KDV uygulanmalıdır. Net alanı 150 m2’yi aşan konut teslimleri % 18 KDV’ye tabidir. 3 Temmuz 2009 öncesi ruhsat alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri metrekare sınırlaması olmaksızın KDV’den istisnadır. 3 Temmuz 2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatını almış konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri, söz konusu konutlar için belirlenen oranlarda KDV’ye tabi tutulacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

29 KONUT TESLİMLERİNDE YENİ KDV REJİMİ
Konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasına ilişkin düzenleme, sayılı Kanunla KDV Kanununun 28. maddesinde yapılan değişiklikle hayata geçirildi sayılı Kanunun konuya ilişkin 22. maddesi aynen aşağıdadır. “MADDE 22 – 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “perakende safhası için” ibaresi “perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için” şeklinde değiştirilmiştir.” Öte yandan, 6322 sayılı Kanunun 43/c maddesinde, 22. madde ile yapılan düzenlemenin yapı ruhsatı 1/6/2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

30 KONUT TESLİMLERİNDE YENİ KDV REJİMİ
Konut Teslimlerine Uygulanacak KDV Oranının Tespitinde Metrekare Ölçütünden Vazgeçiliyor. Yeni Ölçütler; Konutun veya Arsanın Vergi Değeri ve Bulunduğu Yer Yapılan yeni düzenlemede, oran belirlemesinde metrekare ölçütünden vazgeçilerek, arsa veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yer esası getirilmektedir. Madde gerekçesinde, yapılan düzenleme ile, konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergi değeri esas alınarak, katma değer vergisi oranını farklılaştırabilme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verildiği ifade edilmektedir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise KDV farklılaştırmasının gerekçesini, lüks ve barınma amaçlı konut teslimlerinde eşitsizlik yaratan mevcut uygulamayı düzeltmek şeklinde açıklamaktadır Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

31 KONUT TESLİMLERİNDE YENİ KDV REJİMİ
Bakanlar Kurulu, arsa veya konutun, - Vergi değerini ve - Bulunduğu yeri esas alarak, konutlara uygulanacak KDV oranlarını % 1, 8 ve 18 şeklinde belirleyebilecek. Değer Esası: Yapılan düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu değer esasına göre konutta 3 aşamalı KDV oranı belirleyebilecektir: Ucuz konut % 1, pahalı konut % 8, lüks konut % 18. Ancak, hangi aralıklarda hangi KDV oranının uygulanacağı ve ucuz konut, pahalı konut ve lüks konut tanımının Bakanlar Kurulu tarafından yapılması gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

32 BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARDA KDV İADESİ
KDV Kanununa 6322 sayılı Kanunla eklenen geçici 30. maddeye göre, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecektir. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlayacaktır. İstisna uygulamasının Usul ve Esasları Maliye Bakanlığı’nca henüz belirlenmemiştir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

33 Sigaradaki Vergi Yükü Sigaranın bedeli :1,28.-TL
Özel Tüketim Vergisi :4,23.-TL ÖTV Dahil Toplam :5,51.-TL Katma Değer Vergisi :0,99.-TL GENEL TOPLAM :6,50.-TL Perakende satış fiyatı 6.5 TL olan bir ürün için TL’si ÖTV ve 0.99 TL’si KDV olmak üzere toplam 5.22 TL vergi ödeniyor. Bir paket sigaradaki vergi yükü %80,25. Yani, paketteki 20 sigaradan 16’sı vergi olarak veriliyor. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

34 Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

35 Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği K A S E M D E R
TEŞEKKÜRLER Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi


"Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği K A S E M D E R" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları