Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derne ğ i K A S E M D E R GÜNCEL KONULAR Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi 15/09/2012 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derne ğ i K A S E M D E R GÜNCEL KONULAR Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi 15/09/2012 1."— Sunum transkripti:

1 Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derne ğ i K A S E M D E R GÜNCEL KONULAR Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi 15/09/2012 1

2 Kutsal Kitapların KDV Oranları Düşürüldü Kutsal Kitapların KDV Oranları Düşürüldü  12.9.2012 tarih ve 28409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü ğ e giren Bakanlar Kurulu Kararı ile;  - Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İ ncil kitaplarına uygulanacak KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi2

3 E ğ itim Giderlerini Belgelemeyi Unutmayın-1  Yıllık beyanname veren bütün gelir vergisi mükelleflerinin, e ğ itim giderlerini beyan ettikleri gelirden indirebilmeleri mümkün.  Bakkal, kasap, manav, lokantacı, mobilyacı, ayakkabıcı, berber, nakliyeci, yedek parçacı, avukat, doktor, mimar, mali müşavir, kira geliri sahibi, kar payı gelirini beyan edenler e ğ itim giderlerini vergi matrahından indirebiliyorlar. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi3

4 E ğ itim Giderlerini Belgelemeyi Unutmayın-2  E ğ itim harcamalarının gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için iki koşul var.  1-E ğ itim harcamalarının Türkiye'de yapılması. Yani, yurt dışında okuyan çocukların e ğ itim giderlerinin indirilmesi söz konusu de ğ il.  2-E ğ itim harcamalarının gelir veya kurumlar vergisine tabi mükelleflerden alınan belgelerle (fatura, serbest meslek makbuzu, perakende satış vesikası veya yazar kasa fişi) belgelendirilmesi. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi4

5 E ğ itim Giderlerini Belgelemeyi Unutmayın-3  Yapılan e ğ itim harcamasının matrahtan düşülebilecek kısmı için sınır belirlenmiş durumda.  Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesine göre, indirim konusu yapılabilecek e ğ itim harcamasının beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması gerekiyor. Aşması halinde beyan edilen gelirin yüzde 10'u indirilebiliyor.(Ücretlilerde indirim yok) Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi5

6 E ğ itim Harcaması Kapsamı  E ğ itim harcaması kavramının kapsamı oldukça geniş. E ğ itim ve ö ğ retim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere e ğ itim amacıyla yapılan ödemeler, giyim, defter, kitap, kırtasiye, servis, kurs ücretleri, her türlü kitap (ders kitabı, hikaye, roman, bilimsel eser) ve kırtasiye alımları bu kapsamda de ğ erlendiriliyor.  Bunların dışında, özel ö ğ renci yurtlarına fatura karşılı ğ ında yapılan ödemeler de e ğ itim harcaması kapsamında.  Okul aile birli ğ ine ya da okul koruma derneklerine 'ba ğ ış' adı altında yapılan ödemeler e ğ itim harcaması kapsamına girmiyor.  Devlet üniversitelerinde ikinci ö ğ retim görenlerin yapmış oldukları 'harç' ödemeleri de kapsam dışı.  Vakıflara ait üniversiteler kurumlar vergisi mükellefi olmadı ğ ı için bunlara yapılan 'katkı payı' ödemeleri de indirilemiyor. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi6

7 İ thalat ve İ hracat İ şlemlerinde Ba ve Bs  08.09.2012 tarih ve 28405 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 418 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ğ inden de görülece ğ i üzere hem ihracat hem de ithalat işlemleri bildirim form Ba ve Bildirim form Bs ile beyan edilmek zorundadır.Zira, bundan önceki vergi usul kanunu genel tebli ğ lerinde de aynı hükümler yer almaktaydı. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi7

8 İ thalat ve İ hracat İ şlemlerinde Form Ba- Bs İ çin Hangi Tarih Baz Alınacaktır?  İ thalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi dikkate alınacaktır. Örne ğ in işletme 28 A ğ ustos 2012 tarihinde ithalat yapmış (faturanın üzerindeki tarih) ancak beyanname 01 Eylül 2012 tarihinde kapanmış ise Form Ba’da dikkate alınacak tarih 01 Eylül 2012 olacaktır.  İ hracat işlemlerinde ise Bs bildirim formunun bildirilmesinde ihracatın fiilen gerçekleşti ğ i tarih dikkate alınacaktır.  İ hracatın fiilen gerçekleşti ğ i tarihi ise https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/vedop/ adresinden sorgulayabilirsiniz. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi8

9 İ thalat İ şlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?  İ thalat işlemlerinin Ba ile bildirilmesinde tutar alanına 3065 Sayılı Katma De ğ er Vergisi Kanununun 21. Maddesi hükmü gere ğ ince vergi tarhına esas olan kıymet de ğ eri yazılacaktır.  Vergi matrahına esas olan kıymet ise, İ thalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan di ğ er giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler dikkate alınarak belirlenecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi9

10 İ thal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?  İ thal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? Şirketler tarafından ithal edilen bir malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda bildirim Ba formunun tutar alanına katma de ğ er vergisi matrahını oluşturan katma de ğ er vergisi hariç bedel yazılacaktır  Kısım Kısım Yapılan İ thalatta Ba Bildirim Formu İ thal edilen mal gümrük sahasına getirildikten sonra ithalatının kısım kısım gerçekleştirilmesi durumunda her bir işlemin gerçekleşti ğ i tarih dikkate alınarak 5.000 TL’lik haddin aşılması halinde Ba bildirimine dahil edilecektir.  İ thalat İ şlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? İ thalat işlemlerinde malı satın aldı ğ ımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne "1111111111“ yazılacak, İ hracat işlemlerinde malı sattı ğ ımız alıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne "2222222222“ yazılacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi10

11 Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır?  Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye'deki merkez veya şubelerinden de alım- satım yapılması hallerinde, Türkiye'den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildi ğ i satırların ülke kodu kısmında "Serbest Bölge" ifadesinin seçilmesi gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi11

12 Serbest Bölge İ şlem Formu  Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi12

13 İ flas Eden Mükellefler İ çin Form Ba-Bs Bildirim Zorunlulu ğ u  Ticaret şirketlerinin iflas etmesi halinde İ flas eden mükellefler için bildirim yükümlülü ğ ü iflasın açıldı ğ ı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erecektir. İ flasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülü ğ ü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.  Örne ğ in iflasın açıldı ğ ı tarih Ekim 2012 ise, şirket en son Ekim 2012 için Form Ba ve Form Bs bildiriminde bulunacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi13

14 Motorlu Taşıtların Trafikten Çekişi  Trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar il özel idarelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İ şletmesi Müdürlü ğ ü hurda müdürlüklerine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeli ğ i hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde;  Tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi14

15 Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İ lişkin Yapılacak İ şlemler  Trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli model yılı 2000 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin;  Bu durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadı ğ ının kabulü ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2014 tarihine kadar ödemeleri şartıyla,  kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi15

16 Mükellefe Faiz İ adesi-1  Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilâtın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, di ğ er hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebli ğ edildi ğ i tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte, 120 nci madde hükümlerine göre mükellefe red ve iade edilir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi16

17 Mükellefe Faiz İ adesi-2  Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gere ğ ince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandı ğ ı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebli ğ edildi ğ i tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.  Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin (örne ğ in katma de ğ er vergisi iadeleri) iadesinde ise 6322 sayılı Kanunla herhangi bir de ğ işiklik yapılmadı ğ ından uygulamaya aynı şekilde devam edilecek ve vergilerin gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandı ğ ı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi hâlinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan düzeltme fişinin mükellefe tebli ğ edildi ğ i tarihe kadar geçen süre için faiz ödenecektir Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi17

18 Şirket Adına Düzenlenmemiş Belgelerin İ ndirim Konusu Yapılması Mümkün müdür?  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin 1. fıkrasında ise; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almaktadır.  Buna göre, kazancın tespitinde dikkate alınacak giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için giderlerin tevsike esas belgelerle belgelendirilmesi ve bu belgelerin mükellef adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.  Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalara ait fatura ve benzeri vesikaların ilgili şirketin adına düzenlenmiş olması halinde kayıtlarda gösterilmesi mümkündür. Şirketin adına düzenlenmeyen ve kayıtlarda gösterilmesi mümkün olmayan belgelerin defter ve kayıtlara gider olarak yazılması ve ödenen KDV'nin KDV Kanununun 29/1-a maddesine göre, hesaplanan KDV'den indirilmesi mümkün de ğ ildir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi18

19 Arsa Sahibi Adına Yapılan Giderlerin Durumu ve KDV İ ndirimi Maliye Bakanlı ğ ı, kat karşılı ğ ı inşaat sözleşmesi uyarınca ödenen ancak faturası arsa sahibi adına düzenlenmiş bulunan ve inşa edilecek binanın ruhsatı için çeşitli kurumlara (Belediye, Su-Elektrik İ daresi, Yapı Denetim Şirketi vb.) yapılan harç, katılım payı vb. için ödenen bedellerin, ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınamayaca ğ ı ve KDV’lerinin indirim konusu yapılamayaca ğ ı görüşündedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi19

20 AVANSLARDA KDV  “Avans” kelime itibariyle “Alaca ğ ına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat,” anlamına gelmektedir.  Mal ve hizmet bedelinin bir kısmının veya tamamının avans olarak tahsil edilmesi (fatura veya benzeri belge düzenlenmemesi koşuluyla) tek başına KDV’yi do ğ uran olay de ğ ildir. Vergilendirme için mutlak suretle teslim ve hizmetin yapılmış olması gerekir.  Mal ve hizmet satışına mahsuben alınan avanslar, henüz gerçekleştirilmiş bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu olmadı ğ ından KDV’ye tabi de ğ ildir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi20

21 AVANSLARDA KDV  Ancak bunun tek istisnası, tahsil edilen avans bedeli için fatura veya benzeri belge düzenlenmesidir.  Tahsil edilen avans için fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde, KDV Kanunu’nun 10/b maddesine göre, avans bedeli ile sınırlı olmak üzere belgenin düzenlendi ğ i anda KDV yönünden vergiyi do ğ uran olay meydana gelmektedir. Bu durumda ise, avans bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi21

22 Kredi Kartıyla Alınan Avanslar İ çin Nasıl Bir Belge Düzeni Yapılmalı ve Vergilendirilmelidir?  1 No. lu Katma De ğ er Vergisi Beyannamesinde beyannameye eklenecek belgeler sayılmış, Beyannamenin 6 ıncı Tablosunun 45 inci satırına "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri" nin (Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı ) (e-Beyannamenin Sonuç Hesapları- Di ğ er Bilgiler-Kredi Kartı ileTahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma De ğ er Vergisi Dahil Karşılı ğ ını Teşkil Eden Bedel) yazılaca ğ ı açıklanmıştır.  Katma de ğ er vergisi beyannamesinin 45 inci satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi do ğ uran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi22

23 Kredi kartıyla alınan avanslar için nasıl bir belge düzeni yapılmalı ve vergilendirilmelidir?  Bununla beraber, kredi kartı, satışa konu mal veya hizmetin bedelinin tahsilinde kullanılmakta olup, kredi kartıyla yapılan tahsilatın, işletme tarafından yapılan bir mal satışı veya sunulan hizmete ilişkin oldu ğ u kabul edilir. Buna göre fatura, mükellefler tarafından kredi kartıyla yapılan tahsilata de ğ il, tahsilatın ait oldu ğ u satış veya hizmetin Vergi Usul Kanununda belirtildi ğ i şekilde belgelendirilmesine yönelik olarak düzenlenmektedir.  Bu çerçevede, yapılan satışlarda, sözleşme ile satışın yapıldı ğ ı tarihte toplam bedel üzerinden katma de ğ er vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ödemenin taksitler halinde yapılması durumunda katma de ğ er vergisi beyanı için taksitlerin tahsili beklenmeyecek, sözleşme ile satışın yapıldı ğ ı dönemde katma de ğ er vergisi toplam tutar üzerinden hesaplanıp beyan edilecektir.  Yine kredi kartı ile tahsil edilen avans niteli ğ indeki bedeller, verilecek beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacaktır. Ancak, yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede Matrah) de beyan edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun sorulması halinde, tahsilatın mal satışlarına ait avans mahiyetindeki bedellere yönelik oldu ğ u ve teslim ve hizmetin gerçekleştirilmesi anında Vergi Usul Kanununda belirtildi ğ i şekilde belgelendirilece ğ i "izah" nedeni olarak kullanılabilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi23

24 KONUT VE İ Ş YER İ TESL İ M İ NDE KDV  Bir iktisadi işletmeye dahil olan veya konut alım-satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürenlerce yapılan net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimleri % 1 KDV’ye tabidir.  Gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından do ğ rudan yapılan veya iktisadi bir işletmeye dahil olmayan konut teslimleri ise KDV’ye tabi de ğ ildir. Ancak, bu konutların icra veya müzayede yoluyla satışı KDV’ye tabidir.  “Net alan” faydalı alanı yani, konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade eder. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi24

25 KONUT VE İ Ş YER İ TESL İ M İ NDE KDV  150 m2’lik net alanın hesabında, her ba ğ ımsız birim ayrı ayrı dikkate alınmaktadır.  Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşlu ğ u vb. yerler konutlardan ayrı olarak kullanılamayaca ğ ından, bu yerler de 150 m2’lik net alanın hesabında gözönünde tutulacaktır.  Samanlık, ahır, odunluk, ekmek fırını gibi yerler ise net alanın tespitinde dikkate alınmayacaktır.  Bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulundu ğ u bina dışında konut başına 4 m2’den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sı ğ ınak, kapıcı veya kalorifer dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo çamaşırlık faydalı alan dışındadır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi25

26 KONUT VE İ Ş YER İ TESL İ M İ NDE KDV  Bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2’den büyük olmamak üzere yapılan garajlar faydalı alan dışındadır. (30 Seri No.lu KDV G.T. ve 60 Sıra No.lu KDV Sirküleri)  Maliye Bakanlı ğ ı verdi ğ i bir özelgede, bloklar arası mesafeler içindeki sosyal alanlar altında kalan otoparkların bina içerisinde yapılan garaj olarak de ğ erlendirilmesi gerekti ğ ini bildirmiştir (MB.nin 30/06/2011 tarihli ve 65722 sayılı özelgesi).  İ ki katlı bir evin iki katı da ayrı ayrı kullanılabilecek yapıda ise, 150 m2’lik net alanın hesabında her kat ayrı ayrı, her iki kat birbirini tamamlayıcı ve birbirine ba ğ lı ise 150 m2’lik net alanın hesabında (dubleks dairelerde oldu ğ u gibi) iki katın toplam alanı dikkate alınacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi26

27 KONUT VE İ Ş YER İ TESL İ M İ NDE KDV  Bahçeli konut satışlarında 150 m2’lik alanın hesabında bahçe göz önünde bulundurulmayacak, konutun ba ğ ımsız olarak kullanılmaya esas her bir bölümü tek başına dikkate alınacaktır. Konutu çevreleyen arsa ve arazi, bu konutla birlikte de ğ erlendirilecek ve konutun tabi oldu ğ u oranda KDV’ye tabi olacaktır. Konutla birlikte de ğ erlendirilecek arsa ve arazinin büyüklü ğ ü ise mahalli örf ve adete göre tespit edilecektir.  Tapu sicilinde bahçeli ev, bahçeli konut gibi ibarelerle kayıtlı taşınmazların üzerinde fiilen ve kullanılabilir halde konut bulunmaması halinde, bu taşınmazlar arsa veya arazi sayılmak suretiyle genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınması gerekmektedir. Örne ğ in, tapu sicilinde 120 m² kargir ev olarak kayıtlı bulunan kullanılamaz haldeki taşınmazın açık artırma yoluyla satışı, konut satışı de ğ il, arsa satışı olarak de ğ erlendirilecektir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi27

28 KONUT VE İ Ş YER İ TESL İ M İ NDE KDV  Gerçekte bir konut olmasına karşın faturada veya tapuda birden fazla konut olarak gösterilen evlere ikiz evler denilmektedir. Tapuda iki ayrı ev olarak gösterilen ancak gerçekte tek ev olan ikiz evlerin teslimlerinde, net alanı 150 m2’yi geçip geçmedi ğ ine bakılmalı, 150 m2’nin altında ise % 1, 150 m2 ve üzerinde ise % 18 KDV uygulanmalıdır.  Net alanı 150 m2’yi aşan konut teslimleri % 18 KDV’ye tabidir.  3 Temmuz 2009 öncesi ruhsat alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri metrekare sınırlaması olmaksızın KDV’den istisnadır. 3 Temmuz 2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatını almış konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri, söz konusu konutlar için belirlenen oranlarda KDV’ye tabi tutulacaktır. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi28

29 KONUT TESL İ MLER İ NDE YEN İ KDV REJ İ M İ  Konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasına ilişkin düzenleme, 6322 sayılı Kanunla KDV Kanununun 28. maddesinde yapılan de ğ işiklikle hayata geçirildi. 6322 sayılı Kanunun konuya ilişkin 22. maddesi aynen aşa ğ ıdadır. “MADDE 22 – 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “perakende safhası için” ibaresi “perakende safhası ve inşaatın yapıldı ğ ı arsanın veya konutun vergi de ğ eri ve bulundu ğ u yeri esas alarak konut teslimleri için” şeklinde de ğ iştirilmiştir.” Öte yandan, 6322 sayılı Kanunun 43/c maddesinde, 22. madde ile yapılan düzenlemenin yapı ruhsatı 1/6/2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlü ğ e girece ğ i hükme ba ğ lanmıştır Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi29

30 KONUT TESL İ MLER İ NDE YEN İ KDV REJ İ M İ  Konut Teslimlerine Uygulanacak KDV Oranının Tespitinde Metrekare Ölçütünden Vazgeçiliyor. Yeni Ölçütler; Konutun veya Arsanın Vergi De ğ eri ve Bulundu ğ u Yer Yapılan yeni düzenlemede, oran belirlemesinde metrekare ölçütünden vazgeçilerek, arsa veya konutun vergi de ğ eri ve bulundu ğ u yer esası getirilmektedir. Madde gerekçesinde, yapılan düzenleme ile, konut teslimlerinde inşaatın yapıldı ğ ı arsa veya konutun vergi de ğ eri esas alınarak, katma de ğ er vergisi oranını farklılaştırabilme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verildi ğ i ifade edilmektedir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise KDV farklılaştırmasının gerekçesini, lüks ve barınma amaçlı konut teslimlerinde eşitsizlik yaratan mevcut uygulamayı düzeltmek şeklinde açıklamaktadır Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi30

31 KONUT TESL İ MLER İ NDE YEN İ KDV REJ İ M İ Bakanlar Kurulu, arsa veya konutun, - Vergi de ğ erini ve - Bulundu ğ u yeri esas alarak, konutlara uygulanacak KDV oranlarını % 1, 8 ve 18 şeklinde belirleyebilecek. De ğ er Esası: Yapılan düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu de ğ er esasına göre konutta 3 aşamalı KDV oranı belirleyebilecektir: Ucuz konut % 1, pahalı konut % 8, lüks konut % 18. Ancak, hangi aralıklarda hangi KDV oranının uygulanaca ğ ı ve ucuz konut, pahalı konut ve lüks konut tanımının Bakanlar Kurulu tarafından yapılması gerekmektedir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi31

32 BÜYÜK VE STRATEJ İ K YATIRIMLARDA KDV İ ADES İ  KDV Kanununa 6322 sayılı Kanunla eklenen geçici 30. maddeye göre, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecektir.  Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.  Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldi ğ i tarihi takip eden takvim yılı başında başlayacaktır.  İ stisna uygulamasının Usul ve Esasları Maliye Bakanlı ğ ı’nca henüz belirlenmemiştir. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi32

33 Sigaradaki Vergi Yükü  Sigaranın bedeli:1,28.-TL  Özel Tüketim Vergisi:4,23.-TL  ÖTV Dahil Toplam:5,51.-TL  Katma De ğ er Vergisi:0,99.-TL  GENEL TOPLAM:6,50.-TL  Perakende satış fiyatı 6.5 TL olan bir ürün için 4.23 TL’si ÖTV ve 0.99 TL’si KDV olmak üzere toplam 5.22 TL vergi ödeniyor. Bir paket sigaradaki vergi yükü %80,25. Yani, paketteki 20 sigaradan 16’sı vergi olarak veriliyor. Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi33

34 34Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi

35 Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği K A S E M D E R TEŞEKKÜRLER Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi35


"Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derne ğ i K A S E M D E R GÜNCEL KONULAR Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi 15/09/2012 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları