Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

03.04.2017 KURUM AÇMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "03.04.2017 KURUM AÇMA."— Sunum transkripti:

1 KURUM AÇMA

2 KONULARIMIZ Kurum Açma Devir, Nakil, Kurum Kapatma, Kapatma Cezaları,
Gerekli Belgeler, Valilikçe Yapılacak İşlemler, Ad verme, Atatürk Köşesi, Kurum Binaları, Standartlar Yönergesinde Dikkat Edilecek Noktalar, Müfettiş Raporlarında Dikkate alınması gereken noktalar, Devir, Nakil, Kurum Kapatma, Kapatma Cezaları, KONULARIMIZ

3 KURUM AÇMA İZNİNİN YASAL DAYANAĞI
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 3, 4. Maddesi, 5. Maddesi (Milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 8, 12, 13 maddeleri, MEB Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin açılması istenilen kuruma ilişkin maddeleri,

4 KURUM AÇMA İZNİNİN YASAL DAYANAĞI
5580 Madde 3; Askerî okullar, emniyet teşkilâtına bağlı okullar ve din eğitimi-öğretimi yapan kurumların aynı veya benzeri özel öğretim kurumları açılamaz.

5 KURUM AÇMA Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. Maddesi;
Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı valilikçe, Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça, verilir.

6 KURUM AÇMA Kurum açacaklar için başvuru formu (EK-1).
b) Kurucu ya da kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan.

7 KURUM AÇMA Kurucu Gerçek Kişi Kurucu Tüzel Kişi
c)  Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi.

8 KURUM AÇMA Kurucu Gerçek Kişi Kurucu Tüzel Kişi
ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı.

9 KURUM AÇMA d) Kurumun açılacağı binanın/binaların ve her katı için ayrı ayrı dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı. e) Okullar için, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğine; özel, özel eğitim okulları için ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış dört nüsha kurum yönetmeliği.

10 KURUM AÇMA f) Yukarıda (e) bendinde belirtilen yönetmeliklerden farklı kurum yönetmeliği hazırlanması hâlinde Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere dört nüsha kurum yönetmeliği ve disketi/CD’si. g) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere dört nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi/CD’si.

11 KURUM AÇMA ğ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı,

12 KURUM AÇMA h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği,

13 KURUM AÇMA ı) Denizcilik kursu, havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü. i) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulunun izni.

14 KURUM AÇMA j) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; bayındırlık ve iskân müdürlükleri, yetkili yapı denetim kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor, k) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor,

15 KURUM AÇMA l) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor, m) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke/ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge.

16 KURUM AÇMA (4) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder.

17 KURUM AÇMA (6) Özel eğitim okulunun ilköğretim programı ile ilköğretim ve ortaöğretim okulları için ders yılının başlamasından 30 gün sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. Okul öncesi eğitim kurumları ve milletlerarası öğretim kurumlarında bu süre aranmaz.

18 KURUM AÇMA (7) Kurum açma izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz ve öğretime başlanılamaz. (8) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetlerin dışında, Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz.

19 KURUM AÇMA VALİLİKÇE YAPILAÇAK İŞLEMLER
ÖÖKY MADDE 6 – (1) ) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde müracaatla ilgili inceleme yapmak üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki eğitim müfettişi görevlendirilir.

20 KURUM AÇMA (2) Eğitim müfettişlerince;
a) Kurum açılacak binanın açık adresi ve kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerin kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun ve yeterli olup olmadığı,

21 KURUM AÇMA b) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul açılacak binalardan kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede, özel eğitim okulları ile diğer özel öğretim kurumlarının açılacağı binalarda ise yukarıda belirtilen türdeki iş yerlerinin aynı binada yer alıp almadığı, c) Okul açılacak olan binaların bahçesinin, Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığı,

22 KURUM AÇMA ç) İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulu açılacak binaların müstakil ve tamamının kullanım hakkının okula ait olup olmadığı, d) Genel Müdürlükçe yönerge ile belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerden hangileri varsa sayıları ve ebatları ile bu bölümlerin her birinin kaç öğrenci/kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği,

23 KURUM AÇMA e) Okullar için, Bakanlıkça onaylanmak üzere kurumca hazırlanmış kurum yönetmeliğinin bulunup bulunmadığı, f) Resmî benzeri olmayan, farklı öğretim programlarının onaylandığı, Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayısı,

24 KURUM AÇMA g) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanın bulunup bulunmadığı, ğ) Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda açılacak olan kurum için belirtilen araç-gerecin bulunup bulunmadığı,

25 KURUM AÇMA h) Motorlu taşıt sürücü kursları için, uygun direksiyon eğitim alanı raporu ve elektrik projesinin olup olmadığı tespit edilerek raporda ayrıntılı şekilde belirtilir.

26 KURUM AÇMA (3) Raporda; belirtilen şartların yerine getirildiğinin ve kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına 5 iş günü içinde valilikçe kurum açma izni verilir. Açılması uygun görülen özel okullara ilişkin başvurular ise ekleriyle birlikte kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen özel okullara 5 iş günü içinde kurum açma izni verilir.

27 KURUM AÇMA Bu süre Bakanlıkça verilecek kurum açma izinlerinde valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Raporda eksiklikler belirtilmiş ise bu eksikliklerin giderilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisinin taahhüdü doğrultusunda valilikçe en fazla 60 gün ek süre verilebilir. Verilen ek süre içinde eksikliklerini tamamlayamayan kuruma ait belgeler, kurucu veya kurucu temsilcisine iade edilir.

28 KURUM AÇMA İZİN TALEBİNİN REDDİ
(4) Kurum açma izin talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu ve kurucu temsilcileri tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde; kurum açma başvurusunda istenilen belgeler, valilikçe düzenlenen rapor ve talebin reddine ilişkin yazının da ekinde bulunduğu bir dilekçe ile Bakanlığa itirazda bulunulabilir. İtiraz, Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren 15 iş günü içinde karara bağlanır.

29 KURUM AÇMA (5) Valiliklerce denizcilik veya havacılık gibi kurslara verilen kurum açma izninin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara, motorlu taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izninin bir örneği ise il emniyet müdürlüğüne gönderilir

30 AD VERME ÖÖKY MADDE 7 (1) Özel öğretim kurumlarına verilecek adların, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine aykırı düşmemesi ve Türkçe olması şartıyla kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıması gerekir. (2)  Özel öğretim kurumu adları, kurum açma izni ile birlikte verilir. Kurumların adları, birinci fıkraya uygun olmak şartıyla kurum açma iznini veren merciin onayı ile değiştirilebilir.

31 AD VERME (3) Özel öğretim kurumlarının ad ve unvanlarının, başka özel öğretim kurumları tarafından kullanılmasında, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 7/12/1994 tarihli ve sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

32 ATATÜRK KÖŞESİ ÖÖKY Madde 8-(1) Kurum binalarında; a) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir.

33 ATATÜRK KÖŞESİ b) Özel ilköğretim okullarında Atatürk köşesi, okul binasının girişinde, uygun bir yerde temiz, düzenli, Atatürk’ün hayatını, inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenir.

34 ATATÜRK KÖŞESİ c) Özel ortaöğretim okulları ile diğer özel öğretim kurumlarında, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden yüksekte, Atatürk’ün büstü veya maskı konulur. Atatürk’ün fotoğrafı, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır.

35 KURUM BİNALARI ÖÖKY MADDE 12- (1) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulu binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Ölçüm yapılırken binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakın kapı esas alınır.

36 KURUM BİNALARI ÖÖKY MADDE metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

37 KURUM BİNALARI (2) Özel eğitim okulu açılacak binalar ile umuma açık yerler ve açık alkollü içki satılan yerler arasında en az yüz metre uzaklık bulunması şartı aranmaz. Ancak, özürlü bireylere hizmet veren okul öncesi eğitim kurumu ile yukarıda belirtilen kurumlar aynı binada bulunamaz.

38 BİRARADA BULUNABİLECEK OKULLAR
ÖÖKY MADDE 13 – (1) Okullara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya türde okul bulunamaz. Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece özel okullar belirli bölümleri birlikte kullanılacak şekilde aynı binada bulunabilir. Ancak, milletlerarası özel okullar diğer özel okullarla aynı binada bulunamaz.

39 BİRARADA BULUNABİLECEK OKULLAR
Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının belirli bölümleri birlikte kullanarak aynı binada başka bir özel öğretim kurumu açılamaz.

40 KURUM AÇILIŞI İLE İLGİLİ STANDARTLAR YÖNERGESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

41 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ
17/02/2010 tarihli ve 1242 sayılı makam Oluru ile uygun görülerek, 17/02/2011 tarihli ve 1243 sayıl yazı ile Valiliklere bildirilmiştir. ÖZEL OKUL ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI

42 TANIMLAR b)Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Kapıları koridora açılan, pencereleri binanın dış cephesinde bulunan ve alanları belirtilen ölçülerde olan bölümleri,

43 İnceleme raporları MADDE 6- (1)Özel okul olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte; a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

44 b)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar, c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi, ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

45 Yerleşim planı MADDE 7- (1)Özel okullar, Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler. (2)Yerleşim planlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz. (3)Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

46 (4)Yerleşim planları, her blok ve her kat için ayrı ayrı en az 35 x 50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir. (5)Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz. (6)Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

47 (7)Özel okullar: a) Okul öncesi eğitim kurumu, bahçesi bulunan; 1)Tamamı okula ait binalarda, 2)Binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde, 3)Birbirine bitişik binaların zemin veya bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde, 4)Binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında açılır.

48 (b)İlköğretim ve ortaöğretim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması gerekir. c)Resmi dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir. (Sosyal Bilimler Lis )

49 Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı
MADDE 8- (1)Özel okulların derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde olması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz(Tüm Kurumlarda ).

50 Derslik kapıları MADDE 10- (1)Özel okullarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80 cm, kontenjanı 20 den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazla olursa kapılar çift kanatlı yapılır. (2)Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

51 (3)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır
(3)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında derslik kapıları içeri de açılabilir. (4)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

52 Merdivenler MADDE 11- (1)Özel okul olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır. (2)Bedensel özürlü bireyler için okulun bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde rampa bulunur.

53 MADDE 13- (1)Özel okul binalarının koridorları;
Koridorlar MADDE 13- (1)Özel okul binalarının koridorları; a)Tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda; 1)Koridora bir sınıf kapısı açılıyorsa en az 1,75 m, 2)Koridora açılan sınıf kapısı birden fazla ise en az 2,25 m, b)İki taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda en az 2,75 m. genişlikte olmalıdır. (2)Kontenjanı 100 öğrenciyi geçmeyen okullarda koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân verecek genişlikte olmalıdır.

54 Su Deposu MADDE 15- (1)Özel okullarda su kesintileri için en az okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte su deposu veya tankı bulundurulur.

55 Derslik sayısı ve kontenjanı
MADDE 17- (1)Okulların seviyesine göre en az öğretim süresi kadar derslik bulunur. (2)Derslikler; (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) a) Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı) en çok 25 öğrenciye bir derslik, b) Fen, sosyal bilimler, sağlık meslek ve benzeri liselerde en fazla dengi resmî okulların mevzuatında belirtilen sayıda(24) öğrenci için bir derslik, c) Diğer okullarda en fazla 30 öğrenciye bir derslik olacak şekilde hesaplanır.

56 18/10 ve 19/20-Tuvalet: a)Her 30 öğrenci için öğrencilerin yaşına uygun bir tuvalet ve bir lavabo, b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo, Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Okuldaki kız ve erkek öğrenci lavabo ve tuvaletlerinden birer tanesi özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

57 (3)Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır. (4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

58 19/ (5)Genel kontenjan tespit edilirken, laboratuar, bilgisayar dersliği, oyun bahçesi alanı, tuvalet ve lavaboların sayısı, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

59 C-ÖZEL İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI
6-Oyun etkinlik odası (anasınıfı) (isteğe bağlı): En az 15 m2 olmalıdır. Oyun odalarında her öğrenci için kullanım alanı 1,5 m2 dir. 7-Derslik sayısı okulun öğretim süresinden az olamaz. Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. Özel okul dersliklerinde her öğrenci için kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

60 9-Laboratuar (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji): İlköğretim okullarında Fen Bilgisi laboratuarı, ortaöğretim okullarında Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarları ayrı ayrı düzenlenir. Laboratuvarlarda öğrenci başına düşen kullanım alanı en az 1,7 m2 dir. Her laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Yeterli aydınlatma ve havalandırma sağlanması hâlinde laboratuvarlarda pencere şartı aranmaz

61 26-Ortak kullanılabilecek bölümler:
Aynı binada veya kampüste bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okulları (Milletlerarası okullar ve özel eğitim okulu hariç) aşağıda belirtilen bölümleri;

62 a)Rehberlik ve Ölçme-Değerlendirme Servisi Odası,
b)Müzik Dersliği, c)Resim Dersliği, ç)Araç-Gereç Odası, d)Kantin, e)Mutfak, Yemek Salonu, Depo ve Ambar, f)Öğretmenler Odası (Sadece akşam liseleri için) g)Bilgisayar dersliği (Bilişim Teknolojileri Sınıfı) ğ)Her okul türü için ayrı arşiv odası düzenlenmek kaydıyla büro hizmetleri odası,

63 h)Kütüphane, ı)Kapalı beden eğitimi salonu, i)İlköğretim okullarında fen bilgisi laboratuarı, j)Ortaöğretim okulları fizik, kimya ve biyoloji laboratuarı, k)Ortaöğretim okulları biyoloji laboratuarı ile ilköğretim okulu fen bilgisi laboratuarı, l)Yardımcı hizmetli odası ortak kullanabilir.

64 ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

65 Derslik kapıları Madde 40- (1) Özel eğitim okullarında bireysel eğitim odası en az 70, grup eğitim odaları ile derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin kapısı en az 80 cm’dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır. (2) Kapıların genişliği, kapı kasası içten içe ölçülerek belirlenir.

66 (3)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır
(3)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılması mümkündür. Oyun etkinlik odasının kapısı ile bireysel eğitim odasının kapısı içeri de açılabilir.

67 (4)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.
(5)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan okulların kapılarında eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde özürlülerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

68 Merdivenler (2)Bedensel özürlü bireyler için okulun bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde gerekli standartlara uygun rampa bulunur. Ayrıca, bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulayan okulun fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katlarında olması durumunda binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunur.

69 (3)Merdiven ve rampa başlangıçları gibi gerek görülen alanlarda yönlendirici ve uyarıcı işaretlerin zemine yapıştırılması, merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritler eklenmelidir.

70 (4)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan okulların merdivenlerinin her iki tarafında da özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

71 Koridorlar MADDE 43- (2)Bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulanan okulun koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olmalıdır.

72 Çeşitli hükümler MADDE 49-Kurumlarda; 1-Bu standartlarda belirtilmeyen bilim ve sanat merkezlerinin standartları resmi “özel eğitim kurumları” gibi değerlendirilir. 2-Bedensel engelli bireylere yönelik okul programı uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, yatakhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak, gibi ek önlemler alınır.

73 3-Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima takılması uygun olur.

74 ÖZEL DERSHANELER

75 (6)Özel dershaneler; a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında, b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında, c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir.

76 Derslik kapıları MADDE 68- (1)Özel dershanelerde derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir. (2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir. (3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır. (4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir

77 7-Tuvalet: Dershane binalarında;
7-Tuvalet: Dershane binalarında; a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo, b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo 30’dan fazla öğretmeni olan dershanelerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

78 Kurum kontenjan tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kurum kontenjan tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz. Dershanede bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.

79 16-Dershane yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

80 MUHTELİF KURSLAR

81 (6)Özel dershaneler; a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında, b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında, c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir.

82 Derslik kapıları MADDE 68- (1)Özel dershanelerde derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir. (2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir. (3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır. (4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir

83 Derslik tavan yüksekliği
Derslik tavan yüksekliği MADDE 90- (1)Özel kurs olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuar, uygulama dersliği ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır. (2)Teorik ders yapılan dersliğin tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her kursiyer için 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

84 (3)Özel kurslardaki uygulama dersliklerinde kursiyer başına düşen kullanım alanı; a)Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik ve benzeri kursların uygulama dersliklerinde, Bilgisayar kurslarının uygulama derslikleri ile yabancı dil kursları dil laboratuarlarında her kursiyer için 2 m²,

85 her kursiyer için 3 m² olarak hesaplanmalıdır.
b)Bale kursları uygulama derslikleri ile desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri kursların, her kursiyer için 3 m² olarak hesaplanmalıdır.

86 c)Derslik tavan yüksekliği 3 m den az olması hâlinde;
c)Derslik tavan yüksekliği 3 m den az olması hâlinde; 1- Her kursiyer için 2 m² alan istenen kursların m3 cinsinden bulunan derslik alanı 7’ye bölünerek, 2- Her kursiyer için 3 m² alan istenen kursların m3 cinsinden bulunan derslik alanı 9’a bölünerek kursiyer kontenjanı belirlenir. (4)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

87 8-Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir. Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gereci sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği kontenjanı kadar teorik dersliğe de kontenjan verilir.

88 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

89 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri (6)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında, b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında, c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

90 olması ve bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katlarında olması durumunda binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör ve rampa bulunur.

91 (2) Kapıların genişliği, kapı kasası içten içe ölçülerek belirlenir.
Derslik kapıları MADDE 106- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bireysel eğitim odası kapısı 70, grup eğitim odası kapısı en az 80 cm den az olamaz. (2) Kapıların genişliği, kapı kasası içten içe ölçülerek belirlenir. (3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

92 (4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Bireysel eğitim odalarının kapıları içe doğru da açılabilir. (5)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kapılarında eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde özürlülerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

93 Merdivenler MADDE 107- (2)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi merdivenlerinin her iki tarafında da özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

94 (3)Merdiven ve rampa başlangıçları gibi gerek görülen alanlarda yönlendirici ve uyarıcı işaretlerin zemine yapıştırılması, merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritler eklenmelidir.

95 Derslik tavan yüksekliği
Derslik tavan yüksekliği MADDE 108- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların bireysel eğitim ve grup eğitim odaları ve benzeri eğitim- öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır. (2)Teorik ders yapılan dersliğin tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her kursiyer için 7 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

96 Koridorlar MADDE 109- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği bireylerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir. (2)Bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulanan okulun koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olmalıdır.

97 6-Görme engelli bireyler destek eğitim programı:
6-Görme engelli bireyler destek eğitim programı: a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir. b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

98 7-İşitme engelli bireyler destek eğitim programı:
7-İşitme engelli bireyler destek eğitim programı: a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir. b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir. Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.

99 8-Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı:
8-Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı: a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir. b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.

100 9-Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı:
9-Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı: a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir. b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir

101 10-Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı:
10-Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı: a)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. En fazla 4 kontenjan verilir

102 11-Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı:
11-Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı: a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir. b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir

103 12-Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı:
12-Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı: a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir. b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

104 13-Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Zihinsel özürlü, görme özürlü ve yaygın gelişimsel bozukluk program uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

105 a)Her 20 birey için bir tuvalet ve bir lavabo,
16-Tuvalet, lavabo ve pisuvar: Tuvalet, lavabo ve pisuvar kız ve erkek bireyler için ayrı ayrı olmak üzere; a)Her 20 birey için bir tuvalet ve bir lavabo, b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo, 30’dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

106 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU

107 5-Derslik: En az 20 m² olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde plânlanır. Bir özel motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliği, İlkyardım Dersliği ile Motor ve Araç Tekniği Dersliği grubundan meydana gelir. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı esas alınır.

108 Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç-gereçle donatılmış, standartlara uygun, en az üç derslikli bir grubun hazırlanması gerekir.  Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım ile Motor ve Araç Tekniği dersliklerinin eklenmesi mümkündür

109  EK MADDE 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni alan özel öğretim kurumlarında mevcut binalarda kontenjan artırımı için yapılacak yerleşim planı değişikliklerinde bu Yönergede belirtilen standartlar uygulanacaktır.

110 Geçici Madde 1- Özel öğretim kurumları, mevcut tuvalet ve lavabolarının birini bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun hâle getirecektir. Geçici Madde 2- Özel okullar, özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, özürlü bireyler için kurumun bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde rampa yaptıracaktır.

111 Geçici Madde 3- Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden, bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulayanlar bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, standartlara uygun asansör yaptıracaktır.

112  Geçici Madde 4- Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bu Yönergede merdivenlere yapılması belirtilen düzenlemeleri ve ayrıca görme engelliler destek eğitim programı uygulayan kurumların 49/4 ve 112/4 maddelerinde belirtilen düzenlemeleri bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapacaktır.

113 Geçici Madde 5- Direksiyon eğitim alanını 4 kurum tarafından kullanan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, iki yıl içinde bu Yönergenin 187 nci maddesinin (b) bendindeki şartları yerine getirecektir. Şartları yerine getirmeyen kurumlar kapatılır.

114 MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
ÖÖKY Madde 6. en az iki eğitim müfettişi görevlendirilmesi, ÖÖKY Madde 5/ç Kurucu Temsilcisi ile ilgili yönetim kurulu kararında; Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olması, 5/d Yerleşim planlarının 35x50 cm veya A3 ebatında olması, Yerleşim planlarının eğitim müfettişlerince onaylanması,

115 MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Yerleşim planlarında birimlerin ebatlarının ve dersliklerin kontenjanlarının yazılması, Şirketin ana sözleşmesinde, tüzük yada vakıf senedinde özel öğretim kurumu işletmeciliği olması, Bedensel özürlüler için olması gereken tuvaletlerin var olup olmadığının değerlendirilmesi, Bina girişinde rampa bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi,

116 MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Raporlarda her hangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışların değerlendirilmesi, Raporlarda aynı binada birden fazla açılan kurum olması durumunda ayrı ayrı kontenjanların belirtilmesi, (Fen lisesi, Anadolu Lisesi, İlköğretim vb.) Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapıların karşılıklı açılmaması,

117 MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Kurum adının yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen niteliklerde olup olmadığının değerlendirilmesi, Kurumda Atatürk Köşesi düzenlenip düzenlenmediğinin değerlendirilmesi, Koridora bakan pencerelerin de raporda değerlendirilmesi gereken % 10 pencere oranı içerisinde değerlendirilmemesi, Okullarda su deposu olup olmadığının ve su deposunun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak boyutta olup olmadığının değerlendirilmesi,

118 MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Raporlarda oyun bahçesinin kaç öğrenci kontenjanı için yeterli olacağının değerlendirilmesi, Tavan yüksekliği 3 m altında bulunan dersliklerde kontenjanlarının tespitinde m³ hesabı yerine m² hesabı yapılması, Okullarda koridorlarla ilgili ölçülerin yerleşim planında ve müfettiş raporunda yer verilmemesi, Bölümlerin m² leri belirlenirken küsüratlı rakamların tamamlanmasında üst yerine alta tamamlanması, Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük olan küsüratlı rakamların bir üst tam sayıya tamamlanmaması,

119 MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Kurum binasına 100 metre mesafede veya aynı binada bulunmaması gereken umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunması durumunun değerlendirilmemesi, Özel eğitim okullarında her 80 öğrenci için 4 bireysel eğitim odası ayrılması ve bu odalara kontenjan verilmemesi, Standartlar yönergesinde belirtilen o dersin yada o programda belirtilen araç gereçleri bulundurur ibaresinin raporlarda değerlendirilmemesi, Okullarda Genel kontenjan tespit edilirken, laboratuar, bilgisayar dersliği, oyun bahçesi alanı, tuvalet ve lavaboların sayısı, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınması hususunun dikkate alınmaması,

120 MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Kontenjan değişikliği ile ilgili inceleme raporlarında standartlar yönergesinin geçici maddelerinde belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmemesi, Laboratuvarlarda bulunması gereken hazırlık odasının değerlendirilmemesi, Özel eğitim okullarında grup dersliklerinde programa göre verilmesi gereken kontenjanların yanlış hesaplanması, Özel eğitim okullarında eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanması gerekirken yerlerin halı ile kaplanması, Özel eğitim okullarında ısınma durumunun değerlendirilmemesi,

121 MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Özel eğitim okullarında okul programları ile destek eğitim programlarının karıştırılması, MTSK’larda dersliklerden en küçüğünün kontenjanının dikkate alınarak kontenjan tespiti yapılmaması, MTSK’larda kontenjan arttırımlarında 3’lü grup (Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliği, İlkyardım Dersliği ile Motor ve Araç Tekniği Dersliği) olmaması durumunda kontenjan verilmesi, MTSK’larda demirbaş veya kiralık araçlarla ilgili değerlendirmenin yapılmaması, eksik belgelerin kabul edilmesi, Direksiyon eğitim araçlarında çift fren ve debriyaj sistemi bulunup bulunmadığı ile ilgili değerlendirme yapılmaması,

122 kurum açma izninin iptali ve geçici olarak kapatma
ÖÖKY MADDE 9 – (1) Kurum açma izni alan bir kurumun; iki yıl içinde öğretime başlamaması, öğretime başladıktan sonra izinsiz olarak öğretime ara vermesi, iznin alınış amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde, izni veren merci tarafından kurum açma izni iptal edilir.

123 kurum açma izninin iptali ve geçici olarak kapatma
Özel eğitim okulu veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ayrıca, sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

124 kurum açma izninin iptali ve geçici olarak kapatma
Ek.Madde 3. Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

125 kurum açma izninin iptali ve geçici olarak kapatma
(2) Özel öğretim kurumları, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırılması, reklam ve ilana ilişkin gerekli şartların yerine getirilmemesi hâlinde, davranışın ağırlık derecesine göre 15 günden az olmamak kaydıyla üç aya kadar geçici olarak kurum açma izni veren merci tarafından kapatılır. Geçici olarak kapatılan kurumda öğrenim gören öğrenci/kursiyerlerle ilgili valilikçe gerekli tedbir alınır.

126 kurum açma izninin iptali ve geçici olarak kapatma
(3) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan, kurumunu mevzuata uygun kapatmayan, geçici olarak kapatma cezası alan ve aynı fiilî tekrar işleyen kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı izni veren merci tarafından iptal edilir.

127 kurum açma izninin iptali ve geçici olarak kapatma
(4) Geçici olarak kapatma cezası verilen kurumların geçici kapatma sürelerinin dolması ve valiliklerce eksikliklerini tamamladıklarının tespit edilmesi hâlinde öğretime devam etmelerine izin verilir. 

128 kurucu isteğiyle öğretime ara verme
MADDE 10 – (1)  Kurucu veya kurucu temsilcisi; valilik veya Bakanlıkça mazereti uygun görülmesi, kurumda öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması ve personel görevlendirilmesi dışında kurum açma şartlarını koruması kaydıyla en çok bir yıl süreyle kurum açma izni veren merciin izniyle öğretime ara verebilir.

129 kurucu isteğiyle öğretime ara verme
(2) Verilen süre sonunda veya süre sona ermeden kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından öğretime başlama talebinde bulunulması ve yaptırılacak incelemede kurumun eğitim-öğretime hazır olduğunun valilikçe tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni veren merci tarafından ilköğretim ve ortaöğretim okullarına öğretim yılı başında; diğer kurumlara ise dönem başında öğretime başlaması şartıyla izin verilir. 

130 kurucu isteğiyle öğretime ara verme
(3) Verilen süre sonunda öğretime başlamayan kurumun kurum açma izni iptal edilir.

131 PROGRAM İLAVESİ YAPMA MADDE 14 – (1)  Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumu için kurum açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisi; bir dilekçe ile kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı,

132 PROGRAM İLAVESİ YAPMA ilave edilecek öğretim programı ile programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararı, ilave edilecek programa ait Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen bölümler ve araç-gereç listesi, yönetici hariç görevlendirilecek eğitim personeli çalışma izin teklifleriyle valiliğe başvurur.

133 PROGRAM İLAVESİ YAPMA (2) İl millî eğitim müdürlüğünce yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni veren merci tarafından program ilavesi yapılır.

134 PROGRAM İLAVESİ YAPMA (3) Ancak; C, D ve E sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi ya da (EK-3)’deki tabloda yer alan öğretim programlarını uygulamak üzere izin alan kurslardan, tabloda belirtilen diğer öğretim programlarını da ilave yapmak için başvurmaları hâlinde kurumda (Değişik ibare:RG-15/12/ ) eğitim müfettişlerince inceleme yapılmaz.

135 PROGRAM İLAVESİ İLE İLGİLİ MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Kurumun program ilavesi sonucunda ortaya çıkan yeni kontenjan durumunun belirtilmemesi, Yeni kontenjan durumuna göre bahçe, teneffüshane, tuvalet vb. kontenjanla ilgili ortak kullanım alanlarının durumunun raporda değerlendirilmemesi, Yeni programa ilişkin öğretmen teklifi yapılmaması, Yerleşim planında açılışta var olan ancak yeni program için ayrılan bölümlerde açılış sırasında var olan birimlerin durumunun değerlendirilmemesi,

136 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 15 – (1) Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için; a) Yeni kurucu gerçek kişi ise yeni kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler,(b,c,ç)

137 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
b)  Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri, c) Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan kişi veya tüzel kişiler tarafından mı, kurumu devreden kişi veya tüzel kişilerce mi üstlenildiğini de gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,

138 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
ç) Kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı, kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği, d) Kurumda kurucu odasının bulunduğu veya devir alacak kurucunun aynı ilde kurucu odası bulunan özel öğretim kurumu bulunduğuna ilişkin yazılı beyanı,

139 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
e) Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı tamamlanarak valiliğe müracaat edilir

140 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
(2) (Değişik fıkra:RG-30/10/ )  Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde müfettiş raporu düzenlenmeden kurum açma izni veren merciin izni ile 5 iş günü içinde yapılır.

141 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
3) Ancak, valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif uygulanmasından sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.

142 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
(4) Özel öğretim kurumu kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi, devir senedi dışında yukarıdaki belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder. (5) Kurum devir işlemleri, kurum açma iznini veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.

143 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
(6) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği; a) Kurucu temsilcisi değişikliğine ait yönetim kurulu kararı, b) Kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde(b,ç) sayılan belgeler   ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir. Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni veren merci tarafından yapılır.

144 DEVİR VE KURUCU TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
(7) Kurucu temsilcisinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan şartları taşıması ve uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni veren merciin izni ile kurucu temsilcisi değişikliği 5 iş günü içinde yapılır. (8) Kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri, kurum açma iznini veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.

145 DEVİR İLE İLGİLİ MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Noterde yapılan devir sözleşmelerinde kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dâhil kimin tarafından ödeneceğinin belirtilmemesi, Kira sözleşmelerinin belirtilen sürelerde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmemesi, Sürekli kapatma teklifi yapılmış kurumla ilgili devir yapılmasının uygun olduğunun değerlendirilmesi, Personelin sözleşmelerinin yenilenmesi durumunun değerlendirilmemesi,

146 KURUMLARIN DÖNÜŞÜMÜ MADDE 16 – (1)  Daha önceden kurum açma izni alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu bir başka özel öğretim kurumuna dönüştürmek istemesi hâlinde; bu Yönetmelikteki binaya ait belgeler dışındaki belgelerle birlikte Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen şartları yerine getirerek valiliğe müracaat eder.

147 KURUMLARIN DÖNÜŞÜMÜ Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde üç aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi hâlinde 10 iş günü içinde aynı anda yeni kuruma, ilgili merci tarafından kurum açma izni verilmesiyle eski kurum, ilgili merci tarafından kapatılarak dönüşümü sağlanır.

148 KURUMLARIN DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ MÜFETTİŞ RAPORLARINDA GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR
Var olan kurumun kapatılması teklifi olmadan aynı bina ve fiziki mekanda ikinci bir kurum açılması teklifi yapılması,

149 KURUCU YETKİLERİNİN GEÇİCİ OLARAK DEVRİ
MADDE 17 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisinin talep etmesi hâlinde ve valilikçe uygun görüldüğü takdirde, zorunlu hâllerde kurucu veya kurucu temsilcisi görev ve yetkilerinin bir kısmını veya tamamını, süresi belirtilmek kaydıyla en fazla bir yıl için kurucu veya kurucu temsilcisi olma şartlarını taşıyan bir kişiye; tüzel kişiliklerde yönetim kurulunun kararı, gerçek kişiliklerde noterlikçe onaylı bir sözleşme ile geçici olarak devredilebilir.

150 KURUM NAKLİ ÖÖKY MADDE 18 – 1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l)  bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir.

151 KURUM NAKLİ Nakil yapılacak binanın; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenecek  raporun incelenmesi sonucunda, 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde, kurum açma iznini veren merci tarafından 5 iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, özel okullar için evrakın Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez.

152 KURUM NAKLİ (2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; nakil şartları aranmaksızın sadece kurumda uygulanan öğretim programlarının kontenjanı ayrı ayrı tespit edilerek valiliğin izniyle başka bir binada geçici olarak faaliyetine devam edebilir.

153 KURUM NAKLİ Bu durum valiliklerce Bakanlığa bildirilir. Bu kurumlar, o binadaki faaliyetlerine en çok bir yıl devam edebilir. Bu süre sonunda şartları uygun bina bulunarak nakil izni almayan kurumların kurum açma izinleri iptal edilir. (3) İller arasında özel öğretim kurumları nakli yapılamaz.

154 YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 19 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l)  bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir.

155 YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ
Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir.

156 YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ
(2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (ı) ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir.

157 YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ
(3) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak, eğitim müfettişleri tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından izin verilir.

158 YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ
(4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren mercie gönderilir.

159 KURUCULUK HAKKININ KAYBEDİLMESİ
ÖÖKY MADDE 20 – (1) Gerçek kişi olan kurucunun, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b)  bendinde belirtilen kuruculuk şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde; kurumu devretmesi ve kurumla ilişkisinin kesilmesi için bir ay süre verilir.

160 KURUCULUK HAKKININ KAYBEDİLMESİ
Verilen süre içerisinde devrin gerçekleştirilmemesi hâlinde kurum, devir yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak öğretime ara verilir. Öğretimine ara verilen kurumun bir yıl içinde devrinin gerçekleşmemesi durumunda kurum açma izni iptal edilir.

161 KURUCULUK HAKKININ KAYBEDİLMESİ
(2) Gerçek kişi olan kurucunun ölümü hâlinde ise veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçıların tamamının noter onaylı vekâletname ile aralarından seçecekleri, şartları taşıyan bir kimseyi bir ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekir.

162 KURUCULUK HAKKININ KAYBEDİLMESİ
Verilen süre içerisinde yeni kurucu teklifinin yapılmaması hâlinde bu teklif yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak öğretime ara verilir. Öğretimine ara verilen kurumun, bir yıl içinde yeni kurucu teklifinin yapılmaması durumunda kurum açma izni iptal edilir.

163 KURUCULUK HAKKININ KAYBEDİLMESİ
(3)  Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen kuruculuk şartlarını kaybetmesi veya ölümü hâlinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlar hakkında, valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurum açma izni, izin veren merci tarafından iptal edilir.

164 KURUCULUK HAKKININ KAYBEDİLMESİ
(4) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla özel öğretim kurumunda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması hâlinde yukarıdaki hükümler diğer kurumlarına da uygulanır.

165 KURUCUNUN KURUMU KAPATMASI VE PROGRAM İPTALİ
MADDE 23 – (1)   Bir özel okulun kurucusu; millî eğitim müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa, diğer kurumlar ise millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile öğrenci veya kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla gerekçesi kurum açma izni veren merci tarafından uygun bulunan okulları öğretim yılı sonunda, diğer kurumları ise dönem sonunda kapatabilir.  

166 KURUCUNUN KURUMU KAPATMASI VE PROGRAM İPTALİ
(2)  Kurum, valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumda öğrenim gören öğrenci veya kursiyer bulunmadığı, eğitim personeli ve diğer personelin özlük ve benzeri hakları açısından ilişiğinin kalmadığı ve kurum açma izni veren merci tarafından da uygun görüldüğünde, öğretim yılı sonu veya dönem sonundan önce de kapatılabilir.

167 KURUCUNUN KURUMU KAPATMASI VE PROGRAM İPTALİ
(3) Kapatılan kurumlarla ilgili olarak öğrenci/kursiyer veya velilerinin, kurucular aleyhine genel hükümlere göre dava açma hakları saklıdır. (4) Kurucunun isteği üzerine özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; il millî eğitim müdürlüklerince o programda kayıtlı öğrenci/kursiyer bulunmadığı ve iptalinde sakınca olmadığına ilişkin düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından program iptal edilir. 

168 OKULLARIN KADEMELİ OLARAK KAPATILMASI
MADDE 24 – (1) Kurucunun veya kurucu temsilcisinin kademeli kapatma talebi üzerine ya da Bakanlıkça hakkında kapatma kararı verilen okul, kararın verildiği tarihi takip eden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya veya nakil ve diğer nedenlerle ayrılıncaya kadar kademeli olarak kapatılır. (2) Hakkında kademeli kapatma kararı verilen okulun, kapatılmamış sınıflarına naklen öğrenci alınabilir.

169 USULSÜZ KAPATMA MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci/kursiyer veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla o öğretim yılı veya döneminde alınan öğrenci ücretleri, Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümlerine göre iade edilir.

170 İLAN VE REKLAMLAR MADDE 27 – (1) Kurumlar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler. (2) Kurumlar; diğer eğitim kurumlarını hedef alan, gerçeğe aykırı veya eğitim personeli ya da öğrenci adı kullanarak reklam ve ilan veremezler.

171 İLAN VE REKLAMLAR (3) Özel öğretim kurumları, doğrudan veya logo, amblem ve benzeri kurumu çağrıştıran işaretler kullanmak üzere dolaylı olarak televizyona reklam ve ilan veremezler.

172 KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
ÖÖKY MADDE 54-(1) Okul öncesi eğitimi ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmî okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır. Ancak okul öncesi eğitimi okulları ile ilköğretim okullarının birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmaz.

173 KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
(3) (Değişik:RG-15/12/ ) Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılabilir . (7) Özel okullarda, kurum kontenjanı dikkate alınarak yabancı uyruklu misafir öğrenciler de öğrenim görebilir, ancak bu öğrencilere diploma düzenlenemez. Okuldan ayrılanlara gördükleri dersleri ve aldıkları notları gösterir belge verilir. 

174 KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
ÖÖKY MADDE 55 – (1) Ortaöğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmî okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır.

175 ÖĞRENCİ NAKİLLERİ ÖÖKY MADDE 56 – (1)  Özel okullara nakiller, Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre yapılır. Ancak, özel ilköğretim okullarının 2 nci ve 3 üncü sınıflarına öğrenci nakillerinde sınav yapılmaz. (2)  Özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, öğrencinin okumak istediği özel okul müdürlüğüne yapılır.

176 ÖĞRENCİ NAKİLLERİ (3) Özel okulda okurken resmî ve özel bir okula naklen giden öğrenci, aynı dönem içerisinde eski okuluna veya aynı programı uygulayan herhangi bir özel okula geçebilir.

177 NAKİL ZAMANI VE ESASLARI
ÖÖKY MADDE 57-(2) Nakil işlemleri, her yıl açıklanan çalışma takviminde belirlenen süre içerisinde okul müdürünün başkanlığında, diğer yönetici ve öğretmenlerden kurulacak en az üç kişilik bir komisyonca yapılır. (3) Yurt dışındaki resmî görevlerinden dolayı tedhiş ve suikasta uğrayanların çocukları, kontenjana bakılmaksızın doğrudan istedikleri okula kaydedilirler.

178 NAKİL ZAMANI VE ESASLARI
(4) Yurt içindeki özel okullarda okuyan öğrencilerden, velisi resmî görevinden dolayı şehit olanların nakilleri, şartlarına uygun olan istedikleri okula yapılır. (5) Özel okullardaki genel öğrenci nakillerinde velinin yazılı başvurusu yeterli sayılır.

179 NAKİL ZAMANI VE ESASLARI
6) Resmî veya özel fen liselerinden, sınıf kontenjanı ve genel kontenjanı aşmama şartına ve okul yönetmeliğinin kayıt-kabul şartlarına uymak kaydıyla öğrenci nakli yapılır.

180 TEFTİŞ-DENETİM MADDE 61 – (Değişik:RG-15/12/2010- 27786)
(1) Özel öğretim kurumları, Bakanlık ve eğitim müfettişleri ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve gereçlerden de yararlanılabilir.

181 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE ALINACAK TEDBİRLER
MADDE 62 – (1) Soruşturma veya kurumların teftiş ve denetiminde, kurumun eğitim personelinin davranış ve uygulamalarında, görevden uzaklaştırmayı gerektirecek bir durumunun tespiti hâlinde valilik veya teftiş, denetim ve soruşturmayı yapan Bakanlık müfettişleri tarafından eğitim personeli ve diğer personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.

182 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE ALINACAK TEDBİRLER
(2) Görevden uzaklaştırılan müdürün yerine, kurumda görevli eğitim personelinden biri veya kurucunun valiliğin onayıyla görevlendireceği yahut valiliğin kurucunun görüşünü de göz önünde bulundurarak şartları taşıyan bir kişi, üç ay süreyle geçici olarak görevlendirilir. (3) Görevden uzaklaştırılan diğer eğitim personelinin yerine, şartları taşıyan eğitim personeli görevlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

183 BEYANLARIN DOĞRULUĞU MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur

184 ÖZEL AKŞAM LİSELERİ Diğer özel öğretim kurumları bünyesinde bulunan ve bahçesi bulunmayan özel akşam liselerinin müstakil ve bahçesi bulunan binaya nakilleri için verilen süre öğretim yılı sonuna kadardır.

185 AZINLIK OKULLARI

186 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunda:
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunda: “Azınlık okulları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını,” olarak tanımlanmıştır.

187 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 5 inci maddesinin c bendinde: “ 23/8/1923 tarihli ve 340 sayılı Kanuna bağlı Antlaşmanın 40 ve 41 inci maddeleriyle ilgisi bulunan okulların özellik göstermesi gereken hususları yönetmelikle tespit edilir. Bu yönetmelik, ilgili ülkelerin bu konulardaki mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda resmî okullar mevzuatı uygulanır. Bu okullarda yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilir.”

188 Azınlık okulları MADDE 53 – (1) Azınlık okullarında, seviyesine göre resmî okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır. (2) Bu okullarda, ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçeden başka bir dille yapılabileceği Bakanlıkça kararlaştırılır. Bu derslerin çeşitlerinde ve programlarında yine aynı yolla değişiklik yapılabilir. (3) Türkçeden başka bir dilin öğretimi için, izin verilen derslere ayrılacak haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı Bakanlıkça tespit edilir. (4) Bu okullarda, yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilir.

189 TEŞEKKÜR EDERİM


"03.04.2017 KURUM AÇMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları