Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okullarda Karşılaşılan Okuma Yazma-Ö ğ renme Güçlükleri Alt Nedenlerini Saptama Araştırması, Sonuçları ve Çözüm Önerileri Ba ğ lar İ lçe milli E ğ itim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okullarda Karşılaşılan Okuma Yazma-Ö ğ renme Güçlükleri Alt Nedenlerini Saptama Araştırması, Sonuçları ve Çözüm Önerileri Ba ğ lar İ lçe milli E ğ itim."— Sunum transkripti:

1 Okullarda Karşılaşılan Okuma Yazma-Ö ğ renme Güçlükleri Alt Nedenlerini Saptama Araştırması, Sonuçları ve Çözüm Önerileri Ba ğ lar İ lçe milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ba ğ lar RAM Nisan 2014

2 NEDEN BU KONU GÜNDEME GELD İ ?  Ailelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları  Bu şikayetlerin giderek artması  Bağlar ilçesinde karşılaşılan güçlükleri en aza indirgeme isteği  Okuma yazma güçlüğü çeken ve okuma yazma bilmeyen öğrencilerin sayısal verilerinin toplanması

3 Toplanılan veriler Toplanılan veriler doğrultusunda:  Okuma yazma bilmeyen 523  Okuma yazma güçlüğü çeken 1070 Öğrenci belirlenmiştir.

4 Çalışma nasıl yapıldı  Ba ğ lar ilçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü bünyesinde Rehber Ö ğ retmenlerden oluşturulan 7 kişilik bir komisyon tarafından yürütülen bir çalışmadır. 2013-2014 E ğ itim ve Ö ğ retim yılında Ba ğ lar İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü tarafından okullarda okuma- yazma bilmeyen ö ğ rencilerle ilgili bir tarama çalışması yapılmıştır. Bu tarama çalışmaları sonrasında oluşan istatistikler do ğ rultusunda veriler elde edilmiştir.

5 Problem Kaynakları  Aileden kaynaklanan problemler,  Ö ğ renciden kaynaklanan problemler,  Sistem veya okuldan kaynaklanan problemlerden oluşmaktadır.

6 Araştırmanın Amacı 1  Veli, idareci ve ö ğ retmen anketlerine göre ö ğ rencilerin okuma yazma bilmemeleri veya okuma yazma güçlü ğ ü çekmeleri konusunda okul-sistemden kaynaklanan etkenleri tespit etmek

7 Araştırmanın Amacı 2  Veli, idareci ve ö ğ retmen anketlerine göre ö ğ rencilerin okuma yazma bilmemeleri veya okuma yazma güçlü ğ ü çekmeleri konusunda ö ğ renciden kaynaklanan etkenleri belirlemek

8 Araştırmanın Amacı 3  Veli, idareci ve ö ğ retmen anketlerine göre ö ğ rencilerin okuma yazma bilmemeleri veya okuma yazma güçlü ğ ü çekmeleri konusunda aileden kaynaklanan etkenleri belirlemek

9 Araştırmanın Amacı 4  Ö ğ rencilere göre okuma yazma bilmemeleri veya okuma yazma güçlü ğ ü çekmelerinin altında yatan nedenleri belirlemek

10 Araştırmanın Amacı 5  Belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirmek

11 Araştırmanın Önemi Araştırmanın Önemi  Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmak  Koruyucu ve önleyici tedbirleri geliştirmek  Farkındalı ğ ı artırmak

12 Verilerin De ğ erlendirilmesi  Veriler, veli, idareci ve ö ğ retmenlere uygulanan 1243 anket sonucuna dayanarak elde edilmiştir.

13 Okuldan Kaynaklı Nedenler

14 Aileden Kaynaklı Nedenler

15 Ö ğ renciden Kaynaklı Nedenler

16 Ö ğ renci Anket Sonuçları

17 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ ÇÖZÜM ÖNER İ S İ  Koruyucu ve önleyici tedbirleri geliştirmek  Yönlendirme  Tanılama  Yerleştirme

18 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ  Sınıf Mevcutlarının Fazlalı ğ ı: ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı-Mülki ve Yerel İ dareler )  Bakanlıkça ya da yerleşim birimindeki yerel yönetimlerce ö ğ renmenin daha kolay gerçekleşti ğ i uluslararası standartlara uygun ö ğ renci sayısıyla e ğ itim ö ğ retimin yapılaca ğ ı okul ve dersliklerin yapılması gerekir.  Okullara, ö ğ renci da ğ ılımının dengelenmesi  Ö ğ retmenleri kalabalık sınıf yönetimi, yöntem ve teknikleri ile ilgili e ğ itime tabi tutmak

19 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ  Uyum Problemleri (Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı-Mülki ve Yerel İ dareler-Milli E ğ itim Müdürlükleri-Okul Müdürlü ğ ü-Ö ğ retmen-Sınıf Rehber Ö ğ retmeni-Okul Rehberlik Servisi- Aile)  Okul ve okul rehberlik servisi, bünyesine yeni gelmiş olan ö ğ rencileri uyum çalışmasına (oryantasyon) almalı ve bu ö ğ rencilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirilmelidir Çalışmalara:  -tanışma çay partileri  -sportif faaliyetler  -sinema tiyatro günleri  -okul dışında birlikte bir yerlerde piknik yapma  -kurum ziyaretleri  -hafta sonları civar yerlerden gelen bir ö ğ rencinin köyüne, evine toplu ziyaretler  -ö ğ retmenin ev ziyaretleri

20 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ  ö ğ retmen De ğ işikliklerinin Fazla Olması ve Ücretli Ö ğ retmen Görevlendirilmesi: (Çözüm makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı-Mülki ve Yerel İ dareler-Milli E ğ itim Müdürlükleri) • E ğ itim ve ö ğ retim takip gerektiren uzun bir süreçtir. Bu takibin en önemli aya ğ ı ö ğ retmendir. Kadrolu ö ğ retmen yerine görevlendirme ya da ücretli ö ğ retmenlik bu sürecin işleyişini ciddi derecede aksatmaktadır. Bu da ö ğ rencinin davranış açısından bulundu ğ u yerde sayması anlamına gelmektedir.  Özür durumu hariç bir kurumda en az dört yıl çalışma zorunlulu ğ uyla kadrolu ö ğ retmenler atanmalıdır.  Atamalarda öncelikler arasına, ö ğ renci ve ö ğ renim süresi esas alınmalıdır

21 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ ö ğ renciye uygun ö ğ renme stillerinin-tekniklerinin ve yöntemlerinin kullanılmaması (Çözüm Makamı:Bakanlık, Milli E ğ itim Müdürlükleri)  Gelişim dönemi itibarı ile el kasları yeterince gelişmeyen 1. sınıf ö ğ rencilerin el yazısı yerine düz yazının tercih edilmesi  Ayrıca ders müfredatının yo ğ un olması bilginin yaşam içerisinde prati ğ e dönüşümüne zaman ayırmayı engellemektedir.  Ö ğ renci merkezli e ğ itim sisteminin hakim kılmak  Ö ğ retmenleri hizmet içi e ğ itime tabi tutmak  BEP’in uygulanamayışı

22 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Yönetmelik Gere ğ i Ö ğ rencinin Sınıfta Bırakılmaması ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okul Müdürlü ğ ü, Ö ğ retmen ) Ö ğ renme psikolojisine göre ö ğ renmenin gerçekleşebilmesi için belli bir seviyede kaygının olması ö ğ renmeyi olumlu etkiledi ğ i belirtmektedir. Okullarımızda özellikle temel e ğ itim döneminde sınıfta bırakmanın olmamasından kaynaklı kaygı düşüklü ğ ü ö ğ renmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle derlere ve gelece ğ e yönelik kaygıyı belli bir seviye çıkarmak amacıyla sınıf geçme yönetmeli ğ ini yeniden gözden geçirilerek, ders ya da sınıf geçme koşullarının yeniden belirlenmesi gerekir. ’Hedefsiz hayat kaza ve kadere boyun e ğ mektir’’ Ignazio Silone

23 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Ailenin E ğ itim ve Sosyoekonomik Durumu ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler )  Sosyoekonomik düzeyi düşük olan ö ğ rencilerin tespit edilerek sosyal yardım alabilecekleri kurum ve kuruluşlara yönlendirerek takibi sa ğ lanabilir.  ŞNT  SYDV  Yardım Kampanyaları  İ şkur, halk e ğ itim merkezleri ve yerel yönetimlerce meslek edindirme kurslarına tabi etmek

24 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Ailenin Tutarsız ve İ lgisiz Tutumları ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri )  İ lgili ve ilgisiz ailelerin çocuklarının davranışları  Okullar bazında risk gruplarında yer alan çocukların tespit edilip bunların ailelerine yönelik riskler ve korunma yöntemleri konusunda e ğ itimler verilmesi.  0-18 yaş aile e ğ itimi, 7-19 Yaş aile e ğ itimi, güvenli annelik, AÇEV anne destek programları, AÇEV baba destek programları vb. e ğ itim programlarından faydalanmalarının sa ğ lanması.  Anne ve Babanın tutum farklılı ğ ı

25 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Ö ğ rencilerin ödev ve sorumluluklarını yerine getirmede ailelerin destek olmaması (Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Ö ğ retmenleri)  Aile birli ğ i toplantılarında ailelere ödev kontrolü konusunda bilinçlendirme.  Okuma yazma bilmeyen bir çok aile var. HEM, AÇEV ve SODES E ğ itimler verilmeli  Evde fiziksel koşulları uygun olmayan ö ğ renciler için okullarda kütüphane benzeri mekanların açık tutulması  De ğ işen müfredattan velilerin bilgilendirilmesi  Aile ziyaretleri (okul öncesinden başlanarak)  Teknolojiden Yararlanma

26 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Ev ortamlarının uygun olmayışı ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Ö ğ retmenleri )  Evde fiziksel koşulları uygun olmayan ö ğ renciler için okullarda kütüphane benzeri mekanların ö ğ rencilerin ödevlerini yerine getirmeleri için tahsis edilmesi.  Ö ğ rencilerin il kütüphanesi, yerel yönetimlerce oluşturulan kütüphaneler, Kaymakamlıklarca oluşturulan etüt merkezlerine yönlendirilmesi  Evde uygun bir çalışma alanı oluşturulması  Isınma sorununa karşı SYDV yakacak yardımı

27 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Kardeş Sayısının Fazla olması ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Ö ğ retmenleri)  Çocukların okul öncesi e ğ itime yönlendirme  Ailelere yönelik aile hekimlikleri,kadın destek merkezleri, ve kadın kuruşları tarafında aile planlaması hakkında bilgi verilmesi  Okuma yazma bilen kardeşlerin okuma-yazma bilmeyen kardeşlerine yardımcı olmalarını sa ğ lamak  Problem çözme, iletişim, çatışma çözme becerileri konusunda ailenin bilgilendirilmesi.  Okul ça ğ ındaki kardeşler arasında işbirli ğ ine dayalı ders çalışma etkinlikleri ailelere ö ğ retilebilinir.

28 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Yeterli ve Dengeli Beslenememe ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Ö ğ retmenleri, Aileler )  Okullarda, e ğ itimin ilk yıllarında beslenme saatleri mutlaka düzenlenmeli.  Okul sütü programı düzenli yapılmalı  Ben de Çocuktum adlı TV programında aileleri bilinçlendirme vurgusu yapılmalıdır.  Aile birli ğ i toplantılarında beslenmenin önemi sürekli dile getirilmeli

29 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Çocukların Gelir Getirici İ şlerde çalıştırılması ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Ö ğ retmenleri )  Çalışmak ve para kazanmak zorunda kalan ö ğ rencilerin tespit edilerek, bu ö ğ rencilere bakanlıkça beslenme, barınma ve sa ğ lık konusunda ödenek ayrılmalıdır.  Topluma, cam silen, mendil satan v.b. Çocuklarla ilgili bilinçlendirme (Tv, Billboard, Afiş)  Ailelerine yönelik istihdam politikaları  Çocukları bekleyen riskler ve çocuk hakları

30 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Parçalanmış Aile Durumları ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Ö ğ retmenleri )  Okul Örgütü içinde, Rehabilite programları geliştirilmeli ve uygulanmalı  Aile ve Sosyal Politikalar İ l Müdürlükleriyle İ şbirli ğ i  Risk altında olan ailelere Aile danışmanlı ğ ı hizmeti  ‘ ’Aile öyle bir e ğ itim kurumudur ki, güler yüzlülükle asık suratlılı ğ ı, sevecenlikle katı yüreklili ğ i, vefa ile vefasızlı ğ ın, tutumluluk ile savurganlı ğ ı, do ğ ru ile yanlışı burada ö ğ reniriz.’’ Peter Kozlov

31 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ Ö ğ rencilerin Sık Sık Devamsızlık Yapmaları: ( Çözüm Makamı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Mülki ve Yerel İ dareler, Milli E ğ itim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Ö ğ retmenleri )  Devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi  Gelmeyen ö ğ rencilerin velilerine mesaj atılması  Günlük yoklamaların anında işlenmesi  Okulun cazibe merkezi haline getirilmesi  Ders programlarının yo ğ unlu ğ u ve derslerin ilgi çekici olmaması  İ nternet kafelerin belli saatlerde denetlenmesi

32 ÇÖZÜM ÖNER İ S İ  Destek eğitim odalarının açılması  Okuma yazma kurslarının açılması

33 İ LG İ N İ ZDEN ve SABRINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER İ M.


"Okullarda Karşılaşılan Okuma Yazma-Ö ğ renme Güçlükleri Alt Nedenlerini Saptama Araştırması, Sonuçları ve Çözüm Önerileri Ba ğ lar İ lçe milli E ğ itim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları