Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
MURATPAŞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 Rehberlik Dünya üzerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler.
Hızlı değişim ve gelişimin yarattığı sosyal ve kişisel sorunlar. (Karmaşıklaşan yaşam koşulları ve başa çıkma becerileri) Kişilerarası rekabetin yoğunlaşması. (Okul ve meslek seçimi) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerin başlaması. (19. yy. sonu ABD’de Mesleki rehberlik olarak başladı. Ülkemizde 1950’li yıllarda.)

3 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ne Değildir?
Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. PDR bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. (Sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel bütünlük içinde ele alır) Rehberlik ve psikolojik danışmada bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde onu korumak anlayışı yoktur. PDR’de kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil, sadece araçtırlar. 3

4 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ne Değildir?
Psikolojik danışma ve rehberlik, bu yardımı alan birey bakımından akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir. Rehberlik ve psikolojik danışma, okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onu yargılama işi değildir. PDR her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Rehberlik öğüt vermek, telkinde bulunmak değildir. Rehberlik ve psikolojik danışma, sadece davranış bozukluğu gösteren, başarısız, sorunlu öğrencilere yönelik bir yardım değildir. 4

5 Rehberliğin Amacı Bireylerin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Birey Kendini tanıma Kendini anlama ve kabul etme Ben kimim? Özelliklerim nelerdir? Kuvvetli ve zayıf yönlerim? Yeteneklerim? İlgi ve eğilimlerim? İhtiyaçlarım nelerdir? ... gibi soruların yanıtları Bulunduğu ortamı ve çevreyi tanıma Çevredeki eğitim ve iş olanakları nelerdir? Ailenin sınırlılıkları? Toplumun gerçekleri, bana sağlanan fırsatlar?.. vb. soruların yanıtları Rehberlik, bireyin kendi ve çevresini anlaması, problemlerini çözmesi, çevresinde sunulan olanakları görebilmesi, kendisi için sağlıklı ve gerçekçi kararlar alması, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yaparak kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen profesyonel ve sistematik bir yardımdır. Rehberliğin amacı, eğitim süreci içerisinde bireyin tüm gelişim dönemlerinde gelişim görevlerini karşılayacak becerilerle donanmasını ve nihai olarak kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Ben ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Yeteneklerimi nasıl geliştiririm? Çevrenin fırsatlarını nasıl değerlendirebilirim? Sorunları nasıl çözebilirim ve bulunduğum ortama nasıl uyum sağlayabilirim? Kendini Gerçekleştirme

6 Rehberlikte Hizmet Alanları Müşavirlik (Konsültasyon)
Bilgi Toplama ve Yayma Oryantasyon Yöneltme ve Yerleştirme Psikolojik Danışma İzleme Değerlendirme Çevre/Veli İle İlişkiler Rehberlik hizmetleri birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan hizmetlerdir. Bunlardan herhangi birinin eksikliği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin işlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırma ve Geliştirme Bireyi Tanıma Müşavirlik (Konsültasyon)

7 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin İlkeleri
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim- öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir. Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır. 7

8

9 Rehberlik Hizmetlerinin Organizasyonu
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin kuruluş, iş ve işlemlerine ilişkin esaslar ile çalışanların görevleri, 17/04/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği”nce düzenlenmiştir. 9

10 Velilerle işbirliği Birimi Okul Rehberlik Hizmet Birimleri
Öğrencileri Tanıma Birimi Bilgi Toplama ve Yayma İzleme Çevre ve Velilerle işbirliği Birimi Okul Rehberlik Hizmet Birimleri Millî Eğitim Bakanı Müsteşar Yardımcısı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Bakanlık Danışma Kurulu Daire Başkanlığı Okul Öncesi ve ilköğretim Rehberlik şubesi Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Reh. Şubesi Özel eğitim sınıflar ve Kaynaştırma Şubesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi şubesi Ölçme Araçları Öğrenci ilişkileri Dış ilişkiler Ve Projeler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Öteki Görevliler Müdür Yardımcısı Okul Müdürü İl Danışma Kurulu Okul Yürütme Kurulu Koordinatör Rehber Öğretmen (Koordinatör Uzman) Okul Rehber Öğretmeni (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzm.) Şube (Sınıf) Rehber Öğretmeni Öğretmenler Okula ve Yeni Durumlara Alıştırma Birimi Alıştırma ve Değerlendirme Yerleştirme Birim Danışma Psikolojik Danışma

11 Rehberlik Hizmetlerinin Organizasyonu
Milli Eğitim Bakanlığı’nda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumludur. İl ve ilçedeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili etkinliklerin bir bütünlük içerisinde planlanması, programlanması, eşgüdümü ve yürütülmesinden milli eğitim müdürü adına milli eğitim müdürü yardımcısı (şube müdürü) sorumludur. 11

12 PDR’den Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısının Görevleri
Bakanlık ile kurumlar arasındaki haberleşme ve eşgüdümü sağlar, gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçlarını izler. İl ve ilçelerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurumların bütçe işlerini yürütür. Rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin her türlü personel gereksinimini belirler ve yerel olanaklarla karşılanamayan gereksinimlerin bakanlığa bildirilmesini sağlar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin açılması için gerekli inceleme, plânlama, değerlendirme çalışmalarını ve kuruluş işlemlerini yürütür. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin yer, donatım, araç-gereç gibi her türlü gereksinimlerini sağlar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonuna katılır, bu komisyonun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini ve alınan kararların zamanında bakanlığa iletilmesini sağlar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunda alınan kararların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yürütür. Rehberlik ve araştırma merkezi tarafından gönderilen rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin rapor ile rehberlik ve araştırma merkezine ait çalışma raporları ve programları incelenerek bunların her yıl ekim ayı sonuna kadar bakanlığa gönderilmesini sağlar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili kurum-kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yapar. Hizmetlerde yararlanmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma alanlarındaki gelişmeleri izler. 12

13 PDR Hizmetleri İl Danışma Komisyonu
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu; Millî eğitim müdürü veya millî eğitim müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü/müdürleri, Rehberlik ve araştırma merkezinin/merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanları, İlköğretim ve orta öğretim kurumlarından seçilen birer okul müdürü, metropol illerde metropolü oluşturan ilçelerden birer okul müdürü, Değişik türden eğitim-öğretîm kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan en az üç psikolojik danışmandan, oluşur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonunun Görevleri; Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar alır. Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur. Her iki toplantıda da alınan kararların, toplantıların yapıldığı ay içerisinde ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu, eylül ve haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. 13

14 Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte ildeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılama ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezi idari bölümden başka Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim Hizmetleri Bölümünden oluşur.

15 Psikolojik Danışma Bölümü
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü eğitim-öğretim kurumları özellik, kademe türlerine göre ayrı olmak üzere çerçeve programı ve etkinlikler programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar organize eder. Okul PDR servislerinin ihtiyaç ve sorunlarını belirlemeye yönelik çalışmaları yürütür. Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden gelen çalışma rapor ve programlarını inceler, değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını genel bir rapor haline getirir. PDR alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri izler, uygulamalarında bu gelişmelerden yararlanır. Çalışma alanları ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılır. Eğitim-öğretim kurumlarında verilecek rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin rehberlikte bulunur. Psikolojik ölçme araçlarını standartlarına uygun olarak uygular, değerlendirir ve sonucunda gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini verir. Rehber öğretmeni (psikolojik danışmanı) bulunmayan okullar öncelikli olmak üzere okulların, öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda yöneticilere, öğretmenlere, ailelere yönelik toplantı, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenler, gerekli hizmetiçi eğitim etkinliklerini önerir. Kuruma başvuran öğrencilere eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmeti verir, psikolojik danışma yapar.

16 Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü
Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü; genel olarak eğitim-öğretim kurumlarına devam eden veya zorunlu öğrenim çağı dışında yer alan özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarını yapmak, bireyleri gereksinimlerini karşılayabilecekleri en uygun eğitim ortamına yönlendirmek ve okullar, kurumlar, aile işbirliğinde izleme çalışmalarını yapmaktan sorumludur. Aynı zamanda; velilere ve eğitim kurumlarına yönelik özel eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak, doküman hazırlamak, seminerler düzenlemek, kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü ile işbirliği çerçevesinde rehberlik hizmetleri sunmaktadır.

17 MURATPAŞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Müdür Nihat SARAÇ Müdür Yardımcısı Ramazan SARIGÖL 10 Psikolojik Danışman 1 Zihin Engelliler Öğretmeni 1 İşitme Engelliler Öğretmeni 1 Görme Engelliler Öğretmeni 2 Memur 1 Hizmetli ADRES: TUZCULAR MAH. İMARET SOK. KALEİÇİ / MURATPAŞA / ANTALYA TEL : FAKS:

18 Okullarda PDR Hizmetleri İşleyişi
KOORDİNATÖR PSİKOLOJİK DANIŞMAN/REHBER ÖĞRETMEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR/REHBER ÖĞRETMENLER SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ DİĞER ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLER 00 OKUL MÜDÜRÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ OKUL YÜRÜTME KOMİSYONU Rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde amacına ulaşabilmesi için işbirliği içinde ve ortak bir anlayış çerçevesinde sunulması gerekir.

19 ÖĞRETMEN OKUL ÖĞRENCİ AİLE
19

20 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
Resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur. Bu serviste öğrenci sayısına göre rehber öğretmen (psikolojik danışman) atanır. Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehberlik ve araştırma merkeziyle koordineli bir şekilde çalışır. Psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda rehberlik hizmetleri yürütme kurulu aracılığıyla, sınıf rehber öğretmenleri tarafından yürütülür ve Rehberlik ve araştırma merkeziyle işbirliği içinde çalışılır. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 43. ve 44. maddesine göre. 20

21 RDR Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır. Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu; okul müdürünün başkanlığında okul müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci, disiplin kurulundan bir temsilci, okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci ve okul öğrenci temsilcisinden oluşur. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 46. maddesine göre. 21

22 RDR Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri
Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları İnceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler. Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler. Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler. Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehber lik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu komisyona katılması sağlanır. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 46. maddesine göre.

23 Okul Müdürünün PDR İlişkin Görevleri
Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder. Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün ilgili bölümüne bildirir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde birden fazla psikolojik danışman olması hâlinde; program, plânlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışında, hizmetlerin yürütülmesinde öğrenci sayıları, sınıflar, meslekî formasyon ve özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar. Ancak bu iş bölümünün dengeli olmasına ve hizmetlerin gerektirdiği eş güdüm ve bütünlüğü zedelememesine dikkat eder. Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yaparak Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlar. Başka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 47. maddesine göre. Bir okuldaki tüm uygulamalarda olduğu gibi rehberlik uygulamalarında da okul yöneticileri birinci derecede sorumludur. Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çağdaş bir anlayışa sahip yöneticilerin bu anlayışları okuldaki uygulamalara da yansımaktadır. Okul yöneticileri her şeyden önce okuldaki PDR çalışmaları için gerekli olan fiziksel olanakları sağlamalı ve bu hizmetlerin yaygınlaşması için gerekli desteği vermelidirler.

24 Okul Müdür Yardımcısının PDR İlişkin Görevleri
Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılır. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 48. maddesine göre.

25 Kimler Rehber Öğretmendir?
Rehber öğretmen, üniversitelerin; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikoloji bölümü mezunları ile Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Bölümü (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları, Eğitim Yönetimi) mezunları, M.E.B. Tarafından düzenlenen tamamlama kurslarına katılarak sertifika almış olan; Felsefe, Felsefe grubu Öğretmenliği, Sosyoloji bölümü mezunları rehber öğretmen olarak eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerine atanmaktadırlar. 25

26 Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanın Görevleri
İl çerçeve programını temel alarak okulun rehberlik ve psikolojik danışma programlarını sınıf düzeyine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar. Rehberlik programlarının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. Okulun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve mesleki rehberlik etkinlikleri planlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder. Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar. Sınıflarda yürütülen eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 50 maddesine göre. 26

27 Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışman) Görevleri
Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda  araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanmasını sağlar. Öğrencilerin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmenini, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenci veya velisine verir. Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşulları, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırmalar yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilerek program çalışmalarında alanı ile ilgili düşünceleri bildirir. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitim sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 50. maddesine göre. 27

28 Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışman) Görevleri
PDR hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve istenen raporu düzenler. Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir. Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yönelmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar. Ailelere, öğrencilere, sınıf rehberlik öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgiler verir, görüşlerini belirtir. Orta öğretim kurumlarında MEB Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevleri yapar. Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 50. maddesine göre. 28

29 Rehber Öğretmene (Psikolojik Danışman)Verilemeyecek Görevler
Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışma hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Resmi Gazetede 17/04/2001 tarihinde yayınlanan sayılı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 55. maddesine göre. 29

30 Sınıf Rehber Öğretmenin Görevleri
Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir. Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. Sınıfa yeni gelen Öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir. Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur. Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar. Okul müdürünün vereceği, rehberlik hizmetiyle ilgili diğer görevleri yapar.


"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları