Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURS KREDİSİ ? ÖĞRENİM KREDİSİ ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURS KREDİSİ ? ÖĞRENİM KREDİSİ ?"— Sunum transkripti:

1 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURS KREDİSİ ? ÖĞRENİM KREDİSİ ?
KATKI KREDİSİ ? YUSUF ARSLAN KREDİ ŞEFİ

2 1-GENEL DURUM T.C. Anayasası’nın 42 nci maddesinde, “Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.” hükmü yer almaktadır. Bu hükmün gereği olarak, Kurumumuz memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T. C. uyruklu başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere; 1

3 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 14 üncü, 16 ncı ve 17 nci maddelerine istinaden 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi, 2

4 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden 1985 yılından itibaren katkı kredisi, 3

5 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna istinaden 2004 yılından itibaren de burs, vermektedir. 4

6 Kurumca 1962 yılından itibaren verilmekte olan öğrenim kredisi uygulamalarında ilk defa 1995 ve 1996 Mali Yılı Bütçe Kanunları ile daha sonra da 4160 sayılı Kanunla değişikliğe gidilerek, 351 sayılı Kurum Kuruluş Kanununun 15 ve 18 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 16 ncı maddesi yeniden düzenlenmiş, 5

7 yapılan bu düzenlemeye istinaden öğrencilerin öğrenim kredisi borçlarının geri dönüş süresi kısaltılmış, borçlarına da Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışın ilave edilmesi esası getirilmiştir. 6

8 1985 yılından itibaren verilmekte olan katkı kredisi uygulamalarında da 01 Ocak 1998 tarihinden itibaren değişikliğe gidilerek, öğrenim kredisi uygulamaları ile paralel hale getirilmiştir. 7

9 Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs-Kredi Verilmesine İlişkin 5102 Sayılı Kanuna göre;
8

10 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca verilen bursların tek elden Kurumca verilmesi sağlanarak, mükerrerlik önlenmiş ve daha fazla sayıdaki öğrenciye daha fazla miktarda yardım yapılması imkanı getirilmiştir. 9

11  Burs,Kredi Taahhüt Senetlerinin noterde tanzim ve tasdik edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin, vergi, resim ve harca tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kurumca verilen burs, kredi gibi nakdi yardımların haczedilemeyeceği hükmü getirilmiştir. 10

12 Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun aldığı kararlar gereğince;
11

13 Üniversitelere; ÖSYM Kılavuzundaki kontenjanlarının toplamının % 7’si oranında burs kontenjanı ayrılmıştır. üniversiteler kendilerine ayrılan kontenjan nispetinde öğrencilerini belirleyebilmekte ve kendilerine ayrılan kontenjanın % 20’sine tekabül eden miktarla sınırlı kalmak kaydı ile öğrencilerine aylık burs miktarının üç katına kadar burs verilmesini Kurumumuzdan talep edebilmektedirler. 12

14 ÖSYM sınavı sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil dallarında ilk 100’ e giren öğrencilere herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmesi imkanı getirilmiştir. 13

15 Yüksek öğrenim öğrencilerinden amatör milli olmuş sporculara, Burs, kredi müracaatı döneminde Kuruma müracaat etmeleri halinde herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmesi imkanı sağlanmıştır. 14

16 2-TANIMLAR Burs Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciye karşılıksız olarak verilen nakit öğrenim yardımıdır. 15

17 Öğrenim Kredisi Yükseköğrenim öğrencilerine verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. 16

18 Katkı Kredisi Yüksek Öğretim Kurumları, öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı almaktadır. Katkı Kredisi, katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip, yüksek öğretim kurumlarına ödenen paradır. 17

19 Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden öğretim yılından bu yana üniversitelere yeni kayıt yaptıracak olanlardan Kuruma katkı kredisi almak için müracaat edenler, öğretim kurumlarına kayıt esnasında katkı payı ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler. 18

20 19 3- YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDEN BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI
KREDİSİNDEN YARARLANABİLECEK OLANLAR Burs (*) - Ön lisans öğrencileri, - Lisans öğrencileri , 19

21 20 - Açık Öğretim öğrencileri , (Yalnız öncelikli olanlar)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler. (İntibak programı süresi hariç) - Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki yüksek lisans öğrencileri, - Vakıf üniversiteleri öğrencileri 20

22 21 - İkinci öğretim öğrencileri.
(*) Burs Yönetmeliğimizin 9 ncu maddesi uyarınca Kurumumuzdan öğrenim kredisi alan öğrencilere aynı zamanda burs verilmemektedir 21

23 22 Öğrenim Kredisi - Ön lisans öğrencileri, - Lisans öğrencileri ,
- Lisans öğrencileri , - Açık Öğretim öğrencileri , (Yalnız öncelikli olanlar) - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler. (İntibak programı süresi hariç) 22

24 23 - Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki
yüksek lisans öğrencileri , - Vakıf üniversiteleri öğrencileri, - İkinci öğretim öğrencileri . 23

25 24 Katkı Kredisi - Ön lisans öğrencileri, - Lisans öğrencileri ,
- Lisans öğrencileri , -Açık Öğretim öğrencileri, (Yalnız öncelikli olanlar) - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler. (İntibak programı süresi hariç) 24

26 25 4 -YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDEN BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI
KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR Burs - Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler, - Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 25

27 26 - 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, - Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler, 26

28 27 - Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula
Giriş tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, - Yabancı uyruklu öğrenciler, - Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,   27

29 28 - Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
- Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, - Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, 28

30 29 Öğrenim Kredisi - Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en
az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler, - Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, - Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 29

31 30 - Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek
için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (İntibak programı süresince) - Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler, - Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 30

32 31 - Anarşi ve terör olaylarına karışanlar,
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, - Yabancı uyruklu öğrenciler, - Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre,kredi almaya yeterli bulunmayan 31

33 32 Katkı Kredisi - Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında
en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler, - Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, 32

34 33 - Sağlık sebebi dışında ön lisans
mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, - Ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (İntibak programı süresince) - Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler, 33

35 34 - Kurumdan daha önce katkı kredisi almış olan öğrenciler,
- Anarşi ve terör olaylarına karışanlar, - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, - Yabancı uyruklu öğrenciler, 34

36 35 - İkinci öğretim ve özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile
yüksek lisans öğrencileri, - Katkı Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, 35

37 5-ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER
Burs -Şehit çocukları, -Gazi çocukları, -Amâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar, -Anne ve babası ölmüş olanlar, 36

38 37 -Lise ve dengi öğrenimlerinin Sosyal
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, -Lise ve dengi öğrenimlerini Darülşafaka Lisesinde tamamlayanlar,  -ÖSYM sınavı sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil dallarında ilk 100’ e giren öğrenciler. -Amatör Milli Sporcu öğrenciler. 37

39 38 Öğrenim Kredisi -Şehit çocukları, -Gazi çocukları,
-Gazi çocukları, -Amâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar, -Anne ve babası ölmüş olanlar, 38

40 39 -Lise ve dengi öğrenimlerinin Sosyal
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, -Lise ve dengi öğrenimlerini Darülşafaka Lisesinde tamamlayanlar, 39

41 40 -Anne veya babası YURTKUR’da çalışanlar
veya Kurumdan emekli olanlar ile Kurumda görev almış Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çocukları, -Anne ve babası boşanmış olanlar, -Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği lisans programında yüz yüze öğrenim görenler, 40

42 41 Katkı Kredisi -Şehit çocukları, -Gazi çocukları,
-Gazi çocukları, -Amâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar, -Anne ve babası ölmüş olanlar, 41

43 42 -Lise ve dengi öğrenimlerinin Sosyal
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, -Lise ve dengi öğrenimlerini Darülşafaka Lisesinde tamamlayanlar, 42

44 43 -Anne veya babası YURTKUR’da çalışanlar
veya Kurumdan emekli olanlar ile Kurumda görev almış Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çocukları, -Anne ve babası boşanmış olanlar, -Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği lisans programında yüz yüze öğrenim görenler, 43

45 44 6-TAHSİS KONTENJANI İLE ÖĞRENİM DALLARI BAZINDA DAĞILIM ORANININ
TESPİTİ Burs Burs tahsis kontenjanı, Kurum bütçesi dikkate alınarak Genel Kurulca tespit edilir. 44

46 Üniversitelere ÖSYM kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, burs kontenjanı ayırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. (Vakıf üniversiteleri hariç) Üniversiteler; kendilerine ayrılan sayıda burs verilmesini uygun buldukları öğrencileri, Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı içerisinde kalmak ve yıllık toplam burs tutarını aşmamak şartıyla kendi kıstasları dahilinde tespit ederek her yıl Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler. İlgili öğrencilere yapılacak ödemeler Kurumca yapılır. Üniversitelerden ayrıca ödenek talep edilmez. 45

47 Üniversiteler dışında kalan Devlet bütçesi içindeki kamu kurum ve kuruluşları yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar. Ancak, belirleyecekleri kriterlere göre burs verilmesini ön gördükleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler, bu kuruluşlardan herhangi bir ödenek talep edilmez. 46

48 Kamu kurum ve kuruluşlarından bütçelerine Maliye Bakanlığınca ödenek aktarılmayanlar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrencilere, öngördükleri miktarda ödeme yapılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır. 47

49 a)Gerekli meblağı Kurumca belirlenen ödeme tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Kurum hesabına yatırmak zorundadırlar. Bu süreden sonra yatırılan meblağ ilgili kuruluşlara iade edilmeyip, öğrenciye takip eden ödeme döneminde ödenir, 48

50 b)Aktarılan meblağ Kurumca herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, bildirilen öğrencilerin hesabına yatırılır, c)Öğrencilere verilecek burs-kredinin süresi ve kesilmesine ilişkin işlemler ilgili kuruluşlarca yapılarak Kuruma bildirilir. 49

51 Öğrenim Kredisi Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversite Rektörlüklerinin görüşleri alınmaktadır. Alınan görüşler doğrultusunda kredinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısının tespiti Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanmaktadır. 50

52 Katkı Kredisi Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversite Rektörlüklerinin görüşleri alınmaktadır. Alınan görüşler doğrultusunda kredinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısının tespiti Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanmaktadır . 51

53 52 7-BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNE BAŞVURU
Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin burs, öğrenim ve katkı kredisi müracaatları ÖSYM Kılavuzu aracılığı ile, ara sınıf, ön kayıt, özel yetenek, master-doktora öğrencilerinin müracaatları ise internet ortamında kabul edilmektedir. 52

54 8-BELGE İSTEME VE KONTROLÜ
Burs, kredi müracaatında bulunan öğrencilerin tamamından beyanlarına uygun belgeler istenilmektedir. İstenilen belgeler öğretim kurumlarında ve Kurumun adresinde ilan edilmekte, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır. 53

55 Öğrenciler ÖSYM kılavuzundaki belge formatının, beyanlarına uygun bölümlerini doldurup tasdik ettirdikten sonra belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun “Cemal Gürsel Cad.No: Cebeci-ANKARA” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. 54

56 En az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalışanlara ilgili mevzuat gereği burs, öğrenim ve katkı kredisi tahsisi mümkün olmadığından, bu öğrenciler belgelerini tanzim ettirmeyeceklerdir. Öğrenciler, belge formatını hem yurt aynı zamanda hem de burs, öğrenim veya katkı kredisi için kullanacaklar ise fotokopi ile çoğaltarak Yurt Müdürlüklerine belgelerin aslı ile birlikte teslim edeceklerdir. 55

57 Öğrencilerin belge vermiş olmaları kendilerine mutlaka burs, öğrenim ve katkı kredisi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. 56

58 9-İSTENİLEN BELGELER Başarı Durum Belgesi ( Öğrenciler, Kurumca verilen Belge Formatının ilgili bölümünü öğretim kurumuna tasdik ettirerek Kuruma vereceklerdir.) ile öğrencilerden müracaatlarındaki beyanlarına göre yetiştirme yurdu, şehit yada gazi çocuğu, okuyan kardeş, maaş/ücret, vergi levhası, meslek, emeklilik, isteğe bağlı sigortalı veya bağkur, çiftçilik vb. durumlarını belgelemeleri istenilmektedir. 57

59 Öğrenciler; Belge Formatındaki beyanlarına uygun bölümleri ilgili kuruluşlara tasdik ettirerek, Kuruma vereceklerdir. Belge formatında bulunmayan bilgilere ait belgeler ilgili kurumlardan alınarak Kuruma gönderilecektir. 58

60 59 10-DEĞERLENDİRME Öğrencilerin müracaatları;
Öğrencilerin müracaatları; % 50 Ailenin gelir durumu (500 puan), % 25 Başarı durumu (250 puan), % 25 Sosyal durumu (250 puan), olmak üzere puan üzerinden değerlendirilmektedir. 59

61 Başarıda; yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise sorumlu oldukları ders sayısı ile başarılı oldukları ders sayıları, İhtiyaçta ise; ailenin aylık toplam geliri ile öğrenim gören kardeş sayıları, anne ve babanın kanunen ayrı veya ölü, şehit veya gazi olup olmaması, orta öğrenimini yetiştirme yurdunda barınarak tamamlayıp tamamlamadığı ile Darülşafaka Lisesinde öğrenim görüp görmediği gibi sosyal durumları, göz önünde tutulmaktadır. 60

62 11-TAHSİS Yapılacak inceleme ve kontroller sonucunda beyanları ile belgeleri uygun olanlar değerlendirmeye tabi tutulacak, değerlendirme sonucunda burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilere ait listeler yine öğretim kurumlarında ve Kurumun internet adresinde ilan edilerek, burs veya kredi kazanan öğrencilerden Burs, Kredi Taahhüt Senedi yaptırmaları istenecektir. 61

63 18 yaşından küçük olan öğrenciler Burs, Kredi Taahhüt Senetlerine velileri ile birlikte imza atacaklar, öğrenci ve veli aynı ilde değil ise veli öğrencinin Kurumdan alacağı burs, öğrenim ve katkı kredisine muvafakat ettiğine dair muvafakatnameyi öğrenciye gönderecek, öğrenci bu muvafakatnameyle bulunduğu yerdeki noterde senedini tanzim ve tasdik ettirecektir. 62

64 Öğrenciler Burs, Kredi Taahhüt Senetlerini notere tanzim ve tasdik ettirdikten sonra belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun “Cemal Gürsel Cad.No: Cebeci-ANKARA” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir. 63

65 Burs, Kredi Taahhüt senedini noterde tanzim ve tasdik ettirmeyenler ile belirlenen süreye kadar Kuruma vermeyenlere burs ve kredi verilmeyecek, ayrıca bildirim de yapılmayacaktır. 64

66 Kuruma gönderilen Burs, Kredi Taahhüt senetleri incelenerek, eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde öğrenim veya bursu ilgili banka şubesine, katkı kredisi ise öğretim kurumunun hesabına ödenecek, burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin adını, soyadını ve banka şubesini belirten listeler öğretim kurumlarında ve kurumun internet adresinde ilan edilecektir.   65

67 Adına burs veya kredi ödemesi yapılan öğrenci, ilgili banka şubesine müracaat edecek ve adına düzenlenmiş olan BANKKART’ını alarak burs veya kredisini T.C. Ziraat bankasının herhangi bir ATM’sinden süre tahdidi olmaksızın istediği zaman, ATM’lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Burs ve krediler, tarihinden itibaren, her ayın 7’sinde aylık olarak ödenmektedir. 66

68 67 12-BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNİN ÖĞRENCİLERE ÖDENMESİ VE SÜRESİ
Öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi koşuluyla, okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs, kredi verilir. 67

69 68 Öğretim kurumunu değiştirmesi halinde ise;
Öğrenim ve katkı kredisinden yararlanan öğrencilerin kredi nakillerinin yapılabilmesi için eski öğretim kurumunda 1 yıldan fazla başarısız olmamaları veya öğrenimlerine 1 yıl ara vermemeleri gerekmektedir. Burs alan öğrencilerin öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolmaları halinde ise öğrencilerin önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları şartı ile nakilleri yapılabilmektedir. 68

70 Eski ve yeni okullarında alacakları kredi süresi toplamı yeni okulunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz. Burs ve öğrenim kredisi 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren aylık olarak ödenmektedir. Öğrenciler burs ya da öğrenim kredilerini her ayın 7’sinden itibaren T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinden bankkart ile çekebilmektedirler. Katkı kredisi ise öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenmektedir. 69

71 70 13- BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ NİN KESİLME SEBEPLERi Burs
- Başarısızlık sebebiyle , öğretim kurumunca başarısızlığı bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Kurumumuzun Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenim kredisi verilmektedir. 70

72 71 - Öğretim kurumundan ayrılma , izin alma
veya kayıt dondurma halinde , - Öğretim kurumunun kapatılması halinde, - Vazgeçme halinde, 71

73 72 - Kurum yurtlarından çıkarılması halinde,
- Kesin hükümle mahkum olma halinde, - Anarşi ve terör olayları sebebiyle, 72

74 73 Öğrenim Kredisi - Öğretim kurumundan ayrılma veya
çıkarılma halinde, - İzin alma, sağlık sebebi veya herhangi bir nedenle kayıt dondurma halinde, (izin alma, kayıt dondurma halinde kesilen krediler öğrenciye kesildiği dönemler kadar, kredi alma süresine eklenerek daha sonra ödenir.) 73

75 74 - Öğretim kurumunu değiştirme halinde,
(eski öğretim kurumundan ayrılış tarihi ile yeni öğretim kurumuna kayıt oluş tarihi arasında bir yıl boşluk ve/veya eski öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir yıldan fazla başarısız olması halinde öğrenciye bir daha kredi verilmez, borç ödeme tarihi de eski öğretim kurumundan kayıt siliniş tarihine göre tespit edilerek hakkında “TERK” işlemi uygulanır), 74

76 75 - Vazgeçme halinde, - Öğretim kurumunun kapatılması halinde,
- Öğretim kurumunun kapatılması halinde, - Kurum yurtlarından çıkarılması halinde, - En az asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma halinde, - Kesin hükümle mahkum olma halinde, 75

77 76 Katkı Kredisi - Öğretim kurumundan ayrılma veya çıkarılma halinde,
- İzin alma, sağlık sebebi veya herhangi bir nedenle kayıt dondurma halinde, (izin alma, kayıt dondurma halinde kesilen krediler öğrenciye kesildiği dönemler kadar, kredi alma süresine eklenerek daha sonra ödenir.) 76

78 77 - Öğretim kurumunu değiştirme halinde,
(eski öğretim kurumundan ayrılış tarihi ile yeni öğretim kurumuna kayıt oluş tarihi arasında bir yıl boşluk ve/veya eski öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir yıldan fazla başarısız olması halinde öğrenciye bir daha kredi verilmez, borç ödeme tarihi de eski öğretim kurumundan kayıt siliniş tarihine göre tespit edilerek hakkında “TERK” işlemi uygulanır), 77

79 78 - Vazgeçme halinde, - Öğretim kurumunun kapatılması halinde,
- Öğretim kurumunun kapatılması halinde, - Kurum yurtlarından çıkarılması halinde, - En az asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma halinde, - Kesin hükümle mahkum olma halinde, 78

80 79 14-BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARININ TESPİTİ Burs
Burs karşılıksız verilen para olduğu için borç tespiti yapılmamaktadır. 79

81 Öğrenim Kredisi Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir. 80

82 Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın %50 sine kadar indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencilerin eğitimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez. 81

83 Katkı Kredisi Kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar, Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının Ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın Aralık ayındaki Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir. 82

84 Endeks uygulamasına , kredi borçlarının geri ödemesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50 sine kadar indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencinin normal öğrenim süresince Kurumun öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödediği miktarın 3 katını geçemez. 83

85 84 15-BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARININ TAHSİLİ Burs
Kurumumuzun Burs Yönetmeliğinin 18 nci maddesi uyarınca gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarlarının tamamı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır. 84

86 Ayrıca, öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortayı çıktığı tarih itibari ile bursu kesilir. Sadece bu tarihten sonra ödenen burs miktarları yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır. 85

87 Öğrenim kredisi Ön lisans, lisans öğrencileri ile ara vererek master / doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, 86

88 Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, Lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, 87

89 Kredi aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.
88

90 Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre hesap edilir. Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler. 89

91 Katkı kredisi Öğrenci katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadır. Katkı kredisi almaktan vazgeçen öğrenciler de bu madde esaslarına göre öderler 90

92 91 16-ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARININ ÖZEL HALLERDE TAHSİLİ
Öğretim kurumunu bırakan veya diğer nedenlerle öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki ödeme döneminden başlamak üzere bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder. 91

93 Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarma sebebiyle kredinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde öder. 92

94 93 17-BURS, ÖĞRENİM , KATKI KREDİSİ BORÇLARININ TAHSİL ŞEKLİ ZAMANI
VE GÜNÜ Burs Burs karşılıksız verilen para olduğu için borç tahsilatı yapılmamaktadır. 93

95 Öğrenim kredisi Borçlular, borç taksitlerini T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesi aracılığı ile kredi numaralarını belirtmek suretiyle ödemektedirler. Borçlu her dönemin taksitini dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar. 94

96 Zamanında ödenmeyen borçlar ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa istinaden gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Borçların ödenmemesi halinde ise Vergi Daireleri ve Mal Sandıkları aracılığı ile haczen tahsili cihetine gidilmektedir 95

97 Katkı kredisi Borçlular, borç taksitlerini T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesi aracılığı ile kredi numaralarını belirtmek suretiyle ödemektedirler. Borçlu her dönemin taksitini dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar. 96

98 Zamanında ödenmeyen borçlar ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa istinaden gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Borçların ödenmemesi halinde ise Vergi Daireleri ve Mal Sandıkları aracılığı ile haczen tahsili cihetine gidilmektedir. 97

99 98 18-ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARININ SİLİNMESİ, TERKİNİ
Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat ettikleri veya çalışamayacak derecede sürekli sakat kalmış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir. Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir. 98


"KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURS KREDİSİ ? ÖĞRENİM KREDİSİ ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları