Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

? Performans, Kariyer Basamakları, Yeterlilik Sınavları, Angarya,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "? Performans, Kariyer Basamakları, Yeterlilik Sınavları, Angarya,"— Sunum transkripti:

1 ? Performans, Kariyer Basamakları, Yeterlilik Sınavları, Angarya,
İtibarsızlaştırma! İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKALIM!

2 Eğitim emekçilerinin çalışma biçimi dönüştürülüyor!
Yeni Çalışma Rejimi: İş güvencesiz, Esnek, Kuralsız ve Performansa Dayalı Çalışma! GÜVENCESİZLİK: Çalışma ilişkileri içinde işgücünü koruyucu düzenlemelerin ortadan kaldırıldığı; esnek, korunmasız, kuralsız, istikrarsız ve her türlü standart dışı çalışma durumu…

3 İstihdamdaki Dönüşümün
Tarihsel Evreleri 24 Ocak 1980 Kararları “Her şeyi devletten beklemeyin!” anlayışı ile birlikte kamu hizmetlerini özelleştirmenin ve bizleri güvencesiz, sözleşmeli çalıştırmanın ilk adımları atılıyor… 1995 Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) “Hiçbir ülke bizim kadar cesur davranmadı” diyerek kamu hizmetlerinin özellikle “kamu özel ortaklığı” adı altında tamamen piyasa ilişkileri içine çekilmesi hedefleniyor… AKP (2002-…) “Durmak yok yola devam” diyerek, bir taraftan GATS anlaşmasını uygularken, diğer taraftan işimizi, ekmeğimizi ve geleceğimizi ipotek altına aldılar…

4 ESNEK ÇALIŞMA: Kimin İçin Esnek?
İşverenin istediği yerde, istediği zamanda, istediği kurallara göre çalışmak, İş tanımının ortadan kalkması ve angarya çalışmanın artması, Çalışma ve boş zaman alanlarının birbirine karışması, mesai saatlerinin belirsizleşmesi, Az kişiyle daha çok iş yapabilmek, Personel giderlerinden tasarruf edilmesi demektir.

5 Tercih mi, Zorunluluk Mu?

6 Eğitimde Esnek Çalışmayı Hayata Geçiren Bazı Uygulamalar
Eğitim emekçileri çeşitli projeler üzerinden asıl işleri dışında angarya işler yapmaya zorlanıyor… Öğretmen her bir sınıfı için evlerinde internet üzerinden binlerce anket sorusu cevaplıyor. Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) ile öğretmenlere aileye iş bulmak, çocuk çalıştıran işyerlerini teftiş etmek gibi öğretmenlikle ilgisiz birçok angarya yüklendi… Okullar Hayat Olsun Projesi ile okullar sürekli açık kalacak, öğretmenlerin mesai saatleri dışında da okulda olmaları istenecek… Aile Öğretmenliği projesi ile öğretmenler yaptığı aile görüşmesi sayısı kadar performans puanı elde edecek… Norm kadro uygulaması ve ile birlikte gelecek dönem nerede, hangi koşullarda görev yapacağımızı öngörmek imkansız hale geldi…

7 Eğitimde Bireysel Performansa Dayalı İstihdam Tehlikeli Bir Tuzaktır!
Çalışanlara önceden belirlenmiş birtakım kriterlere göre çeşitli puanlar verilerek yapılan işlemler bütünü…

8 Sözde “başarı” ve “verimlilik” ölçülüyor, deniyor ama…
Eğitimde performans değerlendirme uygulamaları ile; «Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok emeğinin karşılığını alırsın» gibi gerçek olmayan mesajlar verilerek, iş yükü fiilen attırılıp, mesai saatleri tamamen belirsiz hale getirilmek isteniyor… Performans uygulaması ile aynı ya da benzer işi yapanların farklı ücretlendirilmesi, farklı çalışma ve iş yükü altına girerek birbiriyle rekabet etmesi hedefleniyor… Performans değerlendirmesi ile ilgili uygulamalarda en çok gözlenen sonuç psikolojik yıldırma (Mobbing), iş değiştirme (sürgün, rotasyon), geri hizmete çekme, işten atılma olarak görülüyor… Yüksek performans puanı almak için daha itaatkar, itiraz etmeyen, hakkını aramayan bir eğitim emekçisi modeli yaratılmak isteniyor… Performans sistemi ile eğitimdeki tüm sorunların sorumlusu eğitim emekçileriymiş gibi gösterilerek, eğitim emekçilerine yönelik olası şiddet olaylarına davetiye çıkarılıyor...

9 Performans Uygulaması Olan Yerde İş Güvencesi Olmaz!
MEB EARGED* Belgesi; “Eğer, tüm motivasyon artırıcı ve geliştirmeye dönük planlamalar uygulandığı halde çalışanın performansında bir artış gözlenmiyorsa, işe son verme en son başvurulacak bir yöntem olabilmektedir.” *Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi “Okulda Performans Yönetimi Modeli” başlıklı çalışma.

10 Performans Terimleri Sözlüğü
Müşteri Odaklı: Hedefe ulaşmak için yapmayacağı şey olmayan… Değişime Açık: İşteki duruma göre şekil alan, omurgasız kişilik… Uyumlu: Suya sabuna dokunmayan, itiraz etmeyen, itaatkar kişilik… Süratli düşünen: İyi bahane uyduran en zor durumlardan kolayca sıyrılan… Mantığını iyi kullanan: İşi başkasına yaptırıp, kendisi yapmış gibi yapan… Kariyere önem veren: Kariyer için en yakın arkadaşını bile harcayabilen… Motivasyonu yüksek: Çabuk gaza gelen, her türlü angarya işi yapan kişilik… Stresle başa çıkabilir: Dünya yıkılsa umurunda olmayan “gamsız” kişilik… Lider: Sürekli gaz veren, çalışanları karşılıksız fazladan çalıştırabilmek için motive eden kişilik… Temsil yeteneği olan: Kendini bir şey sanan, performansı düşünce ilk önce kapı önüne konulan kişi…

11 652 Sayılı KHK ile Milli Eğitimde Performans Uygulaması Başladı!
İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Okul ve Kurum Müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılacak… Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanacak… Bakanlık merkez teşkilatında; Milli Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları sözleşmeli olarak istihdam edilecek… 652 sayılı KHK ile eğitim yöneticileri bundan sonra görevlerini yalnızca mevzuata, plan, program ve emirlere göre değil, aynı zamanda performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütecekler… Eğitim yöneticileri ile başlayan bu kriterler yakın zamanda tüm eğitim emekçileri için geçerli olacak…

12 Eğitimde Kariyer Basamakları
MEB ile YÖK tarafından hazırlanan Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ne göre, öğretmenler kariyer basamaklarına göre ayrılacak, öğretmenlerin yükselmesi sınavın yanı sıra, bireysel çalışma performanslarından alacakları puana göre belirlenecek.

13 Eğitimde Kariyer Basamakları
Yeni Kariyer Basamakları; Stajyer Öğretmen, Öğretmen, Uzman Öğretmen, Kıdemli Uzman Öğretmen, Başöğretmen olmak üzere 5 kademeye ayrıldı… Her kariyerdeki öğretmenin maaşı, sorumluluğu, iş yükü ve özlük hakları farklı olacak… Kademeler arasındaki değerlendirmeler % 50 yazılı sınav, % 50 performans değerlendirme üzerinden oluşacak toplam puan üzerinden yapılacak… 7 yılını dolduranlar “Uzman Öğretmenlik”, 12 yılını dolduranlar “Kıdemli Uzman Öğretmenlik” 17 yılını dolduranlar “Başöğretmenlik” sınavlarına bir önceki sınavı kazanması şartıyla katılabilecek… Geçerli not alınmadığında öğretmenin bulunduğu statü, performansına ve sınav notuna göre bir alt konuma düşürülecek…

14 Kariyer Basamaklarının Muhtemel Sonuçları
Öğretmenlerin kariyer basamakları üzerinden derecelendirilmesini ve birbirine rakip haline getirilmesini içeren düzenleme, kamu personel rejiminde yapılmak istenen ve temel hedefi iş güvencesini fiilen ortadan kaldırmak olan değişikliklerin eğitim ayağını oluşturuyor… Eğitim emekçileri arasında hiyerarşi yaratmak, farklı ücret ve sosyal hak politikaları uygulamak, kamudaki “eşit işe eşit ücret” ilkesini ortadan kaldırıp, daha “rekabetçi” ve eşitsizlikleri derinleştiren bir istihdam yapısı oluşturacak… Farklı kariyer basamaklarında yer alan öğretmenlerin maaş, sorumluluk, iş yükü ve özlük haklarının farklı olması, okullarda acımasız bir yarışma ve huzursuzluk yaratacak…

15 Sınava girecek öğretmenler “ne kadar çok çalışırsam o kadar çok puan toplarım” hesabıyla hareket etmeye başladığında, işyerlerinde bireycilik ve yarışma artarken, MEB’in yıkım politikaları “tıkır tıkır” hayata geçirilecek… Düzenlemenin bu haliyle okullarda ve diğer eğitim kurumlarında kastlaşmayı, kayırmacılığı, yandaşlığı arttırması kaçınılmazdır. Eğitimde kariyer basamakları üzerinden öğretmenlik mesleği daha fazla itibarsızlaştırılacaktır. Kariyer sınavlarındaki başarısızlığın ve sözde performans düşüklüğünün kaçınılmaz sonucu daha fazla angarya çalışma ve iş güvencesini kaybetmek demektir.

16 Performans ve Kariyer Basamakları ile;
Sınavdan yüksek puan alan, her türlü angarya işi yaparak performans puanı toplamaya çalışan, siyasi iktidarın bir dediğini iki etmeyen, itaatkâr ve sistemin istediği gibi itiraz etmeden çalışan bir “memur öğretmen” tipi yaratılmak isteniyor… Veliler öğretmenleri seçerken derecesine göre hareket edecek. Kayıt parası, zorunlu bağış vb gibi uygulamalar “başöğretmen” isteyenler için farklı, “uzman öğretmen” ya da “kıdemli uzman öğretmen” isteyenler için kaçınılmaz olarak farklı olacak… “Öğretmenlik Kariyer Basamakları” uygulaması öğretmenlik mesleğiyle, eşit işe eşit ücret ilkesiyle, okulun ve eğitimin kamusal özüyle asla bağdaşmayan bir uygulamadır… Halkta “Apoletli öğretmen daha iyi öğretir” yanılgısı yaratılacak ve veliler çocuklarını “bedelini ödeyerek” bu öğretmenlere kaydettirmek için sıraya girecek… ALO 147 gibi “öğretmen ihbar hattı” şeklinde işleyen uygulamalarla veli ve öğrencilerde “müşteri memnuniyeti” anlayışı yerleştirilerek ile sorunlar daha da artacak…

17 Eğitimdeki tüm sorunların (örneğin, öğrenci başarısızlığının) kaynağı eğitim emekçilerinin düşük performansı olarak gösterilmek isteniyor. Oysa eğitim sisteminde yaşanan sorunlar, yıllardır ısrarla sürdürülen serbest piyasacı, diğer kamu hizmetleri gibi eğitimi de önce ticarileştirmeyi sonra özelleştirmeyi hedefleyen bilinçli politikaların kaçınılmaz bir sonucudur… Öğretmenlerin ihtiyacı her yönden şaibeli olması kuvvetle muhtemel bir eleme sınavıyla verilecek sözde unvan ya da apolet değildir… Eğitim emekçileri ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini, mesleki itibarsızlaştırmaya derhal son verilmesini talep etmektedir…

18 Neden İtibarsızlaştırma?
Tüm bu saldırıları uygulayabilmelerinin ön koşulu itibarsızlaştırmadır. Çünkü İş Güvencesini ortadan kaldıracak performans, kariyer basamaklarını hayata geçirebilmek ve 657’deki değişiklikleri yapabilmek için toplumu ikna etmeleri gerekiyor.

19 Faruk Çelik; “46 yıllık 657 sayılı Memur Yasası ile vedalaşacaklarını” söylemiş “657 sayılı Devlet memurları yasası yaşlandı artık emekliye ayrılması gerekiyor” diyerek yapılacak köklü değişiklerin haberini vermiştir. (Milliyet, )

20 İŞ GÜVENCEMİZE VE MESLEKİ ONURUMUZA
SONUÇ Yüz binlerce öğretmeni birbirine karşı rekabete sokacak böylesi bir uygulamayı kabul etmek, yıllardır yaşanan mesleki itibarsızlaştırmaya ve iş güvencemizin elimizden alınmasına onay vermek anlamına gelmektedir. İŞ GÜVENCEMİZE VE MESLEKİ ONURUMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ! REKABET ETMİYOR, BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ!

21 Bedava Peynir Sadece Fare Kapanında Olur! BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ!


"? Performans, Kariyer Basamakları, Yeterlilik Sınavları, Angarya," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları