Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu personel rejımı Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu personel rejımı Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN."— Sunum transkripti:

1 Kamu personel rejımı Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

2 Kamu görevlileri KAMU GÖREVL‹LER‹
Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur olarak emeğe gereksinimi doğurur. Hizmetin temel yürütücüsü emektir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin emek unsurunu oluşturur. Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve yurttaşlara sunulmasında herhangi bir biçimde payı olan bütün gerçek kişileri kapsar. Kamu hizmetleri, tek bir tür görevli tarafından değil, farklı türden görevliler eliyle yürütülür.

3 KAMU PERSONELİ Kamu görevlilerinin ana gövdesini kamu personeli oluŞturur. Kamu personeli, kamu hizmetlerini yürüten emek gücüdür. Kamu personeli temelde iki ana kümeye ayrılır. Birinci küme memurlar, ikinci küme ise YARDIMCILARIDIR.

4 Bu kuramsal ayrım, Türk kamu personel hukuku özelinde açıklanmaya muhtaçtır. Öncelikle memur denilen kategori içerisinde, tarihsel süreçte memurluktan kopan ancak geniş anlamda memur olan diğer kamu görevlileri yer alırlar. Yardımcılar içerisinde ise, sözleşmeli personel geçici personel ve işçiler bulunur. Yardımcılar içerisine, sosyolojik olarak taşeron personeli de eklemek gereklidir.

5 MEMURLAR Türk kamu personel hukukunda memurlar kategorisi içerisine memur ve diğer kamu görevlileri girmektedir. Bu doğrultuda memur kümesini 657 sayılı Devlet Memurlar› Kanunu’na ba¤l› personel olufltururken, “di¤er memurlar›” ise hâkim - savcılar, askerî personel ve akademik personel oluşturmaktadır. Her iki kümenin ortak niteliği, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmeleridir.

6 Memur Memur sözcüğü, Arapça “emr” kökünden türemiş ve “emir almış olan kimse” anlamına gelmektedir. Memur, kamu hizmetini yapmak üzere kamu örgütünde kadroya bağlı görev yapan, atama ile hizmete alınan ve maaş ile geçinen devlet çalışanıdır. Anayasa’da memur tanımı farklı maddelere saçılmıştır. Bu doğrultuda, 1982 Anayasası’nda, memurluk, bütün yurttaşların özgür, eflit ve liyakate göre katılımına açık (md. 70), statü hukuku doğrultusunda istihdam edilen (md. 128/2-3; 129), bunun yanında aslî ve sürekli görevleri yürüten (md. 128/1) kamu personeli olarak tanımlanmıştır.

7 1982 Anayasasının128. maddesinde ise memur, yürüteceği görev çerçevesinde betimlenmiştir. Buna göre memur, devlet teşkilatı içerisinde genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri yapan kişidir. Anayasa’da yapacağı görev yönünden memurluk tanımlanmıştır. Buna göre memur, aslî ve sürekli işleri yerine getirir. Anayasa’da yine aynı maddede, memurluğun özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi gerektiğini kabul edilerek, memur, statü hukukuna bağlı olarak çalışan bir küme olarak görülmüştür.

8 657 sayılı Devlet Memurlar› Kanunu da memuru Anayasa’nın çizdiği çerçeve içerisinde görmektedir. Yasa’nın 4/A maddesinde, memurluk devlet için yapacağı görev çerçevesinde tanımlanmıştır. Buna göre yapacağı görev çerçevesinde, memurlar, (a) devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yaparlar (b) genel idare esaslarına göre yürütülen hizmetleri görürler (c) aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilirler (d) devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde işin niteliğine bakılmaksızın dolayısıyla aslî ve sürekli olmasa dahi, genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkilidirler.

9 657 sayılı Yasa’ya göre, memurluğun üç niteliği vardır:
• Memurlar, görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılır. • Memurluk, bir kariyer mesleğidir. • Memurluk, liyakate dayanır.

10 Diğer kamu görevlileri
Kamu görevlilerinin memurlar alt kategorisinin ikinci alt kümesini diğer kamu görevlileri oluşurur. Di¤er kamu görevlileri 1982 Anayasas› ile kamu personel hukukuna girmiştir. Diğer kamu görevlileri, asıl olarak “diğer memurlar” diyebileceğimiz gerçek kişilerdir. Diğer kamu görevlileri, tıpkı memurlar gibi, akdi değil, statüter ilişki çerçevesinde devlette istihdam edilirler.

11 Diğer kamu görevlileri kavram› içerisine giren üç kesimin üç ayrı personel yasası bulunmaktadır.
Bunlar, 657 sayılı Devlet Memurlar› Kanunu’nun ayrılmaz parçalarıdır. Bu üç yasa, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’dur.

12 Yardımcılar Yardımcılar kategorisi, statü değil, akdi (sözleşme) ilişki ile çalışan kümelerden oluşur. Yardımcıların, iki temel niteliği bulunmaktadır. Birincisi zamansal; ikincisi ise işin niteliğine ilişkindir. İlk olarak, yardımcılar, memurlar kategorisinin tersine, geçici, belirli süreli, kuraldışı, eğreti istihdam biçimlerini içerir. Dolayısıyla, sürekli bir istihdam değildir. İkinci olarak bu istihdam biçimleri, işin aslî değil, tali parçalarını yürütürler. Yardımcılar, istihdam biçimi açısından “geçicilik”, yaptıkları işin niteliği itibariyle “tâlî” görevleri yürütmek özelliklerini barındırırlar. Bu kategori içerisinde, sözleşmeli personel; geçici personel ve işçiler yer alır.

13 Sözleşmeli personel Sözleşmeli personel, akdi olarak istihdam edilir. İdare ile personel arasında, sözleşme esastır. Bu sözleşme, idari hizmet sözleşmesidir. Sözleşmeli personel, memurluğun asıl istihdam biçimi olduğu kamu idarelerinde, istisnai bir istihdamdır. Sözleşmeli personel, zorunlu ve istisnai durumlarla sınırlı olmak üzere, geçici işler için kullanılan bir istihdam biçimidir. Bu istihdam türü, 1982 Anayasası’nın 128. maddesi çerçevesinde, aslî ve sürekli görevler dışında tali ve geçici görevler için kullanılabilir.

14 Türkiye’de Sözleşmeli Personel Rejimleri
4/B KİT Belediye ve İl Özel İdareleri Örgüt Yasalarına Göre Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel

15 Geçici Personel Geçici personel, akdi rejim ile istihdam edilmektedir. Geçici personelin temel yasal dayana¤› 657 sayılı Devlet Memurlar› Kanunu’nun 4/C maddesidir. Bu nedenle, geçici personelin kamuoyunda bilinen ad› 4/C’li personeldir. Geçici personel, bir yıldan az süreli ya da mevsimlik işlerde, Bakanlar Kurulu tarafından karar verilen görevlerde, belirlenen adet ve ücret sınırları içerisinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kişilerdir.

16 İŞÇİ Kamu personel rejiminde, yardımcılar kategorisi içerisinde akdi iliflki ile çalıştırılan dördüncü küme işçilerdir. Kamuda çalışan işçiler, esas olarak İş Kanunu’na bağlı olarak istihdam edilirler. Kamu işçileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi çerçevesinde ikiye ayrılır: Sürekli işçiler ve geçici işçiler. Sürekli işçiler belirsiz süreli iş akdi ile istihdam edilirler. Geçici işçiler, belirli süreli iş akitleriyle çalıştırılırlar.

17 Geri Kalanlar Seçilmişler Gönüllüler Yükümlüler

18 Kamu Personel Rejiminin Temel Anayasal İlkeleri
Aslî ve Sürekli Görevlerin Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Tarafından Yürütülmesi ilkesi Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük ifllerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesi; Üst kademe yöneticilerin yetiştirilmesinin yasa ile özel olarak düzenlenmesi ilkesi.

19 SON Sonraki DERSİN KONUSU: Personel Yönetimi Nedir
Personel Yönetimi Yaklaşımları Hangileridir? Yaklaşımlara Türkiye’den Katkılar


"Kamu personel rejımı Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları