Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ"— Sunum transkripti:

1 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
DESTEKLEME MEVZUATI 2012 Yılı Desteklemeleri Aşağıdaki Mevzuat Doğrultusunda Yapılmaktadır; BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME): tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, Karar no: 2012/3106 TEBLİĞ: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”, Tebliğ no: 2012/49 GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
2006 – 2011 Yıllarına Ait Anaç Koyun Keçi Destekleme Verileri: Yıllar Birim Destekleme Miktarı (TL) Çiftçi Sayısı Hayvan sayısı Destek Tutarı (TL) 2006 5 2.291 ,00 2007 68.076 ,00 2008 88.365 ,00 2009 10 ,00 2010 ,00 2011 15 ,00 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Destekleme Şartları; Yetiştiriciler, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye olmalı, Hayvanları, Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemi (KKBS)’ne kayıtlı olmalı (Anaç koyun- keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz), Anaç koyun-keçileri, 30 Kasım 2012 tarihi itibariyle en az 15 aylık olmalı (Yani 1 Eylül 2011 tarihinde veya öncesinde doğmuş olmalı), Hayvanları, 30 Kasım 2012 tarihi ile il/ilçe müdürlüğünün yerinde yapacağı kontrol tarihine kadar KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması gerekmektedir. (!) Bu şartları taşımayanlara destek ödemesi yapılmaz. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Başvuru: Anaç koyun - keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1 Eylül 2012 – 15 Ekim 2012 tarihleri arasında başvurur. Damızlık koyun - keçi yetiştiricileri birlikleri, 16 Ekim 2012 ile 30 Kasım 2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine üyeleri adına müracaat eder. İstenecek Belgeler: Damızlık koyun - keçi yetiştiricileri birliklerince düzenlenmiş, ekinde desteklemeden yararlanmak için müracaat eden üyelerinin isim listesi bulunan dilekçe, CD/DVD’ye kayıtlı, üye yetiştiricilerin başvuruda birliğe vermiş oldukları hayvanlarının kulak numarası listesi, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi, İl Birliğinin İl/İlçe Müdürlüğüne başvurusunda eksik belge ve/veya düzeltilmesi gereken bilgi var ise Birlikçe tamamlanması için 10 gün süre verilir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
İcmal Hazırlama: Tebliğde belirtilen takvime göre KKBS veri tabanı üzerinden İcmal-1 (askı) listeleri yayınlanır, İcmal-2 listeleri İlçe Müdürlüklerince hazırlanarak onaylanır ve İl Müdürlüğüne gönderilir. İlçe Müdürlüklerinden gönderilen İcmal-2 listeleri dikkate alınarak İl Müdürlüklerince İcmal-3 hak ediş listesi hazırlanarak onaylanır. Hak ediş listeleri (icmal-3) HAYGEM’e gönderilir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
İl/İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler: İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Hayvanların, işletmede bulunduğuna ilişkin bilgileri KKKS ve KKBS üzerinden ve kayıtlı oldukları işletmede yerinde kontrol eder. Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların KKBS üzerinden destekleme kaydının yapılmasını sağlar. İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra sistemden aldıkları icmal-1’leri askıya çıkarır, itirazları değerlendirir. İcmal-2, icmal-3 listelerini KKBS’den alarak hazırlar. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Anaç Koyun Keçi Desteklemesinde Sorumluluklar: Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS ve KKBS veri tabanlarına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur. Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKBS’ye girilmesinden birlikler sorumludur. KKKS’de kaydedilmemiş işletme ve hayvanlar için KKBS’de hiçbir işlem yapılamaz. Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolü: Göçer yetiştiriciler, bulundukları il/ilçe müdürlüklerinden alacakları hayvan sevklerine mahsus yurt içi veteriner sağlık raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeye esas tespitlerinin yapılmasını sağlarlar. Anaç koyun-keçiler kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise; 30 Kasım 2012 tarihi ile icmal-1 askı tarihleri arasında; Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe Müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz. Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz. Göçer yetiştiricilerin hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine ulaşan tespit tutanaklarını KKKS ve KKBS sistemleri üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir. Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt yaptıramazlar. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Üye yetiştiriciden kesinti (Madde 17): Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri üyelerine, Ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır. (!) Destekleme mevzuatında yukarda belirtilenin dışında hiçbir kesinti öngörülmemektedir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Ödemelerin Aktarılması (Madde 18): Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden örgüt yönetim kurulu sorumludur. Örgütler, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz. Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Yetki ve Denetim (Madde 19): İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir. Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5’e tekabül eden işletmede denetim yapar; kamu zararına dair bir karine olması durumunda, söz konusu destek kaleminin tamamı incelendikten sonra icmal gönderilir. Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere dayalı olarak, ödeme yapılır. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Haksız Ödemelerin Geri Alınması ve Hak Mahrumiyeti (Madde 21): Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır. Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Desteklemeden men cezası il/ilçe müdürlüğü teklifi ile mülki idare onayıyla uygulanır. Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 7 iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen örgütler hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici örgütleri yazılı olarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamı durumunda; yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Sorumluluk ve Arşivleme (Madde 22): Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 yıl süre ile saklanır. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Dilekçe İle müracaat eder. Yetiştirici Birlik İl/İlçe Müdürlüğü Üye listeleri ve CD/DVD’ye kayıtlı küpe listelerini iletir. İl Müdürlüğü Gerekli kontrollerini yapar. İcmal-2 listelerini, İl Müdürlüğüne gönderir. HAYGEM İcmal-2 listelerini kontrol ederek icmal-3 olarak HAYGEM’e gönderir. 1 2 3 4 5 Desteklemeler Yetiştiricilerin hesabına aktarılmak üzere İl Birliklerine/Üreticiye Ödenir HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Anaç Koyun Keçi Desteklemesinde Yetiştiricinin Birliğe Başvuru Dilekçesi: ……….İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNE Sahibi olduğum ………………… numaralı hayvancılık işletmemdeki, ekli listede belirtilen hayvanlarım için, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2012/3106) kapsamında verilecek olan desteklemeden yararlanmak istiyorum. Gereğini arz ederim. Adı Soyadı İmza …/…/2012 İşletme Tipi : T.C. no veya Vergi No : Adı Soyadı : Baba Adı : Doğum Tarihi : Anaç koyun sayısı : Anaç keçi sayısı : Dişi kuzu sayısı : Erkek kuzu Sayısı : Koç sayısı : Teke sayısı : Not: Yukarıda sayıları belirtilmiş işletmemde mevcut hayvanlarımın Küpe numaraları dilekçe ekindeki listededir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Anaç Koyun Keçi Desteklemesinde Birliğin İl/ilçe Müdürlüğüne Başvuru Dilekçesi: …………………… İL / İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE Üyelik durumu, işletme ve hayvan bilgileri birliğimizce güncellenen ekli listede adı-soyadı, adresleri ve birlik üye numaraları bulunan …….…… adet üyemizin ekteki CD/DVD’de kaydedilmiş hayvanları için, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2012/3106) kapsamında Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine (2012/49) göre verilecek olan desteklemeden yararlandırılmaları hususunda gereğini arz ederim. Adı Soyadı İmza …/…/2012 EKLER: - ………… Sayfa Üye Listesi - Merkez Birliği Üyeliğine Kabul Belgesi - Üyelere Ait Hayvan Listesi (CD/DVD Ortamında) HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
Anaç Koyun Keçi Desteklemesinde Birliğin İl/ilçe Müdürlüğüne Başvuru Dilekçesi: Birliği Üye Listesi (…/…/2012) Düzenleyen Onaylayan Adı ve soyadı Adı ve soyadı İmza İmza Mühür NOT: 1- Şahıslarda TC. Kimlik No, Tüzel Kişiliklerde Vergi No yazılacak; Adı ve Soyadı bölümüne Tüzel kişiliğin Vergi dairesinde kayıtlı tam adı yazılacaktır. 2- Hayvan bilgilerini içeren (Koyun, Keçi, Koç, Teke, Kuzu, Oğlak v.b. ile Doğum tarihleri ve Irkı belirtilecektir.) hayvanların kulak numarası listesi CD/DVD formatında teslim edilir. Mevcut CD/DVD’ler İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilmelidir. 3- KKBS’de işlem yapılacak işletme ve hayvanlar KKKS sistemine kaydedilmiş olmalıdır. İşletme No T.C. No/Vergi No Adı Soyadı İl İlçe Köy-Mahalle İşletme Tipi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ
TEŞEKKÜR EDERİM… HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"2012 YILI ANAÇ KOYU-KEÇİ DESTEKLEMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları