Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Test nedir? Kapsadığı sorulara (uyarıcı) verilen cevaplara ya da gösterilen tepkilere dayanılarak, bireyler ya da bireyin değişik özellikleri arasındaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Test nedir? Kapsadığı sorulara (uyarıcı) verilen cevaplara ya da gösterilen tepkilere dayanılarak, bireyler ya da bireyin değişik özellikleri arasındaki."— Sunum transkripti:

1 Test nedir? Kapsadığı sorulara (uyarıcı) verilen cevaplara ya da gösterilen tepkilere dayanılarak, bireyler ya da bireyin değişik özellikleri arasındaki benzerlik ve faklılıkları ortaya çıkarma işlemidir.

2 Testlerin sınıflandırılması
Ölçülen Davranışın Yapısına Göre: Tipik performans testleri Maksimum performans testleri Hazırlanma Şekline Göre: Standart testler Öğretmen yapımı testler Puanlama Tipine Göre: Objektif testler Subjektif testler Ayrılan Zamana Göre: Hız testleri Güç testleri Cevap formatına Göre: Kağıt-kalem testleri Seçme gerektiren testler Uygulanan Kişi Sayısına Göre: Bireysel testler Grup testleri

3 Test türleri Yazılı Sözlü Kısa cevaplı Doğru –yanlış Çoktan seçmeli
Eşleştirmeli

4 Tanımı: Sorulan bir sorunun cevabını, verilen cevaplar arasından seçme gerektiren maddelerden oluşan testlere çoktan seçmeli, ya da seçme gerektiren testler denilmektedir.

5 Özellikleri Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır Doğru cevap çoğu zaman maddenin içinde verilir. Test süresinin önemli bir kısmı maddeyi okumaya ve doğru cevabı bulmaya ayrılır. Puanlaması objektiftir. Şans başarısı vardır. İleri düzeydeki davranışların ölçülmesi zordur. Uygulaması kolaydır. Puanlama süresi kısadır. Hazırlama süresi uzundur ve uzmanlık gerektirir. Soru sayısı çoktur. Cevaplama sadece işaretleme ile yapılmaktadır.

6 Özellikleri Olumsuz yönleri:
Kısmi bilgiyi değerlendirme imkânın olmaması, Tahmin yüzdesinin yüksek olması, (4 seçenekli bir soruda bu oran minimum % 25’ dir.) Bu durum testin geçerlik ve güvenirliğini düşürür. Dil ve terminolojinin önemli bir etki yapması, Düşünme stilinin etkili olabilmesi, Soruda seçeneklerin yerlerinin önemli olabilmesi, Cevabın nedenini bilmenin mümkün olmaması olarak sıralanabilir. Dewey “çoklu tahmin testleri “ demektedir. Cevaplayıcının doğru cevaplar dışında kendince doğru cevap bulma şansı yoktur. üst düzey becerilerin ölçülmesinde yetersiz olması. Örneğin sentez. puanlamada tam olarak objektif değildir.

7 Çoktan seçmeli test maddelerinin öğeleri:
Çoktan seçmeli testler açıklayıcı materyal, madde kökü, çeldirici ve doğru seçenek öğelerinden oluşabilir. Soru kökü: Öğrenciden beklenen görevin ifade edildiği kısımdır. Seçenekler: alternatif seçenek, çeldirici olarak tanımlanan olası görevleri içeren cümlelerdir. Doğru cevap öğrenciden bilgisini kullanarak bulması gereken, çeldirici ise doğru cevabı seçmeyi zorlaştıran ifadelerdir. Açıklayıcı materyal: bazen soru çok fazla bilgiyi içerebileceğinden soru kökünden önce gelen kısım açıklayıcı materyal olarak adlandırılır. Bu bazen bir tablo, grafikte olabilir.

8 Açıklayıcı materyal Madde kökü Çeldirici Doğru cevap

9

10 A.Doğru Cevaba göre sınıflama
1-Doğru Cevabı Kesin ve Tek Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin ve tek doğru cevabı vardır. Diğer cevaplar kesinlikle yanlıştır. Örnek: Bir testin güvenirlik katsayısı 0,75; standart sapması 8 ise testin standart hatası kaçtır? a) b) c) d) e) 8 2- Anahtarlanmış cevabı en doğru olan maddeler: Bazı hallerde madde kökünde sorulan sorunun, kesinlikle doğru bir cevabı bulunmayabilir. Hatta madde kökündeki soruya verilecek cevaplar, doğruluk dereceleri bakımından birbirinden farklı olabilir. Böyle hallerde madde kökünde cevabı kesin bir soru sormaktansa, verilen seçenekler arasında en doğru cevabı seçtirme yoluna gidilebilir Örnek: Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak

11 3- Birden Fazla Cevap Gerektiren Maddeler
Hangi seçeneklerin ve kaç tanesinin doğru olduğunu tayin etmek cevaplayıcıya bırakılır. Soru: Kanın pıhtılaşmasında hangi etken veya etkenler rol oynar? a) Hemoglobin oksitlenmesi b) Kanın ezik dokularla teması c) Değişmemiş protronbin bulunması d) Kanın yabancı bir yüzeyle teması (b,c) 4- Birleşik cevaplı maddeler I-Değişmeyen evrensel bir eğitim II-Grup çalışmasına özendiren bir eğitim III-Sürekli değişen ve gelişen bir eğitim Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri ilerlemecilik akımının özellikleridir? a) II-III b) I-II-III c) I-II d) I-III e) I-IIve III

12 B- Madde köküne göre sınıflama
Madde kökü soru kipinde veya eksik cümle halinde olabilir. Kökün ifadesi de ya olumlu, ya da olumsuz kipte yazılabilir. 1- Kökü eksik cümle olan maddeler: Madde kökü seçeneklerin her biri ile tamamlanan bir cümlenin bir kısmından oluşan maddelere eksik cümle yapısındaki maddeler denir. Soru: Med olayının sebebi deniz suyunun .. A) kara kütlesince çekilmesidir. B) güneş ışınlarıyla ısınmasıdır. C) rüzgar tarafından itilmesidir. D) ay tarafından çekilmesidir. (D) * Bu madde yapısı Türkçe’ye pek uygun değildir. Ancak İngilizce’nin cümle yapısı, eksik cümle formunda kök yazmaya daha elverişlidir.

13 2- Kökü Olumsuz Maddeler
Madde kökünün olumsuz ifade edildiği madde yapısına olumsuz form denir. Olumsuz madde formu pek kullanılmaz. Kökü zorlamayla olumsuz hale getirilmiş maddelere çeldirici nitelikte seçenek bulmak güçtür. Bulunsa bile böyle çeldiriciler iyi işlemez. Ayrıca hem kökte hem de seçenekte olumsuz ifade kullanılan maddeler, hemen her zaman kusurlu olur. Dikkatsiz okuyucuları da çoğu zaman yanıltır. Soru: Bir mantarın yaşaması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A) Oksijen B) Su C) Organik maddeler D) Karbon dioksit (D)

14 C- Maddelerin gruplanışına göre sınıflama
1.Ortak Köklü Maddeler: Bir paragraf, bir şekil, grafik veya bir tablo birkaç maddenin ortak kısmını teşkil ediyorsa ortak köklü madde meydana gelir. Bu halde maddelerin hepsi ortak şekil, grafik, tablo veya paragrafa dayanır. Örnek: Aşağıdaki 3-5 Numaralı soruları bu metne göre cevaplandırınız. "Edebiyat öğretmeni elindeki kasetçalarla sınıfa girip kaseti taktıktan sonra elindeki kitabı açarak fonda oluşturduğu hoş müzik eşliğinde şiirleri okumaya başladı. Ders tamamlandığında öğrenciler dersin bitmesini istemediklerini dile getirdiler. Öğretmen de teşekkür edip şiirleri okumaya devam etti."

15 2.Ortak Seçenekli Maddeler
Bazı hallerde birkaç maddenin bütün seçenekleri aynı olabilir. Bu durumda ortak seçenekleri her madde kökünden sonra tekrarlamak yerine, maddelerin ortak seçeneklerini başa alıp kökleri daha sonra yazmak suretiyle farklı bir gruplama meydana getirilebilir. Aşağıdaki soruları (3.-5. maddeler) şu seçeneklerle cevaplandırınız: a) Su b)Alkol c)Civa e) Zeytinyağı e) Karbon dioksit 3.Hangi madde suyla kolayca karışır? 4. Hangi maddenin yoğunluğu en büyüktür? 5.Hangi maddenin kaynama noktası en düşüktür? ( 3: b 4: c 5: e )

16 Ortak Seçenekli Maddeler
Ortak seçenekli madde formu şekil, harita, v.b. gibi grafik materyallerle de etkili bir biçimde kullanılabilir. Hatta ortak seçenekler madde kökünün bir parçası olan grafik materyali üzerinde bile kullanılabilir. Ortak seçenekli madde formu ekonomi sağlar. Fakat ortak seçenekli madde formunun en önemli özelliği, diğer yapıdaki maddelerle yoklanması güç olan bazı bilgi ve yetenekleri yoklamaya elverişli oluşudur. Ortak seçenekli maddelerin yazılmasında en çok dikkat edilecek noktalardan biri ortak seçeneklerden her madde için gerçekten etkili bir seçenek olmasını sağlayabilmektir. Yukarıdaki örneklerden ikincisi bu bakımdan kusurludur.

17 Çoktan seçmeli testlerde dikkat edilmesi gereken kurallar
Bilinmeyen kelimeler veya derste kullanılmayan kelimeler kullanılmamalıdır. Çeldiriciler ve doğru cevap aynı uzunlukta olmalıdır. Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak hazırlanır. Çeldiriciler birbirine benzeyen yapıda ve çekici olmalıdır. Her madde, öğrenme ürünü olan ve dersin hedefleriyle doğrudan ilgili bulunan önemli bir davranışı ölçmelidir. Çeldiriciler kronolojik, mantıksal, sayısal, alfabetik vb. biçimde sıralanmalıdır. Tekrar eden kelimeler bulunmamalıdır. Madde kökünde, yoruma açık olan sözcükler ve doğru cevabı bilen bir cevaplayıcı bile madde yazarının aklından geçeni keşfe zorlayan belirsizlik bulunmamalıdır. Bilmece gibi, ne sorulduğu açık olmayan madde yazılmamalıdır. (senenin en uzun gecesi hangi aydır?) Bir maddenin cevaplanması sunulan materyale bağlı ise, ilgili materyal, madde kökünde açıkça ayırt edilebilecek biçimde ayrı yazılmalıdır. Testteki her bir madde diğer maddelerin cevaplarına ipucu olmamalıdır. Bir maddenin seçeneklerinin ikisi yada üçü aynı anlamda olursa hepside doğru cevap olma şansını yitirir.

18 Gerekli ve yeterli bilgi sahibi olmayan cevaplayıcının doğru cevabı bulmalarına yarayacak yeterli ipucu olmamalıdır. Bunun için; Seçeneklerin her biri ifade, konu ve gramer bakımından kökle tutarlı olmalıdır. Seçeneklerin tümü ifade konu, gramer yönünden homojen bir grup oluşturmalıdır. Seçeneklerde daima, asla, her, bütün, hiçbiri, genellikle, bazen, bazı gibi özgül belirleyiciler kullanılmamalıdır. Bir testin bütün maddeleri aynı sayıda seçeneğe sahip olmalıdır. Bu şekilde puanlama ve analizde güçlükler ortaya çıkmamış olur. Madde aynı sayfada yer almalıdır. Her bir maddede birbirine karşıt olan iki ifade seçenek olarak kullanılmamalıdır. “Hiçbiri” seçeneğinin kullanılması da özel dikkat ister. Bu seçenek “en doğru” cevabı seçtiren maddelerde kullanılmaz. Test maddelerinin aynı sayfada olması Her test maddesi diğerlerinden bağımsız cevaplandırılması Maddenin açık anlaşılır olması Sorular kısa olmamalıdır

19 Sosyal bilgiler sınavında sorulan bir soru şöyledir:
Yukarıdaki sorunun kusurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Kökte yazım hatasının olması B) Kökte gereksiz sözcük kullanılması C) Kök ile seçenekler arasında ifade uyumsuzluğu olması D) Seçeneklerde aynı sözcüklerin tekrarlanması E)Seçeneklerin uygun olmayan bir sırada verilmesi


"Test nedir? Kapsadığı sorulara (uyarıcı) verilen cevaplara ya da gösterilen tepkilere dayanılarak, bireyler ya da bireyin değişik özellikleri arasındaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları