Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 1 TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI  Ölçülen Davranışın Yapısına Göre: Tipik performans testleri Maksimum performans testleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 1 TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI  Ölçülen Davranışın Yapısına Göre: Tipik performans testleri Maksimum performans testleri."— Sunum transkripti:

1 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 1 TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI  Ölçülen Davranışın Yapısına Göre: Tipik performans testleri Maksimum performans testleri  Hazırlanma Şekline Göre : Standart testler Öğretmen yapımı testler  Puanlama Tipine Göre: Objektif testler Subjektif testler

2 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 2 TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI  Ayrılan Zamana Göre: Hız testleri Güç testleri  Cevap formatına Göre: Kağıt-kalem testleri Seçme gerektiren testler  Uygulanan Kişi Sayısına Göre: Bireysel testler Grup testleri

3 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 3 ÖLÇME ARAÇLARI  Yazılı Yoklama  Sözlü Yoklama  Kısa Cevaplı Test  Sınıflama Gerektiren Testler  Doğru-Yanlış Tipi Sınavlar  Çoktan Seçmeli Testler  Eşleştirme Maddeleri

4 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 4 YAZILI YOKLAMANIN ÖZELLİKLERİ  Cevaplayıcı, cevabı kendi düşünüp yazar  İlgisiz cevaplar yazılabilir  Yazı güzelliği ve ifade gücü puanlamayı etkileyebilir  Soruları hazırlamak az, puanlamak çok zaman alır  Soru sayısının az olması geçerliliği ve güvenilirliği düşürür  Puanlamada objektifliği sağlamak çok zordur  Soruların güçlüğü, ayırt ediciliği, varyansı gibi madde istatistikleri uygulanamaz

5 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 5 YAZILI YOKLAMANIN ÖZELLİKLERİ  Sözlü sınavlardan farklı olarak, herkese aynı soru sorulabilir  Cevapların tekrar okunması, gözden geçirilmesi mümkündür  Soru sayısı arttırılarak geçerlilik ve güvenilirlik arttırılabilir  Cevabın tahmin ve şans yoluyla bulunması yoktur  Analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey davranışların yoklanmasında objektif testlerden daha yeterlidir.

6 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 6 YAZILI YOKLAMA Soru çeşitleri  Sınırlandırılmış cevaplı sorular: Puanlamadaki subjektifliği bir ölçüde azaltır. Ör: ”….neden sonuç ilişkilerini açıklayınız.”  Serbest cevaplı sorular: Öğrencilerin özgürcü düşünmelerine fırsat verir. Bu durum onların analiz, sentez ve değerlendirmeler yapmalarını sağlar.

7 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 7  Sınıf içi (Klasik) yazılılar: Sınırlı sayıda (3-5) soru sorulur.  Soru tercihli sınavlar: Fazla sayıda soru sorulup, bunlardan belli bir kısmı cevaplanır.  Serbest cevaplı yazılılar: Kompozisyon tipi yazılılardır. Verilen bir konuda, hiçbir kaynağa başvurmadan derinlemesine fikir üretilir.  Açık kitap yazılılar: Cevapların sadece bir kaynağa dayalı olmayıp daha genel olması istendiğinde kullanılır  Evde cevaplanan (ev ödevi) yazılılar: Açık kitap yazılıların daha serbest ve genişidir. Öğrencilerin okul dışında çok farklı kaynaklara ulaşması istenir. YAZILI YOKLAMA Uygulama Biçimleri

8 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 8  Sorular açık ve anlaşılır olmalı  Sorular bir kaynaktan aynen alınmamalı  Cevapları kısa soru sorularak, soru sayısı arttırılmalı, böylece geçerlilik ve güvenilirlik sağlanmalı  Her sorunun cevabı diğerinden bağımsız olmalı  Başlangıçta fazla soru üretilmeli, içlerinden en uygun olanlar seçilerek uygulanmalıdır. YAZILI YOKLAMA Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar

9 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 9  Genel izlenimle puanlama: Kağıt baştan sona okunur ve edinilen izlenime göre puan verilir.  Sınıflama ile puanlama: Tüm kağıtlar; “iyi”, “orta”, ve “kötü” gibi sınıflara ayrılır. Sonra her gruptaki kağıtlar tekrar okunarak puanlanır.  Sıralama ile puanlama: Kağıtlar en iyiden en kötüye doğru sıralanır. En iyi kağıda en yüksek puan verilerek aşağıya doğru gidilir.  Anahtarla puanlama: Doğru kabul edilen cevaplar listelenerek cevap anahtarı oluşturulur. Her cevap, bu anahtarla karşılaştırılarak puanlanır. Daha güvenilirdir. YAZILI YOKLAMALARDA Puanlama

10 Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 10  Öğrenci isimleri kapatılır  Önce bütün kağıtların birinci soruları okunmalı, sonra diğer sorulara geçilmeli  Yazı güzelliği, anlatım gücüne vs. puan verilmemeli  Kağıtların birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanması yanlılığı azaltır.  Kağıtlar okunduktan sonra karıştırılarak tekrar okunmalıdır. YAZILI YOKLAMALARDA Puanlama Hatalarının Azaltılması

11 Mustafa Akda ğ Sözlü Sınavlar 11 SÖZLÜ YOKLAMA Öğretmen tarafından sözlü olarak sorulan soruların öğrenciler tarafından sözlü olarak cevaplanması esasına dayanır.

12 Mustafa Akda ğ Sözlü Sınavlar 12 Sözlü Yoklamanın Özellikleri Cevaplayıcının konuşma yeteneği ve sözlü anlatım gücü, giyimi, dış görünüşü puanlamaya karışabilir. Sınavı yapanın tepkileri, cevaplayıcıyı olumsuz etkileyebilir. Her öğrenciye farklı soru ve bunların zorluk derecesini ayarlamak zordur. Cevaplayıcı, cevaplarını gözden geçiremez. Uygulanması zaman alır Sorular önceden hazırlanmalıdır Puanlama subjektiftir.

13 Mustafa Akda ğ Sözlü Sınavlar 13 Sözlü Yoklamanın Kullanıldığı Yerler Sözlü anlatım becerilerinin ölçülmesinde, Yazma becerisinin gelişmediği okul öncesi dönemde, Yabancı dilde konuşma becerisini ölçmede kullanılır.

14 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Boşluk doldurmalı sorular Do ğ ru/yanlış tipi sorular Eşleştirmeli sorular Çoktan seçmeli sorular 14

15 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Kısa Cevaplı Test (Boşluk Doldurma) Cevaplayıcının, cevabı bir kelime, bir rakam, bir sembol ya da bir cümle ile ifade edece ğ i soru türüdür. Ör: Kayna ğ ı, yönü ve miktarı bilinmeyen hatalara……………..hata denir. (tesadüfi) 15

16 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Soru yazarken Nelere Dikkat edilir? Bilgiyi hatırlama ve bulma yetene ğ ini ölçer Kapsam geçerlili ğ i yazılı sınava göre yüksektir Alt e ğ itim basamaklarında rahatlıkla kullanılır Puanlaması yazılı sınava göre daha kolay ve objektiftir. Çoktan seçmelilere göre objektifli ğ i daha azdır Hazırlanması kolaydır Şans başarısı yoktur 16

17 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Soru Yazarken Nelere Dikkat edilir? Sorular açık ve net olmalı Sorular kitaptan aynen alınmamalı. Gereksiz ayrıntılar sorulmamalı Birden fazla boşluktan kaçınılmalı 17

18 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Do ğ ru-Yanlış Tipi Test Soruları Ö ğ renci, kendine verilen bir önermenin do ğ ru mu yanlış mı oldu ğ unu belirlemeye çalışır. Olayların, tanımların ilkelerin do ğ ru olup olmadı ğ ını ayırt edebilme yetene ğ ini ölçer. 18

19 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Özellikleri Şans başarısı yüksektir (% 50). Dolayısıyla, güvenirli ğ i düşüktür Bu tip soruları hazırlamak kolaydır Bazı iadelerin yanlış olarak verilmesi, yanlış ö ğ renmelere neden olabilir Üst düzey davranışların yoklanması zordur 19

20 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Soru Yazarken Nelere Dikkat edilir? Her soru bir önermeyi yoklamalıdır Her madde kesin do ğ ru ya da yanlış olmalı. Belirsiz ifadeler olmamalı Olumsuz ifade dikkatli kullanılmalı İ fadelerin uzunlukları biribirine eşit olmalı Maddeler do ğ ru cevabına göre belirli bir düzen içinde olmamalı Madde içinde çift olumsuz ifadeler kullanılmamalı Bir yanlış bir do ğ ruyu götürmeli 20

21 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Eşleştirmeli Sorular Birbirine paralel iki sütunda verilen ifadelerin belirli bir kurala göre eşleştirilmesidir Ö ğ rencilerin bilgiler, nesneler, olaylar hakkında ilişki kurma güçlerini ölçer 21

22 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Soru yazarken Nelere Dikkat edilir? Cevap seçenekleri, soru sayısında çok olmalıdır. Böylece şans başarı oranı düşer Kim?, Nerede?, Nasıl?, Ne zaman? gibi olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha etkilidir Cevaplama yönergesi açık biçimde yazılmalıdır 22

23 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sorular Ö ğ renci, bir sorunun cevabını verilen seçenekler arasından seçer Bir test maddesi: ◦ madde kökü ◦ Seçenekler  Do ğ ru cevap  Çeldiricilerden oluşur 23

24 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Özellikleri Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve kısmen de de ğ erlendirme düzeyini ölçmede kullanılır. Sentezde yetersizdir Çok sayıda ö ğ rencinin katıldı ğ ı sınavlarda kullanışlıdır Sınav sonuçları, ö ğ renci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır Geniş ö ğ renme konuları yoklanmak isteniyorsa kullanılır 24

25 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Özellikleri Okudu ğ unu anlama becerisine dayalı olarak cevaplandırılır Çok sayıda soru kullanılarak “duyarlılık” güvenilirlik; kapsam geçerlili ğ i yükseltilir Puanlaması objektiftir Geçerlili ğ i ve güvenilirli ğ i yüksektir Hazırlanması zaman alır, uygulanması ve puanlaması az zaman alır 25

26 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Özellikleri Hazırlanması uzmanlık gerektirir Şans başarısı vardır. Seçenekler ö ğ renci seviyesine uygun olmalı İ lkö ğ retim 3 ve 4. sınıflar için: 3 seçenek 5,6,7, ve 8. sınıflar için: 4 seçenek, daha üst sınıflar için 5 seçenek uygundur Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılabilir 26

27 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri Do ğ ru cevabın sayısı ve yapısına göre sınıflama: (üçe ayrılır). a.Bir tek kesin cevaplı maddeler Uzunlu ğ u 24 cm. olan dikdörtgenin genişli ğ i, uzunlu ğ undan 8 cm. kısadır. Dikdörtgenin çevresi kaç cm.dir? A) 60 cm B) 62 cm. C) 74 cm. D) 80 cm. 27

28 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri b. Bir tek seçene ğ i en do ğ ru olan maddeler Bir Türkçe ö ğ retmeni ö ğ rencilerinin, yazı yazarken yazım kurallarına ne ölçüde uyduklarını saptamak istemektedir. Ö ğ retmenin, bu amaçla yapaca ğ ı sınavda aşa ğ ıdaki soru tiplerinin hangisinden yaralanması en uygun olur? A) Do ğ ru-yanlışB) Tamamlamalı (Boşluk Doldurma) C) Çoktan seçmeliD) Eşleştirme E) Uzun yanıtlı (klasik) 28

29 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri c. Birleşik cevaplı maddeler Aşa ğ ıdaki yerleşim merkezlerimize ait gruplamalardan hangisi Marmara bölgesinde yer alır? A) Edirne- İ zmir-Bursa- İ çel B) Kayseri-Mersin-Konya-Adana C) Tekirda ğ -Edirne- İ stanbul-Çanakkale D) Bolu-Bursa-Kütahya-Manisa 29

30 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri Madde kökünü göre sınıflama: üçe ayrılır a. Kökü soru tipinde olan maddeler 47x2 çarpımının birler basama ğ ındaki rakam kaçtır? A) 0 B)1 C) 2 D) 4 E) 5 30

31 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri b. Kökü eksik cümle yapısında olan maddeler Konya şehri Türkiye’nin A) Yüzölçümü en geniş şehridir B) Nüfusu en kalabalık şehridir C) En büyük sanayi şehridir D) En büyük ihracat merkezidir 31

32 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri 32 c.Kökü olumsuz maddeler

33 Mustafa Akda ğ Test türü Sınavlar Soru yazarken Nelere Dikkat edilir? Maddeler açık ve anlaşılır olmalıdır Her bir madde tek bir davranışı ölçmelidir Maddeler birbirinden ba ğ ımsız bir şekilde cevaplanmalıdır. İ pucu taşımamalıdır Madde kökünde olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır Seçenekler birbirleriyle uyumlu ve benzer olmalıdır Çeldiriciler yanlış bilenleri kendine çekmelidir Seçenek sayısı cevaplayıcılara uygun olmalıdır Do ğ ru cevaplar seçeneklere eşit da ğ ıtılmalıdır 33


"Mustafa Akda ğ Yazılı Sınavlar 1 TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI  Ölçülen Davranışın Yapısına Göre: Tipik performans testleri Maksimum performans testleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları