Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI
Ölçülen Davranışın Yapısına Göre: Tipik performans testleri Maksimum performans testleri Hazırlanma Şekline Göre: Standart testler Öğretmen yapımı testler Puanlama Tipine Göre: Objektif testler Subjektif testler

2 TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI
Ayrılan Zamana Göre: Hız testleri Güç testleri Cevap formatına Göre: Kağıt-kalem testleri Seçme gerektiren testler Uygulanan Kişi Sayısına Göre: Bireysel testler Grup testleri

3 ÖLÇME ARAÇLARI Yazılı Yoklama Sözlü Yoklama Kısa Cevaplı Test
Sınıflama Gerektiren Testler Doğru-Yanlış Tipi Sınavlar Çoktan Seçmeli Testler Eşleştirme Maddeleri

4 YAZILI YOKLAMANIN ÖZELLİKLERİ
Cevaplayıcı, cevabı kendi düşünüp yazar İlgisiz cevaplar yazılabilir Yazı güzelliği ve ifade gücü puanlamayı etkileyebilir Soruları hazırlamak az, puanlamak çok zaman alır Soru sayısının az olması geçerliliği ve güvenilirliği düşürür Puanlamada objektifliği sağlamak çok zordur Soruların güçlüğü, ayırt ediciliği, varyansı gibi madde istatistikleri uygulanamaz

5 YAZILI YOKLAMANIN ÖZELLİKLERİ
Sözlü sınavlardan farklı olarak, herkese aynı soru sorulabilir Cevapların tekrar okunması, gözden geçirilmesi mümkündür Soru sayısı arttırılarak geçerlilik ve güvenilirlik arttırılabilir Cevabın tahmin ve şans yoluyla bulunması yoktur Analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey davranışların yoklanmasında objektif testlerden daha yeterlidir.

6 YAZILI YOKLAMA Soru çeşitleri
Sınırlandırılmış cevaplı sorular: Puanlamadaki subjektifliği bir ölçüde azaltır. Ör: ”….neden sonuç ilişkilerini açıklayınız.” Serbest cevaplı sorular: Öğrencilerin özgürcü düşünmelerine fırsat verir. Bu durum onların analiz, sentez ve değerlendirmeler yapmalarını sağlar.

7 YAZILI YOKLAMA Uygulama Biçimleri
Sınıf içi (Klasik) yazılılar: Sınırlı sayıda (3-5) soru sorulur. Soru tercihli sınavlar: Fazla sayıda soru sorulup, bunlardan belli bir kısmı cevaplanır. Serbest cevaplı yazılılar: Kompozisyon tipi yazılılardır. Verilen bir konuda, hiçbir kaynağa başvurmadan derinlemesine fikir üretilir. Açık kitap yazılılar: Cevapların sadece bir kaynağa dayalı olmayıp daha genel olması istendiğinde kullanılır Evde cevaplanan (ev ödevi) yazılılar: Açık kitap yazılıların daha serbest ve genişidir. Öğrencilerin okul dışında çok farklı kaynaklara ulaşması istenir.

8 YAZILI YOKLAMA Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
Sorular açık ve anlaşılır olmalı Sorular bir kaynaktan aynen alınmamalı Cevapları kısa soru sorularak, soru sayısı arttırılmalı, böylece geçerlilik ve güvenilirlik sağlanmalı Her sorunun cevabı diğerinden bağımsız olmalı Başlangıçta fazla soru üretilmeli, içlerinden en uygun olanlar seçilerek uygulanmalıdır.

9 YAZILI YOKLAMALARDA Puanlama
Genel izlenimle puanlama: Kağıt baştan sona okunur ve edinilen izlenime göre puan verilir. Sınıflama ile puanlama: Tüm kağıtlar; “iyi”, “orta”, ve “kötü” gibi sınıflara ayrılır. Sonra her gruptaki kağıtlar tekrar okunarak puanlanır. Sıralama ile puanlama: Kağıtlar en iyiden en kötüye doğru sıralanır. En iyi kağıda en yüksek puan verilerek aşağıya doğru gidilir. Anahtarla puanlama: Doğru kabul edilen cevaplar listelenerek cevap anahtarı oluşturulur. Her cevap, bu anahtarla karşılaştırılarak puanlanır. Daha güvenilirdir.

10 YAZILI YOKLAMALARDA Puanlama Hatalarının Azaltılması
Öğrenci isimleri kapatılır Önce bütün kağıtların birinci soruları okunmalı, sonra diğer sorulara geçilmeli Yazı güzelliği, anlatım gücüne vs. puan verilmemeli Kağıtların birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanması yanlılığı azaltır. Kağıtlar okunduktan sonra karıştırılarak tekrar okunmalıdır.

11 SÖZLÜ YOKLAMA Öğretmen tarafından sözlü olarak sorulan soruların öğrenciler tarafından sözlü olarak cevaplanması esasına dayanır.

12 Sözlü Yoklamanın Özellikleri
Cevaplayıcının konuşma yeteneği ve sözlü anlatım gücü, giyimi, dış görünüşü puanlamaya karışabilir. Sınavı yapanın tepkileri, cevaplayıcıyı olumsuz etkileyebilir. Her öğrenciye farklı soru ve bunların zorluk derecesini ayarlamak zordur. Cevaplayıcı, cevaplarını gözden geçiremez. Uygulanması zaman alır Sorular önceden hazırlanmalıdır Puanlama subjektiftir.

13 Sözlü Yoklamanın Kullanıldığı Yerler
Sözlü anlatım becerilerinin ölçülmesinde, Yazma becerisinin gelişmediği okul öncesi dönemde, Yabancı dilde konuşma becerisini ölçmede kullanılır.

14 Test türü Sınavlar Boşluk doldurmalı sorular Doğru/yanlış tipi sorular
Eşleştirmeli sorular Çoktan seçmeli sorular

15 Kısa Cevaplı Test (Boşluk Doldurma)
Cevaplayıcının, cevabı bir kelime, bir rakam, bir sembol ya da bir cümle ile ifade edeceği soru türüdür. Ör: Kaynağı, yönü ve miktarı bilinmeyen hatalara……………..hata denir. (tesadüfi)

16 Soru yazarken Nelere Dikkat edilir?
Bilgiyi hatırlama ve bulma yeteneğini ölçer Kapsam geçerliliği yazılı sınava göre yüksektir Alt eğitim basamaklarında rahatlıkla kullanılır Puanlaması yazılı sınava göre daha kolay ve objektiftir. Çoktan seçmelilere göre objektifliği daha azdır Hazırlanması kolaydır Şans başarısı yoktur

17 Soru Yazarken Nelere Dikkat edilir?
Sorular açık ve net olmalı Sorular kitaptan aynen alınmamalı. Gereksiz ayrıntılar sorulmamalı Birden fazla boşluktan kaçınılmalı

18 Doğru-Yanlış Tipi Test Soruları
Öğrenci, kendine verilen bir önermenin doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemeye çalışır. Olayların, tanımların ilkelerin doğru olup olmadığını ayırt edebilme yeteneğini ölçer.

19 Özellikleri Şans başarısı yüksektir (% 50). Dolayısıyla, güvenirliği düşüktür Bu tip soruları hazırlamak kolaydır Bazı iadelerin yanlış olarak verilmesi, yanlış öğrenmelere neden olabilir Üst düzey davranışların yoklanması zordur

20 Soru Yazarken Nelere Dikkat edilir?
Her soru bir önermeyi yoklamalıdır Her madde kesin doğru ya da yanlış olmalı. Belirsiz ifadeler olmamalı Olumsuz ifade dikkatli kullanılmalı İfadelerin uzunlukları biribirine eşit olmalı Maddeler doğru cevabına göre belirli bir düzen içinde olmamalı Madde içinde çift olumsuz ifadeler kullanılmamalı Bir yanlış bir doğruyu götürmeli

21 Eşleştirmeli Sorular Birbirine paralel iki sütunda verilen ifadelerin belirli bir kurala göre eşleştirilmesidir Öğrencilerin bilgiler, nesneler, olaylar hakkında ilişki kurma güçlerini ölçer

22 Soru yazarken Nelere Dikkat edilir?
Cevap seçenekleri, soru sayısında çok olmalıdır. Böylece şans başarı oranı düşer Kim?, Nerede?, Nasıl?, Ne zaman? gibi olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha etkilidir Cevaplama yönergesi açık biçimde yazılmalıdır

23 Çoktan Seçmeli Sorular
Öğrenci, bir sorunun cevabını verilen seçenekler arasından seçer Bir test maddesi: madde kökü Seçenekler Doğru cevap Çeldiricilerden oluşur

24 Özellikleri Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve kısmen de değerlendirme düzeyini ölçmede kullanılır. Sentezde yetersizdir Çok sayıda öğrencinin katıldığı sınavlarda kullanışlıdır Sınav sonuçları, öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır Geniş öğrenme konuları yoklanmak isteniyorsa kullanılır

25 Özellikleri Okuduğunu anlama becerisine dayalı olarak cevaplandırılır
Çok sayıda soru kullanılarak “duyarlılık” güvenilirlik; kapsam geçerliliği yükseltilir Puanlaması objektiftir Geçerliliği ve güvenilirliği yüksektir Hazırlanması zaman alır, uygulanması ve puanlaması az zaman alır

26 Özellikleri Hazırlanması uzmanlık gerektirir Şans başarısı vardır.
Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olmalı İlköğretim 3 ve 4. sınıflar için: 3 seçenek 5,6,7, ve 8. sınıflar için: 4 seçenek, daha üst sınıflar için 5 seçenek uygundur Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılabilir

27 Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
Doğru cevabın sayısı ve yapısına göre sınıflama: (üçe ayrılır). Bir tek kesin cevaplı maddeler Uzunluğu 24 cm. olan dikdörtgenin genişliği, uzunluğundan 8 cm. kısadır. Dikdörtgenin çevresi kaç cm.dir? A) 60 cm B) 62 cm. C) 74 cm. D) 80 cm.

28 Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
Bir tek seçeneği en doğru olan maddeler Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerinin, yazı yazarken yazım kurallarına ne ölçüde uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin, bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yaralanması en uygun olur? A) Doğru-yanlış B) Tamamlamalı (Boşluk Doldurma) C) Çoktan seçmeli D) Eşleştirme E) Uzun yanıtlı (klasik)

29 Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
Birleşik cevaplı maddeler Aşağıdaki yerleşim merkezlerimize ait gruplamalardan hangisi Marmara bölgesinde yer alır? Edirne-İzmir-Bursa-İçel Kayseri-Mersin-Konya-Adana Tekirdağ-Edirne-İstanbul-Çanakkale Bolu-Bursa-Kütahya-Manisa

30 Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
Madde kökünü göre sınıflama: üçe ayrılır Kökü soru tipinde olan maddeler 47x2 çarpımının birler basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B)1 C) 2 D) 4 E) 5

31 Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
Kökü eksik cümle yapısında olan maddeler Konya şehri Türkiye’nin Yüzölçümü en geniş şehridir Nüfusu en kalabalık şehridir En büyük sanayi şehridir En büyük ihracat merkezidir

32 Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
Kökü olumsuz maddeler

33 Soru yazarken Nelere Dikkat edilir?
Maddeler açık ve anlaşılır olmalıdır Her bir madde tek bir davranışı ölçmelidir Maddeler birbirinden bağımsız bir şekilde cevaplanmalıdır. İpucu taşımamalıdır Madde kökünde olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır Seçenekler birbirleriyle uyumlu ve benzer olmalıdır Çeldiriciler yanlış bilenleri kendine çekmelidir Seçenek sayısı cevaplayıcılara uygun olmalıdır Doğru cevaplar seçeneklere eşit dağıtılmalıdır


"TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları