Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının De ğ erlendirilmesi, İ yi Örneklerin Paylaşılması Dosyabak.Com adresinden indirilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının De ğ erlendirilmesi, İ yi Örneklerin Paylaşılması Dosyabak.Com adresinden indirilmiştir."— Sunum transkripti:

1 Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının De ğ erlendirilmesi, İ yi Örneklerin Paylaşılması Dosyabak.Com adresinden indirilmiştir.

2  Serbest zaman e ğ itimi kişinin bireysel tatminini sa ğ layan ve bireyi zenginleştiren, serbest zaman fırsatları sunan, toplum üzerinde serbest zamanın etkisini anlamayı gerektiren ve serbest zaman davranışlarını göz önünde bulundurmayı amaçlayan e ğ itim olarak tanımlanmıştır.

3  E ğ itim sürecinin birçok yöntemi vardır. Bunun için bazı uygun koşulların sa ğ lanması gerekir. Öyleki bireylerdeki farklılıklar tespit edilmeli bunun de ğ erlendirmesi sonucunda süreç oluşturulmalıdır. Bazıları için tanımlama yapılması gerekirken, bazıları tarafından kendili ğ inden keşfedilir, bazılarının ise örnekleme yaparak yaşaması gerekir.

4  Toplumsal ve kişisel refah bakımından serbest zaman saatlerinin kişisel gelişme ve toplumsal düzeni geliştirme olarak kullanılması serbest zaman e ğ itiminin amacıdır. Serbest zaman daha müreffeh bir yaşama hazırlanma ve kişili ğ in geliştirilmesi için kullanılması yönünden iyi bir fırsattır. İ nsanlar serbest zamanlarını en de ğ erli ve en yararlı bir biçimde de ğ erlendirecek etkinlikleri seçmelidirler.

5  Kuşkusuz serbest zamanın özel bir etkinlikle de ğ erlendirilmesi bireyin ilgi, yaş, cinsiyet, ö ğ renim, kültürel ve toplumsal durumuna ba ğ lıdır. Bireyin bu özelliklerini dikkate alarak serbest zamanın nasıl de ğ erlendirilmesi gerekti ğ i serbest zaman e ğ itiminin ana hedefidir.

6  Serbest zaman e ğ itiminin esas amacı çok yönlü, esnek, uyumlu bir insan yetiştirmektir. Aynı zamanda sa ğ duyu ve mantı ğ a yönelik bilişsel yetilerin gelişimi de sa ğ lanır. Bu nedenle serbest zaman e ğ itimi bireyin uyumunun artmasına, kendisi ve toplum için gurur verici, yararlı bir yaşam sürmesine yardım eden bir süreçtir.

7  Temel amaç, bireyin içinde bulundu ğ u sosyo-kültürel ortama etkin olarak katılmayı ve o ortamın gerekli kıldı ğ ı de ğ erleri, kural ve norm sistemlerini di ğ erleri ile paylaşmayı, bunları do ğ ru yorumlamayı ö ğ renmektir. Bireyin mümkün olan seçeneklerin farkına varmasına ve do ğ ru seçimler yapmasına destek verirken birey kendi hayatına hedef belirleme ve yön verme gücünü geliştirir ve bu yoldan demokratik topluma katkıda bulunup topluma uyumlu tercihler yapabilir.

8  Serbest zaman e ğ itiminin esas amacı çok yönlü, esnek, uyumlu bir insan yetiştirmektir. Aynı zamanda sa ğ duyu ve mantı ğ a yönelik bilişsel yetilerin gelişimi de sa ğ lanır. Bu nedenle serbest zaman e ğ itimi bireyin uyumunun artmasına, kendisi ve toplum için gurur verici, yararlı bir yaşam sürmesine yardım eden bir süreçtir.

9  İ nsan için çok kıymetli olan serbest zamanı verimli geçirmek, kişisel ve toplumsal yarar bakımından önemlidir. Bunun yanında serbest zamanı ekonomik ve sosyal bakımdan hayata entegre edebilmek bu anlayışın yaygınlaşmasını sa ğ lamıştır. Bilginin e ğ itsel de ğ erinin ve etkisinin vurgulanması, bilginin tutuma dönüşmesiyle mümkündür.

10  Bu şekilde özümsenmesinde belirleyici etken bilginin bireyin yaşamındaki yeri, gerçek yaşamının bütünleyici parçası niteli ğ inde olup olmadı ğ ıdır. Başka deyişle e ğ itime mecbur olmak de ğ il, e ğ itimi yaşamak gerekir. E ğ itim yaşamla bütünleşmeli bireyler için canlı bir anlamı olmalıdır.  Bu anlam içinde davranış kazandırmayı amaçladı ğ ımız insanın fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve di ğ er bütün özelliklerinin ne oldu ğ unu bilmeden onu e ğ itmeye kalkışmak, zaman ve imkanların olumsuz kullanılmasına neden olacaktır.

11 SERBEST ETK İ NL İ K SAAT İ UYGULAMALARININ AMAÇLARI * Bireylere temel bilgi edindirme, * Kişili ğ in geliştirilmesi, * Mesleki ve toplumsal yaşam durumlarına hazırlama. * Kendilerini ifade edebilecekleri yeterli zaman ve ortamı bulmalarını sa ğ lama * Yeteneklerinin farkına varma, * Eksikliklerini ve fazlalıklarının neler oldu ğ unu bilme, * Kendisine güven duyma, * Hayal güçlerinin gelişmesi, duygu ve heyecanların, arttırma * Başkalarıyla olan ilişkilerinin olumlu gelişmesi,

12 * Yaşıtlarıyla sa ğ lıklı iletişim kurabilmesini sa ğ lama, * Yakın çevresini daha iyi ve yakından tanıyabilme, * İ yi bir gözlemci olma, * Daha çok duyu organını ö ğ renmeye katma, * Ö ğ retimin sınıf dışında da gerçekleşti ğ ini ö ğ renma, * Saldırganlık e ğ ilimleri ve enerji birikimlerini olumlu bir şekilde kullanma, * Zorunlu ders sayısının azalması ile beyinsel dengeyi kurabilme, * Okulda kendisini bekleyen sürprizlerin neler oldu ğ unu merak ederek okula gelme, * Çocuklu ğ unu yaşama

13  Bu amaçların gerçekleştirilmesi için serbest zaman e ğ itimine gereksinim oldu ğ u ortadadır. Birçok e ğ itimciye göre serbest zaman e ğ itimi, çeşitli kurlar ya da müfredat programı dışındaki etkinlikler yoluyla serbest zamanın de ğ erli bir biçimde kullanılması yoluyla sa ğ lanabilir. Kimileri de bu e ğ itimi geniş ölçüde ilgilerin ve becerilerin yaratılması biçimindeki bir rehberlik sorunu olarak düşünmektedirler.

14  Fakat bunun nasıl sa ğ lanaca ğ ı hususunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bununla birlikte, serbest zaman e ğ itimi, bireyin yaşamının zenginleştirilmesi, ilgilerinin ortaya çıkarılması, becerilerinin geliştirilmesi kadar, bir yaşam felsefesini de içine almaktadır. Serbest zaman e ğ itimi yaşam için e ğ itimle eşit tutulmalı ve insanları, zamanlarını kullanmaya hazırlayan bir süreç olarak düşünülmelidir.

15  Bu süreçte birey, kişisel bir doyum sa ğ lamalı ve tüm kişisel gelişmelerine katkıda bulunmalıdır. Serbest zaman e ğ itimi onlara tutum ve de ğ erler, ilgi ve beceriler kazandırma ve geliştirmeye yöneliktir. Serbest zamanın tümsel doyum sa ğ layıcı ve yaratıcı olarak kullanılması serbest zaman e ğ itiminin amacını oluşturmaktadır.

16  Serbest zaman e ğ itimini uygulamak için bazı kriterler geliştirilmiştir. Bunlar; serbest zaman e ğ itimi uygulama modeli, yaşam deneyimlerinin farkında oluş, serbest zaman tercihleri ve serbest zaman sonuçlarından oluşmaktadır. Bu konuları çalıştıktan sonra di ğ er seviyeye geçilir. Bunlar ise amaçlar, serbest zaman deneyimleri, karar vermek ve sonuçlardır.

17  Serbest zaman e ğ itimi kişinin kendini, serbest zamanı, serbest zamanın kendi yaşam biçimi ve sosyal üretimi ile ilişkisini anlamak için geçirilen bir süreçtir. Bu sürecin amacı ve sonuçları insanların yaşam kalitesini artırmak üzerine yo ğ unlaşmaktadır.

18 SERBEST ZAMAN ETK İ NL İ KLER İ  SERBEST ZAMAN ETK İ NL İ KLER İ  Serbest zaman etkinlikleri, programın ilk etkinli ğ idir. Çocukları di ğ er etkinliklere ve güne hazırlama özelli ğ i taşıdı ğ ı için mümkün oldu ğ unca programdaki yeri de ğ iştirilmemelidir. Bu etkinliklere ayrılan süre yaş gruplarına göre belirlenmelidir. Ancak süre belirlemede çok katı olunmamalı, sürede çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre yapılabilmelidir.

19  Serbest zaman etkinlikleri çocu ğ un ;  Yaratıcılı ğ ını geliştirme  Paylaşma  İ şbirli ğ i  Başladı ğ ı işi sonuçlandırma konusunda kararlı olma  Sorumluluk alma  Aldı ğ ı sorumlulu ğ u yerine getirme  Problem çözme Olaylar arasında neden sonuç ba ğ lantıları kurma  Kas becerilerini geliştirme  açısından önemlidir.(O ğ uzkan ve di ğ. 1999;Kandır 2001).

20  Serbest zaman etkinliklerinde ö ğ retmen,günlük e ğ itim programında yer alan hedef,kazanılması beklenen davranışlar ve araç olarak seçilen konu ile ilgili uyarıcıları daha önceden hazırlayarak,bunları çocuklara en iyi şekilde sunmak için düzenlemeler yapmalıdır.Ö ğ retmen,çocuklar geldiklerinde onlarla yeterince ilgilenebilmek için hazırlıklarını son ana bırakmamalı,çocuklar okula geldiklerinde sınıf ortamını çalışmaya hazır bulmalıdırlar.(O ğ uzkan ve di ğ. 1993;Kandır 2001 b).  Ö ğ retmen bu etkinliklerde çocukların bireysel ayrıcalıklarına,ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda seçene ğ i aynı anda sunmalıdır.Çocuklar istekleri do ğ rultusunda,hangi çalışmaya katılacaklarına kendileri karar vermelidir.(Kandır,1999)

21  Kukla köşesi  Kukla köşesi;çocukların öncelikle yaratıcıklarını ortaya koymalarını sa ğ layan köşelerden biridir.  Kuklalar;el kuklası,parmak kukla,çomak kukla ve ipli kuklalardır.  Ö ğ retmen kuklaları,hazır alarak,kendisi hazırlayarak ya da çocuklarla birlikte hazırlayarak temin edebilir.  Ö ğ retmen hazırladı ğ ı kuklalar için takıp çıkarabilen özellikte aksesuarlar(gözlükler,şapkalar,papyon vb.) kullanarak pek çok karakter yaratabilir.(Sükan,1993;O ğ uzkan ve di ğ.,1999).  Çocukların kuklalarla hikayeler oluşturabilmeleri ve bunları canlandırabilmeleri için sürekli bir kukla köşesi bulundurmalıdır.mukavva kutuları kullanarak yapabilir

22 Kitap Köşesi  Kitap Köşesi  Bu köşede çocuklar ilgi duydukları kitapların resimlerine bakarak hikayeler oluşturabilirler.Bu onların hayal güçlerini geliştirerek,yaratıcıklarını ve dil gelişimlerini desteklemektedir.  Kitap köşesindeki kitaplar bol resimli olmalıdır.Resimler hikayelerin içeri ğ ini açıklayacak nitelikte olmalı,kullanılan çizgiler ve renkler yuvarlak,yumuşak,gözü yormayacak ve resim bütünlü ğ ü açıklayacak şekilde uyumlu olmalıdır.Resimlerde gereksiz ayrıntılara yer verilmemesine dikkat edilmelidir.Çünkü bunlar çocu ğ un ilgisini konudan uzaklaştırabilir.Kitap köşesindeki kitaplar,hikaye anlatma etkinli ğ inde de kullanabilir.  Çocuklar kitaptaki kahramanlarla özdeşim kurabilecekleri için kahramanların iyi birer model olma özelli ğ i taşımaları da önemlidir.(Gönen,1994;Dodge ve Colker,1995;O ğ uzkan ve di ğ.,1999;Tür ve Turla,1999;Aral ve Gürsoy 2000)

23  Kitap köşesinde kitapların nasıl sunuldu ğ u da onların ilgilerini çekmede önemli rol oynar.Ö ğ retmen köşeyi düzenlerken sınıfın sessiz ve aydınlık bir yerini tercih etmeli ve çocukların kitaplara rahatlıkla bakıp,inceleyebilmeleri için burada küçük bir masa ve sandalyeler,halı ya da minderlerden yararlanılmalıdır. Kitap köşesinde popüler kitaplardan birden fazla olmasında da yarar vardır. (Sükan,1993;Dodge ve Colker,1995;O ğ uzkan ve di ğ.,1999;Aral ve Bulut 2001)

24  VEL İ LER DE DERS VERECEK  VEL İ LER DE DERS VERECEK Sabah gazetesinin haberine göre; Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı bu son genelgesiyle, ö ğ rencilerin serbest etkinlik saatlerinde yüzme ve çiftliklere gezi, ö ğ retmenlerinin gözetiminde çarşı, pazar gezerek alışverişte bütçe oluşturma, uygun fiyatlı ürün seçme konusunda e ğ itilmesi istedi. Ö ğ rencilere, çevrenin şartları do ğ rultusunda sebze ve meyve yetiştirme, balık tutma,bölgenin gelir kaynaklarını inceleme, meslekleri ö ğ renme, trafik kazalarından korunma gibi uygulamalar ö ğ retilecek. İ lkö ğ retim Genel Müdürü İ brahim Er, yeni ö ğ retim yılında sorgulayan ve araştıran bir e ğ itim sistemi uygulaması başlattıklarını söyledi. Amaçlarının ö ğ rencilere dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, nezaket, sabır, hoşgörü, empati, dürüstlük gibi de ğ erleri kazandırmak oldu ğ unu belirten İ brahim Er, "Yapaca ğ ımız çalışmalarda bilirkişilerden, konunun uzmanlarından ve velilerden yararlanaca ğ ız" dedi.

25  Serbest etkinlik zamanlarında sınıflara ça ğ rılacak olan anne-babalar, meslekleri ve çalışmaları konusunda ö ğ rencileri bilgilendirecek. Etkinlik kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenecek. Bu etkinlikler yapılırken resmi ve özel kurum ve kuruluşların müze, yüzme havuzu, atölye, spor salonu, fabrika, çiftlik, kültür parkı gibi imkanlarından yararlanılacak.

26  Genelgede adalet ve empati vurgusu ise şöyle yer aldı: "Serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde bulunmaları sa ğ lanırken aynı zamanda dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, nezaket, sabır, hoşgörü, empati, dürüstlük gibi de ğ erleri de kazanmalarına özen gösterilmelidir.

27  Serbest etkinlik saatlerinde ö ğ rencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilik gelişimine yönelik, kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri gibi yapılmalıdır.

28  Buna göre, ilkö ğ retim okullarının haftalık zorunlu ders saati toplamının 1., 2. ve 3. sınıflarda 25; 4. ve 5. sınıflarda 26 ders saati olarak belirlendi ğ ini belirten Tufan, buna ek olarak 1., 2. ve 3. sınıflarda 5; 4. ve 5. sınıflarda da 4 ders saatinde "serbest etkinlik uygulamalarının yapılmasına karar verildi ğ ini kaydetti.

29  Serbest etkinliklerin amacının ö ğ retici ve e ğ lendirici uygulamalar yoluyla ö ğ rencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sa ğ lamak, di ğ er ö ğ rencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak, zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sa ğ lam oldu ğ unu açıklayan Tufan, "Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla ö ğ retmenler ö ğ rencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken ö ğ renciler kendilerini tanıma imkanı elde edeceklerdir" dedi.

30  Ö ğ rencilerin serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde bulunmalarının sa ğ lanması gerekti ğ ini belirten Tufan, bunun yanı sıra dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, sabır gibi de ğ erleri de kazanmalarına özen gösterilmesi gerekti ğ ini kaydetti.

31  Tufan, "Serbest etkinlik saatlerinde ö ğ rencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilim gelişimine yönelik, kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri yapmalıdır" dedi. Sosyal etkinlik saatinde ö ğ rencilerin farklı ortamlarda bulunmaları sa ğ lanarak sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerekti ğ ini vurgulayan Tufan, şunları kaydetti.

32  Ö ğ retmen ö ğ rencilerle MEB İ lkö ğ retim ve Ortaö ğ retim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeli ğ i çerçevesinde çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına giderek bütçe oluşturma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü seçme, tüketici haklarını bilme konularında onlara yardımcı olabilir.

33  Çevrenin imkanları ölçüsünde sebze, meyve yetiştirme, balık tutma gibi faaliyetler, yaşanılan çevreyi düzenleme, bölgenin gelir kayna ğ ı olan meslekleri tanıma, trafik ve ev kazalarından korunma gibi etkinlikler ö ğ renci seviyesine uygun olarak yaptırılabilir. Anne babalar sınıflara davet edilerek meslekleri ve çalışmaları hakkında ö ğ rencileri bilgilendirebilir. Kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenebilir

34 Ö Ğ RENC İ LER ŞARKI SÖYLEYEB İ LECEK, OYUN OYNAYAB İ LECEK Ö Ğ RENC İ LER ŞARKI SÖYLEYEB İ LECEK, OYUN OYNAYAB İ LECEK Ö ğ rencilerin ihtiyaçları do ğ rultusunda özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin de düzenlenebilece ğ ini ifade eden Tufan, bu çerçevede kitabı sınıfça okuma ve buna yönelik canlandırma, anlatılan olayı resimleme gibi etkinliklerin etkinliklerin yapılabilece ğ inin belirtti. Tufan, serbest etkinlikler kapsamında müzik, resim ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunabilece ğ ini, ö ğ rencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere aşinalı ğ ını artırmak amacıyla sınıf seviyesinde şarkı söyleme, oyun oynama, drama gibi etkinliklerin de düzenlenebilece ğ ini kaydetti.

35  SERBEST ETK İ NL İ K DERS İ ÖRNE Ğİ  DERS: Serbest Etkinlik  ETK İ NL İ K: Resimleri sıraya koyma  BECER İ : - Resimleri olayların oluş sırasına koyabilme.  Resimleri olayların oluş sırasına göre anlatma.  ARAÇ-GEREÇ: Örnek resimler.  SÜREÇ: Ö ğ retmen tarafından, ö ğ rencilere gösterilen resimlerin; ö ğ renciler tarafından düzgün ve do ğ ru cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istenir.  DE Ğ ERLEND İ RME:  - Anlatımların do ğ ru yapılıp, yapılmadı ğ ını kontrol edilmesi.  Resimlerin sıralamalarının do ğ ru yapılıp, yapılmadı ğ ını kontrol edilmesi.  Konuşmacı ö ğ rencilerin anlatımları, dinleyici ö ğ rencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

36  DERS: Hayat Bilgisi  KONU: Mevsimler, Aylar ve Günler  ETK İ NL İĞİ N AMACI: Mevsim, Ay ve Gün kavramalarının görselleştirilmesi  ETK İ NL İĞİ N YAPILIŞI:  - 3 adet renkli karton alınır  Kartonlardan biri 12, di ğ eri 7, sonuncusu ise 4 kolu olacak şekilde kesilir.  Birinci şeklin koluna aylar, ikinci şeklin koluna günler, üçüncü şeklin koluna ise mevsimler yazılır.  Kartondan 3 tane ok şeklinde şekil kesilir.  Önceden hazırladı ğ ımız şekillerin ortalarına raptiye ile tutturulur.  Ö ğ renciler hazırladıkları modellerde o gün hangi gün ise, hangi ayda ise ve hangi mevsimi yaşıyorsa oku o bölüme çevirir.  ETK İ NL İ K SONUCU: Hazırlamış oldukları bu modellerle ö ğ renciler her gün okları kullanarak gün,ay ve mevsim kavramını yaparak, yaşayarak ve görsel olarak ö ğ renmiş olacaktır.


"Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının De ğ erlendirilmesi, İ yi Örneklerin Paylaşılması Dosyabak.Com adresinden indirilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları