Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞIL NOT SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞIL NOT SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 BAĞIL NOT SİSTEMİ

2 BAĞIL NOT SİSTEMİ NEDİR ?
*Öğrenci notlarının değerlendirilmesinde ve derecelendirmesinde 2 değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. 1-Mutlak Değerlendirme Sistemi 2-Bağıl Değerlendirme Sistemi Üniversitemizde eğitim öğretim yılı sonuna kadar Mutlak Değerlendirme Sistemi kullanılmakta iken eğitim öğretim yılından itibaren Bağıl Değerlendirme Sistemine geçilmiştir.

3 YENİ SİSTEM NE ZAMAN KABUL EDİLDİ ?
Bağıl Değerlendirme Sistemi «Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

4 BAĞIL NOT SİSTEMİ YÖNERGESİ
Madde1: Yönergenin amacı, ders başarı notunun saptanmasında bağıl değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir. Madde2: Yönerge, ders başarı notunun tespitinde bağıl değerlendirme sistemini uygulayan tüm fakülte, (Tıp Fakültesi hariç) yüksekokullar ve meslek yüksekokullarını kapsar. Madde3: 27 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren «Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre hazırlanmıştır.

5 Madde4: Bu yönergenin uygulanmasında;
a)Değerlendirme: Öğrenci puanının bir ölçütle (bağıl-mutlak) karşılaştırarak bir değer yargısına ve/veya karara varma işlemidir. b)Bağıl Değerlendirme: Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuar, kısa sınav, ödev, vb..) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre, hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, sınıftaki o dersin diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen bir sistemdir.

6 c)Ham Başarı Puanı: 100 puan üzerinden öğrencinin bir dersten yarıyıl içi çalışmaları, ara sınav, ve yarıyıl sonu sınavlarından hesaplanan ağırlıklı nottur. d)Ham Başarı Puanı Alt Limiti (HBAL): kesin kalma-geçme sınırı için belirlenmiş olan ham başarı notu sinsinden alt limittir. e)Sınıf Ortalaması: Sınıfta ders alan öğrencilerin bağıl değerlendirmeye katılan ağırlıklı notlarının ortalamasıdır.

7 f)Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDKL): Bağıl değerlendirmeye alınacak öğrenci başarı notlarının 100 puan üzerinden belirlenen alt sınırıdır. BDKL altında kalan öğrencilere doğrudan FF notu verilir ve bağıl değerlendirmeye katılmazlar.

8 Madde5: (1) Yarıyıl sonu sınavına hakkı olduğu halde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile girmeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirmeye dahil edilmez. Devamsızlıktan kalan öğrenciler TT, girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak kalırlar. Ders başarı notunun tespitinde bağıl değerlendirmeye katma limiti (BDKL)üzerinden kalan öğrenci sayısına bağlı olarak, aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır. a)Öğrenci sayısı 30 (otuz) ve üzerinde ise bağıl değerlendirmeye katma limiti (BDKL) ile ham başarı puanı alt limiti (HBAL) sıfır alınır ve aşağıda eşitlikleri verilen standart skorlardan elde edilen T-Skor’ları kullanılarak Çizelge1’deki dağılıma göre harfli notlar belirlenir.

9                                         X:Öğrencinin Ham Başarı Notu µ:Ham Başarı Notlarının Sınıf Ortalaması S:Standart Sapma N:Sınıftaki Bağıl Değerlendirmeye Giren Öğrenci Sayısı (BDKL Üzerindeki Öğrenci Sayısı)

10 Çizelge 1. Standart T-Skorlarına Göre Harfli Not Aralıkları
Sınıf Ortalaması (100 Üzerinden Ham Başarı Puanına Göre) Bağıl Notların T-Skoru (Notu) Aralıkları Sınıf Düzeyi Alt Sınır Üst Sınır AA BA BB CB CC DC DD FD FF Çok İyi 62.50 69.99 ≥61 26- 30,99 26 İyi 57.50 62.49 ≥63 28- 32,99 28 Ortanın Üstü 52.50 57.49 ≥65 30- 34,99 30 Orta 47.50 52.49 ≥67 32- 36,99 32 Zayıf 42.50 47.49 ≥69 34- 38,99 34 Kötü 00.00 42.49 ≥71 36- 40,99 36

11 b)Öğrenci sayısı arasında ise, herhangi bir istatiksel işlem yapılmaz, doğrudan sınıf ortalamasına bağlı olarak öğrencilerin ham başarı notlarıyla Çizelge-2’deki sınıf düzeyine göre öğrenci sayısının yüzde olarak dağılımı harfli not aralıklarına göre yapılır. Bağıl değerlendirme katma limiti (BDKL) sıfır, ham başarı puanı alt limiti (HBAL) otuz alınır. Öğrencinin aldığı ham başarı puanı üst bir yüzdelik dilimin harf notu aralığına karşılık gelmesi durumunda öğrenciye verilecek harf notu üst dilimin yüzdelik oranının aşılmasına bakılmaksızın bu üst dilim üzerinden verilir.

12 Çizelge 2. 11–29 Arasında Öğrenci İçin Harfli Not Çizelgesi
Sınıf Ortalaması (100 Üzerinden Ham Başarı Puanına Göre) Harfli Not Oranları % Öğrenci Sayısı Sınıf Düzeyi Alt Sınır Üst Sınır AA BA BB CB CC DC DD FD FF Çok İyi 62.50 69.99 18 14.4 21.6 12.8 19.2 7.2 4.8 2 İyi 57.50 62.49 14 9 6 3 Ortanın Üstü 52.50 57.49 10 11.6 17.4 14.8 22.2 12 8 4 Orta 47.50 52.49 7 9.6 15.2 22.8 Zayıf 42.50 47.49 5 Kötü 00.00 42.49

13 c)Bir ders için yarıyıl sonu sınavı sonrasında a ve b bentlerinde belirlenen not aralıkları sabitlenir. Bütünleme sınavı ya da bireysel not değişiklikleri sabitlenen not aralıklarına göre yapılır. ç)Öğrencilerin harf notunun belirlenmesinde Tablo-1’deki aralıkların üzerinde not aralığı belirlenmez.

14 d)Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısının 10 veya daha az olması, sınıf ortalamasının 70 ve üzerinde olması, muafiyet sınavı tek ders sınavı gibi sadece tek sınav sonucuna göre başarının belirlendiği durumlarda yada diğer üniversitelerde aldığı derslerdeki başarı durumu 100’lük not sistemine göre belirlenen notların harfli not karşılığı mutlak değerlendirme yöntemi ile aşağıdaki tabloda yer alan değerlere göre belirlenir.

15 Tablo 1: Muafiyetlerde Kullanılacak Not Aralıkları
100 Tam Puan Not Ağırlık Katsayısı 100-90 AA 4,00 85-89 BA 3,50 80-84 BB 3,00 75-79 CB 2,50 70-74 CC 2,00 65-69 DC 1,50 60-64 DD 1,00 50-59 FD 0,50 00-49 FF 0,00

16 Madde6: Bu Yönerge, Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer Madde7: Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

17 AVANTAJLARI * Sınıfın başarı ortalamasına göre dağılım ve derecelendirme yapılacaktır. *Harf notunun belirlenmesinde sabit bir skala kullanılacağından öğretim elemanlarının işleri kolaylaşacaktır. * Harf notlarının belirlenmesinde insan unsuru minimum seviyeye ineceğinden Öğretim Elemanı/Öğrenci ilişkisi not endeksli değil eğitim ve bilgi aktarımı endeksli olacaktır.

18 NASIL UYGULANACAK Öğrenci notlarının ortalaması alınacak ve 0 not alan öğrenciler çıkarıldıktan sonra ortalama dahil edilen öğrenci sayısına göre işlem yapılacaktır. Öğrenci Sayısı :11-29 arasında ise (Sınıf Ortalamasına göre % Dağılım Tablosu kullanılır) Öğrenci Sayısı :30 ve üzerinde ise (Belirlenen Standart T-Skorlarına göre not verilir.)

19 NASIL UYGULANACAK Öğrenci notlarının ortalaması alınacak ve devamsızlıktan kalan öğrenciler çıkarıldıktan sonra ortalama dahil edilen öğrenci sayısına göre işlem yapılacaktır. Öğrenci Sayısı :11-29 arasında ise (Sınıf Ortalamasına göre % Dağılım Tablosu kullanılır) Öğrenci Sayısı :30 ve üzerinde ise (Belirlenen Standart T-Skorlarına göre not verilir.)

20 muafiyetler -Bağıl Değerlendirmeye Alınacak Öğrenci Sayısı 10 ve altında ise (0 alan öğrenciler düşüldükten sonraki mevcut) -Muafiyet Sınavı, tek Ders Sınavı vb. tek sınav notuna göre başarı belirlenen sınavlar, -Sınıf Ortalaması 70 ve üzerinde ise; BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ DEĞİL MUTLAK DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULANIR

21 ÖRNEK UYGULAMALAR Öğrenci Sayısı :32 Ort. AA BA BB CB CC DC DD FD FF 2
62,50-69,99 2 4 18 1 - 5 57,50-62,49 7 8 52,50-57,49 10 47,50-52,49 9 3 42,50-47,49 6 00,00-42,49

22 DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
30+ (32) NOT ARALIĞI 57,50-62,49 HAM NOT Z T=(z*10)+50 T Skor HARF NOTU DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,00 1,44556 64, 64,46 AA 2 89,00 1,40086 64, 64,01 85,00 1,22206 62, 62,22 BA 5 83,00 1,13267 61, 61,33 80,00 0,99857 59, 59,99 76,30 0,83318 58, 58,33 75,00 0,77508 57, 57,75 BB 7 73,00 0,68568 56, 56,86 72,00 0,64098 56, 56,41 68,20 0,47112 54, 54,71 68,00 0,46218 54, 54,62 65,00 0,32809 53, 53,28 64,00 0,28339 52, 52,83 CB 8 62,00 0,19399 51, 51,94 57,60 -0,00268 49, 49,97 56,80 -0,03844 49, 49,62 56,40 -0,05632 49, 49,44 56,30 -0,06079 49, 49,39 56,00 -0,07420 49, 49,26 48,00 -0,43179 45, 45,68 CC 44,92 -0,56946 44, 44,31 42,30 -0,68657 43, 43,13 42,00 -0,69998 43, 43,00 18,70 -1,74146 32, 32,59 FD 18,00 -1,77275 32, 32,27 17,00 -1,81745 31, 31,83 13,60 -1,96943 30, 30,31 12,00 -2,04094 29, 29,59 57,66 NOT ORTALAMASI 22,37 STANDART SAPMA (S)

23 DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
30+ (32) NOT ARALIĞI 62,50-69,99 HAM NOT Z T=(z*10)+50 T Skor HARF NOTU DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,00 1,29698 62, 62,97 AA 2 86,10 1,11296 61, 61,13 84,00 1,01387 60, 60,14 BA 4 78,00 0,73077 57, 57,31 76,90 0,67886 56, 56,79 75,00 0,58921 55, 55,89 BB 18 74,40 0,56090 55, 55,61 74,30 0,55618 55, 55,56 74,00 0,54203 55, 55,42 72,00 0,44766 54, 54,48 70,00 0,35329 53, 53,53 69,60 0,33442 53, 53,34 69,50 0,32970 53, 53,30 69,00 0,30611 53, 53,06 68,00 0,25892 52, 52,59 66,50 0,18815 51, 51,88 66,40 0,18343 51, 51,83 66,30 0,17871 51, 51,79 65,90 0,15984 51, 51,60 65,80 0,15512 51, 51,55 65,00 0,11737 51, 51,17 62,00 -0,02418 49, 49,76 CB 58,00 -0,21292 47, 47,87 47,50 -0,70835 42, 42,92 CC 1 22,00 -1,91155 30, 30,88 FD 5 21,20 -1,94930 30, 30,51 18,00 -2,10029 28, 29,00 15,00 -2,24184 27, 27,58 12,00 -2,38339 26, 26,17 62,51 NOT ORTALAMASI 21,19 STANDART SAPMA (S)

24 DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
30+ (32) NOT ARALIĞI 52,50-57,49 HAM NOT Z T=(z*10)+50 T Skor HARF NOTU DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,00 1,81572 68, 68,16 AA 1 81,80 1,41792 64, 64,18 BA 2 77,20 1,19476 61, 61,95 71,40 0,91339 59, 59,13 BB 10 68,40 0,76786 57, 57,68 68,00 0,74845 57, 57,48 67,00 0,69994 56, 57,00 66,85 0,69266 56, 56,93 66,15 0,65870 56, 56,59 65,00 0,60291 56, 56,03 64,60 0,58351 55, 55,84 64,50 0,57866 55, 55,79 64,00 0,55440 55, 55,54 62,00 0,45738 54, 54,57 CB 8 60,90 0,40401 54, 54,04 58,60 0,29244 52, 52,92 56,40 0,18571 51, 51,86 56,00 0,16631 51, 51,66 55,60 0,14690 51, 51,47 54,20 0,07898 50, 50,79 54,00 0,06928 50, 50,69 46,50 -0,29456 47, 47,05 CC 40,50 -0,58563 44, 44,14 DC 4 38,20 -0,69721 43, 43,03 34,30 -0,88641 41, 41,14 30,00 -1,09501 39, 39,05 DD 24,00 -1,38608 36, 36,14 16,00 -1,77418 32, 32,26 FD 14,00 -1,87120 31, 31,29 12,00 -1,96823 30, 30,32 52,57 NOT ORTALAMASI 20,61 STANDART SAPMA (S)

25 DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
30+ (32) NOT ARALIĞI 47,50-52,49 HAM NOT Z T=(z*10)+50 T Skor HARF NOTU DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,00 2,45784 74, 74,58 AA 1 70,00 1,28891 62, 62,89 BA 68,20 1,18371 61, 61,84 BB 5 68,00 1,17202 61, 61,72 63,70 0,92070 59, 59,21 62,00 0,82134 58, 58,21 61,40 0,78627 57, 57,86 57,60 0,56417 55, 55,64 CB 9 56,80 0,51742 55, 55,17 56,40 0,49404 54, 54,94 56,30 0,48819 54, 54,88 56,20 0,48235 54, 54,82 55,60 0,44728 54, 54,47 55,00 0,41221 54, 54,12 54,00 0,35377 53, 53,54 52,35 0,25733 52, 52,57 48,40 0,02647 50, 50,26 CC 3 44,92 -0,17693 48, 48,23 44,10 -0,22485 47, 47,75 42,80 -0,30084 46, 46,99 DC 7 42,60 -0,31252 46, 46,87 42,00 -0,34759 46, 46,52 41,24 -0,39201 46, 46,08 40,50 -0,43526 45, 45,65 38,20 -0,56969 44, 44,30 35,00 -0,75672 42, 42,43 30,00 -1,04895 39, 39,51 DD 2 26,40 -1,25936 37, 37,41 25,00 -1,34118 36, 36,59 FD 24,00 -1,39963 36, 36,00 13,60 -2,00748 29, 29,93 FF 12,00 -2,10099 28, 28,99 47,95 NOT ORTALAMASI 17,11 STANDART SAPMA (S)

26 DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
30+ (32) NOT ARALIĞI 42,50-47,49 HAM NOT Z T=(z*10)+50 T Skor HARF NOTU DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,00 2,31289 73, 73,13 AA 1 74,00 1,51598 65, 65,16 BA 2 73,00 1,46618 64, 64,66 71,00 1,36656 63, 63,67 BB 3 68,00 1,21714 62, 62,17 60,30 0,83363 58, 58,34 58,90 0,76391 57, 57,64 CB 6 56,60 0,64935 56, 56,49 56,40 0,63939 56, 56,39 54,60 0,54974 55, 55,50 54,50 0,54476 55, 55,45 54,00 0,51985 55, 55,20 50,10 0,32561 53, 53,26 CC 7 46,50 0,14631 51, 51,46 46,00 0,12140 51, 51,21 45,60 0,10148 51, 51,01 44,80 0,06164 50, 50,62 42,20 -0,06786 49, 49,32 42,00 -0,07782 49, 49,22 36,00 -0,37666 46, 46,23 DC 34,60 -0,44639 45, 45,54 30,00 -0,67550 43, 43,25 DD 28,60 -0,74523 42, 42,55 26,10 -0,86974 41, 41,30 25,00 -0,92453 40, 40,75 23,80 -0,98430 40, 40,16 23,60 -0,99426 40, 40,06 18,00 -1,27318 37, 37,27 FD 5 17,00 -1,32298 36, 36,77 16,80 -1,33294 36, 36,67 14,00 -1,47240 35, 35,28 12,00 -1,57202 34, 34,28 43,56 NOT ORTALAMASI 20,08 STANDART SAPMA (S)

27 DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
30+ (32) NOT ARALIĞI 00,00-42,49 HAM NOT Z T=(z*10)+50 T Skor HARF NOTU DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,00 3,16389 81, 81,64 AA 1 68,00 1,82691 68, 68,27 BA 62,60 1,49874 64, 64,99 BB 3 56,70 1,14019 61, 61,40 56,40 1,12196 61, 61,22 54,00 0,97611 59, 59,76 CB 2 52,40 0,87887 58, 58,79 42,50 0,27723 52, 52,77 CC 5 42,00 0,24685 52, 52,47 40,80 0,17392 51, 51,74 40,20 0,13746 51, 51,37 39,60 0,10099 51, 51,01 38,00 0,00376 50, 50,04 DC 9 37,24 -0,04243 49, 49,58 36,78 -0,07038 49, 49,30 36,40 -0,09347 49, 49,07 35,60 -0,14209 48, 48,58 34,40 -0,21502 47, 47,85 32,30 -0,34264 46, 46,57 32,00 -0,36087 46, 46,39 30,00 -0,48241 45, 45,18 DD 28,50 -0,57357 44, 44,26 28,20 -0,59180 44, 44,08 26,00 -0,72550 42, 42,75 22,00 -0,96859 40, 40,31 FD 19,00 -1,15090 38, 38,49 18,00 -1,21167 37, 37,88 12,00 -1,57630 34, 34,24 FF 37,94 NOT ORTALAMASI 16,46 STANDART SAPMA (S)

28 19 NOT ARALIĞI 47,50-52,49 52,09 NOT ORTALAMASI 19,89
ÖĞRENCİ SAYISI 19 NOT ARALIĞI 47,50-52,49 HAM NOT ALACAĞI HARF NOTU DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) BAĞIL SİSTEM UYGULANSA ALACAĞI NOT DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) (BAĞIL SİSTEME GÖRE) 84,25 AA 1 BA 3 81,00 2 80,50 73,25 BB 71,50 63,00 CB 59,25 54,50 CC 4 5 53,00 51,75 50,00 48,25 DC 40,75 40,00 DD 35,00 34,00 FD 25,75 FF 25,50 18,50 52,09 NOT ORTALAMASI 19,89 STANDART SAPMA (S)


"BAĞIL NOT SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları