Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞIL NOT SİSTEMİ. BAĞIL NOT SİSTEMİ NEDİR ? *Öğrenci notlarının değerlendirilmesinde ve derecelendirmesinde 2 değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞIL NOT SİSTEMİ. BAĞIL NOT SİSTEMİ NEDİR ? *Öğrenci notlarının değerlendirilmesinde ve derecelendirmesinde 2 değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır."— Sunum transkripti:

1 BAĞIL NOT SİSTEMİ

2 BAĞIL NOT SİSTEMİ NEDİR ? *Öğrenci notlarının değerlendirilmesinde ve derecelendirmesinde 2 değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. 1-Mutlak Değerlendirme Sistemi 2-Bağıl Değerlendirme Sistemi Üniversitemizde 2011-2012 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Mutlak Değerlendirme Sistemi kullanılmakta iken 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Bağıl Değerlendirme Sistemine geçilmiştir.

3 YENİ SİSTEM NE ZAMAN KABUL EDİLDİ ? Bağıl Değerlendirme Sistemi «Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

4 BAĞIL NOT SİSTEMİ YÖNERGESİ Madde1: Yönergenin amacı, ders başarı notunun saptanmasında bağıl değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir. Madde2: Yönerge, ders başarı notunun tespitinde bağıl değerlendirme sistemini uygulayan tüm fakülte, (Tıp Fakültesi hariç) yüksekokullar ve meslek yüksekokullarını kapsar. Madde3: 27 Ağustos 2012 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren «Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre hazırlanmıştır.

5 Madde4: Bu yönergenin uygulanmasında; a)Değerlendirme: Öğrenci puanının bir ölçütle (bağıl-mutlak) karşılaştırarak bir değer yargısına ve/veya karara varma işlemidir. b)Bağıl Değerlendirme: Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuar, kısa sınav, ödev, vb..) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre, hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, sınıftaki o dersin diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen bir sistemdir.

6 c)Ham Başarı Puanı: 100 puan üzerinden öğrencinin bir dersten yarıyıl içi çalışmaları, ara sınav, ve yarıyıl sonu sınavlarından hesaplanan ağırlıklı nottur. d)Ham Başarı Puanı Alt Limiti (HBAL): kesin kalma-geçme sınırı için belirlenmiş olan ham başarı notu sinsinden alt limittir. e)Sınıf Ortalaması: Sınıfta ders alan öğrencilerin bağıl değerlendirmeye katılan ağırlıklı notlarının ortalamasıdır.

7 f)Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDKL): Bağıl değerlendirmeye alınacak öğrenci başarı notlarının 100 puan üzerinden belirlenen alt sınırıdır. BDKL altında kalan öğrencilere doğrudan FF notu verilir ve bağıl değerlendirmeye katılmazlar.

8 Madde5: (1) Yarıyıl sonu sınavına hakkı olduğu halde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile girmeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirmeye dahil edilmez. Devamsızlıktan kalan öğrenciler TT, girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak kalırlar. Ders başarı notunun tespitinde bağıl değerlendirmeye katma limiti (BDKL)üzerinden kalan öğrenci sayısına bağlı olarak, aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır. a)Öğrenci sayısı 30 (otuz) ve üzerinde ise bağıl değerlendirmeye katma limiti (BDKL) ile ham başarı puanı alt limiti (HBAL) sıfır alınır ve aşağıda eşitlikleri verilen standart skorlardan elde edilen T-Skor’ları kullanılarak Çizelge1’deki dağılıma göre harfli notlar belirlenir.

9 X:Öğrencinin Ham Başarı Notu µ:Ham Başarı Notlarının Sınıf Ortalaması S:Standart Sapma N:Sınıftaki Bağıl Değerlendirmeye Giren Öğrenci Sayısı (BDKL Üzerindeki Öğrenci Sayısı)

10 Çizelge 1. Standart T-Skorlarına Göre Harfli Not Aralıkları Sınıf Ortalaması (100 Üzerinden Ham Başarı Puanına Göre) Bağıl Notların T-Skoru (Notu) Aralıkları Sınıf Düzeyi Alt Sınır Üst Sınır AABABBCBCCDCDDFDFF Çok İyi 62.5069.99≥61 56- 60.99 51- 55.99 46- 50.99 41- 45.99 36- 40.99 31- 35.99 26- 30,99  26 İyi 57.5062.49≥63 58- 62.99 53- 57.99 48- 52.99 43- 47.99 38- 42.99 33- 37.99 28- 32,99  28 Ortanın Üstü 52.5057.49≥65 60- 64.99 55- 59.99 50- 54.99 45- 49.99 40- 44.99 35- 39.99 30- 34,99  30 Orta 47.5052.49≥67 62- 66.99 57- 61.99 52- 56.99 47- 51.99 42- 46.99 37- 41.99 32- 36,99  32 Zayıf 42.5047.49≥69 64- 68.99 59- 63.99 54- 58.99 49- 53.99 44- 48.99 39- 43.99 34- 38,99  34 Kötü 00.0042.49≥7166- 70.99 61- 65.99 56- 60.99 51- 55.99 46- 50.99 41- 45.99 36- 40,99  36

11 b)Öğrenci sayısı 11-29 arasında ise, herhangi bir istatiksel işlem yapılmaz, doğrudan sınıf ortalamasına bağlı olarak öğrencilerin ham başarı notlarıyla Çizelge-2’deki sınıf düzeyine göre öğrenci sayısının yüzde olarak dağılımı harfli not aralıklarına göre yapılır. Bağıl değerlendirme katma limiti (BDKL) sıfır, ham başarı puanı alt limiti (HBAL) otuz alınır. Öğrencinin aldığı ham başarı puanı üst bir yüzdelik dilimin harf notu aralığına karşılık gelmesi durumunda öğrenciye verilecek harf notu üst dilimin yüzdelik oranının aşılmasına bakılmaksızın bu üst dilim üzerinden verilir.

12 Çizelge 2. 11–29 Arasında Öğrenci İçin Harfli Not Çizelgesi Sınıf Ortalaması (100 Üzerinden Ham Başarı Puanına Göre) Harfli Not Oranları % Öğrenci Sayısı Sınıf Düzeyi Alt SınırÜst SınırAABABBCBCCDCDDFDFF Çok İyi 62.5069.991814.421.612.819.27.24.820 İyi 57.5062.491412.819.214.421.69630 Ortanın Üstü 52.5057.491011.617.414.822.212840 Orta 47.5052.4979.614.415.222.814.49.670 Zayıf 42.5047.49481214.822.217.411.655 Kötü 00.0042.4936914.421.619.212.877

13 c)Bir ders için yarıyıl sonu sınavı sonrasında a ve b bentlerinde belirlenen not aralıkları sabitlenir. Bütünleme sınavı ya da bireysel not değişiklikleri sabitlenen not aralıklarına göre yapılır. ç)Öğrencilerin harf notunun belirlenmesinde Tablo-1’deki aralıkların üzerinde not aralığı belirlenmez.

14 d)Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısının 10 veya daha az olması, sınıf ortalamasının 70 ve üzerinde olması, muafiyet sınavı tek ders sınavı gibi sadece tek sınav sonucuna göre başarının belirlendiği durumlarda yada diğer üniversitelerde aldığı derslerdeki başarı durumu 100’lük not sistemine göre belirlenen notların harfli not karşılığı mutlak değerlendirme yöntemi ile aşağıdaki tabloda yer alan değerlere göre belirlenir.

15 Tablo 1: Muafiyetlerde Kullanılacak Not Aralıkları 100 Tam PuanNotAğırlık Katsayısı 100-90AA4,00 85-89BA3,50 80-84BB3,00 75-79CB2,50 70-74CC2,00 65-69DC1,50 60-64DD1,00 50-59FD0,50 00-49FF0,00

16 Madde6: Bu Yönerge, 2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer Madde7: Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

17 AVANTAJLARI * Sınıfın başarı ortalamasına göre dağılım ve derecelendirme yapılacaktır. *Harf notunun belirlenmesinde sabit bir skala kullanılacağından öğretim elemanlarının işleri kolaylaşacaktır. * Harf notlarının belirlenmesinde insan unsuru minimum seviyeye ineceğinden Öğretim Elemanı/Öğrenci ilişkisi not endeksli değil eğitim ve bilgi aktarımı endeksli olacaktır.

18 NASIL UYGULANACAK Öğrenci notlarının ortalaması alınacak ve 0 not alan öğrenciler çıkarıldıktan sonra ortalama dahil edilen öğrenci sayısına göre işlem yapılacaktır. Öğrenci Sayısı :11-29 arasında ise (Sınıf Ortalamasına göre % Dağılım Tablosu kullanılır) Öğrenci Sayısı :30 ve üzerinde ise (Belirlenen Standart T-Skorlarına göre not verilir.)

19 NASIL UYGULANACAK Öğrenci notlarının ortalaması alınacak ve devamsızlıktan kalan öğrenciler çıkarıldıktan sonra ortalama dahil edilen öğrenci sayısına göre işlem yapılacaktır. Öğrenci Sayısı :11-29 arasında ise (Sınıf Ortalamasına göre % Dağılım Tablosu kullanılır) Öğrenci Sayısı :30 ve üzerinde ise (Belirlenen Standart T-Skorlarına göre not verilir.)

20 MUAFIYETLER -Bağıl Değerlendirmeye Alınacak Öğrenci Sayısı 10 ve altında ise (0 alan öğrenciler düşüldükten sonraki mevcut) -Muafiyet Sınavı, tek Ders Sınavı vb. tek sınav notuna göre başarı belirlenen sınavlar, -Sınıf Ortalaması 70 ve üzerinde ise; BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ DEĞİL MUTLAK DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULANIR

21 ÖRNEK UYGULAMALAR Öğrenci Sayısı :32 Ort.AABABBCBCCDCDDFDFF 62,50- 69,99 241821--5- 57,50- 62,49 25785--5- 52,50- 57,49 121081424- 47,50- 52,49 115937222 42,50- 47,49 12367265- 00,00- 42,49 113259551

22 ÖĞRENCİ SAYISI 30+ (32) NOT ARALIĞI57,50-62,49 HAM NOTZT=(z*10)+50T SkorHARF NOTUDAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,001,4455664,4555651364,46 AA 2 89,001,4008664,0085779664,01 AA 85,001,2220662,2206292762,22 BA 5 83,001,1326761,3266549361,33 BA 80,000,9985759,9856934159,99 BA 80,000,9985759,9856934159,99 BA 76,300,8331858,3318408858,33 BA 75,000,7750857,7507575657,75 BB 7 73,000,6856856,8567832156,86 BB 72,000,6409856,4097960456,41 BB 68,200,4711254,7112447954,71 BB 68,000,4621854,6218473554,62 BB 65,000,3280953,2808858453,28 BB 65,000,3280953,2808858453,28 BB 64,000,2833952,8338986752,83 CB 8 62,000,1939951,9399243251,94 CB 62,000,1939951,9399243251,94 CB 57,60-0,0026849,9731807749,97 CB 56,80-0,0384449,6155910349,62 CB 56,40-0,0563249,4367961649,44 CB 56,30-0,0607949,3920974549,39 CB 56,00-0,0742049,2580013049,26 CB 48,00-0,4317945,6821039245,68 CC 5 48,00-0,4317945,6821039245,68 CC 44,92-0,5694644,3053834344,31 CC 42,30-0,6865743,1342770443,13 CC 42,00-0,6999843,0001808943,00 CC 18,70-1,7414632,5853797932,59 FD 5 18,00-1,7727532,2724887732,27 FD 17,00-1,8174531,8255016031,83 FD 13,60-1,9694330,3057452230,31 FD 12,00-2,0409429,5905657429,59 FD 57,66NOT ORTALAMASI 22,37STANDART SAPMA (S)

23 ÖĞRENCİ SAYISI 30+ (32) NOT ARALIĞI62,50-69,99 HAM NOTZT=(z*10)+50T SkorHARF NOTUDAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,001,2969862,9697704262,97 AA 2 86,101,1129661,1295847161,13 AA 84,001,0138760,1387154860,14 BA 4 78,000,7307757,3076605557,31 BA 78,000,7307757,3076605557,31 BA 76,900,6788656,7886338156,79 BA 75,000,5892155,8921330855,89 BB 18 74,400,5609055,6090275955,61 BB 74,300,5561855,5618433455,56 BB 74,000,5420355,4202905955,42 BB 72,000,4476654,4766056154,48 BB 72,000,4476654,4766056154,48 BB 70,000,3532953,5329206453,53 BB 69,600,3344253,3441836453,34 BB 69,500,3297053,2969993953,30 BB 69,000,3061153,0610781553,06 BB 68,000,2589252,5892356652,59 BB 68,000,2589252,5892356652,59 BB 66,500,1881551,8814719351,88 BB 66,400,1834351,8342876851,83 BB 66,300,1787151,7871034351,79 BB 65,900,1598451,5983664351,60 BB 65,800,1551251,5511821851,55 BB 65,000,1173751,1737081951,17 BB 62,00-0,0241849,7581807249,76 CB 2 58,00-0,2129247,8708107747,87 CB 47,50-0,7083542,9164646342,92 CC 1 22,00-1,9115530,8844811630,88 FD 5 21,20-1,9493030,5070071730,51 FD 18,00-2,1002928,9971112129,00 FD 15,00-2,2418427,5815837427,58 FD 12,00-2,3833926,1660562726,17 FD 62,51NOT ORTALAMASI 21,19STANDART SAPMA (S)

24 ÖĞRENCİ SAYISI 30+ (32) NOT ARALIĞI52,50-57,49 HAM NOTZT=(z*10)+50T SkorHARF NOTUDAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,001,8157268,1571750968,16 AA 1 81,801,4179264,1791816564,18 BA 2 77,201,1947661,9476243561,95 BA 71,400,9133959,1339216859,13 BB 10 68,400,7678657,6785582257,68 BB 68,000,7484557,4845097657,48 BB 67,000,6999456,9993886157,00 BB 66,850,6926656,9266204456,93 BB 66,150,6587056,5870356356,59 BB 65,000,6029156,0291463156,03 BB 64,600,5835155,8350978555,84 BB 64,500,5786655,7865857355,79 BB 64,000,5544055,5440251655,54 BB 62,000,4573854,5737828554,57 CB 8 60,900,4040154,0401495954,04 CB 58,600,2924452,9243709452,92 CB 56,400,1857151,8571044151,86 CB 56,000,1663151,6630559551,66 CB 55,600,1469051,4690074951,47 CB 54,200,0789850,7898378750,79 CB 54,000,0692850,6928136450,69 CB 46,50-0,2945647,0544050147,05 CC 1 40,50-0,5856344,1436781044,14 DC 4 38,20-0,6972143,0278994543,03 DC 38,20-0,6972143,0278994543,03 DC 34,30-0,8864141,1359269641,14 DC 30,00-1,0950139,0499060139,05 DD 2 24,00-1,3860836,1391791036,14 DD 16,00-1,7741832,2582098932,26 FD 4 16,00-1,7741832,2582098932,26 FD 14,00-1,8712031,2879675931,29 FD 12,00-1,9682330,3177252930,32 FD 52,57NOT ORTALAMASI 20,61STANDART SAPMA (S)

25 ÖĞRENCİ SAYISI 30+ (32) NOT ARALIĞI47,50-52,49 HAM NOTZT=(z*10)+50T SkorHARF NOTUDAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,002,4578474,5784266374,58 AA 1 70,001,2889162,8891125762,89 BA 1 68,201,1837161,8370743061,84 BB 5 68,001,1720261,7201811661,72 BB 63,700,9207059,2069786459,21 BB 62,000,8213458,2133869458,21 BB 61,400,7862757,8627075257,86 BB 57,600,5641755,6417378555,64 CB 9 56,800,5174255,1741652855,17 CB 56,400,4940454,9403790054,94 CB 56,300,4881954,8819324354,88 CB 56,200,4823554,8234858654,82 CB 55,600,4472854,4728064454,47 CB 55,000,4122154,1221270254,12 CB 54,000,3537753,5376613153,54 CB 52,350,2573352,5732929052,57 CB 48,400,0264750,2646533850,26 CC 3 44,92-0,1769348,2307127348,23 CC 44,10-0,2248547,7514508547,75 CC 42,80-0,3008446,9916454446,99 DC 7 42,60-0,3125246,8747523046,87 DC 42,00-0,3475946,5240728846,52 DC 41,24-0,3920146,0798789446,08 DC 40,50-0,4352645,6473743245,65 DC 38,20-0,5696944,3031032044,30 DC 35,00-0,7567242,4328129542,43 DC 30,00-1,0489539,5104844439,51 DD 2 26,40-1,2593637,4064079037,41 DD 25,00-1,3411836,5881559236,59 FD 2 24,00-1,3996336,0036902236,00 FD 13,60-2,0074829,9252469029,93 FF 2 12,00-2,1009928,9901017828,99 FF 47,95 NOT ORTALAMASI 17,11 STANDART SAPMA (S)

26 ÖĞRENCİ SAYISI 30+ (32) NOT ARALIĞI 42,50-47,49 HAM NOTZT=(z*10)+50T SkorHARF NOTUDAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,002,3128973,1288573773,13 AA 1 74,001,5159865,1598298065,16 BA 2 73,001,4661864,6617655864,66 BA 71,001,3665663,6656371363,67 BB 3 68,001,2171462,1714444662,17 BB 60,300,8336358,3363499458,34 BB 58,900,7639157,6390600357,64 CB 6 56,600,6493556,4935123156,49 CB 56,400,6393956,3938994756,39 CB 54,600,5497455,4973838755,50 CB 54,500,5447655,4475774455,45 CB 54,000,5198555,1985453355,20 CB 50,100,3256153,2560948653,26 CC 7 46,500,1463151,4630636651,46 CC 46,000,1214051,2140315451,21 CC 45,600,1014851,0148058651,01 CC 44,800,0616450,6163544850,62 CC 42,20-0,0678649,3213875049,32 CC 42,00-0,0778249,2217746549,22 CC 36,00-0,3766646,2333893146,23 DC 2 34,60-0,4463945,5360994045,54 DC 30,00-0,6755043,2450039743,25 DD 6 28,60-0,7452342,5477140642,55 DD 26,10-0,8697441,3025535041,30 DD 25,00-0,9245340,7546828540,75 DD 23,80-0,9843040,1570057940,16 DD 23,60-0,9942640,0573929440,06 DD 18,00-1,2731837,2682332937,27 FD 5 17,00-1,3229836,7701690736,77 FD 16,80-1,3329436,6705562236,67 FD 14,00-1,4724035,2759764035,28 FD 12,00-1,5720234,2798479534,28 FD 43,56 NOT ORTALAMASI 20,08 STANDART SAPMA (S)

27 ÖĞRENCİ SAYISI 30+ (32) NOT ARALIĞI00,00-42,49 HAM NOTZT=(z*10)+50T SkorHARF NOTUDAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) 90,003,1638981,6388533881,64 AA 1 68,001,8269168,2690933768,27 BA 1 62,601,4987464,9874250164,99 BB 3 56,701,1401961,4018984661,40 BB 56,401,1219661,2195835561,22 BB 54,000,9761159,7610642759,76 CB 2 52,400,8788758,7887180958,79 CB 42,500,2772352,7723260952,77 CC 5 42,000,2468552,4684679152,47 CC 40,800,1739251,7392082751,74 CC 40,200,1374651,3745784551,37 CC 39,600,1009951,0099486351,01 CC 38,000,0037650,0376024550,04 DC 9 37,24-0,0424349,5757380149,58 DC 36,78-0,0703849,2961884949,30 DC 36,40-0,0934749,0652562749,07 DC 36,40-0,0934749,0652562749,07 DC 35,60-0,1420948,5790831848,58 DC 34,40-0,2150247,8498235447,85 DC 32,30-0,3426446,5736191846,57 DC 32,00-0,3608746,3913042746,39 DC 30,00-0,4824145,1758715445,18 DD 5 28,50-0,5735744,2642969944,26 DD 28,20-0,5918044,0819820844,08 DD 26,00-0,7255042,7450060842,75 DD 26,00-0,7255042,7450060842,75 DD 22,00-0,9685940,3141406340,31 FD 5 22,00-0,9685940,3141406340,31 FD 19,00-1,1509038,4909915338,49 FD 18,00-1,2116737,8832751737,88 FD 18,00-1,2116737,8832751737,88 FD 12,00-1,5763034,2369769934,24 FF 1 37,94NOT ORTALAMASI 16,46STANDART SAPMA (S)

28 ÖĞRENCİ SAYISI 19NOT ARALIĞI47,50-52,49 HAM NOTALACAĞI HARF NOTUDAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) BAĞIL SİSTEM UYGULANSA ALACAĞI NOT DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI) (BAĞIL SİSTEME GÖRE) 84,25AA 1 BA 3 81,00BA 2 80,50BA 73,25BB 2 2 71,50BB 63,00CB 2 2 59,25CB 54,50CC 4 5 53,00CC 51,75CC 50,00CC 48,25DC 2 CC 40,75DC 2 40,00DD 2 DC 35,00DD 2 34,00FD 1 DD 25,75FF 3 3 25,50FF 18,50FF 52,09NOT ORTALAMASI 19,89STANDART SAPMA (S)


"BAĞIL NOT SİSTEMİ. BAĞIL NOT SİSTEMİ NEDİR ? *Öğrenci notlarının değerlendirilmesinde ve derecelendirmesinde 2 değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları