Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANELERDE SKS YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANELERDE SKS YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 HASTANELERDE SKS YÖNETİMİ
KALİTE ??? HASTANELERDE SKS YÖNETİMİ

2 KALİTE ???

3 Bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliği, nitelik.

4 Kalite, bir ürün veya hizmetin, belirlenen ve olabilecek ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyetine dayanan özellikler toplamıdır.

5 Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Kalite uygulamaların ilk örnekleri, henüz sistemin tanımı dahi yapılmamışken M.Ö. 2150'li yıllarda görülmektedir. Hammurabi Yasalarında karşımıza çıkan; "Bir inşaat ustasının inşa ettiği bir ev, ustanın yetersizliği ve işini gerektiği gibi yapmaması sebebiyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta öldürülecektir" söylemi, yapılan işin kalitesinde üreticinin sorumluluğunu tanımlamaktadır.

6 M.Ö.1450 yılında eski Mısır'da görüldüğü üzere; inşaat için kullanılan taş blokların dikliğinin, telden oluşturulan bir araç ile test edilmesi gibi uygulamalardan anlaşılmaktadır ki; kalite o dönemde, işin doğru yapılabilirliği olarak algılanmaktadır.

7 Osmanlı İmparatorluğunda
13. yüzyıldan itibaren “Ahilik Teşkilatının” (Esnaf dayanışma teşkilatı) kurulmasıyla kalite sisteminin çekirdeğinin oluşturulduğu söylemek mümkündür.

8 Ahilik Teşkilatı ile halkın sanat, ticaret, ekonomi  gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak İhtisab kanunnameleri oluşturulmuş olup kalite kavramı yazılı hale getirilmiş ve uygulamaya koyulmuştur.

9 Ahilik Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi
Müşteri Müşteri Velinimettir Kraldır.

10 2.Dünya Savaşında harabeye dönen Japonya'nın endüstri ve sanayi alanındaki diriliş aşamasında W.E.Deming’in fikri olan Japon radyolarında günde 2 saatlik kalite konulu programların yayınlanması  Japon halkının Kalite'yi ulusal bir dava halinde hayata geçirerek, bu gün ortaya çıkmış olan mucizevi Japon devriminin yegane sebebidir.

11 Juran’ın 1950 lerde ilk baskısı yapılan Kalite Kontrol El Kitabı (Quality Control Handbook, daha sonra Kalite El kitabı -Quality Handbook) A.B.D de tüm kalite yöneticilerine rehberlik etmiştir.

12 Kalitenin ölçülmesinin genellikle Florence Nightingale’in
Kırım Savaşı sırasında İngiltere’deki hastanelerde ölüm hızları hakkında İngiliz Parlamentosuna sunduğu raporlar ile başladığı kabul edilir.

13 Bir sürecin performansını iki temel parametre belirler:
Sistem İnsan Juran % %15 Deming % %2

14

15 Akreditasyon Nedir ? Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

16 Dünyada Kalite ve Akreditasyon Kuruluşları

17 JCAHO 1951 A.B.D (Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu Ortak Komisyonu ) JCI 1994 A.B.D (Uluslar arası Ortak Akreditasyon Komisyonu) JCI 2005 tarihinde IAP'ye katılmıştır.  ISQua 1985 Dünyada Akreditasyon Hizmeti Veren Kuruluşları Akredite Eden Kuruluştur. ISQua nın Uluslar arası Akreditasyon proğramı olan (IAP) "akredite edenleri akredite eden" ve onaylanmış uluslararası standartları karşılayan akredite organizasyonlar için dünya genelinde bir onay sağlayan tek programdır.  EOQ 1956 Yılında İlk Olarak Fransa, İtalya, Batı Almanya, Hollanda ve İngiltere olmak üzere Batı Avrupa Ülkeleri Tarafından Oluşturulan Avrupa Kalite Örgütü dür. ISO İsviçre de Kurulan Uluslar arası Standardizasyon Örgütüdür. EA Avrupa Akreditasyon Birliği IAF Uluslar arası Akreditasyon Forumu ILAC   Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği

18 Bakanlığımız sağlık sektöründe akreditasyon yapan kurumları akredite eden bağımsız bir kuruluş olan ISQua ile mart 2013 tarihinde sözleşme imzalayarak resmi olarak akreditasyon sürecini başlatmıştır.

19 Sağlıkta Kalite Standartlarının Akreditasyonu
Bu kapsamda uluslararası akreditasyon programı çerçevesinde yılları içerisinde; Sağlıkta Kalite Standartlarının Akreditasyonu Değerlendirici Eğitim Programının Akreditasyonu ISQua tarafından gerçekleştirilecektir.

20 Türkiye deki Kalite Kuruluşları
TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 1960 TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu 1999 2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış olan Kurum yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Kurum Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslar arası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve  Uluslar arası Laboratuar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi konumundadır.

21 Türkiye’de Sağlıkta Kalite Gelişimi
2003 Yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı İle Başlamıştır. Ana Hedefi Sürekli Kalite Gelişimini Sağlamaktır Yılında Ülkemize Özgü Bir Uygulama Olan Performansa Dayalı ek Ödeme sistemi Geliştirilmiş, İkinci Bir Aşama Olarak da Bu Sisteme 2005 Yılında Sağlık Hizmeti Sunumunda Kaliteyi Esas Alan Kurumsal Performans Ve Kaliteyi Geliştirme Çalışması ile Kalite Boyutu Eklenmiştir.

22 Türkiye’de Sağlıkta Kalite Gelişimi
Böylece Sağlık Hizmetine erişim, Hizmet Alt Yapısı, Süreçlerin Değerlendirilmesi, Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi, ve Belirlenen Hedeflere Ulaşma Derecesinin Ölçümüne Dayalı Kapsamlı Bir Hastane Değerlendirme Sistemi Hayata Geçirilmiştir.

23 2005 Yılında Kamu Hastanelerinde Hayata Geçirilen Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme Çalışmasının En Önemli Parametresini Kalite Kriterleri Oluşturmaktadır.

24

25

26 İl Genel Sekreterlik Kalite Performans ve Yönetim Birimi

27 Hastanelerdeki Organizasyon Yapısı

28 Komite Faaliyet Döngüsü

29

30

31 Standartlar Boyutlandırma Sisteminde Dikey 1 Yatay Boyut Olmak Üzere Ülkemize Özgü Boyutlandırma Yapısı Geliştirilmiştir.

32 SKS üç ana hedefe odaklanmaktadır;
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması

33 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması
Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin oluşturulup uygulamasından hastane yönetimi sorumludur. Bu amaçla; iyi bir ekip kurmalı ve iyi iletişim sağlamalıdır. Amaç hasta ve çalışanın zarar görmemesidir. Bu nedenle önlemler alınmalı, girişimlerde bulunulmalı, hedefler konulmalı.

34 Hasta Güvenliğinde Temel Hedef; Önlenebilir Hataların;
Hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmak, Hataların hastaya ulaşmadan, yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemler almaktır.

35

36 Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması
Hasta ve çalışan memnuniyet düzeyinin belirlenmesi kalite çalışmalarında varılan noktayı anlamada önemli bir bileşendir. SKS uygulamaları hem hizmet kalitesi hem de klinik kalitenin iyileştirilmesini sağlayarak memnuniyete olumlu etki yapmaktadır. Standartlar ayrıca memnuniyet düzeylerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında gerekli uygulamaları ortaya koymakta ve memnuniyeti önemli bir performans izleme aracı olarak kullanmaktadır.

37 Örneğin; Sağlık çalışanlarının çalışma alanlarının iyileştirilmesi Hizmet sunum alanlarının temiz ve konforlu olması Bekleme sürelerinin kısa olması Sağlık çalışanlarına görüşlerinin alınması Hastalara bilgilendirme yapılması İletişimin en üst düzeyde tutulması Engelli kişilerin hizmet alımının kolaylaştırılması Yaşlı kişilerin hizmet alımının kolaylaştırılması gibi hususların bu hedefin gerçekleşmesini sağladığını söyleyebiliriz.

38

39 Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması
Burada amaç; doğru hizmetin; doğru zamanda, en az maliyetle gerçekleştirilmesidir. Literatürde etkinlik ve etkililik kavramları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: Etkililik planlara ulaşmanın bir ölçüsü, Etkinlik ise işleri doğru yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır.

40 Bu kavramları daha basit olarak tanımlamak gerekirse;
Etkinlik, doğru işin yapılması, Etkililik işin doğru yapılmasıdır. Bu iki kavramın birlikte sağlanması hedeflenmelidir. Sağlıkta Kalite Standartları bu iki kavramın gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

41 Bu kavramları SKS üzerinden örneklendirmek gerekirse;
Örnek 1: Cerrahi İşlemler Etkinlik - Doğru Taraf Cerrahisinin Sağlanması Sağlık alanında etkinlik ve etkililik çabalarının hissedildiği en önemli alan güvenli cerrahi, ilaç güvenliği gibi alanlardır. Etkin olmayan örneğin doğru taraf cerrahisinin uygulanmadığı bir müdahale hastalığın devam etmesinden, yanlış böbreğin alınmasına kadar birçok açıdan riskleri beraberinde getirmektedir. Etkililik - Komplikasyonsuz (Hasta kaynaklı komplikasyonlarlar hariç) Gerçekleşen Başarılı İşlem Aynı örnek üzerinden düşünüldüğünde, etkin ancak etkili olmayan bir cerrahi müdahale için de aynı risklerden bahsedilecektir. Doğru böbreğe örneğin enfeksiyon kontrolü göz ardı edilerek yapılan bir müdahale, hastalığın devam etmesi ya da enfeksiyon gibi büyük komplikasyonların gelişmesi anlamında riskler taşıyacaktır.

42 Örnek 2: Doküman Yönetimi
Etkinlik: Kurumsal düzeyde ortak dilin geliştirilmesine yönelik olarak doküman yönetim sisteminin oluşturulması Etkililik: Doküman yönetim sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için rehberler hazırlanması ve eğitimler verilmesi yoluyla doküman yönetimin sisteminin kurumda doğru bir şekilde kullanılmasının sağlanması

43 Örnek 3: İndikatör Yönetimi
Etkinlik - İndikatör yönetimine esas verilerin doğru ve zamanında sağlanması için sağlıkta indikatör yönetim sisteminin oluşturulması ve kurumlar tarafından kullanılması Etkililik - Uluslararası kabul görmüş ve izlenmesi gereken göstergelerin kurumlarda ölçülerek izlenmesinin sağlanması yoluyla gerekli iyileştirmelerin yapılması

44 Öz Değerlendirme

45 DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

46

47 SKS’nin 6 Yapı Taşı

48 Liderlik: Kalite çalışmalarına kurum yöneticilerinin liderlik etmesi,
Güvenlik: Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, Memnuniyet: Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, Tam Katılım: Kalite çalışmalarına tüm kurum çalışanlarının dahil edilmesinin sağlanması Süreç Yönetimi Yaklaşımı: Hastanede sunulan tüm hizmetlerin süreç yönetimi yaklaşımı ile değerlendirilmesi, Gelişim: Sürekli gelişim ve iyileştirme felsefesinin kuruma yerleştirilmesi.

49

50 Standardizasyonu Olmayan İşler Farklı Algılanabilir

51 Doküman: Bilginin yer aldığı ortamdır.
(SKS’de yer alan “Yazılı Düzenleme” ifadesinden “Doküman” anlaşılmalıdır.) Prosedür: Faaliyetlerden oluşan bir sürecin nasıl icra edildiğini anlatan dokümandır. Talimat: Tek bir faaliyetin işlem basamaklarını içeren dokümandır. Rehber: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve bilgilendirme amacıyla oluş- turulan dokümandır. Form: İstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış dokümandır. Liste: Benzer öğelerin ardışık sıralandığı dokümandır. Rıza Belgesi: Uygulanacak tıbbi işleme ilişkin, işlemi yapacak sağlık personeli tarafından hastaya aktarılan bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için oluşturulmuş dokümandır. Plan: Hedeflenen bir amaca ulaşılmasını sağlayacak adımlardan oluşan; neyi, ne zaman, niçin ve nasıl yapacağımızı gösteren dokümandır. Yardımcı Doküman: Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve Dış Kaynaklı dokümanların dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki dokümandır.

52 Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.
Dokümanın Kodu: Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan, kurum ve kuruluş tarafından doküman yönetim sistemi rehberinde belirlenen kurallara uygun olarak oluşturulan tanımlama sistemini ifade eder. Yayın Tarihi: Dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder. Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder. Revizyon Numarası: Dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder.

53 Hazırlanacak Dokümanın Miktar ve İçeriğini Ne Etkiler?
Hazırlanacak Dokümana Nasıl Karar Verilmelidir? Kalite Yönetim Birimi ve Bölüm Kalite Sorumluları ile birlikte SKS’nin tüm standartları incelenir ve hangi standart için hangi dokümanın hazırlanması gerektiğine karar verilir. Hazırlanacak Dokümanın Miktar ve İçeriğini Ne Etkiler? Hazırlanması gereken dokümanın sayısı ve içeriği kurumlar açısından farklı olacaktır. Bu farklılığın temelinde bir takım kurumsal özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler: Kurumun büyüklüğü ve hizmet sunum alanları Kurum süreçlerinin karmaşıklığı Kurumda çalışanların bilgi, beceri, tecrübe ve eğitimleri şeklinde sıralanabilir

54 Dokümanın Formatı Nasıl Olmalıdır?
SKS gereği dokümanlar belli bir formata sahip olmalıdır. Tüm dokümanlarda asgari dokümanın; Adı Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon Numarası Sayfa No/Sayfa Sayısı Sağlık Bakanlığı Logosu Hazırlayan-Kontrol Eden-Onaylayan bilgileri bulunmalıdır.

55 TÜM DOKÜMAN TÜRLERİ İÇİN AYNI FORMAT ŞARTLARI GEÇERLİ Mİ?
Prosedür ve Talimat: Kurumunun tüm prosedür ve talimatları yukarıda belirtilen format şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Rehberler: Belirtilen format şartlarının tümü rehberler için de geçerlidir. Rehberler için kapak sayfaları düzenlenebilir. Ama format açısından istenen bilgilerin tümü, kapak (Ön veya arka) sayfalarında yer almalıdır. Form: Basılı olarak kullanılan tüm formlar için belirtilen format şartları geçerlidir. Bir takım bilgileri kaydetmek için oluşturulmuş formların orijinal nüshalarında Hazırlayan-Kontrol Eden-Onaylayan bilgileri bulunmalıdır. Ancak kullanım alanlarında bulunan formlarda Hazırlayan-Kontrol Eden-Onaylayan bilgilerinin bulunmasına gerek yoktur. Rıza Belgesi: Rıza belgelerinin orijinal nüshalarında yukarıda format şartları aynen geçerlidir. Ancak bu belgeyi, hem hasta (veya yakını) hem de kurum çalışanı imzalayacağından, hazırlayan-kontrol eden, onaylayan bilgileri de ekleneceği düşünüldüğünde çok sayıda imzanın bulunduğu bir belge haline gelecektir. Bu yüzden rıza formlarının basılı nüshalarında hazırlayan-onaylayan-kontrol eden bilgilerinin bulunmasına gerek yoktur.

56 Plan: Hazırlanan tüm planlarda yukarıda belirlenen format şartları geçerlidir.
Liste: Hazırlanan tüm listelerde yukarıda belirlenen format şartları geçerlidir. Yardımcı Doküman: Kurum kullandığı yardımcı dokümanın format şartlarına yukarıda belirlenen ilkeler doğrultusunda kendi karar verir. Dış Kaynaklı Dokümanlar: Dış kaynaklı dokümanlar için format şartı aranmamaktadır. Dış kaynaklı dokümanlar orijinal formatında ve güncel haliyle kullanıcıların erişimine sunulmalıdır.

57

58 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

59 GRS VE ÖZELLİKLERİ 1 )Hastaya zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemeye yönelik sistemde iyileştirme çalışmalarının yapılmasına ve bu süreçten bir eğitim materyali oluşturularak benzer olayların oluşmasını engellemeye odaklı bir bildirim sistemidir.

60 Hasta ve Çalışan güvenliğini tehdit eden olaylara karşı bir koruyucu olarak iş gören "Güvenlik Raporlama Sistemi" kurumlarda kalite çalışmalarının en iyi göstergelerinden biridir. Güvenlik Raporlama Sisteminin işlevselliğinin sağlanmasında kurum yöneticileri ve Kalite Yönetim Direktörlerinin sorumluluğu önemlidir.

61 HKS kapsamında kurumlarda asgari 3 (Üç) olay üzerinden bildirim yapılmasına yönelik sistem bulunmalıdır. Kurumlar Hasta Güvenliği ile ilgili olması kaydıyla belirleyeceği konu başlıklarına bu sistemde ayrıca yer verebilecektir.

62

63 (Sorunu değil sistemi düzeltin …)
Kök neden analizi ? (Sorunu değil sistemi düzeltin …) Bir problemi oluşturan en temel sebeptir. Bir problemin en üst düzeydeki nedenidir. Kurumun uygulamalarını ve alışkanlıklarını tespit edip tartışmayı amaçlayan yapısal bir sorgulama metodudur.

64 Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim Yapılabilecek Örnek Olaylar

65 İLAÇ GÜVENLİĞİ Yanlış ilaç istenmesi Yanlış ilaç uygulanması
İlacın yanlış yolla uygulanması İlacın yanlış zamanda uygulanması Eczaneden yanlış ilaç gelmesi Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi Kayıtların yanlış olması

66 CERRAHİ GÜVENLİK Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması Yanlış taraf/organ cerrahisi Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış doldurulması Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi (Yanık gelişmesi gibi)

67 TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ
Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması Yanlış kan ve/veya kan ürünü Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi

68

69 Güvenlik Raporlama Sisteminin kilit noktalarından biri bildirimlerin yapılacağı formlardır.
Formlar, basit, anlaşılır ve doldurması kolay olmalıdır.

70 Bildirimlerin yapılacağı formlarda asgari 3 bölüm bulunmalıdır:
1.Olayın konusu 2.Olayın anlatılması 3.Olaya ilişkin varsa görüş ve öneriler Bildirim formları web tabanlı, intranet ortamında veya basılı kopya olarak kullanılabilir.

71

72 Formlar ile ilgili kurallar;
Formlara, tüm kurum çalışanları kurumun tüm bölümlerinden kolaylıkla ulaşabilmelidir. 1. ve 2. Bölümler zorunlu olarak doldurulmalıdır. 3. Bölüm ise bildirimi yapanın kendi cümleleri ile yazılmalıdır. Formların 3. Bölümünde olay ile ilgisi olan çalışanların isimleri ve/veya çalışanlar için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmamalıdır. İsim ve/veya tanımlayıcı bulunan formlar kabul edilmemelidir.

73 İNDİKATÖR (Gösterge) YÖNETİMİ

74

75 ve ölçülebilir hale getirilmesi ile,
İNDİKATÖR NEDİR Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesi ile, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bir araçtır.

76 Örneğin bir yoğun bakım ünitesinde hizmet kalitesinin değerlendirilmesi açısından en önemli parametre ; bası yarası oranıdır .Sayısallaştırma yapılarak bası yarası oranı ölçülebilir.ve ölçüm sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda iyileştirme faaliyeti başlatılabilir.

77 O halde indikatörü bir araç olarak kullanan kurumların hizmet kalitelerini sayısallaştırmak suretiyle izlenebilir ve yönetilebilir bir sistematik kurduklarını söyleyebiliriz. Bir diğer değişle İndikatör yönetiminde başarılı olan hastanelerimiz , aslında ölçme sistematiği anlamında da başarılı olmuş demektir.

78

79 İndikatör Kartının Hazırlanması
İndikatör kartları bir anlamda indikatörlerin kimliği niteliğindedir. Her indikatör kartında bulunması gereken parametreler aşağıda belirtilmiştir: Hesaplama yöntemi Alt indikatörler Hedef değer Veri kaynağı İlgili formlar Sorumlular Veri toplama periyodu Veri analiz periyodu Dikkat edilecek hususlar Böylelikle indikatör kartında neyi ölçeceğimiz, hangi yöntemlerle nasıl ve ne zaman ölçeceğimiz, ne zaman değerlendireceğimiz, sorumluların kimler olduğuna ilişkin soruların cevabını bulmuş olacağız.  

80 Dikkat Edilecek Hususlar Alt indikatörler
İndikatör Kartlarını Bakanlığın Belirlediği Parametrelerde belirtilen açıklama ve kurallara göre çalışmalar yürütülmelidir. Bu Parametreler Hesaplama Yöntemi Veri Toplama periyodu Veri Analiz Periyodu Dikkat Edilecek Hususlar Alt indikatörler

81 Kesici Delici Alet Yaralanmaları İndikatör Kartı

82

83

84

85

86

87 Verilerin Analizi Verilerden indikatör sonuçlarına ilişkin analizler yapılması ve analiz sonuçlarının yorumlanması, indikatör takip sürecinin en kritik adımlarından birisidir. Çünkü analiz sonucuna göre ilgili birimde iyileştirme yapılacak alanlar tespit edilecektir. Burada dikkat edilecek noktalardan biri indikatör kartında belirtilen periyotlarda analiz yapılması ve sonuçların hedef değer/değerlerle karşılaştırılıp en doğru yorumun yapılmasıdır.

88 Sorumlu veya Sorumluların Belirlenmesi
Her bir indikatörün veri toplama ve analizinden sorumlu kişi veya gruplar belirlenmelidir. İndikatörün tipine, kurumun işleyişine ve veri kaynaklarına göre sorumlular değişebilir. Sorumlu bir kişi olabileceği gibi, bir klinik bölüm ya da bir komite de olabilir. Ancak tüm indikatör takiplerinin yönetiminde kalite yönetim birimi koordinasyon görevini yürütmeli, veri sorumlularının bu konuda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi konusunda gerekenlerin yapılmasını sağlamalı ve indikatör sonuçlarının değerlendirilmesinde üst yönetim ve sorumlular ile birlikte çalışmalıdır.

89 Dikkat Edilecek Hususlar
Her bir indikatör kartı hazırlanırken o indikatörle ilgili belirtilmesi gereken özel durumlar var ise “Dikkat Edilecek Hususlar”  başlığı altında tanımlanmalıdır. Örneğin, kesici/delici alet yaralanması indikatöründe, bu parametrede; “kişi birden fazla kesici/delici alet yaralanmasına maruz kaldığında her olayın ayrı değerlendirilmesi gerekliliği” belirtilerek bu özel duruma dikkat çekilmiştir.

90 İndikatör Sonuçlarını Kullanmak ve Sürekli Gelişim
İndikatör takibinde asıl hedef, ölçmek, değerlendirmek, iyileştirmek, bu aşamaların sağlıklı ve sürekli bir şekilde tekrarlanmasını sağlamak ve nihayetinde hizmet sunumunun kalitesini artırmaktır. İndikatör sonuçları işaret eder, soru sorar, uyarır. Bu nedenle alacağımız kararlara destek olur. Sonuçları değerlendirirken her zaman "Neden" diye sormak önemlidir.

91

92

93

94 Kalite performans birimi kurmalıyız

95 SKS Doküman Yönetim Sistemini Örnek Alarak Dokümanlarımızı Revize Etmeliyiz.

96 Komiteleri Kurmalıyız.

97 Güvenlik Raporlama Sistemini Kurmalıyız.

98 Hastanemizde İndikatör Yönetim Sistemini Kurmalıyız.

99 Hasta ve Çalışan Güvenliği Kriterlerini Tam Olarak Yerine Getirmeliyiz.

100 SKS Hakkında Tüm Personeli Bilgilendirmeliyiz.

101 Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği
Teşekkürler. Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kalite –Eğitim Birimi


"HASTANELERDE SKS YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları