Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S İ NAN ÖZAT 105226009.  Teftiş: Bir kurumda yapılan çalışmaların amaçlarına göre hazırlanan plan, saptanan ilkeler ve verilen emirlere uygun olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S İ NAN ÖZAT 105226009.  Teftiş: Bir kurumda yapılan çalışmaların amaçlarına göre hazırlanan plan, saptanan ilkeler ve verilen emirlere uygun olarak."— Sunum transkripti:

1 S İ NAN ÖZAT 105226009

2  Teftiş: Bir kurumda yapılan çalışmaların amaçlarına göre hazırlanan plan, saptanan ilkeler ve verilen emirlere uygun olarak Yürütülüp yürütülmedi ğ inin denetlenmesidir.  Kurum hizmetlerinin kapsamı genişledikçe teftişe olan gereksinimde artmaktadır.

3  Yönetimin Teftişi Yönetimin Teftişi  E ğ itim Sisteminde Yapılan Teftiş E ğ itim Sisteminde Yapılan Teftiş  Müfettişlerin Görevlendirme Şekline Göre Teftiş Müfettişlerin Görevlendirme Şekline Göre Teftiş  Görev Alan Müfettişlerin Sayısına Göre Teftiş Görev Alan Müfettişlerin Sayısına Göre Teftiş  Uygulamada Yaratılan Mesafeye Göre Teftiş Uygulamada Yaratılan Mesafeye Göre Teftiş  Hizmetin Devamlılı ğ ına Göre Teftiş Hizmetin Devamlılı ğ ına Göre Teftiş  Teftiş Birimlerine Verilen Görevlere Göre Teftiş Teftiş Birimlerine Verilen Görevlere Göre Teftiş  Yapılacak İ şlemlerin Niteli ğ ine Göre Teftiş Yapılacak İ şlemlerin Niteli ğ ine Göre Teftiş  Konularına Göre Teftiş Konularına Göre Teftiş  Teftiş Fonksiyonunu Yerine Getirme Durumuna Göre Teftiş Teftiş Fonksiyonunu Yerine Getirme Durumuna Göre Teftiş  Teftiş Biçimine Göre Teftiş Teftiş Biçimine Göre Teftiş

4  Politik Denetim: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hükümetlerin görevlerini yapıp yapmadı ğ ı, aksayan yönleri olup olmadı ğ ını belirlemek için yapılır.  Yargı Denetimi: Yönetim sisteminin işleyişinden do ğ an uyuşmazlık ve sorunlar Danıştay, İ dari Mahkemeler, Sayıştay ve adliye mahkemeleri açılan davalarla denetler.  Kamuoyu Denetimi: Yönetimin çalışmaları hakkında görüş ve düşünceleri ortaya koymak üzere kamuoyu tarafından yapılan denetimdir.  Yönetsel Denetim: İ dari teftiş de denilmektedir. Yetkili olan üst kademe yöneticileri yada onlara yardım için görevlendirilen uzmanlar veya müfettişler tarafından yapılır.

5  Kurum Teftişi: Bir e ğ itim kurumunun amaçlarını gerçekleştirmede insan ve madde kaynaklarının sa ğ lanma, yararlanılma durumunun gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre de ğ erlendirilmesidir.  Ders Teftişi: Ö ğ retmenlerin ö ğ retim ve e ğ itim etkinliklerindeki çalışmalarının gözlenmesi, incelenmesi ve de ğ erlendirilmesidir.

6  Genel Teftiş: Teftiş programına göre kurumların her türlü etkinliklerinin ve personelin hazırlanan plana göre müfettiş grubu tarafından denetlendirilmesidir.  Özel Teftiş: Durumu özellik gösteren kurum veya personelin makam onayına dayalı olarak denetlenmesidir.

7  Bireysel Teftiş: Bir Müfettiş tarafından yapılan teftiştir. Müfettiş kendi teftiş planına uygun olarak bir veya birden fazla gözlem, görüşme, inceleme, denetleme ve soruşturma yapar.  Grupla Teftiş: İ ki veya daha fazla müfettiş tarafından yapılan teftiştir. Her müfettiş kendi alanındaki hizmetleri denetler. Branş, daha fazla önem ve a ğ ırlık kazanır, de ğ erlendirme daha objektif olur.

8  Yakından Teftiş: Müfettişlerin kurum içinde yada yanında olması halinde yapılan teftiştir. En belirgin özelli ğ i teftiş eden ve edilen arasında kişisel ve iş ilişkileri bulunmasıdır. Birbirlerinin tecrübelerinden daha iyi yararlanırlar. Müfettiş, teftiş edilene daha uzun süre yardımcı olur.  Uzaktan Teftiş: Teftiş eden ile edilenin aynı yerde bulunmamaları halinde yapılan teftiştir. Teftiş eden ile edilen arasında kişisel ve iş ilişkileri sa ğ lanamaz. Teftiş edilen hakkındaki bilgiler gözlem yolu dışında sa ğ lanan kaynaklarla elde edilir. Kamu kuruluşlarımızda yapılan teftiş bu şekildedir.

9  Sürekli Teftiş: Bir müfettişin yada teftişe yetkilinin belirli kurum yada kişileri devamlı olarak teftiş etmesidir. Tüm çalışmalar yerinde ve zamanında izlenir, eksikliklerin giderilmesi ve sistemin geliştirilmesinde daha çok katkıda bulunulabilir.  Aralıklı Teftiş: Bir kurum yada kişilerin belirsiz zamanlarda teftiş edilmesidir. Genellikle merkezden görevlendirilen müfettişlerin yaptıkları teftiştir. Bir kurum yada kişinin o anki durumunun denetlenmesidir. Ancak gelişmeleri izleme olana ğ ı bulunmaz.

10  İ ç Teftiş: Kurumun kendi müfettişleri tarafından yapılır. Yönetimin planını uygulayan görevlilerin işlerini teftiş ve denetlemedir.  Dış Teftiş: Kanunları sorumluluk yükledi ğ i vatandaşlar veya kurumların işlerini teftiş ve denetlemedir. Başka kurumların müfettişleri tarafından yapılır. Kurum amaçları ile yapılan çalışma ve sonuçları karşılaştırılır.

11  Teknik Teftiş: Alandan gelen müfettişler tarafından yapılır. Branşlara, alanlara, mesleklere, işin yapımında uygulanan yöntemlere, Ürün ile ilgili norm ve standartlara önem verilir.  Yönetsel Teftiş: İ dari Teftiş adı verilen bu teftiş, sistemin işleyişinin kurallara uygunlu ğ una, kaynaklardan yararlanma şekline, sistemin tümüne ve ilişkilerine yöneliktir.

12  Faaliyet Teftişi: Teftiş edilen birimin, kendisine sa ğ lanan insan ve madde kaynaklarını, kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmede ne derece etkin kullanıldı ğ ını, ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak karlılık ve verimlilik ilkeleri do ğ rultusunda çalışıp çalışmadı ğ ını saptamak amacıyla yapılır.  İ şlemler ve Hesaplar Teftişi: Teftiş edilen birimin, teftiş dönemindeki işlemlerini düzenlemelere ve teknik gereklere uygun olup olmadı ğ ını anlamak, varsa hesaplardaki hataları, yanlışlıkları veya usulsüzlük ve yolsuzlukları bulmak için yapılır.

13  Tam Teftiş: Tarama teftişi de denilen bu yöntemde, teftiş dönemine giren işlerin tamamı incelenerek teknik gereklere ve düzenlemelere uygun olup olmadıkları saptanır.  Sondajla Teftiş: İ şlemlerin tümünün incelenmesi yerine bazı ölçütlere göre belirlenen veya özel olarak seçilen işlemlerin incelenmesi ile yetinilen bir teftiş yöntemidir.

14  Normal Teftiş: Teftiş kurulu başkanlı ğ ı tarafından yapılan planlamaya göre yapılan teftiştir. Teftiş planında denetim elemanlarını denetleyecekleri kurumlar, birimleri, zamanı, şekli, ölçütleri, ve süresi belirtilir.  Seri Teftişler: Bu tür teftişler, teftiş edilen kurumun bütün birimleri yerine, belirli birimlerinin veya tüm işler yerine bazı işlerin teftişi ile yetinilmesidir.

15 1. Ö ğ rencilerin davranışlarını de ğ iştirmede okulun taşıdı ğ ı sorumlulukların yerine getirilmesine, 2. E ğ itimcilerin yetenekleri ile gerçek bir güven duygusunu geliştirmelerine, 3. Olguların dikkat ve işbirli ğ i ile çözümlenmesi ışı ğ ında e ğ itimcilerin anlayışını de ğ iştirmeye, 4. Ö ğ renmeyi kolaylaştıran bir havayı yaratmaya, görevin daha iyi yollarla yapılmasında bireyleri isteklendirmeye, 5. Örgütte gerginlikleri azaltmaya, bir içtenlik, dostluk ve anlayış duygusunun kazandırılmasına, 6. Önemli olan problemlerin çözümlenmesine ve daha başka problemlerin de önlenmesine,

16 7. E ğ itim ve insan gelişimi alanında yapılan araştırma sonuçlarının ö ğ renilmesine, 8. Kullanılan ö ğ retim notlarının geliştirilmesine, ö ğ retmen, ö ğ renci veli ilişkilerinin sa ğ lanmasına, 9. Problemlerin çözümlenmesinde bilimsel düşünme yöntemlerinin kullanılmasına, 10. E ğ itimcilerin ve ilgililerin düşüncelerini açıklamaları için fırsat eşitli ğ i sa ğ lanmasına, 11. Okullardaki e ğ itimin geliştirilmesine, bu amaçla ilgililerin etkin bir işbirli ğ i ile katılmalarına, 12. İ lgililerin görüşlerinin yükseltilmesine, ö ğ rencilerin görevlerini yapmada sorumluluk kazanmalarına yardım eder.

17 1. Amaçlar tutarlık gösterir. 2. Plan durumuna göre tasarlanır ve esnektir. 3. Yasalara uygun ve dayalıdır. 4. İ şbirli ğ i ve karşılıklı anlayışa dayanır. 5. Uygun yöntemler kullanılarak yapılır. 6. Bilgi, beceri ve tutum gereklidir. 7. Olumlu bir güdüleme gücüne sahiptir. 8. Çözümleyici ve birleştiricidir. 9. Geçmişe ve gelece ğ e yöneliktir. 10. De ğ erlendirme, ödüllendirme ve cezalandırmayı da içerir.

18 1. Teftiş için amaçlar önceden saptanmalı ve amaçlara göre teftiş planı hazırlanmalıdır. 2. Teftiş esnasında daha önceden yapılan teftişlerin sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır. 3. Teftişe durumu saptama ile başlamalı ve yavaş yavaş geliştirme çalışmalarına geçilmelidir. 4. Teftiş esnasında, kişi ve kurumun olanakları göz önünde bulundurmalıdır. 5. Teftişle ilgili araştırma sonuçları ile yeni gelişmelerden yararlanılmalıdır.

19 6. Teftiş sisteminin geliştirilmesi için yapıcı ve bulucu olmalıdır. 7. Teftiş, demokratik olmalıdır. 8. Teftiş, samimi, olumlu, basit olarak karakterize edilebilecek şekilde yapılmalıdır. 9. Teftişe kişisel ilişkilerden çok, mesleki ilişkiler esas alınmalıdır. 10. Teftiş edilen personelin özel yetenekleri geliştirilmeli ve teşvik edici yollar aranmalıdır.

20 11. Teftiş, yönetici ve di ğ er personelin mesleklerinde güven verici olmalı, iyi ilişkiler ilişkiler sa ğ lanmalıdır. 12. Teftiş, kişi hakları ve ilişkileri ile ilgilenmelidir. 13. Teftiş sonucu kişi ve olayların de ğ erlendirilmesi çok dikkatli ve objektif olarak yapılmalıdır. 14. Teftişte formaliteye fazla yer verilmemeli sonuçlar delillerle kanıtlanmalıdır. 15. Teftiş sonunda amaçlara ulaşma derecesi saptanmalı, gelişimi etkileyen faktörler belirtilmelidir.

21 1. Amaçlar tutarlık gösterir. 2. Plan durumuna göre tasarlanır ve esnektir. 3. Yasalara uygun ve dayalıdır. 4. İ şbirli ğ i ve karşılıklı anlayışa dayanır. 5. Uygun yöntemler kullanılarak yapılır. 6. Bilgi, beceri ve tutum gereklidir. 7. Olumlu bir güdüleme gücüne sahiptir. 8. Çözümleyici ve birleştiricidir. 9. Geçmişe ve gelece ğ e yöneliktir. 10. De ğ erlendirme, ödüllendirme ve cezalandırmayı da içerir.


"S İ NAN ÖZAT 105226009.  Teftiş: Bir kurumda yapılan çalışmaların amaçlarına göre hazırlanan plan, saptanan ilkeler ve verilen emirlere uygun olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları