Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONVANS İ YONEL BANKALARIN İ SLAM İ PENCERELER İ N İ N GEL İ Ş İ M İ : KÜRESEL E Ğİ L İ MLER Dr. Sofiza Azmi Uzman Araştırma Görevlisi Asian Institute.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONVANS İ YONEL BANKALARIN İ SLAM İ PENCERELER İ N İ N GEL İ Ş İ M İ : KÜRESEL E Ğİ L İ MLER Dr. Sofiza Azmi Uzman Araştırma Görevlisi Asian Institute."— Sunum transkripti:

1 KONVANS İ YONEL BANKALARIN İ SLAM İ PENCERELER İ N İ N GEL İ Ş İ M İ : KÜRESEL E Ğİ L İ MLER Dr. Sofiza Azmi Uzman Araştırma Görevlisi Asian Institute of Finance Kuala Lumpur, Malezya

2 Giriş:  Konvansiyonel bankaların İ slami Pencerelerinin sayısı 350’ye ulaştı. Bu neredeyse dünyadaki İ slami bankaların toplam sayısına eşittir.  Bazı ülkeler sadece İ slami Pencerelere izin verip tam- donanımlı İ slami bankalara izin vermemektedirler (mesela, 1 Ekim 2011’de yürürlü ğ e giren Yönerge ile Eyopya).  Di ğ er taraftan, Malezya, Lübnan ve Katar gibi (perakende bankacılık için) İ slami Pencerelere izin vermeyen ülkeler de vardır.

3 İ slami Pencere Nedir?  “ İ slami Pencere, konvansiyonel bir banka dahilinde ayrı bir bölüm olup bu gibi ürünleri talep eden müşteriler için İ slami finansal ürünler geliştirmek ve arz etmek amacıyla (maruf, mutemet ve toplumca muteber Müslüman ulemadan müteşekkil) ba ğ ımsız bir İ slami İ stişare Heyetinin sıkı rehberli ğ i tahtında faaliyet göstermektedir.”  Bir İ slami Pencere ürünlerini ve hizmetlerini konvansiyonel bankanın konvansiyonel şubeleri veya bu işe tahsis edilmiş İ slami şubeleri aracılı ğ ıyla arz edebilirler.

4 Tarihi Gelişmeler:  Batıdaki konvansiyonel yatırım bankaları 1960’lardan beri Orta Do ğ ulu Yüksek Öz Sermayeli (YÖS) müşterilerine ısmarlama çözümler sunmaktadır.  Bu esasen İ slami Pencere modelinin başlangıcı idi.  Ancak, İ slami Pencerede en önemli gelişme Suudi Arabistan NCB’nin, bazı seçilmiş şubeleri dönüştürerek perakende bankacılık işlemlerini tedricen İ slamileştirme kararı idi.  Sonunda, bu uygulama, NCB’nin bütün perakende bankacılık işlemlerinin İ slamileştirilmesine götürdü.

5 Tarihi Gelişmeler:  Malezya, ana konvansiyonel bankaların tam yetkili İ slami bankacılık iştiraklerinin oluşumuna götüren başarılı İ slami Pencere modelinin bir başka örne ğ ini teşkil etmektedir.  Katar, son zamanlarda islami Pencerelere izin vermeyerek benzer bir yaklaşım benimsemiştir ve konvansiyonel bankaların İ slami finansal hizmet vermesine izin verilmemektedir.  İ slami Pencerelere izin vermeyen di ğ er ülke de Lübnan’dır.  İ slami bankacılı ğ ın mevcut oldu ğ u bütün di ğ er ülkelerde konvansiyonel bankaların İ slami Pencereler oluşturmasına izin verilmektedir.

6 İ slami Pencereler ile ilgili Hususlar:  İ slami Pencerelerin İ slami esaslara yeterince duyarlı olmayan finansal ürünlerin gelişimine yol verdi ğ i görülmektedir:  Tawarruq-esaslı ürünler,  Kredi kartları  Zayıf İ slami murakabe  İ slami bankacılı ğ ın gelişimine adanmışlık olmaması,  Kendi cinsini yeme endişesi  Birçok muhafazakar Müslüman, İ slami fonların konvansiyonel bir banka bünyesinde ayrılmasının ancak bir hesap hilesi oldu ğ una inanıyorlar.

7 İ slami Pencereler ile ilgili Hususlar:  Sızmaların olması kaçınılmaz.  Türevsellerin ve di ğ er bu gibi ürünlerin yardımıyla, konvansiyonel bankaların daha ileri likidite yönetimi ve hazine operasyonları kullanma imkanları oldu ğ u göz önüne alındı ğ ında, e ğ er müşterilerce banka seçimi konusunda finansal performans ana kıstas ise, İ slami Pencereye sahip konvansiyonel bankalar, potansiyel olarak İ slami bankaları piyasadan sürebilirler.  İ slami bankacılık endüstrisinin gelişimine katkısı yok.

8 Küresel E ğ ilimler:  Pencere modelinin sadece geçici bir mekanizma olarak işlev gördü ğ ü sonucunu çıkarmak oldukça tabiidir.  İ slami finansal hizmetler endüstrisinin büyüklü ğ ündeki artışla, tam donanımlı İ slami bankalar, İ slami Pencereler oluşturmaktan daha mantıklı görünmektedir.  Al Rajhi, ADIB, KFH ve DIB gibi İ slami bankalar piyasada büyük oyuncular haline gelmiş olup, dolayısıyla, yapılaşmada ve operasyonlarda konvansiyonel bankalarınkine ayak uyduran teknoloji ve imkanlara sahip olmuşlardır.  Bu da, şüphesiz, İ slami Pencereler işinde kapsam ve daha fazla büyümeyi kısıtlamaktadır.

9 Küresel E ğ ilimler:  Malezya modeli ve NCB’ninki yegane istisnalardır.  Dönüşüm arkasındaki gerçek itici güç, piyasa vakıasının “Dene ve Dönüş” türünden olmayıp, hükümetin yönlendirici rolüdür.  Dönüşümün sadece yedi önemli durumu vardır:  Middle East Bank’ın Emirates Islamic Bank’a dönüşümü (BAE)  Sharjah National Bank’ın Sharjah Islamic Bank’a dönüşümü (BAE)  Dubai Bank’in Dubai Islamic Bank’a dönüşümü (BAE)  NCB (Suudi Arabistan) – sadece perakende bankacılık  Khyber Bank (devam ediyor) (Pakistan)  Industrial Development Bank’ın Jordan Dubai Islamic Bank’a dönüşümü (Ürdün)  National Bank of Development’ın ADIB tarafından İ slami bankaya (Mısır)

10 Küresel E ğ ilimler:  Bu yedi dönüşüm durumundan başka biz ( İ slami Pencere işleten) tam donanımlı İ slami bankaya dönüşen başka büyük banka görmüyoruz.  Bazı oldukça başarılı İ slami Pencere operatörleri bile (HSBC Amanah ve Standard Chartered Saadiq gibi), hükümetin konvansiyonel bankalara İ slami (Perakende) Pencere açma izni vermeme kararı üzerine Malezya’da tam donanımlı İ slami bankalar açmak zorunda kaldılar.

11 Küresel E ğ ilimler:  Bütün belli başlı yatırım bankaları (Deutsche, Citi, UBS ve di ğ erleri gibi) İ slami Pencerelerini önemli derecede küçültmüşlerdir.  “ İ slami Pencereler, herhangi bir vakitte geri katlanabilen seccadeler gibidir; tam donanımlı İ slami bankalar ise, insanların istekleri üzerine geri sarılıp dürülemeyen camiler gibidir.” ( İ slami bankacılı ğ ın ça ğ daş bir savunucusu)

12 Siyasal Çıkarımlar:  OIC-Blo ğ undaki hükümetler ve finansal düzenleyiciler sadece tam donanımlı İ slami bankaların kurulmasına izin verilmesini sa ğ lamalıdır.  Konvansiyonel bankalara, ancak İ slami bankacılı ğ a ciddi olarak ba ğ lılıklarını gösterdiklerinde ve operasyonlarının İ slami esaslara tam uygun hale getirilmesi için açık bir yol haritaları oldu ğ unda İ slami finansal hizmetler sunma izni verilmelidir.  Son zamanlarda liberalleşen Arap Baharı ülkelerinde, İ slami bankacılık için çok büyük bir talep olup, yukarıdaki siyasal çıkarımlar bu kabil ülkeler için daha çok gündemdedir.

13 Sonuçlar:  İ slami Pencereler İ slami bankacılık ve finansın gelişiminde kesinlikle mühim bir rol oynamışlardır; ancak onların gelecekteki rolü oldukça kısıtlıdır.  İ slami Pencereler genelde İ slami esasların şartlarını yerine getirmede daha az ihtimam göstermektedir ve dolayısıyla muhafazakar Müslümanlarca bunlara şüpheli nazarla bakılmaktadır.  Ancak, tam dönüşüm için İ slami Pencere modeli ihtiyatla ve net bir yol haritası ile beninsenmelidir.


"KONVANS İ YONEL BANKALARIN İ SLAM İ PENCERELER İ N İ N GEL İ Ş İ M İ : KÜRESEL E Ğİ L İ MLER Dr. Sofiza Azmi Uzman Araştırma Görevlisi Asian Institute." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları