Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SULTANDAĞI KAYMAKAMLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SULTANDAĞI KAYMAKAMLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. SULTANDAĞI KAYMAKAMLIĞI
HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ .

2 3091 SAYILI KANUN UYGULAMASI
HAZIRLAYAN VE SUNAN: Bahtiyar DURUCAN Sultandağı Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü

3 TAŞINMAZ MALLAR NELERDİR
Taşınmaz mal; arz üzerinde sabit olan tarla, bağ, bahçe, arsa, orman, ağıl, apartman, dükkan, fabrika, otel gibi bütün arazi, bina ve madenlerdir. Taşınmaz mala sahip olan o malın altına ve üstüne de sahiptir. Taşınmaz mal 3 gruba ayrılır.

4 BU GURUPLAR NELERDİR? A- Arazi, arazinin tamamlayıcı parçası sayılan bina ve ağaçlar, arz üzerinde kaynaklar, akarsular. B- Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kayıtlı ayni haklar (Üst hakkı, kaynak hakkı, irtifak hakkı gibi) C- Yer altındaki madenler.

5 DEVLETE AİT TAŞINMAZ MALLAR

6 DEVLETE AİT TAŞINMAZ MALLAR
Devlete ait taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına kayıtlı olanlar ile tescil edilebilir nitelikte Hazineye ait taşınmaz mallardır (Yönetmelik: Madde-8)

7 DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ TAŞINMAZ MALLAR

8 DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA OLAN TAŞINMAZ MALLAR
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar, herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile Devlet veya bir Kamu hukuku tüzel kişisi tarafından umumun yahut bir kısım halkın yararlanmasına terk ve tahsis edilen umumi yollar, köprüler, parklar, meydanlar, meralar, yaylak ve kışlaklar gibi menfaati umuma ait olan taşınmaz mallardır. (Yönetmelik: Mad.-9)

9 NELER TAŞINMAZ MALA TECAVÜZ SAYILIR
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki 3091 Sayılı Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala tecavüz veya müdahale sayılır:

10 BUNLAR NELERDİR? a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak, b) Ekim ve dikimde bulunmak, c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçedeki mahsulü biçmek, toplamak, d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak,

11 NELER BU KANUN KAPSAMINDADIR
e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlardan, su yollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek, f) Başkasının arazisi üzerinde su geçirmek üzere ark açmak, g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak, h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak.

12 ZİLYETLİK NEDİR?

13 Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyetten Doğan Zilyedlik:
Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyed oldukları müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyedliğinin hem diğer hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda (müşterek hissedarlıktan) söz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez.

14 ZİLYETLİK ZİLYET : Bir taşınmazı tasarrufu altında bulunduran (Yani o taşınmazı kullanan) kişi anlamındadır. Buradaki “KİŞİ” kavramı gerçek şahıs olabileceği gibi, Köy muhtarlığı, kamu kurumu, banka, vb. kamu tüzel kişileri (kurum) ile; Kamu kurumu niteliğinde olmayan dernek, vakıf, kooperatif vb. durumundaki özel Hukuk tüzel kişileri de olabilir.

15 ZİLYETLİK DEVAMI…. Mülkiyet hakkı ile Zilyetlik hakkı kavramları çoğu zaman karıştırılmaktadır. Örnek olarak verecek olursak: Bir evi kiracı olarak kullanan kişi o evin zilyedidir. Ancak o evin sahibi değildir. Evin asıl sahibi ise kiraladığı müddet içerisinde evin zilyedi olmayıp, ev üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir.

16 Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyetten Doğan Zilyedlik:
Taşınmazın miras yoluyla birden çok mirasçıya kalması halinde de bu Kanuna göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak zilyedliklerini sürdürenlerin zilyedlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı korunur.

17 Ortaklık ve Kira Sözleşmesi
Taşınmaz mal üzerindeki anlaşmazlığın ortaklıktan veya kira sözleşmesinden kaynaklanmış olması idarenin taşınmaza eylemli olarak kimin veya kimlerin zilyed olduklarını araştırarak karar vermesine engel değildir. Ortaklığın veya kira sözleşmesinin sona erip ermediği, bulunduğu aşamada geçerliliği olup olmadığı adli yargının çözümleyeceği üstün hak iddiası niteliğindedir.

18 Damlı Yapı ve Fuzuli İşgal
Konut, dükkan, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.

19 Fuzuli işgal Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle; bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselerle hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur.

20 BAŞVURU

21 Başvuru Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili makamlara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyed birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir. Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.

22 Başvuru/2 Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir. Başvurular bir dilekçe ile merkez ilçelerde Valiliklere, ilçelerde Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır. Kan hısımları ile sihri hısımlar tarafından zilyed adına yapılan başvurular işleme konulmaz.

23 Başvuru/3 Posta ile yapılan başvurular üzerine, başvurunun kanuni süresi içinde bizzat veya kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerektiği başvuru sahibine yazılı olarak duyurulur.

24 Başvuruda Bulunma Süresi
Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz. Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunun öngördüğü süreleri durdurmaz.

25 Başvuruda Bulunma Süresi
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara bu Kanunun yürürlüğe girdiği 15/12/1984 tarihinden sonra yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuru için süre aranmaz.

26 Köye Ait Taşınmaz Mallara Yapılan Tecavüz veya Müdahalelerde Başvuru
Köy tüzel kişiliğine ait tapulu veya tapusuz her nevi taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalelerde köyün kanuni temsilcisi olan köy muhtarının başvurması esastır. Ancak o köyde oturan köy halkından herhangi biri tarafından yapılan başvurular üzerine de yetkili makam tarafından soruşturma yapılır.

27 SORUŞTURMA YAPILMASI

28 Soruşturmayı Kimler Yapar?
Başvuru üzerine, karar vermeye yetkili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya birkaç memur tarafından tecavüze konu olan taşınmazın mahallinde soruşturma yapılır. Soruşturmayı yapan kişilere gerektiğinde teknik eleman ve yardımcı verilir. (Yönetmelik: Madde-22)

29 SORUŞTURMA MEMURUNUN YAPACAĞI İŞLER
Soruşturma emrini alan soruşturma memurunun yapacağı ilk iş taraflara tebligatta bulunmak üzere “SORUŞTURMA BİLDİRİM KAĞIDINI” düzenlemek ve gerekli tebligatı yapmaktır. Ayrıca Soruşturma ve infaz giderleri için hesaplanacak olan “Memur harcırahları ve taşıt giderlerini” Maliye veznesinde emanet hesaba aldırır. Yazılı Talimatlar Karar vermeye yetkili merci tarafından imzalanır.

30 TEBLİGATLAR Soruşturma memuru, tecavüze konu olan taşınmaz mahallinde tahkikat yapılacağı veya yapılan tecavüzün Men’ine ilişkin kararın infazının yapılacağına ilişkin tebligatı, taşınmazın bağlı olduğu mahallin Belediye başkanlığı, Köy Muhtarlığı veya Mahalle muhtarlığı aracılığı ile yaptırır. Tebligat soruşturma yapılacağına ilişkin ise soruşturma tarihinden önce; karar infazına ilişkin ise infaz tarihinden önce yapılmalıdır.

31 TEBLİGATIN YAPILAMAMASI HALİ
Mütecavize herhangi bir sebeple tebligat yapılamaması durumunda: Soruşturmanın yapılacağı veya infazın yapılacağı yer, tarih ve saat 3 gün önceden O yerleşim biriminde alışılmış usullerle ilan edilir ve ilan memurunca imzalanan tutanak dosyasına konulur.

32 MÜTECAVİZİN TAŞINMAZ MAHALLİNE GELMEMESİ DURUMU
Soruşturma ve infaz yapılacağı kendisine tebliğ olunan veya ilan yoluyla tebliğ olunan mütecavizin soruşturma veya infaz günü ve saatinde taşınmaz mahalline gelmemesi durumunda; Soruşturma veya infaz MÜTECAVİZİN YOKLUĞUNDA yapılır.

33 SORUŞTURMAYA BAŞLAMA Soruşturma memuru, taşınmaz malın bulunduğu yerde sırasıyla şikayetçinin, sonra mütecaviz olduğu iddia olunan kişi yada kişilerin, daha sonra taraflarca gösterilen tanıkların, gerek gördüğü takdirde doğrudan kendisinin seçeceği bilirkişiler ile ilgisine göre Hazine, Özel İdare, ve Belediye temsilcisinin, Köy veya Mahalle muhtarı ve ihtiyar kurulu üyelerinin ifadelerini alır.

34 İFADELERİN ALINMASINDA USUL
İfadeler C.M.U.K. Hükümlerine göre alınır. Buna Göre; Müşteki ve mütecavizlerin ifadeleri yeminsiz olarak; Tanıklar ve soruşturma memuru tarafından seçilen bilirkişilerin ifadeleri ise yeminli olarak alınır. Taraflar ve tanıkların ifadeleri alınırken kişiler biri birlerine duymayacak şekilde ifade alınan yerden uzaklaştırılır.

35 YEMİN METNİ NASILDIR? “YEMİN METNİ” Bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın, kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim. Şeklindedir.

36 SORULACAK SORULAR NELERDİR?
A) Taşınmaz malın niteliğini ve bütün sınırlarını; B)Taşınmaz malı fiilen tasarruf eden zilyedin kim veya kimler olduğunu, ne zamandan beri ve ne suretle zilyed olduğunu; C) Mütecavizin kim veya kimler olduğunu; D)Taşınmaz mala mütecaviz veya mütecavizler tarafından ne şekilde ve ne zaman tecavüz veya müdahale edildiğini; E)Tecavüz veya müdahalenin bu taşınmazın hangi kısmına veya miktarına yapıldığını;

37 . F) Başvuru sahibinin bu tecavüzü veya müdahaleyi hangi tarihte öğrendiğini Tesbit eder. Bu amaçla taraflarca gösterilen tapu ve her türlü belgeleri inceler, araziye uygun olup olmadığını araştırır.

38 KROKİ ÇİZİLMESİ Soruşturma sırasında soruşturma memuru veya görevlendirilmiş ise teknik eleman tarafından taşınmaz malın mevkii, yönleri, sınırları ve tecavüz veya müdahale edilen kısmı çizilecek basit bir kroki üzerinde gösterilir. Krokinin altında düzenlendiği tarih ile düzenleyenin kimliği ve imzası bulunur.

39 FEZLEKELİ DOSYA TANZİMİ
Tecavüze konu taşınmaz mahallinde yapılan soruşturma sonucunda, soruşturma memuru içerisinde tebligat belgeleri, ifade tutanakları, kroki, taşıt senedi veya fatura ile diğer dökümanlar bulunan bir dosyayı kanaatini de belirtir bir fezlekeye ve dizi pusulasına bağlayarak zaman aşımı süresinden (15 gün) en az üç gün önce karar Makamına sunmalıdır.

40 KARARLARIN VERİLME SÜRESİ
Karar süresi müracaatın karar vermeye yetkili makama yaptığı başvuru tarihinde başlar ve 15 gün içerisinde verilmesi gerekir. (Yönetmelik: Madde-36) Çeşitli nedenlerle karar verilemesi durumunda sebepleriyle birlikte durum Valilik Makamına bir yazı ile bildirilir.

41 KARAR Karar mercii tarafından verilen kararlar:
1)” MÜDAHALENİN MEN’İ” veya; 2) “MEN TALEBİNİN REDDİ” Şeklinde olmak üzere iki türlüdür. NOT : “MEN TALEBİNİN REDDİ” kararları fiili olarak herhangi bir infaz gerektirmediğinden, posta yoluyla müşteki ve mütecavize tebliğ edilir.

42 MÜDAHALENİN MEN’İ KARARI İSE
İNFAZ .

43 İNFAZ NASIL YAPILIR: İnfaz : Karar mercii tarafından verilen “Müdahalenin Men’i” kararının tecavüze konu taşınmaz mahallinde “MÜTECAVİZİN TAŞINMAZ MAL ÜZERİNDEKİ TECAVÜZ VEYA MÜDAHALESİ MEN EDİLEREK, TAŞINMAZ MALI O ANDAKİ DURUMU İLE ZİLYEDİNE TESLİM ETMEK” suretiyle yapılır. Mercii kararı olduğu gibi taraflara tanıklar huzurunda okunur.

44 . Kararın birer sureti gerek müştekiye ve gerekse mütecaviz veya mütecavizlere verilir. Müteakiben infaz tutanağı tanzim edilerek yine taraflara ve hazır bulunan tanıklarla birlikte infaz memurlarınca imza altına alınır. İşlemli dosya içerisinde infaz tutanağıda bulunduğu halde karar merciine iade edilir.

45 İNFAZDA ZAMAN AŞIMI İnfaz; Müdahalenin Men’i kararının infaz memuruna geldiği tarihten itibaren “5 GÜN” içerisinde yapılması gereklidir. (Yönetmelik : Madde-45) İNFAZ ERTELENEMEZ! Karar verildikten sonra tarafların herhangi bir nedenle infazın durdurulması yada ertelenmesi yolundaki talepleri dikkate alınmaz. Karar verildikten sonra tarafların aralarında anlaşmış olmaları infazın yapılmasına engel değildir.

46 Ücretler (Örnek olarak verilmiştir)
Müracaat eden kişi: 2 adet memur harcırahı ( 2 x 9 miyon )1 infaz memuru harcırahı ( 9 milyon)2 defa olay yerine gidip gelmek üzere tutacağı araba ücretini ödemek zorundadır.

47 Ücretler (Örnek olarak verilmiştir)
Başvuru şikayetçi lehine sonuçlanırsa; masrafları karşı taraftan (gerekirse icra yoluyla) tahsil eder. Başvuru şikayetçi aleyhine sonuçlanırsa; masraflar kendi üzerinde kalır, ikinci defa olay yerine gidilmeyeceği için araba ücreti 1 sefer tahakkuk eder.

48 HAZIRLAYAN VE SUNAN BAHTİYAR DURUCAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ


"T.C. SULTANDAĞI KAYMAKAMLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları